نتایج امتحان عمومی الجبر حروفی دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
2828روح اللهتاج محمد100
7355عبدالوارثعبدالقدوس100
6408عبدالواحدمحمد سعید100
5401عبدالمومنعلی محمد 100
2849بصیرهگلاب الدین98
3186مریمعبدالفهیم98
0769مروهبزرگ98
0436حشمت اللهنصرالله98
0998صدیق اللهحبیب الله98
6665تمیمنصیر احمد 98
1858مصطفیجمشید98
2787رخسارجمعه گل96
7147مشعل احمد علی محمد 96
6005محمد مهدیامیر محمد 96
6429احمد فرهاداحمد فواد96
468796
6728انعام اللهآقا محمد 96
2293ظریفغلام سخی96
0125سحرمحمد انور94
3406سیاه مویعبدالرب94
0982رخسارمحمد عالم94
6576عبدالوهابعبدالفتاح94
8546مدثرخلیل الله94
4604نزهت اللهصبغت الله94
7424نصرت اللهاحمد جاوید94
6936احمد فیصلحبیب الرحمن94
7809فاطمهزین الدین92
3736شکریهرحمت الله92
2850مرید احمدفرید احمد 92
6470ذبیح اللهعبدالرحمن92
2810شفیع اللهمحمد یاسین92
908192
1027مسیح اللهحمید الله92
6684لطف اللهمحمد رفیع92
6869حکمت اللهمحمد سالم92
6454احمد نجیب الله92
6164مبشرمحفوظ شاه92
6463سکندرعتیق الله90
412190
9631خاطرهمحمد داود90
1303آرزوسید میران90
7867احمد ولیغرزی90
6230شعیبعبدالرحیم90
8504شفیق اللهامیر داد90
6409رامین احمد نعمت الله90
3197مصطفیحسیب الله90
4146جوادعبدالقهار90
5490انعامحفیظ الله90
259490
0398محمد الهامغلام بهاوالدین90
7734ارسلانجمشید90
4421احمد سهیلعلی محمد 90
6094عبیداللهاحمد قاسم90
900388
900388
8036مریمعبدالله88
2162سلمهاحمد ضیا88
6549محمد توابتاج محمد 88
6770عباد اللهشفیع الله88
7024سید نعمانسید بهاوالدین88
6474قیام الدیننور الدین88
7767یوسفمحمد آصف88
612588
7343محمد اللهبهرام88
7822اکیاساحمد شاه88
7877مرسلعبدالنذیر86
1132ثنامحمد حکیم86
1129نادیهصفی الله86
3735خدیجهنور محمد 86
6996صدفاحمد وحید86
1815طیبهبهاوالدین86
4610سارهمحمد یوسف86
6542شملهرحمت گل86
5137صدیقهمحمد جان86
3152احمد عاصمنورالله86
4242احمد شهیراحسان الله86
1855مرتضیجمشید86
7535اجملهدایت الله86
8269حجت اللهعزت الله86
6805تمیم احمد فضل محمد 86
2785محمد شیرزیگل نبی86
8595عبدالناصرمحمد نادر86
2442قربان علیخان علی86
061284
3659مسکاغلام رسول84
6951سلماگل الرحمن84
4628خماربشیر الدین84
4843سوسنذبیح الله84
6975طیبهمحمد انیس84
7404خالدهعظیم الله84
6866سوریاعبدالمقصود84
6488ادریسحیات خان84
6552عثمانمحمد قیس84
6306نثار احمد عبدالله84
6232فردینمحمد فاروق84
1245سید مصطفیسید محمد 84
8413عبدالوسیمعبدالوحید84
6346مبشرفدا محمد 84
4133نورالرحمننور احمد 84
6489برکت اللهنصر الله84
000184
8625پلوشهمحمد سالم82
6978حسناعبدالحبیب82
4877زحلمحمد ابراهیم82
6661سلواکریم الله82
6540سحارهسید حسین82
6865مریمخان آغا82
6227محمد وارثعبدالودود82
3361احمد ضیاغلام ممتاز82
7051یاسرسمیع الله82
6646سمیهاحمد ضیا80
6406مدیحهمحب الله80
4743رامینعبدالوهاب80
6529محمد ولیدمحمد وحید80
1082احمد زبیرگل آقا80
7808شاهینشیر افضل80
2388نوریهگل نور80
2057شگیباافغانشاه80
2027هاجرهوحیدالله78
1921شبنمعبدالحمید78
5537شبنمعلی محمد 78
4022گلثوممایل آغا78
7885مریمعبدالبصیر78
165578
7344قدریهاحمد طارق78
7671عبدالحفیظعبدالرقیب78
8471سید عباد اللهسید محمد رسول78
3643مدثرمحمد هاشم78
5554محمد ذاکرشاه لالا78
5925مصطفیمحمد ناصر78
4974احمد عمرانعبدالله 78
6405شازیهمحب الله76
6251سما صدیقیمحمد حشم76
7850مروهلعل محمد 76
6241اسراجاوید76
7188معصومهشمس الاحمد 76
6410سید علی جوادسید حسن رضا76
2676میرویسمحفوظ الله76
7087عزت اللهفضل خدا76
6940عبدالباسطعبدالله خان76
8717امجدولی جان76
3136آرینمحمد حفیظ74
7844حسینهفیروز احمد 74
7837احمد ولیامام الدین74
8262مبارزمحمد اسلم74
5187توفیق احمد محمد فاروق74
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن74
6215بشیر احمد شیر علم74
188374
5236محمد اجملمحمد نسیم74
6556فردوسحضرت نور74
122172
000972
4629ساغربشیر الدین72
761172
2008اسما سعیدهغلام صادق72
8046مرسلمحمد رسول72
8425سارهاحمد جمشید72
1035الیاسرحم الدین72
7268محمد منصوراحمد شاه72
8509زکی اللهذبیح الله72
7644عبدالودودعبدالرشید72
0828الههعبدالحکیم72
2241رابعهمحمد ظاهر72
6584لیلامحمد زید70
8373مرجانحاجی حمید الله70
8049شکیبافدا محمد70
0868ماه رخسید امیر70
1106کوثرعبدالصمد70
10386میلادمحمد رقیب70
5502احمد نویدعبدالواحد70
6844عظمت اللهخواجه آقا70
724870
4827حمد اللهسید محمد 70
121370
2451عبداللهصبغت الله70
6585یاسرعبدالکبیر70
1947احمد شبیرمحمد یعقوب70
1658خالدعلی گل70
1531سومنمحمد نسیم68
447768
783568
7612مصعودهعبدالمقصود68
5528شکریهعبدالکمال68
8246زینبسیف الله68
10363ادریساحمد شاه68
7263محمد میلادعبدالطیف68
6570ابرارالحقفضل حق68
6472عبدالتمیمعبدالستار68
6916ثنا اللهمحمد حشم68
452468
543968
1959صدفعصمت الله68
0105فوزیهغلام حیدر68
1721عباد اللهراز محمد68
0867حماسهمحمد طاهر66
662266
7921مرسلخلیل الله66
7697مریمعبدالرحمن66
6628مریممحمد حلیم66
6629زهراءمحمد حلیم66
6946سیدالرحمننیک محمد 66
7506محب اللهنقیب الله66
5500منصور اللهگل محمد 66
2483محمد سجادمحمد فرید66
1751امیدمیرویس66
0377علی ساویزمحمد محجوب66
1969صمیممحمد اکبر66
1644منصورشاهقمبرشاه66
1023احمد سهیلمحمد صفا66
719564
069464
1939نرگسخواجه حکمت64
938164
8183شبنمفدا محمد 64
10357نور الدینفتح علی64
6562حبیب اللهفضل من الله64
6446محمد میلادعبدالحمید64
3360عبدالرحمننیک قدم64
7523بشیر احمد نصیر احمد 64
2743مرتضیپاینده محمد 64
1734محمد عمرعبدالفرید64
134062
7698بهارعبدالصبور62
5420فیصلسید فواد62
7815عبدالحمیدعبدالقیوم62
5135مزملعزیز الله62
5462ذکی اللهوزیر محمد 62
6319احمد میلادمحمد نسیم62
2175توفیق اللهمحمد جان62
808360
102860
7104محمد رفیعمحمد شفیع60
6709بهرام الدینمیا گل60
6347نجیب اللهعلی احمد 60
1045958
6769سعدیهمحمد رضا58
4369سونمغلام فاروق58
8545عبدالنصرتعبدالحلیم58
4731محمد سلیمبابه جان58
7144محمد یاسرگل الرحمن58
7333محمد معیدمحمد فرید58
6325سید سروشسید عبدالله58
6416خدیجهمحمد حسین56
6965مدینهسیلانی56
4268نادیهعبدالواحد56
6441میثمفقیر حسین56
7854محمد سیرغلام سرور56
3670احمد سیرغلام حضرت56
8500عبدالحنانمحمد حسین56
2244محمد فیاضمحمد بشیر56
567554
1164منیژهنعمت الله54
7174ژیلامحمد ناصر54
7012رنوسمحمد مرزا54
6572نصرت اللهشمس آقا54
7737غلام صفدرنظر خدا54
6592مجیب الرحمننقیب الله54
2983حکمت اللهعبدالقدوس54
7858حسناامام یار52
6825سمیهمحمد رسول52
0564ناهیدمحمد قوی52
022552
747652
6904محمد الهاممحمد صابر52
7524احمد حاجی رسول52
5305محمد ساحلمیرویس52
6611پرویزمحمد یاسین52
7040عباداللهمحمد نادر52
6876محمد ندیممحمد نعیم52
6764احمد سلیماحمد ضیا52
1801شهرامحاجی شاپور52
032052
2129سید شعیبمحمد شریف52
0866لیمهمحمد فاروق50
2098نگینهمحمد اسحاق50
1447شبنماسدالله50
10394فرزادعبدالغفار50
6752احمد شجاعمحمد معروف50
6565صمیممحمد ظریف50
1883سید عبدالرحمنسید هاشم50
0881عبدالوارثغلام سرور50
645948
6336هادیهعبدالودود48
8423محمد آصفاکرام الدین48
7276فیض اللهمحمد سلیم48
6300سید سجادسید شاه حسین48
4847غلام مرتضیامین الله48
6681احمد طیبداد الله48
5056عبدالقویعبدالغیور46
164046
6765نصرت اللهمحمد رضا46
1692عبدالصمدمحمد آقا46
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن46
6407منیرهسید عزیزالرحمن44
2890بنفشهحیات الله44
7615رویانجیب الله44
3989عبیداللهنعمت الله44
7398محمد عابدمحمد حامد44
6736احمد مریداحمد جاوید44
7342محمد امیدمحمد جان44
7572شاه آغاعبدالقادر44
812242
6944فاطمه الزهرانور محمد 42
7638صدف شیر الله42
5153سلیمانوزیر احمد 42
2735نقیب محمد شیر محمد 42
0830مریمممتاز42
7260ویس الدینشیر احمد40
7071احمد اقبالمحمد یار40
2752فرقانگل حسن40
7326سلیمانعبدالرسول40
2984صبغت اللهعبدالقدوس40
2086پروانهخالد نظر40
0534مژگانعبدالقدوس40
8518ثریاآغا شیرین38
6744صدف غلام مصطفی38
7395مصطفیمحمد آغا38
6817حبیبمحمد داد38
0726عبدالباعثشهزاد38
7450احمد خسرولعل محمد 38
266638
2448نورآغاعبدالرشید38
2551معصومهشاه محمود36
7072نعمت اللهسخی محمد 36
7520احمد بلالمحمد کاشف36
665636
207536
249934
8228صفت اللهسیدا جان34
7487عبداللهحمید الله34
7755حسام الدینعبدالحکیم34
0829حسنیهممتاز34
8554مبشرهخیر محمد 32
001232
4848محمد یاسرمحمد وحید32
8331صدفعبدالصبور30
8048شکریهعبید الله30
861130
220830
1317محمد الیاسمحمد هاشم30
6340احمد ضیااحمد ذکی30
2177فرشتهعبدالصبور30
4831سوسنغلام محی الدین28
718528
054928
2766احمد فیصلاحمد جاوید28
6772احسان اللهمرزا رسول28
309726
5997توفیق اللهسید امیر24
7863عباسشهباز خان24
523724
707918
2442ذکریاعبدالرشید16

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
21
32
41
53
64
72
82
94
104
111
122
134
142
151
161
174
181
193
201
214
223
233
243
252
261
273
282
291
302
312
321
334
341
352
363
374
384
394
402
413
421
431
441
452
463
474
481
492
503