نتایج امتحان تاریخ صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
1132ثنامحمد حکیم100
1129نادیهصفی الله100
7809فاطمهزین الدین100
1723100
10052100
9341سید الیاسمنور شاه100
7424نصرت اللهاحمد جاوید100
9495علی رضاحفیظ الله100
5401عبدالمومنعلی محمد 100
1035الیاسرحم الدین100
8878منیب اللهنعمت الله100
0986احمد سلیمانخلیل الله100
1047398
9631خاطرهمحمد داود98
0769مروهبزرگ98
138298
10394فرزادعبدالغفار98
7355عبدالوارثعبدالقدوس98
7542احسان اللهعبدالرحیم98
4704عبداللهصفت الله98
6227محمد وارثعبدالودود98
170798
2810شفیع اللهمحمد یاسین98
2442قربان علیخان علی98
2293ظریفغلام سخی98
6542شملهرحمت گل96
5875حمیراطاهر محمد 96
0125سحرمحمد انور96
4843سوسنذبیح الله96
0868ماه رخسید امیر96
1645نورستهجمعه خان96
7877مرسلعبدالنذیر96
2552نفیسهعبدالغیاث96
5975پریمابلال احمد 96
7638صدف شیر الله96
4877زحلمحمد ابراهیم96
2162سلمهاحمد ضیا96
6646سمیهاحمد ضیا96
9303زحلامین الله96
8049شکیبافدا محمد96
0692فریالمجیب الرحمن96
1341صدفشیر علی96
10301ضیاالرحمنتاج محمد 96
6946سیدالرحمننیک محمد 96
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن96
7004محمد هارونعبدالهادی96
8756امید فضل الله 96
3361احمد ضیاغلام ممتاز96
4242احمد شهیراحسان الله96
6869حکمت اللهمحمد سالم96
7343محمد اللهبهرام96
6765نصرت اللهمحمد رضا96
7172عبدالمتینعبدالله96
3670احمد سیرغلام حضرت96
6408عبدالواحدمحمد سعید96
10393زرغونهمحمد اکبر94
2787رخسارجمعه گل94
8951سمیراخادم حسین94
5137صدیقهمحمد جان94
9003فرشتهمحمد اکبر94
0608سوسنمحمد یعقوب94
9310حسنامحمد ظفر94
425694
2027هاجرهوحیدالله94
7012رنوسمحمد مرزا94
739794
10397لایقخسرو94
8991عبداللهایرج94
3501رستمعبدالرحمن94
8990محمد سهرابمحمد صابر94
9044غلام مرتضیغلام مصطفی94
1987رفیع اللهداد الله شریف94
1027مسیح اللهحمید الله94
0340عبیداللهمحمد اسماعیل94
1350احمد مسعودفضل الرحمن94
7087عزت اللهفضل خدا94
9876نجیب اللهفضل الله94
3183عبدالواحدنظام الدین94
6764احمد سلیماحمد ضیا94
6570ابرارالحقفضل حق94
576394
6346مبشرفدا محمد 94
1721عباد اللهراز محمد94
0078 بلالعبدالله94
7095سحرعبدالوحید92
1303آرزوسید میران92
2098نگینهمحمد اسحاق92
6251سما صدیقیمحمد حشم92
4108عاطفهعبدالاحمد 92
039292
412192
7098زلیخامحمد نجیب92
0363سایمهمحمد نعیم92
8183شبنمفدا محمد 92
10407فایزعبدالروف92
10363ادریساحمد شاه92
10351ذبیح اللهعبید الله92
7644عبدالودودعبدالرشید92
7104محمد رفیعمحمد شفیع92
2828روح اللهتاج محمد92
6230شعیبعبدالرحیم92
7568خجستهعبدالحکیم92
7767یوسفمحمد آصف92
0998صدیق اللهحبیب الله92
2785محمد شیرزیگل نبی92
000192
281592
10284مروهنو خان90
9372فهیمهعلی جم90
7814ذکیهمحمد یوسف90
3278ثناجمال الدین90
9025منورهسردار محمد 90
4610سارهمحمد یوسف90
7188معصومهشمس الاحمد 90
6540سحارهسید حسین90
1531سومنمحمد نسیم90
6975طیبهمحمد انیس90
7129صدیقه کلیم الله90
7168سجیهشیرزاد90
9416نجیلاعبدالودود90
6549محمد توابتاج محمد 90
8595عبدالناصرمحمد نادر90
9098سید احمد رضاسید رضا90
144490
6454احمد نجیب الله90
7093بهراممحمد نادر90
0453عبداللهمحمد سلیم90
7260ویس الدینشیر احمد90
8892عبدالباسطعبدالمطلب90
1527رخسارولی محمد90
8881بهشتهضیا الدین88
5678بهارهبهاوالدین88
0982رخسارمحمد عالم88
0867حماسهمحمد طاهر88
3659مسکاغلام رسول88
1815طیبهبهاوالدین88
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب88
1044988
10391عبدالجمیلعبدالجبار88
10384عبدالرحمنرحمت الله88
2676میرویسمحفوظ الله88
1801شهرامحاجی شاپور88
6640سید علی سجادسید میر آغا88
259488
6164مبشرمحفوظ شاه88
3152احمد عاصمنورالله88
4028مدثرحشمت الله88
0398محمد الهامغلام بهاوالدین88
2241رابعهمحمد ظاهر88
4369سونمغلام فاروق86
1491مژدهمحمد عارف86
6978حسناعبدالحبیب86
3136آرینمحمد حفیظ86
6462طیبهمحمد داود86
8036مریمعبدالله86
447786
7174ژیلامحمد ناصر86
7790شکیلاعبدالودود86
9248عاطفهعبدالقادر86
2416صفیهمحمدالدین86
8763مسلمهزلمی86
0693فروزانمحمد کریم86
9801جمیلهاحمد جمیل86
10357نور الدینفتح علی86
7671عبدالحفیظعبدالرقیب86
6626احمد خالداحمد وحید86
5618احمد ویساحمد فرید86
7523بشیر احمد نصیر احمد 86
6306نثار احمد عبدالله86
8915عنایت اللهخداداد86
7755حسام الدینعبدالحکیم86
9669عبدالباسطاحمد شاه 86
5539عمر فاروقعبدالهادی86
8413عبدالوسیمعبدالوحید86
4830غنضفرمحمد سرور86
0534مژگانعبدالقدوس86
1959صدفعصمت الله86
2388نوریهگل نور86
10399گل افشانمهر علی شاه84
10385نارونسلطان محمد 84
6769سعدیهمحمد رضا84
7921مرسلخلیل الله84
2008اسما سعیدهغلام صادق84
6866سوریاعبدالمقصود84
6865مریمخان آغا84
002284
6518شبانهصبر الله84
8083سارهعبدالله84
4629ساغربشیر الدین84
4628خماربشیر الدین84
2642شبنممحمد تقی84
735784
1921شبنمعبدالحمید84
233484
6965مدینهسیلانی84
1046084
1245سید مصطفیسید محمد 84
188384
6556فردوسحضرت نور84
6319احمد میلادمحمد نسیم84
7737غلام صفدرنظر خدا84
220884
9875محمد نورمحمد عثمان84
6770عباد اللهشفیع الله84
9396عبدالرحمنعبدالمعین84
8805ابراهیم فرید الله84
9195محمد عمرانمحمد عثمان84
6709بهرام الدینمیا گل84
1878حسنیهعبدالرشید84
1658خالدعلی گل84
6944فاطمه الزهرانور محمد 82
7515سلماعبدالکبیر82
6241اسراجاوید82
7858حسناامام یار82
2039بینظیرامر علی82
9129زهرامحمد کبیر82
646482
6336هادیهعبدالودود82
9247مهریهامیر محمد 82
9249سعدیهامیر محمد 82
9819محمد شایقخان محمد 82
1043682
0071الیاسگل نبی82
947982
5500منصور اللهگل محمد 82
7276فیض اللهمحمد سلیم82
5141حبیب الرحمننضری شاه82
7582احمد شاهدداود82
1908سجیهمحمد شریف82
139282
2596خجستهزین العابدین82
2566گیتاامین الله82
1644منصورشاهقمبرشاه82
1969صمیممحمد اکبر82
002480
4368سارهحبیب الله80
3186مریمعبدالفهیم80
6628مریممحمد حلیم80
000980
6629زهراءمحمد حلیم80
0564ناهیدمحمد قوی80
9420احمد مصورمحمد شایق80
2735نقیب محمد شیر محمد 80
9932پرویزگل آقا80
4829خان محمد حسین بخش80
3160محمد قسیممحمد نسیم80
9332امیدرحم خدا80
004080
6585یاسرعبدالکبیر80
2606روحینانزیرالله80
2630فریبامحمد ناصر80
1949بی بی طیبهعبدالواحد80
1813صفآمحفوظ الله80
2735روزیتالعل آقا80
2605سوسنمدد خان80
2604مریمعصمت الله80
9331هارونفرهاد78
1046278
5528شکریهعبدالکمال78
0226سهیلاسید محمد78
7344قدریهاحمد طارق78
1163هاجرهعبدالغفور78
041078
7212نصیب اللههمایون78
8982ضمیر عبدالقدیر78
1807احمد طارقنصیر احمد78
6844عظمت اللهخواجه آقا78
0144سید مصطفیحسین آقا78
2288محمد حنیفمحمد شریف78
7072نعمت اللهسخی محمد 78
432978
099478
3343محمد ایوبمحمد معصوم78
865578
2155مریمغلام دستگیر78
10411فرزانهحاجی عبدالخالق76
558276
6102معصومهنور آغا76
7844حسینهفیروز احمد 76
6964مسلمهسیلانی76
558176
0858طیبهعبدالظاهر76
3994سعدیهسید هاشم76
10414سلمان خانسلیمان76
10111فرهادغلام فاروق76
8804نظام الدینمحمد عثمان76
085576
4855عبدالرحمنمحمد امین76
0158وحیداللهعبدالواحد76
2275ولیناعبدالفتاح76
2175توفیق اللهمحمد جان76
1128هدیهصفی الله74
5743فریباخدا داد74
1106کوثرعبدالصمد74
2551معصومهشاه محمود74
2625شکریهشاه محمود74
1048074
1045374
10336محمد قسیمعبدالقدوس74
10053هدایت اللهمحمد اکبر74
5488محمد آصفمحمد یوسف74
127974
048574
4146جوادعبدالقهار74
7815عبدالحمیدعبدالقیوم74
0105فوزیهغلام حیدر74
2581پیمانمحمد انور74
2756علی کمالعبدالمالک74
1048472
4864دیباغلام سخی72
9925صدفنثار احمد 72
199672
553872
8402پروانهحاجی عبدالخالق72
1704ثنامحمد عاصم72
1604زحلهدایت الله72
10409سهرابگل آغا72
10277عبدالرحمنعبدالجلیل72
9296نبی اللهنصرت الله72
8769کامگارداد بخش72
4133نورالرحمننور احمد 72
6876محمد ندیممحمد نعیم72
2983حکمت اللهعبدالقدوس72
8504شفیق اللهامیر داد72
295472
2733ذکیهمحمد نادر72
1948بی بی صایمهعبدالوحید72
0881عبدالوارثغلام سرور72
1023احمد سهیلمحمد صفا72
1044670
6053آسیهمیر حسین70
3735خدیجهنور محمد 70
8625پلوشهمحمد سالم70
5923حسناگل احمد 70
7520احمد بلالمحمد کاشف70
6817حبیبمحمد داد70
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور70
9837محمد شیرگل شیر70
509570
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد70
2276سجیهعبدالواحد70
2778حساناتسرفراز70
281870
1907احمد سجادمحمد شریف70
2448نورآغاعبدالرشید70
222568
6407منیرهسید عزیزالرحمن68
6406مدیحهمحب الله68
512768
491568
5924حسیناگل احمد68
10278توفیق اللهولی محمد 68
9499نعمت الله رحمت الله68
6893ریحانهحبیب الله66
0901ملکهنظر محمد 66
7263محمد میلادعبدالطیف66
8538فردینمحبوب الدین66
9076هلال الدینغوث الدین66
8944محمد سهیلمحمد امیر66
2730وجیهمومن خان66
2720مرسلمحمد همایون66
857064
7612مصعودهعبدالمقصود64
122164
6711فرحنازخان محمد 64
7456بهشتهعبدالجبار64
1047064
10164نورالباریعبدالباری64
2451عبداللهصبغت الله64
8901سید روح اللهسید محمد سرور64
8780مبارزمحمد داود64
3941مختار احمدمحمد اقبال64
2984صبغت اللهعبدالقدوس64
7398محمد عابدمحمد حامد64
1047262
6414وجیهغازی جان62
7890سجیهمحمد میر62
8545عبدالنصرتعبدالحلیم62
8705کبیر جاننور الحق62
0553احمد میلادجلندر خان62
6684لطف اللهمحمد رفیع62
7450احمد خسرولعل محمد 62
6215بشیر احمد شیر علم62
2719نسرینمحمد یعقوب62
662260
5283شبانهدلاور خان60
9113زهراسید قاسم60
662160
8434صاحبهمحمد صفی60
262660
8879سید ندیمسید اکبر60
4480صفر محمد سید احمد 60
4946محمد باعثمحمد شریف60
011960
6439شریف اللهعزیز الله60
8423محمد آصفاکرام الدین60
2640روهیدمحمد شاه60
7615رویانجیب الله58
4727شازیهاسلام الدین58
2890بنفشهحیات الله58
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل58
5153سلیمانوزیر احمد 58
9616صدامعبدالحفیظ58
530158
8619احمد حسینمحمد نذیر58
2477نازیلاعبدالشکور58
1692عبدالصمدمحمد آقا58
799456
0866لیمهمحمد فاروق56
8546مدثرخلیل الله56
6417سید ذاکر شاهآقا سعید56
6995محمد یوسفعبدالمتین56
7489منظور فیض محمد 56
5152صاحب نظر بای نظر56
9012زیارملمیرویس56
1044754
7885مریمعبدالبصیر54
6547بهارحیات الله54
938154
9898954
10383فریدونظفرمحمد 54
6106سیف الرحمنعبدالغفار54
2177فرشتهعبدالصبور54
2499شیرزادعبدالرزاق54
7475رومیلاسید اکبر52
8905دیوهمحمد یعقوب52
9312عبید اللهعبدالمتین52
7506محب اللهنقیب الله52
9040احمد ساحلمحمد طاهر52
281352
2552احمد فهیممحمد شاه52
140750
144850
3935نرگسخلیل الرحمن50
0251عبدالرحیمعبدالعظیم50
7051یاسرسمیع الله50
6238شیر زادعبدالولی50
2646عبدالتمیمعبدالجبار50
031250
8869قیسسیف الرحمن48
601248
4577محمد اسماعیلنافع الدین48
7973نواز خانشیرین آغا48
5002عبدالحنانعبدالباسط48
072948
8877ویسسیف الرحمن48
8165نیلوفرمحمد شریف46
1045546
5519حامدتاج محمد 46
260546
7863عباسشهباز خان46
1043044
164044
1724اکرام الدینغلام سخی44
10364عبید اللهجنت گل42
8940حامدخیر محمد 42
7763محمد الیاسمحمد اقبال42
2585محب اللهعزیز الله42
888740
539240
8836رمیدهبسم الله38
1046938
079338
8924مژگانغلام محی الدین36
8163فرحنازمحمد شریف36
643236
9804سمیع اللهمحمد بیک36
7572شاه آغاعبدالقادر36
7455مروهعبدالبشیر30
140030
2766احمد فیصلاحمد جاوید28
2086پروانهخالد نظر26
9659ذکیحاجی جاوید24
094722
1042120

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
21
31
43
52
61
72
83
91
104
114
122
133
142
154
164
172
181
191
203
214
222
233
242
252
262
272
281
294
304
312
323
331
344
352
363
373
382
393
402
411
424
433
443
453
464
472
481
493
502