نتایج امتحان جغرافیه صنف یازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
2787رخسارجمعه گل100
7767یوسفمحمد آصف100
1027مسیح اللهحمید الله98
172398
2162سلمهاحمد ضیا98
2293ظریفغلام سخی98
2536محمد رومانپادشاه میر98
4604نزهت اللهصبغت الله98
6869حکمت اللهمحمد سالم98
7424نصرت اللهاحمد جاوید98
8857حمید رضاعبدالحکیم98
0726عبدالباعثشهزاد96
0986احمد سلیمانخلیل الله96
0998صدیق اللهحبیب الله96
1129نادیهصفی الله96
1132ثنامحمد حکیم96
1234فرهادسید آقا96
3361احمد ضیاغلام ممتاز96
4108عاطفهعبدالاحمد 96
4477نجیبه علیزیمحمد خواجه96
5464عظیم اللهالماس96
5647روح اللهحاجی نعمت الله96
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن96
6646سمیهاحمد ضیا96
6805تمیم احمد فضل محمد 96
7098زلیخامحمد نجیب96
7129صدیقه کلیم الله96
7355عبدالوارثعبدالقدوس96
7542احسان اللهعبدالرحیم96
8183شبنمفدا محمد 96
9003فرشتهمحمد اکبر96
9333امان الدینریحان الدین96
10301ضیاالرحمنتاج محمد 96
0125سحرمحمد انور94
0436حشمت اللهنصرالله94
0608سوسنمحمد یعقوب94
0769مروهبزرگ94
0982رخسارمحمد عالم94
1479بشیر احمدمحمد اشرف94
4704عبداللهصفت الله94
4830غنضفرمحمد سرور94
5401عبدالمومنعلی محمد 94
6489برکت اللهنصر الله94
6549محمد توابتاج محمد 94
6640سید علی سجادسید میر آغا94
6728انعام اللهآقا محمد 94
6770عباد اللهشفیع الله94
6802حشمت اللهعلی محمد94
7104محمد رفیعمحمد شفیع94
7268محمد منصوراحمد شاه94
7671عبدالحفیظعبدالرقیب94
7809فاطمهزین الدین94
7877مرسلعبدالنذیر94
8595عبدالناصرمحمد نادر94
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور94
9341سید الیاسمنور شاه94
9372فهیمهعلی جم94
9631خاطرهمحمد داود94
9876نجیب اللهفضل الله94
10394فرزادعبدالغفار94
0071الیاسگل نبی92
2218دیدار نیرومندعاشور بیک92
2810شفیع اللهمحمد یاسین92
3136آرینمحمد حفیظ92
3160محمد قسیممحمد نسیم92
3381امان اللهامام داد92
6121عاشق اللهنجیب الله92
6227محمد وارثعبدالودود92
6230شعیبعبدالرحیم92
6300سید سجادسید شاه حسین92
6542شملهرحمت گل92
6951سلماگل الرحمن92
7004محمد هارونعبدالهادی92
7212نصیب اللههمایون92
7573عبدالواحد هدایت الله92
7808شاهینشیر افضل92
8413عبدالوسیمعبدالوحید92
8881بهشتهضیا الدین92
8982ضمیر عبدالقدیر92
9044غلام مرتضیغلام مصطفی92
9189مروه محمد صدیق92
9819محمد شایقخان محمد 92
10386میلادمحمد رقیب92
1048092
9081092
1035الیاسرحم الدین90
1403مختارغلام فاروق90
1658خالدعلی گل90
2676میرویسمحفوظ الله90
3183عبدالواحدنظام الدین90
3644روید محمد ظریف90
3735خدیجهنور محمد 90
4022گلثوممایل آغا90
4843سوسنذبیح الله90
4945فضل امینرحمت ولی90
5137صدیقهمحمد جان90
5490انعامحفیظ الله90
6346مبشرفدا محمد 90
636290
636390
6408عبدالواحدمحمد سعید90
646490
6540سحارهسید حسین90
6556فردوسحضرت نور90
6809فاطمهمحمد اکبر90
6946سیدالرحمننیک محمد 90
6978حسناعبدالحبیب90
10357نور الدینفتح علی90
1042290
1044990
1067090
018988
0341احمد نویدعبدالحبیب88
0699احمد یاسرنجیب الله88
0867حماسهمحمد طاهر88
1002یلداعبدالرازق88
1531سومنمحمد نسیم88
1875احمد شیرزیعبدالسعید88
1883سید عبدالرحمنسید هاشم88
3152احمد عاصمنورالله88
3659مسکاغلام رسول88
3783دانشجان الدین88
4028مدثرحشمت الله88
5305محمد ساحلمیرویس88
5874زهرهعبدالمالک88
6164مبشرمحفوظ شاه88
6251سما صدیقیمحمد حشم88
6462طیبهمحمد داود88
6552عثمانمحمد قیس88
6765نصرت اللهمحمد رضا88
7344قدریهاحمد طارق88
7858حسناامام یار88
8036مریمعبدالله88
8049شکیبافدا محمد88
8625پلوشهمحمد سالم88
8756امید فضل الله 88
8901سید روح اللهسید محمد سرور88
9999988
0340عبیداللهمحمد اسماعیل86
1146شفیع اللهعبدالهادی86
127986
1527رخسارولی محمد86
1959صدفعصمت الله86
1970سعیداللهرحمن الله86
259486
2815فیض محمدخیرمحمد86
2828روح اللهتاج محمد86
3406سیاه مویعبدالرب86
3670احمد سیرغلام حضرت86
4743رامینعبدالوهاب86
4877زحلمحمد ابراهیم86
4974احمد عمرانعبدالله 86
5187توفیق احمد محمد فاروق86
5678بهارهبهاوالدین86
6336هادیهعبدالودود86
6975طیبهمحمد انیس86
8554مبشرهخیر محمد 86
8729مروهمحمد ایوب86
8804نظام الدینمحمد عثمان86
9444زهراعوض86
10351ذبیح اللهعبید الله86
10391عبدالجمیلعبدالجبار86
1046786
0144سید مصطفیحسین آقا84
0828الههعبدالحکیم84
0881عبدالوارثغلام سرور84
1106کوثرعبدالصمد84
144484
170784
2168حجت اللهاحسان الله84
2451عبداللهصبغت الله84
3186مریمعبدالفهیم84
3278ثناجمال الدین84
4146جوادعبدالقهار84
4847غلام مرتضیامین الله84
5283شبانهدلاور خان84
6865مریمخان آغا84
7040عباداللهمحمد نادر84
7168سجیهشیرزاد84
7172عبدالمتینعبدالله84
8434صاحبهمحمد صفی84
9081کوثرمحبوب الله84
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب84
9947احمد بلالعبدالکبیر84
9969وسیممحمد عثمان84
1046984
1048284
0534مژگانعبدالقدوس82
0866لیمهمحمد فاروق82
0868ماه رخسید امیر82
1128هدیهصفی الله82
1399احمد یاسرجاوید82
1883حکمت الله ساداتسید احمد 82
2483محمد سجادمحمد فرید82
334482
3918احمد حامدعبدالحسین82
4368سارهحبیب الله82
5519حامدتاج محمد 82
5875حمیراطاهر محمد 82
608182
6215بشیر احمد شیر علم82
6547بهارحیات الله82
6585یاسرعبدالکبیر82
6629زهراءمحمد حلیم82
6681احمد طیبداد الله82
6709بهرام الدینمیا گل82
6944فاطمه الزهرانور محمد 82
7174ژیلامحمد ناصر82
7260ویس الدینشیر احمد82
7404خالدهعظیم الله82
7535اجملهدایت الله82
7927سنیاعبدالوحید82
8402پروانهحاجی عبدالخالق82
846182
8763مسلمهزلمی82
8915عنایت اللهخداداد82
9963جوادمحمد اسلام82
10383فریدونظفرمحمد 82
0226سهیلاسید محمد80
1916محمد ناشرمحمد بشیر80
1949بی بی طیبهعبدالواحد80
1987رفیع اللهداد الله شریف80
2086پروانهخالد نظر80
255980
2566گیتاامین الله80
2642شبنممحمد تقی80
2849بصیرهگلاب الدین80
2943سلمان رحیمیسلیمان80
403580
4480صفر محمد سید احمد 80
5198نجلایار محمد 80
5539عمر فاروقعبدالهادی80
5618احمد ویساحمد فرید80
5997توفیق اللهسید امیر80
6102معصومهنور آغا80
6562حبیب اللهفضل من الله80
6576عبدالوهابعبدالفتاح80
6628مریممحمد حلیم80
6764احمد سلیماحمد ضیا80
6844عظمت اللهخواجه آقا80
7095سحرعبدالوحید80
7144محمد یاسرگل الرحمن80
7434سمیهعبدالوحید80
7515سلماعبدالکبیر80
7783عبدالناصرعبدالقادر80
8545عبدالنصرتعبدالحلیم80
8878منیب اللهنعمت الله80
8892عبدالباسطعبدالمطلب80
9129زهرامحمد کبیر80
9248عاطفهعبدالقادر80
970380
972180
0078 بلالعبدالله78
0158وحیداللهعبدالواحد78
039278
1303آرزوسید میران78
1806عبدالمبینعبدالجبار78
1948بی بی صایمهعبدالوحید78
2373زحلعبدالصمد78
238578
2785محمد شیرزیگل نبی78
6529محمد ولیدمحمد وحید78
6626احمد خالداحمد وحید78
6817حبیبمحمد داد78
6866سوریاعبدالمقصود78
7333محمد معیدمحمد فرید78
7850مروهلعل محمد 78
8083سارهعبدالله78
8262مبارزمحمد اسلم78
862278
8651امین اللهبسم الله 78
8705کبیر جاننور الحق78
8781امید جواد78
9247مهریهامیر محمد 78
9332امیدرحم خدا78
9495علی رضاحفیظ الله78
9669عبدالباسطاحمد شاه 78
972678
10056سید صمیمسید مسلم78
10277عبدالرحمنعبدالجلیل78
10278توفیق اللهولی محمد 78
10336محمد قسیمعبدالقدوس78
10384عبدالرحمنرحمت الله78
015076
0548مرشیدریس الدین76
065076
0817شیر حبیبامیر محمد 76
140176
1644منصورشاهقمبرشاه76
2241رابعهمحمد ظاهر76
2735نقیب محمد شیر محمد 76
2812یلدامجیب الرحمن76
2848خاتمهگلاب الدین76
412176
4610سارهمحمد یوسف76
4691عبدالکبارعبدالغفار76
5119سجادفضل ا لحق76
5528شکریهعبدالکمال76
6053آسیهمیر حسین76
6241اسراجاوید76
6472عبدالتمیمعبدالستار76
6477عبدالوهابعبدالطیف76
6570ابرارالحقفضل حق76
6584لیلامحمد زید76
6810عبدالمقسدعبدالمتین76
6936احمد فیصلحبیب الرحمن76
7276فیض اللهمحمد سلیم76
7815عبدالحمیدعبدالقیوم76
9249سعدیهامیر محمد 76
9310حسنامحمد ظفر76
9853هلال الدیناحمد شاه76
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی76
1041876
0363سایمهمحمد نعیم74
1173طارقحکیم خان74
1392لیزاسید عبدالودود74
1721عباد اللهراز محمد74
2416صفیهمحمدالدین74
2496فهیممحمد قسیم74
281374
2983حکمت اللهعبدالقدوس74
3501رستمعبدالرحمن74
436574
472174
4855عبدالرحمنمحمد امین74
6876محمد ندیممحمد نعیم74
7094فرامرزنصیراحمد74
7801محمد ادریسمحمد یونس74
791274
8504شفیق اللهامیر داد74
8717امجدولی جان74
8990محمد سهرابمحمد صابر74
9113زهراسید قاسم74
942274
9854محمد پرویزمحمد اکبر74
9875محمد نورمحمد عثمان74
10411فرزانهحاجی عبدالخالق74
1044774
1047074
1048174
1163هاجرهعبدالغفور72
138272
1392ولولهعبدالعلی72
1491مژدهمحمد عارف72
1815طیبهبهاوالدین72
2069شبیرعبدالضیا72
215172
2155مریمغلام دستگیر72
2275ولیناعبدالفتاح72
2388نوریهگل نور72
2448نورآغاعبدالرشید72
2521محمد ضمیرعبدالقدیر72
433272
5056عبدالقویعبدالغیور72
5500منصور اللهگل محمد 72
5502احمد نویدعبدالواحد72
6439شریف اللهعزیز الله72
6965مدینهسیلانی72
7087عزت اللهفضل خدا72
7493اقبال احمد گل آقا72
7572شاه آغاعبدالقادر72
7814ذکیهمحمد یوسف72
7921مرسلخلیل الله72
8805ابراهیم فرید الله72
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل72
9178سوسنمحمد رضا72
9270احمد راشدزلمی72
10396الیاسمحمد عظیم72
1044472
1048672
010270
1350احمد مسعودفضل الرحمن70
1447شبنماسدالله70
2068مقدمعبدالضیا70
220870
236570
2499شیرزادعبدالرزاق70
2552نفیسهعبدالغیاث70
2850مرید احمدفرید احمد 70
5152صاحب نظر بای نظر70
6416خدیجهمحمد حسین70
6736احمد مریداحمد جاوید70
6744صدف غلام مصطفی70
6904محمد الهاممحمد صابر70
7523بشیر احمد نصیر احمد 70
7885مریمعبدالبصیر70
799470
8518ثریاآغا شیرین70
8769کامگارداد بخش70
8894فاطمهمحمد گل70
9303زحلامین الله70
988970
10407فایزعبدالروف70
1044670
1064370
0584الفت اللهعبدالکبر68
170668
2098نگینهمحمد اسحاق68
2640روهیدمحمد شاه68
6094عبیداللهاحمد قاسم68
6769سعدیهمحمد رضا68
6923فرشادنورالرحمن68
7147مشعل احمد علی محمد 68
8500عبدالحنانمحمد حسین68
938168
9801جمیلهاحمد جمیل68
10053هدایت اللهمحمد اکبر68
10334کوثرسیف الدین68
10399گل افشانمهر علی شاه68
10615عبدالوکیل حمیدیعبدالقیوم68
0105فوزیهغلام حیدر66
020566
1751امیدمیرویس66
1801شهرامحاجی شاپور66
1907احمد سجادمحمد شریف66
1939نرگسخواجه حکمت66
2027هاجرهوحیدالله66
2398شهلامحمد عظیم66
2581پیمانمحمد انور66
2731مرسلحاجی محمد66
2733ذکیهمحمد نادر66
2756علی کمالعبدالمالک66
3643مدثرمحمد هاشم66
4019یاسمینمحمد داود66
432966
5743فریباخدا داد66
6441میثمفقیر حسین66
6916ثنا اللهمحمد حشم66
7012رنوسمحمد مرزا66
7524احمد حاجی رسول66
7612مصعودهعبدالمقصود66
7844حسینهفیروز احمد 66
8475رامینشیر پادشاه66
8546مدثرخلیل الله66
8860احمد فیاضداد محمد 66
1045566
1049266
019364
0248محمد الیاس امیریگل محمد64
1496ذکیهشیر محمد64
1734محمد عمرعبدالفرید64
2752فرقانگل حسن64
4696حسن علیضامن 64
4727شازیهاسلام الدین64
5554محمد ذاکرشاه لالا64
6488ادریسحیات خان64
6517ناروننعمت الله64
6592مجیب الرحمننقیب الله64
6711فرحنازخان محمد 64
7163احمد مختارمسکین64
7456بهشتهعبدالجبار64
9046فیصلعبدالقادر64
9925صدفنثار احمد 64
10310هدایتشکر الله64
10412سید شعیب سید حیدر 64
10596مرسل حسینیمحمد یونس64
1071964
9159564
1023احمد سهیلمحمد صفا62
199662
2695مسرتمحمد خالد62
2720مرسلمحمد همایون62
2730وجیهمومن خان62
2890بنفشهحیات الله62
530162
5407خلیل اللهحبیب الله62
6407منیرهسید عزیزالرحمن62
6409رامین احمد نعمت الله62
6413محمد پرویزرحمت خان62
6454احمد نجیب الله62
6882شمس الدینشاه زمان62
7071احمد اقبالمحمد یار62
7072نعمت اللهسخی محمد 62
7475رومیلاسید اکبر62
7664الیاسنعمت الله62
8048شکریهعبید الله62
8944محمد سهیلمحمد امیر62
1043062
1045362
1046062
1807احمد طارقنصیر احمد60
1921شبنمعبدالحمید60
2025ساراغلام فاروق60
2039بینظیرامر علی60
2719نسرینمحمد یعقوب60
5002عبدالحنانعبدالباسط60
523760
7506محب اللهنقیب الله60
7615رویانجیب الله60
7863عباسشهباز خان60
8126رویاولی محمد 60
2175توفیق اللهمحمد جان58
2630فریبامحمد ناصر58
289258
2984صبغت اللهعبدالقدوس58
353558
454158
5799سید نثار سید حبیب58
8331صدفعبدالصبور58
888758
9986خدا بخشسخی بخش58
10111فرهادغلام فاروق58
1046158
1071058
2397نویسامحمد قسیم56
2572ریحانهفضل الرحمن56
2817نورالرحمن وفاخانی گل56
6238شیر زادعبدالولی56
6374محمد هارونصابر56
6995محمد یوسفعبدالمتین56
7843منیژه حبیب الله56
8019حسیب محمد شریف56
8046مرسلمحمد رسول56
8425سارهاحمد جمشید56
10612حافظه ملک زادهمحمد کاظم56
1063656
1065156
1072056
010954
041054
121854
1692عبدالصمدمحمد آقا54
1704ثنامحمد عاصم54
1813صفامحفوظ الله54
2070عبدالتوابعبدالوحید54
2596خجستهزین العابدین54
2735روزیتالعل آقا54
2766احمد فیصلاحمد جاوید54
277254
3955حسیب اللهمحمد امان54
6660یماعلی جان54
7695غلام حیدر عبدالصمد54
7854محمد سیرغلام سرور54
8753احمد مصطفیاحمد شعیب54
9220احمد فیصلهمایون54
9420احمد مصورمحمد شایق54
9932پرویزگل آقا54
9938دریوشدر محمد 54
10409سهرابگل آغا54
1074154
0693فروزانمحمد کریم52
0891محمد شعیبعبدالهادی52
099652
134052
1724اکرام الدینغلام سخی52
1895حافظمحمد نعیم52
207552
2605سوسنمدد خان52
3423همیشهمحمد خالد52
5452محمد میرویسمحمد طارق52
6240مرسلحفیظ الله52
6414وجیهغازی جان52
7348نصیر اللهحمید الله52
7582احمد شاهدداود52
9012زیارملمیرویس52
906352
9241حیدر علیعبدالاحد52
10602سحر سکندریعبدالهادی52
003050
1245سید مصطفیسید محمد 50
2606روحینانزیرالله50
2818معزه تجلیاحمد همایون50
4694ایملامیر جان50
5153سلیمانوزیر احمد 50
5488محمد آصفمحمد یوسف50
6775لیزاضیالحق50
7698بهارعبدالصبور50
8423محمد آصفاکرام الدین50
8538فردینمحبوب الدین50
8787محمد راشدعبدالله50
9039محمد صمیمنادر شاه50
9271حسیب اللهمطیع الله50
6573050
0553احمد میلادجلندر خان48
0684احمد وسیمعبدالقهار48
2056نگینهعبدالستار48
299248
445548
5841احمد صهیببشیراحمد 48
593548
6684لطف اللهمحمد رفیع48
7842فرشتهحبیب الله48
2177فرشتهعبدالصبور46
222546
299446
3903عبدالوکیلجهانگیر46
682446
863946
8924مژگانغلام محی الدین46
9494کیهانخالد46
9855جمشیداسماعیل46
10143سوریازلمی46
10264عبدالشبیرعبدالقیوم46
1042146
10526مرسل عظیمیعبدالعلیم46
1112سهیل محمدیمحمد سخی44
1317محمد الیاسمحمد هاشم44
2743مرتضیپاینده محمد 44
2782طوفاننورخان44
7419شیر دادکریم داد44
1046544
055142
121242
164042
2646عبدالتمیمعبدالجبار42
2673سمیراللهخیال محمد42
2783یحییکمال الدین42
2813عبدالحفیظعبدالظهور42
4096فریدونعبدالغیاث42
4133نورالرحمننور احمد 42
481542
7162جمال الدینحسام الدین42
8326بهارمحمد طاهر42
991542
1048342
9059842
085540
2604مریمعصمت الله40
266240
7973نواز خانشیرین آغا40
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 40
10192سید محمد عمرانمحمد عارف40
1060140
203038
2130خدیجهغفورخان38
2276سجیهعبدالواحد38
4577محمد اسماعیلنافع الدین38
4946محمد باعثمحمد شریف38
7051یاسرسمیع الله38
7395مصطفیمحمد آغا38
7746لطف اللهعبدالنبی38
7763محمد الیاسمحمد اقبال38
7790شکیلاعبدالودود38
10342محمد هارونفیض خدا38
8031438
140736
7450احمد خسرولعل محمد 36
746336
7867احمد ولیغرزی36
9616صدامعبدالحفیظ36
1048736
1417سحرعبدالجبار34
260534
896534
0049عشوهغلام مجتبی32
1101احمد فیصلعبدالعزیز32
1467احمد حاشرمحمد هاشم32
187732
302732
2024نگینهغلام فاروق30
2809امیدعبدالمعروف30
862830
383928
610928
8837سیما ثمربسم الله28
9659ذکیحاجی جاوید28
432126
435426
9135ایملعبدالذکی26
1062026
10555حنا افغانعبدالحی24
80007عبدالحق آرین22
8163فرحنازمحمد شریف20

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
23
33
44
53
64
71
82
92
103
112
124
132
141
154
163
171
183
194
202
213
221
234
241
252
263
271
281
292
302
313
321
331
343
351
362
373
383
393
404
412
423
433
441
451
464
472
481
491
501