نتایج امتحان دری صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرجنسنمره
10284مروهنو خاناناث100
1723اناث100
6251سما صدیقیمحمد حشماناث100
4843سوسنذبیح اللهاناث100
1303آرزوسید میراناناث100
1129نادیهصفی اللهاناث100
1132ثنامحمد حکیماناث100
0769مروهبزرگاناث100
7168سجیهشیرزاداناث100
8049شکیبافدا محمداناث100
7809فاطمهزین الدیناناث100
9631خاطرهمحمد داوداناث100
6584لیلامحمد زیداناث100
9189مروه محمد صدیقاناث100
7098زلیخامحمد نجیباناث100
9248عاطفهعبدالقادراناث100
6646سمیهاحمد ضیااناث100
2625شکریهشاه محموداناث100
7012رنوسمحمد مرزااناث100
1645نورستهجمعه خاناناث100
7877مرسلعبدالنذیراناث100
10449ذکور100
10386میلادمحمد رقیبذکور100
10363ادریساحمد شاهذکور100
10351ذبیح اللهعبید اللهذکور100
10052ذکور100
6306نثار احمد عبداللهذکور100
8982ضمیر عبدالقدیرذکور100
2676میرویسمحفوظ اللهذکور100
7582احمد شاهدداودذکور100
4028مدثرحشمت اللهذکور100
4855عبدالرحمنمحمد امینذکور100
4830غنضفرمحمد سرورذکور100
0448ذکور100
8595عبدالناصرمحمد نادرذکور100
7343محمد اللهبهرامذکور100
3361احمد ضیاغلام ممتازذکور100
1479بشیر احمدمحمد اشرفذکور100
8902سید مسیح اللهسید محمد سرورذکور100
7004محمد هارونعبدالهادیذکور100
7767یوسفمحمد آصفذکور100
4704عبداللهصفت اللهذکور100
7104محمد رفیعمحمد شفیعذکور100
6005محمد مهدیامیر محمد ذکور100
7535اجملهدایت اللهذکور100
2293ظریفغلام سخیذکور100
6765نصرت اللهمحمد رضاذکور100
6764احمد سلیماحمد ضیاذکور100
4604نزهت اللهصبغت اللهذکور100
4538ارمانعزیز اللهذکور100
2442قربان علیخان علیذکور100
6570ابرارالحقفضل حقذکور100
5401عبدالمومنعلی محمد ذکور100
8901سید روح اللهسید محمد سرورذکور100
6094عبیداللهاحمد قاسمذکور100
0986احمد سلیمانخلیل اللهذکور100
1035الیاسرحم الدینذکور100
6869حکمت اللهمحمد سالمذکور100
6488ادریسحیات خانذکور100
6529محمد ولیدمحمد وحیدذکور100
6391نویدالرحمنمجیب الرحمنذکور100
6916ثنا اللهمحمد حشمذکور100
7424نصرت اللهاحمد جاویدذکور100
8500عبدالحنانمحمد حسینذکور100
0436حشمت اللهنصراللهذکور100
0998صدیق اللهحبیب اللهذکور100
2810شفیع اللهمحمد یاسینذکور100
7644عبدالودودعبدالرشیدذکور100
7524احمد حاجی رسولذکور100
7671عبدالحفیظعبدالرقیبذکور100
6728انعام اللهآقا محمد ذکور100
0001ذکور100
1969صمیممحمد اکبرذکور100
2175توفیق اللهمحمد جانذکور100
2815ذکور100
0828الههعبدالحکیماناث100
1959صدفعصمت اللهاناث100
2241رابعهمحمد ظاهراناث100
2388نوریهگل نوراناث100
10393زرغونهمحمد اکبراناث98
10385نارونسلطان محمد اناث98
0692فریالمجیب الرحمناناث98
1341صدفشیر علیاناث98
6865مریمخان آغااناث98
4610سارهمحمد یوسفاناث98
2098نگینهمحمد اسحاقاناث98
2787رخسارجمعه گلاناث98
0982رخسارمحمد عالماناث98
9249سعدیهامیر محمد اناث98
0022اناث98
8083سارهعبداللهاناث98
0125سحرمحمد انوراناث98
8036مریمعبداللهاناث98
8951سمیراخادم حسیناناث98
2373زحلعبدالصمداناث98
5975پریمابلال احمد اناث98
6518شبانهصبر اللهاناث98
6363اناث98
9178سوسنمحمد رضااناث98
9003فرشتهمحمد اکبراناث98
7129صدیقه کلیم اللهاناث98
5528شکریهعبدالکمالاناث98
6540سحارهسید حسیناناث98
4108عاطفهعبدالاحمد اناث98
8729مروهمحمد ایوباناث98
7174ژیلامحمد ناصراناث98
6866سوریاعبدالمقصوداناث98
3186مریمعبدالفهیماناث98
1106کوثرعبدالصمداناث98
7344قدریهاحمد طارقاناث98
9247مهریهامیر محمد اناث98
6965مدینهسیلانیاناث98
9303زحلامین اللهاناث98
2162سلمهاحمد ضیااناث98
5755سمااحمد وحیداناث98
2551معصومهشاه محموداناث98
4924سحرگل احمد اناث98
10422ذکور98
10394فرزادعبدالغفارذکور98
2743مرتضیپاینده محمد ذکور98
2483محمد سجادمحمد فریدذکور98
3783دانشجان الدینذکور98
6232فردینمحمد فاروقذکور98
4691عبدالکبارعبدالغفارذکور98
6230شعیبعبدالرحیمذکور98
1027مسیح اللهحمید اللهذکور98
5490انعامحفیظ اللهذکور98
7333محمد معیدمحمد فریدذکور98
6640سید علی سجادسید میر آغاذکور98
9669عبدالباسطاحمد شاه ذکور98
8915عنایت اللهخدادادذکور98
8804نظام الدینمحمد عثمانذکور98
8878منیب اللهنعمت اللهذکور98
1509ذکور98
2785محمد شیرزیگل نبیذکور98
8461ذکور98
9044غلام مرتضیغلام مصطفیذکور98
9938دریوشدر محمد ذکور98
9495علی رضاحفیظ اللهذکور98
7172عبدالمتینعبداللهذکور98
7087عزت اللهفضل خداذکور98
0398محمد الهامغلام بهاوالدینذکور98
6346مبشرفدا محمد ذکور98
8717امجدولی جانذکور98
7737غلام صفدرنظر خداذکور98
8262مبارزمحمد اسلمذکور98
6439شریف اللهعزیز اللهذکور98
5647روح اللهحاجی نعمت اللهذکور98
8756امید فضل الله ذکور98
4242احمد شهیراحسان اللهذکور98
8471سید عباد اللهسید محمد رسولذکور98
1883ذکور98
0340عبیداللهمحمد اسماعیلذکور98
0078 بلالعبداللهذکور98
1875احمد شیرزیعبدالسعیدذکور98
1947احمد شبیرمحمد یعقوبذکور98
1878حسنیهعبدالرشیداناث98
2477نازیلاعبدالشکوراناث98
9927اناث96
10446اناث96
10411فرزانهحاجی عبدالخالقاناث96
10399گل افشانمهر علی شاهاناث96
9918اناث96
8046مرسلمحمد رسولاناث96
4877زحلمحمد ابراهیماناث96
0868ماه رخسید امیراناث96
3136آرینمحمد حفیظاناث96
6336هادیهعبدالودوداناث96
9372فهیمهعلی جماناث96
6769سعدیهمحمد رضااناث96
0693فروزانمحمد کریماناث96
4368سارهحبیب اللهاناث96
9310حسنامحمد ظفراناث96
6975طیبهمحمد انیساناث96
9801جمیلهاحمد جمیلاناث96
6102معصومهنور آغااناث96
8402پروانهحاجی عبدالخالقاناث96
6978حسناعبدالحبیباناث96
8625پلوشهمحمد سالماناث96
8246زینبسیف اللهاناث96
3659مسکاغلام رسولاناث96
8183شبنمفدا محمد اناث96
6629زهراءمحمد حلیماناث96
2008اسما سعیدهغلام صادقاناث96
6628مریممحمد حلیماناث96
6462طیبهمحمد داوداناث96
8434صاحبهمحمد صفیاناث96
8881بهشتهضیا الدیناناث96
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوباناث96
10445ذکور96
10444ذکور96
10418ذکور96
1707ذکور96
4588ارشادعزیز اللهذکور96
0341احمد نویدعبدالحبیبذکور96
6164مبشرمحفوظ شاهذکور96
7276فیض اللهمحمد سلیمذکور96
3183عبدالواحدنظام الدینذکور96
9876نجیب اللهفضل اللهذکور96
8892عبدالباسطعبدالمطلبذکور96
5799سید نثار سید حبیبذکور96
4146جوادعبدالقهارذکور96
7928محمد موسیمحمد آغاذکور96
6300سید سجادسید شاه حسینذکور96
8805ابراهیم فرید اللهذکور96
5539عمر فاروقعبدالهادیذکور96
6489برکت اللهنصر اللهذکور96
2594ذکور96
7520احمد بلالمحمد کاشفذکور96
6946سیدالرحمننیک محمد ذکور96
1444ذکور96
3197مصطفیحسیب اللهذکور96
1234فرهادسید آقاذکور96
6408عبدالواحدمحمد سعیدذکور96
6611پرویزمحمد یاسینذکور96
7523بشیر احمد نصیر احمد ذکور96
6233فردوسعبدالطیفذکور96
8413عبدالوسیمعبدالوحیدذکور96
1023احمد سهیلمحمد صفاذکور96
1644منصورشاهقمبرشاهذکور96
2596خجستهزین العابدیناناث96
6996صدفاحمد وحیداناث94
7638صدف شیر اللهاناث94
0867حماسهمحمد طاهراناث94
6825سمیهمحمد رسولاناث94
6616سعدیهعبدالکریماناث94
4629ساغربشیر الدیناناث94
4628خماربشیر الدیناناث94
1531سومنمحمد نسیماناث94
4477اناث94
5581اناث94
9081کوثرمحبوب اللهاناث94
7095سحرعبدالوحیداناث94
5875حمیراطاهر محمد اناث94
6241اسراجاویداناث94
0866لیمهمحمد فاروقاناث94
5137صدیقهمحمد جاناناث94
7188معصومهشمس الاحمد اناث94
0024اناث94
7397اناث94
5198نجلایار محمد اناث94
9444زهراعوضاناث94
8554مبشرهخیر محمد اناث94
3278ثناجمال الدیناناث94
1491مژدهمحمد عارفاناث94
8763مسلمهزلمیاناث94
4369سونمغلام فاروقاناث94
6542شملهرحمت گلاناث94
10480ذکور94
10414سلمان خانسلیمانذکور94
7355عبدالوارثعبدالقدوسذکور94
7787احمد فیصلغلام احمد ذکور94
0189ذکور94
1350احمد مسعودفضل الرحمنذکور94
6817حبیبمحمد دادذکور94
7822اکیاساحمد شاهذکور94
6936احمد فیصلحبیب الرحمنذکور94
4847غلام مرتضیامین اللهذکور94
6770عباد اللهشفیع اللهذکور94
1082احمد زبیرگل آقاذکور94
6474قیام الدیننور الدینذکور94
7260ویس الدینشیر احمدذکور94
5500منصور اللهگل محمد ذکور94
6417سید ذاکر شاهآقا سعیدذکور94
8545عبدالنصرتعبدالحلیمذکور94
4867دیدارعاشور بیکذکور94
3152احمد عاصمنوراللهذکور94
7398محمد عابدمحمد حامدذکور94
9986خدا بخشسخی بخشذکور94
6876محمد ندیممحمد نعیمذکور94
6549محمد توابتاج محمد ذکور94
7489منظور فیض محمد ذکور94
5002عبدالحنانعبدالباسطذکور94
6227محمد وارثعبدالودودذکور94
2208ذکور94
9341سید الیاسمنور شاهذکور94
0453عبداللهمحمد سلیمذکور94
6810عبدالمقسدعبدالمتینذکور94
6709بهرام الدینمیا گلذکور94
5391فدا احمد فیض احمد ذکور94
1658خالدعلی گلذکور94
1721عباد اللهراز محمدذکور94
1970سعیداللهرحمن اللهذکور94
1813صفآمحفوظ اللهاناث94
1949بی بی طیبهعبدالواحداناث94
2566گیتاامین اللهاناث94
2735روزیتالعل آقااناث94
1002یلداعبدالرازقاناث92
10334کوثرسیف الدیناناث92
1815طیبهبهاوالدیناناث92
6407منیرهسید عزیزالرحمناناث92
6406مدیحهمحب اللهاناث92
1921شبنمعبدالحمیداناث92
4121اناث92
6517ناروننعمت اللهاناث92
2039بینظیرامر علیاناث92
2552نفیسهعبدالغیاثاناث92
9129زهرامحمد کبیراناث92
6464اناث92
0226سهیلاسید محمداناث92
6414وجیهغازی جاناناث92
8048شکریهعبید اللهاناث92
2416صفیهمحمدالدیناناث92
6362اناث92
9416نجیلاعبدالودوداناث92
3406سیاه مویعبدالرباناث92
6944فاطمه الزهرانور محمد اناث92
3994سعدیهسید هاشماناث92
10461ذکور92
10357نور الدینفتح علیذکور92
10162سیدعبدالهادیعبدالعلیذکور92
6477عبدالوهابعبدالطیفذکور92
2828روح اللهتاج محمدذکور92
9270احمد راشدزلمیذکور92
9396عبدالرحمنعبدالمعینذکور92
6454احمد نجیب اللهذکور92
8990محمد سهرابمحمد صابرذکور92
0994ذکور92
2850مرید احمدفرید احمد ذکور92
9046فیصلعبدالقادرذکور92
8750رحمت اللهمحمد شریفذکور92
9875محمد نورمحمد عثمانذکور92
6592مجیب الرحمننقیب اللهذکور92
2068مقدمعبدالضیاذکور92
4974احمد عمرانعبدالله ذکور92
3670احمد سیرغلام حضرتذکور92
0855ذکور92
2496فهیممحمد قسیمذکور92
2601پرویزعبدالمحبوبذکور92
2057شگیباافغانشاهاناث92
10469ذکور90
10476اناث90
0869فوزیهنور علیاناث90
6416خدیجهمحمد حسیناناث90
3735خدیجهنور محمد اناث90
8331صدفعبدالصبوراناث90
0410اناث90
0901ملکهنظر محمد اناث90
10481ذکور90
10436ذکور90
10407فایزعبدالروفذکور90
10397لایقخسروذکور90
10384عبدالرحمنرحمت اللهذکور90
10336محمد قسیمعبدالقدوسذکور90
2129سید شعیبمحمد شریفذکور90
7072نعمت اللهسخی محمد ذکور90
6995محمد یوسفعبدالمتینذکور90
1987رفیع اللهداد الله شریفذکور90
7837احمد ولیامام الدینذکور90
8860احمد فیاضداد محمد ذکور90
5841احمد صهیببشیراحمد ذکور90
5464عظیم اللهالماسذکور90
7806یاسرعبدالطیفذکور90
6000ذکور90
7815عبدالحمیدعبدالقیومذکور90
0699احمد یاسرنجیب اللهذکور90
7051یاسرسمیع اللهذکور90
6556فردوسحضرت نورذکور90
0650ذکور90
6247الهامعبدالهادیذکور90
0701مجتبی خانعبدالمحمدذکور90
0968محب اللهعبدالحیاتذکور90
1734محمد عمرعبدالفریدذکور90
2581پیمانمحمد انورذکور90
0534مژگانعبدالقدوساناث90
2155مریمغلام دستگیراناث90
2605سوسنمدد خاناناث90
2733ذکیهمحمد نادراناث90
7844حسینهفیروز احمد اناث88
4583اناث88
3935نرگسخلیل الرحمناناث88
2890بنفشهحیات اللهاناث88
2642شبنممحمد تقیاناث88
0608سوسنمحمد یعقوباناث88
10467ذکور88
10164نورالباریعبدالباریذکور88
6659محمد هابیل احمدینیاز محمدذکور88
5009علی اکبرمحمد کاظمذکور88
1173طارقحکیم خانذکور88
4480صفر محمد سید احمد ذکور88
5502احمد نویدعبدالواحدذکور88
5119سجادفضل ا لحقذکور88
6844عظمت اللهخواجه آقاذکور88
0158وحیداللهعبدالواحدذکور88
6215بشیر احمد شیر علمذکور88
7783عبدالناصرعبدالقادرذکور88
5153سلیمانوزیر احمد ذکور88
9819محمد شایقخان محمد ذکور88
8781امید جوادذکور88
4800عبدالحیعبدالهادیذکور88
7212نصیب اللههمایونذکور88
1245سید مصطفیسید محمد ذکور88
6415محمدساحلمحمد شریفذکور88
6319احمد میلادمحمد نسیمذکور88
0119ذکور88
2843حیات اللهسید مرزاذکور88
5095ذکور88
9220احمد فیصل1همایونذکور88
0829حسنیهممتازاناث88
1908سجیهمحمد شریفاناث88
2606روحینانزیراللهاناث88
2630فریبامحمد ناصراناث88
2730وجیهمومن خاناناث88
10463اناث86
5743فریباخدا داداناث86
1163هاجرهعبدالغفوراناث86
2765زحلمحمد قاسماناث86
2027هاجرهوحیداللهاناث86
1996اناث86
0564ناهیدمحمد قویاناث86
5582اناث86
6053آسیهمیر حسیناناث86
4864دیباغلام سخیاناث86
0858طیبهعبدالظاهراناث86
10470ذکور86
6520فیصلزلمیذکور86
3160محمد قسیممحمد نسیمذکور86
7071احمد اقبالمحمد یارذکور86
6625عادلمعشوقذکور86
4151ذکور86
9616صدامعبدالحفیظذکور86
8769کامگارداد بخشذکور86
6805تمیم احمد فضل محمد ذکور86
7755حسام الدینعبدالحکیمذکور86
7144محمد یاسرگل الرحمنذکور86
2983حکمت اللهعبدالقدوسذکور86
9296نبی اللهنصرت اللهذکور86
4743رامینعبدالوهابذکور86
0881عبدالوارثغلام سرورذکور86
1744ذکور86
1883سید عبدالرحمنسید هاشمذکور86
1948بی بی صایمهعبدالوحیداناث86
2086پروانهخالد نظراناث86
1447شبنماسداللهاناث84
9925صدفنثار احمد اناث84
7612مصعودهعبدالمقصوداناث84
7373طوبامحمد فریداناث84
8175تمناحیدر خاناناث84
1279ذکور84
7446محمد عثمانمحمد آصفذکور84
3696حشمت اللهحفیظ اللهذکور84
1806عبدالمبینعبدالجبارذکور84
9312عبید اللهعبدالمتینذکور84
0092منصوراللهمحمد خالدذکور84
6669عزیز اللهاسداللهذکور84
5554محمد ذاکرشاه لالاذکور84
6830وسیممحمد سلیمذکور84
7450احمد خسرولعل محمد ذکور84
9499نعمت الله رحمت اللهذکور84
5569ذکور84
5236محمد اجملمحمد نسیمذکور84
9947احمد بلالعبدالکبیرذکور84
2276سجیهعبدالواحداناث84
7885مریمعبدالبصیراناث82
7611اناث82
4831سوسنغلام محی الدیناناث82
10111فرهادغلام فاروقذکور82
6441میثمفقیر حسینذکور82
8538فردینمحبوب الدینذکور82
8705کبیر جاننور الحقذکور82
4873ذکور82
3501رستمعبدالرحمنذکور82
4329ذکور82
7317حیات اللهرحمت اللهذکور82
2680ذکور82
0830مریمممتازاناث82
1392اناث82
6758الههعبدالوحیداناث80
5093مریمسید جمالاناث80
2334اناث80
7814ذکیهمحمد یوسفاناث80
10387احمد ولیدشیرآجانذکور80
10053هدایت اللهمحمد اکبرذکور80
8651امین اللهبسم الله ذکور80
8787محمد راشدعبداللهذکور80
6586شهرامعبدالوهابذکور80
6238شیر زادعبدالولیذکور80
0107ذکور80
2177فرشتهعبدالصبوراناث80
2397نویسامحمد قسیماناث80
2731مرسلحاجی محمداناث80
0154اناث78
7515سلماعبدالکبیراناث78
7890سجیهمحمد میراناث78
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم اناث78
4690سمیهعبدالبشیراناث78
91591ذکور78
10453ذکور78
3989عبیداللهنعمت اللهذکور78
6497شهیرعزیز احمد ذکور78
1801شهرامحاجی شاپورذکور78
8504شفیق اللهامیر دادذکور78
2775محمد رامینمزملذکور78
0105فوزیهغلام حیدراناث78
2056نگینهعبدالستاراناث78
1704ثنامحمد عاصماناث76
7475رومیلاسید اکبراناث76
7615رویانجیب اللهاناث76
1392ولولهعبدالعلیاناث76
7506محب اللهنقیب اللهذکور76
5305محمد ساحلمیرویسذکور76
6307عصمت اللهعبدالرحمنذکور76
6446محمد میلادعبدالحمیدذکور76
5056عبدالقویعبدالغیورذکور76
9932پرویزگل آقاذکور76
6472عبدالتمیمعبدالستارذکور76
0251عبدالرحیمعبدالعظیمذکور76
2719نسرینمحمد یعقوباناث76
2720مرسلمحمد همایوناناث76
1221اناث74
2225اناث74
6775لیزاضیالحقاناث74
4727شازیهاسلام الدیناناث74
10412سید شعیب سید حیدر ذکور74
0584الفت اللهعبدالکبرذکور74
6524مسیح اللهسید احمد ذکور74
7494عبدالمالکمحمد یعقوبذکور74
6684لطف اللهمحمد رفیعذکور74
6012ذکور72
7342محمد امیدمحمد جانذکور72
7419شیر دادکریم دادذکور72
1692عبدالصمدمحمد آقاذکور72
10447اناث70
8836رمیدهبسم اللهاناث70
8837سیما ثمربسم اللهاناث70
8423محمد آصفاکرام الدینذکور70
7385روح اللهنور اللهذکور70
2984صبغت اللهعبدالقدوسذکور70
1907احمد سجادمحمد شریفذکور70
2448نورآغاعبدالرشیدذکور70
2275ولیناعبدالفتاحاناث70
4945فضل امینرحمت ولیذکور68
3343محمد ایوبمحمد معصومذکور68
8566ذکور68
9420احمد مصورمحمد شایقذکور68
6409رامین احمد نعمت اللهذکور68
2070عبدالتوابعبدالوحیدذکور68
1172عابد الرحمنسیف الرحمنذکور68
1939نرگسخواجه حکمتاناث66
10421ذکور66
10409سهرابگل آغاذکور66
2605ذکور66
7134مهدیکرم علیذکور66
5135مزملعزیز اللهذکور66
9012زیارملمیرویسذکور66
9321بکتاشفرهادذکور66
6605فدا محمد عبدالظاهرذکور66
5925مصطفیمحمد ناصرذکور66
7973نواز خانشیرین آغاذکور66
5301ذکور66
5896احمد شهیرشیر محمد ذکور66
1400ذکور66
7921مرسلخلیل اللهاناث64
9092ذکور64
4133نورالرحمننور احمد ذکور64
9233محمد امینمحمد سلیمذکور64
2626ذکور64
7763محمد الیاسمحمد اقبالذکور64
8019حسیب محمد شریفذکور64
3903عبدالوکیلجهانگیرذکور64
2168حجت اللهاحسان اللهذکور64
2553فیروزهراز محمد اناث64
7790شکیلاعبدالودوداناث62
6964مسلمهسیلانیاناث62
9804سمیع اللهمحمد بیکذکور62
9088کیهان الدینشهاب الدینذکور62
2640روهیدمحمد شاهذکور62
2818اناث62
8432یاسرخواجه یاسراناث60
10455ذکور60
10392ولیدعبدالرشیدذکور60
8879سید ندیمسید اکبرذکور60
5535عبدالحفیظعبدالجبارذکور60
6106سیف الرحمنعبدالغفارذکور60
0905روملامر الدینذکور60
7863عباسشهباز خانذکور60
7396عبدالنذیرعبدالرشیدذکور60
1895حافظمحمد نعیمذکور60
4409ذکور58
5392ذکور58
5519حامدتاج محمد ذکور58
0463محمد روملمحمد ایملذکور58
7395مصطفیمحمد آغاذکور58
2954ذکور58
2499شیرزادعبدالرزاقذکور58
10364عبید اللهجنت گلذکور56
1249ذکور56
4946محمد باعثمحمد شریفذکور56
4907مهدیعلی بخشذکور56
2075ذکور56
6340احمد ضیااحمد ذکیذکور56
4582انورالحقضیاالحقذکور56
2585محب اللهعزیز اللهذکور56
2398شهلامحمد عظیماناث56
0030اناث54
4577محمد اسماعیلنافع الدینذکور54
2766احمد فیصلاحمد جاویدذکور54
8877ویسسیف الرحمنذکور54
5152صاحب نظر بای نظرذکور54
9361الهامامیر خانذکور54
0312ذکور54
1505زبیراللهنعمت اللهذکور54
1724اکرام الدینغلام سخیذکور54
2782طوفاننورخانذکور54
8869قیسسیف الرحمنذکور52
7273عبدالراشدعبدالرشیدذکور52
1609ذکور52
7162جمال الدینحسام الدینذکور52
2813ذکور52
10143سوریازلمیاناث50
6547بهارحیات اللهاناث50
10401محمد اسماعیلمحمد عظیمذکور50
8940حامدخیر محمد ذکور50
2586رخسارفدا محمداناث50
10342محمد هارونفیض خداذکور48
3432سارهعبیداللهذکور48
2552احمد فهیممحمد شاهذکور48
7835اناث46
0726عبدالباعثشهزادذکور46
8955سعادتصفا الدیناناث44
9331هارونفرهادذکور44
8887ذکور44
2073اناث44
2735نقیب محمد شیر محمد ذکور42
6009حسیب اللهمحمد نسیمذکور42
7867احمد ولیغرزیذکور42
10400مکتوممحمد عظیمذکور40
1248ذکور40
2783یحییکمال الدینذکور40
9659ذکیحاجی جاویدذکور38
9195محمد عمرانمحمد عثمانذکور38
7854محمد سیرغلام سرورذکور36
5763ذکور36
3955حسیب اللهمحمد امانذکور34
1161مجیب الرحمنسیف الرحمنذکور32
1112ذکور30
6939اناث28
5534عبدالطیفعبدالجبارذکور24

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
22
31
43
54
62
74
82
92
101
112
123
131
143
153
164
171
182
193
203
211
224
232
241
253
262
272
283
294
304
312
322
331
344
353
362
373
384
391
403
412
423
431
444
453
461
473
483
494
501