نتایج امتحان عمومی الجبر عددی و حروفی دانش آموزان دوره دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0341احمد نویدعبدالحبیب96
018996
8804نظام الدینمحمد عثمان96
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور96
4108عاطفهعبدالاحمد 94
6810عبدالمقسدعبدالمتین94
4368سارهحبیب الله92
723092
9341سید الیاسمنور شاه92
9051احمد شاهدیدار92
9495علی رضاحفیظ الله90
443790
5198نجلایار محمد 90
1604زحلهدایت الله90
900190
1044590
3918احمد حامدعبدالحسین90
846190
2735روزیتالعل آقا90
5544388
9310حسنامحمد ظفر88
0092منصوراللهمحمد خالد88
5265عبدالاحدعبدالمنان88
3183عبدالواحدنظام الدین88
10399گل افشانمهر علی شاه86
9178سوسنمحمد رضا86
2552نفیسهعبدالغیاث86
0226سهیلاسید محمد86
0038486
5539عمر فاروقعبدالهادی86
4829خان محمد حسین بخش86
818286
0453عبداللهمحمد سلیم86
2536محمد رومانپادشاه میر86
8901سید روح اللهسید محمد سرور86
0608سوسنمحمد یعقوب84
138284
10351ذبیح اللهعبید الله84
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی84
5488محمد آصفمحمد یوسف84
4830غضنفرمحمد سرور84
4799عبدالودودعبدالهادی84
5981احمد ولیفدا محمد 84
8857حمید رضاعبدالحکیم84
739782
6690هلنمحمد نعیم82
172382
2416صفیهمحمدالدین82
100282
1479بشیر احمدمحمد اشرف82
3160محمد قسیممحمد نسیم82
8878منیب اللهنعمت الله82
8944محمد سهیلمحمد امیر82
539280
539280
10385نارونسلطان محمد 80
1038280
2848خاتمهگلاب الدین80
7704رزماجبار80
0858طیبهعبدالظاهر80
1042180
509580
8915عنایت اللهخداداد80
0141میرزا حسینمحمد رضا80
1046278
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم78
9249سعدیهامیر محمد 78
9303زحلامین الله78
9046فیصلعبدالقادر78
100378
8990محمد سهرابمحمد صابر78
4800عبدالحیعبدالهادی78
9372فهیمهعلی جم76
622676
5391فدا احمد فیض احمد 76
3941مختار احمدمحمد اقبال76
0158وحیداللهعبدالواحد76
664076
9047اجملفضل الرحمن76
5755سمااحمد وحید74
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل74
5869074
1044974
9040احمد ساحلمحمد طاهر74
170774
044874
7273عبدالراشدعبدالرشید74
2523جلالغلام محی الدین74
820072
6099ساراغلام حضرت 72
10410حمزهفواد72
1987رفیع اللهداد الله شریف72
9669عبدالباسطاحمد شاه 72
1350احمد مسعودفضل الرحمن72
717272
6053آسیهمیر حسین70
2642شبنممحمد تقی70
10336محمد قسیمعبدالقدوس70
10053هدایت اللهمحمد اکبر70
5073سید مصطفیسید بهاوالدین70
4577محمد اسماعیلنافع الدین70
5882احمد شاکرغلام سرور70
9514ناصرعبدالمختار70
9042شبیر احمد محمد شفیع70
1916محمد ناشرمحمد بشیر70
2731مرسلحاجی محمد70
9444زهراعوض68
1042268
10056سید صمیمسید مسلم68
9969وسیممحمد عثمان68
889268
7695غلام حیدر عبدالصمد68
2778حساناتسرفراز68
1044666
10284مروهنو خان66
9925صدفنثار احمد 66
10401محمد اسماعیلمحمد عظیم66
10396الیاسمحمد عظیم66
10278توفیق اللهولی محمد 66
10277عبدالرحمنعبدالجلیل66
3501رستمعبدالرحمن66
402866
3696حشمت اللهحفیظ الله66
8805ابراهیم فرید الله66
1813صفآمحفوظ الله66
8881بهشتهضیا الدین64
8951سمیراخادم حسین64
10272حسام الدینمحمد سعد الدین64
3903عبدالوکیلجهانگیر64
8619احمد حسینمحمد نذیر64
5002عبدالحنانعبدالباسط64
8394محمد واسیعمحمد اسحاق64
8538فردینمحبوب الدین64
9270احمد راشدزلمی64
8705کبیر جاننور الحق64
2733ذکیهمحمد نادر64
9801جمیلهاحمد جمیل62
2695مسرتمحمد خالد62
646462
9331هارونفرهاد62
9239فتح علی شاهحکومت شاه62
9499نعمت الله رحمت الله62
8106محمد گلعبدالرازق62
9296نبی اللهنصرت الله62
485562
9947احمد بلالعبدالکبیر62
096862
2496فهیممحمد قسیم62
1878حسنیهعبدالرشید62
1041860
8756امید فضل الله 60
8879سید ندیمسید اکبر60
0078 بلالعبدالله60
10350فرخنجم الدین58
5009علی اکبرمحمد کاظم58
9983نایب احمد نصیر محمد 58
8880محمد نصرتنادر شاه58
9963جوادمحمد اسلام58
9853هلال الدیناحمد شاه58
9854محمد پرویزمحمد اکبر58
9332امیدرحم خدا58
085558
152858
8869قیسسیف الرحمن56
4105556
0161زمرت شاهیعقوب شاه56
2477نازیلاعبدالشکور56
2596خجستهزین العابدین56
7942نورزیهفرید احمد 54
8837سیما ثمربسم الله54
4727شازیهاسلام الدین54
1046154
1045354
9932پرویزگل آقا54
9986خدا بخشسخی بخش54
9220احمد فیصل1همایون54
5535عبدالحفیظعبدالجبار54
9367رامین احمد بصیر احمد 54
9247مهریهامیر محمد 52
8836رمیدهبسم الله52
882152
5377احمد بارقاحمد ناصر52
9766مدثرحاجی مجید52
8877ویسسیف الرحمن52
5534عبدالطیفعبدالجبار52
9012زیارملمیرویس52
2285احمد فرشادعبدالسمیع52
2645محمد فیاضعبدالهادی52
10191مروهمحمد رضا50
202150
1046050
1045550
9312عبید اللهعبدالمتین50
9834سمیرمحمد حسین50
9642محمد عابدغلام جیلانی50
8769کامگارداد بخش50
6106سیف الرحمنعبدالغفار50
5379عبدالواحدمحمد اکبر50
281350
1046348
7373طوبامحمد فرید48
8101برشنامحمد حمید48
1041748
10415ذبیح الله بسم الله48
9401محمد سمیرمحمد شفیع48
6312سید سجادسید رضا شاه48
9195محمد عمرانمحمد عثمان48
357548
0071الیاسگل نبی48
9044غلام مرتضیغلام مصطفی48
2606روحینانزیرالله48
281848
2597سومامحمد طاهر48
139246
10264عبدالشبیرعبدالقیوم46
7582احمد شاهدداود46
0763زاهدغلام فاروق46
440946
10414سلمان خانسلیمان44
9420احمد مصورمحمد شایق44
9080جواد صاحب الدین44
2630سهیلامید 44
332344
9361الهامامیر خان44
561844
662644
5141حبیب الرحمننضری شاه44
10229زهرهعبدالاحد42
213442
693942
10407فایزعبدالروف42
5048احمد مجتبیذکریا42
9659ذکیحاجی جاوید42
9271حسیب اللهمطیع الله42
2581پیمانمحمد انور42
2717منظور احمدمختار احمد42
1104340
8937سید الهامسید حشمت 40
487340
162040
287340
1895حافظمحمد نعیم40
2566گیتاامین الله40
9336هدیهمحمد نذیر38
1044438
10294رامز احمد نصیر احمد 38
8019حسیب محمد شریف38
9704نور اللهنورالرحمن38
9076هلال الدینغوث الدین38
9241حیدر علیعبدالاحد38
9625محمودعزیز محمد 38
2499شیرزادعبدالرزاق38
2585محب اللهعزیز الله38
2572ریحانهفضل الرحمن38
139238
9416نجیلاعبدالودود36
817936
509336
8905دیوهمحمد یعقوب36
015436
1044336
8790ولیدمحمد آصف36
9616صدامعبدالحفیظ36
4096فریدونعبدالغیاث36
303036
4696حسن علیضامن 36
5519حامدتاج محمد 36
187536
264436
9113زهراسید قاسم34
337834
909534
8651امین اللهبسم الله 34
9321بکتاشفرهاد34
693732
1045032
10400مکتوممحمد عظیم32
897132
9837محمد شیرگل شیر32
9552محمد وسیممحمد قسیم32
423032
2646عبدالتمیمعبدالجبار32
257532
9088کیهان الدینشهاب الدین30
9957اعجاز اللهمحمد اسلام 30
111230
10409سهرابگل آغا28
9494کیهانخالد28
226028
9139سلیمان داود شاه28
2276سجیهعبدالواحد28
2275ولیناعبدالفتاح28
1044726
138626
940626
723826
926926
182426
190426
8760نوید عبدالکریم24
2640روهیدمحمد شاه24
2691حمیداللهمحمد منیر24
10250شبنازفضل الرحمن22
10251اسد اللهعبدالله22
656622
054822
5152صاحب نظر بای نظر22
1907احمد سجادمحمد شریف20
2756علی کمالعبدالمالک20
927218
927218
9203اسماعیللطف الله18
651516
7508محمد ناصرسید محمد 14

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
21
33
44
52
63
71
83
94
102
111
122
134
143
151
164
172
182
193
201
212
224
231
241
254
263
272
284
292
301
313
321
334
342
353
364
372
381
393
404
413
422
431
444
453
464
472
483
491
504