نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق98
0188مرسل عبدالصادق 96
0016ذبیح اللهبسم الله95
0301مصطفیعزیزالله95
0189احمد مجیبمحمد اقبال94
2346پروانهعبدالبشیر94
1998احمد اللهاحمد ضیا93
0050محمد مدثرعبدالله93
0146تهمینهعبدالواحد93
1886مهریهمحمد اسحاق93
0370عبدالمالکعبدالجلیل92
0290نرگسمحمد رسول92
0680اجملنور احمد فهیم91
3823عزیزناظم بیک91
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی91
2277نجیب اللهمحمد امین91
0157شبنممحی الدین91
2306ضمیرهسلطان محمود91
0569عبید اللهوحید الله90
1322عمران اللهیار محمد 90
1761باسطهعطا محمد 90
2550ډیوهداکتر محمد حنیف90
0474رخسارسید اسحاق90
3821نبیلهکامل بیک90
1925احمد مدثرعبدالصادق89
1959محمد حسنمحمد وزیر89
0681محمد عقیلسلطان علی89
2311مدثر اللهبهر الدین89
0311نصیبحمید الله89
2408خدیجهامین الله89
1539فریدهعبدالرازق89
0341احمد نویدعبدالحبیب88
1887حارثعبدالقادر88
1234فرهادسید آقا88
0535محمد نعیمعبدالرحمن88
1621بی بی رحیمه نورینور الدین88
3822خرماکامل بیک88
2083احمد طارقنقیب الله87
0053الهام الدینامیر جان87
2014توفیق اللهامین گل87
2112سمسور الرحمنفدا محمد 87
0040عبدالمختارعبدالمنان87
3604رویناگل محمد 87
1817سلماسید هاشم87
1344شگوفهغلام محبوب87
0473صدفغلام سرور87
2734احمد شبیرمحمد الله86
0498احمد عمراناحمد جاوید86
0487احمد فیاضمحمد آجان86
0682ارسلانعبدالاحد86
0274رضوان اللهمحمد اکرم86
0627زعیمشیر احمد 86
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه86
0665محمد الطافمحمد اسماعیل86
2443سمیهعبدالروف86
3374سومنعبداکریم86
1920لیمهعبدالحمید86
1171الیاسعبدالعلیم86
1771حدیثهمحمد یعقوب85
1345زهراخواجه ظفر85
1577نرگس جاننجیب الله85
1072هوسیعبدالحلیم85
0611مریمفرید احمد85
0062انوشمحمد نعیم84
0103سید الیاسعبدالرحیم84
0825فرشاداحمد گل84
0028محمد اقبالفرید احمد 84
2097محمد تقینظر علی84
0865میلادنازک میر84
2797سجیهسید محمد84
0309صنمنور آغا84
1343نیلوفرفواد84
0296طلب الدینبهاو الدین83
2293ظریفغلام سخی83
1444عبدالمجیبعبدالمجید83
1707مزملمحمد عباس83
1681میرجممستی بیک83
0215آیدامحمد فواد83
2156سحرمحمد نبی83
1594سمیهمحمد منیر83
2144سونیلاعبدال محمد 83
1985کریمهحمید الله83
0264احمد مبشرحشمت الله82
0475رکن الدیناحمد شاه82
0592فردینمحمد اسحاق82
0822محمد سمیرمحمد آصف82
3254بهارهولی حمد 82
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد82
1666خدیجهشمس الدین82
1603شملههدایت الله82
0857فرحنازحکیم الله82
0589معصومهشمس الاحمد82
1645نورستهجمعه خان82
2332یلدامحمد ظاهر82
0098اعجاز اللهمحمد امین82
0612عزیزغلام سرور82
1151الهامشیر خان81
1112شهرام محمد ناصر81
0202کوهسارحسیب الله81
1982محمد ادریسجمعه گل81
0874محمد مصطفیعبدالولی81
1593نادرعلیغلام سعید81
2433ارمغانمحمد شعیب81
0330حسناعبدالصمد81
1070سارهعزیز احمد 81
4157لیمهعبدالله81
0397نور جهانمحمد سلیمان81
0529مژدهاحمد شاه81
0485احمد شکیبشیر پادشاه80
0143بشیر الدینبصیر الدین80
0540صفی اللهمحمد عوض80
3577حبیبهعبدالحمید80
0197زهرهمحمد هادی80
3583صبنانعمت الله80
2034فرشتهنور احمد80
2472لمرسید امر الدین80
3651مومنهقربان علی80
0354ماهدشفیع الله79
0959مدثرعبدالجلیل79
1101سلسلهنجیب الله79
0125مرسیلامحمد اسحاق79
2375احمد اللهعزت الله78
0093امان اللهمحمد خالد78
2041فریدونمحمد اجمل78
2517محمد مبشرمحمد عمر78
3090رافعهنعمت الله78
0156شبنمحاجی محمد یوسف78
0034فهیمهمحمد محسن78
1825مینهفییض محمد 78
0257صدیق اللهحبیب الله78
0681محمد امینعلی محمد78
0429محمد یوسفگل آقا78
0124اصیلامحمد اسحاق78
0647گهرعبدالمبین78
2452احمد سیرتضیا الدین77
0684احمد ویسمعبدالقهار77
3326سید ادریسسید یاسین77
0651شیراحمد گل الرحمن77
0361عبدالباسطعبدالاحمد77
1750مسعود حبیب الرحمن77
2393بی بی فاطمهغلام رسول77
3409ساراضیا الدین77
0990شریفهدولت محمد 77
0570هدیغلام فاروق77
0294احمد سمونپادشاه افضل77
1039ذبیح اللهغلام مصطفی77
0047محمد الهامعبدالمعصوم77
1119احمد یاسرثبت دیتابیس نیست76
1528احمد صدامفضل محمد76
2071جوادعبدالضیا76
2103مبینحاجی سلطان76
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم76
1373نبی اللهمحمد نور76
1867بسیناعبدالقیوم76
1132ثنامحمد حکیم76
1465حسنامحمد ظفر76
0538زهراجمشید76
1129نادیهصفی الله76
1128هدیهصفی الله76
0673همانجم الدین76
1930یلدامحمد عارف76
1146شفیع اللهعبدالهادی76
0443ضیاالحقمحاکم خان76
0823پرویز احمد علی محمد 75
0561حامدسید آور75
1919سلیمانعبدالطیف75
0721سید عبدالمتینعبدالحکیم75
0585عبدالباعثمحمد نعمیم75
1306فرزادمحمد مبین75
2359میلادمحمد محسن75
501075
0364باصرهسید داوود75
0815زهرهمیر عبدالاحد75
1130طیبهعبدالغفور75
1866مروهعبدالقیوم75
3402هدیهاسد الله75
0358محمد قسیمگل رحمان75
0155نعمت اللهمحمد امین75
1012حسناعبدالغفور75
0843احمد خسرواحمد جان74
1557احمد مدثرندا محمد 74
2505بلالمحمد قاسم74
0057سلیمانشین گل74
0878عبدالفهیمعبدالقیوم74
1436عزیز اللهامام علی74
2015فردوسزلمی74
0253محمد اللهضیا الله74
2316محمد زبیرضمیر محمد 74
1152خدیجهعبدالجبار74
0601سارهوحید الله74
2600غزلحسیب الله74
1127کوثرعبدالشعیب74
0480کوثرمحمد عارف74
0477مریمرحمت الله74
2695مسرتمحمد خالد74
0077نبیلهگل نبی74
2065نجواهمایون74
1171ابراهیمرحیم داد73
1360حسنقاسم علی73
0360حکمت اللهکفایت الله73
1200داد محمد غلام علی73
2287رامینمعراج الدین73
0183سمسورمحمد عارف73
0025فرید احمدفهیم احمد73
0860گلاب الدینمعراج الدین73
0925محمد یاسینعبدالقهار73
1184مسعودمحمد احسان73
0056میلادرجب علی73
1257میلاد احمد مشتاق احمد 73
2148نصیربصیر73
500073
2599اسمافیروز الدین73
2357ساراحاجی دلاور73
0152فاطمهخیر محمد 73
0910مقدسعبدالرحمن73
1768هدیهنعمت الله73
0673امانیهعبدالمجید73
0991احمد شاهمحمد ضمیر72
0130احمد فیصلبریالی72
1350احمد مسعودفضل الرحمن72
0677ایمانعلی مرزا72
1094عمران احمد شهاب الدین72
0104غلام حسنسلطان علی72
4072فیاضحیات الله72
0335نثار احمد عبدالعزیز72
2189پرمیلاغلام سخی72
0231پروانهشفیع الله72
0491سکینهعوض72
3430سلطانهزمری72
3700فرحنازعبدالبشیر72
1917لیدا جانالله نور72
0263هدیهعبدالجبار72
539472
0869عبیدالرحمنخداداد72
1123احمد انسعبدالباقی71
1756احمد جانعبدالرفیع71
1509احمد فرخاحمد شفیع71
1741احمد یاسرفضل الربی71
0064سید ولیدمحمد کبیر71
3398شعیبنجیم71
3464عبدالرحمننجیب الرحمن71
2451عبداللهصبغت الله71
2366فضل احمد عبدالاحمد 71
1213فیصل سید احمد 71
4080مجتبیشیرین آغا71
1822مجیب اللهنجیب الله71
2350دنیابشیر احمت 71
1274محدثهسید عبدالصمد71
1699مروهغلام مصطفی71
0589معصومهشمس الاحمد71
1079زبیرهعاشق الله71
0386ذکی محمد عیسی70
1367سمیع اللهعبدالروف70
0689سید ابوذرسید سرور70
3619سید آصفکاکاگل70
3606فیصلحبیب جان70
1368فیصلعبدالقهار70
0334مجیب احمد سلطان احمد 70
0546محمد الهاممحمد شعیب70
0660محمد شعیبعبدالواحد70
1100حمیدهنوروز70
4015عارفهشیر نظر70
2354لیناپاینده محمد 70
3498مدینهمحمد یوسف70
0561محمد اقبالحاجی خان جان70
0674رعناعبدالله70
0101زینتاحمد فهیم70
2328احمد ظاهردر محمد 69
2241آذرمحمد طاهر69
0310حکمت اللهخان محمد 69
1353سیاف گل بچه69
0220شعیبمهر علی69
1160علیممتاز69
0443علی رضاحفیظ الله69
2302محمد جاویدمحمد حسین69
2062محمد حامدمحمد فرید69
0026محمد حامدتاج محمد 69
3033نیاز محمد نجیب الله69
1040ثنامحمد ایمل69
3410حسنامحمد کبیر69
0155سمیرامحمد نبی69
1447شبنماسد الله69
0912شگوفهمنیر69
2655طیبهفواد احمد 69
3411فاطمهخان آقا69
2247فرحتذین العاب الدین69
1750مسعود حبیب الرحمن69
0116جوادولی جان69
0759ننگیالیکابلی69
0426هوسیخیرالدین69
0476احمد اللهعنایت الله 68
0820احمد فرزادشیر حمزه68
1084احمد مصطفیاحمد شاه68
2568رحمت اللهگل افغان68
1974روح القوامعبدالقهار68
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد68
0393سید یوسفسید حامد68
0757شفیع اللهحشمت الله68
1841شمس اللهالفت الله68
2234عبدالحقمحم انور68
0604عبداللهچاریارقل68
0027عبدالواحدتاج محمد 68
0340عبید اللهمحمد اسماعیل68
1525فیصلمحمد آصف68
1271محمد احسان سمیع الله68
0301محمد حارثمحمد معروف68
0158وحید اللهعبدالواحد68
0913پریساغلام عباس68
0392حسیناعبالستتار68
1363سحر میرویس68
0674شیبانجم الدین68
2132شیلاسردار آقا68
2243مسعودهفیض محمد 68
3404یلدامحمد سلیم68
3415احمد شاکرمیر ا جان67
3390احمد شبیرمرزا محمد 67
3826الهامسلیمان67
0994الیاسغلام حسین67
3952بخت اللهمحمد پادشاه67
2365جوادشهنواز67
0219حسینغلام رسول67
2624صلاح الدینعبدالقادری67
0060عبدالحمیدعبدالصمد67
3769عبدالمنیرعبدالستار67
1125محمد اقبالزلمی67
0655محمد حدیثمحمد عارف67
0100محمد شبیرمحمد صابر67
1503محمد ناظممحمد کاظم67
0068مصعبشارخ67
0422نجیب اللهآدم خان67
3376آزادهبشیر احمد 67
3837خورشیدفضل الدین67
4081رخسارعبدالله67
2225سحرسید احمد 67
0644سمیهمحمد حسن67
2416صفیهمحمد الدین67
1155کبراسید حسین67
1043مهریهمحمد رحیم67
0914یسراعبدالقهار67
0445احمد شعیبمایل آغا66
2110احمد فردینعبدالزبور66
0654امیر الدینصلاح الدین66
3919امیر حمزهرحیم66
0883آرشعبدالحنان66
0641سروشابوبکر66
1361شاپورمیر احمد66
1173طارقحکیم خان66
0664عباد اللهعبدالحی66
0049عبدالمدبرعبدالله66
3749مبعیثمحمد کبیر66
1687متینننگیالی66
1735محمد حسیبمحمد نعیم66
1023محمد شریفخان علی66
3694محمد مصطفیفریدون66
0528نجم الدینعبدالصدیق66
0015نورالهدیثبت دیتابیس نیست66
3427رخسارسید امین66
2643زینبشیر علی66
0258زینبمحمد رسول66
3432سارهسید عبید الله66
0105سارهشاه آقا66
1689فاطمهمحمد رحیم66
1731فرحتذبیح الله66
1690مروهمحمد رحیم66
3580هدیهعبدالعلی66
2353احمد بلالوحید الله65
0821احمد شیرزادشیر افضل65
0099احمد وارثنجیب الله65
3468جمشیدعبدالشکور65
3465حبیب اللهنجیب الله65
0992خالق دادرحیم داد65
0433رفیع اللهمحمد نادر65
2510سمیع اللهحاجی مایل65
0121سهیلسخی محمد65
0167سید عقیلسید حسن65
2111عرفانعبدالزبور65
1124محمد اکبررحیم الله65
0551محمد شایقعطا محمد 65
0270محمد یحیخیال محمد65
3929محمد یوسفمحمد یونس65
0493مژگانبابه جان65
0141میرزا حسینمحمد رضا65
3907میکاییلعبدالشاه65
0640نعمانرحمان گل65
2694زهراعزیزالرحمن65
4031فرحنازمحمد سلیم65
0047مرسلسلیم شاه65
0199مروهزین الله65
2580مطهرهعبدالوکیل65
1093احمد رشادجاوید احمد65
0157عمرانفضل65
0815زحلزریالی65
0201زهرانثار احمد65
0653احمد اللهعبدالطیف64
0051احمد راشدامین الله64
3673احمد کبیرمحمد یار64
2242آرشمحمد طاهر64
0266رامینمحمد ظریف64
0848سید لطیف حسینسید نو شیر وان64
1172عابد الرحمنسیف الرحمن64
3301عباسمحمد نقی64
1499عبدالسمیععبدالصمد64
1834عرفان اللهجان آغا64
0193محمد آرشمحمد هارون64
1546محمد حامدحسین داد64
2288محمد حنیفمحمد شریف64
3803محمد عمرمحمد اکبر64
1991مرتضی نور آغا64
0492بنفشهخدا داد64
2379خدیجهنجیب الله64
3805ربابهثبت دیتابیس نیست64
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم64
1410سوماضیا احمد64
2137مرواریدخدایداد64
2018مزدلفهمحمد تمیم64
3576نادیهنور محمد 64
4040نکهتمحمد داود64
3405نوریهعبدالصبور64
0335اقبال احمدعبدالسبحان64
0832روح اللهاسد الله64
0735مجتبیکریم داد64
0467محمد فهیمعبدالبصیر64
0841محمد هاشممحمد هارون64
3732حبیب اللهعلی یاور63
1114زبیرفضل احمد 63
1020سراج الدینشاه عسکر63
0399سید مصطفیسید اسماعیل63
1701شادابغلام جیلانی63
0993شفیق اللهدولت محمد 63
0845ظفر اللهولی الله63
0724عبدالجبارروکی63
1440غلام صفدرنظر خدا63
1017فرشاد آقا محمد 63
2010محمد سبحانمحمد رفیع63
0111مصطفیعبدالقادر63
1270نوشادفیض محمد 63
4032سوسنمحمد هارون63
0685شمسیهگل میر خان63
0145صدفعبدالجبار63
0054نازیهفرید احمد 63
0483احمد نوازعبدالودود63
0613مدینهزمری63
3918احمد حامدعبدالحسین62
0307احمد زاهدنور علی62
2105حسیب اللهجندر62
0190دوست محمد شیر محمد 62
2044راشدعبدالواحد62
1219رفیع اللهنجیب الله62
0833عبدالمصورعبدالجلیل62
0123عزت الله احمد الله 62
1571فردینخیر الدین62
1035محمد راشدرحم الدین62
0579محمد عمرمیر آقا62
1811محمد فردیندر محمد 62
0456ولیدعبدالبصیر62
3011خورشیدمحمد فرید62
1083ریحانهسید مولاداد62
3791عایشهمحمد نذیر62
0090فاطمهحاجی نور محمد62
1352لیدامصطفی62
0117جوهر محمدگران محمد62
0357خالدمحمد صدیق62
1011محمد احدمحمد حنیف62
0035میلادمایل آقا62
0425انوشهغلام محمد62
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی61
1637احمد راشدنجیب الله61
1364احمد صفااحمد شاه61
1734رحمت اللهمحمد هارون61
0453عبداللهمحمد سلیم61
0063عمر سروشمحمد نعیم61
1308غلام فیصلشمس الرحمن61
1598مامون احمد نصیر احمد 61
0147محمد آصفغلام عباس61
1508محمد عمرمحمد ضمیر61
0110محمد ناصرمحمد قاسم61
0731مطیعمحمد یاسین61
2133منصورشاه مقصود61
2055منیب اللهحمید الله61
3497سایمهمحمد نعیم61
0236سکینهسید سکندر61
0075سونیتابصیر الدین61
3569شکیبافدا محمد 61
1207مریممحمد شفیع61
3375مهنازامان الله61
2299نرگسعبدالواسیع61
0539ابراهیمزمری61
0036میوندعبدالحق61
0509پلوشهحاجی محمد61
0028فاطمهاحمد وحید61
0829احمد رشادشعیب60
1961احمد رشادمحمدح شفیق60
0663احمد شبیرعبدالحنان60
0438دل شادمنگل60
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 60
0905روملامر الدین60
0594سجادعبدالغفار60
1349سعاد ت اللهشمس الله60
2123سید ادریسسید عبدالبصیر60
0721سید عبدالمتینعبدالحکیم60
0416عبدالمومنعبدالمبین60
0142عبید اللهمحمد 60
3873فرشادمحمد ناصر60
0803محمد امیدمرزا محمد 60
2358مسیح احمدبشیر احمد 60
0168اورانوسعبدالرسول60
2632زرفشانمحمد خیبر60
2641شبنمسلطان محمد 60
1553شکریهعبدالعزیز60
2595مژگانامان الدین60
1583مهرینسلیم شاه60
0648نجیلافضل احمد 60
0854الهامامان الله60
0296اول خانمحمد اگل60
1019محمد اللهعبدالغزیز60
1150آمنهعبدالخلیل60
0126احمد نویدمحمد عارف59
1380حزب اللهمحمد رضا59
1543حسیب اللهعبدالجلیل59
0436حشمت اللهنصر الله59
0711رفیع اللهرحمت الله59
1967زبید اللهزین العابدین59
2680عبدالحیعبدالاحد59
0501عجازعبدالجلیل59
0830عمران اللهسردار احمد 59
0985محمد یوسفعبدالحبیب59
0118نوید احمد فیروز احمد 59
2631آرزومحمد یحی59
1531سومنمحمد نسیم59
0412سویتامحمد عزیز59
0649فتانهمظفر الدین59
0074فتانهعزیز احمد 59
0490فرخندهرحیم الدین59
0421مدینهامیر گل59
0004مروهربانی59
3588مهدیهمحمد عارف59
1174نادیه آقا ضیا59
0204عبدالمبینعبدالعزیز59
3545احمد زبیراحمد ذکی58
2050احمد میلادعبدالاحد58
2529اسد اللهغلام محمد 58
0814الیاسمحمد رحیم58
4062جلال الدینمحمد رسول58
2367خلیل احمد علی احمد 58
1617سید محبوبسید محفوظ58
2571طلحهغلام محمد 58
1795عبدالسلیمعبدالحمید58
1846عزم الدینجمال الدین58
3472محمد الهامغلام نقشبند58
0923محمد عمرمحمد حلیم58
0862مرتضیمحمد نعیم58
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم58
1752آسیهمحمد حسن58
0151حسیناابن امین58
2690سومانصیر احمد 58
3571شبانهاحمد ضیا58
2573گیتامحرم علی58
0493مژگانبابه جان58
0413نیلوفرعبدالقهار58
3434یاسمینسید حسیب الله58
0235رومانداد محمد58
0661احمد ذکیعبدالستار57
3730اقبالامیر محمد 57
0677ایمانعلی مرزا57
2559شیرزیبریالی57
1635عبدالسمیععبدالحفیظ57
3960عبدالقدیرعبدالکریم57
4105فردوسعزیز الله57
0417قیسبشیر احمد 57
3996گلاب الدیننظا الدین57
2378مجیب اللهنجیب الله57
2198محمد صمیمعبدالخلیل57
1794محمد عابدمحمد عالم57
1212هدایت اللهمحبوب الله57
3920ام البنینظاهر شاه57
0410بنفشهحفیظ الله57
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد57
2756سحرمحم رسول57
2874مهریهمحمد عمر57
3697نبیلهبهروز57
1199آرزوغلام سخی57
0364خدیجهشیر احمد57
0363فرشتهفرید احمد57
1388احمد بلالوحید الله56
1226احمد شاهغلام سخی56
1227احمد واجدحمید الله56
3780ادریس حکیم الله56
0137انعام اللهصدیق الله56
1434برکت صفر علی56
1776پرویزشاه ودود56
1455پوپل زیمحمد نعیم56
0371جواد احمد فواد احمد 56
0687حسیب اللهمجیب الله56
1883حکمت اللهسید احمد 56
0102ذبیح اللهمردان56
0763زاهدغلام فاروق56
1369عبدالنصیرعبدالطیف56
2072عدنانمحمد معصوم56
1321عطا اللهخلیل الله56
0805محمد غلام رسول56
1194محمد وارثمحمد صدیق56
0198مختارمحمد نادر56
3688مسعودمحمد اسماعیل56
2494میلادمحمد یاسین56
1146ویسجان الله56
0494بنفشهیزدگرد56
3851حفصهابن امین56
3790زینبمحمد نذیر56
0083سوسنمحمد امین56
0785طیبهفضل الدین56
3698عابدهعبدالرحمن56
1755فرزانهدل جم56
3435مرسلمحمد ابراهیم56
0784نسترننظام الدین56
0852هنگامهمیر غلام حضرت56
1108احمد فیروزعبدالسمیع56
1153مصباح الدینمحمد غوث56
0605احمد ریحانسیلانی55
3931احمد عزت اللهعبدالشکور55
3450اسحاقمحمد فهیم55
0563سمونملحاجی شاه لالا55
0600سید اسماعیلسید مصطفی55
0065سید عبدالقیومسید جعفر55
0906شادابخدا داد55
1911شمس الرحمنعبدالمنان55
2289علی اصغرنصیر احمد55
2031فریدونامیر خان55
3302محمدعبدالحق55
0844محمد اقبالمحمد ایوب55
1820مسعودآقا گل55
0292مسیرمسعود55
0001نیک محمد میر محمد 55
3849حدیثهنظر محمد55
1102حمیرا صفاعنایت الله55
1175زرغونهآقا ضیا55
1518زهراعبدالرقیب55
2672سعدیهشکیب احمد 55
0076شکیباخان علی55
1596صحراحبیب الله55
1554ماروزهعبدالحکیم55
0555سلیمانرحم خدا55
0239عبدالودودعبدالفاروق55
0234واحد اللهفدا محمد55
1013احمد بکتاشمعراج الدین54
3878احمد مدثرخدای داد54
1225بختیاررحمت الله54
1641سلیمانداد محمد 54
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق54
1433عبداللهنصر الله54
3640عبدالنجمانعبدالصمد54
1307غلام مجتبیشمس الرحمن54
1627لطف اللهحیات الله54
3337مجیب غلام حیدر54
2128محمد داودمحمد فرید54
1639محمد رفیعمحمد شفیع54
0237محمد زاهدمحمد یونس54
3800حمیرامحمد اکبر54
1702زینباحمد زبیر54
2750سپوژمیعبدالبصیر54
3998شیبامحمود خان54
0175مرسلنیکو بخت54
3799مریممحمد آصف54
0556احمد اللهمحمد اسماعیل53
2221احمد راشدعبدالظاهر53
1962ادریسطاهر حسین53
0584الفت اللهعبدالکبر53
0565انعام عبدالمختار53
1246خسروسید احمد 53
0847سید شاکر حسینسید نوشیر وان53
0278شجاع اللهبرهان الحق53
1640شکیب مسجدی53
0562فردوسعبدالطیف53
0667لطف علیرحیم53
3750محمد عثمانحبیب الرحمن53
1852مصطفیشاد محمد 53
0882مهدیعبدالحنان53
2747بصیرهمحمد حسن53
3744زرمینهابن امین53
3657زیتونهمحمد شاه53
0537شیلاعیدی محمد 53
0188مرسل عبدالصادق 53
0150ابن امینمحمد آصف53
0988حامدغلام حضرت 52
0631سهراببسم الله52
2231سید سایلسید کمال52
3666ظریف اللهنجیب الله52
2070عبدالتوابعبدالوحید52
2116عبداللهنور الله52
0566علی حسینمجیب احمد 52
3514غلام قادرعوض52
2113غوث الدینسیف الدین52
3684محمد اسماعیلامیر الدین52
0678محمد تمیمثبت دیتابیس نیست52
0043تهمینههاشم52
0598زهرهنصیر احمد 52
1316صدفعبدالمحمد 52
2921نیلوفرمحمد عمر52
0565سید نجیبسید بصیر الله52
0307عبدالطیفعبدالعزیز52
0126عایشهسید اقبال52
1100ماریناعبدالرحمن52
0256احمد شاهمولا داد51
0853حیدر شاهسید اعلی51
0247رامششیراب الدین51
0098شمس اللهگل لالا51
1012عبدالوارثعبدالقسیم51
2104قیسمحمد داود51
1109محمد شکیبمحمد مبین51
2362محمد ضمیرعبدالهادی51
1743اسماشیرین آغا51
1751حمیدهمحمد صابر51
2199شکریهعبدالخلیل51
2191شیبادل آغا51
3568فاطمهخواجه محمد یوسف51
0434مرسلمحمد نادر51
0813ملیحهعبدالسلام51
4012هدیهعبدالصمد51
0530احمد فردینعبدالرحمن51
0342حنیفولی محمد51
0025رشادمحمد ضیا51
1126سبحان اللهمحمد انور51
1014مجتبیبابه جی جان51
3449احمد شاهغلام محمد 50
0547احمد فریدعبدالوهاب50
0249بشیر احمد ولایت خان50
2561حسیب اللهرحمت الله50
0297رضوان رحمت الله50
2469سید حسینمحمد ظاهر50
1056سید مصطفیالله سعید50
3470شاه رخعبدالحسیب50
0277شهیام الدینجان ریس50
2119عبدالباسطعبدالحمید50
1078محمد ا دریسعبدالوکیل50
1849میلاد مرزیغلام جیلانی50
1441نقیب اللهمحمد اقبال50
0022ایفامحمود شاه قریشی50
1249بصیرهعبدالنصیر50
0003ثناربانی50
2167سحرمحمد یوسف50
1103میتراعبدالسمیع50
4013ناجیهحسین علی50
4098نگینهمسعود الله50
1022حسیب اللهعبدالدین50
0166عبدالرحمننور علی خان50
0127انیتامحمد قیوم50
3670احمد سیرغلام حضرت49
4055احمد هشامخالد احمد 49
1655حبیب اللهخدا داد49
2254ذاکر اللهاصحاب الدین49
3927رستمعبدالهادی49
0839روحید اللهنور الله49
0122سمیرعبدالرحمن49
1693سید محمد رضاسید صادق شاه49
1948عاطف اللهاضغر جان49
1110ناصراحمد49
2758تمکینمحمد رسول49
3433خیر افشاندوست علی49
2646سحرمحمد فاروق49
2166طایبهقلندر شاه49
3578علیناسید انور شاه49
4076فرحانهعبدالخالق49
1692مهریهسید نصرت49
0306احمد اللهاحمد ضیا49
0503شهرامعبدالمنان49
0252محمد الیاسبرهان الدین49
1336احمد رامشنیاز محمد 48
0758احمد رومانمحمد گل48
1950احمد زینورالرحمن48
3626باسط غلام حضرت 48
0379توریالیفقیر محمد48
2671حشمت اللهمحمد اشرف48
0401سید مرتضیسید اسماعیل48
1122غلام مرتضیثبت دیتابیس نیست48
0831فردین احمد خیر محمد 48
0269کامرانعبدالچبار48
2376محب اللهگل آقا48
1561مهدی رضامفید احمد 48
2693اقدس جانعزیز الرحمن48
1240بهشتهعبدالرحمن48
1092روشناعبدالرسول48
2765زحلمحمد قاسم48
2628سوریهآقا گل48
0005صوفیاتوریالی48
1497فرشتهعلی داد48
3671مریمبشیراحمد 48
0901ملکهنظر محمد 48
3935نرگسخلیل الرحمن48
0741ساجداللهفیصان الله48
0761سلیمانداد محمد 48
0365سید احمدسید داود48
0640مزملمحمد سالم48
0884حسنیهغلام مصطفی48
1397اجملمحمد عالم47
0085احمد بلالعبدالشهیق47
4041احمد بلالاحمد مسعود47
0643احمد ساحلدل آقا47
1910احمد قیسعتیق الله47
1115بکتاشوحید الدین47
1868حشمت اللهعزت الله47
0479حشمت اللهحبیب الله47
3610حق نوازعبدالولی47
1049شاه جهان زیببابه جان47
2069شبیرعبدالضیا47
2620شهرامعبدالمالک47
2563صفی اللهمحمد صابر47
2649فیصلامام محمد 47
3395محمد یوسفعبدالقدیر47
3408تانیاسردار محمد 47
3674مریم شیر محمد 47
2426منیژه عبدالشکور47
0621محمد بلالمحمد ظاهر47
2605احمد جاویدعبدالبصیر46
0861احمد زبیرعبدالحسین46
2131ادریسمحمد هارون46
1028ذکر اللهمراد علی46
1864رحمت اللهعبید الله46
2574روح الامینمحمد رقیب46
0300سمیرغلام صدیق46
0639سمیع اللهعبدالحمید46
0804عبدالبصیرگلا جان46
1285عبدالجبارحیات الله46
1278عبدالصادقمنصور46
3462فرزادمحمد معصوم46
3755محمد اللهفیض الدین46
3608محمد مرتضیاحمد الله46
0850محمد نویدمحمد رفیع46
3329مصورسلطان محمد 46
2453میر حمزهمیر عزیز الله46
3950تمنامحمد حسن46
0154ذکیهشمس الاحمد46
0489نازیلاحبیب الله46
0034بشیر احمدبسم الله46
0197محمد بلالمیرویس46
0643محمد سیرمحمد صابر46
0152محمد منصورمحمد رحیم46
0734محمد میونددوست محمد46
0482احمد زعیممحمد فهیم45
1745احمد ضیامحمود45
0534احمد فهیمشی پادشاه45
0559دین محمدگل محمد 45
0716روحیدخلیل الرحمن45
1769سپین غرغلام محمد 45
1338سید عمرانسید محسن45
3934شادابمحمد یعقوب45
2635شارخسخی داد45
2007شهزادمحمد امین45
2107عبدالناصرعبدالصبور45
1772علی رضامحمد یاسین45
0834گل احمد نور احمد 45
2097محمد تقینظر علی45
0046محمد صمیمسلیم شاه45
2004مصورمحمد امبن45
2149میونددلاور خان45
0308نقیب اللهکفایت الله45
0495گل چهرهقربانعلی45
0675پیماننصیر احمد45
0253عبدالحفیظعبدالرزاق45
0609محی الدینمحمد امیر45
0754میوندجان آغا45
0594مهنوشعبدالوکیل45
4142احمد سیرویس الدین44
2370احمد شبابمیر علی44
1399احمد یاسرجاوید44
3652امیرمحمد یوسف44
3842بصیر احمد داد محمد44
2444بلالمرزا خان44
1500سمیرخان آقا44
2212شهیریارعبدالودود44
2102محمد اسحاقحیات الله44
1907محمد صابرمحمد نسیم44
3801محمد عمرانمحمد اکبر44
2202مشتاقمحمد شریف44
1717مشعلعبدالرحیم44
0632میرویسمحمد یوسف44
2475نصرت اللهعبدالبصیر44
2656امیر بیگمملا محمد44
0186ډیوهعبدالغفور44
2506ذاکرهحاجی محمد صابر44
2790سدرهذبیح الله44
0073شکریهعبدالعزیز44
3921فاطمهسردار محمد44
3425فروزانخان محمد 44
0855مجدود احمدنثار احمد44
0037محمد الهامعبدالظاهر44
0788فاطمهمحمد زمان44
1686ارسلاناحمد خالد43
3611حمایت اللهمحمد صابر43
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 43
0084زبیرنعمت الله43
2399سلطان احمد مسعود احمد 43
2121سید پرویزسید لالا آغا43
0144سید مصطفیحسین آقا43
0369فرمان وکیلفیروز شاه43
0455محرم علیکرم علی43
1437محمد سلیمعزیز الله43
0987منصورشیرین آقا43
1945منیر احمد فهیم احمد 43
0526یثربعبدالحمید43
3779آمنهمحمد یاسین43
0194رناحاجی زلمی43
4052صدفمحمود خان43
0220احمد شعیبمحمد لقا43
1196فیاضیار محمد43
0714مطیع اللهمحمد ایوب43
0985انجیلامحمد ظریف43
0048ریحانهغلام مجتبی43
3392احمد سالارعبدالخلیل42
2766احمد فیصلاحمد جاوید42
0071الیاسگل نبی42
2673خواجه حسام الدینخواجه ویس الدین42
2252ذکی اللهاصحاب الدین42
0727رحمت اللهگل محمد 42
1489رومانزلمی42
3828طوفانتوریالی42
1609عابدغلام حیدر42
1832عبدالبصیرعبدالمبین42
1838عزت اللهغلام سرور42
0275عمرداد خدا42
0139عمرانغلام علی42
1354مبشرحبیب الله42
0597محمد طارقعبدالرحیم42
1785محمد عمرانمحمد سرور42
0607مصطفی حسن علی 42
1922نذیرسید عظیم42
1938نوید سیف الدین42
0444همایونضیالدین42
3699شهر بانومحمد واقف42
0326عمرهسید ذکریا42
0190محمد ادریسحاجی محمد اسحاق42
0029نثار احمدروح الله42
3609احمد زبیرعبدالرافع41
0066احمد ضیاننگیالی41
0448اکرم اللهمحمد سرور41
0298الطاف حسینغیاث الدین41
2372امیدقیام علی41
2484امیدمراد محمد 41
4092بصیر نور خدا41
3391ساحلمحمد خالد41
0802سلیمانعبدالخبیر41
1764سهرابمحمد منصور41
2389فیاضعبدالرشید41
3386محمد عیسیشمس الله41
1728محمد مسیحمحمد مبین41
3664مصطفیعبدالزبیر41
2068مقدمعبدالضیا41
0636نذیر احمد محمد شاه41
1611برشنانیاز محمد 41
3953ذکیهمحمد عیسی41
0789محمد طارقمحمد عثمان41
0642محمد عمرمحمد صابر41
0890سحرفتح الله41
0787شکریهمحمد زمان41
0621احمد سیرببرک محمد 40
0863احمد قیساحمد سمیر40
1150احمد قیسمیر افغان40
0553احمد میلادجلندر خان40
0007اسد احسانمحمد حامد40
0466بلالغلام نبی40
1032بهرامنظام الدین40
0824ثنا اللهعبدالخبیر40
2614حامداسد الله40
1832عبدالبصیرعبدالمبین40
3444عبدالوکیلعین الدین40
3481محمد امیدخالد40
0463محمد روملمحمد ایمل40
2588محمد مصطفیمحمد امین40
3332مسافرسید عبدال40
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین40
0768سعیدهسید نعیم40
1398مسیح اللهشکران40
0979جمیع اللهغزال الدین40
1226عبدالبصیرعبدالهادی40
0318علی حسینمحمد یعقوب40
0684محمد حلالمحمد طالب40
1014احمد فوزاناکرام الدین39
0140احمد ولیددر محمد 39
1037ارشاد اللهجلال الدین39
2627امیر محمد محمد داود39
1279سید نصیرسید رحیم39
2400عبدالمصورعبدالمبین39
2590فرهادحیات الله39
0384مجیدعوض علی39
3770محمد نبیمحمد شفیع39
2187ممتاز الدینمهتاب الدین39
1547منوچهرمحمد اعظم39
1957نعمت اللهحضرت ولی39
1851نقیب اللهسیف الرحمن39
0181یحییمحمد امین39
2373زحلعبدالصمد39
1610سونانیاز محمد 39
0195مروهحکیم خان39
3416ملیناصدیق الله39
0655فهیمنور آغا39
0273مبشر احمدمحمد نعمان39
1793احمد سمیرمحمد سمیع38
0864احمد رضواناحمد سمیر38
0981امر الدینعبدالمنان38
0835برات علیخیر احمد 38
2345بسم اللهعبدالمنیر38
0704روح اللهملا محمد 38
3669رومانعبدالجلیل38
3752روملمحمد سلیمان38
2530سید حامدسید داود38
1860شیروزشهاب الدین38
1244عایشهطلا محمد 38
1141عزیز احمدنور احمد 38
3607محمد مصطفیاحمد الله38
2249محمد یوسفمجیب الرحمن38
3764نثار احمد داد محمد 38
3804ذاکرهبرات 38
3820زهراعلی احمد 38
1407گل غنچهعبدالنعیم38
0173مریمغلام مصطفی38
1199ناجیهحاجی آدم خان38
0500سید امیدسید محمود38
0474محمد نصیرسیدمیر38
2564احمد بلالمعین الدین37
1048احمد مسعودعبدالباسط37
2297اکرام اللهنجیب الله37
4051امید ثبت دیتابیس نیست37
0539حسیب اللهمحمود37
3955حسیب اللهمحمد امان37
3672حسین علیسفر محمد 37
2138حمید آقاخان آقا37
0635حیدرشاه ولی37
4153سید سمیع اللهسید رسول37
3451شبیرحسینایرج میر37
0467صدامغلام نبی37
0657علی مرتضیمشتاق کبیر37
3616مرتضیمحمد حسیب37
2209مهرانعبدالوکیل37
3518هیوادمحمد نسیم37
0990شریفهدولت محمد 37
1700مریمنور الرحمن37
0646احمدعبدالوایض37
0008فریدونولی محمد37
0648محمد صبورمحمد صابر37
0424محمد کریمشیر حسین37
3633احمد آغاعبدالعلیم36
2124شادابداود شاه36
1052عبدااللهخلیل الرحمن36
1804محمد اسحاقعبدالجمیل36
0718محمد سالممحمد صادق36
1501محمد عمرانحیات الدین36
0239محمد نسیممحمد یاسین36
4061مسعودغلام نبی36
1861مطیع اللهعبدالحنان36
4001بصیرهنصر الله36
0508سهرابشاه ولی36
0289لطف اللهفدا محمد36
0536محمد اللهعتیق الله36
0786ریحانهعزت الله36
0348صبیحهعلی شاه36
2200احمد زبیرنثار احمد 35
0006احمد شعیبمحمد طیب35
3695احمد مختارجهانگیر35
3394ایملمحمد اسلم35
2071جوادعبدالضیا35
1314حشمت اللهعبدالروف35
2670ذکریاعتیق 35
1087روح اللهخدایداد35
1339سید طاهاسید سرو الدین35
1251شعیب اللهمحمد یونس35
1691عبدالرزاقعبدالمالک35
4018علی الرحمننور علی35
0984فیصلفیض آغا35
2011فیصلخواجه سعید35
1025محمد امید محمد امان35
1221محمد یوسفذبیح الله35
1406مرتضیسید اسحاق35
3378مطیع اللهخلیل الله35
2298نیک محمد خالق داد35
0023آسیهمحمد شاه قریشی35
0604احسانامان الدین35
1018رحمت اللهمحمد گل35
0405سید مجتبیسید فرید35
1880اکبر علیمحمد امین34
1113توحید اللهمحمد اجمل34
2464زلگیعبدالجان34
3854سید حسینسید یحی34
2197عبدالواحدعبدالرحیم34
1536مایلمحمود34
2554نعماننیک محمد 34
1698رمزیهسید اکبر34
1197احمد ذکیعبدالجمیل34
0236احمد ذکیعبدالرحیم34
1225شهزادعبدالهادی34
0003محمد نعمانجنگ باز34
1612الطاف حسیننجیب الله33
3325حمید اللهتوفیق الله33
0312محمد سجادعبدالبصیر33
0201محمد عاطفمیر آقا33
1966محمد فهیممحمد همایون33
2296مسیح اللهنجیب33
1905نور اللهاحمد جان33
2164سمیهعبدالبشیر33
2009نیلوفرشاه آقا33
1154مهربانمحمد وسیم33
0321نوید اللهاحمد فرید33
0744یاسرغلام صدیق33
0170احمد فیصلعبدالبصیر32
3793بشیر احمد شیر محمد32
2507بصیر احمد ولی محمد 32
0555جابرمحمد خلیل32
0638نصیر احمد میر حضرت32
0174رخسارمحمد شفیع32
1102احمد موسیعبدالمجید32
0272احمد نویدجمال عبدالناصر31
1885بهزادکمال الدین31
3740حبیب اللهمحمد جان31
3782خالدمحمد حعفر31
1548ذکی اللهرحمت الله31
0922سردار احمد الیاسسردار احمد قیس31
3728عبدالاحدگل ممحمد 31
3538عبدالجبارعبدالقهار31
3765عبدالعزیزعبدالجمیل31
0131مدثرمحمد رفیع31
1949نصیر احمد ننگیالی31
0134نور اللهعتیق الله31
1818بسیماسید هاشم31
3563سادیهنذیر احمد 31
3567شبنمفدا محمد 31
4054صنمشاه محمد 31
1230کرشمهعبدالرزاق31
0743احمد فرامرزغلام مرتضی31
0407عبدالحامدعبدالرب31
0237عبدالنقیبعبدالرقیب31
0601محسنهنعمت الله31
0544حبیب اللهمحمود30
0871رامینمحمد ایوب30
3906سید احمد سید عمر الدین30
2368شیرازالدیناسلام الدین30
1179عبدالمبینآقا پادشاه30
3930غلام زبیرغلام نبی30
2190فیصلعبدالهادی30
3802محمد ادریسمحمد آصف30
2363مصطفیخورشید احمد 30
0697عبدالباسطعبدالوکیل30
0100عبدالضمیرعبدالصبور30
3570ادریسشیرجان29
0299الیاسعبدالطیف29
2075توفیقمحم طاهر29
2518سلیمخلیل الله29
1787فروغعطا محمد 29
2103مبینحاجی سلطان29
0112محمد نثار احمد 29
0836محمد ارسلانمحمد سمیع29
1591نوروزباز علی29
4130شگوفهمحمد فاروق29
3422محدثهروح الله29
0231سید اقبالسید فرید29
0564سید نجیمسید بصیرالله29
0672شفیق اللهشمس الله29
0953کریم اللهمحمد ناصر29
0785مسیح اللهنجیب الله29
1198مریمغلام محی الدین29
0459بلال احمدعبدالبشیر28
3414شکرانعبدالواحد28
1077عبدالوارثعبدالوکیل28
3928غلام وارثغلام نبی28
3344محمد صمیممحمد صادق28
0717محمد عمرانمحمد همایون28
1562یماعبدالجلال28
0260محب اللهعصمت الله28
0682محمد یعقوبمحمد اشرف28
0162نصیر احمدعبدالبصیر28
0486آسیه اسمامحمد عبدالفتاح28
3407احمد بشیرخان اقا27
2647سمیع اللهدولت خان27
2398شبیرعبدالخلیل27
1044صهیبسید رهان27
4050ضمیر احمد نور احمد 27
2115محمد دلمحمد گل 27
3421حسنامحمد شفیع27
3658حلیمهروح الله27
0537ادریسعزیز الله27
0490سروشمحمد سلیم27
0535مبارزعبدالفیاث27
0273احمد سمیرهدایت الله26
2528احمد فرزادپاچاه محمد26
0483زاهدسید امام26
2291زلگیزلمی26
1992سید نثارسید ممتاز26
1031محمد ایملسردار26
3339نوید آغاغلام حضرت26
0689احمد بلالعبدالمتین26
2114پیمانپاچاه25
0870رامشمرزا الدین25
0247رامششیراب الدین25
3328رفیعذبیح الله25
2177سمیع اللهعزت الله25
3678سیف الرحمنعبدالغفار25
1710عبدالودودعبدالقدوس25
0580احمد شبیرخیرالدین25
0677مدینهامان الله25
0838الهام محمد ابراهیم24
0557عبدالمتینعبدالمطلب24
2432محمد رومانمحمد امان24
1342حمیرامحمد آصف24
1144حامدملنگ24
0978محمد آزادمحمد عالم24
0966آسیهعبدالله24
2117احمد شهیراحمد شکیب23
2612سمیع اللهعطا محمد 23
1381قیومعبدالهادی23
0894نوابعبدالغفار23
0664رویدمحمد مجید23
1364احمد صفااحمد شاه22
3327سباوونسلطان محمد 22
0577حمیداللهشجاع الله22
2355روملعظم الدین21
3558صمیممحمد اکبر21
2118نصر اللهغلام حیدر20
1135الهاممحمد هاشم19
2234عبدالحقمحم انور19
1053احمد ضمیرعبدالمالک18
2545ربیع اللهنبی الله17
2312هجرت اللهعبدالطیف16