نتایج امتحان الجبر عددی دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان الجبر عددی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان الجبر عددی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمره
2452احمد سیرتضیا الدین100
2311مدثراللهبهرالدین100
2156سحرمحمد نبی100
2041فریدونمحمد اجمل100
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی100
0721عبدالمتینعبدالحکیم100
0665محمد الطافمحمد اسماعیل100
0627زعیمشیر احمد 100
0592فردینمحمد اسحاق100
0501عجازعبدالجلیل100
0393سید یوسفسید حامد100
0053الهام الدینامیر جان100
0815زحلزریالی100
3409ساراضیا الدین98
3401احمد آرشمحراب الدین98
3374سومنعبدالکریم98
3303میلادعبدالقیوم98
3302محمدعبدالحق98
2784شبنممحمد شاه98
2112سمسور الرحمنفدا محمد 98
1917لیدا جانالله نور98
1652سکینهخادم حسین98
1345زهراخواجه ظفر98
1322عمران اللهیار محمد 98
1184مسعودمحمد احسان98
1119احمد یاسرفیاض98
1072هوسیعبدالحلیم98
0986احمد سلیمانخلیل الله98
0811عبدالسبحانمحمد عادل98
0491سکینهعوض98
0438دل شادمنگل98
0436حشمت اللهنصرالله98
0386ذکی محمد عیسی98
0270محمد یحیخیال محمد98
0265فرزانهعبدالکبیر98
0263هدیهعبدالجبار98
0189احمد مجیبمحمد اقبال98
0062انوشمحمد نعیم98
0049عبدالمدبرعبدالله98
0028محمد اقبالفرید احمد 98
0016ذبیح اللهبسم الله98
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم98
0118نوید احمد فیروز احمد 96
335096
3033نیاز محمد نجیب الله96
2277نجیب اللهمحمد امین96
2119عبدالباسطعبدالحمید96
2097محمد تقینظر علی96
1959محمد حسنمحمد وزیر96
1666خدیجهشمس الدین96
1528احمد صدامفضل محمد96
0857فرحنازحکیم الله96
0757شفیع اللهحشمت الله96
0637محمدشاه ولی96
0534احمد فهیمشیرپادشاه96
0479حشمت اللهحبیب الله96
0445احمد شعیبمایل آغا96
0370عبدالمالکعبدالجلیل96
0354ماهدشفیع الله96
0264احمد مبشرحشمت الله96
0202کوهسارحسیب الله96
0146تهمینهعبدالواحد96
0119مامونضیاالحق96
0103سید الیاسعبدالرحیم96
0068مصعبشارخ96
0050محمد مدثرعبدالله96
0318علی حسینمحمد یعقوب96
2734احمد شبیرمحمد الله94
0648نجیلافضل احمد 94
900194
3577حبیبهعبدالحمید94
3376آزادهبشیر احمد 94
2588محمد مصطفیمحمد امین94
2346پروانهعبدالبشیر94
2293ظریفغلام سخی94
2247فرحتذین العابدین94
2122عبدالوهابمحمد فاضل94
1811محمد فردیندر محمد 94
1557احمد مدثرندا محمد 94
1539فریدهعبدالرازق94
1436عزیز اللهامام علی94
1246خسروسید احمد 94
1225بختیاررحمت الله94
1023محمد شریفخان علی94
0601سارهوحید الله94
0539حسیب اللهمحمود94
0268ساجدهعبدالروف94
0236سکینهسید سکندر94
0149زرمینهصالح محمد 94
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد94
1012حسناعبدالغفور94
0155نعمت اللهمحمد امین94
0806صدفداکتر سمیع94
4192فرزادعبدالحلیم92
3968الههعبدالقادر92
3545احمد زبیراحمد ذکی92
2142ایملنصیر احمد92
1945منیر احمد فهیم احمد 92
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه92
1880اکبر علیمحمد امین92
1851نقیب اللهسیف الرحمن92
1741احمد یاسرفضل الربی92
1617سید محبوبسید محفوظ92
1546محمد حامدحسین داد92
1430محب اللهفضل الله92
1344شگوفهغلام محبوب92
0915زینبمحمد کریم92
0905روملامر الدین92
0848لطیف حسینسید نوشیروان92
0843احمد خسرواحمد جان92
0731مطیعمحمد یاسین92
0724عبدالجبارروکی92
0681محمد عقیلسلطان علی92
0544حبیب اللهمحمود92
0475رکن الدیناحمد شاه92
0125سحرمحمد انور92
0077نبیلهگل نبی92
0034فهیمهمحمد محسن92
0982اختر محمدمحمد امین92
3881محمد عمرانمحمد امین90
3399احمد شعیبنثار احمد90
2590فرهادحیات الله90
2447سعادت اللهنجیب الله90
2378مجیب اللهنجیب الله90
2234عبدالحقمحمد انور90
2165محمد شبیرعبدالمجید90
2144سونیلاعبدال محمد 90
2076عثمانعبدالرزاق90
2073فرحتعبدالحبیب90
1866مروهعبدالقیوم90
1609عابدغلام حیدر90
1531سومنمحمد نسیم90
1509احمد فرخاحمد شفیع90
1094عمران احمد شهاب الدین90
0956فرخندهحکیم الله90
0913پریساغلام عباس90
0911عابدهمحمد شفیع90
0847شاکر حسینسید نوشیروان90
0822محمد سمیرمحمد آصف90
0644سمیهمحمد حسن90
0631سهراببسم الله90
0604عبداللهچاریارقل90
0551محمد شایقعطا محمد 90
0492بنفشهخدا داد90
0485احمد شکیبشیر پادشاه90
0433رفیع اللهمحمد نادر90
0401سید مرتضیسید اسماعیل90
0399سید مصطفیسید اسماعیل90
0371جواد احمد فواد احمد 90
0341احمد نویدعبدالحبیب90
0309صنمنور آغا90
0253محمداللهضیا الله90
0198مختارمحمد نادر90
0167سید عقیلسید حسن90
0147محمد آصفغلام عباس90
0144سید مصطفیحسین آقا90
0104غلام حسنسلطان علی90
0040عبدالمختارعبدالمنان90
0015نورالهدیمحمد حامد90
0387مسرتقطب الدین90
0612عزیزغلام سرور90
1039ذبیح اللهغلام مصطفی90
1093احمد رشادجاوید احمد90
1079زبیرهعاشق الله90
539488
428688
3606فیصلحبیب جان88
3470شاهرخعبدالحسیب88
3449احمد شاهغلام محمد 88
2643زینبشیرعلی88
2641شبنمسلطان محمد 88
2359میلادمحمد محسن88
2358مسیح احمدبشیر احمد 88
2332یلدامحمد ظاهر88
1998احمد اللهاحمد ضیا88
1982محمد ادریسجمعه گل88
1825مینهفیض محمد88
1603شملههدایت الله88
1536مایلمحمود88
1441نقیب اللهمحمد اقبال88
1440غلام صفدرنظر خدا88
1380حزب اللهمحمد رضا88
1373نبی اللهمحمد نور88
1354مبشرحبیب الله88
1297حسنامیرزا محمد88
1257میلاد احمد مشتاق احمد 88
1213فیصل سید احمد 88
1198محمد میکایلفضل الرحمن88
1146ویسجان الله88
102688
0992خالق دادرحیم داد88
0991احمد شاهمحمد ضمیر88
0883آرشعبدالحنان88
0874محمد مصطفیعبدالولی88
0862مرتضیمحمد نعیم88
0853حیدر شاهسید اعلی88
0851محمد بصیرمحمد شریف88
0845ظفر اللهولی الله88
0825فرشاداحمد گل88
0803محمد امیدمرزا محمد 88
0711رفیع اللهرحمت الله88
0684احمد ویسمعبدالقهار88
0671محمد عمرمحمد قاسم88
0663احمد شبیرعبدالحنان88
0660محمد شعیبعبدالواحد88
0632میرویسمحمد یوسف88
0580پرویز جانعبدالجمیل88
0538زهراجمشید88
0498احمد عمراناحمد جاوید88
0483زاهدسید امام88
0290نرگسمحمد رسول88
0274رضوان اللهمحمد اکرم88
0204عبدالقیومعبدالرحمن88
0190دوست محمد شیرمحمد88
0100محمد شبیرمحمد صابر88
0025فرید احمدفهیم احمد88
0047محمد الهامعبدالمعصوم88
0611مریمفرید احمد88
435186
3907میکاییلعبدالشاه86
3826الهامسلیمان86
3342شبیر احمد محمد عارف86
3187عبدالمتینعبدالخلیل86
2882خواجه احمد خواجه رحمت86
2695مسرتمحمد خالد86
2628سوریهآقا گل86
2568رحمت اللهگل افغان86
2550ډیوهمحمد حنیف86
2472لمرامرالدین86
2370احمد شبابمیرعلی86
2065نجواهمایون86
1995روهیدحاجی غلام غوث86
1974روح القوامعبدالقهار86
1867بسیناعبدالقیوم86
1861مطیع اللهعبدالحنان86
1667عبید اللهنعمت الله86
1503محمد ناظممحمد کاظم86
1040ثنامحمد ایمل86
0955احمد فیصلسردار محمد 86
0689سید ابوذرسید سرور86
0657علی مرتضیمشتاق کبیر86
0585عبدالباعثمحمد نعمیم86
0561حامدسید آور86
0532توابتاج محمد 86
0194رڼاحاجی زلمی86
0183سمسورمحمد عارف86
0157شبنممحی الدین86
0141میرزا حسینمحمد رضا86
0136الهامصدیق الله86
0093امان اللهمحمد خالد86
0060عبدالحمیدعبدالصمد86
1249لعل الدینامرالدین86
0239عبدالودودعبدالفاروق86
023386
0358محمد قسیمگل رحمان86
0674رعناعبدالله86
1274محدثهسید عبدالصمد84
4179احمد ذکیدل آغا84
3935نرگسخلیل الرحمن84
3688مسعودمحمد اسماعیل84
3604رویناگل محمد 84
3430سلطانهزمری84
2693اقدس جانعزیزالرحمن84
2571طلحهغلام محمد 84
2364خاطمهبختیاری84
2353احمد بلالوحید الله84
2149میونددلاور خان84
2133منصورشاه مقصود84
2009نیلوفرشاه آقا84
1967زبید اللهزین العابدین84
1771حدیثهمحمد یعقوب84
1761باسطهعطا محمد 84
1736شفیق اللهعبدالعزیز84
1707مزملمحمد عباس84
1638شهیرعبدالقدیر84
1610سونانیاز محمد 84
1172عابد الرحمنسیف الرحمن84
1125محمد اقبالزلمی84
1123احمد انسعبدالباقی84
1086سید ضیاالدینسید منصور84
0335نثار احمد عبدالعزیز84
0256احمد شاهمولا داد84
0231پروانهشفیع الله84
0220شعیبمهر علی84
0215آیدامحمد فواد84
0143بشیرالدینبصیر الدین84
0142عبیداللهمحمد 84
0123عزت الله احمد الله 84
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد84
0063عمرسروشمحمد نعیم84
0051احمد راشدامین الله84
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن84
1196فیاضیار محمد84
0787شکریهمحمد زمان84
0509پلوشهحاجی محمد84
3823عزیزناظم بیک82
3800حمیرامحمد اکبر82
3011خورشیدمحمد فرید82
2694زهراعزیزالرحمن82
2680عبدالحیعبدالاحد82
2517محمد مبشرمحمد عمر82
2379خدیجهنجیب الله82
2328احمد ظاهردر محمد 82
2287رامینمعراج الدین82
2116عبداللهنورالله82
2107عبدالناصرعبدالصبور82
2031فریدونامیر خان82
2003رقیهعبدالحمید82
1920لیمهعبدالحمید82
1832عبدالبصیرعبدالمبین82
1822مجیب اللهنجیب الله82
1641سلیمانداد محمد 82
1621بی بی رحیمهنورالدین82
1347محمد الهاممیر افغان82
1173طارقحکیم خان82
1151الهامشیر خان82
1124محمد اکبررحیم الله82
0935حسناحاجی لطف الله82
0655محمد حدیثمحمد عارف82
0653احمد اللهعبدالطیف82
0641سروشابوبکر82
0598زهرهنصیر احمد 82
0569عبیداللهوحید الله82
0528نجم الدینعبدالصدیق82
0474رخسارسید اسحاق82
0360حکمت اللهکفایت الله82
0310حکمت اللهخان محمد 82
0266رامینمحمد ظریف82
0197زهرهمحمد هادی82
0043تهمینههاشم82
0655فهیمنور آغا82
0116جوادولی جان82
2505بلالمحمد قاسم80
1961احمد رشادمحمد شفیق80
1635عبدالسمیععبدالحفیظ80
921180
4061مسعودغلام نبی80
3438احمد سیرسلطان محمد 80
3340محمد بشیرمحمد کبیر80
3326سید ادریسسید یاسین80
2624صلاح الدینعبدالقادری80
2451عبداللهصبغت الله80
2393بی بی فاطمهغلام رسول80
2302محمد جاویدمحمد حسین80
2167سحرمحمد یوسف80
1779نیلوفرسید رضا شاه80
1655حبیب اللهخدا داد80
1611برشنانیاز محمد 80
1577نرگسنجیب الله80
1571فردینخیر الدین80
1364احمد صفااحمد شاه80
1343نیلوفرفواد80
1234فرهادسید آقا80
1103میتراعبدالسمیع80
1070سارهعزیز احمد 80
0988حامدغلام حضرت 80
0985محمد یوسفعبدالحبیب80
0925محمد یاسینعبدالقهار80
0844محمد اقبالمحمد ایوب80
076180
0654امیر الدینصلاح الدین80
0651شیراحمد گل الرحمن80
0635حیدرشاه ولی80
0565انعام عبدالمختار80
0361عبدالباسطعبدالاحمد80
0272احمد نویدجمال عبدالناصر80
0140احمد ولیددر محمد 80
0099احمد وارثنجیب الله80
0252محمد الیاسبرهان الدین80
0253عبدالحفیظعبدالرزاق80
0254روماننورخدا80
0786ریحانهعزت الله80
4194فوادعیدی محمد 78
3928غلام وارثغلام نبی78
3918احمد حامدعبدالحسین78
3468جمشیدعبدالشکور78
3411فاطمهخان آقا78
3410حسنامحمد کبیر78
2642شبنممحمد تقی78
2631آرزومحمد یحی78
2600غزلحسیب الله78
2475نصرت اللهعبدالبصیر78
2261عفت عبدالحبیب78
2242آرشمحمد طاهر78
2241آذرمحمد طاهر78
2198محمد صمیمعبدالخلیل78
1987رفیع اللهداد الله شریف78
1976مصطفیممحمد یونس78
1734رحمت اللهمحمد هارون78
1731فرحتذبیح الله78
1687متینننگیالی78
1583مهرینسلیم شاه78
1565زحلنصرالله78
1518زهراعبدالرقیب78
1434برکت صفرعلی78
1433عبداللهنصر الله78
1276فیصلملا محمد 78
1270نوشادفیض محمد 78
1212هدایت اللهمحبوب الله78
1207مریممحمد شفیع78
1194محمد وارثمحمد صدیق78
1171ابراهیمرحیم داد78
1112شهرام محمد ناصر78
1032بهرامنظام الدین78
0912شگوفهمنیر78
0830عمران اللهسردار احمد 78
0820احمد فرزادشیر حمزه78
0677ایمانعلی مرزا78
0661احمد ذکیعبدالستار78
0649فتانهمظفرالدین78
0579محمد عمرمیر آقا78
0566علی حسینمجیب احمد 78
0555جابرمحمد خلیل78
0444همایونضیالدین78
0443علی رضاحفیظ الله78
0397نور جهانمحمد سلیمان78
0392حسیناعبدالستار78
0307احمد زاهدنورعلی78
0273احمد سمیرهدایت الله78
0235مروه سید سکندر78
0219حسینغلام رسول78
0168اورانوسعبدالرسول78
0152فاطمهخیر محمد 78
0121سهیلسخی محمد78
0059رامینعبدالهادی78
0056میلادرجب علی78
0046محمد صمیمسلیم شاه78
0038حمیداللهروح الله78
0026محمد حامدتاج محمد 78
0646احمدعبدالواعظ78
1171الیاسعبدالعلیم78
0028فاطمهاحمد وحید78
0734محمد میونددوست محمد78
1153مصباح الدینمحمد غوث78
0869عبیدالرحمنخدا داد78
0500سید امیدسید محمود78
0426هوسیخیرالدین78
0425انوشهغلام محمد78
428176
422276
3822خرماکامل بیک76
3821نبیلهکامل بیک76
3744زرمینهابن امین76
3730اقبالامیر محمد 76
3700فرحنازعبدالبشیر76
3584لیمهمسیح الله76
3404یلدامحمد سلیم76
3341حکمت اللهسلطان عزیز76
3170جلوهعبدالرحیم76
2921نیلوفرمحمد عمر76
2408خدیجهامین الله76
2375احمد اللهعزت الله76
2254ذاکر اللهاصحاب الدین76
2195ادریسامام گل76
2034فرشتهنور احمد76
2015فردوسزلمی76
1996تهمینهعاشور محمد 76
1905نور اللهاحمد جان76
1732سحرنور محمد76
1700مریمنورالرحمن76
1640شکیب مسجدی76
1637احمد راشدنجیب الله76
1593نادرعلیغلام سعید76
1368فیصلعبدالقهار76
1247حمیدهغلام عباس76
1241میلادفقیر محمد 76
1132ثنامحمد حکیم76
1129نادیهصفی الله76
1128هدیهصفی الله76
1088نگاهغلام محی الدین76
1084احمد مصطفیاحمد شاه76
1077عبدالوارثعبدالوکیل76
1028ذکراللهمراد علی76
1020سراج الدینشاه عسکر76
101176
0967حمزهفرهاد76
0917فریالاحمد سخی76
0821احمد شیرزادشیر افضل76
0664عباداللهعبدالحی76
0607مصطفی حسن علی 76
0594سجادعبدالغفار76
0540صفی اللهمحمد عوض76
0535محمد نعیمعبدالرحمن76
0340عبیداللهمحمد اسماعیل76
0334مجیب احمد سلطان احمد 76
0297رضوان رحمت الله76
0276مدینهمحمد نوید76
0199مروهزین الله76
0174رخسارمحمد شفیع76
0076شکیباخان علی76
0064سید ولیدمحمد کبیر76
0018احمد حاتمنجیب الله76
0124اصیلامحمد اسحاق76
0125مرسیلامحمد اسحاق76
1100ماریناعبدالرحمن76
0035میلادمایل آقا76
0489یلدامحمد سلیم76
0653اظهرعبدالحسیب76
0220احمد شعیبمحمد لقا76
1963عبداللهصبغت الله74
700174
423974
3953ذکیهمحمد عیسی74
3801محمد عمرانمحمد اکبر74
3673احمد کبیرمحمد یار74
3651مومنهقربان علی74
2646سحرمحمد فاروق74
2599اسمافیروز الدین74
2529اسد اللهغلام محمد 74
2492خورشیدعبدالغنی74
2166طایبهقلندر شاه74
2111عرفانعبدالزبور74
1991مرتضی نور آغا74
1985کریمهحمیدالله74
1922نذیرسید عظیم74
1907محمد صابرمحمد نسیم74
1887حارثعبدالقادر74
1764سهرابمحمد منصور74
1688میوندعنایت الله74
1598مامون احمد نصیر احمد 74
1525فیصلمحمد آصف74
1363سحر میرویس74
1342حمیرامحمد آصف74
1306فرزادمحمد مبین74
1160علیممتاز74
1114زبیرفضل احمد 74
1101سلسلهنجیب الله74
1100حمیدهنوروز74
1090محمد هاروندوست محمد 74
1048احمد مسعودعبدالباسط74
0959مدثرعبدالجلیل74
088674
0882مهدیعبدالحنان74
0833عبدالمصورعبدالجلیل74
0687حسیب اللهمجیب الله74
0658علی بهروزصفی الله74
0599حسیب اللهحمید الله74
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق74
0502احمد ذکیضیاالله74
0412سویتامحمد عزیز74
0134نوراللهعتیق الله74
0074فتانهعزیز احمد 74
0321نوید اللهاحمد فرید74
0865میلادنازک میر72
700472
4105فردوسعزیزالله72
3955حسیب اللهمحمد امان72
3764نثار احمد داد محمد 72
3566حسنیهسید معراج72
2426منیژه عبدالشکور72
2334ژالهدل آرام72
2243مسعودهفیض محمد 72
2061گیتاعبدالرحیم72
1885بهزادکمال الدین72
1744شبانهامین گل72
1735محمد حسیبمحمد نعیم72
1543حسیب اللهعبدالجلیل72
1339سید طاهاسرور الدین72
1249بصیرهعبدالنصیر72
0994الیاسغلام حسین72
0860گلاب الدینمعراج الدین72
0673همانجم الدین72
0643احمد ساحلدل آقا72
0556احمد اللهمحمد اسماعیل72
0546محمد الهاممحمد شعیب72
0495گل چهرهقربانعلی72
0422نجیب اللهآدم خان72
0413نیلوفرعبدالقهار72
0277شهیام الدینجان ریس72
0151حسیناابن امین72
0139عمرانغلام علی72
0126احمد نویدمحمد عارف72
0027عبدالواحدتاج محمد 72
0024صفت اللهنیاز محمد 72
0011مختار احمد عزیز احمد 72
0388صدفقطب الدین72
0294احمد سمونپادشاه افضل72
0536محمد اللهعتیق الله72
0349محمد صدیقمحمد فرید72
0257صدیق اللهحبیب الله72
0538عبدالوهابعبدالهادی72
0735مجتبیکریم داد72
0231سید اقبالسید فرید72
700270
424270
4165منصورمحمد اسماعیل70
4041احمد بلالاحمد مسعود70
3878احمد مدثرخدای داد70
3749مبعیثمحمد کبیر70
3748احمد سروشهدایت الله70
3664مصطفیعبدالزبیر70
3592محمد ادریسحاجی ادم خان70
3583صبنانعمت الله70
3569شکیبافدا محمد 70
3565عفتاحمد فرید70
3433خیر افشاندوست علی70
3390احمد شبیرمرزا محمد 70
2632زرفشانمحمد خیبر70
2614حامداسد الله70
2433ارمغانمحمد شعیب70
2376محب اللهگل آقا70
2014توفیق اللهامین گل70
1992سید نثارسید ممتاز70
1938نوید سیف الدین70
1627لطف اللهحیات الله70
1559احمد مصطفیوحید الله70
1444عبدالمجیبعبدالمجید70
1353سیاف گل بچه70
1219رفیع اللهنجیب الله70
1135الهاممحمد هاشم70
1087روح اللهخدایداد70
1029منصورخیر محمد 70
0997احمد نور الله70
0906شادابخدا داد70
0823پرویز احمد علی محمد 70
0804عبدالبصیرگلا جان70
0763زاهدغلام فاروق70
0680اجملنور احمد فهیم70
0559دین محمدگل محمد 70
0453عبداللهمحمد سلیم70
0421مدینهامیر گل70
0330حسناعبدالصمد70
0269کامرانعبدالجبار70
0065سید عبدالقیومسید جعفر70
0101زینتاحمد فهیم70
0201زهرانثار احمد70
0364خدیجهشیر احمد70
0443ضیاالحقمحاکم خان70
0051سید محفوظسید معروف70
0642محمد عمرمحمد صابر70
0529مژدهاحمد شاه70
900368
700368
4164شبناسید رسول68
3820زهراعلی احمد 68
3804ذاکرهبرات 68
3657زیتونهمحمد شاه68
3650ناصرسید احمد 68
3616مرتضیمحمد حسیب68
2874مهریهمحمد عمر68
2750سپوژمیعبدالبصیر68
2564احمد بلالمعین الدین68
2559شیرزیبریالی68
2510سمیع اللهحاجی مایل68
2350دنیابشیراحمد68
2189پرمیلاغلام سخی68
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق68
1949نصیر احمد ننگیالی68
1925احمد مدثرعبدالصادق68
1912عبداللهایام الدین68
1911شمس الرحمنعبدالمنان68
1868حشمت اللهعزت الله68
1795عبدالسلیمعبدالحمید68
1553شکریهعبدالعزیز68
1508محمد عمرمحمد ضمیر68
1035محمد راشدرحم الدین68
0685شمسیهگل میر خان68
0640نعمانرحمان گل68
0636نذیر احمد محمد شاه68
0480کوثرمحمد عارف68
0417قیسبشیر احمد 68
0416عبدالمومنعبدالمبین68
0369فرمان وکیلفیروز شاه68
0237محمد زاهدمحمد یونس68
0115همایونصفا الدین68
0098شمس اللهگل لالا68
0679آرزومحمد مبین68
1239مرسلمحمد ملنگ68
1028افشینشیرین محمد68
0743احمد فرامرزغلام مرتضی68
0744یاسرغلام صدیق68
1024مروهعبدالجمیل68
4142احمد سیرویس الدین66
4104سید ولیدمحمد سلیم66
3414شکرانعبدالواحد66
2444بلالمرزا خان66
1884حسیب اللهزلمی66
1852مصطفیشاد محمد 66
1690مروهمحمد رحیم66
1689فاطمهمحمد رحیم66
1367سمیع اللهعبدالروف66
1361شاپورمیر احمد66
1200داد محمد غلام علی66
1176میلادعبدالمتین66
1113توحید اللهمحمد اجمل66
0839روحید اللهنور الله66
0455محرم علیکرم علی66
0296طلب الدینبهاوالدین66
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم66
0137انعام اللهصدیق الله66
0122سمیرعبدالرحمن66
0090فاطمهحاجی نور محمد66
0677مدینهامان الله66
0853رفعت اللهعبیدالله66
0486آسیه اسما عبدالفتاح66
0884حسنیهغلام مصطفی66
0163مروه66
273464
163564
086564
900264
749764
428364
4191مصطفیعلی احمد 64
4052صدفمحمود خان64
4031فرحنازمحمد سلیم64
3666ظریف اللهنجیب الله64
3588مهدیهمحمد عارف64
3582معصومهعبدالوکیل64
3571شبانهاحمد ضیا64
3514غلام قادرعوض64
3392احمد سالارعبدالخلیل64
3391ساحلمحمد خالد64
2649فیصلامام محمد 64
2530سید حامدسید داود64
2373زحلعبدالصمد64
2365جوادشهنواز64
2289علی اصغرنصیر احمد64
2199شکریهعبدالخلیل64
2197عبدالواحدعبدالرحیم64
2131ادریسمحمد هارون64
2110احمد فردینعبدالزبور64
1990ساحلعبدالنصیر64
1756احمد جانعبدالرفیع64
1519طیبهغلام رازق64
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین64
1083ریحانهسید مولاداد64
1031محمد ایملسردار64
0878عبدالفهیمعبدالقیوم64
0562فردوسعبدالطیف64
0494بنفشهیزدگرد64
0490فرخندهرحیم الدین64
0487احمد فیاضمحمد آجان64
0410بنفشهحفیظ الله64
0132ناهیدفهیم الله64
0102ذبیح اللهمردان64
0100عبدالضمیرعبدالصبور64
0640مزملمحمد سالم64
1250خبیبعبدالجبار64
0152محمد منصورمحمد رحیم64
0166عبدالرحمننور علی خان64
1199آرزوغلام سخی64
1198مریمغلام محی الدین64
1154مهربانمحمد وسیم64
0405سید مجتبیسید فرید64
2316محمد زبیرضمیر محمد 62
426062
422762
4196امیر حسین فرهاد62
4014معصومهتوریالی62
3930غلام زبیرغلام نبی62
3803محمد عمرمحمد اکبر62
3578علیناانور شاه62
3558صمیممحمد اکبر62
3450اسحاقمحمد فهیم62
3405نوریهعبدالصبور62
2908مریمعبدالقدیر62
2561حسیب اللهرحمت الله62
2212شهریارعبدالودود62
2184حامددولت نظر62
2113غوث الدینسیف الدین62
2083احمد طارقنقیب الله62
1962ادریسطاهر حسین62
1547منوچهرمحمد اعظم62
1350احمد مسعودفضل الرحمن62
1316صدفعبدالمحمد 62
1102حمیرا صفاعنایت الله62
1078محمد ادریسعبدالوکیل62
1043مهریهمحمد رحیم62
0861احمد زبیرعبدالحسین62
0829احمد رشادشعیب62
0606میلاد عبدالسلام 62
0537شیلاعیدی محمد 62
0489نازیلاحبیب الله62
0477مریمرحمت الله62
0473صدفغلام سرور62
0193محمد آرشمحمد هارون62
0075سونیتابصیر الدین62
0066احمد ضیاننگیالی62
0054نازیهفرید احمد 62
0759ننگیالیکابلی62
0363فرشتهفرید احمد62
0613مدینهزمری62
0643محمد سیرمحمد صابر62
0045صوفیهمیر سعید62
0150ابن امینمحمد آصف62
196160
127460
423160
3837خورشیدفضل الدین60
3806احمد شایقشاه محمود60
3805ربابه60
3780ادریس حکیم الله60
3633احمد آغاعبدالعلیم60
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله60
3329مصورسلطان محمد 60
2747بصیرهمحمد حسن60
2360سنبلامین الله60
2335شگوفهدل آرام60
2062محمد حامدمحمد فرید60
2010محمد سبحانمحمد رفیع60
1883حکمت اللهسید احمد 60
1794محمد عابدمحمد عالم60
1752آسیهمحمد حسن60
1520مدینهغلام رازق60
1497فرشتهعلی داد60
1447شبنماسدالله60
1352لیدامصطفی60
1338سید عمرانسید محسن60
1240بهشتهعبدالرحمن60
1109محمد شکیبمحمد مبین60
0836محمد ارسلانمحمد سمیع60
0814الیاسمحمد رحیم60
0674شیبانجم الدین60
0563سمونملشاه لالا60
0326عمرهسید ذکریا60
0105سارهشاه آقا60
0047مرسلسلیم شاه60
0854الهامامان الله60
1286میر عبدالربمیر عبدالرحیم60
0689احمد بلالعبدالمتین60
1019محمد اللهعبدالعزیز60
726058
423058
4081رخسارعبدالله58
3799مریممحمد آصف58
3779آمنهمحمد یاسین58
3740حبیب اللهمحمد جان58
3732حبیب اللهعلی یاور58
3568فاطمهمحمد یوسف58
3451شبیرحسینایرج میر58
3427رخسارسید امین58
3337مجیب غلام حیدر58
2673حسام الدینویس الدین58
2104قیسمحمد داود58
2011فیصلخواجه سعید58
1890عبدالباسطغلام حضرت58
1573اقبالجلال الدین58
1410سوماضیا احمد58
114858
0863احمد قیساحمد سمیر58
0704روح اللهملا محمد 58
0605احمد ریحانسیلانی58
0467صدامغلام نبی58
0308نقیب اللهکفایت الله58
0258زینبمحمد رسول58
425856
4032سوسنمحمد هارون56
3990نقیب اللهعزیز محمد56
3960عبدالقدیرعبدالکریم56
3415احمد شاکرمیراجان56
3398شعیبنجیم56
3378مطیع اللهخلیل الله56
2627امیر محمد محمد داود56
2574روح الامینمحمد رقیب56
2554نعماننیک محمد 56
2363مصطفیخورشید احمد 56
2288محمد حنیفمحمد شریف56
2252ذکی اللهاصحاب الدین56
2134رقیهصالح محمد 56
2055منیب اللهحمیدالله56
1834عرفان اللهجان آغا56
1158عبدالستارقیام الدین56
1056سید مصطفیالله سعید56
1052عبدااللهخلیل الرحمن56
1015وحید اللهاسد الله56
0923محمد عمرمحمد حلیم56
0349وحید اللهنعمت الله56
0561محمد اقبال خان جان56
0204عبدالمبینعبدالعزیز56
0609محی الدینمحمد امیر56
1197احمد ذکیعبدالجمیل56
900454
3919امیر حمزهرحیم54
3873فرشادمحمد ناصر54
3842بصیر احمد داد محمد54
3538عبدالجبارعبدالقهار54
2595مژگانامان الدین54
2102محمد اسحاقحیات الله54
1820مسعودآقا گل54
1769سپین غرغلام محمد 54
1307غلام مجتبیشمس الرحمن54
0493مژگانبابه جان54
0173مریمغلام مصطفی54
0057سلیمانشین گل54
0126عایشهسید اقبال54
0157عمرانفضل54
0001شگوفهنوروز خان54
0664رویدمحمد مجید54
3696حشمت اللهحفیظ الله52
3607محمد مصطفیاحمد الله52
3586منیژهحبیب الله52
3581زهراانور شاه52
3576نادیهنور محمد 52
3090رافعهنعمت الله52
2573گیتامحرم علی52
2443سمیهعبدالروف52
241452
2123سید ادریسسید عبدالبصیر52
1817سلماسید هاشم52
1743اسماشیرین آغا52
1360حسنقاسم علی52
132452
1152خدیجهعبدالجبار52
1012عبدالوارثعبدالقسیم52
0981امر الدینعبدالمنان52
0831فردین احمد خیر محمد 52
0785طیبهفضل الدین52
0716روحیدخلیل الرحمن52
0434مرسلمحمد نادر52
042052
0154ذکیهشمس الاحمد52
0023آسیهمحمد شاه52
0003ثناربانی52
0483احمد نوازعبدالودود52
0714مطیع اللهمحمد ایوب52
0855مجدود احمدنثار احمد52
4076فرحانهعبدالخالق50
4054صنمشاه محمد 50
3793بشیر احمد شیر محمد50
3671مریمبشیراحمد 50
2469سید حسینمحمد ظاهر50
2070عبدالتوابعبدالوحید50
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد50
1818بسیماسید هاشم50
1554ماروزهعبدالحکیم50
1407گل غنچهعبدالنعیم50
1308غلام فیصلشمس الرحمن50
1155کبراسید حسین50
0784نسترننظام الدین50
0718محمد سالممحمد صادق50
0478صفی اللهعباس خان50
0539ابراهیمزمری50
1108احمد فیروزعبدالسمیع50
1126سبحان اللهمحمد انور50
250548
196348
011848
888848
4216محمد مصورمحمد رفیع48
3802محمد ادریسمحمد آصف48
3608محمد مرتضیاحمد الله48
3501رستمعبدالرحمن48
3481محمد امیدخالد48
3434یاسمینحسیب الله48
3386محمد عیسیشمس الله48
2453میر حمزهمیر عزیز الله48
2124شادابداود شاه48
2118نصراللهغلام حیدر48
1755فرزانهدل جم48
1701شادابغلام جیلانی48
1489رومانزلمی48
1115بکتاشوحید الدین48
0815زهرهمیر عبدالاحد48
0802سلیمانعبدالخبیر48
0384مجیدعوض علی48
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 48
024848
0155سمیرامحمد نبی48
0073شکریهعبدالعزیز48
0006احمد شعیبمحمد طیب48
0555سلیمانرحم خدا48
796346
711946
4092بصیر نور خدا46
4015عارفهشیر نظر46
3998شیبامحمود خان46
3996گلاب الدیننظام الدین46
2372امیدقیام علی46
2357ساراحاجی دلاور46
2114پیمانپاچاه46
2075توفیقمحمد طاهر46
1846عزم الدینجمال الدین46
1596صحراحبیب الله46
1499عبدالسمیععبدالصمد46
1141عزیز احمدنور احمد 46
1130طیبهعبدالغفور46
096446
061346
0597محمد طارقعبدالرحیم46
0466بلالغلام نبی46
0156شبنمحاجی محمد یوسف46
0022ایفامحمود شاه46
0237عبدالنقیبعبدالرقیب46
0429محمد یوسفگل آقا46
0348صبیحهعلی شاه46
0985انجیلامحمد ظریف46
064844
821344
3640عبدالنجمانعبدالصمد44
3567شبنمفدا محمد 44
2765زحلمحمد قاسم44
2538سحراحمد ضمیر44
1950احمد زینورالرحمن44
1612الطاف حسیننجیب الله44
0775محمد قسیمعبدالقدوس44
0312محمد سجادعبدالبصیر44
0001نیک محمد میر محمد 44
0127انیتامحمد قیوم44
0480ارسلانامیر خان44
0789محمد طارقمحمد عثمان44
932542
930542
500742
423742
420342
3755محمد اللهفیض الدین42
3687مصطفیمحمد آصف42
3684محمد اسماعیلامیر الدین42
3395محمد یوسفعبدالقدیر42
2670ذکریاعتیق 42
2655طیبهفواد احمد 42
2580مطهرهعبدالوکیل42
1406مرتضیسید اسحاق42
1349سعادت اللهشمس الله42
1251شعیب اللهمحمد یونس42
1110ناصراحمد42
0987منصورشیرین آقا42
0247رامششیراب الدین42
0166یلداعبدالغفور42
0084زبیرنعمت الله42
1014مجتبیبابه جی جان42
0236احمد ذکیعبدالرحیم42
0648محمد صبورمحمد صابر42
0003محمد نعمانجنگ باز42
0788فاطمهمحمد زمان42
0048ریحانهغلام مجتبی42
745840
4180احمد مهدیاحمد ذکریا40
4175حامدنعمت الله40
3952بخت اللهمحمد پادشاه40
3791عایشهمحمد نذیر40
3609احمد زبیرعبدالرافع40
3422محدثهروح الله40
2671حشمت اللهمحمد اشرف40
2565احمد شاهسمیع الله40
2486نبی اللهمحمد ابراهیم40
1501محمد عمرانحیات الدین40
1336احمد رامشنیاز محمد 40
1245سید مصطفیسید محمد 40
1092روشناعبدالرسول40
1025محمد امید محمد امان40
0553احمد میلادجلندر خان40
0278شجاع اللهبرهان الحق40
0085احمد بلالعبدالشهیق40
0071الیاسگل نبی40
1102احمد موسیعبدالمجید40
0672شفیق اللهشمس الله40
1018رحمت اللهمحمد گل40
0890سحرفتح الله40
4066محمد روملمحمد انور38
3695احمد مختارجهانگیر38
2707محمودسید حکیم38
2672سعدیهشکیب احمد 38
1793احمد سمیرمحمد سمیع38
1728محمد مسیحمحمد مبین38
1548ذکی اللهرحمت الله38
1174نادیه آقا ضیا38
0852هنگامهغلام حضرت38
0805محمد غلام رسول38
0670محمد نثارمحمد ناصر38
0299الیاسعبدالطیف38
0170احمد فیصلعبدالبصیر38
1054وارثذبیع الله38
805036
424136
4189محمد نذیرمحمد نجیب36
3674مریم شیر محمد 36
3658حلیمهروح الله36
3570ادریسشیرجان36
3444عبدالوکیلعین الدین36
2766احمد فیصلاحمد جاوید36
2506ذاکرهمحمد صابر36
1199ناجیهحاجی آدم خان36
1037ارشاد اللهجلال الدین36
0984محمد فیصلفیض آغا36
0201محمد عاطفمیر آقا36
0467محمد فهیمعبدالبصیر36
231634
423834
4215ابراهیمجاوید34
3425فروزانخان محمد 34
3421حسنامحمد شفیع34
3394ایملمحمد اسلم34
3332مسافرسید عبدال34
3327سباوونسلطان محمد 34
2044راشدعبدالواحد34
1455پوپل زیمحمد نعیم34
1369عبدالنصیرعبدالطیف34
1175زرغونهآقا ضیا34
0768سعیدهسید نعیم34
0604احسانامان الدین34
0490سروشمحمد سلیم34
0537ادریسعزیزالله34
0682محمد یعقوبمحمد اشرف34
431232
4098نگینهمسعود الله32
4018علی الرحمننور علی32
3929محمد یوسفمحمد یونس32
3652امیرمحمد یوسف32
3611حمایت اللهمحمد صابر32
3416ملیناصدیق الله32
3328رفیعذبیح الله32
3325حمید اللهتوفیق الله32
2635شارخسخی داد32
2620شهرامعبدالمالک32
238732
2103مبینحاجی سلطان32
1785محمد عمرانمحمد سرور32
1595سودابهاحمد داود32
0894نوابعبدالغفار32
0459بلال احمدعبدالبشیر32
0953کریم اللهمحمد ناصر32
0503شهرامعبدالمنان32
0697عبدالباسطعبدالوکیل32
901430
3610حق نوازعبدالولی30
1500سمیرخان آقا30
1179عبدالمبینآقا پادشاه30
1014احمد فوزاناکرام الدین30
1247فضل الدینرسول داد30
0508سهرابشاه ولی30
1192مرتضی عبدالمنان30
1053احمد ضمیرعبدالمالک30
508228
2115محمد دلمحمد گل 28
099928
0298الطاف حسینغیاث الدین28
0249بشیر احمد ولایت خان28
0530احمد فردینعبدالرحمن28
2200احمد زبیرنثار احمد 26
2191شیبادل آغا26
1957نعمت اللهحضرت ولی26
1591نوروزباز علی26
1314حشمت اللهعبدالروف26
1226احمد شاهغلام سخی26
1150احمد قیسمیر افغان26
0482احمد زعیممحمد فهیم26
0468مسعودذکیم خان26
0359نجم الدینمحراب الدین26
0501جوادمولا داد26
4060شریفهعبدالمحمد 24
3624مطیع اللهعبدالخلیل24
2432محمد رومانمحمد امان24
2291زلگیزلمی24
2177سمیع اللهعزت الله24
0195مروهحکیم خان24
0842احمد جواداحمد شاه24
0966آسیهعبدالله24
0841محمد هاشممحمد هارون24
0076عمرخانعلی خان24
2955سمیععبدالمجید22
2343سید رحیمسید اقبال22
2312هجرت اللهعبدالطیف22
0675پیماننصیر احمد22
0358محمد شاکرشاه لالا20
0785مسیح اللهنجیب الله20
508118
462518
4001بصیرهنصرالله18
1849میلاد مرزیغلام جیلانی18
1024سمیع اللهنور حکیم18
1772علی رضامحمد یاسین14

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
23
32
44
52
63
72
83
91
102
112
124
133
141
151
161
173
184
193
204
213
224
234
242
254
263
273
281
293
301
312
321
331
344
353
362
374
381
393
403
412
423
431
444
453
463
473
484
494
502