نتایج امتحان پشتو صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
8625پلوشهمحمد سالم100
1129نادیهصفی الله100
1132ثنامحمد حکیم100
2373زحلعبدالصمد98
4843سوسنذبیح الله98
7424نصرت اللهاحمد جاوید98
10393زرغونهمحمد اکبر96
739796
7012رنوسمحمد مرزا96
5874زهرهعبدالمالک96
0867حماسهمحمد طاهر96
7355عبدالوارثعبدالقدوس96
2293ظریفغلام سخی96
0226سهیلاسید محمد94
6540سحارهسید حسین94
735794
172394
6542شملهرحمت گل94
10301ضیاالرحمنتاج محمد 94
4704عبداللهصفت الله94
6408عبدالواحدمحمد سعید94
7767یوسفمحمد آصف94
7168سجیهشیرزاد92
9631خاطرهمحمد داود92
7809فاطمهزین الدین92
2787رخسارجمعه گل92
3935نرگسخلیل الرحمن92
3406سیاه مویعبدالرب92
0982رخسارمحمد عالم92
6462طیبهمحمد داود92
9248عاطفهعبدالقادر92
018992
7003احمد شکیبمحمد قاسم92
7644عبدالودودعبدالرشید92
8804نظام الدینمحمد عثمان92
6552عثمانمحمد قیس92
487392
1878حسنیهعبدالرشید92
2162سلمهاحمد ضیا90
8894فاطمهمحمد گل90
1604زحلهدایت الله90
4877زحلمحمد ابراهیم90
6865مریمخان آغا90
8434صاحبهمحمد صفی90
6661سلواکریم الله90
7858حسناامام یار90
6965مدینهسیلانی90
0769مروهبزرگ90
1035الیاسرحم الدین90
3160محمد قسیممحمد نسیم90
8756امید فضل الله 90
0071الیاسگل نبی90
0341احمد نویدعبدالحبیب90
6121عاشق اللهنجیب الله88
7877مرسلعبدالنذیر88
6646سمیهاحمد ضیا88
6416خدیجهمحمد حسین88
7129صدیقه کلیم الله88
3735خدیجهنور محمد 88
6975طیبهمحمد انیس88
6825سمیهمحمد رسول88
9801جمیلهاحمد جمیل88
6978حسناعبدالحبیب88
6517ناروننعمت الله88
6406مدیحهمحب الله88
8729مروهمحمد ایوب88
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب88
0868ماه رخسید امیر88
5755سمااحمد وحید88
9247مهریهامیر محمد 88
2442قربان علیخان علی88
144488
6869حکمت اللهمحمد سالم88
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور88
099788
9396عبدالرحمنعبدالمعین88
10399گل افشانمهر علی شاه86
0125سحرمحمد انور86
6251سما صدیقیمحمد حشم86
3136آرینمحمد حفیظ86
7188معصومهشمس الاحمد 86
1303آرزوسید میران86
271286
9178سوسنمحمد رضا86
0866لیمهمحمد فاروق86
636386
4022گلثوممایل آغا86
1106کوثرعبدالصمد86
7344قدریهاحمد طارق86
10394فرزادعبدالغفار86
8717امجدولی جان86
6770عباد اللهشفیع الله86
8901سید روح اللهسید محمد سرور86
9876نجیب اللهفضل الله86
6765نصرت اللهمحمد رضا86
970386
846186
1658خالدعلی گل86
1875احمد شیرزیعبدالسعید86
1047384
10284مروهنو خان84
4610سارهمحمد یوسف84
9310حسنامحمد ظفر84
2552نفیسهعبدالغیاث84
4108عاطفهعبدالاحمد 84
039284
1044584
8982ضمیر عبدالقدیر84
7343محمد اللهبهرام84
5841احمد صهیببشیراحمد 84
8805ابراهیم فرید الله84
2241رابعهمحمد ظاهر84
139284
1044682
3659مسکاغلام رسول82
447782
9189مروه محمد صدیق82
646482
412182
4368سارهحبیب الله82
0608سوسنمحمد یعقوب82
3186مریمعبدالفهیم82
1531سومنمحمد نسیم82
1046082
1044982
10363ادریساحمد شاه82
1027مسیح اللهحمید الله82
2810شفیع اللهمحمد یاسین82
6640سید علی سجادسید میر آغا82
8413عبدالوسیمعبدالوحید82
0829حسنیهممتاز82
1721عباد اللهراز محمد82
281582
1049080
9003فرشتهمحمد اکبر80
8951سمیراخادم حسین80
2027هاجرهوحیدالله80
5137صدیقهمحمد جان80
8246زینبسیف الله80
2008اسما سعیدهغلام صادق80
0858طیبهعبدالظاهر80
8049شکیبافدا محمد80
9239فتح علی شاهحکومت شاه80
6547بهارحیات الله80
1048080
5490انعامحفیظ الله80
9938دریوشدر محمد 80
9332امیدرحم خدا80
6684لطف اللهمحمد رفیع80
2785محمد شیرزیگل نبی80
6728انعام اللهآقا محمد 80
9669عبدالباسطاحمد شاه 80
4146جوادعبدالقهار80
6164مبشرمحفوظ شاه80
2719نسرینمحمد یعقوب80
2057شگیباافغانشاه80
1908سجیهمحمد شریف80
2606روحینانزیرالله80
1970سعیداللهرحمن الله80
1048778
1046378
7814ذکیهمحمد یوسف78
6336هادیهعبدالودود78
9081کوثرمحبوب الله78
2416صفیهمحمدالدین78
5093مریمسید جمال78
7174ژیلامحمد ناصر78
9372فهیمهعلی جم78
6306نثار احمد عبدالله78
188378
0158وحیداللهعبدالواحد78
2743مرتضیپاینده محمد 78
2397نویسامحمد قسیم78
9129زهرامحمد کبیر76
9025منورهسردار محمد 76
7095سحرعبدالوحید76
1002یلداعبدالرازق76
6518شبانهصبر الله76
8763مسلمهزلمی76
2695مسرتمحمد خالد76
8545عبدالنصرتعبدالحلیم76
6488ادریسحیات خان76
8892عبدالباسطعبدالمطلب76
1350احمد مسعودفضل الرحمن76
9875محمد نورمحمد عثمان76
2086پروانهخالد نظر76
2596خجستهزین العابدین76
1644منصورشاهقمبرشاه76
5875حمیراطاهر محمد 74
7098زلیخامحمد نجیب74
1921شبنمعبدالحمید74
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 74
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم74
3994سعدیهسید هاشم74
938174
4727شازیهاسلام الدین74
6844عظمت اللهخواجه آقا74
865574
5539عمر فاروقعبدالهادی74
4945فضل امینرحمت ولی74
2056نگینهعبدالستار74
110274
1813صفآمحفوظ الله74
2735روزیتالعل آقا74
0828الههعبدالحکیم74
0078 بلالعبدالله74
9038572
1048972
6951سلماگل الرحمن72
2551معصومهشاه محمود72
7844حسینهفیروز احمد 72
9925صدفنثار احمد 72
9303زحلامین الله72
636272
8990محمد سهرابمحمد صابر72
3670احمد سیرغلام حضرت72
7104محمد رفیعمحمد شفیع72
393972
6215بشیر احمد شیر علم72
2720مرسلمحمد همایون72
2155مریمغلام دستگیر72
8165نیلوفرمحمد شریف70
2765زحلمحمد قاسم70
002270
226170
5743فریباخدا داد70
454170
8787محمد راشدعبدالله70
6904محمد الهاممحمد صابر70
6230شعیبعبدالرحیم70
6764احمد سلیماحمد ضیا70
7093بهراممحمد نادر70
2025ساراغلام فاروق70
2630فریبامحمد ناصر70
2566گیتاامین الله70
2477نازیلاعبدالشکور70
1949بی بی طیبهعبدالواحد70
100070
1883سید عبدالرحمنسید هاشم70
6964مسلمهسیلانی68
558268
6102معصومهنور آغا68
2625شکریهشاه محمود68
6629زهراءمحمد حلیم68
7850مروهلعل محمد 68
7072نعمت اللهسخی محمد 68
1987رفیع اللهداد الله شریف68
2984صبغت اللهعبدالقدوس68
6417سید ذاکر شاهآقا سعید68
530168
2177فرشتهعبدالصبور68
0881عبدالوارثغلام سرور68
7456بهشتهعبدالجبار66
8881بهشتهضیا الدین66
7927سنیاعبدالوحید66
1491مژدهمحمد عارف66
799466
5283شبانهدلاور خان66
7404خالدهعظیم الله66
010966
1163هاجرهعبدالغفور66
1835ذکریاباز محمد 66
9012زیارملمیرویس66
065066
0251عبدالرحیمعبدالعظیم66
0340عبیداللهمحمد اسماعیل66
1044764
015464
6053آسیهمیر حسین64
056764
700164
122164
1939نرگسخواجه حکمت64
0363سایمهمحمد نعیم64
6769سعدیهمحمد رضا64
9518توفیق غلام سخی64
6407منیرهسید عزیزالرحمن64
6405شازیهمحب الله64
6616سعدیهعبدالکریم64
8769کامگارداد بخش64
7815عبدالحمیدعبدالقیوم64
3152احمد عاصمنورالله64
6817حبیبمحمد داد64
3941مختار احمدمحمد اقبال64
0398محمد الهامغلام بهاوالدین64
972164
3343محمد ایوبمحمد معصوم64
2529کوثربهرام64
1969صمیممحمد اکبر64
6866سوریاعبدالمقصود62
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل62
2642شبنممحمد تقی62
1815طیبهبهاوالدین62
4369سونمغلام فاروق62
5923حسناگل احمد 62
7921مرسلخلیل الله62
2890بنفشهحیات الله62
8905دیوهمحمد یعقوب62
662162
2850مرید احمدفرید احمد 62
7737غلام صفدرنظر خدا62
0453عبداللهمحمد سلیم62
5002عبدالحنانعبدالباسط62
295462
2024نگینهغلام فاروق62
281862
0105فوزیهغلام حیدر62
1046260
6758الههعبدالوحید60
5924حسیناگل احمد60
8048شکریهعبید الله60
783560
1392ولولهعبدالعلی60
6628مریممحمد حلیم60
7885مریمعبدالبصیر60
3656560
072960
9819محمد شایقخان محمد 60
164060
9220احمد فیصل1همایون60
767560
643260
4847غلام مرتضیامین الله60
0921گلثومسید فردوس60
2530ستارهمجنون60
2730وجیهمومن خان60
0492ذکریاعبدالحق60
2691حمیداللهمحمد منیر60
8126رویاولی محمد 58
7615رویانجیب الله58
10278توفیق اللهولی محمد 58
016258
8879سید ندیمسید اکبر58
1948بی بی صایمهعبدالوحید58
2731مرسلحاجی محمد58
2398شهلامحمد عظیم58
2778حساناتسرفراز58
2175توفیق اللهمحمد جان58
6948هدیهمحمد نذیر56
9444زهراعوض56
1704ثنامحمد عاصم56
7475رومیلاسید اکبر56
002456
1041856
10384عبدالرحمنرحمت الله56
3361احمد ضیاغلام ممتاز56
5464عظیم اللهالماس56
7162جمال الدینحسام الدین56
932256
7520احمد بلالمحمد کاشف56
9932پرویزگل آقا56
9076هلال الدینغوث الدین56
7212نصیب اللههمایون56
2605سوسنمدد خان56
250156
1048354
6944فاطمه الزهرانور محمد 54
6414وجیهغازی جان54
846954
8518ثریاآغا شیرین54
6744صدف غلام مصطفی54
6946سیدالرحمننیک محمد 54
9987صفی اللهعبدالمحمد 54
8789خالدمحمد داود54
099454
10334کوثرسیف الدین52
6711فرحنازخان محمد 52
1046752
9999سید نعمت اللهسید لعل شاه52
7276فیض اللهمحمد سلیم52
6106سیف الرحمنعبدالغفار52
2521محمد ضمیرعبدالقدیر52
7515سلماعبدالکبیر50
7434سمیهعبدالوحید50
2735نقیب محمد شیر محمد 50
8915عنایت اللهخداداد50
259450
9616صدامعبدالحفیظ50
5135مزملعزیز الله50
4577محمد اسماعیلنافع الدین50
6995محمد یوسفعبدالمتین50
1049248
6775لیزاضیالحق48
2039بینظیرامر علی48
2983حکمت اللهعبدالقدوس48
472148
7863عباسشهباز خان48
558146
662246
8750رحمت اللهمحمد شریف46
1801شهرامحاجی شاپور46
0763زاهدغلام فاروق46
8538فردینمحبوب الدین46
9837محمد شیرگل شیر46
4827حمد اللهسید محمد 46
2782طوفاننورخان46
1904سهیلعبدالخلیل46
7621زینبگل رسول44
10357نور الدینفتح علی44
9420احمد مصورمحمد شایق44
5152صاحب نظر بای نظر44
9499نعمت الله رحمت الله44
1245سید مصطفیسید محمد 44
0968محب اللهعبدالحیات44
140044
9113زهراسید قاسم42
409742
4946محمد باعثمحمد شریف42
7582احمد شاهدداود42
2604مریمعصمت الله42
693740
101740
121340
8546مدثرخلیل الله40
7973نواز خانشیرین آغا40
2783یحییکمال الدین40
8163فرحنازمحمد شریف38
6786038
1045538
5119سجادفضل ا لحق38
5554محمد ذاکرشاه لالا38
2766احمد فیصلاحمد جاوید38
5925مصطفیمحمد ناصر38
1048636
693936
10409سهرابگل آغا36
1234فرهادسید آقا36
323334
5141حبیب الرحمننضری شاه34
9135ایملعبدالذکی30
260530
6528سمیرحاجی محمد 30
888728
5519حامدتاج محمد 28
8504شفیق اللهامیر داد28
226728
8019حسیب محمد شریف26
9804سمیع اللهمحمد بیک26
194524
9081022
7736نازیهبیردی20
0001به دفتر مراجعه کند

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
22
34
41
53
61
72
84
92
103
111
124
131
143
154
164
172
184
193
201
212
224
233
241
254
262
274
281
292
304
311
322
331
343
352
364
371
383
391
403
412
423
434
444
451
462
473
481
494
502