نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
3406سیاه مویعبدالرب100
1129نادیهصفی الله100
1132ثنامحمد حکیم100
8049شکیبافدا محمد100
3659مسکاغلام رسول100
1303آرزوسید میران100
0769مروهبزرگ100
4022گلثوممایل آغا100
9631خاطرهمحمد داود100
7168سجیهشیرزاد100
9189مروه محمد صدیق100
2162سلمهاحمد ضیا100
6646سمیهاحمد ضیا100
0608سوسنمحمد یعقوب100
7809فاطمهزین الدین100
8763مسلمهزلمی100
1723100
6978حسناعبدالحبیب100
5198نجلایار محمد 100
2703100
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب100
9372فهیمهعلی جم100
10351ذبیح اللهعبید الله100
8878منیب اللهنعمت الله100
4538ارمانعزیز الله100
6346مبشرفدا محمد 100
5401عبدالمومنعلی محمد 100
1035الیاسرحم الدین100
8857حمید رضاعبدالحکیم100
0341احمد نویدعبدالحبیب100
0189100
6728انعام اللهآقا محمد 100
2810شفیع اللهمحمد یاسین100
6552عثمانمحمد قیس100
1509100
6233فردوسعبدالطیف100
3361احمد ضیاغلام ممتاز100
2442قربان علیخان علی100
7767یوسفمحمد آصف100
0998صدیق اللهحبیب الله100
7343محمد اللهبهرام100
6869حکمت اللهمحمد سالم100
8461100
0986احمد سلیمانخلیل الله100
7542احسان اللهعبدالرحیم100
6489برکت اللهنصر الله100
5490انعامحفیظ الله100
7644عبدالودودعبدالرشید100
7355عبدالوارثعبدالقدوس100
6408عبدالواحدمحمد سعید100
1986آرشداد الله شریف100
2785محمد شیرزیگل نبی100
1878حسنیهعبدالرشید100
1046998
1005298
8717امجدولی جان98
4855عبدالرحمنمحمد امین98
1234فرهادسید آقا98
10393زرغونهمحمد اکبر98
10284مروهنو خان98
6336هادیهعبدالودود98
4843سوسنذبیح الله98
4877زحلمحمد ابراهیم98
7638صدف شیر الله98
5283شبانهدلاور خان98
7095سحرعبدالوحید98
9003فرشتهمحمد اکبر98
6540سحارهسید حسین98
6975طیبهمحمد انیس98
6462طیبهمحمد داود98
9178سوسنمحمد رضا98
7877مرسلعبدالنذیر98
2890بنفشهحیات الله98
5755سمااحمد وحید98
002298
2787رخسارجمعه گل98
7012رنوسمحمد مرزا98
9248عاطفهعبدالقادر98
1046498
1044998
10397لایقخسرو98
10386میلادمحمد رقیب98
10301ضیاالرحمنتاج محمد 98
1027مسیح اللهحمید الله98
556998
2536محمد رومانپادشاه میر98
1479بشیر احمدمحمد اشرف98
6681احمد طیبداد الله98
244498
3183عبدالواحدنظام الدین98
7928محمد موسیمحمد آغا98
3918احمد حامدعبدالحسین98
6230شعیبعبدالرحیم98
2676میرویسمحفوظ الله98
9396عبدالرحمنعبدالمعین98
6570ابرارالحقفضل حق98
8805ابراهیم فرید الله98
8990محمد سهرابمحمد صابر98
9341سید الیاسمنور شاه98
6094عبیداللهاحمد قاسم98
6121عاشق اللهنجیب الله98
7424نصرت اللهاحمد جاوید98
9044غلام مرتضیغلام مصطفی98
9938دریوشدر محمد 98
8595عبدالناصرمحمد نادر98
0726عبدالباعثشهزاد98
144498
7087عزت اللهفضل خدا98
1875احمد شیرزیعبدالسعید98
1813صفآمحفوظ الله98
2735روزیتالعل آقا98
6470ذبیح اللهعبدالرحمن96
0436حشمت اللهنصرالله96
8434صاحبهمحمد صفی96
8625پلوشهمحمد سالم96
4924سحرگل احمد 96
6865مریمخان آغا96
7844حسینهفیروز احمد 96
6251سما صدیقیمحمد حشم96
8183شبنمفدا محمد 96
8246زینبسیف الله96
8046مرسلمحمد رسول96
5875حمیراطاهر محمد 96
8951سمیراخادم حسین96
0982رخسارمحمد عالم96
6661سلواکریم الله96
8729مروهمحمد ایوب96
0693فروزانمحمد کریم96
0125سحرمحمد انور96
4610سارهمحمد یوسف96
636396
9247مهریهامیر محمد 96
2008اسما سعیدهغلام صادق96
6542شملهرحمت گل96
000196
2293ظریفغلام سخی96
5305محمد ساحلمیرویس96
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن96
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور96
1806عبدالمبینعبدالجبار96
6936احمد فیصلحبیب الرحمن96
8413عبدالوسیمعبدالوحید96
6005محمد مهدیامیر محمد 96
170796
7172عبدالمتینعبدالله96
3160محمد قسیممحمد نسیم96
7104محمد رفیعمحمد شفیع96
6227محمد وارثعبدالودود96
2983حکمت اللهعبدالقدوس96
4830غنضفرمحمد سرور96
0158وحیداللهعبدالواحد96
6164مبشرمحفوظ شاه96
8500عبدالحنانمحمد حسین96
1644منصورشاهقمبرشاه96
1527رخسارولی محمد96
1959صدفعصمت الله96
2057شگیباافغانشاه96
2388نوریهگل نور96
10363ادریساحمد شاه94
8982ضمیر عبدالقدیر94
2451عبداللهصبغت الله94
1047694
5137صدیقهمحمد جان94
0868ماه رخسید امیر94
6866سوریاعبدالمقصود94
7814ذکیهمحمد یوسف94
6102معصومهنور آغا94
6825سمیهمحمد رسول94
6893ریحانهحبیب الله94
1106کوثرعبدالصمد94
1645نورستهجمعه خان94
3186مریمعبدالفهیم94
8036مریمعبدالله94
0564ناهیدمحمد قوی94
9303زحلامین الله94
9310حسنامحمد ظفر94
447794
7911رنگینهدین محمد 94
3136آرینمحمد حفیظ94
739794
218994
10396الیاسمحمد عظیم94
6805تمیم احمد فضل محمد 94
468794
6576عبدالوهابعبدالفتاح94
0340عبیداللهمحمد اسماعیل94
6474قیام الدیننور الدین94
4588ارشادعزیز الله94
7004محمد هارونعبدالهادی94
6916ثنا اللهمحمد حشم94
9270احمد راشدزلمی94
8804نظام الدینمحمد عثمان94
6765نصرت اللهمحمد رضا94
6472عبدالتمیمعبدالستار94
7260ویس الدینشیر احمد94
127994
7489منظور فیض محمد 94
8901سید روح اللهسید محمد سرور94
6684لطف اللهمحمد رفیع94
0398محمد الهامغلام بهاوالدین94
188394
0078 بلالعبدالله94
1658خالدعلی گل94
1969صمیممحمد اکبر94
1970سعیداللهرحمن الله94
0534مژگانعبدالقدوس94
2056نگینهعبدالستار94
2086پروانهخالد نظر94
2241رابعهمحمد ظاهر94
5981احمد ولیفدا محمد 92
5500منصور اللهگل محمد 92
3197مصطفیحسیب الله92
7612مصعودهعبدالمقصود92
8175تمناحیدر خان92
991892
5528شکریهعبدالکمال92
2552نفیسهعبدالغیاث92
9249سعدیهامیر محمد 92
6517ناروننعمت الله92
1531سومنمحمد نسیم92
8881بهشتهضیا الدین92
0363سایمهمحمد نعیم92
7671عبدالحفیظعبدالرقیب92
7867احمد ولیغرزی92
1173طارقحکیم خان92
6347نجیب اللهعلی احمد 92
0453عبداللهمحمد سلیم92
6764احمد سلیماحمد ضیا92
0092منصوراللهمحمد خالد92
8944محمد سهیلمحمد امیر92
6488ادریسحیات خان92
9495علی رضاحفیظ الله92
7737غلام صفدرنظر خدا92
9932پرویزگل آقا92
3152احمد عاصمنورالله92
085592
0701مجتبی خانعبدالمحمد92
2244محمد فیاضمحمد بشیر92
2733ذکیهمحمد نادر92
1041890
6529محمد ولیدمحمد وحید90
259490
1044690
7188معصومهشمس الاحمد 90
992790
992190
5537شبنمعلی محمد 90
6406مدیحهمحب الله90
6584لیلامحمد زید90
207390
4369سونمغلام فاروق90
2098نگینهمحمد اسحاق90
1002یلداعبدالرازق90
2416صفیهمحمدالدین90
6416خدیجهمحمد حسین90
458390
1044590
1044490
1043690
10414سلمان خانسلیمان90
10407فایزعبدالروف90
7268محمد منصوراحمد شاه90
6640سید علی سجادسید میر آغا90
2766احمد فیصلاحمد جاوید90
7333محمد معیدمحمد فرید90
1082احمد زبیرگل آقا90
3783دانشجان الدین90
9042شبیر احمد محمد شفیع90
1350احمد مسعودفضل الرحمن90
7787احمد فیصلغلام احمد 90
8756امید فضل الله 90
6830وسیممحمد سلیم90
6215بشیر احمد شیر علم90
7072نعمت اللهسخی محمد 90
8019حسیب محمد شریف90
2483محمد سجادمحمد فرید90
6232فردینمحمد فاروق90
1858مصطفیجمشید90
6009حسیب اللهمحمد نسیم90
1883سید عبدالرحمنسید هاشم90
281590
2477نازیلاعبدالشکور90
1046188
8915عنایت اللهخداداد88
6562حبیب اللهفضل من الله88
10399گل افشانمهر علی شاه88
6944فاطمه الزهرانور محمد 88
2765زحلمحمد قاسم88
6629زهراءمحمد حلیم88
6407منیرهسید عزیزالرحمن88
1921شبنمعبدالحمید88
4368سارهحبیب الله88
646488
140088
1045388
9332امیدرحم خدا88
4847غلام مرتضیامین الله88
8504شفیق اللهامیر داد88
6592مجیب الرحمننقیب الله88
9669عبدالباسطاحمد شاه 88
5539عمر فاروقعبدالهادی88
5141حبیب الرحمننضری شاه88
5713الیاس نظر محمد 88
8769کامگارداد بخش88
099488
1721عباد اللهراز محمد88
2025ساراغلام فاروق88
2566گیتاامین الله88
2605سوسنمدد خان88
2606روحینانزیرالله88
6306نثار احمد عبدالله86
10334کوثرسیف الدین86
7885مریمعبدالبصیر86
6951سلماگل الرحمن86
454886
7344قدریهاحمد طارق86
761186
412186
4108عاطفهعبدالاحمد 86
10384عبدالرحمنرحمت الله86
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی86
530186
4974احمد عمرانعبدالله 86
7783عبدالناصرعبدالقادر86
8892عبدالباسطعبدالمطلب86
4146جوادعبدالقهار86
7755حسام الدینعبدالحکیم86
7715سیدالهامسید فرید الله86
7385روح اللهنور الله86
4800عبدالحیعبدالهادی86
9875محمد نورمحمد عثمان86
4743رامینعبدالوهاب86
6439شریف اللهعزیز الله86
7040عباداللهمحمد نادر86
2168حجت اللهاحسان الله86
2285احمد فرشادعبدالسمیع86
1949بی بی طیبهعبدالواحد86
9986خدا بخشسخی بخش84
3643مدثرمحمد هاشم84
2850مرید احمدفرید احمد 84
0867حماسهمحمد طاهر84
0858طیبهعبدالظاهر84
233484
7921مرسلخلیل الله84
1939نرگسخواجه حکمت84
8126رویاولی محمد 84
4628خماربشیر الدین84
10277عبدالرحمنعبدالجلیل84
6810عبدالمقسدعبدالمتین84
6441میثمفقیر حسین84
6770عباد اللهشفیع الله84
7806یاسرعبدالطیف84
5925مصطفیمحمد ناصر84
6844عظمت اللهخواجه آقا84
4867دیدارعاشور بیک84
8262مبارزمحمد اسلم84
0968محب اللهعبدالحیات84
1751امیدمیرویس84
2175توفیق اللهمحمد جان84
2177فرشتهعبدالصبور84
2778حساناتسرفراز84
9876نجیب اللهفضل الله82
6752احمد شجاعمحمد معروف82
550382
550382
10229زهرهعبدالاحد82
5743فریباخدا داد82
7475رومیلاسید اکبر82
9925صدفنثار احمد 82
558282
9129زهرامحمد کبیر82
8048شکریهعبید الله82
9801جمیلهاحمد جمیل82
8836رمیدهبسم الله82
9416نجیلاعبدالودود82
10278توفیق اللهولی محمد 82
5119سجادفضل ا لحق82
9296نبی اللهنصرت الله82
6497شهیرعزیز احمد 82
7446محمد عثمانمحمد آصف82
2129سید شعیبمحمد شریف82
7695غلام حیدر عبدالصمد82
1317محمد الیاسمحمد هاشم82
9046فیصلعبدالقادر80
9040احمد ساحلمحمد طاهر80
2027هاجرهوحیدالله80
4864دیباغلام سخی80
6769سعدیهمحمد رضا80
6616سعدیهعبدالکریم80
015480
6965مدینهسیلانی80
8554مبشرهخیر محمد 80
8750رحمت اللهمحمد شریف80
0071الیاسگل نبی80
487380
6238شیر زادعبدالولی80
0763زاهدغلام فاروق80
8545عبدالنصرتعبدالحلیم80
509580
220880
3670احمد سیرغلام حضرت80
2496فهیممحمد قسیم80
2731مرسلحاجی محمد80
9405سیف الرحمنحبیب الرحمن78
1044778
3423همیشهمحمد خالد78
8402پروانهحاجی عبدالخالق78
0869فوزیهنور علی78
2551معصومهشاه محمود78
2625شکریهشاه محمود78
5799سید نثار سید حبیب78
7523بشیر احمد نصیر احمد 78
5002عبدالحنانعبدالباسط78
6300سید سجادسید شاه حسین78
9312عبید اللهعبدالمتین78
7051یاسرسمیع الله78
0699احمد یاسرنجیب الله78
1841شمس اللهالفت الله78
9999سید نعمت اللهسید لعل شاه78
0881عبدالوارثغلام سرور78
1734محمد عمرعبدالفرید78
2730وجیهمومن خان78
1042176
9947احمد بلالعبدالکبیر76
9616صدامعبدالحفیظ76
8471سید عباد اللهسید محمد رسول76
7506محب اللهنقیب الله76
6996صدفاحمد وحید76
636276
2642شبنممحمد تقی76
1392ولولهعبدالعلی76
2849بصیرهگلاب الدین76
4629ساغربشیر الدین76
1046776
1042276
10357نور الدینفتح علی76
10053هدایت اللهمحمد اکبر76
1245سید مصطفیسید محمد 76
4577محمد اسماعیلنافع الدین76
8538فردینمحبوب الدین76
3989عبیداللهنعمت الله76
7326سلیمانعبدالرسول76
6605فدا محمد عبدالظاهر76
9394مصطفیمحمد بلال76
7212نصیب اللههمایون76
7681حبیب اللهعبدالستار76
6556فردوسحضرت نور76
170976
7815عبدالحمیدعبدالقیوم76
1023احمد سهیلمحمد صفا76
10411فرزانهحاجی عبدالخالق74
8728ساغرسید نجیب الله74
10409سهرابگل آغا74
6625عادلمعشوق74
0584الفت اللهعبدالکبر74
7276فیض اللهمحمد سلیم74
7837احمد ولیامام الدین74
0144سید مصطفیحسین آقا74
10322محمد هارونمحمد صدیق72
6454احمد نجیب الله72
1163هاجرهعبدالغفور72
6053آسیهمیر حسین72
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل72
122172
662172
8837سیما ثمربسم الله72
2039بینظیرامر علی72
6995محمد یوسفعبدالمتین72
3696حشمت اللهحفیظ الله72
9241حیدر علیعبدالاحد72
7263محمد میلادعبدالطیف72
9819محمد شایقخان محمد 72
4691عبدالکبارعبدالغفار72
7419شیر دادکریم داد72
9923سیارهاسد الله72
281872
5554محمد ذاکرشاه لالا70
5464عظیم اللهالماس70
3935نرگسخلیل الرحمن70
10336محمد قسیمعبدالقدوس70
10111فرهادغلام فاروق70
4133نورالرحمننور احمد 70
0463محمد روملمحمد ایمل70
1172عابد الرحمنسیف الرحمن70
7071احمد اقبالمحمد یار70
4799عبدالودودعبدالهادی70
1692عبدالصمدمحمد آقا70
2521محمد ضمیرعبدالقدیر70
139270
2597سومامحمد طاهر70
2604مریمعصمت الله70
7515سلماعبدالکبیر68
6405شازیهمحب الله68
301168
1047968
353268
7524احمد حاجی رسول68
7493اقبال احمد گل آقا68
4827حمد اللهسید محمد 68
7395مصطفیمحمد آغا68
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن68
2782طوفاننورخان68
281768
7863عباسشهباز خان66
7535اجملهدایت الله66
4480صفر محمد سید احمد 66
8619احمد حسینمحمد نذیر66
5056عبدالقویعبدالغیور66
6409رامین احمد نعمت الله66
9012زیارملمیرویس66
1801شهرامحاجی شاپور66
5135مزملعزیز الله66
7450احمد خسرولعل محمد 66
1907احمد سجادمحمد شریف66
8083سارهعبدالله64
8331صدفعبدالصبور64
2848خاتمهگلاب الدین64
2068مقدمعبدالضیا64
9328محمد الیاسغلام حسین64
5152صاحب نظر بای نظر64
1728خالدعبدالحمید64
1046062
1043262
295462
295462
3955حسیب اللهمحمد امان62
3736شکریهرحمت الله62
2069شبیرعبدالضیا62
2070عبدالتوابعبدالوحید62
6904محمد الهاممحمد صابر62
8879سید ندیمسید اکبر62
7763محمد الیاسمحمد اقبال62
9220احمد فیصلهمایون60
1704ثنامحمد عاصم60
7398محمد عابدمحمد حامد60
8546مدثرخلیل الله60
8705کبیر جاننور الحق60
2735نقیب محمد شیر محمد 60
6772احسان اللهمرزا رسول60
281360
1948بی بی صایمهعبدالوحید60
603258
6964مسلمهسیلانی58
10401محمد اسماعیلمحمد عظیم58
2743مرتضیپاینده محمد 58
5519حامدتاج محمد 58
1895حافظمحمد نعیم58
281958
10143سوریازلمی56
7373طوبامحمد فرید56
909256
3903عبدالوکیلجهانگیر56
1724اکرام الدینغلام سخی56
2646عبدالتمیمعبدالجبار56
9625محمودعزیز محمد 54
6547بهارحیات الله52
10400مکتوممحمد عظیم52
4848محمد یاسرمحمد وحید52
7134مهدیکرم علی52
8787محمد راشدعبدالله52
8877ویسسیف الرحمن52
9088کیهان الدینشهاب الدین50
2783یحییکمال الدین50
060648
8905دیوهمحمد یعقوب48
10264عبدالشبیرعبدالقیوم48
164048
7162جمال الدینحسام الدین48
2499شیرزادعبدالرزاق48
1576ثناسید احمد فرید46
5009علی اکبرمحمد کاظم46
539246
7854محمد سیرغلام سرور46
9361الهامامیر خان46
10182لیمهمحمد رضا44
1044344
8840احمد رشادمیرویس44
7317حیات اللهرحمت الله44
4946محمد باعثمحمد شریف44
6669عزیز اللهاسدالله44
9331هارونفرهاد44
9080جواد صاحب الدین44
6374محمد هارونصابر44
6660یماعلی جان42
6572نصرت اللهشمس آقا42
9659ذکیحاجی جاوید42
101742
2024نگینهغلام فاروق42
7582احمد شاهدداود40
262640
5452محمد میرویسمحمد طارق40
9494کیهانخالد40
2984صبغت اللهعبدالقدوس40
8423محمد آصفاکرام الدین40
7973نواز خانشیرین آغا40
2585محب اللهعزیز الله40
8924مژگانغلام محی الدین38
8869قیسسیف الرحمن38
9420احمد مصورمحمد شایق36
5488محمد آصفمحمد یوسف36
2448نورآغاعبدالرشید36
6586شهرامعبدالوهاب34
9837محمد شیرگل شیر34
6876032
693932
1562932
2276سجیهعبدالواحد32
9804سمیع اللهمحمد بیک30
2275ولیناعبدالفتاح30
1045528
8105فرشادفخرالدین28
1506126
463726
124820
2581پیمانمحمد انوربه دفتر مراجعه کند

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
22
32
43
52
62
74
83
91
102
112
122
134
143
151
162
171
182
193
204
212
222
231
243
254
262
271
282
293
302
311
321
331
342
352
364
374
382
392
403
412
423
432
441
452
461
474
482
494
502