نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق98
0183سمسورمحمد عارف95
1234فرهادسید آقا95
1867بسیناعبدالقیوم93
0485احمد شکیبشیر پادشاه91
1866مروهعبدالقیوم90
0301مصطفیعزیزالله90
2277نجیب اللهمحمد امین89
4168عبیداللهغلام مجتبی88
1959محمد حسنمحمد وزیر88
0050محمد مدثرعبدالله88
0053الهام الدینامیر جان87
0878عبدالفهیمعبدالقیوم87
1322عمران اللهیار محمد 87
1539فریدهعبدالرازق87
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی87
0476احمد اللهعنایت الله 86
2142ایملنصیر احمد86
1026ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست86
2784شبنممحمد شاه86
1344شگوفهغلام محبوب86
0651شیراحمد گل الرحمن86
0857فرحنازحکیم الله86
0025فرید احمدفهیم احمد86
1072هوسیعبدالحلیم86
1925احمد مدثرعبدالصادق85
2346پروانهعبدالبشیر85
1751حمیدهمحمد صابر85
3090رافعهنعمت الله85
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه85
0806صدفداکتر سمیع85
2293ظریفغلام سخی85
0681محمد عقیلسلطان علی85
0118نوید احمد فیروز احمد 85
3545احمد زبیراحمد ذکی84
0534احمد فهیمشیرپادشاه84
0146تهمینهعبدالواحد84
0157شبنممحی الدین84
1886مهریهمحمد اسحاق84
1621بی بی رحیمهنورالدین82
0163مروه82
0865میلادنازک میر82
1849میلاد مرزیغلام جیلانی82
0680اجملنور احمد فهیم81
1350احمد مسعودفضل الرحمن81
1761باسطهعطا محمد 81
0360حکمت اللهکفایت الله81
3800حمیرامحمد اکبر81
2797سجیهسید محمد81
0839روحید اللهنور الله80
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم80
0253محمداللهضیا الله80
3931احمد عزت اللهعبدالشکور79
0682ارسلانعبدالاحد79
0062انوشمحمد نعیم79
1022حسیب اللهعبدالدین79
0915زینبمحمد کریم79
2156سحرمحمد نبی79
3430سلطانهزمری79
0103سید الیاسعبدالرحیم79
1603شملههدایت الله79
2306ضمیرهسلطان محمود79
0370عبدالمالکعبدالجلیل79
3472محمد الهامغلام نقشبند79
0959مدثرعبدالجلیل79
0613مدینهزمری79
0913پریساغلام عباس78
2014توفیق اللهامین گل78
0561حامدسید آور78
0473صدفغلام سرور78
2311مدثراللهبهرالدین78
0215آیدامحمد فواد77
2345بسم اللهعبدالمنیر77
2393بی بی فاطمهغلام رسول77
2287رامینمعراج الدین77
1306فرزادمحمد مبین77
0647گهرعبدالمبین77
0354ماهدشفیع الله77
0028محمد اقبالفرید احمد 77
0673همانجم الدین77
1961احمد رشادمحمدح شفیق76
2370احمد شبابمیرعلی76
2328احمد ظاهردر محمد 76
2681ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست76
0016ذبیح اللهبسم الله76
3953ذکیهمحمد عیسی76
0059رامینعبدالهادی76
3583صبنانعمت الله76
2125عبدالنقیبمیر احمد 76
0027عبدالواحدتاج محمد 76
0612عزیزغلام سرور76
0104غلام حسنسلطان علی76
0592فردینمحمد اسحاق76
0844محمد اقبالمحمد ایوب76
0822محمد سمیرمحمد آصف76
1577نرگسنجیب الله76
1151الهامشیر خان75
1986آرشداد الله شریف75
1987رفیع اللهداد الله شریف75
1345زهراخواجه ظفر75
0393سید یوسفسید حامد75
0833عبدالمصورعبدالجلیل75
1707مزملمحمد عباس75
0290نرگسمحمد رسول75
0466بلالغلام نبی74
0503ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست74
0538زهراجمشید74
0105سارهشاه آقا74
1101سلسلهنجیب الله74
1444عبدالمجیبعبدالمجید74
0925محمد یاسینعبدالقهار74
0068مصعبشارخ74
1557احمد مدثرندا محمد 73
3968الههعبدالقادر73
3577حبیبهعبدالحمید73
2408خدیجهامین الله73
0202کوهسارحسیب الله73
1982محمد ادریسجمعه گل73
1023محمد شریفخان علی73
1593نادرعلیغلام سعید73
1212هدایت اللهمحبوب الله73
1756احمد جانعبدالرفیع72
0843احمد خسرواحمد جان72
0051احمد راشدامین الله72
2505بلالمحمد قاسم72
1194محمد وارثمحمد صدیق72
1699مروهغلام مصطفی72
2133منصورشاه مقصود72
3651مومنهقربان علی72
2065نجواهمایون72
0842احمد جواداحمد شاه71
0294احمد سمونپادشاه افضل71
0093امان اللهمحمد خالد71
0867ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست71
0257صدیق اللهحبیب الله71
2416صفیهمحمدالدین71
1130طیبهعبدالغفور71
3960عبدالقدیرعبدالکریم71
0152فاطمهخیر محمد 71
2247فرحتذین العابدین71
0358محمد قسیمگل رحمان71
0874محمد مصطفیعبدالولی71
0985محمد یوسفعبدالحبیب71
0611مریمفرید احمد71
0364باصرهسید داوود70
0386ذکی محمد عیسی70
0101زینتاحمد فهیم70
0057سلیمانشین گل70
2234عبدالحقمحمد انور70
2451عبداللهصبغت الله70
2122عبدالوهابمحمد فاضل70
0869عبیدالرحمنخدا داد70
0825فرشاداحمد گل70
0147محمد آصفغلام عباس70
2097محمد تقینظر علی70
0910مقدسعبدالرحمن70
2359میلادمحمد محسن70
0263هدیهعبدالجبار70
0264احمد مبشرحشمت الله69
1227احمد واجدحمید الله69
3826الهامسلیمان69
1132ثنامحمد حکیم69
0967حمزهفرهاد69
0815زحلزریالی69
1565زحلنصرالله69
0268ساجدهعبدالروف69
0361عبدالباسطعبدالاحمد69
1436عزیز اللهامام علی69
1825مینهفیض محمد69
1088نگاهغلام محی الدین69
3033نیاز محمد نجیب الله69
2332یلدامحمد ظاهر69
0498احمد عمراناحمد جاوید68
0487احمد فیاضمحمد آجان68
3254بهارهولی احمد68
9431ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست68
0274رضوان اللهمحمد اکرم68
1974روح القوامعبدالقهار68
3604رویناگل محمد 68
2559شیرزیبریالی68
0296طلب الدینبهاوالدین68
0721عبدالمتینعبدالحکیم68
1077عبدالوارثعبدالوکیل68
0443علی رضاحفیظ الله68
0665محمد الطافمحمد اسماعیل68
0270محمد یحیخیال محمد68
0609محی الدینمحمد امیر68
2580مطهرهعبدالوکیل68
1768هدیهنعمت الله68
0371جواد احمد فواد احمد 67
1100حمیدهنوروز67
0467صدامغلام نبی67
0911عابدهمحمد شفیع67
0011مختار احمد عزیز احمد 67
0862مرتضیمحمد نعیم67
2908مریمعبدالقدیر67
2692نیلابمحمد قاسم67
1128هدیهصفی الله67
1528احمد صدامفضل محمد66
2433ارمغانمحمد شعیب66
0883آرشعبدالحنان66
0143بشیرالدینبصیر الدین66
0149زرمینهصالح محمد 66
2334ژالهدل آرام66
2225سحرسید احمد 66
2144سونیلاعبدال محمد 66
3700فرحنازعبدالبشیر66
0269کامرانعبدالجبار66
1257میلاد احمد مشتاق احمد 66
1129نادیهصفی الله66
1373نبی اللهمحمد نور66
1779نیلوفرسید رضا شاه66
0438دل شادمنگل65
2167سحرمحمد یوسف65
0125سحرمحمد انور65
2510سمیع اللهحاجی مایل65
0600سید اسماعیلسید مصطفی65
1316صدفعبدالمحمد 65
4015عارفهشیر نظر65
0585عبدالباعثمحمد نعمیم65
0204عبدالمبینعبدالعزیز65
0040عبدالمختارعبدالمنان65
0340عبیداللهمحمد اسماعیل65
1689فاطمهمحمد رحیم65
3425فروزانخان محمد 65
2517محمد مبشرمحمد عمر65
3405نوریهعبدالصبور65
1013احمد بکتاشمعراج الدین64
1465حسنامحمد ظفر64
0912شگوفهمنیر64
2166طایبهقلندر شاه64
0566علی حسینمجیب احمد 64
0956فرخندهحکیم الله64
0047محمد الهامعبدالمعصوم64
0660محمد شعیبعبدالواحد64
0387مسرتقطب الدین64
0141میرزا حسینمحمد رضا64
3821نبیلهکامل بیک64
0528نجم الدینعبدالصدیق64
1949نصیر احمد ننگیالی64
0099احمد وارثنجیب الله63
1171الیاسعبدالعلیم63
1115بکتاشوحید الدین63
0231پروانهشفیع الله63
1666خدیجهشمس الدین63
3822خرماکامل بیک63
0186ډیوهعبدالغفور63
1732سحرنور محمد63
1500سمیرخان آقا63
1610سونانیاز محمد 63
3398شعیبنجیم63
2335شگوفهدل آرام63
0049عبدالمدبرعبدالله63
0569عبیداللهوحید الله63
0157عمرانفضل63
1731فرحتذبیح الله63
3606فیصلحبیب جان63
2354لیناپاینده محمد 63
1035محمد راشدرحم الدین63
1690مروهمحمد رحیم63
1174نادیه آقا ضیا63
3917نارونسلطان محمد63
3404یلدامحمد سلیم63
2375احمد اللهعزت الله62
2528احمد فرزادپاچاه محمد62
1108احمد فیروزعبدالسمیع62
3611حمایت اللهمحمد صابر62
2003رقیهعبدالحمید62
0201زهرانثار احمد62
0491سکینهعوض62
0122سمیرعبدالرحمن62
0388صدفقطب الدین62
0561محمد اقبال خان جان62
0914یسراعبدالقهار62
1171ابراهیمرحیم داد61
1611برشنانیاز محمد 61
5394ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست61
1114زبیرفضل احمد 61
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد61
1339سید طاهاسرور الدین61
1617سید محبوبسید محفوظ61
3934شادابمحمد یعقوب61
0309صنمنور آغا61
3907میکاییلعبدالشاه61
0489یلدامحمد سلیم61
2564احمد بلالمعین الدین60
3918احمد حامدعبدالحسین60
0126احمد نویدمحمد عارف60
1225بختیاررحمت الله60
1996تهمینهعاشور محمد 60
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق60
0357خالدمحمد صدیق60
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه60
1548ذکی اللهرحمت الله60
0631سهراببسم الله60
1744شبانهامین گل60
0674شیبانجم الدین60
1609عابدغلام حیدر60
2261عفت عبدالحبیب60
3578علیناانور شاه60
1153لطف الرحمنغلام فاروق60
1352لیدامصطفی60
1019محمد اللهعبدالعزیز60
0026محمد حامدتاج محمد 60
1735محمد حسیبمحمد نعیم60
0551محمد شایقعطا محمد 60
0155نعمت اللهمحمد امین60
0308نقیب اللهکفایت الله60
3438احمد سیرسلطان محمد 59
0124اصیلامحمد اسحاق59
0169بشار احمد سنت الله59
2632زرفشانمحمد خیبر59
2538سحراحمد ضمیر59
0401سید مرتضیسید اسماعیل59
0453عبداللهمحمد سلیم59
2073فرحتعبدالحبیب59
2031فریدونامیر خان59
0334مجیب احمد سلطان احمد 59
0637محمدشاه ولی59
0198مختارمحمد نادر59
3576نادیهنور محمد 59
1343نیلوفرفواد59
0150ابن امینمحمد آصف58
1119احمد یاسرفیاض58
4041احمد بلالاحمد مسعود58
3509ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست58
1641سلیمانداد محمد 58
0555سلیمانرحم خدا58
0644سمیهمحمد حسن58
0121سهیلسخی محمد58
0399سید مصطفیسید اسماعیل58
1553شکریهعبدالعزیز58
2655طیبهفواد احمد 58
0060عبدالحمیدعبدالصمد58
1160علیممتاز58
0546محمد الهاممحمد شعیب58
0125مرسیلامحمد اسحاق58
0335نثار احمد عبدالعزیز58
0646احمدعبدالواعظ57
2631آرزومحمد یحی57
3325حمید اللهتوفیق الله57
0266رامینمحمد ظریف57
0627زعیمشیر احمد 57
0761سلیمانداد محمد 57
0051سید محفوظسید معروف57
0076شکیباخان علی57
0126عایشهسید اقبال57
0034فهیمهمحمد محسن57
1213فیصل سید احمد 57
1598مامون احمد نصیر احمد 57
2376محب اللهگل آقا57
2302محمد جاویدمحمد حسین57
0234واحد اللهفدا محمد57
3390احمد شبیرمرزا محمد 56
0445احمد شعیبمایل آغا56
1250خبیبعبدالجبار56
1039ذبیح اللهغلام مصطفی56
0711رفیع اللهرحمت الله56
0483زاهدسید امام56
0197زهرهمحمد هادی56
2360سنبلامین الله56
0757شفیع اللهحشمت الله56
0123عزت الله احمد الله 56
1811محمد فردیندر محمد 56
0820احمد فرزادشیر حمزه55
2599اسمافیروز الدین55
0814الیاسمحمد رحیم55
0677ایمانعلی مرزا55
3394ایملمحمد اسلم55
3837خورشیدفضل الدین55
3789ذکراللهمحمد رسول55
1734رحمت اللهمحمد هارون55
0155سمیرامحمد نبی55
3619سید آصفکاکاگل55
1736شفیق اللهعبدالعزیز55
1635عبدالسمیععبدالحفیظ55
0237عبدالنقیبعبدالرقیب55
0538عبدالوهابعبدالهادی55
3928غلام وارثغلام نبی55
1368فیصلعبدالقهار55
2198محمد صمیمعبدالخلیل55
0642محمد عمرمحمد صابر55
0047مرسلسلیم شاه55
0199مروهزین الله55
0640نعمانرحمان گل55
3376آزادهبشیر احمد 54
4106بکتاشخان مرزا54
3468جمشیدعبدالشکور54
0979جمیع اللهغزال الدین54
4117حسیب اللهملک مرزا54
2254ذاکر اللهاصحاب الدین54
1126سبحان اللهمحمد انور54
2447سعادت اللهنجیب الله54
2469سید حسینمحمد ظاهر54
0685شمسیهگل میر خان54
1442صبغت اللهعبدالرازق54
1795عبدالسلیمعبدالحمید54
2649فیصلامام محمد 54
1536مایلمحمود54
1822مجیب اللهنجیب الله54
0851محمد بصیرمحمد شریف54
1546محمد حامدحسین داد54
2695مسرتمحمد خالد54
0056میلادرجب علی54
2554نعماننیک محمد 54
0015نورالهدیمحمد حامد54
2027هاجرهوحیدالله54
0539ابراهیمزمری53
0127انیتامحمد قیوم53
2241آذرمحمد طاهر53
0023آسیهمحمد شاه53
3842بصیر احمد داد محمد53
0824ثنا اللهعبدالخبیر53
0330حسناعبدالصمد53
0635حیدرشاه ولی53
1246خسروسید احمد 53
1083ریحانهسید مولاداد53
1020سراج الدینشاه عسکر53
0906شادابخدا داد53
0073شکریهعبدالعزیز53
1440غلام صفدرنظر خدا53
2113غوث الدینسیف الدین53
2034فرشتهنور احمد53
0917فریالاحمد سخی53
1554ماروزهعبدالحکیم53
1687متینننگیالی53
1124محمد اکبررحیم الله53
1109محمد شکیبمحمد مبین53
0731مطیعمحمد یاسین53
3586منیژهحبیب الله53
1681میرجممستی بیک53
2148نصیربصیر53
0306احمد اللهاحمد ضیا52
0236احمد ذکیعبدالرحیم52
0829احمد رشادشعیب52
3392احمد سالارعبدالخلیل52
0137انعام اللهصدیق الله52
0296اول خانمحمد اگل52
0494بنفشهیزدگرد52
4425ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست52
2184حامددولت نظر52
0853رفعت اللهعبیدالله52
1518زهراعبدالرقیب52
3391ساحلمحمد خالد52
0641سروشابوبکر52
1367سمیع اللهعبدالروف52
2164سمیهعبدالبشیر52
2270عبدالمنیرعبدالحمید52
1155کبراسید حسین52
2061گیتاعبدالرحیم52
1627لطف اللهحیات الله52
1354مبشرحبیب الله52
0193محمد آرشمحمد هارون52
0152محمد منصورمحمد رحیم52
0259منصورمحمد ایمل52
3402هدیهاسدالله52
0821احمد شیرزادشیر افضل51
3673احمد کبیرمحمد یار51
0168اورانوسعبدالرسول51
0679آرزومحمد مبین51
0966آسیهعبدالله51
1249بصیرهعبدالنصیر51
4231ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست51
1883حکمت اللهسید احمد 51
1152خدیجهعبدالجبار51
0559دین محمدگل محمد 51
1995روهیدحاجی غلام غوث51
0258زینبمحمد رسول51
0075سونیتابصیر الدین51
0167سید عقیلسید حسن51
1012عبدالوارثعبدالقسیم51
0074فتانهعزیز احمد 51
2472لمرامرالدین51
0655محمد حدیثمحمد عارف51
0882مهدیعبدالحنان51
0784نسترننظام الدین51
0397نور جهانمحمد سلیمان51
2921نیلوفرمحمد عمر51
0653احمد اللهعبدالطیف50
0556احمد اللهمحمد اسماعیل50
1637احمد راشدنجیب الله50
1093احمد رشادجاوید احمد50
0654امیر الدینصلاح الدین50
3793بشیر احمد شیر محمد50
0410بنفشهحفیظ الله50
2189پرمیلاغلام سخی50
0823پرویز احمد علی محمد 50
0935حسناحاجی لطف الله50
0364خدیجهشیر احمد50
0433رفیع اللهمحمد نادر50
1638شهیرعبدالقدیر50
0540صفی اللهمحمد عوض50
1948عاطف اللهاضغر جان50
3464عبدالرحمننجیب الرحمن50
2600غزلحسیب الله50
1276فیصلملا محمد 50
0855مجدود احمدنثار احمد50
0803محمد امیدمرزا محمد 50
0429محمد یوسفگل آقا50
1024مروهعبدالجمیل50
0493مژگانبابه جان50
4014معصومهتوریالی50
0132ناهیدفهیم الله50
2304احمد سیراحمدالله49
2050احمد میلادعبدالاحد49
0994الیاسغلام حسین49
3849حدیثهنظر محمد49
0194رڼاحاجی زلمی49
2643زینبشیرعلی49
2642شبنممحمد تقی49
0785طیبهفضل الدین49
0139عمرانغلام علی49
2366فضل احمد عبدالاحمد 49
0273مبشر احمدمحمد نعمان49
0681محمد امینعلی محمد49
0901ملکهنظر محمد 49
1029منصورخیر محمد 49
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم49
1176میلادعبدالمتین49
3434یاسمینحسیب الله49
4142احمد سیرویس الدین48
3415احمد شاکرمیراجان48
1364احمد صفااحمد شاه48
0022ایفامحمود شاه48
0599حسیب اللهحمید الله48
0674رعناعبدالله48
1079زبیرهعاشق الله48
1363سحر میرویس48
2399سلطان احمد مسعود احمد 48
4032سوسنمحمد هارون48
1056سید مصطفیالله سعید48
4104سید ولیدمحمد سلیم48
1519طیبهغلام رازق48
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن48
4031فرحنازمحمد سلیم48
0480کوثرمحمد عارف48
0046محمد صمیمسلیم شاه48
1520مدینهغلام رازق48
0778مرتضیتاج محمد 48
0607مصطفی حسن علی 48
0422نجیب اللهآدم خان48
0018احمد حاتمنجیب الله47
0140احمد ولیددر محمد 47
0007اسد احسانمحمد حامد47
0673امانیهعبدالمجید47
4196امیر حسین فرهاد47
0853حیدر شاهسید اعلی47
1028ذکراللهمراد علی47
1410سوماضیا احمد47
0689سید ابوذرسید سرور47
1701شادابغلام جیلانی47
2641شبنمسلطان محمد 47
1447شبنماسدالله47
0045صوفیهمیر سعید47
0416عبدالمومنعبدالمبین47
0142عبیداللهمحمد 47
0063عمرسروشمحمد نعیم47
0363فرشتهفرید احمد47
0655فهیمنور آغا47
1100ماریناعبدالرحمن47
0421مدینهامیر گل47
0054نازیهفرید احمد 47
3580هدیهعبدالعلی47
0690احمد رشادمحمد عارف46
0307احمد زاهدنورعلی46
3748احمد سروشهدایت الله46
1962ادریسطاهر حسین46
2242آرشمحمد طاهر46
0083سوسنمحمد امین46
1112شهرام محمد ناصر46
0348صبیحهعلی شاه46
0845ظفر اللهولی الله46
0204عبدالقیومعبدالرحمن46
2116عبداللهنورالله46
0649فتانهمظفرالدین46
4076فرحانهعبدالخالق46
3996گلاب الدیننظام الدین46
1076محمد آغامحمد نعیم46
1717مشعلعبدالرحیم46
1945منیر احمد فهیم احمد 46
1270نوشادفیض محمد 46
4179احمد ذکیدل آغا45
0006احمد شعیبمحمد طیب45
0985انجیلامحمد ظریف45
0249بشیر احمد ولایت خان45
0509پلوشهحاجی محمد45
0761ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست45
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 45
0763زاهدغلام فاروق45
4153سید سمیع اللهسید رسول45
2212شهریارعبدالودود45
2624صلاح الدینعبدالقادری45
1433عبداللهنصر الله45
1912عبداللهایام الدین45
4107عبدالمصورآغا شیرین45
3565عفتاحمد فرید45
0667لطف علیرحیم45
0260محب اللهعصمت الله45
0237محمد زاهدمحمد یونس45
0100محمد شبیرمحمد صابر45
1239مرسلمحمد ملنگ45
1207مریممحمد شفیع45
2243مسعودهفیض محمد 45
0230میسرهانور بیک45
0636نذیر احمد محمد شاه45
1441نقیب اللهمحمد اقبال45
3564نور الههسید فرید45
1146ویسجان الله45
1743اسماشیرین آغا44
1240بهشتهعبدالرحمن44
6620ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست44
1759ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست44
2365جوادشهنواز44
1543حسیب اللهعبدالجلیل44
1868حشمت اللهعزت الله44
2367خلیل احمد علی احمد 44
3804ذاکرهبرات 44
1489رومانزلمی44
1967زبید اللهزین العابدین44
1769سپین غرغلام محمد 44
1693سید محمد رضاسید صادق شاه44
4164شبناسید رسول44
0001شگوفهنوروز خان44
0537شیلاعیدی محمد 44
1667عبید اللهنعمت الله44
1321عطا اللهخلیل الله44
0318علی حسینمحمد یعقوب44
0830عمران اللهسردار احمد 44
3411فاطمهخان آقا44
0490فرخندهرحیم الدین44
1493محمد زمانرجب علی44
2874مهریهمحمد عمر44
2221احمد راشدعبدالظاهر43
0861احمد زبیرعبدالحسین43
1014احمد فوزاناکرام الدین43
0863احمد قیساحمد سمیر43
0580پرویز جانعبدالجمیل43
3465حبیب اللهنجیب الله43
0479حشمت اللهحبیب الله43
1817سلماسید هاشم43
0156شبنمحاجی محمد یوسف43
2563صفی اللهمحمد صابر43
0307عبدالطیفعبدالعزیز43
0275عمرداد خدا43
0495گل چهرهقربانعلی43
3801محمد عمرانمحمد اکبر43
2475نصرت اللهعبدالبصیر43
2298نیک محمد خالق داد43
1397اجملمحمد عالم42
2766احمد فیصلاحمد جاوید42
3695احمد مختارجهانگیر42
2444بلالمرزا خان42
0379توریالیفقیر محمد42
0117جوهر محمدگران محمد42
0235رومانداد محمد42
1702زینباحمد زبیر42
1349سعادت اللهشمس الله42
0414شبیرعبدالواحد42
1172عابد الرحمنسیف الرحمن42
2400عبدالمصورعبدالمبین42
0326عمرهسید ذکریا42
1017فرشاد آقا محمد 42
1525فیصلمحمد آصف42
1437محمد سلیمعزیز الله42
1794محمد عابدمحمد عالم42
1508محمد عمرمحمد ضمیر42
1503محمد ناظممحمد کاظم42
1153مصباح الدینمحمد غوث42
4191مصطفیعلی احمد 42
2055منیب اللهحمیدالله42
0134نوراللهعتیق الله42
4068احمد خالدعبدالستار41
2023ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست41
8888ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست41
0003ثناربانی41
3011خورشیدمحمد فرید41
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 41
2291زلگیزلمی41
1990ساحلعبدالنصیر41
2177سمیع اللهعزت الله41
0065سید عبدالقیومسید جعفر41
2635شارخسخی داد41
1049شاه جهان زیببابه جان41
0342شیلاعید محمد 41
1846عزم الدینجمال الدین41
1755فرزانهدل جم41
1347محمد الهاممیر افغان41
0252محمد الیاسبرهان الدین41
0579محمد عمرمیر آقا41
1221محمد یوسفذبیح الله41
0276مدینهمحمد نوید41
0029نثار احمدروح الله41
0444همایونضیالدین41
0643احمد ساحلدل آقا40
3779آمنهمحمد یاسین40
4246ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست40
2612سمیع اللهعطا محمد 40
0144سید مصطفیحسین آقا40
4054صنمشاه محمد 40
3640عبدالنجمانعبدالصمد40
1571فردینخیر الدین40
0190محمد ادریس محمد اسحاق40
2300محمد حدیثحسام الدین40
2010محمد سبحانمحمد رفیع40
3935نرگسخلیل الرحمن40
1851نقیب اللهسیف الرحمن40
0181یحییمحمد امین40
1741احمد یاسرفضل الربی39
4001بصیرهنصرالله39
2747بصیرهمحمد حسن39
1885بهزادکمال الدین39
1655حبیب اللهخدا داد39
2561حسیب اللهرحمت الله39
1200داد محمد غلام علی39
2506ذاکرهمحمد صابر39
2574روح الامینمحمد رقیب39
2373زحلعبدالصمد39
0815زهرهمیر عبدالاحد39
2628سوریهآقا گل39
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق39
1279سید نصیرسید رحیم39
0220شعیبمهر علی39
1860شیروزشهاب الدین39
3828طوفانتوریالی39
0166عبدالرحمننور علی خان39
2190فیصلعبدالهادی39
0762محمد فردوسمحمد افضل39
1192مرتضی عبدالمنان39
2004مصورمحمد امبن39
3764نثار احمد داد محمد 39
0605احمد ریحانسیلانی38
4172احمد سیرشیر نظر38
3399احمد شعیبنثار احمد38
4180احمد مهدیاحمد ذکریا38
0480ارسلانامیر خان38
0653اظهرعبدالحسیب38
1028افشینشیرین محمد38
2372امیدقیام علی38
1818بسیماسید هاشم38
2028ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست38
3732حبیب اللهعلی یاور38
0392حسیناعبدالستار38
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله38
0704روح اللهملا محمد 38
1092روشناعبدالرسول38
3669رومانعبدالجلیل38
0084زبیرنعمت الله38
0741ساجداللهفیصان الله38
0300سمیرغلام صدیق38
1251شعیب اللهمحمد یونس38
1640شکیب مسجدی38
0804عبدالبصیرگلا جان38
2194عبدالرشیدمزار گل38
0562فردوسعبدالطیف38
1247فضل الدینرسول داد38
0455محرم علیکرم علی38
0601محسنهنعمت الله38
0805محمد غلام رسول38
3481محمد امیدخالد38
0358محمد شاکرشاه لالا38
3386محمد عیسیشمس الله38
0003محمد نعمانجنگ باز38
1090محمد هاروندوست محمد 38
0175مرسلنیکو بخت38
0173مریمغلام مصطفی38
2149میونددلاور خان38
2098نگینهمحمد اسحاق38
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی37
0758احمد رومانمحمد گل37
3670احمد سیرغلام حضرت37
2297اکرام اللهنجیب الله37
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد37
3433خیر افشاندوست علی37
0247رامششیراب الدین37
0025رشادمحمد ضیا37
0503شهرامعبدالمنان37
3998شیبامحمود خان37
0024صفت اللهنیاز محمد 37
0253عبدالحفیظعبدالرزاق37
0239عبدالودودعبدالفاروق37
3514غلام قادرعوض37
1307غلام مجتبیشمس الرحمن37
0417قیسبشیر احمد 37
2573گیتامحرم علی37
0643محمد سیرمحمد صابر37
0201محمد عاطفمیر آقا37
0434مرسلمحمد نادر37
3687مصطفیمحمد آصف37
3375مهنازامان الله37
4098نگینهمسعود الله37
0001نیک محمد میر محمد 37
0158وحیداللهعبدالواحد37
0547احمد فریدعبدالوهاب36
1150احمد قیسمیر افغان36
1102احمد موسیعبدالمجید36
2693اقدس جانعزیزالرحمن36
4092بصیر نور خدا36
4241ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست36
2379خدیجهنجیب الله36
0727رحمت اللهگل محمد 36
3427رخسارسید امین36
0905روملامر الدین36
0048ریحانهغلام مجتبی36
2750سپوژمیعبدالبصیر36
0563سمونملشاه لالا36
0098شمس اللهگل لالا36
0478صفی اللهعباس خان36
1044صهیبسید رهان36
1179عبدالمبینآقا پادشاه36
3769عبدالمنیرعبدالستار36
1497فرشتهعلی داد36
1381قیومعبدالهادی36
1985کریمهحمیدالله36
2316محمد زبیرضمیر محمد 36
1728محمد مسیحمحمد مبین36
0292مسیرمسعود36
0987منصورشیرین آقا36
1547منوچهرمحمد اعظم36
2353احمد بلالوحید الله35
1336احمد رامشنیاز محمد 35
0220احمد شعیبمحمد لقا35
0170احمد فیصلعبدالبصیر35
0071الیاسگل نبی35
3652امیرمحمد یوسف35
0539حسیب اللهمحمود35
2671حشمت اللهمحمد اشرف35
2252ذکی اللهاصحاب الدین35
0556سباووننور احمد35
3906سید احمد سید عمر الدین35
2398شبیرعبدالخلیل35
2191شیبادل آغا35
2119عبدالباسطعبدالحمید35
3538عبدالجبارعبدالقهار35
2197عبدالواحدعبدالرحیم35
2111عرفانعبدالزبور35
2289علی اصغرنصیر احمد35
0536محمد اللهعتیق الله35
0463محمد روملمحمد ایمل35
0775محمد قسیمعبدالقدوس35
0321نوید اللهاحمد فرید35
0526یثربعبدالحمید35
1793احمد سمیرمحمد سمیع34
2195ادریسامام گل34
0981امر الدینعبدالمنان34
1800ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست34
7497ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست34
4175حامدنعمت الله34
1297حسنامیرزا محمد34
1864رحمت اللهعبید الله34
0475رکن الدیناحمد شاه34
0508سهرابشاه ولی34
2620شهرامعبدالمالک34
1225شهزادعبدالهادی34
0788فاطمهمحمد زمان34
3462فرزادمحمد معصوم34
3873فرشادمحمد ناصر34
0312محمد سجادعبدالبصیر34
3671مریمبشیراحمد 34
2595مژگانامان الدین34
3416ملیناصدیق الله34
2453میر حمزهمیر عزیز الله34
0456ولیدعبدالبصیر34
4055احمد هشامخالد احمد 33
0675پیماننصیر احمد33
5007ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست33
2100ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست33
3605ثنا اللهسید حبیب33
4152رامینعبدالحی33
0174رخسارمحمد شفیع33
0716روحیدخلیل الرحمن33
3563سادیهنذیر احمد 33
3699شهر بانومحمد واقف33
0277شهیام الدینجان ریس33
4052صدفمحمود خان33
1173طارقحکیم خان33
4066محمد روملمحمد انور33
3694محمد مصطفیفریدون33
3674مریم شیر محمد 33
3332مسافرسید عبدال33
1848میلاد سید مرزا33
2312هجرت اللهعبدالطیف33
0852هنگامهغلام حضرت33
0684احمد ویسمعبدالقهار32
3450اسحاقمحمد فهیم32
0838الهام محمد ابراهیم32
1455پوپل زیمحمد نعیم32
0555جابرمحمد خلیل32
3696حشمت اللهحفیظ الله32
3790زینبمحمد نذیر32
2357ساراحاجی دلاور32
0890سحرفتح الله32
0365سید احمدسید داود32
0405سید مجتبیسید فرید32
1226عبدالبصیرعبدالهادی32
3444عبدالوکیلعین الدین32
1122غلام مرتضیرحیم داد32
0678محمد تمیم32
2432محمد رومانمحمد امان32
0677مدینهامان الله32
1991مرتضی نور آغا32
1861مطیع اللهعبدالحنان32
4165منصورمحمد اسماعیل32
2209مهرانعبدالوکیل32
0663احمد شبیرعبدالحنان31
2110احمد فردینعبدالزبور31
1910احمد قیسعتیق الله31
2484امیدمراد محمد 31
1314حشمت اللهعبدالروف31
2255روح اللهنصرالله31
2161شمس الدینعبدالعلی31
3728عبدالاحدگل ممحمد 31
0100عبدالضمیرعبدالصبور31
1308غلام فیصلشمس الرحمن31
4194فوادعیدی محمد 31
0711کامرانشیرالرحمن31
0836محمد ارسلانمحمد سمیع31
2115محمد دلمحمد گل 31
0923محمد عمرمحمد حلیم31
2707محمودسید حکیم31
0754میوندجان آغا31
0359نجم الدینمحراب الدین31
0553احمد میلادجلندر خان30
3570ادریسشیرجان30
2152ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست30
3955حسیب اللهمحمد امان30
3672حسین علیسفر محمد 30
0664رویدمحمد مجید30
1353سیاف گل بچه30
1245سید مصطفیسید محمد 30
3451شبیرحسینایرج میر30
3784عبدالنعیمعبدالفهیم30
0090فاطمهحاجی نور محمد30
2102محمد اسحاقحیات الله30
2388محمد امیدسید عمر30
0597محمد طارقعبدالرحیم30
0714مطیع اللهمحمد ایوب30
1154مهربانمحمد وسیم30
1942میر عبدالربمیر عبدالرحیم30
0891مینهباز محمد30
2118نصراللهغلام حیدر30
2009نیلوفرشاه آقا30
0166یلداعبدالغفور30
3626باسط غلام حضرت 29
0248ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست29
7119ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست29
4903ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست29
1175زرغونهآقا ضیا29
0639سمیع اللهعبدالحمید29
0231سید اقبالسید فرید29
2007شهزادمحمد امین29
1369عبدالنصیرعبدالطیف29
2288محمد حنیفمحمد شریف29
2588محمد مصطفیمحمد امین29
4189محمد نذیرمحمد نجیب29
3303میلادعبدالقیوم29
1399احمد یاسرجاوید28
1612الطاف حسیننجیب الله28
2075توفیقمحمد طاهر28
4238ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست28
1992سید نثارسید ممتاز28
2124شادابداود شاه28
0676صدیق اللهغریب الله28
3422محدثهروح الله28
1804محمد اسحاقعبدالجمیل28
0648محمد صبورمحمد صابر28
4216محمد مصورمحمد رفیع28
2114پیمانپاچاه27
3950تمنامحمد حسن27
4138ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست27
9810ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست27
0501جوادمولا داد27
1884حسیب اللهزلمی27
3820زهراعلی احمد 27
1024سمیع اللهنور حکیم27
2121سید پرویزسید لالا آغا27
0394سید مرتضیسید عارف27
1361شاپورمیر احمد27
2199شکریهعبدالخلیل27
0697عبدالباسطعبدالوکیل27
0657علی مرتضیمشتاق کبیر27
3930غلام زبیرغلام نبی27
1025محمد امید محمد امان27
3616مرتضیمحمد حسیب27
0195مروهحکیم خان27
2605احمد جاویدعبدالبصیر26
0864احمد رضواناحمد سمیر26
1226احمد شاهغلام سخی26
0066احمد ضیاننگیالی26
0448اکرم اللهمحمد سرور26
3531ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست26
0988حامدغلام حضرت 26
1018رحمت اللهمحمد گل26
3501رستمعبدالرحمن26
1087روح اللهخدایداد26
0490سروشمحمد سلیم26
0500سید امیدسید محمود26
0787شکریهمحمد زمان26
3791عایشهمحمد نذیر26
0384مجیدعوض علی26
1785محمد عمرانمحمد سرور26
0684محمد هلالمحمد طالب26
1406مرتضیسید اسحاق26
1569مزملجمال الدین26
1043مهریهمحمد رحیم26
0638نصیر احمد میر حضرت26
1581یلداامام داد26
4215ابراهیمجاوید25
1197احمد ذکیعبدالجمیل25
0922احمد قیسسردار احمد قیس25
4237ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست25
2955سمیععبدالمجید25
0672شفیق اللهشمس الله25
1158عبدالستارقیام الدین25
1278عبدالصادقمنصور25
4018علی الرحمننور علی25
3921فاطمهسردار محمد25
0953کریم اللهمحمد ناصر25
1507لطف علینور علی25
0837محمد صادقگل الرحمن25
2187ممتازالدینمهتاب الدین25
1922نذیرسید عظیم25
1054وارثذبیع الله25
5503ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست24
2231سید سایلسید کمال24
1011محمد احدمحمد حنیف24
0349محمد صدیقمحمد فرید24
1998احمد اللهاحمد ضیا23
1950احمد زینورالرحمن23
3920ام البنینظاهر شاه23
1230کرشمهعبدالرزاق23
0841محمد هاشممحمد هارون23
1561مهدی رضامفید احمد 23
0621احمد سیرببرک محمد 22
2131ادریسمحمد هارون22
1144حامدملنگ22
1877علی عطارجب22
1787فروغعطا محمد 22
2011فیصلخواجه سعید22
0840ادیبمحمد ابراهیم21
0689احمد بلالعبدالمتین20
2627امیر محمد محمد داود20
4418ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست20
3905شیرزیشاه رسول19
3302محمدعبدالحق19
0648نجیلافضل احمد 19
2670ذکریاعتیق 18
3463ثبت دیتابیس نیستثبت دیتابیس نیست17
0162نصیر احمدعبدالبصیر16
0369فرمان وکیلفیروز شاه8
1499عبدالسمیععبدالصمد4

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
23
32
41
52
61
73
82
92
103
113
123
134
142
152
162
171
183
192
201
214
221
232
243
251
262
274
281
293
303
312
321
333
341
352
362
374
383
391
404
411
421
431
443
454
461
473
484
493
501
512
521
532
544
552
563
573
584
591
601
613
624
631
643
652
661
673
682
693
702
712
722
733
743
753
761
774
781
793
801
812
822
832
843
852
862
872
884
893
901
913
923
932
941
954
962
972
984
993
1001