نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
4604نزهت اللهصبغت الله100
7767یوسفمحمد آصف100
0986احمد سلیمانخلیل الله98
0436حشمت اللهنصرالله98
172398
4242احمد شهیراحسان الله96
1132ثنامحمد حکیم96
9631خاطرهمحمد داود96
1129نادیهصفی الله96
7424نصرت اللهاحمد جاوید96
1128هدیهصفی الله96
1234596
6805تمیم احمد فضل محمد 94
5755سمااحمد وحید94
4843سوسنذبیح الله94
2293ظریفغلام سخی94
10470توکل طوفان92
6869حکمت اللهمحمد سالم92
4877زحلمحمد ابراهیم92
0125سحرمحمد انور92
6462طیبهمحمد داود92
7809فاطمهزین الدین92
6164مبشرمحفوظ شاه92
7343محمد اللهبهرام92
6306نثار احمد عبدالله92
2444بلال 90
8625پلوشهمحمد سالم90
2787رخسارجمعه گل90
7615رویانجیب الله90
4368سارهحبیب الله90
2810شفیع اللهمحمد یاسین90
2416صفیهمحمدالدین90
4704عبداللهصفت الله90
7355عبدالوارثعبدالقدوس90
10394فرزادعبدالغفار90
1234فرهادسید آقا90
0868ماه رخسید امیر90
0398محمد الهامغلام بهاوالدین90
2536محمد رومانپادشاه میر90
2743مرتضیپاینده محمد 90
0769مروهبزرگ90
1002یلداعبدالرازق90
600090
6764احمد سلیماحمد ضیا88
3152احمد عاصمنورالله88
2849بصیرهگلاب الدین88
6324بینظیرعبدالمجید88
10465پرویز روفی88
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب88
9310حسنامحمد ظفر88
6363خدیجه صاحب زاده 88
3783دانشجان الدین88
0982رخسارمحمد عالم88
7168سجیهشیرزاد88
6951سلماگل الرحمن88
6661سلواکریم الله88
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور88
8049شکیبافدا محمد88
6542شملهرحمت گل88
0998صدیق اللهحبیب الله88
5401عبدالمومنعلی محمد 88
4830غنضفرمحمد سرور88
6809فاطمهمحمد اکبر88
10399گل افشانمهر علی شاه88
6549محمد توابتاج محمد 88
8990محمد سهرابمحمد صابر88
7877مرسلعبدالنذیر88
2676میرویسمحفوظ الله88
6765نصرت اللهمحمد رضا88
2552نفیسهعبدالغیاث88
1645نورستهجمعه خان88
214488
846188
6362اسما صاحب زاده 86
6489برکت اللهنصر الله86
3278ثناجمال الدین86
5647روح اللهحاجی نعمت الله86
2373زحلعبدالصمد86
5874زهرهعبدالمالک86
7174ژیلامحمد ناصر86
8901سید روح اللهسید محمد سرور86
6640سید علی سجادسید میر آغا86
4480صفر محمد سید احمد 86
6552عثمانمحمد قیس86
6346مبشرفدا محمد 86
2785محمد شیرزیگل نبی86
7268محمد منصوراحمد شاه86
1403مختارغلام فاروق86
9189مروه محمد صدیق86
3659مسکاغلام رسول86
8763مسلمهزلمی86
1027مسیح اللهحمید الله86
3197مصطفیحسیب الله86
9876نجیب اللهفضل الله86
2057شکیباافغانشاه86
1878حسنیهعبدالرشید86
1916محمد ناشرمحمد بشیر86
1875احمد شیرزیعبدالسعید86
7542احسان اللهعبدالرحیم84
3361احمد ضیاغلام ممتاز84
4974احمد عمرانعبدالله 84
0341احمد نویدعبدالحبیب84
7867احمد ولیغرزی84
0699احمد یاسرنجیب الله84
3381امان اللهامام داد84
8756امید فضل الله 84
6728انعام اللهآقا محمد 84
3136آرینمحمد حفیظ84
1883حکمت الله ساداتسید احمد 84
6251سما صدیقیمحمد حشم84
6554شکیبسید حسن84
9925صدفنثار احمد 84
7129صدیقه کلیم الله84
4691عبدالکبارعبدالغفار84
7172عبدالمتینعبدالله84
8915عنایت اللهخداداد84
2483محمد سجادمحمد فرید84
8944محمد سهیلمحمد امیر84
1491مژدهمحمد عارف84
608084
1044984
1970سعیداللهرحمن الله84
6491احمد فرشیدمحمد حسین82
6936احمد فیصلحبیب الرحمن82
5490انعامحفیظ الله82
2594خسرو احمد82
7911رنگینهدین محمد 82
7012رنوسمحمد مرزا82
10393زرغونهمحمد اکبر82
2069شبیرعبدالضیا82
9248عاطفهعبدالقادر82
9669عبدالباسطاحمد شاه 82
6408عبدالواحدمحمد سعید82
6094عبیداللهاحمد قاسم82
5464عظیم اللهالماس82
9495علی رضاحفیظ الله82
6944فاطمه الزهرانور محمد 82
9372فهیمهعلی جم82
7004محمد هارونعبدالهادی82
6227محمد وارثعبدالودود82
7850مروهلعل محمد 82
7188معصومهشمس الاحمد 82
9247مهریهامیر محمد 82
11001نازیه محمدی82
4477نجیبه علیزیمحمد خواجه82
10357نور الدینفتح علی82
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن82
6336هادیهعبدالودود82
170782
1959صدفعصمت الله82
0388صدف شمسقطب الدین82
8881بهشتهضیا الدین80
4146جوادعبدالقهار80
8857حمید رضاعبدالحکیم80
6470ذبیح اللهعبدالرحمن80
6629زهراءمحمد حلیم80
10605زهره رحمانی80
0608سوسنمحمد یعقوب80
6439شریف اللهعزیز الله80
1815طیبهبهاوالدین80
7671عبدالحفیظعبدالرقیب80
8595عبدالناصرمحمد نادر80
3183عبدالواحدنظام الدین80
5436غلام رسول ظاهری80
10407فایزعبدالروف80
6585یاسرعبدالکبیر80
1048680
018980
2818معزه تجلیاحمد همایون80
0828الههعبدالحکیم80
2388نوریهگل نور80
2815فیض محمدخیرمحمد80
9947احمد بلالعبدالکبیر78
6681احمد طیبداد الله78
5678بهارهبهاوالدین78
0867حماسهمحمد طاهر78
5875حمیراطاهر محمد 78
3735خدیجهنور محمد 78
10492رعنا جلال78
1604زحلهدایت الله78
8246زینبسیف الله78
9178سوسنمحمد رضا78
4727شازیهاسلام الدین78
5137صدیقهمحمد جان78
4108عاطفهعبدالاحمد 78
6770عباد اللهشفیع الله78
8413عبدالوسیمعبدالوحید78
10615عبدالوکیل حمیدیعبدالقیوم78
7094فرامرزنصیراحمد78
4945فضل امینرحمت ولی78
4028مدثرحشمت الله78
3186مریمعبدالفهیم78
065078
2175توفیق اللهمحمد جان78
0078 بلالعبدالله78
1969صمیممحمد اکبر78
6454احمد نجیب الله76
6626احمد خالداحمد وحید76
10913احمد شاه واحدی76
5618احمد ویساحمد فرید76
9332امیدرحم خدا76
10463حلیمه طارق76
9303زحلامین الله76
9129زهرامحمد کبیر76
5528شکریهعبدالکمال76
0817شیر حبیبامیر محمد 76
1444عبدالمجیب نبی زاده76
8545عبدالنصرتعبدالحلیم76
10814فروزان ارغوشی76
0692فریالمجیب الرحمن76
6707قدسیهعبدالفتاح76
7921مرسلخلیل الله76
6865مریمخان آغا76
2068مقدمعبدالضیا76
8878منیب اللهنعمت الله76
10386میلادمحمد رقیب76
6517ناروننعمت الله76
1939نرگسخواجه حکمت76
8804نظام الدینمحمد عثمان76
6464هیلی صافی76
009176
315876
2731مرسلحاجی محمد76
0387مسرت شمسقطب الدین76
7404خالدهعظیم الله74
5407خلیل اللهحبیب الله74
4628خماربشیر الدین74
9938دریوشدر محمد 74
7515سلماعبدالکبیر74
6975طیبهمحمد انیس74
9396عبدالرحمنعبدالمعین74
6232فردینمحمد فاروق74
9003فرشتهمحمد اکبر74
6584لیلامحمد زید74
5488محمد آصفمحمد یوسف74
5554محمد ذاکرشاه لالا74
3160محمد قسیممحمد نسیم74
6529محمد ولیدمحمد وحید74
10191مروهمحمد رضا74
7885مریمعبدالبصیر74
7212نصیب اللههمایون74
1496ذکیهشیر محمد74
1949بی بی طیبهعبدالواحد74
0534مژگانعبدالقدوس74
6570ابرارالحقفضل حق72
6319احمد میلادمحمد نسیم72
5502احمد نویدعبدالواحد72
10396الیاسمحمد عظیم72
1035الیاسرحم الدین72
10444امر الدین 72
8326بهارمحمد طاهر72
7814ذکیهمحمد یوسف72
0363سایمهمحمد نعیم72
6769سعدیهمحمد رضا72
7927سنیاعبدالوحید72
1447شبنماسدالله72
1341صدفشیر علی72
4847غلام مرتضیامین الله72
6556فردوسحضرت نور72
6965مدینهسیلانی72
0158وحیداللهعبدالواحد72
2812یلدامجیب الرحمن72
321672
315972
2720مرسلمحمد همایون72
1728خالدعبدالحمید72
1467احمد حاشرمحمد هاشم72
1023احمد سهیلمحمد صفا72
9420احمد مصورمحمد شایق70
7822اکیاساحمد شاه70
1303آرزوسید میران70
7755حسام الدینعبدالحکیم70
7844حسینهفیروز احمد 70
6416خدیجهمحمد حسین70
0009زینب نبیل70
8425سارهاحمد جمشید70
4629ساغربشیر الدین70
4369سونمغلام فاروق70
7815عبدالحمیدعبدالقیوم70
1806عبدالمبینعبدالجبار70
7783عبدالناصرعبدالقادر70
7087عزت اللهفضل خدا70
10397لایقخسرو70
0866لیمهمحمد فاروق70
7333محمد معیدمحمد فرید70
6406مدیحهمحب الله70
8046مرسلمحمد رسول70
9853هلال الدیناحمد شاه70
199670
1048170
2241رابعهمحمد ظاهر70
2086پروانهخالد نظر70
2468نادیهمحمد صدیق70
1658خالدعلی گل70
7535اجملهدایت الله68
6736احمد مریداحمد جاوید68
1350احمد مسعودفضل الرحمن68
2008اسما سعیدهغلام صادق68
8781امید جواد68
7523بشیر احمد نصیر احمد 68
7093بهراممحمد نادر68
6611پرویزمحمد یاسین68
5519حامدتاج محمد 68
8126رویاولی محمد 68
7095سحرعبدالوحید68
6866سوریاعبدالمقصود68
6300سید سجادسید شاه حسین68
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی68
8892عبدالباسطعبدالمطلب68
6472عبدالتمیمعبدالستار68
8500عبدالحنانمحمد حسین68
5743فریباخدا داد68
7801محمد ادریسمحمد یونس68
9875محمد نورمحمد عثمان68
6628مریممحمد حلیم68
2695مسرتمحمد خالد68
5500منصور اللهگل محمد 68
6407منیرهسید عزیزالرحمن68
1163هاجرهعبدالغفور68
6710ویدانثاراحمد 68
8877ویسسیف الرحمن68
5659668
1041868
127968
1527رخسارولی محمد68
2596خجستهزین العابدین68
2275ولیناعبدالفتاح68
1883سید عبدالرحمنسید هاشم68
2496فهیممحمد قسیم68
7524احمد حاجی رسول66
10487اقلیما پتوال66
6817حبیبمحمد داد66
6978حسناعبدالحبیب66
3955حسیب اللهمحمد امان66
7890سجیهمحمد میر66
10719سید مرتضی سادات66
0144سید مصطفیحسین آقا66
5283شبانهدلاور خان66
8183شبنمفدا محمد 66
2642شبنممحمد تقی66
6882شمس الدینشاه زمان66
5539عمر فاروقعبدالهادی66
7276فیض اللهمحمد سلیم66
9076هلال الدینغوث الدین66
7260ویس الدینشیر احمد66
10651یاسین حنیف66
241866
226166
2606روحینانزیرالله66
2155مریمغلام دستگیر66
1948بی بی صایمهعبدالوحید66
2735روزیتالعل آقا66
1813صفامحفوظ الله66
0881عبدالوارثغلام سرور66
8805ابراهیم فرید الله64
7582احمد شاهدداود64
7456بهشتهعبدالجبار64
3501رستمعبدالرحمن64
6946سیدالرحمننیک محمد 64
3903عبدالوکیلجهانگیر64
8894فاطمهمحمد گل64
6711فرحنازخان محمد 64
8538فردینمحبوب الدین64
7104محمد رفیعمحمد شفیع64
8546مدثرخلیل الله64
6541مروهرحمت گل64
3423همیشهمحمد خالد64
015464
374764
2630فریبامحمد ناصر64
2733ذکیهمحمد نادر64
2397نویسامحمد قسیم64
0105فوزیهغلام حیدر64
1644منصورشاهقمبرشاه64
8860احمد فیاضداد محمد 62
6241اسراجاوید62
0584الفت اللهعبدالکبر62
7698بهارعبدالصبور62
9932پرویزگل آقا62
11063توفیق الله محمدی62
6916ثنا اللهمحمد حشم62
9801جمیلهاحمد جمیل62
4696حسن علیضامن 62
9271حسیب اللهمطیع الله62
7040عباداللهمحمد نادر62
4855عبدالرحمنمحمد امین62
10453لطف الرحمن فیروزکوهی62
7398محمد عابدمحمد حامد62
10472مدیحه عطایی62
2850مرید احمدفرید احمد 62
7612مصعودهعبدالمقصود62
7072نعمت اللهسخی محمد 62
2027هاجرهوحیدالله62
1048962
077562
444862
2730وجیهمومن خان62
2056نگینهعبدالستار62
2809امیدعبدالمعروف62
10461الهام حدید60
9333امان الدینریحان الدین60
8651امین اللهبسم الله 60
6709بهرام الدینمیا گل60
1704ثنامحمد عاصم60
8048شکریهعبید الله60
8434صاحبهمحمد صفی60
6923فرشادنورالرحمن60
7697مریمعبدالرحمن60
7806یاسرعبدالطیف60
233460
1042560
472160
1751امیدمیرویس60
1734محمد عمرعبدالفرید60
888060
7493اقبال احمد گل آقا58
0071الیاسگل نبی58
2039بینظیرامر علی58
5119سجادفضل ا لحق58
10720سید جمال الدین مصمم58
10670شمس الله صوفی زاده58
5002عبدالحنانعبدالباسط58
0453عبداللهمحمد سلیم58
7344قدریهاحمد طارق58
8769کامگارداد بخش58
1106کوثرعبدالصمد58
6413محمد پرویزرحمت خان58
0901ملکهنظر محمد 58
10310هدایتشکر الله58
145858
454158
1280358
170958
223458
888758
2719نسرینمحمد یعقوب58
8002658
2775محمد رامینمزمل58
190658
2521محمد ضمیرعبدالقدیر58
7520احمد بلالمحمد کاشف56
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 56
2843حیات اللهسید مرزا56
10467خیبر شمسی56
6410سید علی جوادسید حسن رضا56
1921شبنمعبدالحمید56
8331صدفعبدالصبور56
5056عبدالقویعبدالغیور56
3989عبیداللهنعمت الله56
10383فریدونظفرمحمد 56
4577محمد اسماعیلنافع الدین56
8787محمد راشدعبدالله56
10958نور احمد صهیب56
1048556
1692عبدالصمدمحمد آقا56
6758الههعبدالوحید54
8402پروانهحاجی عبدالخالق54
7162جمال الدینحسام الدین54
10443دل آغا سروش54
6409رامین احمد نعمت الله54
10602سحر سکندریعبدالهادی54
2129سید شعیبمحمد شریف54
8504شفیق اللهامیر داد54
8982ضمیر عبدالقدیر54
7842فرشتهحبیب الله54
9494کیهانخالد54
9819محمد شایقخان محمد 54
412154
002454
010154
747654
1045554
865554
530154
972154
1908سجیهمحمد شریف54
2448نورآغاعبدالرشید54
6053آسیهمیر حسین52
9855جمشیداسماعیل52
6420حسیب الله ولی زاده52
10779زرلشت نادری52
8728ساغرسید نجیب الله52
10056سید صمیمسید مسلم52
1245سید مصطفیسید محمد 52
1841شمس اللهالفت الله52
2984صبغت اللهعبدالقدوس52
7695غلام حیدر عبدالصمد52
10111فرهادغلام فاروق52
7506محب اللهنقیب الله52
0548مرشیدریس الدین52
7843منیژه حبیب الله52
7348نصیر اللهحمید الله52
10053هدایت اللهمحمد اکبر52
6414وجیهغازی جان52
1048252
222552
601252
2276سجیهعبدالواحد52
123452
1721عباد اللهراز محمد52
8375خاطرهخان آقا50
9999سید نعمت اللهسید لعل شاه50
2625شکریهشاه محمود50
10411فرزانهحاجی عبدالخالق50
6904محمد الهاممحمد صابر50
1317محمد الیاسمحمد هاشم50
7446محمد عثمانمحمد آصف50
2663محمد عمران ملک زاده50
6995محمد یوسفعبدالمتین50
2551معصومهشاه محمود50
9499نعمت الله رحمت الله50
1392لیزاسید عبدالودود50
2499شیرزادعبدالرزاق50
6247الهامعبدالهادی48
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل48
11071جیهون نظری48
7681حبیب اللهعبدالستار48
9012زیارملمیرویس48
7572شاه آغاعبدالقادر48
1392ولولهعبدالعلی48
1044648
299448
170648
2177فرشتهعبدالصبور48
2783یحییکمال الدین48
468548
6488ادریسحیات خان46
5997توفیق اللهسید امیر46
5924حسیناگل احمد46
9986خدا بخشسخی بخش46
11018سپوژمی یوسفزی46
10409سهرابگل آغا46
10192سید محمد عمرانمحمد عارف46
2070عبدالتوابعبدالوحید46
9296نبی اللهنصرت الله46
4133نورالرحمننور احمد 46
6660یماعلی جان46
869346
289246
991546
366346
085546
207546
2813عبدالحفیظعبدالظهور46
9220احمد فیصلهمایون44
5923حسناگل احمد 44
7434سمیهعبدالوحید44
8423محمد آصفاکرام الدین44
10998مدثر سعیدی44
0138244
481544
201644
140244
7321544
596344
2597سومامحمد طاهر44
2398شهلامحمد عظیم44
203144
1895حافظمحمد نعیم44
593644
6340احمد ضیااحمد ذکی42
8750رحمت اللهمحمد شریف42
9364رحیم میرزی42
0763زاهدغلام فاروق42
10741عبدالله صدیقی42
9046فیصلعبدالقادر42
7763محمد الیاسمحمد اقبال42
6374محمد هارونصابر42
4019یاسمینمحمد داود42
138142
055142
099642
2782طوفاننورخان42
7071احمد اقبالمحمد یار40
1801شهرامحاجی شاپور40
2735نقیب محمد شیر محمد 40
9894040
819840
101740
335740
7450احمد خسرولعل محمد 38
6547بهارحیات الله38
9488حسیب الرحمننورالرحمن38
5153سلیمانوزیر احمد 38
5452محمد میرویسمحمد طارق38
9625محمودعزیز محمد 38
10716نور الله عالمی38
527938
164038
203038
1724اکرام الدینغلام سخی38
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن38
2673سمیراللهخیال محمد38
2766احمد فیصلاحمد جاوید36
5141حبیب الرحمننضری شاه36
10707سلیمان حمیدی36
6238شیر زادعبدالولی36
0251عبدالرحیمعبدالعظیم36
4946محمد باعثمحمد شریف36
7395مصطفیمحمد آغا36
10601نوروز علی نظری 36
1417سحرعبدالجبار36
162536
1700پرویزمحمد داود36
1505زبیراللهنعمت الله36
8884انصاراللهمحمد نبی34
10447ثنا نوری34
5178جلال الدینعبدالرحیم34
7808شاهینشیر افضل34
10791عبدالقانت میرزداه34
10688مرسل احمدی34
099434
2552احمد فهیممحمد شاه34
7863عباسشهباز خان32
10401محمد اسماعیلمحمد عظیم32
9837محمد شیرگل شیر32
7263محمد میلادعبدالطیف32
10400مکتوممحمد عظیم32
819632
1112سهیل محمدیمحمد سخی32
10555حنا افغانعبدالحی30
10863سلسله بهار حمیدی30
309730
124828
6959حسیب اللهضیاالدین26
10994حمیرا هاشمی26
6582راشدعبدالملک26
121226
221326
137924
194624
10526مرسل عظیمیعبدالعلیم22
1626حبیب اللهخان جان22

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
22
33
41
51
62
73
81
92
104
111
122
133
143
152
161
174
183
191
203
214
222
234
241
254
262
274
281
293
302
311
324
331
342
351
363
371
384
392
402
413
423
434
444
451
462
471
483
491
504