نتایج امتحان مثلثات دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0436حشمت اللهنصرالله100
1027مسیح اللهحمید الله100
6665تمیمنصیر احمد 100
7424نصرت اللهاحمد جاوید100
0769مروهبزرگ98
0998صدیق اللهحبیب الله98
1246خسروسید احمد 98
2293ظریفغلام سخی98
2828روح اللهتاج محمد98
3659مسکاغلام رسول98
5401عبدالمومنعلی محمد 98
7767یوسفمحمد آصف98
0125سحرمحمد انور96
0986احمد سلیمانخلیل الله96
259496
2785محمد شیرزیگل نبی96
2810شفیع اللهمحمد یاسین96
5490انعامحفیظ الله96
6005محمد مهدیامیر محمد 96
6408عبدالواحدمحمد سعید96
6540سحارهسید حسین96
6770عباد اللهشفیع الله96
6936احمد فیصلحبیب الرحمن96
7355عبدالوارثعبدالقدوس96
7398محمد عابدمحمد حامد96
8471سید عباد اللهسید محمد رسول96
8545عبدالنصرتعبدالحلیم96
468794
6488ادریسحیات خان94
6585یاسرعبدالکبیر94
6728انعام اللهآقا محمد 94
7542احسان اللهعبدالرحیم94
7809فاطمهزین الدین94
7867احمد ولیغرزی94
8413عبدالوسیمعبدالوحید94
1129نادیهصفی الله92
1132ثنامحمد حکیم92
1234فرهادسید آقا92
2787رخسارجمعه گل92
3197مصطفیحسیب الله92
5502احمد نویدعبدالواحد92
6549محمد توابتاج محمد 92
7644عبدالودودعبدالرشید92
8595عبدالناصرمحمد نادر92
1005292
10357نور الدینفتح علی92
10386میلادمحمد رقیب92
0398محمد الهامغلام بهاوالدین90
2849بصیرهگلاب الدین90
4704عبداللهصفت الله90
6346مبشرفدا محمد 90
6429احمد فرهاداحمد فواد90
6430احمد سجاداحمد فواد90
6491احمد فرشیدمحمد حسین90
6552عثمانمحمد قیس90
6975طیبهمحمد انیس90
8046مرسلمحمد رسول90
8546مدثرخلیل الله90
8625پلوشهمحمد سالم90
9999990
0982رخسارمحمد عالم88
2162سلمهاحمد ضیا88
3186مریمعبدالفهیم88
4022گلثوممایل آغا88
6646سمیهاحمد ضیا88
7188معصومهشمس الاحمد 88
7535اجملهدایت الله88
9025منورهسردار محمد 88
9631خاطرهمحمد داود88
0584الفت اللهعبدالکبر86
3136آرینمحمد حفیظ86
3735خدیجهنور محمد 86
4877زحلمحمد ابراهیم86
5137صدیقهمحمد جان86
6230شعیبعبدالرحیم86
6454احمد نجیب الله86
6462طیبهمحمد داود86
6592مجیب الرحمننقیب الله86
6869حکمت اللهمحمد سالم86
6996صدفاحمد وحید86
7051یاسرسمیع الله86
7638صدف شیر الله86
900386
4743رامینعبدالوهاب84
7147مشعل احمد علی محمد 84
10394فرزادعبدالغفار84
1163هاجرهعبدالغفور82
1303آرزوسید میران82
1704ثنامحمد عاصم82
2442قربان علیخان علی82
3152احمد عاصمنورالله82
6164مبشرمحفوظ شاه82
6227محمد وارثعبدالودود82
6529محمد ولیدمحمد وحید82
6584لیلامحمد زید82
6865مریمخان آغا82
6876محمد ندیممحمد نعیم82
6916ثنا اللهمحمد حشم82
6978حسناعبدالحبیب82
7004محمد هارونعبدالهادی82
7276فیض اللهمحمد سلیم82
8554مبشرهخیر محمد 82
0868ماه رخسید امیر80
1245سید مصطفیسید محمد 80
1531سومنمحمد نسیم80
1645نورستهجمعه خان80
3361احمد ضیاغلام ممتاز80
6121عاشق اللهنجیب الله80
7098زلیخامحمد نجیب80
7168سجیهشیرزاد80
7343محمد اللهبهرام80
7344قدریهاحمد طارق80
8183شبنمفدا محمد 80
2850مرید احمدفرید احمد 78
6866سوریاعبدالمقصود78
7877مرسلعبدالنذیر78
8425سارهاحمد جمشید78
1815طیبهبهاوالدین76
201676
4477نجیبه علیزیمحمد خواجه76
4628خماربشیر الدین76
6489برکت اللهنصر الله76
6946سیدالرحمننیک محمد 76
8402پروانهحاجی عبدالخالق76
1106کوثرعبدالصمد74
1883حکمت الله ساداتسید احمد 74
4843سوسنذبیح الله74
5875حمیراطاهر محمد 74
6965مدینهسیلانی74
7104محمد رفیعمحمد شفیع74
8049شکیبافدا محمد74
938674
038772
2676میرویسمحفوظ الله72
3783دانشجان الدین72
636272
6570ابرارالحقفضل حق72
7012رنوسمحمد مرزا72
8036مریمعبدالله72
8504شفیق اللهامیر داد72
6681احمد طیبداد الله70
7087عزت اللهفضل خدا70
7095سحرعبدالوحید70
7268محمد منصوراحمد شاه70
1002یلداعبدالرازق68
2890بنفشهحیات الله68
2983حکمت اللهعبدالقدوس68
3406سیاه مویعبدالرب68
5528شکریهعبدالکمال68
6251سما صدیقیمحمد حشم68
6556فردوسحضرت نور68
6951سلماگل الرحمن68
7523بشیر احمد نصیر احمد 68
3675برین ترینعبدالحبیب66
4974احمد عمرانعبدالله 66
5056عبدالقویعبدالغیور66
6232فردینمحمد فاروق66
6306نثار احمد عبدالله66
636366
6661سلواکریم الله66
6844عظمت اللهخواجه آقا66
7129صدیقه کلیم الله66
7524احمد حاجی رسول66
10393زرغونهمحمد اکبر66
2735نقیب محمد شیر محمد 64
7697مریمعبدالرحمن64
7808شاهینشیر افضل64
782364
8182حنیفهسلطان محمد 64
0867حماسهمحمد طاهر62
2483محمد سجادمحمد فرید62
5119سجادفضل ا لحق62
5236محمد اجملمحمد نسیم62
5678بهارهبهاوالدین62
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن62
6769سعدیهمحمد رضا62
7002نجیمامین الله62
7612مصعودهعبدالمقصود62
8269حجت اللهعزت الله62
2098نگینهمحمد اسحاق60
2388نوریهگل نور60
4610سارهمحمد یوسف60
7815عبدالحمیدعبدالقیوم60
4369سونمغلام فاروق58
6736احمد مریداحمد جاوید58
7092محب اللهعتیق الله58
8262مبارزمحمد اسلم58
0534مژگانعبدالقدوس56
4146جوادعبدالقهار56
6765نصرت اللهمحمد رضا56
7174ژیلامحمد ناصر56
7671عبدالحفیظعبدالرقیب56
7783عبدالناصرعبدالقادر56
7844حسینهفیروز احمد 56
1392ولولهعبدالعلی54
1801شهرامحاجی شاپور54
355354
5454فایزهعبدالفتاح54
6440محمد عمرمحمد صفدر54
6472عبدالتمیمعبدالستار54
6711فرحنازخان محمد 54
7814ذکیهمحمد یوسف54
808354
222552
5743فریباخدا داد52
5874زهرهعبدالمالک52
6576عبدالوهابعبدالفتاح52
6764احمد سلیماحمد ضیا52
6944فاطمه الزهرانور محمد 52
700152
0726عبدالباعثشهزاد50
5135مزملعزیز الله50
6215بشیر احمد شیر علم50
7615رویانجیب الله50
7842فرشتهحبیب الله50
7843منیژه حبیب الله50
085548
1969صمیممحمد اکبر48
2086پروانهخالد نظر48
6611پرویزمحمد یاسین48
7515سلماعبدالکبیر48
8500عبدالحنانمحمد حسین48
1023احمد سهیلمحمد صفا46
200446
2240پاکیزهلطف الدین46
3989عبیداللهنعمت الله46
4847غلام مرتضیامین الله46
6300سید سجادسید شاه حسین46
6416خدیجهمحمد حسین46
862846
865546
972146
2057شگیباافغانشاه44
6407منیرهسید عزیزالرحمن44
5464عظیم اللهالماس42
7144محمد یاسرگل الرحمن42
8423محمد آصفاکرام الدین42
8434صاحبهمحمد صفی42
0866لیمهمحمد فاروق40
1527رخسارولی محمد40
268040
6441میثمفقیر حسین40
7885مریمعبدالبصیر40
0881عبدالوارثغلام سرور38
2448نورآغاعبدالرشید38
245238
248038
455638
6406مدیحهمحب الله38
6410سید علی جوادسید حسن رضا38
7260ویس الدینشیر احمد38
0105فوزیهغلام حیدر36
1939نرگسخواجه حکمت36
2766احمد فیصلاحمد جاوید36
468936
5153سلیمانوزیر احمد 34
7521میهنعبدالحمید34
7863عباسشهباز خان34
038632
6477عبدالوهابعبدالطیف32
7921مرسلخلیل الله32
950432
0377علی ساویزمحمد محجوب30
164030
2168حجت اللهاحسان الله30
6752احمد شجاعمحمد معروف30
765830
238628
246728
6995محمد یوسفعبدالمتین28
1040928
002226
7071احمد اقبالمحمد یار26
7326سلیمانعبدالرسول26
6660یماعلی جان24
1055524
134022
1644منصورشاهقمبرشاه22
1658خالدعلی گل22
172522
7763محمد الیاسمحمد اقبال22
1883سید عبدالرحمنسید هاشم20
2177فرشتهعبدالصبور20
5452محمد میرویسمحمد طارق20
747620
7801محمد ادریسمحمد یونس20
006618
6340احمد ضیااحمد ذکی18
896518
845614

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
23
31
44
54
62
72
81
93
104
112
124
131
141
153
162
174
181
192
203
213
224
234
241
251
262
272
284
291
302
311
323
333
342
353
361
374
383
391
402
411
424
432
443
451
464
471
484
493
501