نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمره
3464عبدالرحمننجیب الرحمن100
0119مامونضیاالحق100
3465حبیب اللهنجیب الله98
0301مصطفیعزیزالله96
1925احمد مدثرعبدالصادق94
1234فرهادسید آقا93
0680اجملنور احمد فهیم93
0050محمد مدثرعبدالله93
2734احمد شبیرمحمد الله92
0681محمد عقیلسلطان علی92
0183سمسورمحمد عارف92
0655فهیمنور آغا92
3033نیاز محمد نجیب الله91
1072هوسیعبدالحلیم91
0361عبدالباسطعبدالاحمد91
0103سید الیاسعبدالرحیم91
1322عمران اللهیار محمد 90
0640نعمانرحمان گل90
0118نوید احمد فیروز احمد 90
2277نجیب اللهمحمد امین89
0476احمد اللهعنایت الله 89
0130احمد فیصلبریالی89
0053الهام الدینامیر جان89
3960عبدالقدیرعبدالکریم88
0651شیراحمد گل الرحمن88
0637محمدشاه ولی88
0202کوهسارحسیب الله88
2293ظریفغلام سخی87
0682ارسلانعبدالاحد87
0028محمد اقبالفرید احمد 87
2378مجیب اللهنجیب الله86
0635حیدرشاه ولی86
0604عبداللهچاریارقل86
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی85
1621بی بی رحیمهنورالدین85
0370عبدالمالکعبدالجلیل85
1745احمد ضیامحمود84
1707مزملمحمد عباس84
3823عزیزناظم بیک83
1539فریدهعبدالرازق82
1160علیممتاز82
0290نرگسمحمد رسول82
0869عبیدالرحمنخدا داد82
1750مسعود حبیب الرحمن81
1023محمد شریفخان علی81
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم81
4080مجتبیشیرین آغا80
2311مدثراللهبهرالدین80
1603شملههدایت الله80
3688مسعودمحمد اسماعیل79
1867بسیناعبدالقیوم79
0040عبدالمختارعبدالمنان79
2014توفیق اللهامین گل78
1593نادرعلیغلام سعید78
1151الهامشیر خان78
099978
0865میلادنازک میر78
0569عبیداللهوحید الله78
0561حامدسید آور78
0443علی رضاحفیظ الله78
0434مرسلمحمد نادر78
0360حکمت اللهکفایت الله78
2376محب اللهگل آقا77
1756احمد جانعبدالرفیع77
1306فرزادمحمد مبین77
1225بختیاررحمت الله77
1078محمد ادریسعبدالوکیل77
0839روحید اللهنور الله77
0341احمد نویدعبدالحبیب77
2517محمد مبشرمحمد عمر76
2375احمد اللهعزت الله76
2287رامینمعراج الدین76
1688میوندعنایت الله76
0677ایمانعلی مرزا76
0393سید یوسفسید حامد76
4168عبیداللهغلام مجتبی75
3545احمد زبیراحمد ذکی75
1849میلاد مرزیغلام جیلانی75
1825مینهفیض محمد75
1557احمد مدثرندا محمد 75
1175زرغونهآقا ضیا75
0857فرحنازحکیم الله75
0665محمد الطافمحمد اسماعیل75
0592فردینمحمد اسحاق75
0334مجیب احمد سلطان احمد 75
0149زرمینهصالح محمد 75
0147محمد آصفغلام عباس75
0116جوادولی جان75
2908مریمعبدالقدیر74
2784شبنممحمد شاه74
2452احمد سیرتضیا الدین74
2112سمسور الرحمنفدا محمد 74
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه74
1771حدیثهمحمد یعقوب74
0994الیاسغلام حسین74
0671محمد عمرمحمد قاسم74
0134نوراللهعتیق الله74
0027عبدالواحدتاج محمد 74
0674رعناعبدالله74
1108احمد فیروزعبدالسمیع74
3805ربابه73
1959محمد حسنمحمد وزیر73
1440غلام صفدرنظر خدا73
0878عبدالفهیمعبدالقیوم73
0860گلاب الدینمعراج الدین73
076173
0627زعیمشیر احمد 73
0535محمد نعیمعبدالرحمن73
0474رخسارسید اسحاق73
0143بشیرالدینبصیر الدین73
0612عزیزغلام سرور73
1171الیاسعبدالعلیم73
3837خورشیدفضل الدین72
3302محمدعبدالحق72
2359میلادمحمد محسن72
2302محمد جاویدمحمد حسین72
0197زهرهمحمد هادی72
0157شبنممحی الدین72
0093امان اللهمحمد خالد72
0673امانیهعبدالمجید72
700171
3907میکاییلعبدالشاه71
1444عبدالمجیبعبدالمجید71
0664عباداللهعبدالحی71
0644سمیهمحمد حسن71
0540صفی اللهمحمد عوض71
0264احمد مبشرحشمت الله71
1079زبیرهعاشق الله71
539470
3303میلادعبدالقیوم70
2599اسمافیروز الدین70
1866مروهعبدالقیوم70
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد70
1645نورستهجمعه خان70
1350احمد مسعودفضل الرحمن70
1119احمد یاسرفیاض70
1115بکتاشوحید الدین70
0833عبدالمصورعبدالجلیل70
0825فرشاداحمد گل70
0585عبدالباعثمحمد نعمیم70
0498احمد عمراناحمد جاوید70
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه70
700369
3583صبنانعمت الله69
3254بهارهولی احمد69
3090رافعهنعمت الله69
2797سجیهسید محمد69
2332یلدامحمد ظاهر69
1035محمد راشدرحم الدین69
1013احمد بکتاشمعراج الدین69
0874محمد مصطفیعبدالولی69
0263هدیهعبدالجبار69
3606فیصلحبیب جان68
3325حمید اللهتوفیق الله68
2600غزلحسیب الله68
1982محمد ادریسجمعه گل68
1822مجیب اللهنجیب الله68
1546محمد حامدحسین داد68
1152خدیجهعبدالجبار68
1132ثنامحمد حکیم68
1129نادیهصفی الله68
1128هدیهصفی الله68
0822محمد سمیرمحمد آصف68
0551محمد شایقعطا محمد 68
0485احمد شکیبشیر پادشاه68
0354ماهدشفیع الله68
0274رضوان اللهمحمد اکرم68
0057سلیمانشین گل68
700267
3784عبدالنعیمعبدالفهیم67
2408خدیجهامین الله67
2156سحرمحمد نبی67
1577نرگسنجیب الله67
1130طیبهعبدالغفور67
0882مهدیعبدالحنان67
0731مطیعمحمد یاسین67
0422نجیب اللهآدم خان67
0215آیدامحمد فواد67
0647گهرعبدالمبین67
999966
4014معصومهتوریالی66
3633احمد آغاعبدالعلیم66
3577حبیبهعبدالحمید66
2472لمرامرالدین66
2370احمد شبابمیرعلی66
1692مهریهسید نصرت66
1666خدیجهشمس الدین66
1084احمد مصطفیاحمد شاه66
0911عابدهمحمد شفیع66
0330حسناعبدالصمد66
0253محمداللهضیا الله66
0236سکینهسید سکندر66
0681محمد امینعلی محمد66
0035میلادمایل آقا66
3402هدیهاسدالله65
2561حسیب اللهرحمت الله65
2198محمد صمیمعبدالخلیل65
2166طایبهقلندر شاه65
2062محمد حامدمحمد فرید65
1991مرتضی نور آغا65
1917لیدا جانالله نور65
1795عبدالسلیمعبدالحمید65
1127کوثرعبدالشعیب65
1112شهرام محمد ناصر65
0915زینبمحمد کریم65
0913پریساغلام عباس65
0845ظفر اللهولی الله65
0599حسیب اللهحمید الله65
0397نور جهانمحمد سلیمان65
0371جواد احمد فواد احمد 65
0270محمد یحیخیال محمد65
0268ساجدهعبدالروف65
0062انوشمحمد نعیم65
0786ریحانهعزت الله65
3953ذکیهمحمد عیسی64
3826الهامسلیمان64
3821نبیلهکامل بیک64
3376آزادهبشیر احمد 64
2475نصرت اللهعبدالبصیر64
2015فردوسزلمی64
1911شمس الرحمنعبدالمنان64
1553شکریهعبدالعزیز64
0959مدثرعبدالجلیل64
0757شفیع اللهحشمت الله64
0047محمد الهامعبدالمعصوم64
4142احمد سیرویس الدین63
3604رویناگل محمد 63
2695مسرتمحمد خالد63
2393بی بی فاطمهغلام رسول63
1811محمد فردیندر محمد 63
1436عزیز اللهامام علی63
0843احمد خسرواحمد جان63
0673همانجم الدین63
0661احمد ذکیعبدالستار63
0105سارهشاه آقا63
0026محمد حامدتاج محمد 63
4081رخسارعبدالله62
3822خرماکامل بیک62
3391ساحلمحمد خالد62
2680عبدالحیعبدالاحد62
2254ذاکر اللهاصحاب الدین62
2137مرواریدخدایداد62
2034فرشتهنور احمد62
1344شگوفهغلام محبوب62
1040ثنامحمد ایمل62
0912شگوفهمنیر62
0862مرتضیمحمد نعیم62
0444همایونضیالدین62
0308نقیب اللهکفایت الله62
0258زینبمحمد رسول62
0141میرزا حسینمحمد رضا62
0099احمد وارثنجیب الله62
0117جوهر محمدگران محمد62
423961
2247فرحتذین العابدین61
2167سحرمحمد یوسف61
1528احمد صدامفضل محمد61
1368فیصلعبدالقهار61
1367سمیع اللهعبدالروف61
1321عطا اللهخلیل الله61
1029منصورخیر محمد 61
0914یسراعبدالقهار61
0821احمد شیرزادشیر افضل61
0814الیاسمحمد رحیم61
0491سکینهعوض61
0235مروه سید سکندر61
0219حسینغلام رسول61
0125سحرمحمد انور61
0123عزت الله
احمد الله 61
3410حسنامحمد کبیر60
1687متینننگیالی60
1617سید محبوبسید محفوظ60
1380حزب اللهمحمد رضا60
1352لیدامصطفی60
1174نادیه آقا ضیا60
070060
0641سروشابوبکر60
0538زهراجمشید60
0296طلب الدینبهاوالدین60
1039ذبیح اللهغلام مصطفی60
0358محمد قسیمگل رحمان60
0294احمد سمونپادشاه افضل60
4196امیر حسین فرهاد59
3576نادیهنور محمد 59
3514غلام قادرعوض59
3449احمد شاهغلام محمد 59
3411فاطمهخان آقا59
3374سومنعبدالکریم59
2221احمد راشدعبدالظاهر59
1887حارثعبدالقادر59
1509احمد فرخاحمد شفیع59
092859
0815زهرهمیر عبدالاحد59
0660محمد شعیبعبدالواحد59
0528نجم الدینعبدالصدیق59
0487احمد فیاضمحمد آجان59
0438دل شادمنگل59
0433رفیع اللهمحمد نادر59
0277شهیام الدینجان ریس59
0068مصعبشارخ59
0051احمد راشدامین الله59
0049عبدالمدبرعبدالله59
1093احمد رشادجاوید احمد59
733158
3435مرسلمحمد ابراهیم58
2574روح الامینمحمد رقیب58
2510سمیع اللهحاجی مایل58
1957نعمت اللهحضرت ولی58
1638شهیرعبدالقدیر58
1571فردینخیر الدین58
0607مصطفی حسن علی 58
0580پرویز جانعبدالجمیل58
0266رامینمحمد ظریف58
0198مختارمحمد نادر58
0146تهمینهعبدالواحد58
0098شمس اللهگل لالا58
0085احمد بلالعبدالشهیق58
0077نبیلهگل نبی58
0015نورالهدیمحمد حامد58
0539ابراهیمزمری58
0609محی الدینمحمد امیر58
4172احمد سیرشیر نظر57
3375مهنازامان الله57
3187عبدالمتینعبدالخلیل57
2116عبداللهنورالله57
2097محمد تقینظر علی57
1868حشمت اللهعزت الله57
1817سلماسید هاشم57
1637احمد راشدنجیب الله57
1173طارقحکیم خان57
1101سلسلهنجیب الله57
0820احمد فرزادشیر حمزه57
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق57
0150ابن امینمحمد آصف57
0483احمد نوازعبدالودود57
4192فرزادعبدالحلیم56
3803محمد عمرمحمد اکبر56
3580هدیهعبدالعلی56
3569شکیبافدا محمد 56
2447سعادت اللهنجیب الله56
2358مسیح احمدبشیر احمد 56
2350دنیابشیراحمد56
2289علی اصغرنصیر احمد56
1996تهمینهعاشور محمد 56
1627لطف اللهحیات الله56
1028ذکراللهمراد علی56
0991احمد شاهمحمد ضمیر56
0445احمد شعیبمایل آغا56
0306محمد میلادمحمد سالم56
0063عمرسروشمحمد نعیم56
0254روماننورخدا56
4189محمد نذیرمحمد نجیب55
2694زهراعزیزالرحمن55
2365جوادشهنواز55
2328احمد ظاهردر محمد 55
208555
2076عثمانعبدالرزاق55
1751حمیدهمحمد صابر55
1381قیومعبدالهادی55
1172عابد الرحمنسیف الرحمن55
1155کبراسید حسین55
1070سارهعزیز احمد 55
0985محمد یوسفعبدالحبیب55
0399سید مصطفیسید اسماعیل55
0386ذکی محمد عیسی55
0122سمیرعبدالرحمن55
0115همایونصفا الدین55
1247فضل الدینرسول داد55
0126عایشهسید اقبال55
0979جمیع اللهغزال الدین55
1250خبیبعبدالجبار55
3779آمنهمحمد یاسین54
3744زرمینهابن امین54
3470شاهرخعبدالحسیب54
256054
2191شیبادل آغا54
1948عاطف اللهاضغر جان54
1851نقیب اللهسیف الرحمن54
1761باسطهعطا محمد 54
1531سومنمحمد نسیم54
1518زهراعبدالرقیب54
1442صبغت اللهعبدالرازق54
1364احمد صفااحمد شاه54
1360حسنقاسم علی54
1353سیاف گل بچه54
1297حسنامیرزا محمد54
1257میلاد احمد مشتاق احمد 54
1146ویسجان الله54
0711رفیع اللهرحمت الله54
0631سهراببسم الله54
0401سید مرتضیسید اسماعیل54
0379توریالیفقیر محمد54
0151حسیناابن امین54
0056میلادرجب علی54
0054نازیهفرید احمد 54
0025فرید احمدفهیم احمد54
0646احمدعبدالواعظ54
3404یلدامحمد سلیم53
2693اقدس جانعزیزالرحمن53
2123سید ادریسسید عبدالبصیر53
2098نگینهمحمد اسحاق53
1794محمد عابدمحمد عالم53
1681میرجممستی بیک53
1610سونانیاز محمد 53
1465حسنامحمد ظفر53
1397اجملمحمد عالم53
1369عبدالنصیرعبدالطیف53
1338سید عمرانسید محسن53
1198محمد میکایلفضل الرحمن53
1017فرشاد آقا محمد 53
0883آرشعبدالحنان53
0763زاهدغلام فاروق53
0716روحیدخلیل الرحمن53
0674شیبانجم الدین53
0657علی مرتضیمشتاق کبیر53
0477مریمرحمت الله53
0220شعیبمهر علی53
0157عمرانفضل53
0252محمد الیاسبرهان الدین53
3571شبانهاحمد ضیا52
2300محمد حدیثحسام الدین52
1938نوید سیف الدین52
1640شکیب مسجدی52
1525فیصلمحمد آصف52
1339سید طاهاسرور الدین52
0992خالق دادرحیم داد52
0632میرویسمحمد یوسف52
0410بنفشهحفیظ الله52
0310حکمت اللهخان محمد 52
0735مجتبیکریم داد52
3996گلاب الدیننظام الدین51
3640عبدالنجمانعبدالصمد51
2564احمد بلالمعین الدین51
2529اسد اللهغلام محمد 51
2373زحلعبدالصمد51
2184حامددولت نظر51
2041فریدونمحمد اجمل51
1735محمد حسیبمحمد نعیم51
1536مایلمحمود51
1124محمد اکبررحیم الله51
1056سید مصطفیالله سعید51
0935حسناحاجی لطف الله51
0830عمران اللهسردار احمد 51
0492بنفشهخدا داد51
0421مدینهامیر گل51
0416عبدالمومنعبدالمبین51
0309صنمنور آغا51
0142عبیداللهمحمد 51
0121سهیلسخی محمد51
0007اسد احسانمحمد حامد51
0759ننگیالیکابلی51
0127انیتامحمد قیوم51
1226عبدالبصیرعبدالهادی51
3934شادابمحمد یعقوب50
3650ناصرسید احمد 50
3568فاطمهمحمد یوسف50
3405نوریهعبدالصبور50
3386محمد عیسیشمس الله50
2631آرزومحمد یحی50
2299نرگسعبدالواسع50
2225سحرسید احمد 50
162450
1543حسیب اللهعبدالجلیل50
1508محمد عمرمحمد ضمیر50
1212هدایت اللهمحبوب الله50
0863احمد قیساحمد سمیر50
0188مرسل عبدالصادق 50
0175مرسلنیکو بخت50
4032سوسنمحمد هارون49
3694محمد مصطفیفریدون49
2747بصیرهمحمد حسن49
2612سمیع اللهعطا محمد 49
2469سید حسینمحمد ظاهر49
2148نصیربصیر49
2031فریدونامیر خان49
1942میر عبدالربمیر عبدالرحیم49
1919سلیمانعبدالطیف49
1883حکمت اللهسید احمد 49
1655حبیب اللهخدا داد49
1554ماروزهعبدالحکیم49
1349سعادت اللهشمس الله49
1274محدثهسید عبدالصمد49
1090محمد هاروندوست محمد 49
0861احمد زبیرعبدالحسین49
0690احمد رشادمحمد عارف49
0584الفت اللهعبدالکبر49
0466بلالغلام نبی49
0276مدینهمحمد نوید49
0194رڼاحاجی زلمی49
0144سید مصطفیحسین آقا49
0204عبدالمبینعبدالعزیز49
4041احمد بلالاحمد مسعود48
4031فرحنازمحمد سلیم48
3878احمد مدثرخدای داد48
3780ادریس حکیم الله48
3342شبیر احمد محمد عارف48
332448
3170جلوهعبدالرحیم48
2484امیدمراد محمد 48
2255روح اللهنصرالله48
1583مهرینسلیم شاه48
1200داد محمد غلام علی48
0687حسیب اللهمجیب الله48
0562فردوسعبدالطیف48
0453عبداللهمحمد سلیم48
0237محمد زاهدمحمد یونس48
0156شبنمحاجی محمد یوسف48
1022حسیب اللهعبدالدین48
1024مروهعبدالجمیل48
0253عبدالحفیظعبدالرزاق48
700447
4015عارفهشیر نظر47
3800حمیرامحمد اکبر47
3408تانیاسردار محمد 47
2643زینبشیرعلی47
2642شبنممحمد تقی47
2364خاطمهبختیاری47
2353احمد بلالوحید الله47
2242آرشمحمد طاهر47
2061گیتاعبدالرحیم47
1611برشنانیاز محمد 47
1122غلام مرتضیرحیم داد47
0844محمد اقبالمحمد ایوب47
0724عبدالجبارروکی47
0721عبدالمتینعبدالحکیم47
0667لطف علیرحیم47
0643احمد ساحلدل آقا47
0494بنفشهیزدگرد47
0269کامرانعبدالجبار47
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم47
0104غلام حسنسلطان علی47
1054وارثذبیع الله47
3905شیرزیشاه رسول46
3799مریممحمد آصف46
3740حبیب اللهمحمد جان46
3415احمد شاکرمیراجان46
3390احمد شبیرمرزا محمد 46
3337مجیب غلام حیدر46
3011خورشیدمحمد فرید46
2641شبنمسلطان محمد 46
2580مطهرهعبدالوکیل46
2554نعماننیک محمد 46
2104قیسمحمد داود46
1864رحمت اللهعبید الله46
1114زبیرفضل احمد 46
1094عمران احمد شهاب الدین46
0369فرمان وکیلفیروز شاه46
0090فاطمهحاجی نور محمد46
0023آسیهمحمد شاه46
0503شهرامعبدالمنان46
0891مینهباز محمد46
3399احمد شعیبنثار احمد45
2649فیصلامام محمد 45
2197عبدالواحدعبدالرحیم45
2003رقیهعبدالحمید45
1995روهیدحاجی غلام غوث45
1768هدیهنعمت الله45
1734رحمت اللهمحمد هارون45
1595سودابهاحمد داود45
1245سید مصطفیسید محمد 45
1015وحید اللهاسد الله45
0925محمد یاسینعبدالقهار45
0905روملامر الدین45
0775محمد قسیمعبدالقدوس45
0553احمد میلادجلندر خان45
0392حسیناعبدالستار45
0098اعجاز اللهمحمد امین45
0124اصیلامحمد اسحاق45
0125مرسیلامحمد اسحاق45
0201زهرانثار احمد45
0467محمد فهیمعبدالبصیر45
3881محمد عمرانمحمد امین44
3791عایشهمحمد نذیر44
3673احمد کبیرمحمد یار44
3468جمشیدعبدالشکور44
3434یاسمینحسیب الله44
2750سپوژمیعبدالبصیر44
2632زرفشانمحمد خیبر44
2538سحراحمد ضمیر44
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق44
2009نیلوفرشاه آقا44
1752آسیهمحمد حسن44
1347محمد الهاممیر افغان44
0803محمد امیدمرزا محمد 44
0784نسترننظام الدین44
0606میلاد عبدالسلام 44
0467صدامغلام نبی44
0204عبدالقیومعبدالرحمن44
0168اورانوسعبدالرسول44
1153مصباح الدینمحمد غوث44
0537ادریسعزیزالله44
700543
424143
3672حسین علیسفر محمد 43
3669رومانعبدالجلیل43
3566حسنیهسید معراج43
3432سارهعبیدالله43
3341حکمت اللهسلطان عزیز43
2765زحلمحمد قاسم43
1764سهرابمحمد منصور43
1743اسماشیرین آغا43
1447شبنماسدالله43
1241میلادفقیر محمد 43
1240بهشتهعبدالرحمن43
0829احمد رشادشعیب43
0689سید ابوذرسید سرور43
0685شمسیهگل میر خان43
0537شیلاعیدی محمد 43
0493مژگانبابه جان43
0155سمیرامحمد نبی43
0239عبدالودودعبدالفاروق43
0357خالدمحمد صدیق43
1014مجتبیبابه جی جان43
0761سلیمانداد محمد 43
3789ذکراللهمحمد رسول42
2426منیژه عبدالشکور42
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم42
2346پروانهعبدالبشیر42
1049شاه جهان زیببابه جان42
0605احمد ریحانسیلانی42
0479حشمت اللهحبیب الله42
0301محمد حارثمحمد معروف42
0170احمد فیصلعبدالبصیر42
0154ذکیهشمس الاحمد42
0065سید عبدالقیومسید جعفر42
0059رامینعبدالهادی42
0001نیک محمد میر محمد 42
127042
0363فرشتهفرید احمد42
0318علی حسینمحمد یعقوب42
4191مصطفیعلی احمد 41
4076فرحانهعبدالخالق41
3842بصیر احمد داد محمد41
3793بشیر احمد شیر محمد41
3392احمد سالارعبدالخلیل41
2672سعدیهشکیب احمد 41
2588محمد مصطفیمحمد امین41
2312هجرت اللهعبدالطیف41
2125عبدالنقیبمیر احمد 41
2111عرفانعبدالزبور41
2050احمد میلادعبدالاحد41
1974روح القوامعبدالقهار41
1961احمد رشادمحمدح شفیق41
1945منیر احمد فهیم احمد 41
1889عبید اللهعبدالخلیل41
1755فرزانهدل جم41
1744شبانهامین گل41
1441نقیب اللهمحمد اقبال41
1406مرتضیسید اسحاق41
138741
1354مبشرحبیب الله41
1020سراج الدینشاه عسکر41
0981امر الدینعبدالمنان41
0851محمد بصیرمحمد شریف41
0804عبدالبصیرگلا جان41
0547احمد فریدعبدالوهاب41
0358محمد شاکرشاه لالا41
0340عبیداللهمحمد اسماعیل41
0084زبیرنعمت الله41
0022ایفامحمود شاه41
1225شهزادعبدالهادی41
901440
500740
500040
423040
3732حبیب اللهعلی یاور40
3696حشمت اللهحفیظ الله40
3578علیناانور شاه40
346640
2124شادابداود شاه40
1950احمد زینورالرحمن40
1547منوچهرمحمد اعظم40
1249بصیرهعبدالنصیر40
0480کوثرمحمد عارف40
0417قیسبشیر احمد 40
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 40
0201محمد عاطفمیر آقا40
1019محمد اللهعبدالعزیز40
0364خدیجهشیر احمد40
0841محمد هاشممحمد هارون40
423839
3481محمد امیدخالد39
3332مسافرسید عبدال39
2655طیبهفواد احمد 39
1922نذیرسید عظیم39
1150احمد قیسمیر افغان39
1014احمد فوزاناکرام الدین39
0448اکرم اللهمحمد سرور39
0247رامششیراب الدین39
0111مصطفیعبدالقادر39
0102ذبیح اللهمردان39
0073شکریهعبدالعزیز39
0555سلیمانرحم خدا39
0306احمد اللهاحمد ضیا39
4092بصیر نور خدا38
4052صدفمحمود خان38
3671مریمبشیراحمد 38
3657زیتونهمحمد شاه38
3619سید آصفکاکاگل38
3582معصومهعبدالوکیل38
3538عبدالجبارعبدالقهار38
2766احمد فیصلاحمد جاوید38
2563صفی اللهمحمد صابر38
1962ادریسطاهر حسین38
1841شمس اللهالفت الله38
1793احمد سمیرمحمد سمیع38
1772علی رضامحمد یاسین38
1769سپین غرغلام محمد 38
1741احمد یاسرفضل الربی38
1701شادابغلام جیلانی38
1501محمد عمرانحیات الدین38
1307غلام مجتبیشمس الرحمن38
1278عبدالصادقمنصور38
1103میتراعبدالسمیع38
0678محمد تمیم38
0556احمد اللهمحمد اسماعیل38
0482احمد زعیممحمد فهیم38
0275عمرداد خدا38
0789محمد طارقمحمد عثمان38
0443ضیاالحقمحاکم خان38
0429محمد یوسفگل آقا38
0953کریم اللهمحمد ناصر38
1028افشینشیرین محمد38
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن38
815837
425237
4180احمد مهدیاحمد ذکریا37
4061مسعودغلام نبی37
3755محمد اللهفیض الدین37
3567شبنمفدا محمد 37
3394ایملمحمد اسلم37
2921نیلوفرمحمد عمر37
2707محمودسید حکیم37
2296مسیح اللهنجیب37
1967زبید اللهزین العابدین37
1846عزم الدینجمال الدین37
1693سید محمد رضاسید صادق شاه37
1012عبدالوارثعبدالقسیم37
0853حیدر شاهسید اعلی37
0785طیبهفضل الدین37
0475رکن الدیناحمد شاه37
0326عمرهسید ذکریا37
0173مریمغلام مصطفی37
0076شکیباخان علی37
0684محمد هلالمحمد طالب37
0508سهرابشاه ولی37
0842احمد جواداحمد شاه37
0747آریاعبدالغفور37
4105فردوسعزیزالله36
3451شبیرحسینایرج میر36
2288محمد حنیفمحمد شریف36
2231سید سایلسید کمال36
2004مصورمحمد امبن36
1912عبداللهایام الدین36
1612الطاف حسیننجیب الله36
155636
1437محمد سلیمعزیز الله36
0679سهرابفیض محمد 36
0502احمد ذکیضیاالله36
0075سونیتابصیر الدین36
0074فتانهعزیز احمد 36
1011محمد احدمحمد حنیف36
0235رومانداد محمد36
0714مطیع اللهمحمد ایوب36
0815زحلزریالی36
431635
4055احمد هشامخالد احمد 35
3801محمد عمرانمحمد اکبر35
3764نثار احمد داد محمد 35
3652امیرمحمد یوسف35
3462فرزادمحمد معصوم35
3433خیر افشاندوست علی35
3340محمد بشیرمحمد کبیر35
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله35
2673حسام الدینویس الدین35
2115محمد دلمحمد گل 35
1884حسیب اللهزلمی35
1861مطیع اللهعبدالحنان35
1434برکت صفرعلی35
1087روح اللهخدایداد35
0566علی حسینمجیب احمد 35
0483زاهدسید امام35
0436حشمت اللهنصرالله35
0003محمد نعمانجنگ باز35
0743احمد فرامرزغلام مرتضی35
0653اظهرعبدالحسیب35
1102احمد موسیعبدالمجید35
4107عبدالمصورآغا شیرین34
3917نارونسلطان محمد34
3820زهراعلی احمد 34
3802محمد ادریسمحمد آصف34
3581زهراانور شاه34
3563سادیهنذیر احمد 34
3427رخسارسید امین34
3395محمد یوسفعبدالقدیر34
2955سمیععبدالمجید34
2571طلحهغلام محمد 34
2357ساراحاجی دلاور34
2252ذکی اللهاصحاب الدین34
2164سمیهعبدالبشیر34
2161شمس الدینعبدالعلی34
1820مسعودآقا گل34
1609عابدغلام حیدر34
1407گل غنچهعبدالنعیم34
1037ارشاد اللهجلال الدین34
0802سلیمانعبدالخبیر34
0758احمد رومانمحمد گل34
0663احمد شبیرعبدالحنان34
0455محرم علیکرم علی34
0312محمد سجادعبدالبصیر34
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 34
0152فاطمهخیر محمد 34
0139عمرانغلام علی34
0043تهمینههاشم34
0664رویدمحمد مجید34
0711کامرانشیرالرحمن34
0672شفیق اللهشمس الله34
0166عبدالرحمننور علی خان34
0051سید محفوظسید معروف34
1199آرزوغلام سخی34
0480ارسلانامیر خان34
3849حدیثهنظر محمد33
3728عبدالاحدگل ممحمد 33
3695احمد مختارجهانگیر33
3674مریم شیر محمد 33
3670احمد سیرغلام حضرت33
3570ادریسشیرجان33
3565عفتاحمد فرید33
2671حشمت اللهمحمد اشرف33
2261عفت عبدالحبیب33
2195ادریسامام گل33
1804محمد اسحاقعبدالجمیل33
1076محمد آغامحمد نعیم33
0638نصیر احمد میر حضرت33
0600سید اسماعیلسید مصطفی33
0597محمد طارقعبدالرحیم33
0468مسعودذکیم خان33
0140احمد ولیددر محمد 33
0071الیاسگل نبی33
0604احسانامان الدین33
0697عبدالباسطعبدالوکیل33
0220احمد شعیبمحمد لقا33
0641سید شهیمسید شریف33
0349محمد صدیقمحمد فرید33
0642محمد عمرمحمد صابر33
4194فوادعیدی محمد 32
4117حسیب اللهملک مرزا32
3931احمد عزت اللهعبدالشکور32
3748احمد سروشهدایت الله32
3586منیژهحبیب الله32
3558صمیممحمد اکبر32
3450اسحاقمحمد فهیم32
3425فروزانخان محمد 32
2627امیر محمد محمد داود32
2398شبیرعبدالخلیل32
2128محمد داودمحمد فرید32
2103مبینحاجی سلطان32
1847احمد جاویدمحمد گل32
160032
1092روشناعبدالرسول32
0906شادابخدا داد32
0594سجادعبدالغفار32
0167سید عقیلسید حسن32
0158وحیداللهعبدالواحد32
0100عبدالضمیرعبدالصبور32
4215ابراهیمجاوید31
4152رامینعبدالحی31
4151مسکاعبدالشکور31
4106بکتاشخان مرزا31
3828طوفانتوریالی31
3769عبدالمنیرعبدالستار31
3444عبدالوکیلعین الدین31
2565احمد شاهسمیع الله31
2506ذاکرهمحمد صابر31
2121سید پرویزسید لالا آغا31
1787فروغعطا محمد 31
1596صحراحبیب الله31
153531
1361شاپورمیر احمد31
132531
1024سمیع اللهنور حکیم31
0805محمد غلام رسول31
0126احمد نویدمحمد عارف31
0024صفت اللهنیاز محمد 31
1197احمد ذکیعبدالجمیل31
0076عمرخانعلی خان31
0556سباووننور احمد31
1018رحمت اللهمحمد گل31
0613مدینهزمری31
3955حسیب اللهمحمد امان30
3518هیوادمحمد نسیم30
2444بلالمرزا خان30
2372امیدقیام علی30
2291زلگیزلمی30
1832عبدالبصیرعبدالمبین30
1314حشمت اللهعبدالروف30
0901ملکهنظر محمد 30
0639سمیع اللهعبدالحمید30
0579محمد عمرمیر آقا30
0489نازیلاحبیب الله30
0854الهامامان الله30
1154مهربانمحمد وسیم30
1053احمد ضمیرعبدالمالک30
0677مدینهامان الله30
0365سید احمدسید داود30
502529
426029
3501رستمعبدالرحمن29
3422محدثهروح الله29
2573گیتامحرم علی29
2453میر حمزهمیر عزیز الله29
2044راشدعبدالواحد29
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی29
0571احمد ضیامحمد شفیق29
0555جابرمحمد خلیل29
0459بلال احمدعبدالبشیر29
024829
0890سحرفتح الله29
3687مصطفیمحمد آصف28
3658حلیمهروح الله28
3421حسنامحمد شفیع28
2605احمد جاویدعبدالبصیر28
2114پیمانپاچاه28
1778تهمینهغلام زبیر28
1226احمد شاهغلام سخی28
0490فرخندهرحیم الدین28
0181یحییمحمد امین28
0675پیماننصیر احمد28
502427
501427
3930غلام زبیرغلام نبی27
3605ثنا اللهسید حبیب27
2363مصطفیخورشید احمد 27
2110احمد فردینعبدالزبور27
2033حسیب اللهغلام ربانی27
1614قربانعلی احمد 27
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین27
0870رامشمرزا الدین27
0727رحمت اللهگل محمد 27
0495گل چهرهقربانعلی27
0384مجیدعوض علی27
0405سید مجتبیسید فرید27
0474محمد نصیرسید میر27
1145حسیب اللهعبدالقهار27
4089زبیرگل محمد 26
2400عبدالمصورعبدالمبین26
2187ممتازالدینمهتاب الدین26
1885بهزادکمال الدین26
1639محمد رفیعمحمد شفیع26
0653احمد اللهعبدالطیف26
0298الطاف حسینغیاث الدین26
0249بشیر احمد ولایت خان26
0137انعام اللهصدیق الله26
0564سید نجیمسید بصیرالله26
276325
2614حامداسد الله25
2362محمد ضمیرعبدالهادی25
2316محمد زبیرضمیر محمد 25
0837محمد صادقگل الرحمن25
0565سید نجیبسید بصیر الله25
0689احمد بلالعبدالمتین25
4175حامدنعمت الله24
3927رستمعبدالهادی24
2670ذکریاعتیق 24
2194عبدالرشیدمزار گل24
2177سمیع اللهعزت الله24
2113غوث الدینسیف الدین24
1308غلام فیصلشمس الرحمن24
0838الهام محمد ابراهیم24
0563سمونملشاه لالا24
0066احمد ضیاننگیالی24
0385نعمت اللهعبدالغفور24
700623
2628سوریهآقا گل23
195223
1785محمد عمرانمحمد سرور23
1311وصالمحمد فقیر23
1230کرشمهعبدالرزاق23
1198مریمغلام محی الدین23
4066محمد روملمحمد انور22
292322
0299الیاسعبدالطیف22
0136الهامصدیق الله22
0006احمد شعیبمحمد طیب22
0785مسیح اللهنجیب الله22
3792مهسااحمد بیژن21
3684محمد اسماعیلامیر الدین21
3699شهر بانومحمد واقف20
2075توفیقمحمد طاهر20
1047روح اللهامان الله19
0300سمیرغلام صدیق19
0174رخسارمحمد شفیع19
4130شگوفهمحمد فاروق18
1044صهیبسید رهان17

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
31
44
51
62
72
83
93
102
112
124
131
141
153
163
172
181
192
202
211
221
232
243
253
264
272
284
291
302
312
321
331
342
354
361
372
383
392
404
414
423
433
442
451
463
472
482
494
503
513
524
533
541
551
561
574
583
592
601
612
621
632
643
652
663
672
682
693
702
714
722
734
744
752
763
773
781
794
802
813
822
833
841
852
863
873
883
891
903
913
922
932
942
953
963
972
983
992
1001