نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
2787رخسارجمعه گل100
10449100
6869حکمت اللهمحمد سالم100
7343محمد اللهبهرام100
6005محمد مهدیامیر محمد 100
6665تمیمنصیر احمد 100
6408عبدالواحدمحمد سعید100
0436حشمت اللهنصرالله100
7424نصرت اللهاحمد جاوید100
7737غلام صفدرنظر خدا100
7809فاطمهزین الدین98
1132ثنامحمد حکیم98
1129نادیهصفی الله98
2676میرویسمحفوظ الله98
3361احمد ضیاغلام ممتاز98
6489برکت اللهنصر الله98
4604نزهت اللهصبغت الله98
2293ظریفغلام سخی98
9003فرشتهمحمد اکبر96
6646سمیهاحمد ضیا96
172396
1027مسیح اللهحمید الله96
2442قربان علیخان علی96
7535اجملهدایت الله96
6728انعام اللهآقا محمد 96
9051احمد شاهدیدار96
6805تمیم احمد فضل محمد 96
8901سید روح اللهسید محمد سرور96
6552عثمانمحمد قیس96
5401عبدالمومنعلی محمد 96
6549محمد توابتاج محمد 96
1969صمیممحمد اکبر96
0125سحرمحمد انور94
7129صدیقه کلیم الله94
9631خاطرهمحمد داود94
0769مروهبزرگ94
6462طیبهمحمد داود94
6540سحارهسید حسین94
0693فروزانمحمد کریم94
0692فریالمجیب الرحمن94
1341صدفشیر علی94
10363ادریساحمد شاه94
8008انصاراحمد نور محمد 94
7644عبدالودودعبدالرشید94
8756امید فضل الله 94
6164مبشرمحفوظ شاه94
0398محمد الهامغلام بهاوالدین94
1479بشیر احمدمحمد اشرف94
10393زرغونهمحمد اکبر92
2098نگینهمحمد اسحاق92
7638صدف شیر الله92
7877مرسلعبدالنذیر92
6975طیبهمحمد انیس92
002292
2162سلمهاحمد ضیا92
10301ضیاالرحمنتاج محمد 92
7268محمد منصوراحمد شاه92
2810شفیع اللهمحمد یاسین92
170792
8857حمید رضاعبدالحکیم92
8595عبدالناصرمحمد نادر92
6306نثار احمد عبدالله92
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن92
2483محمد سجادمحمد فرید92
121892
6765نصرت اللهمحمد رضا92
6764احمد سلیماحمد ضیا92
7355عبدالوارثعبدالقدوس92
1658خالدعلی گل92
9081کوثرمحبوب الله90
8951سمیراخادم حسین90
4877زحلمحمد ابراهیم90
3735خدیجهنور محمد 90
4843سوسنذبیح الله90
1645نورستهجمعه خان90
9310حسنامحمد ظفر90
6121عاشق اللهنجیب الله90
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور90
0998صدیق اللهحبیب الله90
6233فردوسعبدالطیف90
4242احمد شهیراحسان الله90
8878منیب اللهنعمت الله90
8717امجدولی جان90
8982ضمیر عبدالقدیر90
6346مبشرفدا محمد 90
846190
0341احمد نویدعبدالحبیب90
2129سید شعیبمحمد شریف90
3783دانشجان الدین90
2496فهیممحمد قسیم90
281590
3186مریمعبدالفهیم88
4610سارهمحمد یوسف88
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب88
6102معصومهنور آغا88
9372فهیمهعلی جم88
6542شملهرحمت گل88
2552نفیسهعبدالغیاث88
9042شبیر احمد محمد شفیع88
1350احمد مسعودفضل الرحمن88
5462ذکی اللهوزیر محمد 88
6640سید علی سجادسید میر آغا88
6936احمد فیصلحبیب الرحمن88
9046فیصلعبدالقادر88
8500عبدالحنانمحمد حسین88
018988
1916محمد ناشرمحمد بشیر88
2388نوریهگل نور88
1044686
0564ناهیدمحمد قوی86
6251سما صدیقیمحمد حشم86
1531سومنمحمد نسیم86
1044486
10391عبدالجمیلعبدالجبار86
10386میلادمحمد رقیب86
10354محمد مسلمملتان86
6994محمد متینغلام سخی86
1035الیاسرحم الدین86
6230شعیبعبدالرحیم86
9332امیدرحم خدا86
8804نظام الدینمحمد عثمان86
7523بشیر احمد نصیر احمد 86
9669عبدالباسطاحمد شاه 86
5539عمر فاروقعبدالهادی86
4830غنضفرمحمد سرور86
7104محمد رفیعمحمد شفیع86
0158وحیداللهعبدالواحد86
6576عبدالوهابعبدالفتاح86
7867احمد ولیغرزی86
6491احمد فرشیدمحمد حسین86
6570ابرارالحقفضل حق86
9341سید الیاسمنور شاه86
2785محمد شیرزیگل نبی86
2477نازیلاعبدالشکور86
1878حسنیهعبدالرشید86
10399گل افشانمهر علی شاه84
0982رخسارمحمد عالم84
0226سهیلاسید محمد84
9189مروه محمد صدیق84
4108عاطفهعبدالاحمد 84
7188معصومهشمس الاحمد 84
8924مژگانغلام محی الدین84
6518شبانهصبر الله84
447784
7174ژیلامحمد ناصر84
8554مبشرهخیر محمد 84
2536محمد رومانپادشاه میر84
5187توفیق احمد محمد فاروق84
6409رامین احمد نعمت الله84
7671عبدالحفیظعبدالرقیب84
0726عبدالباعثشهزاد84
7524احمد حاجی رسول84
6916ثنا اللهمحمد حشم84
6562حبیب اللهفضل من الله84
3989عبیداللهنعمت الله84
7822اکیاساحمد شاه84
1644منصورشاهقمبرشاه84
5543282
10385نارونسلطان محمد 82
1163هاجرهعبدالغفور82
4369سونمغلام فاروق82
1815طیبهبهاوالدین82
412182
3659مسکاغلام رسول82
1002یلداعبدالرازق82
739782
6965مدینهسیلانی82
10396الیاسمحمد عظیم82
10357نور الدینفتح علی82
5554محمد ذاکرشاه لالا82
8413عبدالوسیمعبدالوحید82
4146جوادعبدالقهار82
3643مدثرمحمد هاشم82
170682
6227محمد وارثعبدالودود82
4028مدثرحشمت الله82
4855عبدالرحمنمحمد امین82
3183عبدالواحدنظام الدین82
5535عبدالحفیظعبدالجبار82
5490انعامحفیظ الله82
2175توفیق اللهمحمد جان82
1757ناصرمحمد صابر82
0828الههعبدالحکیم82
1959صدفعصمت الله82
2606روحینانزیرالله82
0867حماسهمحمد طاهر80
7911رنگینهدین محمد 80
6769سعدیهمحمد رضا80
0608سوسنمحمد یعقوب80
10053هدایت اللهمحمد اکبر80
000780
5713الیاس نظر محمد 80
8805ابراهیم فرید الله80
6556فردوسحضرت نور80
9495علی رضاحفیظ الله80
5981احمد ولیفدا محمد 80
8915عنایت اللهخداداد80
4847غلام مرتضیامین الله80
1883سید عبدالرحمنسید هاشم80
1751امیدمیرویس80
2241رابعهمحمد ظاهر80
10182لیمهمحمد رضا78
2027هاجرهوحیدالله78
789178
6336هادیهعبدالودود78
8036مریمعبدالله78
138278
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل78
4629ساغربشیر الدین78
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی78
7276فیض اللهمحمد سلیم78
8990محمد سهرابمحمد صابر78
6770عباد اللهشفیع الله78
7398محمد عابدمحمد حامد78
4974احمد عمرانعبدالله 78
7815عبدالحمیدعبدالقیوم78
1949بی بی طیبهعبدالواحد78
0868ماه رخسید امیر76
1704ثنامحمد عاصم76
3136آرینمحمد حفیظ76
8625پلوشهمحمد سالم76
5875حمیراطاهر محمد 76
7095سحرعبدالوحید76
1128هدیهصفی الله76
6893ریحانهحبیب الله76
8331صدفعبدالصبور76
4628خماربشیر الدین76
7755حسام الدینعبدالحکیم76
244476
3160محمد قسیممحمد نسیم76
170976
4691عبدالکبارعبدالغفار76
7506محب اللهنقیب الله76
6876محمد ندیممحمد نعیم76
6681احمد طیبداد الله76
470576
4945فضل امینرحمت ولی76
8860احمد فیاضداد محمد 76
5391فدا احمد فیض احمد 76
1146شفیع اللهعبدالهادی76
2735روزیتالعل آقا76
2008اسما سعیدهغلام صادق74
8373مرجانحاجی حمید الله74
8049شکیبافدا محمد74
1939نرگسخواجه حکمت74
7844حسینهفیروز احمد 74
6406مدیحهمحب الله74
6407منیرهسید عزیزالرحمن74
6951سلماگل الرحمن74
8402پروانهحاجی عبدالخالق74
2890بنفشهحیات الله74
8881بهشتهضیا الدین74
1046174
1046074
10414سلمان خانسلیمان74
6844عظمت اللهخواجه آقا74
7928محمد موسیمحمد آغا74
8750رحمت اللهمحمد شریف74
8892عبدالباسطعبدالمطلب74
215174
9312عبید اللهعبدالمتین74
5534عبدالطیفعبدالجبار74
7333محمد معیدمحمد فرید74
8504شفیق اللهامیر داد74
3152احمد عاصمنورالله74
1734محمد عمرعبدالفرید74
2530ستارهمجنون74
2719نسرینمحمد یعقوب74
1046272
6629زهراءمحمد حلیم72
1921شبنمعبدالحمید72
8183شبنمفدا محمد 72
8083سارهعبدالله72
6944فاطمه الزهرانور محمد 72
6405شازیهمحب الله72
1042272
10278توفیق اللهولی محمد 72
10277عبدالرحمنعبدالجلیل72
6736احمد مریداحمد جاوید72
2735نقیب محمد شیر محمد 72
1801شهرامحاجی شاپور72
7837احمد ولیامام الدین72
6094عبیداللهاحمد قاسم72
543972
0141میرزا حسینمحمد رضا72
085572
0078 بلالعبدالله72
2397نویسامحمد قسیم72
0830مریمممتاز72
2057شگیباافغانشاه72
8763مسلمهزلمی70
279970
4368سارهحبیب الله70
5537شبنمعلی محمد 70
6996صدفاحمد وحید70
7515سلماعبدالکبیر70
9303زحلامین الله70
7012رنوسمحمد مرزا70
1043070
8705کبیر جاننور الحق70
4133نورالرحمننور احمد 70
6300سید سجادسید شاه حسین70
6520فیصلزلمی70
5196احمد فرهادمحمد عرب70
6215بشیر احمد شیر علم70
7072نعمت اللهسخی محمد 70
6454احمد نجیب الله70
2828روح اللهتاج محمد70
6611پرویزمحمد یاسین70
000170
8944محمد سهیلمحمد امیر70
2691حمیداللهمحمد منیر70
1721عباد اللهراز محمد70
0701مجتبی خانعبدالمحمد70
1527رخسارولی محمد70
10334کوثرسیف الدین68
6628مریممحمد حلیم68
202168
6978حسناعبدالحبیب68
7921مرسلخلیل الله68
237468
9248عاطفهعبدالقادر68
1046468
9932پرویزگل آقا68
9396عبدالرحمنعبدالمعین68
578168
1082احمد زبیرگل آقا68
4588ارشادعزیز الله68
188368
3670احمد سیرغلام حضرت68
7144محمد یاسرگل الرحمن68
7317حیات اللهرحمت الله68
0340عبیداللهمحمد اسماعیل68
4538ارمانعزیز الله68
0881عبدالوارثغلام سرور68
2529کوثربهرام68
2566گیتاامین الله68
7814ذکیهمحمد یوسف66
5743فریباخدا داد66
0858طیبهعبدالظاهر66
6866سوریاعبدالمقصود66
443966
9249سعدیهامیر محمد 66
761166
002466
2551معصومهشاه محمود66
7704رزماجبار66
0071الیاسگل نبی66
6238شیر زادعبدالولی66
9361الهامامیر خان66
6488ادریسحیات خان66
259466
7263محمد میلادعبدالطیف66
7489منظور فیض محمد 66
9268فریدونغلام سخی66
4867دیدارعاشور بیک66
6413محمد پرویزرحمت خان66
0534مژگانعبدالقدوس66
10411فرزانهحاجی عبدالخالق64
7858حسناامام یار64
6865مریمخان آغا64
9129زهرامحمد کبیر64
6414وجیهغازی جان64
6099ساراغلام حضرت 64
8729مروهمحمد ایوب64
9444زهراعوض64
7850مروهلعل محمد 64
4831سوسنغلام محی الدین64
662264
0866لیمهمحمد فاروق64
8434صاحبهمحمد صفی64
7612مصعودهعبدالمقصود64
10392ولیدعبدالرشید64
6106سیف الرحمنعبدالغفار64
9963جوادمحمد اسلام64
8538فردینمحبوب الدین64
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد64
487364
7071احمد اقبالمحمد یار64
1806عبدالمبینعبدالجبار64
7854محمد سیرغلام سرور64
6497شهیرعزیز احمد 64
4731محمد سلیمبابه جان64
6810عبدالمقسدعبدالمتین64
7260ویس الدینشیر احمد64
5305محمد ساحلمیرویس64
1317محمد الیاسمحمد هاشم64
3501رستمعبدالرحمن64
2285احمد فرشادعبدالسمیع64
2275ولیناعبدالفتاح64
053664
2720مرسلمحمد همایون64
5997توفیق اللهسید امیر62
0869فوزیهنور علی62
1303آرزوسید میران62
3423همیشهمحمد خالد62
8728ساغرسید نجیب الله62
9925صدفنثار احمد 62
5283شبانهدلاور خان62
1045562
10387احمد ولیدشیرآجان62
5002عبدالحنانعبدالباسط62
8545عبدالنصرتعبدالحلیم62
1987رفیع اللهداد الله شریف62
6374محمد هارونصابر62
6585یاسرعبدالکبیر62
9991حبیب اللهخلیل الله62
6817حبیبمحمد داد62
2850مرید احمدفرید احمد 62
0092منصوراللهمحمد خالد62
5519حامدتاج محمد 62
509562
1947احمد شبیرمحمد یعقوب62
1875احمد شیرزیعبدالسعید62
2056نگینهعبدالستار62
9321بکتاشفرهاد60
7404خالدهعظیم الله60
9247مهریهامیر محمد 60
799460
8425سارهاحمد جمشید60
6416خدیجهمحمد حسین60
8837سیما ثمربسم الله60
10111فرهادغلام فاروق60
4480صفر محمد سید احمد 60
5488محمد آصفمحمد یوسف60
6882شمس الدینشاه زمان60
5500منصور اللهگل محمد 60
7212نصیب اللههمایون60
409260
9012زیارملمیرویس60
6415محمدساحلمحمد شریف60
0699احمد یاسرنجیب الله60
0763زاهدغلام فاروق60
7040عباداللهمحمد نادر60
9420احمد مصورمحمد شایق60
7493اقبال احمد گل آقا60
9220احمد فیصل1همایون60
6439شریف اللهعزیز الله60
5135مزملعزیز الله60
1728خالدعبدالحمید60
1970سعیداللهرحمن الله60
2521محمد ضمیرعبدالقدیر60
2782طوفاننورخان60
1692عبدالصمدمحمد آقا60
2775محمد رامینمزمل60
2733ذکیهمحمد نادر60
2572ریحانهفضل الرحمن60
0829حسنیهممتاز60
9044غلام مرتضیغلام مصطفی58
1038258
8046مرسلمحمد رسول58
770258
10336محمد قسیمعبدالقدوس58
9494کیهانخالد58
6709بهرام الدینمیا گل58
6472عبدالتمیمعبدالستار58
5502احمد نویدعبدالواحد58
8938امید خیر محمد 58
9076هلال الدینغوث الدین58
9052جمال الدبنغیاز الدین58
5153سلیمانوزیر احمد 58
281358
281758
1908سجیهمحمد شریف58
139258
10191مروهمحمد رضا56
5093مریمسید جمال56
8048شکریهعبید الله56
1041856
10407فایزعبدالروف56
7385روح اللهنور الله56
9499نعمت الله رحمت الله56
8471سید عباد اللهسید محمد رسول56
8546مدثرخلیل الله56
0584الفت اللهعبدالکبر56
6995محمد یوسفعبدالمتین56
0548مرشیدریس الدین56
6940عبدالباسطعبدالله خان56
3994سعدیهسید هاشم54
8879سید ندیمسید اکبر54
7863عباسشهباز خان54
0463محمد روملمحمد ایمل54
7450احمد خسرولعل محمد 54
4859منصورخیر محمد 54
8880محمد نصرتنادر شاه54
9986خدا بخشسخی بخش54
9616صدامعبدالحفیظ54
9938دریوشدر محمد 54
7505مدثربزرگ جمیر54
5119سجادفضل ا لحق54
0968محب اللهعبدالحیات54
2756علی کمالعبدالمالک54
2581پیمانمحمد انور54
2398شهلامحمد عظیم54
2731مرسلحاجی محمد54
1948بی بی صایمهعبدالوحید54
6053آسیهمیر حسین52
9337مروهمحمد نعیم52
7475رومیلاسید اکبر52
820052
2416صفیهمحمدالدین52
10264عبدالشبیرعبدالقیوم52
7494عبدالمالکمحمد یعقوب52
6009حسیب اللهمحمد نسیم52
7419شیر دادکریم داد52
4679رحمان الدینویس الدین52
2069شبیرعبدالضیا52
4848محمد یاسرمحمد وحید52
2070عبدالتوابعبدالوحید52
6592مجیب الرحمننقیب الله52
9195محمد عمرانمحمد عثمان52
9957اعجاز اللهمحمد اسلام 52
010952
2640روهیدمحمد شاه52
2448نورآغاعبدالرشید52
10143سوریازلمی50
662150
7615رویانجیب الله50
0363سایمهمحمد نعیم50
1042550
4827حمد اللهسید محمد 50
7763محمد الیاسمحمد اقبال50
0464محمد بابرمحمد ایمل50
9296نبی اللهنصرت الله50
9258محمد رفیع الهامایمل50
8769کامگارداد بخش50
6904محمد الهاممحمد صابر50
9659ذکیحاجی جاوید50
556950
8920عبدالوارث عبدالمجید50
2585محب اللهعزیز الله50
2605سوسنمدد خان50
122148
2642شبنممحمد تقی48
7373طوبامحمد فرید48
734548
1106کوثرعبدالصمد48
1043248
2743مرتضیپاینده محمد 48
427448
1245سید مصطفیسید محمد 48
160948
7395مصطفیمحمد آغا48
2730وجیهمومن خان48
2177فرشتهعبدالصبور48
938146
8836رمیدهبسم الله46
10251اسد اللهعبدالله46
9271حسیب اللهمطیع الله46
0251عبدالرحیمعبدالعظیم46
7572شاه آغاعبدالقادر46
492746
9331هارونفرهاد46
1944مصطفیجمال الدین46
2086پروانهخالد نظر46
9801جمیلهاحمد جمیل44
8905دیوهمحمد یعقوب44
1392ولولهعبدالعلی44
7973نواز خانشیرین آغا44
7582احمد شاهدداود44
9837محمد شیرگل شیر44
5056عبدالقویعبدالغیور44
5464عظیم اللهالماس44
9241حیدر علیعبدالاحد44
6830وسیممحمد سلیم44
6684لطف اللهمحمد رفیع44
295444
8522ذوالفقارعمراخان44
1907احمد سجادمحمد شریف44
2499شیرزادعبدالرزاق44
144842
7446محمد عثمانمحمد آصف42
8423محمد آصفاکرام الدین42
9514ناصرعبدالمختار42
9947احمد بلالعبدالکبیر42
100042
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 40
693740
887640
7746لطف اللهعبدالنبی40
101740
164040
9704نور اللهنورالرحمن40
8869قیسسیف الرحمن40
7273عبدالراشدعبدالرشید40
3955حسیب اللهمحمد امان40
8790ولیدمحمد آصف40
2271مصورمحمد مایل40
2244محمد فیاضمحمد بشیر40
140040
1363038
003038
10409سهرابگل آغا38
4946محمد باعثمحمد شریف38
7121عبدالاسد الله38
8760نوید عبدالکریم38
8781امید جواد38
8940حامدخیر محمد 38
5152صاحب نظر بای نظر38
1724اکرام الدینغلام سخی38
111238
1044736
2766احمد فیصلاحمد جاوید36
8877ویسسیف الرحمن36
861136
5452محمد میرویسمحمد طارق36
2984صبغت اللهعبدالقدوس36
693934
539234
8619احمد حسینمحمد نذیر34
9080جواد صاحب الدین34
545534
7162جمال الدینحسام الدین34
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن34
2276سجیهعبدالواحد34
601332
7681حبیب اللهعبدالستار32
0921گلثومسید فردوس32
9405سیف الرحمنحبیب الرحمن30
9804سمیع اللهمحمد بیک30
7134مهدیکرم علی30
423030
9833ایرجصالح محمد 30
635730
1895حافظمحمد نعیم30
8651امین اللهبسم الله 28
9139سلیمان داود شاه28
491526
491526
2446محمد حسینمحمد عالم26
099424
287322
2068مقدمعبدالضیا18
7168سجیهشیرزاد4

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
22
33
41
54
62
73
82
93
104
113
122
133
144
151
163
172
182
193
201
214
222
232
244
252
263
274
282
294
303
313
323
332
34سفید
351
363
371
381
392
403
413
424
434
443
451
462
473
483
491
502