نتایج امتحان تعلیمات اسلامی و تفسیر صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم سال تعلیمی ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0341احمد نویدعبدالحبیب100
0769مروهبزرگ100
1129نادیهصفی الله100
1132ثنامحمد حکیم100
1509احمد فرخ شریفیاحمد شفیع100
2293ظریفغلام سخی100
2442قربان علیخان علی100
2810شفیع اللهمحمد یاسین100
3186مریمعبدالفهیم100
3361احمد ضیاغلام ممتاز100
4843سوسنذبیح الله100
5401عبدالمومنعلی محمد 100
6005محمد مهدیامیر محمد 100
6227محمد وارثعبدالودود100
6470ذبیح اللهعبدالرحمن100
6646سمیهاحمد ضیا100
6728انعام اللهآقا محمد 100
6865مریمخان آغا100
7355عبدالوارثعبدالقدوس100
8990محمد سهرابمحمد صابر100
9631خاطرهمحمد داود100
10489100
2596خجستهزین العابدین100
1916محمد ناشرمحمد بشیر100
0726عبدالباعثشهزاد98
0868ماه رخسید امیر98
0986احمد سلیمانخلیل الله98
1163هاجرهعبدالغفور98
1169زحلسید حمید الله98
1234فرهادسید آقا98
1479بشیر احمدمحمد اشرف98
1815طیبهبهاوالدین98
2676میرویسمحفوظ الله98
2787رخسارجمعه گل98
3136آرینمحمد حفیظ98
5874زهرهعبدالمالک98
5875حمیراطاهر محمد 98
6324بینظیرعبدالمجید98
6346مبشرفدا محمد 98
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن98
6409رامین احمد نعمت الله98
6472عبدالتمیمعبدالستار98
6549محمد توابتاج محمد 98
6570ابرارالحقفضل حق98
6661سلواکریم الله98
6707قدسیهعبدالفتاح98
6869حکمت اللهمحمد سالم98
7095سحرعبدالوحید98
7174ژیلامحمد ناصر98
7767یوسفمحمد آصف98
8982ضمیر عبدالقدیر98
9046فیصلعبدالقادر98
9129زهرامحمد کبیر98
9332امیدرحم خدا98
1005298
10301ضیاالرحمنتاج محمد 98
10351ذبیح اللهعبید الله98
1658خالدعلی گل98
0388صدف شمسقطب الدین98
0387مسرت شمسقطب الدین98
009196
018996
0436حشمت اللهنصرالله96
1027مسیح اللهحمید الله96
1173طارقحکیم خان96
1444عبدالمجیب نبی زاده96
1645نورستهجمعه خان96
170796
172396
1986آرشداد الله شریف96
2162سلمهاحمد ضیا96
2373زحلعبدالصمد96
2594خسرو احمد96
2943سلمان رحیمیسلیمان96
3183عبدالواحدنظام الدین96
3406سیاه مویعبدالرب96
3918احمد حامدعبدالحسین96
4604نزهت اللهصبغت الله96
4830غنضفرمحمد سرور96
5137صدیقهمحمد جان96
5464عظیم اللهالماس96
5618احمد ویساحمد فرید96
6164مبشرمحفوظ شاه96
6230شعیبعبدالرحیم96
6552عثمانمحمد قیس96
6689محمد عمرانحیات الدین96
6817حبیبمحمد داد96
6904محمد الهاممحمد صابر96
6975طیبهمحمد انیس96
7012رنوسمحمد مرزا96
7040عباداللهمحمد نادر96
7093بهراممحمد نادر96
7129صدیقه کلیم الله96
7188معصومهشمس الاحمد 96
7644عبدالودودعبدالرشید96
7737غلام صفدرنظر خدا96
7809فاطمهزین الدین96
7885مریمعبدالبصیر96
9310حسنامحمد ظفر96
9372فهیمهعلی جم96
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب96
10385نارونسلطان محمد 96
10394فرزادعبدالغفار96
10651یاسین حنیف96
10866عبدالحق قرضی96
10867عبدالمالک قرضی96
0009زینب نبیل94
0866لیمهمحمد فاروق94
0867حماسهمحمد طاهر94
112294
1303آرزوسید میران94
233594
2536محمد رومانپادشاه میر94
2843حیات اللهسید مرزا94
4028مدثرحشمت الله94
4847غلام مرتضیامین الله94
4877زحلمحمد ابراهیم94
5198نجلایار محمد 94
5500منصور اللهگل محمد 94
6562حبیب اللهفضل من الله94
6640سید علی سجادسید میر آغا94
6681احمد طیبداد الله94
6765نصرت اللهمحمد رضا94
6770عباد اللهشفیع الله94
6809فاطمهمحمد اکبر94
6965مدینهسیلانی94
6978حسناعبدالحبیب94
7260ویس الدینشیر احمد94
7343محمد اللهبهرام94
7424نصرت اللهاحمد جاوید94
7456بهشتهعبدالجبار94
7867احمد ولیغرزی94
8595عبدالناصرمحمد نادر94
8756امید فضل الله 94
8881بهشتهضیا الدین94
9003فرشتهمحمد اکبر94
9025منورهسردار محمد 94
9248عاطفهعبدالقادر94
9249سعدیهامیر محمد 94
10357نور الدینفتح علی94
1044694
1044994
10870فرحناز عزیز94
1875احمد شیرزیعبدالسعید94
1949بی بی طیبهعبدالواحد94
1883سید عبدالرحمنسید هاشم94
1969صمیممحمد اکبر94
2815فیض محمدخیرمحمد94
0534مژگانعبدالقدوس94
010792
0125سحرمحمد انور92
015492
0226سهیلاسید محمد92
039292
0393سید یوسف سادات92
0410بنفشه فیضی92
0998صدیق اللهحبیب الله92
1035الیاسرحم الدین92
1106کوثرعبدالصمد92
1403مختارغلام فاروق92
1939نرگسخواجه حکمت92
199692
2098نگینهمحمد اسحاق92
2483محمد سجادمحمد فرید92
2785محمد شیرزیگل نبی92
3160محمد قسیممحمد نسیم92
3278ثناجمال الدین92
3659مسکاغلام رسول92
4108عاطفهعبدالاحمد 92
4704عبداللهصفت الله92
5490انعامحفیظ الله92
5539عمر فاروقعبدالهادی92
5647روح اللهحاجی نعمت الله92
5678بهارهبهاوالدین92
5975پریمابلال احمد 92
6094عبیداللهاحمد قاسم92
6251سما صدیقیمحمد حشم92
6300سید سجادسید شاه حسین92
6336هادیهعبدالودود92
6362اسما صاحب زاده 92
6406مدیحهمحب الله92
6407منیرهسید عزیزالرحمن92
6464هیلی صافی92
6474قیام الدیننور الدین92
6491احمد فرشیدمحمد حسین92
6576عبدالوهابعبدالفتاح92
6626احمد خالداحمد وحید92
6775لیزاضیالحق92
6866سوریاعبدالمقصود92
7842فرشتهحبیب الله92
7877مرسلعبدالنذیر92
8246زینبسیف الله92
846192
8804نظام الدینمحمد عثمان92
8892عبدالباسطعبدالمطلب92
8915عنایت اللهخداداد92
9495علی رضاحفیظ الله92
9932پرویزگل آقا92
10284مروهنو خان92
10393زرغونهمحمد اکبر92
1041892
10615عبدالوکیل حمیدیعبدالقیوم92
10871میدیحه ابراهیمی92
11001نازیه محمدی92
11090احمد شاه نظری92
1527رخسارولی محمد92
1644منصورشاهقمبرشاه92
2397نویسامحمد قسیم92
010190
0817شیر حبیبامیر محمد 90
1002یلداعبدالرازق90
1128هدیهصفی الله90
1883حکمت الله ساداتسید احمد 90
2552نفیسهعبدالغیاث90
2695مسرتمحمد خالد90
2850مرید احمدفرید احمد 90
3152احمد عاصمنورالله90
3735خدیجهنور محمد 90
4022گلثوممایل آغا90
4368سارهحبیب الله90
4369سونمغلام فاروق90
4480صفر محمد سید احمد 90
6462طیبهمحمد داود90
6542شملهرحمت گل90
6764احمد سلیماحمد ضیا90
6769سعدیهمحمد رضا90
6951سلماگل الرحمن90
7172عبدالمتینعبدالله90
7268محمد منصوراحمد شاه90
7276فیض اللهمحمد سلیم90
7398محمد عابدمحمد حامد90
7523بشیر احمد نصیر احمد 90
7921مرسلخلیل الله90
8046مرسلمحمد رسول90
8049شکیبافدا محمد90
8471سید عباد اللهسید محمد رسول90
8545عبدالنصرتعبدالحلیم90
8763مسلمهزلمی90
8878منیب اللهنعمت الله90
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور90
9303زحلامین الله90
9947احمد بلالعبدالکبیر90
10386میلادمحمد رقیب90
10397لایقخسرو90
10465پرویز روفی90
10913احمد شاه واحدی90
1623790
0078 بلالعبدالله90
2733ذکیهمحمد نادر90
1496ذکیهشیر محمد90
1959صدفعصمت الله90
2731مرسلحاجی محمد90
2388نوریهگل نور90
0608سوسنمحمد یعقوب88
0891محمد شعیبعبدالهادی88
2765زحلمحمد قاسم88
3381امان اللهامام داد88
4477نجیبه علیزیمحمد خواجه88
4974احمد عمرانعبدالله 88
5997توفیق اللهسید امیر88
6592مجیب الرحمننقیب الله88
659588
6805تمیم احمد فضل محمد 88
6916ثنا اللهمحمد حشم88
7344قدریهاحمد طارق88
7815عبدالحمیدعبدالقیوم88
7911رنگینهدین محمد 88
9086مریمحمایت الله88
972188
991588
10407فایزعبدالروف88
1042288
10444امر الدین 88
1047688
10650محمد عابد فضلی88
10741عبدالله صدیقی88
2175توفیق اللهمحمد جان88
2057شکیباافغانشاه88
1123588
0141میرزا حسینمحمد رضا86
0398محمد الهامغلام بهاوالدین86
0548مرشیدریس الدین86
124486
1350احمد مسعودفضل الرحمن86
1704ثنامحمد عاصم86
1807احمد طارقنصیر احمد86
2027هاجرهوحیدالله86
214486
2416صفیهمحمدالدین86
2735نقیب محمد شیر محمد 86
2743مرتضیپاینده محمد 86
2828روح اللهتاج محمد86
3670احمد سیرغلام حضرت86
4855عبدالرحمنمحمد امین86
608186
612286
6363خدیجه صاحب زاده 86
6408عبدالواحدمحمد سعید86
6844عظمت اللهخواجه آقا86
6882شمس الدینشاه زمان86
7612مصعودهعبدالمقصود86
7783عبدالناصرعبدالقادر86
7814ذکیهمحمد یوسف86
8048شکریهعبید الله86
8183شبنمفدا محمد 86
8500عبدالحنانمحمد حسین86
8554مبشرهخیر محمد 86
8805ابراهیم فرید الله86
9247مهریهامیر محمد 86
9801جمیلهاحمد جمیل86
10143سوریازلمی86
10396الیاسمحمد عظیم86
0096الیاسمحمد شیرین86
1948بی بی صایمهعبدالوحید86
2086پروانهخالد نظر86
1728خالدعبدالحمید86
2241رابعهمحمد ظاهر86
2529کوثربهرام86
2521محمد ضمیرعبدالقدیر86
0144سید مصطفیحسین آقا84
1082احمد زبیرگل آقا84
127984
1491مژدهمحمد عارف84
1531سومنمحمد نسیم84
1801شهرامحاجی شاپور84
1806عبدالمبینعبدالجبار84
233484
236584
2983حکمت اللهعبدالقدوس84
5187توفیق احمد محمد فاروق84
5519حامدتاج محمد 84
6232فردینمحمد فاروق84
6547بهارحیات الله84
6556فردوسحضرت نور84
6710ویدانثاراحمد 84
6802حشمت اللهعلی محمد84
6936احمد فیصلحبیب الرحمن84
7144محمد یاسرگل الرحمن84
7326سلیمانعبدالرسول84
7404خالدهعظیم الله84
7671عبدالحفیظعبدالرقیب84
7850مروهلعل محمد 84
8425سارهاحمد جمشید84
8475رامینشیر پادشاه84
8780مبارزمحمد داود84
8894فاطمهمحمد گل84
8901سید روح اللهسید محمد سرور84
9396عبدالرحمنعبدالمعین84
9819محمد شایقخان محمد 84
9854محمد پرویزمحمد اکبر84
9931فضل واحدگل الرحمن84
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی84
11018سپوژمی یوسفزی84
1623884
1751امیدمیرویس84
2599سارهمحمد زمان84
1908سجیهمحمد شریف84
1721عباد اللهراز محمد84
2585محب اللهعزیز الله84
001082
2068مقدمعبدالضیا82
2551معصومهشاه محمود82
2642شبنممحمد تقی82
3501رستمعبدالرحمن82
4577محمد اسماعیلنافع الدین82
5554محمد ذاکرشاه لالا82
6215بشیر احمد شیر علم82
6416خدیجهمحمد حسین82
6439شریف اللهعزیز الله82
6454احمد نجیب الله82
6517ناروننعمت الله82
6810عبدالمقسدعبدالمتین82
6946سیدالرحمننیک محمد 82
7535اجملهدایت الله82
8413عبدالوسیمعبدالوحید82
8504شفیق اللهامیر داد82
8717امجدولی جان82
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 82
9986خدا بخشسخی بخش82
10053هدایت اللهمحمد اکبر82
10399گل افشانمهر علی شاه82
10710ثنا صدیقی82
10779زرلشت نادری82
10814فروزان ارغوشی82
1623982
1907احمد سجادمحمد شریف82
1023احمد سهیلمحمد صفا82
2285احمد فرشادعبدالسمیع82
2668بی بی زهراعبدالمبین82
2546عبدالسلامقدرت الله82
2630فریبامحمد ناصر82
2496فهیممحمد قسیم82
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن82
0248محمد الیاس امیریگل محمد80
0312محمد سجادعبدالبصیر80
1604زحلهدایت الله80
2625شکریهشاه محمود80
3994سعدیهسید هاشم80
481580
5002عبدالحنانعبدالباسط80
5923حسناگل احمد 80
6247الهامعبدالهادی80
6441میثمفقیر حسین80
8546مدثرخلیل الله80
9271حسیب اللهمطیع الله80
9296نبی اللهنصرت الله80
1048580
10998مدثر سعیدی80
2605سوسنمدد خان80
2398شهلامحمد عظیم80
1734محمد عمرعبدالفرید80
1392ولولهعبدالعلی78
1841شمس اللهالفت الله78
2890بنفشهحیات الله78
3360عبدالرحمننیک قدم78
4727شازیهاسلام الدین78
4864دیباغلام سخی78
5119سجادفضل ا لحق78
5566خیبرتوریالی78
5924حسیناگل احمد78
6414وجیهغازی جان78
7072نعمت اللهسخی محمد 78
7434سمیهعبدالوحید78
7493اقبال احمد گل آقا78
7572شاه آغاعبدالقادر78
8375خاطرهخان آقا78
9853هلال الدیناحمد شاه78
10056سید صمیمسید مسلم78
10409سهرابگل آغا78
10470توکل طوفان78
10487اقلیما پتوال78
10492رعنا جلال78
2646عبدالتمیمعبدالجبار78
2566گیتاامین الله78
2056نگینهعبدالستار78
100076
1245سید مصطفیسید محمد 76
256276
2849بصیرهگلاب الدین76
321676
4019یاسمینمحمد داود76
4610سارهمحمد یوسف76
6629زهراءمحمد حلیم76
6944فاطمه الزهرانور محمد 76
7094فرامرزنصیراحمد76
7515سلماعبدالکبیر76
8838ماحمد سمیرظاهر شاه76
9270احمد راشدزلمی76
9925صدفنثار احمد 76
10443دل آغا سروش76
10472مدیحه عطایی76
10555حنا افغانعبدالحی76
10670شمس الله صوفی زاده76
10716نور الله عالمی76
1623676
2735روزیتالعل آقا76
1813صفامحفوظ الله76
2155مریمغلام دستگیر76
065074
2039بینظیرامر علی74
2129سید شعیبمحمد شریف74
2820فردینمحمد عارف74
315974
3675برین ترینعبدالحبیب74
5496سردار ولیعبدالخالق74
6488ادریسحیات خان74
6628مریممحمد حلیم74
6995محمد یوسفعبدالمتین74
7373طوبامحمد فرید74
7506محب اللهنقیب الله74
7582احمد شاهدداود74
8019حسیب محمد شریف74
8126رویاولی محمد 74
8787محمد راشدعبدالله74
10336محمد قسیمعبدالقدوس74
1048174
1467احمد حاشرمحمد هاشم74
1895حافظمحمد نعیم74
0829حسنیهممتاز74
2606روحینانزیرالله74
1692عبدالصمدمحمد آقا74
0830مریمممتاز74
2605احمد جاوید حسن زاده72
335772
403572
412172
509572
6675تهمینهنصر الله72
7489منظور فیض محمد 72
7801محمد ادریسمحمد یونس72
8434صاحبهمحمد صفی72
8860احمد فیاضداد محمد 72
9837محمد شیرگل شیر72
10111فرهادغلام فاروق72
10310هدایتشکر الله72
1045572
10720سید جمال الدین مصمم72
2168حجت اللهاحسان الله72
2530ستارهمجنون72
2813عبدالحفیظعبدالظهور72
2720مرسلمحمد همایون72
0071الیاسگل نبی70
085570
1317محمد الیاسمحمد هاشم70
2070عبدالتوابعبدالوحید70
3903عبدالوکیلجهانگیر70
5283شبانهدلاور خان70
5743فریباخدا داد70
7348نصیر اللهحمید الله70
7755حسام الدینعبدالحکیم70
7844حسینهفیروز احمد 70
10469حبیب الله رحیمی70
207568
6053آسیهمیر حسین68
6711فرحنازخان محمد 68
6736احمد مریداحمد جاوید68
7475رومیلاسید اکبر68
7886خلیل الرحمنمیر آقا68
10192سید محمد عمرانمحمد عارف68
10405احمد سعیدعبدالهادی68
8031468
1724اکرام الدینغلام سخی68
1392لیزاسید عبدالودود68
2719نسرینمحمد یعقوب68
2783یحییکمال الدین68
7419شیر دادکریم داد66
7450احمد خسرولعل محمد 66
8705کبیر جاننور الحق66
9135ایملعبدالذکی66
10760وسیمه کوهستانی66
2581پیمانمحمد انور66
2782طوفاننورخان66
0881عبدالوارثغلام سرور66
2756علی کمالعبدالمالک66
2817نورالرحمن وفاخانی گل66
2218دیدار نیرومندعاشور بیک64
7763محمد الیاسمحمد اقبال64
10707سلیمان حمیدی64
2809امیدعبدالمعروف64
2597سومامحمد طاهر64
2553فیروزهراز محمد 64
034462
2069شبیرعبدالضیا62
2766احمد فیصلاحمد جاوید62
5009علی اکبرمحمد کاظم62
6923فرشادنورالرحمن62
7317حیات اللهرحمت الله62
8769کامگارداد بخش62
10412سید شعیب سید حیدر 62
10596مرسل حسینیمحمد یونس62
10601نوروز علی نظری 62
1132262
9159162
2604مریمعصمت الله62
5640دیوهعبدالقیوم60
9420احمد مصورمحمد شایق60
9625محمودعزیز محمد 60
9659ذکیحاجی جاوید60
10994حمیرا هاشمی60
2984صبغت اللهعبدالقدوس58
366358
6340احمد ضیااحمد ذکی58
8165نیلوفرمحمد شریف58
10447ثنا نوری58
10965معاذالله سفری58
2177فرشتهعبدالصبور58
9494کیهانخالد56
10264عبدالشبیرعبدالقیوم56
137554
3955حسیب اللهمحمد امان54
435454
9405سیف الرحمنحبیب الرحمن54
1417سحرعبدالجبار54
2622محمد مصطفیشفیق الله54
1835ذکریاباز محمد 52
4946محمد باعثمحمد شریف52
7162جمال الدینحسام الدین52
1126552
1700پرویزمحمد داود52
2640روهیدمحمد شاه52
0553احمد میلادجلندر خان48
4096فریدونعبدالغیاث48
10687فامطه عزت48
1505زبیراللهنعمت الله48
5305محمد ساحلمیرویس46
846346
6000846
5452محمد میرویسمحمد طارق42
8651امین اللهبسم الله 38
888738
1126638
3456938
576336
1944مصطفیجمال الدین28
10791عبدالقانت میرزداه20

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
21
31
43
54
62
73
82
94
103
112
121
134
143
153
162
172
184
192
202
211
221
231
242
254
261
272
284
294
303
313
324
333
341
353
363
372
384
392
401
413
423
431
444
452
462
474
483
492
501