نتایج امتحان مضمون حساب دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مضمون حساب دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان مضمون حساب دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمره
1557احمد مدثرندا محمد 100
1666خدیجهشمس الدین100
1070سارهعزیز احمد 100
2156سحرمحمد نبی100
1322عمران اللهیار محمد 100
0986احمد سلیمانخلیل الله98
0485احمد شکیبشیر پادشاه98
1741احمد یاسرفضل الربی98
0053الهام الدینامیر جان98
2505بلالمحمد قاسم98
0146تهمینهعبدالواحد98
0479حشمت اللهحبیب الله98
0016ذبیح اللهبسم الله98
0627زعیمشیر احمد 98
1652سکینهخادم حسین98
0103سید الیاسعبدالرحیم98
3305صهیبهعبدالقدیر98
0911عابدهمحمد شفیع98
2119عبدالباسطعبدالحمید98
0724عبدالجبارروکی98
2073فرحتعبدالحبیب98
0956فرخندهحکیم الله98
1982محمد ادریسجمعه گل98
1959محمد حسنمحمد وزیر98
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی98
0982اختر محمدمحمد امین96
2452احمد سیرتضیا الدین96
2083احمد طارقنقیب الله96
0189احمد مجیبمحمد اقبال96
0565انعام عبدالمختار96
0062انوشمحمد نعیم96
0436حشمت اللهنصر الله96
1246خسروسید احمد 96
0386ذکی محمد عیسی96
1114زبیرفضل احمد 96
0149زرمینهصالح محمد 96
2112سمسور الرحمنفدا محمد 96
2122سید عبدالوهابسید محمد فاضل96
0811عبدالسبحانمحمد عادل96
1017فرشاد آقا محمد 96
1917لیدا جانالله نور96
0119مامونضیاالحق96
0055محمد فاضلآقا گل96
0985محمد یوسفعبدالحبیب96
2311مدثر اللهبهر الدین96
1373نبی اللهمحمد نور96
1645نورستهجمعه خان96
0118نوید احمد فیروز احمد 96
1212هدایت اللهمحبوب الله96
0294احمد سمونپادشاه افضل94
0155نعمت اللهمحمد امین94
1637احمد راشدنجیب الله94
2734احمد شبیرمحمد الله94
1528احمد صدامفضل محمد94
0534احمد فهیمشی پادشاه94
1867بسیناعبدالقیوم94
0190دوست محمد شیر محمد 94
0433رفیع اللهمحمد نادر94
0721سید عبدالمتینعبدالحکیم94
0157شبنممحی الدین94
0757شفیع اللهحشمت الله94
1172عابد الرحمنسیف الرحمن94
0049عبدالمدبرعبدالله94
1838عزت اللهغلام سرور94
1436عزیز اللهامام علی94
2590فرهادحیات الله94
2031فریدونامیر خان94
3606فیصلحبیب جان94
0637محمدشاه ولی94
0028محمد اقبالفرید احمد 94
0681محمد عقیلسلطان علی94
3770محمد نبیمحمد شفیع94
0535محمد نعیمعبدالرحمن94
1184مسعودمحمد احسان94
1750مسعود حبیب الرحمن94
2065نجواهمایون94
2277نجیب اللهمحمد امین94
0444همایونضیالدین94
1039ذبیح اللهغلام مصطفی92
0301مصطفیعزیزالله92
099692
1171ابراهیمرحیم داد92
0007اسد احسانمحمد حامد92
3730اقبالامیر محمد 92
0883آرشعبدالحنان92
3254بهارهولی حمد 92
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد92
3955حسیب اللهمحمد امان92
0538زهراجمشید92
0915زینبمحمد کریم92
0601سارهوحید الله92
0183سمسورمحمد عارف92
1617سید محبوبسید محفوظ92
2784شبنممحمد شاه92
1344شگوفهغلام محبوب92
0309صنمنور آغا92
2571طلحهغلام محمد 92
2293ظریفغلام سخی92
0566علی حسینمجیب احمد 92
4192فرزاد92
3462فرزادمحمد معصوم92
1234فرهادسید آقا92
0034فهیمهمحمد محسن92
2378مجیب اللهنجیب الله92
0665محمد الطافمحمد اسماعیل92
0253محمد اللهضیا الله92
2097محمد تقینظر علی92
0660محمد شعیبعبدالواحد92
0671محمد عمرمحمد قاسم92
1811محمد فردیندر محمد 92
0050محمد مدثرعبدالله92
1198محمد میکایلفضل الرحمن92
0270محمد یحیخیال محمد92
2358مسیح احمدبشیر احمد 92
1398مسیح اللهشکران92
0731مطیعمحمد یاسین92
3907میکاییلعبدالشاه92
0263هدیهعبدالجبار92
1249لعل الدینامرالدین90
0047محمد الهامعبدالمعصوم90
0006احمد شعیبمحمد طیب90
0264احمد مبشرحشمت الله90
1925احمد مدثرعبدالصادق90
0682ارسلانعبدالاحد90
2142ایملنصیر احمد90
1225بختیاررحمت الله90
1115بکتاشوحید الدین90
0913پریساغلام عباس90
0532توابتاج محمد 90
0371جواد احمد فواد احمد 90
1087روح اللهخدایداد90
3604رویناگل محمد 90
3409ساراضیا الدین90
2135ستریهغلام رسول90
2185سجادمیر احمد 90
0393سید یوسفسید حامد90
2124شادابداود شاه90
0664عباد اللهعبدالحی90
0604عبداللهچاریارقل90
1667عبید اللهنعمت الله90
3823عزیزناظم بیک90
2261عفت عبدالحبیب90
0917فریالاحمد سخی90
2041فریدونمحمد اجمل90
0860گلاب الدینمعراج الدین90
4157لیمهعبدالله90
0652مبین اللهعتیق الله90
2517محمد مبشرمحمد عمر90
2068مقدمعبدالضیا90
0290نرگسمحمد رسول90
4040نکهتمحمد داود90
1072هوسیعبدالحلیم90
0653اظهرعبدالحسیب88
0806صدفداکتر سمیع88
0843احمد خسرواحمد جان88
0661احمد ذکیعبدالستار88
2370احمد شبابمیر علی88
0498احمد عمراناحمد جاوید88
0136الهامصدیق الله88
0093امان اللهمحمد خالد88
0580پرویز جانعبدالجمیل88
1771حدیثهمحمد یعقوب88
1028ذکر اللهمراد علی88
0194رناحاجی زلمی88
1020سراج الدینشاه عسکر88
1764سهرابمحمد منصور88
3326سید ادریسسید یاسین88
0848سید لطیف حسینسید نو شیر وان88
3470شاه رخعبدالحسیب88
2069شبیرعبدالضیا88
1603شملههدایت الله88
1173طارقحکیم خان88
0845ظفر اللهولی الله88
0575عبدالتوابعبدالصبور88
2451عبداللهصبغت الله88
0027عبدالواحدتاج محمد 88
2072عدنانمحمد معصوم88
0857فرحنازحکیم الله88
3302محمدعبدالحق88
1546محمد حامدحسین داد88
0551محمد شایقعطا محمد 88
0100محمد شبیرمحمد صابر88
1023محمد شریفخان علی88
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم88
1866مروهعبدالقیوم88
2359میلادمحمد محسن88
3303میلادعبدالقیوم88
1577نرگس جاننجیب الله88
0015نورالهدیمحمد حامد88
1562یماعبدالجلال88
0116جوادولی جان86
0815زحلزریالی86
3401احمد آرشمحراب الدین86
0170احمد فیصلعبدالبصیر86
0684احمد ویسمعبدالقهار86
3376آزادهبشیر احمد 86
0492بنفشهخدا داد86
2346پروانهعبدالبشیر86
1132ثنامحمد حکیم86
0561حامدسید آور86
2550ډیوهداکتر محمد حنیف86
2254ذاکر اللهاصحاب الدین86
0102ذبیح اللهمردان86
0266رامینمحمد ظریف86
0711رفیع اللهرحمت الله86
0905روملامر الدین86
1345زهراخواجه ظفر86
0598زهره
نصیر احمد 86
2643زینبشیر علی86
2334ژالهدل آرام86
0125سحرمحمد انور86
2646سحرمحمد فاروق86
2167سحرمحمد یوسف86
2447سعادت اللهنجیب الله86
3374سومنعبداکریم86
2144سونیلاعبدال محمد 86
1338سید عمرانسید محسن86
1537سید محفوظامیر حمزه86
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه86
1049شاه جهان زیببابه جان86
1744شبانهامین گل86
1736شفیق اللهعبدالعزیز86
2335شگوفهدل آرام86
0540صفی اللهمحمد عوض86
1130طیبهعبدالغفور86
0060عبدالحمیدعبدالصمد86
0104غلام حسنسلطان علی86
0265فرزانهعبدالکبیر86
1539فریدهعبدالرازق86
4194فوادعیدی محمد 86
0354ماهدشفیع الله86
1687متینننگیالی86
1078محمد ا دریسعبدالوکیل86
0199مروهزین الله86
2149میونددلاور خان86
0077نبیلهگل نبی86
3935نرگسخلیل الرحمن86
2475نصرت اللهعبدالبصیر86
2009نیلوفرشاه آقا86
1015وحید اللهاسد الله86
0612عزیزغلام سرور84
0611مریمفرید احمد84
1998احمد اللهاحمد ضیا84
3390احمد شبیرمرزا محمد 84
1364احمد صفااحمد شاه84
0126احمد نویدمحمد عارف84
0140احمد ولیددر محمد 84
3968الههعبدالقادر84
2372امیدقیام علی84
1434برکت صفر علی84
4117حسیب اللهملک مرزا84
0360حکمت اللهکفایت الله84
2408خدیجهامین الله84
2379خدیجهنجیب الله84
1734رحمت اللهمحمد هارون84
2568رحمت اللهگل افغان84
0274رضوان اللهمحمد اکرم84
0475رکن الدیناحمد شاه84
1974روح القوامعبدالقهار84
1101سلسلهنجیب الله84
3430سلطانهزمری84
0569عبید اللهوحید الله84
1306فرزادمحمد مبین84
0480کوثرمحمد عارف84
0202کوهسارحسیب الله84
1920لیمهعبدالحمید84
0851محمد بصیرمحمد شریف84
0959مدثرعبدالجلیل84
1991مرتضی نور آغا84
2695مسرتمحمد خالد84
1886مهریهمحمد اسحاق84
1129نادیهصفی الله84
0335نثار احمد عبدالعزیز84
3518هیوادمحمد نسیم84
1756احمد جانعبدالرفیع82
3545احمد زبیراحمد ذکی82
0143بشیر الدینبصیر الدین82
0231پروانهشفیع الله82
2071جوادعبدالضیا82
3577حبیبهعبدالحمید82
0935حسناحاجی لطف الله82
1465حسنامحمد ظفر82
0310حکمت اللهخان محمد 82
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم82
2628سوریهآقا گل82
0847سید شاکر حسینسید نوشیر وان82
0993شفیق اللهدولت محمد 82
2624صلاح الدینعبدالقادری82
2306ضمیرهسلطان محمود82
3538عبدالجبارعبدالقهار82
0204عبدالقیومعبدالرحمن82
1444عبدالمجیبعبدالمجید82
0416عبدالمومنعبدالمبین82
1077عبدالوارثعبدالوکیل82
0501عجازعبدالجلیل82
4076فرحانهعبدالخالق82
2247فرحتذین العاب الدین82
1213فیصل سید احمد 82
1822مجیب اللهنجیب الله82
0850محمد نویدمحمد رفیع82
0198مختارمحمد نادر82
0235مروه سید سکندر82
0292مسیرمسعود82
0910مقدسعبدالرحمن82
2299نرگسعبدالواسیع82
3431نیلابآقا محمد 82
1343نیلوفرفواد82
0486آسیه اسمامحمد عبدالفتاح80
0358محمد قسیمگل رحمان80
1154مهربانمحمد وسیم80
1119احمد یاسرفیاض80
0445احمد شعیبمایل آغا80
0840ادیبمحمد ابراهیم80
2433ارمغانمحمد شعیب80
2529اسد اللهغلام محمد 80
1040ثنامحمد ایمل80
1297حسناحاجی میرزا محمد 80
3566حسنیهسید معراج80
0967حمزهفرهاد80
1247حمیدهغلام عباس80
2364خاطمهبختیاری80
3837خورشیدفضل الدین80
0438دل شادمنگل80
3953ذکیهمحمد عیسی80
0343ربیعنور محمد 80
1565زحلنصر الله80
0057سلیمانشین گل80
2510سمیع اللهحاجی مایل80
0631سهراببسم الله80
0689سید ابوذرسید سرور80
0401سید مرتضیسید اسماعیل80
0220شعیبمهر علی80
1316صدفعبدالمحمد 80
2563صفی اللهمحمد صابر80
2166طایبهقلندر شاه80
0296طلب الدینبهاو الدین80
1609عابدغلام حیدر80
0585عبدالباعثمحمد نعمیم80
2234عبدالحقمحم انور80
0878عبدالفهیمعبدالقیوم80
0825فرشاداحمد گل80
2034فرشتهنور احمد80
0369فرمان وکیلفیروز شاه80
0803محمد امیدمرزا محمد 80
0874محمد مصطفیعبدالولی80
1207مریممحمد شفیع80
3664مصطفیعبدالزبیر80
2187ممتاز الدینمهتاب الدین80
1945منیر احمد فهیم احمد 80
0632میرویسمحمد یوسف80
1593نادرعلیغلام سعید80
2554نعماننیک محمد 80
1441نقیب اللهمحمد اقبال80
1088نگاهغلام محی الدین80
3033نیاز محمد نجیب الله80
1128هدیهصفی الله80
0158وحید اللهعبدالواحد80
1012حسناعبدالغفور78
1079زبیرهعاشق الله78
0163مروهنجیب الله78
098178
061778
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی78
3438احمد سیرسلطان محمد 78
3449احمد شاهغلام محمد 78
3399احمد شعیبنثار احمد78
2297اکرام اللهنجیب الله78
3826الهامسلیمان78
1151الهامشیر خان78
0137انعام اللهصدیق الله78
1761باسطهعطا محمد 78
2444بلالمرزا خان78
0410بنفشهحفیظ الله78
0823پرویز احمد علی محمد 78
2758تمکینمحمد رسول78
0824ثنا اللهعبدالخبیر78
0544حبیب اللهمحمود78
1543حسیب اللهعبدالجلیل78
0539حسیب اللهمحمود78
0151حسیناابن امین78
1200داد محمد غلام علی78
0474رخسارسید اسحاق78
2003رقیهعبدالحمید78
1114زبیرفضل احمد 78
0197زهرهمحمد هادی78
2797سجیهسید محمد78
1531سومنمحمد نسیم78
3619سید آصفکاکاگل78
1339سید طاهاسید سرو الدین78
0399سید مصطفیسید اسماعیل78
0144سید مصطفیحسین آقا78
0064سید ولیدمحمد کبیر78
0912شگوفهمنیر78
0361عبدالباسطعبدالاحمد78
2680عبدالحیعبدالاحد78
1635عبدالسمیععبدالحفیظ78
1912عبداللهایام الدین78
3187عبدالمتینعبدالخلیل78
1369عبدالنصیرعبدالطیف78
0123عزت الله
احمد الله 78
2289علی اصغرنصیر احمد78
2600غزلحسیب الله78
1440غلام صفدرنظر خدا78
3568فاطمهخواجه محمد یوسف78
0269کامرانعبدالچبار78
1127کوثرعبدالشعیب78
1153لطف الرحمنحاجی غلام فاروق78
3584لیمهمسیح الله78
1536مایلمحمود78
3337مجیب غلام حیدر78
1534محمد آصفمحمد نعیم78
1735محمد حسیبمحمد نعیم78
1437محمد سلیمعزیز الله78
2165محمد شبیرعبدالمجید78
2362محمد ضمیرعبدالهادی78
0583محمد یاسرعبدالکبیر78
0925محمد یاسینعبدالقهار78
0421مدینهامیر گل78
1699مروهغلام مصطفی78
0813ملیحهعبدالسلام78
1257میلاد احمد مشتاق احمد 78
0648نجیلافضل احمد 78
2118نصر اللهغلام حیدر78
0397نور جهانمحمد سلیمان78
0166یلداعبدالغفور78
3404یلدامحمد سلیم78
0500سید امیدسید محمود76
109576
2564احمد بلالمعین الدین76
2375احمد اللهعزت الله76
0085احمد بلالعبدالشهیق76
0829احمد رشادشعیب76
0487احمد فیاضمحمد آجان76
3878احمد مدثرخدای داد76
2599اسمافیروز الدین76
0168اورانوسعبدالرسول76
1498آریامحمد علی76
1621بی بی رحیمه نورینور الدین76
0687حسیب اللهمجیب الله76
2287رامینمعراج الدین76
2574روح الامینمحمد رقیب76
2373زحلعبدالصمد76
1641سلیمانداد محمد 76
1367سمیع اللهعبدالروف76
2647سمیع اللهدولت خان76
0075سونیتابصیر الدین76
0600سید اسماعیلسید مصطفی76
1086سید ضیاالدینسید منصور76
0167سید عقیلسید حسن76
4104سید ولیدمحمد سلیم76
0990شریفهدولت محمد 76
0993شفیق اللهدولت محمد 76
1640شکیب مسجدی76
3569شکیبافدا محمد 76
1638شهیرعبدالقدیر76
3301عباسمحمد نقی76
1499عبدالسمیععبدالصمد76
1321عطا اللهخلیل الله76
1094عمران احمد شهاب الدین76
0025فرید احمدفهیم احمد76
2376محب اللهگل آقا76
0546محمد الهاممحمد شعیب76
3472محمد الهامغلام نقشبند76
2128محمد داودمحمد فرید76
0046محمد صمیمسلیم شاه76
0011مختار احمد عزیز احمد 76
2137مرواریدخدایداد76
1692مهریهسید نصرت76
1103میتراعبدالسمیع76
1825مینهفییض محمد 76
3576نادیهنور محمد 76
0640نعمانرحمان گل76
1779نیلوفرسید رضا شاه76
1212هدایت اللهمحبوب الله76
0570هدیغلام فاروق76
1768هدیهنعمت الله76
0914یسراعبدالقهار76
1199آرزوغلام سخی74
0117جوهر محمدگران محمد74
0884حسنیهغلام مصطفی74
1250خبیبعبدالجبار74
0674رعناعبدالله74
0786ریحانهعزت الله74
0239عبدالودودعبدالفاروق74
0869عبیدالرحمنخدا داد74
0734محمد میونددوست محمد74
0035میلادمایل آقا74
0321نوید اللهاحمد فرید74
0821احمد شیرزادشیر افضل74
1509احمد فرخاحمد شفیع74
0130احمد فیصلبریالی74
1559احمد مصطفیوحید الله74
1084احمد مصطفیاحمد شاه74
1135الهاممحمد هاشم74
0654امیر الدینصلاح الدین74
0494بنفشهیزدگرد74
1032بهرامنظام الدین74
2075توفیقمحم طاهر74
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق74
1380حزب اللهمحمد رضا74
0219حسینغلام رسول74
1102حمیرا صفاعنایت الله74
3782خالدمحمد حعفر74
3391ساحلمحمد خالد74
0098شمس اللهگل لالا74
1841شمس اللهالفت الله74
0277شهیام الدینجان ریس74
0467صدامغلام نبی74
4015عارفهشیر نظر74
3603فیصلممتاز74
3929محمد یوسفمحمد یونس74
1583مهرینسلیم شاه74
0141میرزا حسینمحمد رضا74
0056میلادرجب علی74
2148نصیربصیر74
1949نصیر احمد ننگیالی74
3564نور الههسید فرید74
1108احمد فیروزعبدالسمیع72
1126سبحان اللهمحمد انور72
0231سید اقبالسید فرید72
0157عمرانفضل72
0609محی الدینمحمد امیر72
0677مدینهامان الله72
0125مرسیلامحمد اسحاق72
0489یلدامحمد سلیم72
143072
0653احمد اللهعبدالطیف72
0690احمد رشادحاجی محمد عارف72
2328احمد ظاهردر محمد 72
1227احمد واجدحمید الله72
3450اسحاقمحمد فهیم72
2631آرزومحمد یحی72
2393بی بی فاطمهغلام رسول72
2614حامداسد الله72
0599حسیب اللهحمید الله72
3610حق نوازعبدالولی72
2367خلیل احمد علی احمد 72
0559دین محمدگل محمد 72
0483زاهدسید امام72
1967زبید اللهزین العابدین72
0258زینبمحمد رسول72
0105سارهشاه آقا72
2750سپوژمیعبدالبصیر72
0236سکینهسید سکندر72
0155سمیرامحمد نبی72
0083سوسنمحمد امین72
0537شیلاعیدی محمد 72
2416صفیهمحمد الدین72
1433عبداللهنصر الله72
2113غوث الدینسیف الدین72
0562فردوسعبدالطیف72
4105فردوسعزیز الله72
0417قیسبشیر احمد 72
1804محمد اسحاقعبدالجمیل72
2302محمد جاویدمحمد حسین72
2062محمد حامدمحمد فرید72
1639محمد رفیعمحمد شفیع72
1503محمد ناظممحمد کاظم72
0468مسعودذکیم خان72
1717مشعلعبدالرحیم72
0068مصعبشارخ72
3375مهنازامان الله72
1681میرجممستی بیک72
0132ناهیدفهیم الله72
3821نبیلهکامل بیک72
1851نقیب اللهسیف الرحمن72
1270نوشادفیض محمد 72
0124اصیلامحمد اسحاق70
0025رشادمحمد ضیا70
0277سحرحفیظ الله70
0414شبیرعبدالواحد70
0257صدیق اللهحبیب الله70
0166عبدالرحمننور علی خان70
1196فیاضیار محمد70
0647گهرعبدالمبین70
0350محمد مصطفیمحمد ولی70
0529مژدهاحمد شاه70
194270
0018احمد حاتمنجیب الله70
0307احمد زاهدنور علی70
3392احمد سالارعبدالخلیل70
4142احمد سیرویس الدین70
0272احمد نویدجمال عبدالناصر70
0099احمد وارثنجیب الله70
3780ادریس حکیم الله70
0814الیاسمحمد رحیم70
2241آذرمحمد طاهر70
0169بشار احمد سنت الله70
1655حبیب اللهخدا داد70
3740حبیب اللهمحمد جان70
0038حمید اللهروح الله70
1342حمیرامحمد آصف70
3822خرماکامل بیک70
3011خورشیدمحمد فرید70
4081رخسارعبدالله70
3752روملمحمد سلیمان70
1363سحر میرویس70
0641سروشابوبکر70
0644سمیهمحمد حسن70
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد70
3451شبیرحسینایرج میر70
1948عاطف اللهاضغر جان70
3464عبدالرحمننجیب الرحمن70
2116عبداللهنور الله70
0833عبدالمصورعبدالجلیل70
0340عبید اللهمحمد اسماعیل70
1160علیممتاز70
3578علیناسید انور شاه70
0326عمرهسید ذکریا70
4031فرحنازمحمد سلیم70
1571فردینخیر الدین70
2366فضل احمد عبدالاحمد 70
1554ماروزهعبدالحکیم70
0844محمد اقبالمحمد ایوب70
1125محمد اقبالزلمی70
2575محمد شفیقعبدالوحید70
3881محمد عمرانمحمد امین70
3608محمد مرتضیاحمد الله70
1378مدثر اللهحسیب الله70
3616مرتضیمحمد حسیب70
1707مزملمحمد عباس70
1750مسعود حبیب الرحمن70
1029منصورخیر محمد 70
3588مهدیهمحمد عارف70
0308نقیب اللهکفایت الله70
0134نور اللهعتیق الله70
1146ویسجان الله70
2332یلدامحمد ظاهر70
0679آرزومحمد مبین68
0555سلیمانرحم خدا68
0387مسرتقطب الدین68
0643احمد ساحلدل آقا68
4172احمد سیر68
0547احمد فریدعبدالوهاب68
1014احمد فوزاناکرام الدین68
2766احمد فیصلاحمد جاوید68
3919امیر حمزهرحیم68
0215آیدامحمد فواد68
0835برات علیخیر احمد 68
1818بسیماسید هاشم68
4092بصیر نور خدا68
1240بهشتهعبدالرحمن68
2184حامددولت نظر68
1100حمیدهنوروز68
0992خالق دادرحیم داد68
3427رخسارسید امین68
1990ساحلعبدالنصیر68
0122سمیرعبدالرحمن68
1353سیاف گل بچه68
2161سید شمس الدینسید عبدالعلی68
1553شکریهعبدالعزیز68
1911شمس الرحمنعبدالمنان68
1112شهرام محمد ناصر68
0473صدفغلام سرور68
1519طیبهغلام رازق68
2351عاشق الرحمن فضل الرحمن68
0804عبدالبصیرگلا جان68
2270عبدالمنیرعبدالحمید68
0142عبید اللهمحمد 68
0275عمرداد خدا68
3514غلام قادرعوض68
0592فردینمحمد اسحاق68
2104قیسمحمد داود68
1352لیدامصطفی68
0334مجیب احمد سلطان احمد 68
1124محمد اکبررحیم الله68
0147محمد آصفغلام عباس68
0655محمد حدیثمحمد عارف68
0237محمد زاهدمحمد یونس68
3688مسعودمحمد اسماعیل68
2202مشتاقمحمد شریف68
1241میلادفقیر محمد 68
3650ناصرسید احمد 68
3697نبیلهبهروز68
1922نذیرسید عظیم68
3405نوریهعبدالصبور68
0456ولیدعبدالبصیر68
0689احمد بلالعبدالمتین66
0673امانیهعبدالمجید66
0853رفعت اللهعبیدالله66
1100ماریناعبدالرحمن66
0642محمد عمرمحمد صابر66
1153مصباح الدینمحمد غوث66
0551میتراعبدالهادی66
1166یلدامحمد آصف66
1123احمد انسعبدالباقی66
1226احمد شاهغلام سخی66
0991احمد شاهمحمد ضمیر66
3806احمد شایقشاه محمود66
1743اسماشیرین آغا66
0584الفت اللهعبدالکبر66
0071الیاسگل نبی66
2242آرشمحمد طاهر66
0364باصرهسید داوود66
2747بصیرهمحمد حسن66
2014توفیق اللهامین گل66
3465حبیب اللهنجیب الله66
3732حبیب اللهعلی یاور66
1884حسیب اللهزلمی66
2673خواجه حسام الدینخواجه ویس الدین66
0716روحیدخلیل الرحمن66
0839روحید اللهنور الله66
4089زبیرگل محمد 66
2765زحلمحمد قاسم66
1518زهراعبدالرقیب66
1702زینباحمد زبیر66
0594سجادعبدالغفار66
2538سحراحمد ضمیر66
1732سحرنور محمد66
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق66
3398شعیبنجیم66
0674شیبانجم الدین66
1860شیروزشهاب الدین66
3583صبنانعمت الله66
4168عبید اللهغلام مجتبی66
0443علی رضاحفیظ الله66
0830عمران اللهسردار احمد 66
0074فتانهعزیز احمد 66
1731فرحتذبیح الله66
1230کرشمهعبدالرزاق66
2472لمرسید امر الدین66
2354لیناپاینده محمد 66
1271محمد احسان سمیع الله66
2198محمد صمیمعبدالخلیل66
1728محمد مسیحمحمد مبین66
3435مرسلمحمد ابراهیم66
0477مریمرحمت الله66
1861مطیع اللهعبدالحنان66
2426منیژه عبدالشکور66
3792مهسااحمد بیژن66
1688میوندعنایت الله66
2921نیلوفرمحمد عمر66
1581یلداامام داد66
0220احمد شعیبمحمد لقا64
0483احمد نوازعبدالودود64
0342حنیفولی محمد64
0045صوفیهمیر سعید64
0307عبدالطیفعبدالعزیز64
0318علی حسینمحمد یعقوب64
0152محمد منصورمحمد رحیم64
1847احمد جاویدمحمد گل64
0981امر الدینعبدالمنان64
0807آمنهاختر حسین64
0466بلالغلام نبی64
0988حامدغلام حضرت 64
1751حمیدهمحمد صابر64
3804ذاکرهبرات 64
3090رافعهنعمت الله64
1698رمزیهسید اکبر64
2225سحرسید احمد 64
0563سمونملحاجی شاه لالا64
0300سمیرغلام صدیق64
2360سنبلامین الله64
4032سوسنمحمد هارون64
1410سوماضیا احمد64
4153سید سمیع اللهسید رسول64
1056سید مصطفیالله سعید64
2767شگوفهخوشحال64
0145صدفعبدالجبار64
1795عبدالسلیمعبدالحمید64
0063عمر سروشمحمد نعیم64
1755فرزانهدل جم64
1368فیصلعبدالقهار64
4169قیسخان آغا64
0384مجیدعوض علی64
0836محمد ارسلانمحمد سمیع64
1076محمد آغامحمد نعیم64
2377محمد حاشرنور آقا64
3386محمد عیسیشمس الله64
1690مروهمحمد رحیم64
1820مسعودآقا گل64
0589معصومهشمس الاحمد64
1547منوچهرمحمد اعظم64
2453میر حمزهمیر عزیز الله64
2494میلادمحمد یاسین64
1849میلاد مرزیغلام جیلانی64
1558نگینهعبدالعظیم64
0118نوید احمد فیروز احمد 64
2458وسیممحمدآغا64
0150ابن امینمحمد آصف62
0509پلوشهحاجی محمد62
0832روح اللهاسد الله62
1148سهرابخان آقا62
0388صدفقطب الدین62
0476احمد اللهعنایت الله 62
0256احمد شاهمولا داد62
0863احمد قیساحمد سمیر62
1910احمد قیسعتیق الله62
3673احمد کبیرمحمد یار62
1885بهزادکمال الدین62
1455پوپل زیمحمد نعیم62
1996تهمینهعاشور محمد 62
0392حسیناعبالستتار62
0853حیدر شاهسید اعلی62
3805ربابه62
0704روح اللهملا محمد 62
1083ریحانهسید مولاداد62
2611زبیرعبدالجبار62
2632زرفشانمحمد خیبر62
1817سلماسید هاشم62
1992سید نثارسید ممتاز62
1361شاپورمیر احمد62
0906شادابخدا داد62
1447شبنماسد الله62
3905شیرزیشاه رسول62
3698عابدهعبدالرحمن62
1158عبدالستارقیام الدین62
0453عبداللهمحمد سلیم62
3700فرحنازعبدالبشیر62
2015فردوسزلمی62
1276فیصلملا محمد 62
2011فیصلخواجه سعید62
1155کبراسید حسین62
0834گل احمد نور احمد 62
0026محمد حامدتاج محمد 62
0822محمد سمیرمحمد آصف62
1109محمد شکیبمحمد مبین62
1907محمد صابرمحمد نسیم62
1794محمد عابدمحمد عالم62
1508محمد عمرمحمد ضمیر62
0047مرسلسلیم شاه62
0493مژگانبابه جان62
3917نارونسلطان محمد62
1905نور اللهاحمد جان62
0413نیلوفرعبدالقهار62
0306احمد اللهاحمد ضیا60
0183بیژنعبدالغیاث60
1225شهزادعبدالهادی60
0259منصورمحمد ایمل60
0997احمد نور الله60
2304احمد سیراحمد الله60
2195ادریسامام گل60
2189پرمیلاغلام سخی60
0330حسناعبدالصمد60
3410حسنامحمد کبیر60
3696حشمت اللهحفیظ الله60
2506ذاکرهحاجی محمد صابر60
0412سویتامحمد عزیز60
2121سید پرویزسید لالا آغا60
2469سید حسینمحمد ظاهر60
0065سید عبدالقیومسید جعفر60
1701شادابغلام جیلانی60
2398شبیرعبدالخلیل60
2559شیرزیبریالی60
1052عبدااللهخلیل الرحمن60
3333عبدالباسطعبدالجمیل60
1278عبدالصادقمنصور60
2197عبدالواحدعبدالرحیم60
1141عزیز احمدنور احمد 60
3304فاضلزلمی60
2649فیصلامام محمد 60
0495گل چهرهقربانعلی60
0667لطف علیرحیم60
3749مبعیثمحمد کبیر60
1035محمد راشدرحم الدین60
1501محمد عمرانحیات الدین60
3607محمد مصطفیاحمد الله60
2908مریمخواجه عبدالقدیر60
0111مصطفیعبدالقادر60
2363مصطفیخورشید احمد 60
1976مصطفیممحمد یونس60
0607مصطفی حسن علی 60
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم60
1176میلادعبدالمتین60
0422نجیب اللهآدم خان60
3580هدیهعبدالعلی60
0664رویدمحمد مجید58
0643محمد سیرمحمد صابر58
045458
0556احمد اللهمحمد اسماعیل58
0051احمد راشدامین الله58
3609احمد زبیرعبدالرافع58
0820احمد فرزادشیر حمزه58
0677ایمانعلی مرزا58
0379توریالیفقیر محمد58
2365جوادشهنواز58
1360حسنقاسم علی58
1883حکمت اللهسید احمد 58
2044راشدعبدالواحد58
0247رامششیراب الدین58
3501رستمعبدالرحمن58
0815زهرهمیر عبدالاحد58
3657زیتونهمحمد شاه58
1500سمیرخان آقا58
0121سهیلسخی محمد58
1693سید محمد رضاسید صادق شاه58
0076شکیباخان علی58
1442صبغت اللهعبدالرازق58
4054صنمشاه محمد 58
2070عبدالتوابعبدالوحید58
3960عبدالقدیرعبدالکریم58
0152فاطمهخیر محمد 58
3411فاطمهخان آقا58
1689فاطمهمحمد رحیم58
0490فرخندهرحیم الدین58
2573گیتامحرم علی58
3422محدثهروح الله58
2249محمد یوسفمجیب الرحمن58
0276مدینهمحمد نوید58
2580مطهرهعبدالوکیل58
2209مهرانعبدالوکیل58
1088نگاهغلام محی الدین58
1938نوید سیف الدین58
0349وحید اللهنعمت الله58
1171الیاسعبدالعلیم56
0034بشیر احمدبسم الله56
0028فاطمهاحمد وحید56
0711کامرانشیرالرحمن56
0855مجدود احمدنثار احمد56
0484محجوبهمیرویس56
0648محمد صبورمحمد صابر56
0502احمد ذکیضیاالله56
0861احمد زبیرعبدالحسین56
2271احمد شعیبعبدالوکیل56
2131ادریسمحمد هارون56
2345بسم اللهعبدالمنیر56
1113توحید اللهمحمد اجمل56
4175حامد56
0635حیدرشاه ولی56
3433خیر افشاندوست علی56
0870رامشمرزا الدین56
0727رحمت اللهگل محمد 56
0763زاهدغلام فاروق56
2694زهراعزیزالرحمن56
1990ساحلعبدالنصیر56
1769سپین غرغلام محمد 56
2443سمیهعبدالروف56
1308غلام فیصلشمس الرحمن56
1407گل غنچهعبدالنعیم56
1627لطف اللهحیات الله56
1598مامون احمد نصیر احمد 56
1090محمد هاروندوست محمد 56
3332مسافرسید عبدال56
2243مسعودهفیض محمد 56
1561مهدی رضامفید احمد 56
0489نازیلاحبیب الله56
4098نگینهمسعود الله56
2027هاجرهوحید الله56
0526یثربعبدالحمید56
0646احمدعبدالواعظ54
0443ضیاالحقمحاکم خان54
0003محمد نعمانجنگ باز54
0759ننگیالیکابلی54
2106اجملعبدالمتین54
2221احمد راشدعبدالظاهر54
1961احمد رشادمحمدح شفیق54
0605احمد ریحانسیلانی54
3408تانیاسردار محمد 54
3849حدیثهنظر محمد54
2882خواجه احمد خواجه رحمت54
2252ذکی اللهاصحاب الدین54
2756سحرمحم رسول54
3567شبنمفدا محمد 54
0278شجاع اللهبرهان الحق54
3414شکرانعبدالواحد54
0651شیراحمد گل الرحمن54
2403عمران اخپلواک54
0649فتانهمظفر الدین54
2316محمد زبیرضمیر محمد 54
2588محمد مصطفیمحمد امین54
1550محمد منصورمحمد عمر54
1520مدینهغلام رازق54
0673همانجم الدین54
0115همایونصفا الدین54
0236احمد ذکیعبدالرحیم52
0101زینتاحمد فهیم52
0641سید شهیمسید شریف52
0565سید نجیبسید بصیر الله52
0204عبدالمبینعبدالعزیز52
0536محمد اللهعتیق الله52
1013احمد بکتاشمعراج الدین52
0482احمد زعیممحمد فهیم52
1350احمد مسعودفضل الرحمن52
1962ادریسطاهر حسین52
1573اقبالجلال الدین52
0137انعام اللهصدیق الله52
1115بکتاشوحید الدین52
1887حارثعبدالقادر52
3672حسین علیسفر محمد 52
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 52
0154ذکیهشمس الاحمد52
1219رفیع اللهنجیب الله52
2164سمیهعبدالبشیر52
1610سونانیاز محمد 52
0073شکریهعبدالعزیز52
2191شیبادل آغا52
2400عبدالمصورعبدالمبین52
2107عبدالناصرعبدالصبور52
1497فرشتهعلی داد52
3755محمد اللهفیض الدین52
3481محمد امیدخالد52
2432محمد رومانمحمد امان52
1794محمد عابدمحمد عالم52
3671مریمبشیراحمد 52
0987منصورشیرین آقا52
2098نگینهخواجه محمد اسحاق52
0604احسانامان الدین50
0098اعجاز اللهمحمد امین50
0425انوشهغلام محمد50
0357خالدمحمد صدیق50
0126عایشهسید اقبال50
0237عبدالنقیبعبدالرقیب50
0190محمد ادریسحاجی محمد اسحاق50
0613مدینهزمری50
0426هوسیخیرالدین50
054950
0864احمد رضواناحمد سمیر50
0003ثناربانی50
2561حسیب اللهرحمت الله50
1152خدیجهعبدالجبار50
2350دنیابشیر احمت 50
0059رامینعبدالهادی50
0084زبیرنعمت الله50
4161زهره50
2399سلطان احمد مسعود احمد 50
1251شعیب اللهمحمد یونس50
2369صمیمعزیز آقا50
2403عمران اخپلواک50
0090فاطمهحاجی نور محمد50
1525فیصلمحمد آصف50
1274محدثهسید عبدالصمد50
2102محمد اسحاقحیات الله50
3684محمد اسماعیلامیر الدین50
2553محمد اطهرمحمد اشرف50
2288محمد حنیفمحمد شریف50
3801محمد عمرانمحمد اکبر50
2595مژگانامان الدین50
3329مصورسلطان محمد 50
1102احمد موسیعبدالمجید48
0394سید مرتضیسید عارف48
1170محمد الیاسمحمد غنی48
0349محمد صدیقمحمد فرید48
035448
2693اقدس جانعزیز الرحمن48
1986آرشداد الله شریف48
0043تهمینههاشم48
1868حشمت اللهعزت الله48
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 48
2670ذکریاعتیق 48
2556راشدمحمد فهیم48
0871رامینمحمد ایوب48
1489رومانزلمی48
3558صمیممحمد اکبر48
1012عبدالوارثعبدالقسیم48
0831فردین احمد خیر محمد 48
1381قیومعبدالهادی48
0193محمد آرشمحمد هارون48
2300محمد حدیثاحسام الدین48
0434مرسلمحمد نادر48
0004مروهربانی48
3582معصومهعبدالوکیل48
0636نذیر احمد محمد شاه48
0001نیک محمد میر محمد 48
2312هجرت اللهعبدالطیف48
0854الهامامان الله46
0252محمد الیاسبرهان الدین46
0467محمد فهیمعبدالبصیر46
0337مرتضیشاه مصطفی46
0029نثار احمدروح الله46
3407احمد بشیرخان اقا46
3652امیرمحمد یوسف46
3842بصیر احمد داد محمد46
0555جابرمحمد خلیل46
4070جاویدغلام رسول46
1864رحمت اللهعبید الله46
3432سارهسید عبید الله46
0802سلیمانعبدالخبیر46
2620شهرامعبدالمالک46
2655طیبهفواد احمد 46
0557عبدالمتینعبدالمطلب46
1307غلام مجتبیشمس الرحمن46
1354مبشرحبیب الله46
1031محمد ایملسردار46
4066محمد روملمحمد انور46
4014معصومهتوریالی46
2055منیب اللهحمید الله46
1028افشینشیرین محمد44
0127انیتامحمد قیوم44
0201زهرانثار احمد44
0890سحرفتح الله44
0051سید محفوظسید معروف44
0538عبدالوهابعبدالهادی44
0788فاطمهمحمد زمان44
1014مجتبیبابه جی جان44
1239مرسلمحمد ملنگ44
1037ارشاد اللهجلال الدین44
0298الطاف حسینغیاث الدین44
3920ام البنینظاهر شاه44
2484امیدمراد محمد 44
1752آسیهمحمد حسن44
1249بصیرهعبدالنصیر44
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد44
2492خورشیدعبدالغنی44
2790سدرهذبیح الله44
3934شادابمحمد یعقوب44
2635شارخسخی داد44
3571شبانهاحمد ضیا44
0156شبنمحاجی محمد یوسف44
2199شکریهعبدالخلیل44
1963عبداللهصبغت الله44
3769عبدالمنیرعبدالستار44
0657علی مرتضیمشتاق کبیر44
0139عمرانغلام علی44
1960فیصلسیف الرحمن44
0579محمد عمرمیر آقا44
0778مرتضیتاج محمد 44
3764نثار احمد داد محمد 44
0985انجیلامحمد ظریف42
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه42
0787شکریهمحمد زمان42
0789محمد طارقمحمد عثمان42
0841محمد هاشممحمد هارون42
555442
4041احمد بلالاحمد مسعود42
0066احمد ضیاننگیالی42
2627امیر محمد محمد داود42
3952بخت اللهمحمد پادشاه42
3170جلوهحاجی عبدالرحیم42
2671حشمت اللهمحمد اشرف42
1549خواجه عبدالوارثخواجه عبدالله42
0297رضوان رحمت الله42
0685شمسیهگل میر خان42
2212شهیریارعبدالودود42
1596صحراحبیب الله42
0024صفت اللهنیاز محمد 42
1832عبدالبصیرعبدالمبین42
3444عبدالوکیلعین الدین42
0658علی بهروزصفی الله42
2615لطف اللهمحمد صفدر42
0805محمد غلام رسول42
3803محمد عمرمحمد اکبر42
1406مرتضیسید اسحاق42
4061مسعودغلام نبی42
2296مسیح اللهنجیب42
2874مهریهمحمد عمر42
1043مهریهمحمد رحیم42
4013ناجیهحسین علی42
2298نیک محمد خالق داد42
4012هدیهعبدالصمد42
0872سید صمیمسید قاسم40
0407عبدالحامدعبدالرب40
0363فرشتهفرید احمد40
1011محمد احدمحمد حنیف40
1019محمد اللهعبدالعزیز40
0037محمد الهامعبدالظاهر40
0684محمد هلالمحمد طالب40
0640مزملمحمد سالم40
0754میوندجان آغا40
161640
242340
734040
1925احمد مدثرعبدالصادق40
0299الیاسعبدالطیف40
3793بشیر احمد شیر محمد40
0249بشیر احمد ولایت خان40
4106بکتاشخان مرزا40
2105حسیب اللهجندر40
3800حمیرامحمد اکبر40
0186ډیوهعبدالغفور40
2007شهزادمحمد امین40
4052صدفمحمود خان40
1691عبدالرزاقعبدالمالک40
4107عبدالمصورآغا شیرین40
3873فرشادمحمد ناصر40
2190فیصلعبدالهادی40
2103مبینحاجی سلطان40
0173مریمغلام مصطفی40
1110ناصراحمد40
3434یاسمینسید حسیب الله40
1144حامدملنگ38
0953کریم اللهمحمد ناصر38
095738
1388احمد بلالوحید الله38
0571احمد ضیامحمد شفیق38
0448اکرم اللهمحمد سرور38
0022ایفامحمود شاه قریشی38
3779آمنهمحمد یاسین38
1314حشمت اللهعبدالروف38
3325حمید اللهتوفیق الله38
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله38
1548ذکی اللهرحمت الله38
1092روشناعبدالرسول38
2642شبنممحمد تقی38
1179عبدالمبینآقا پادشاه38
3640عبدالنجمانعبدالصمد38
1122غلام مرتضی38
2389فیاضعبدالرشید38
3802محمد ادریسمحمد آصف38
0597محمد طارقعبدالرحیم38
1194محمد وارثمحمد صدیق38
3799مریممحمد آصف38
0901ملکهنظر محمد 38
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین38
1199ناجیهحاجی آدم خان38
0181یحییمحمد امین38
0465احمد ماهرمیر اضغر36
0979جمیع اللهغزال الدین36
1018رحمت اللهمحمد گل36
007336
076036
1793احمد سمیرمحمد سمیع36
2565احمد شاهسمیع الله36
3695احمد مختارجهانگیر36
2138حمید آقاخان آقا36
3328رفیعذبیح الله36
2291زلگیزلمی36
1245سید مصطفیسید محمد 36
1044صهیبسید رهان36
3930غلام زبیرغلام نبی36
0201محمد عاطفمیر آقا36
1785محمد عمرانمحمد سرور36
0195مروهحکیم خان36
3624مطیع اللهعبدالخلیل36
0530احمد فردینعبدالرحمن34
0761سلیمانداد محمد 34
1192مرتضی عبدالمنان34
0714مطیع اللهمحمد ایوب34
1336احمد رامشنیاز محمد 34
0621احمد سیرببرک محمد 34
1880اکبر علیمحمد امین34
2672سعدیهشکیب احمد 34
3791عایشهمحمد نذیر34
0678محمد تمیم34
3395محمد یوسفعبدالقدیر34
0175مرسلنیکو بخت34
3416ملیناصدیق الله34
1150آمنهعبدالخلیل32
0675پیماننصیر احمد32
0405سید مجتبیسید فرید32
023832
1150احمد قیسمیر افغان32
2050احمد میلادعبدالاحد32
0553احمد میلادجلندر خان32
2372امیدقیام علی32
2355روملعظم الدین32
3497سایمهمحمد نعیم32
0768سعیدهسید نعیم32
3828طوفانتوریالی32
2689عبدالحیعبدالصمد32
2194عبدالرشیدمزار گل32
1846عزم الدینجمال الدین32
1772علی رضامحمد یاسین32
1507لطف علینور علی32
3750محمد عثمانحبیب الرحمن32
1174نادیه آقا ضیا32
0842احمد جواداحمد شاه30
0655فهیمنور آغا30
0621محمد بلالمحمد ظاهر30
0429محمد یوسفگل آقا30
1364احمد صفااحمد شاه30
1611برشنانیاز محمد 30
2114پیمانپاچاه30
1778تهمینهغلام زبیر30
2033حسیب اللهغلام ربانی30
3789ذکراللهمحمد رسول30
3820زهراعلی احمد 30
2357ساراحاجی دلاور30
2612سمیع اللهعطا محمد 30
4060شریفهعبدالمحمد 30
0455محرم علیکرم علی30
0923محمد عمرمحمد حلیم30
0537ادریسعزیزالله28
1224جمیلامیر محمد28
0235رومانداد محمد28
0490سروشمحمد سلیم28
0672شفیق اللهشمس الله28
0762محمد فردوسمحمد افضل28
0680اجملنور احمد فهیم28
2605احمد جاویدعبدالبصیر28
2656امیر بیگمملا محمد28
0459بلال احمدعبدالبشیر28
4152رامینعبدالحی28
3790زینبمحمد نذیر28
2955سمیععبدالمجید28
1024سمیع اللهنور حکیم28
4164شبنا28
3998شیبامحمود خان28
0785طیبهفضل الدین28
0984فیصلفیض آغا28
1025محمد امید محمد امان28
0312محمد سجادعبدالبصیر28
0480ارسلانامیر خان26
0501جوادمولا داد26
0365سید احمدسید داود26
0697عبدالباسطعبدالوکیل26
0253عبدالحفیظعبدالرزاق26
0681محمد امینعلی محمد26
012026
1397اجملمحمد عالم26
1776پرویزشاه ودود26
3327سباوونسلطان محمد 26
3928غلام وارثغلام نبی26
1787فروغعطا محمد 26
1614قربانعلی احمد 26
2115محمد دلمحمد گل 26
0503شهرامعبدالمنان24
0162نصیر احمدعبدالبصیر24
1950احمد زینورالرحمن24
2257احمد شعیبضیا الحق24
3570ادریسشیرجان24
3394ایملمحمد اسلم24
3658حلیمهروح الله24
0174رخسارمحمد شفیع24
3699شهر بانومحمد واقف24
3921فاطمهسردار محمد24
1493محمد زمانرجب علی24
3674مریم شیر محمد 24
0359نجم الدینمحراب الدین24
0335اقبال احمدعبدالسبحان22
0385نعمت اللهعبدالغفور22
1745احمد ضیامحمود22
0023آسیهمحمد شاه قریشی22
3950تمنامحمد حسن22
3669رومانعبدالجلیل22
2177سمیع اللهعزت الله22
4130شگوفهمحمد فاروق22
3653نصرت احمد جاوید22
0136الهامصدیق الله20
4001بصیرهنصر الله20
2545ربیع اللهنبی الله20
1635عبدالسمیععبدالحفیظ20
2150سید علیسید احمد 16
0001شگوفهنوروز خان14
4180احمد مهدی14