نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0071الیاسگل نبی100
0398محمد الهامغلام بهاوالدین100
0436حشمت اللهنصرالله100
0986احمد سلیمانخلیل الله100
0998صدیق اللهحبیب الله100
2810شفیع اللهمحمد یاسین100
4242احمد شهیراحسان الله100
4830غنضفرمحمد سرور100
5401عبدالمومنعلی محمد 100
6000100
6005محمد مهدیامیر محمد 100
6233فردوسعبدالطیف100
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن100
6408عبدالواحدمحمد سعید100
6549محمد توابتاج محمد 100
6665تمیمنصیر احمد 100
6764احمد سلیماحمد ضیا100
6765نصرت اللهمحمد رضا100
6869حکمت اللهمحمد سالم100
7172عبدالمتینعبدالله100
7343محمد اللهبهرام100
7355عبدالوارثعبدالقدوس100
7424نصرت اللهاحمد جاوید100
7542احسان اللهعبدالرحیم100
7671عبدالحفیظعبدالرقیب100
7767یوسفمحمد آصف100
8461100
9051احمد شاهدیدار100
10301ضیاالرحمنتاج محمد 100
10357نور الدینفتح علی100
10394فرزادعبدالغفار100
10397لایقخسرو100
10414سلمان خانسلیمان100
10449100
10480100
0125سحرمحمد انور100
0867حماسهمحمد طاهر100
1129نادیهصفی الله100
1132ثنامحمد حکیم100
1815طیبهبهاوالدین100
2787رخسارجمعه گل100
5137صدیقهمحمد جان100
5678بهارهبهاوالدین100
5874زهرهعبدالمالک100
6540سحارهسید حسین100
7809فاطمهزین الدین100
8049شکیبافدا محمد100
8183شبنمفدا محمد 100
8729مروهمحمد ایوب100
9178سوسنمحمد رضا100
9247مهریهامیر محمد 100
9248عاطفهعبدالقادر100
9303زحلامین الله100
9631خاطرهمحمد داود100
10399گل افشانمهر علی شاه100
000198
018998
0341احمد نویدعبدالحبیب98
0726عبدالباعثشهزاد98
2293ظریفغلام سخی98
2442قربان علیخان علی98
4704عبداللهصفت الله98
6121عاشق اللهنجیب الله98
6552عثمانمحمد قیس98
6805تمیم احمد فضل محمد 98
6844عظمت اللهخواجه آقا98
7004محمد هارونعبدالهادی98
8413عبدالوسیمعبدالوحید98
8756امید فضل الله 98
8878منیب اللهنعمت الله98
8982ضمیر عبدالقدیر98
8990محمد سهرابمحمد صابر98
9495علی رضاحفیظ الله98
039298
0769مروهبزرگ98
0868ماه رخسید امیر98
0982رخسارمحمد عالم98
172398
2008اسما سعیدهغلام صادق98
3278ثناجمال الدین98
4108عاطفهعبدالاحمد 98
4877زحلمحمد ابراهیم98
6616سعدیهعبدالکریم98
6646سمیهاحمد ضیا98
6975طیبهمحمد انیس98
7174ژیلامحمد ناصر98
8763مسلمهزلمی98
8881بهشتهضیا الدین98
8951سمیراخادم حسین98
9189مروه محمد صدیق98
1916محمد ناشرمحمد بشیر98
0534مژگانعبدالقدوس98
0828الههعبدالحکیم98
1527رخسارولی محمد98
1949بی بی طیبهعبدالواحد98
1959صدفعصمت الله98
2397نویسامحمد قسیم98
0453عبداللهمحمد سلیم96
170796
2483محمد سجادمحمد فرید96
2828روح اللهتاج محمد96
4855عبدالرحمنمحمد امین96
5647روح اللهحاجی نعمت الله96
6346مبشرفدا محمد 96
8471سید عباد اللهسید محمد رسول96
8717امجدولی جان96
8805ابراهیم فرید الله96
9341سید الیاسمنور شاه96
10351ذبیح اللهعبید الله96
1041896
000996
1303آرزوسید میران96
1645نورستهجمعه خان96
1939نرگسخواجه حکمت96
2162سلمهاحمد ضیا96
3735خدیجهنور محمد 96
4369سونمغلام فاروق96
4843سوسنذبیح الله96
5755سمااحمد وحید96
6251سما صدیقیمحمد حشم96
6462طیبهمحمد داود96
6584لیلامحمد زید96
6865مریمخان آغا96
7168سجیهشیرزاد96
7638صدف شیر الله96
783596
7850مروهلعل محمد 96
7877مرسلعبدالنذیر96
7921مرسلخلیل الله96
8036مریمعبدالله96
8246زینبسیف الله96
8625پلوشهمحمد سالم96
9249سعدیهامیر محمد 96
0078 بلالعبدالله96
2521محمد ضمیرعبدالقدیر96
188394
259494
2676میرویسمحفوظ الله94
2735نقیب محمد شیر محمد 94
6728انعام اللهآقا محمد 94
8595عبدالناصرمحمد نادر94
8804نظام الدینمحمد عثمان94
970394
1044594
0608سوسنمحمد یعقوب94
1002یلداعبدالرازق94
1531سومنمحمد نسیم94
367594
5528شکریهعبدالکمال94
6965مدینهسیلانی94
7404خالدهعظیم الله94
7911رنگینهدین محمد 94
8434صاحبهمحمد صفی94
9310حسنامحمد ظفر94
9372فهیمهعلی جم94
10385نارونسلطان محمد 94
1875احمد شیرزیعبدالسعید94
2815فیض محمدخیرمحمد94
065092
1399احمد یاسرجاوید92
244492
3183عبدالواحدنظام الدین92
3361احمد ضیاغلام ممتاز92
5490انعامحفیظ الله92
5500منصور اللهگل محمد 92
6227محمد وارثعبدالودود92
6230شعیبعبدالرحیم92
6454احمد نجیب الله92
6640سید علی سجادسید میر آغا92
6684لطف اللهمحمد رفیع92
8545عبدالنصرتعبدالحلیم92
9270احمد راشدزلمی92
9669عبدالباسطاحمد شاه 92
0693فروزانمحمد کریم92
1163هاجرهعبدالغفور92
1704ثنامحمد عاصم92
2027هاجرهوحیدالله92
3186مریمعبدالفهیم92
5975پریمابلال احمد 92
7842فرشتهحبیب الله92
8083سارهعبدالله92
9129زهرامحمد کبیر92
1009092
1721عباد اللهراز محمد92
2086پروانهخالد نظر92
2241رابعهمحمد ظاهر92
0158وحیداللهعبدالواحد90
1245سید مصطفیسید محمد 90
1350احمد مسعودفضل الرحمن90
6770عباد اللهشفیع الله90
7072نعمت اللهسخی محمد 90
7260ویس الدینشیر احمد90
7276فیض اللهمحمد سلیم90
7523بشیر احمد نصیر احمد 90
7535اجملهدایت الله90
8538فردینمحبوب الدین90
10396الیاسمحمد عظیم90
10407فایزعبدالروف90
0226سهیلاسید محمد90
1921شبنمعبدالحمید90
2552نفیسهعبدالغیاث90
412190
5198نجلایار محمد 90
5923حسناگل احمد 90
6769سعدیهمحمد رضا90
6866سوریاعبدالمقصود90
7843منیژه حبیب الله90
9801جمیلهاحمد جمیل90
54 *90
1970سعیداللهرحمن الله90
1392لیزاسید عبدالودود90
2057شگیباافغانشاه90
2606روحینانزیرالله90
1035الیاسرحم الدین88
3670احمد سیرغلام حضرت88
5464عظیم اللهالماس88
6409رامین احمد نعمت الله88
6709بهرام الدینمیا گل88
6936احمد فیصلحبیب الرحمن88
8915عنایت اللهخداداد88
10278توفیق اللهولی محمد 88
0866لیمهمحمد فاروق88
1491مژدهمحمد عارف88
2039بینظیرامر علی88
3136آرینمحمد حفیظ88
3406سیاه مویعبدالرب88
3935نرگسخلیل الرحمن88
5743فریباخدا داد88
7456بهشتهعبدالجبار88
938188
1023احمد سهیلمحمد صفا88
1883سید عبدالرحمنسید هاشم88
2566گیتاامین الله88
5539عمر فاروقعبدالهادی86
6562حبیب اللهفضل من الله86
6570ابرارالحقفضل حق86
972186
1106کوثرعبدالصمد86
2098نگینهمحمد اسحاق86
233486
4610سارهمحمد یوسف86
5093مریمسید جمال86
6336هادیهعبدالودود86
6661سلواکریم الله86
6944فاطمه الزهرانور محمد 86
7844حسینهفیروز احمد 86
8554مبشرهخیر محمد 86
9003فرشتهمحمد اکبر86
1044786
1046386
1969صمیممحمد اکبر86
1908سجیهمحمد شریف86
2056نگینهعبدالستار86
2596خجستهزین العابدین86
0340عبیداللهمحمد اسماعیل84
0464محمد بابرمحمد ایمل84
3152احمد عاصمنورالله84
4289حیات الله محمد نادر84
4480صفر محمد سید احمد 84
643284
6556فردوسحضرت نور84
8892عبدالباسطعبدالمطلب84
1005284
4368سارهحبیب الله84
6241اسراجاوید84
8046مرسلمحمد رسول84
9444زهراعوض84
1049284
0881عبدالوارثغلام سرور84
1644منصورشاهقمبرشاه84
1948بی بی صایمهعبدالوحید84
472182
6736احمد مریداحمد جاوید82
8423محمد آصفاکرام الدین82
9331هارونفرهاد82
933482
1045382
1047082
9159182
2416صفیهمحمدالدین82
5283شبانهدلاور خان82
6406مدیحهمحب الله82
6711فرحنازخان محمد 82
10411فرزانهحاجی عبدالخالق82
1048782
1658خالدعلی گل82
2388نوریهگل نور82
2605سوسنمدد خان82
2630فریبامحمد ناصر82
1806عبدالمبینعبدالجبار80
7093بهراممحمد نادر80
8504شفیق اللهامیر داد80
6416خدیجهمحمد حسین80
8425سارهاحمد جمشید80
9086مریمحمایت الله80
2448نورآغاعبدالرشید80
0829حسنیهممتاز80
0830مریمممتاز80
2730وجیهمومن خان80
2733ذکیهمحمد نادر80
144478
1987رفیع اللهداد الله شریف78
4146جوادعبدالقهار78
4847غلام مرتضیامین الله78
4945فضل امینرحمت ولی78
6238شیر زادعبدالولی78
8901سید روح اللهسید محمد سرور78
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور78
9986خدا بخشسخی بخش78
10336محمد قسیمعبدالقدوس78
0869فوزیهنور علی78
233578
2890بنفشهحیات الله78
3423همیشهمحمد خالد78
6407منیرهسید عزیزالرحمن78
6414وجیهغازی جان78
7344قدریهاحمد طارق78
2775محمد رامینمزمل78
2155مریمغلام دستگیر78
2720مرسلمحمد همایون78
2731مرسلحاجی محمد78
2778حساناتسرفراز78
2743مرتضیپاینده محمد 76
5882احمد شاکرغلام سرور76
6488ادریسحیات خان76
7493اقبال احمد گل آقا76
9220احمد فیصلهمایون76
002276
199676
454176
2496فهیممحمد قسیم76
2640روهیدمحمد شاه76
2818معزه تجلیاحمد همایون76
5135مزملعزیز الله74
6215بشیر احمد شیر علم74
6300سید سجادسید شاه حسین74
6489برکت اللهنصر الله74
7104محمد رفیعمحمد شفیع74
015474
2551معصومهشاه محمود74
6978حسناعبدالحبیب74
7475رومیلاسید اکبر74
990974
1044674
3643مدثرمحمد هاشم72
4133نورالرحمننور احمد 72
509572
5502احمد نویدعبدالواحد72
6439شریف اللهعزیز الله72
8781امید جواد72
10409سهرابگل آغا72
1046772
003072
122172
2849بصیرهگلاب الدین72
434272
558172
991572
1813صفآمحفوظ الله72
3160محمد قسیممحمد نسیم70
7071احمد اقبالمحمد یار70
636270
636370
6710ویدانثاراحمد 70
6744صدف غلام مصطفی70
6951سلماگل الرحمن70
7012رنوسمحمد مرزا70
8402پروانهحاجی عبدالخالق70
8518ثریاآغا شیرین70
1724اکرام الدینغلام سخی70
1728خالدعبدالحمید70
277470
2752فرقانگل حسن68
6528سمیرحاجی محمد 68
6817حبیبمحمد داد68
7506محب اللهنقیب الله68
7572شاه آغاعبدالقادر68
7755حسام الدینعبدالحکیم68
9420احمد مصورمحمد شایق68
1052668
2625شکریهشاه محمود68
2848خاتمهگلاب الدین68
489768
558268
7814ذکیهمحمد یوسف68
1052668
2581پیمانمحمد انور68
2782طوفاننورخان68
0105فوزیهغلام حیدر68
2983حکمت اللهعبدالقدوس66
4096فریدونعبدالغیاث66
7212نصیب اللههمایون66
8651امین اللهبسم الله 66
8750رحمت اللهمحمد شریف66
9855جمشیداسماعیل66
9932پرویزگل آقا66
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی66
1043666
1392ولولهعبدالعلی66
222566
6825سمیهمحمد رسول66
7434سمیهعبدالوحید66
7615رویانجیب الله66
7697مریمعبدالرحمن66
1047666
127964
9819محمد شایقخان محمد 64
4019یاسمینمحمد داود64
612664
7698بهارعبدالصبور64
8837سیما ثمربسم الله64
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل64
976864
1051864
2783یحییکمال الدین64
2398شهلامحمد عظیم64
1801شهرامحاجی شاپور62
207562
262662
5152صاحب نظر بای نظر62
8769کامگارداد بخش62
1537162
2642شبنممحمد تقی62
9113زهراسید قاسم62
9925صدفنثار احمد 62
1907احمد سجادمحمد شریف62
2177فرشتهعبدالصبور62
321262
3955حسیب اللهمحمد امان60
6374محمد هارونصابر60
613060
1048560
1692عبدالصمدمحمد آقا60
2813عبدالحفیظعبدالظهور60
2984صبغت اللهعبدالقدوس58
002458
6053آسیهمیر حسین58
3903عبدالوکیلجهانگیر56
4577محمد اسماعیلنافع الدین56
7040عباداللهمحمد نادر56
7450احمد خسرولعل محمد 56
7612مصعودهعبدالمقصود56
8048شکریهعبید الله56
2850مرید احمدفرید احمد 54
5305محمد ساحلمیرویس54
5519حامدتاج محمد 54
6876محمد ندیممحمد نعیم54
7763محمد الیاسمحمد اقبال54
7973نواز خانشیرین آغا54
8546مدثرخلیل الله54
1750مجتبیلعل میر54
0251عبدالرحیمعبدالعظیم52
7863عباسشهباز خان52
1048652
099448
295448
5153سلیمانوزیر احمد 48
8940حامدخیر محمد 48
9837محمد شیرگل شیر48
1042148
6547بهارحیات الله48
8331صدفعبدالصبور48
2499شیرزادعبدالرزاق48
8000648
472246
909246
6893ریحانهحبیب الله46
8165نیلوفرمحمد شریف46
10143سوریازلمی46
1505زبیراللهنعمت الله46
121244
124844
6995محمد یوسفعبدالمتین44
610344
8163فرحنازمحمد شریف44
212142
6959حسیب اللهضیاالدین42
9804سمیع اللهمحمد بیک42
765842
8836رمیدهبسم الله42
2442ذکریاعبدالرشید42
9135ایملعبدالذکی40
100840
5452محمد میرویسمحمد طارق38
5554محمد ذاکرشاه لالا38
888738
1046938
1101احمد فیصلعبدالعزیز38
2552احمد فهیممحمد شاه38
2585محب اللهعزیز الله38
10342محمد هارونفیض خدا34
4946محمد باعثمحمد شریف32
7051یاسرسمیع الله32
1046632
8728ساغرسید نجیب الله28
10056سید صمیمسید مسلم26
8000726

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
21
33
42
54
62
74
81
93
102
113
122
131
144
152
163
172
181
194
204
212
223
231
242
254
261
272
284
293
304
313
322
332
341
354
361
372
384
394
402
412
421
431
442
453
464
473
482
491
503