نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
7344قدریهاحمد طارق100
4924سحرگل احمد 100
1132ثنامحمد حکیم100
1129نادیهصفی الله100
3406سیاه مویعبدالرب100
0769مروهبزرگ100
1723100
1531سومنمحمد نسیم100
2416صفیهمحمدالدین100
7397100
7877مرسلعبدالنذیر100
7012رنوسمحمد مرزا100
6540سحارهسید حسین100
9025منورهسردار محمد 100
5528شکریهعبدالکمال100
6584لیلامحمد زید100
6965مدینهسیلانی100
6230شعیبعبدالرحیم100
4691عبدالکبارعبدالغفار100
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور100
7737غلام صفدرنظر خدا100
7489منظور فیض محمد 100
1035الیاسرحم الدین100
9051احمد شاهدیدار100
6306نثار احمد عبدالله100
7355عبدالوارثعبدالقدوس100
8595عبدالناصرمحمد نادر100
6728انعام اللهآقا محمد 100
7644عبدالودودعبدالرشید100
9754100
6552عثمانمحمد قیس100
7180ادریسذبیع الله100
2810شفیع اللهمحمد یاسین100
2442قربان علیخان علی100
0986احمد سلیمانخلیل الله100
1707100
1046998
1234فرهادسید آقا98
7168سجیهشیرزاد98
1047398
1047198
2162سلمهاحمد ضیا98
6866سوریاعبدالمقصود98
4022گلثوممایل آغا98
8434صاحبهمحمد صفی98
3659مسکاغلام رسول98
4877زحلمحمد ابراهیم98
8729مروهمحمد ایوب98
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب98
6661سلواکریم الله98
2552نفیسهعبدالغیاث98
7809فاطمهزین الدین98
9310حسنامحمد ظفر98
7404خالدهعظیم الله98
10386میلادمحمد رقیب98
10351ذبیح اللهعبید الله98
10301ضیاالرحمنتاج محمد 98
9833ایرجصالح محمد 98
0398محمد الهامغلام بهاوالدین98
9876نجیب اللهفضل الله98
7424نصرت اللهاحمد جاوید98
1027مسیح اللهحمید الله98
7268محمد منصوراحمد شاه98
9341سید الیاسمنور شاه98
7104محمد رفیعمحمد شفیع98
6681احمد طیبداد الله98
7671عبدالحفیظعبدالرقیب98
7867احمد ولیغرزی98
9669عبدالباسطاحمد شاه 98
0726عبدالباعثشهزاد98
6640سید علی سجادسید میر آغا98
4829خان محمد حسین بخش98
4830غنضفرمحمد سرور98
018998
5401عبدالمومنعلی محمد 98
7343محمد اللهبهرام98
9046فیصلعبدالقادر98
2828روح اللهتاج محمد98
1479بشیر احمدمحمد اشرف98
6764احمد سلیماحمد ضیا98
6765نصرت اللهمحمد رضا98
7928محمد موسیمحمد آغا98
7767یوسفمحمد آصف98
171798
8413عبدالوسیمعبدالوحید98
0998صدیق اللهحبیب الله98
7808شاهینشیر افضل98
3361احمد ضیاغلام ممتاز98
2536محمد رومانپادشاه میر98
6005محمد مهدیامیر محمد 98
7535اجملهدایت الله98
0828الههعبدالحکیم98
1959صدفعصمت الله98
2566گیتاامین الله98
1916محمد ناشرمحمد بشیر98
2848خاتمهگلاب الدین96
0436حشمت اللهنصرالله96
10399گل افشانمهر علی شاه96
10385نارونسلطان محمد 96
10284مروهنو خان96
6646سمیهاحمد ضیا96
6865مریمخان آغا96
1106کوثرعبدالصمد96
1303آرزوسید میران96
7188معصومهشمس الاحمد 96
8625پلوشهمحمد سالم96
6406مدیحهمحب الله96
6251سما صدیقیمحمد حشم96
6944فاطمه الزهرانور محمد 96
6996صدفاحمد وحید96
7638صدف شیر الله96
041096
0564ناهیدمحمد قوی96
002296
6542شملهرحمت گل96
6462طیبهمحمد داود96
3735خدیجهنور محمد 96
9189مروه محمد صدیق96
1341صدفشیر علی96
0692فریالمجیب الرحمن96
6518شبانهصبر الله96
412196
407596
2849بصیرهگلاب الدین96
7373طوبامحمد فرید96
4368سارهحبیب الله96
1044996
1044496
10397لایقخسرو96
10394فرزادعبدالغفار96
10384عبدالرحمنرحمت الله96
8262مبارزمحمد اسلم96
600096
7848احمد فاضلالف خان96
7715سیدالهامسید فرید الله96
1858مصطفیجمشید96
6247الهامعبدالهادی96
4604نزهت اللهصبغت الله96
4704عبداللهصفت الله96
6439شریف اللهعزیز الله96
3670احمد سیرغلام حضرت96
3696حشمت اللهحفیظ الله96
6346مبشرفدا محمد 96
2743مرتضیپاینده محمد 96
4867دیدارعاشور بیک96
5490انعامحفیظ الله96
144496
1350احمد مسعودفضل الرحمن96
6869حکمت اللهمحمد سالم96
5981احمد ولیفدا محمد 96
2850مرید احمدفرید احمد 96
3160محمد قسیممحمد نسیم96
2676میرویسمحفوظ الله96
6164مبشرمحفوظ شاه96
0341احمد نویدعبدالحبیب96
3643مدثرمحمد هاشم96
6491احمد فرشیدمحمد حسین96
6470ذبیح اللهعبدالرحمن96
7333محمد معیدمحمد فرید96
150996
8990محمد سهرابمحمد صابر96
2483محمد سجادمحمد فرید96
846196
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد96
7783عبدالناصرعبدالقادر96
1527رخسارولی محمد96
2605سوسنمدد خان96
2477نازیلاعبدالشکور96
1878حسنیهعبدالرشید96
2125خالدمحمد اسحاق96
281596
1046394
8246زینبسیف الله94
6628مریممحمد حلیم94
6102معصومهنور آغا94
8373مرجانحاجی حمید الله94
5137صدیقهمحمد جان94
8425سارهاحمد جمشید94
6336هادیهعبدالودود94
6407منیرهسید عزیزالرحمن94
9631خاطرهمحمد داود94
2642شبنممحمد تقی94
9801جمیلهاحمد جمیل94
2008اسما سعیدهغلام صادق94
9178سوسنمحمد رضا94
4610سارهمحمد یوسف94
646494
0226سهیلاسید محمد94
140094
6241اسراجاوید94
0982رخسارمحمد عالم94
9372فهیمهعلی جم94
0125سحرمحمد انور94
8951سمیراخادم حسین94
0693فروزانمحمد کریم94
6975طیبهمحمد انیس94
9303زحلامین الله94
4628خماربشیر الدین94
7850مروهلعل محمد 94
7174ژیلامحمد ناصر94
442894
5755سمااحمد وحید94
1044594
1042294
10363ادریساحمد شاه94
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی94
9220احمد فیصل1همایون94
9321بکتاشفرهاد94
8982ضمیر عبدالقدیر94
6233فردوسعبدالطیف94
2843حیات اللهسید مرزا94
8901سید روح اللهسید محمد سرور94
5493عرفانآزاد علی شاه94
2293ظریفغلام سخی94
6215بشیر احمد شیر علم94
8717امجدولی جان94
3183عبدالواحدنظام الدین94
8756امید فضل الله 94
7172عبدالمتینعبدالله94
044894
7162جمال الدینحسام الدین94
3197مصطفیحسیب الله94
7276فیض اللهمحمد سلیم94
6227محمد وارثعبدالودود94
3152احمد عاصمنورالله94
259494
6529محمد ولیدمحمد وحید94
6805تمیم احمد فضل محمد 94
6408عبدالواحدمحمد سعید94
5500منصور اللهگل محمد 94
244494
3501رستمعبدالرحمن94
1806عبدالمبینعبدالجبار94
6472عبدالتمیمعبدالستار94
9495علی رضاحفیظ الله94
6440محمد عمرمحمد صفدر94
6570ابرارالحقفضل حق94
8010ضیا الرحمنعبدالرازق94
6936احمد فیصلحبیب الرحمن94
0158وحیداللهعبدالواحد94
6770عباد اللهشفیع الله94
9396عبدالرحمنعبدالمعین94
6497شهیرعزیز احمد 94
7004محمد هارونعبدالهادی94
2785محمد شیرزیگل نبی94
2735روزیتالعل آقا94
2529کوثربهرام94
0534مژگانعبدالقدوس94
2241رابعهمحمد ظاهر94
0881عبدالوارثغلام سرور94
1658خالدعلی گل94
2285احمد فرشادعبدالسمیع94
2496فهیممحمد قسیم94
1875احمد شیرزیعبدالسعید94
1644منصورشاهقمبرشاه94
10393زرغونهمحمد اکبر92
6629زهراءمحمد حلیم92
1645نورستهجمعه خان92
8049شکیبافدا محمد92
8046مرسلمحمد رسول92
4843سوسنذبیح الله92
0608سوسنمحمد یعقوب92
1447شبنماسدالله92
447792
2787رخسارجمعه گل92
8881بهشتهضیا الدین92
0866لیمهمحمد فاروق92
7697مریمعبدالرحمن92
7698بهارعبدالصبور92
7814ذکیهمحمد یوسف92
8763مسلمهزلمی92
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل92
10391عبدالجمیلعبدالجبار92
10354محمد مسلمملتان92
10053هدایت اللهمحمد اکبر92
6454احمد نجیب الله92
6817حبیبمحمد داد92
8515مشعلغلام علی92
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن92
7863عباسشهباز خان92
2451عبداللهصبغت الله92
2288محمد حنیفمحمد شریف92
1987رفیع اللهداد الله شریف92
8878منیب اللهنعمت الله92
4588ارشادعزیز الله92
1835ذکریاباز محمد 92
9258محمد رفیع الهامایمل92
9969وسیممحمد عثمان92
4242احمد شهیراحسان الله92
9332امیدرحم خدا92
4538ارمانعزیز الله92
0092منصوراللهمحمد خالد92
8804نظام الدینمحمد عثمان92
9659ذکیحاجی جاوید92
0763زاهدغلام فاروق92
5305محمد ساحلمیرویس92
6946سیدالرحمننیک محمد 92
6916ثنا اللهمحمد حشم92
0453عبداللهمحمد سلیم92
7755حسام الدینعبدالحکیم92
9312عبید اللهعبدالمتین92
6094عبیداللهاحمد قاسم92
7822اکیاساحمد شاه92
6474قیام الدیننور الدین92
8805ابراهیم فرید الله92
9963جوادمحمد اسلام92
7385روح اللهنور الله92
6489برکت اللهنصر الله92
6554شکیبسید حسن92
7072نعمت اللهسخی محمد 92
2057شگیباافغانشاه92
2733ذکیهمحمد نادر92
2606روحینانزیرالله92
1734محمد عمرعبدالفرید92
0078 بلالعبدالله92
1751امیدمیرویس92
1969صمیممحمد اکبر92
1947احمد شبیرمحمد یعقوب92
10334کوثرسیف الدین90
10191مروهمحمد رضا90
0288هوسیحبیب الله90
6951سلماگل الرحمن90
8183شبنمفدا محمد 90
0868ماه رخسید امیر90
3136آرینمحمد حفیظ90
6053آسیهمیر حسین90
3994سعدیهسید هاشم90
7911رنگینهدین محمد 90
4864دیباغلام سخی90
9925صدفنثار احمد 90
5283شبانهدلاور خان90
3186مریمعبدالفهیم90
9003فرشتهمحمد اکبر90
6517ناروننعمت الله90
1921شبنمعبدالحمید90
4629ساغربشیر الدین90
4727شازیهاسلام الدین90
5198نجلایار محمد 90
9247مهریهامیر محمد 90
1046690
1046490
10414سلمان خانسلیمان90
6611پرویزمحمد یاسین90
7506محب اللهنقیب الله90
9875محمد نورمحمد عثمان90
6994محمد متینغلام سخی90
6562حبیب اللهفضل من الله90
2129سید شعیبمحمد شریف90
6709بهرام الدینمیا گل90
5618احمد ویساحمد فرید90
6626احمد خالداحمد وحید90
3989عبیداللهنعمت الله90
0464محمد بابرمحمد ایمل90
6347نجیب اللهعلی احمد 90
1173طارقحکیم خان90
7542احسان اللهعبدالرحیم90
8858احمد رشادصفی الله90
0699احمد یاسرنجیب الله90
6319احمد میلادمحمد نسیم90
8892عبدالباسطعبدالمطلب90
9270احمد راشدزلمی90
8944محمد سهیلمحمد امیر90
5554محمد ذاکرشاه لالا90
8471سید عباد اللهسید محمد رسول90
9766مدثرحاجی مجید90
0105فوزیهغلام حیدر90
2177فرشتهعبدالصبور90
2597سومامحمد طاهر90
1908سجیهمحمد شریف90
281790
1907احمد سجادمحمد شریف90
8728ساغرسید نجیب الله88
7858حسناامام یار88
2765زحلمحمد قاسم88
7885مریمعبدالبصیر88
9249سعدیهامیر محمد 88
2098نگینهمحمد اسحاق88
0363سایمهمحمد نعیم88
2373زحلعبدالصمد88
2027هاجرهوحیدالله88
9416نجیلاعبدالودود88
2890بنفشهحیات الله88
1047088
1046788
1045588
1041888
10396الیاسمحمد عظیم88
10357نور الدینفتح علی88
5236محمد اجملمحمد نسیم88
6238شیر زادعبدالولی88
6335زین اللهبهرام شاه88
6585یاسرعبدالکبیر88
0340عبیداللهمحمد اسماعیل88
5997توفیق اللهسید امیر88
2752فرقانگل حسن88
0071الیاسگل نبی88
6736احمد مریداحمد جاوید88
7144محمد یاسرگل الرحمن88
8500عبدالحنانمحمد حسین88
6409رامین احمد نعمت الله88
9932پرویزگل آقا88
6446محمد میلادعبدالحمید88
6488ادریسحیات خان88
6441میثمفقیر حسین88
3783دانشجان الدین88
6830وسیممحمد سلیم88
9296نبی اللهنصرت الله88
6520فیصلزلمی88
1948بی بی صایمهعبدالوحید88
2025ساراغلام فاروق88
2086پروانهخالد نظر88
2778حساناتسرفراز88
0830مریمممتاز88
2175توفیق اللهمحمد جان88
1044686
636386
7612مصعودهعبدالمقصود86
1815طیبهبهاوالدین86
1576ثناسید احمد فرید86
5093مریمسید جمال86
4108عاطفهعبدالاحمد 86
002486
0867حماسهمحمد طاهر86
938186
10387احمد ولیدشیرآجان86
10277عبدالرحمنعبدالجلیل86
220886
5187توفیق احمد محمد فاروق86
6556فردوسحضرت نور86
9076هلال الدینغوث الدین86
5002عبدالحنانعبدالباسط86
9241حیدر علیعبدالاحد86
7040عباداللهمحمد نادر86
7837احمد ولیامام الدین86
7524احمد حاجی رسول86
7523بشیر احمد نصیر احمد 86
6810عبدالمقسدعبدالمتین86
1172عابد الرحمنسیف الرحمن86
9361الهامامیر خان86
5519حامدتاج محمد 86
1841شمس اللهالفت الله86
7681حبیب اللهعبدالستار86
9394مصطفیمحمد بلال86
7087عزت اللهفضل خدا86
4731محمد سلیمبابه جان86
5488محمد آصفمحمد یوسف86
5265عبدالاحدعبدالمنان86
188386
9961احمد شاه مسعودعبدالهاشم86
9947احمد بلالعبدالکبیر86
2056نگینهعبدالستار86
1949بی بی طیبهعبدالواحد86
139286
2720مرسلمحمد همایون86
0829حسنیهممتاز86
2719نسرینمحمد یعقوب86
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن86
1970سعیداللهرحمن الله86
1046284
1163هاجرهعبدالغفور84
0869فوزیهنور علی84
1392ولولهعبدالعلی84
1002یلداعبدالرازق84
4369سونمغلام فاروق84
2625شکریهشاه محمود84
8048شکریهعبید الله84
138284
0858طیبهعبدالظاهر84
9248عاطفهعبدالقادر84
218984
10407فایزعبدالروف84
10278توفیق اللهولی محمد 84
6904محمد الهاممحمد صابر84
5535عبدالحفیظعبدالجبار84
4847غلام مرتضیامین الله84
4974احمد عمرانعبدالله 84
8880محمد نصرتنادر شاه84
468784
0548مرشیدریس الدین84
8953احمد پوپلخدر محمد 84
9819محمد شایقخان محمد 84
127984
7398محمد عابدمحمد حامد84
4146جوادعبدالقهار84
9986خدا بخشسخی بخش84
5539عمر فاروقعبدالهادی84
4028مدثرحشمت الله84
1317محمد الیاسمحمد هاشم84
6684لطف اللهمحمد رفیع84
4945فضل امینرحمت ولی84
487384
8857حمید رضاعبدالحکیم84
9499نعمت الله رحمت الله84
059684
281384
0968محب اللهعبدالحیات84
2645محمد فیاضعبدالهادی84
6414وجیهغازی جان82
5534عبدالطیفعبدالجبار82
1047282
8175تمناحیدر خان82
7129صدیقه کلیم الله82
6758الههعبدالوحید82
1939نرگسخواجه حکمت82
8894فاطمهمحمد گل82
1604زحلهدایت الله82
6690هلنمحمد نعیم82
5119سجادفضل ا لحق82
3955حسیب اللهمحمد امان82
9957اعجاز اللهمحمد اسلام 82
4480صفر محمد سید احمد 82
9012زیارملمیرویس82
6528سمیرحاجی محمد 82
4827حمد اللهسید محمد 82
5056عبدالقویعبدالغیور82
7263محمد میلادعبدالطیف82
4800عبدالحیعبدالهادی82
6844عظمت اللهخواجه آقا82
7071احمد اقبالمحمد یار82
5135مزملعزیز الله82
2756علی کمالعبدالمالک82
1721عباد اللهراز محمد82
2527نوریالیتوریالی82
281982
9044غلام مرتضیغلام مصطفی80
1038280
636280
7475رومیلاسید اکبر80
6825سمیهمحمد رسول80
6616سعدیهعبدالکریم80
015480
2551معصومهشاه محمود80
7921مرسلخلیل الله80
6769سعدیهمحمد رضا80
770280
7704رزماجبار80
10350فرخنجم الدین80
7450احمد خسرولعل محمد 80
7520احمد بلالمحمد کاشف80
1082احمد زبیرگل آقا80
5464عظیم اللهالماس80
7695غلام حیدر عبدالصمد80
7260ویس الدینشیر احمد80
8546مدثرخلیل الله80
2766احمد فیصلاحمد جاوید80
2070عبدالتوابعبدالوحید80
5925مصطفیمحمد ناصر80
556980
7134مهدیکرم علی80
4848محمد یاسرمحمد وحید80
1813صفآمحفوظ الله80
2397نویسامحمد قسیم80
2530ستارهمجنون80
0701مجتبی خانعبدالمحمد80
000978
3423همیشهمحمد خالد78
104778
662178
8554مبشرهخیر محمد 78
7111روح اللهرحیم الله78
10208عبدالباسطمحمد حسن78
5496سردار ولیعبدالخالق78
6592مجیب الرحمننقیب الله78
9938دریوشدر محمد 78
8705کبیر جاننور الحق78
9042شبیر احمد محمد شفیع78
6009حسیب اللهمحمد نسیم78
9333امان الدینریحان الدین78
578178
7493اقبال احمد گل آقا78
2581پیمانمحمد انور78
2775محمد رامینمزمل78
10411فرزانهحاجی عبدالخالق76
8402پروانهحاجی عبدالخالق76
6893ریحانهحبیب الله76
8331صدفعبدالصبور76
558276
1046176
6413محمد پرویزرحمت خان76
9990احمد شاه عبدالصبور76
7582احمد شاهدداود76
8769کامگارداد بخش76
0553احمد میلادجلندر خان76
8879سید ندیمسید اکبر76
7446محمد عثمانمحمد آصف76
5153سلیمانوزیر احمد 76
3903عبدالوکیلجهانگیر76
6106سیف الرحمنعبدالغفار76
7419شیر دادکریم داد76
065076
0921گلثومسید فردوس76
2024نگینهغلام فاروق76
1044774
4831سوسنغلام محی الدین74
1046874
10409سهرابگل آغا74
0463محمد روملمحمد ایمل74
7326سلیمانعبدالرسول74
8782اسد اللهمیرزا علی74
8915عنایت اللهخداداد74
5377احمد بارقاحمد ناصر74
8781امید جواد74
4855عبدالرحمنمحمد امین74
099474
2640روهیدمحمد شاه74
1023احمد سهیلمحمد صفا74
1128هدیهصفی الله72
1704ثنامحمد عاصم72
085572
9088کیهان الدینشهاب الدین72
8504شفیق اللهامیر داد72
6328میرویسویس الدین72
1245سید مصطفیسید محمد 72
8538فردینمحبوب الدین72
3096احمد مزیدعبدالصابر72
8938امید خیر محمد 72
4799عبدالودودعبدالهادی72
6995محمد یوسفعبدالمتین72
164072
2717منظور احمدمختار احمد72
7615رویانجیب الله70
122170
558170
6849محمد مهدیاحمد الله70
7147مشعل احمد علی محمد 70
2984صبغت اللهعبدالقدوس70
6660یماعلی جان70
6374محمد هارونصابر70
4133نورالرحمننور احمد 70
2499شیرزادعبدالرزاق70
2585محب اللهعزیز الله70
192068
0251عبدالرحیمعبدالعظیم68
3941مختار احمدمحمد اقبال68
601268
8760نوید عبدالکریم68
8750رحمت اللهمحمد شریف68
8423محمد آصفاکرام الدین68
9855جمشیداسماعیل68
2735نقیب محمد شیر محمد 68
5452محمد میرویسمحمد طارق68
111268
2398شهلامحمد عظیم68
532366
5896احمد شهیرشیر محمد 66
800066
8877ویسسیف الرحمن66
7854محمد سیرغلام سرور66
4577محمد اسماعیلنافع الدین66
603266
440966
295466
2730وجیهمومن خان66
2448نورآغاعبدالرشید66
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 64
8837سیما ثمربسم الله64
1044364
7212نصیب اللههمایون64
8869قیسسیف الرحمن64
7395مصطفیمحمد آغا64
413264
888764
1801شهرامحاجی شاپور64
0312محمد سجادعبدالبصیر64
0901ملکهنظر محمد 62
8777غلام دستگیرحاجی غلام سخی62
2983حکمت اللهعبدالقدوس62
1692عبدالصمدمحمد آقا62
8518ثریاآغا شیرین60
6744صدف غلام مصطفی60
10264عبدالشبیرعبدالقیوم60
9514ناصرعبدالمختار60
7317حیات اللهرحمت الله60
5009علی اکبرمحمد کاظم60
4364محمد عادلمحمد علی60
1047458
6876058
1045458
1789رحمت اللهعتیق الله58
9837محمد شیرگل شیر58
2275ولیناعبدالفتاح58
2276سجیهعبدالواحد58
1724اکرام الدینغلام سخی58
003056
783556
8105فرشادفخرالدین56
9331هارونفرهاد54
2244محمد فیاضمحمد بشیر54
1895حافظمحمد نعیم54
8836رمیدهبسم الله52
5152صاحب نظر بای نظر52
207552
0355احمد فیصلمحمد طارق52
287352
1042150
2604راشدغلام محی الدین50
6340احمد ضیااحمد ذکی50
2782طوفاننورخان50
8940حامدخیر محمد 48
427548
8651امین اللهبسم الله 48
140048
7746لطف اللهعبدالنبی46
9804سمیع اللهمحمد بیک46
491544
6565صمیممحمد ظریف44
9420احمد مصورمحمد شایق44
909544
7790شکیلاعبدالودود40
799440
6566ذبیح اللهمحمد ظریف40
693938
8955سعادتصفا الدین36
9080جواد صاحب الدین36
693734
9843واجد ولی محمد 34
9991حبیب اللهخلیل الله34
2442ذکریاعبدالرشید30
8924مژگانغلام محی الدین28
2703عایشهمحمد فواد28
345314

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
22
31
44
54
64
74
81
93
104
112
122
133
144
152
164
171
183
193
202
211
221
233
242
253
261
274
282
293
302
314
322
334
342
353
361
372
384
393
401
413
422
433
442
454
464
474
482
494
501