نتایج امتحان پشتو صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
1132ثنامحمد حکیم100
7357100
7355عبدالوارثعبدالقدوس100
1658خالدعلی گل100
2162سلمهاحمد ضیا98
6416خدیجهمحمد حسین98
7809فاطمهزین الدین98
2787رخسارجمعه گل98
0226سهیلاسید محمد98
9631خاطرهمحمد داود98
0125سحرمحمد انور98
4843سوسنذبیح الله98
10354محمد مسلمملتان98
2293ظریفغلام سخی98
1082احمد زبیرگل آقا98
2810شفیع اللهمحمد یاسین98
9669عبدالباسطاحمد شاه 98
9051احمد شاهدیدار98
6728انعام اللهآقا محمد 98
0436حشمت اللهنصرالله98
1757ناصرمحمد صابر98
1129نادیهصفی الله96
9003فرشتهمحمد اکبر96
9372فهیمهعلی جم96
9514ناصرعبدالمختار96
6552عثمانمحمد قیس96
5618احمد ویساحمد فرید96
6640سید علی سجادسید میر آغا96
8915عنایت اللهخداداد96
7911رنگینهدین محمد 94
9178سوسنمحمد رضا94
0866لیمهمحمد فاروق94
172394
6408عبدالواحدمحمد سعید94
6218محمد رامینمحمد امان94
6227محمد وارثعبدالودود94
6869حکمت اللهمحمد سالم94
7424نصرت اللهاحمد جاوید94
9044غلام مرتضیغلام مصطفی92
10393زرغونهمحمد اکبر92
3735خدیجهنور محمد 92
8625پلوشهمحمد سالم92
622692
6584لیلامحمد زید92
6324بینظیرعبدالمجید92
6646سمیهاحمد ضیا92
9925صدفنثار احمد 92
5198نجلایار محمد 92
6975طیبهمحمد انیس92
0867حماسهمحمد طاهر92
0693فروزانمحمد کریم92
5755سمااحمد وحید92
8434صاحبهمحمد صفی92
0769مروهبزرگ92
6542شملهرحمت گل92
6541مروهرحمت گل92
1645نورستهجمعه خان92
10394فرزادعبدالغفار92
10301ضیاالرحمنتاج محمد 92
7573عبدالواحد هدایت الله92
4731محمد سلیمبابه جان92
0998صدیق اللهحبیب الله92
7004محمد هارونعبدالهادی92
8756امید فضل الله 92
9312عبید اللهعبدالمتین92
1644منصورشاهقمبرشاه92
2175توفیق اللهمحمد جان92
1878حسنیهعبدالرشید92
1341صدفشیر علی90
0692فریالمجیب الرحمن90
122190
7168سجیهشیرزاد90
5137صدیقهمحمد جان90
6336هادیهعبدالودود90
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب90
7268محمد منصوراحمد شاه90
6491احمد فرشیدمحمد حسین90
846190
2676میرویسمحفوظ الله90
6164مبشرمحفوظ شاه90
9875محمد نورمحمد عثمان90
7343محمد اللهبهرام90
7104محمد رفیعمحمد شفیع90
4704عبداللهصفت الله90
9040احمد ساحلمحمد طاهر90
9046فیصلعبدالقادر90
170790
6005محمد مهدیامیر محمد 90
0968محب اللهعبدالحیات90
3136آرینمحمد حفیظ88
9129زهرامحمد کبیر88
646488
4877زحلمحمد ابراهیم88
9310حسنامحمد ظفر88
7129صدیقه کلیم الله88
6406مدیحهمحب الله88
6407منیرهسید عزیزالرحمن88
0363سایمهمحمد نعیم88
9303زحلامین الله88
0868ماه رخسید امیر88
10272حسام الدینمحمد سعد الدین88
1350احمد مسعودفضل الرحمن88
6215بشیر احمد شیر علم88
4830غنضفرمحمد سرور88
4829خان محمد حسین بخش88
8788خلیل اللهروح الله88
5539عمر فاروقعبدالهادی88
8705کبیر جاننور الحق88
0701مجتبی خانعبدالمحمد88
1969صمیممحمد اکبر88
1908سجیهمحمد شریف88
2056نگینهعبدالستار88
412186
0982رخسارمحمد عالم86
5875حمیراطاهر محمد 86
3186مریمعبدالفهیم86
10363ادریساحمد شاه86
8496حسیب الرحمنحبیب الرحمن86
5554محمد ذاکرشاه لالا86
8860احمد فیاضداد محمد 86
134086
4945فضل امینرحمت ولی86
8804نظام الدینمحمد عثمان86
044886
3183عبدالواحدنظام الدین86
2241رابعهمحمد ظاهر86
2388نوریهگل نور86
10399گل افشانمهر علی شاه84
1939نرگسخواجه حکمت84
4368سارهحبیب الله84
9693هدیه اسد الله84
7877مرسلعبدالنذیر84
2552نفیسهعبدالغیاث84
9801جمیلهاحمد جمیل84
9249سعدیهامیر محمد 84
0608سوسنمحمد یعقوب84
3406سیاه مویعبدالرب84
1044984
150984
1173طارقحکیم خان84
909584
6489برکت اللهنصر الله84
9876نجیب اللهفضل الله84
8805ابراهیم فرید الله84
6770عباد اللهشفیع الله84
487384
6230شعیبعبدالرحیم84
1027مسیح اللهحمید الله84
7808شاهینشیر افضل84
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن84
1970سعیداللهرحمن الله84
2398شهلامحمد عظیم84
2027هاجرهوحیدالله82
6241اسراجاوید82
7188معصومهشمس الاحمد 82
3736شکریهرحمت الله82
7698بهارعبدالصبور82
7174ژیلامحمد ناصر82
4437فیاضمهراب الدین82
9248عاطفهعبدالقادر82
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل82
9042شبیر احمد محمد شفیع82
6936احمد فیصلحبیب الرحمن82
1317محمد الیاسمحمد هاشم82
7535اجملهدایت الله82
5002عبدالحنانعبدالباسط82
8782اسد اللهمیرزا علی82
6736احمد مریداحمد جاوید82
9396عبدالرحمنعبدالمعین82
2785محمد شیرزیگل نبی82
4538ارمانعزیز الله82
0096الیاسمحمد شیرین82
2008اسما سعیدهغلام صادق80
8049شکیبافدا محمد80
7842فرشتهحبیب الله80
8881بهشتهضیا الدین80
6978حسناعبدالحبیب80
7704رزماجبار80
5093مریمسید جمال80
10386میلادمحمد رقیب80
10351ذبیح اللهعبید الله80
5490انعامحفیظ الله80
244480
1035الیاسرحم الدین80
5713الیاس نظر محمد 80
8901سید روح اللهسید محمد سرور80
6556فردوسحضرت نور80
6238شیر زادعبدالولی80
6946سیدالرحمننیک محمد 80
1479بشیر احمدمحمد اشرف80
3903عبدالوکیلجهانگیر80
2606روحینانزیرالله80
4610سارهمحمد یوسف78
7921مرسلخلیل الله78
8373مرجانحاجی حمید الله78
6251سما صدیقیمحمد حشم78
6951سلماگل الرحمن78
0340عبیداللهمحمد اسماعیل78
6106سیف الرحمنعبدالغفار78
0158وحیداللهعبدالواحد78
6709بهرام الدینمیا گل78
6300سید سجادسید شاه حسین78
3197مصطفیحسیب الله78
1038276
1303آرزوسید میران76
5528شکریهعبدالکمال76
7814ذکیهمحمد یوسف76
9247مهریهامیر محمد 76
6965مدینهسیلانی76
2416صفیهمحمدالدین76
7885مریمعبدالبصیر76
6570ابرارالحقفضل حق76
3160محمد قسیممحمد نسیم76
0341احمد نویدعبدالحبیب76
0453عبداللهمحمد سلیم76
6765نصرت اللهمحمد رضا76
5925مصطفیمحمد ناصر76
6529محمد ولیدمحمد وحید76
2983حکمت اللهعبدالقدوس76
6576عبدالوهابعبدالفتاح76
8990محمد سهرابمحمد صابر76
1875احمد شیرزیعبدالسعید76
218974
0564ناهیدمحمد قوی74
1392ولولهعبدالعلی74
1045574
6376سید محفوظسید احمد 74
6817حبیبمحمد داد74
4691عبدالکبارعبدالغفار74
5997توفیق اللهسید امیر74
6562حبیب اللهفضل من الله74
4146جوادعبدالقهار74
8892عبدالباسطعبدالمطلب74
6488ادریسحیات خان74
1721عباد اللهراز محمد74
1728خالدعبدالحمید74
2691حمیداللهمحمد منیر74
2566گیتاامین الله74
2596خجستهزین العابدین74
1044672
2642شبنممحمد تقی72
153072
6518شبانهصبر الله72
9292سکلااحمد ناصر72
8595عبدالناصرمحمد نادر72
6844عظمت اللهخواجه آقا72
6764احمد سلیماحمد ضیا72
9258محمد رفیع الهامایمل72
3361احمد ضیاغلام ممتاز72
2743مرتضیپاینده محمد 72
7787احمد فیصلغلام احمد 72
9012زیارملمیرویس72
6549محمد توابتاج محمد 72
085572
0881عبدالوارثغلام سرور72
2546عبدالسلامقدرت الله72
2086پروانهخالد نظر72
905872
1704ثنامحمد عاصم70
8951سمیراخادم حسین70
6053آسیهمیر حسین70
8246زینبسیف الله70
2765زحلمحمد قاسم70
1002یلداعبدالرازق70
7843منیژه حبیب الله70
9444زهراعوض70
226170
8425سارهاحمد جمشید70
1042270
170670
3165سپاسمنوچهر70
4679رحمان الدینویس الدین70
3643مدثرمحمد هاشم70
4588ارشادعزیز الله70
8471سید عباد اللهسید محمد رسول70
9333امان الدینریحان الدین70
2477نازیلاعبدالشکور70
1921شبنمعبدالحمید68
6769سعدیهمحمد رضا68
7638صدف شیر الله68
6094عبیداللهاحمد قاسم68
5535عبدالحفیظعبدالجبار68
8879سید ندیمسید اکبر68
9394مصطفیمحمد بلال68
3670احمد سیرغلام حضرت68
4800عبدالحیعبدالهادی68
3152احمد عاصمنورالله68
5377احمد بارقاحمد ناصر68
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد68
2551معصومهشاه محمود66
0869فوزیهنور علی66
2890بنفشهحیات الله66
8048شکریهعبید الله66
6628مریممحمد حلیم66
1044466
0463محمد روملمحمد ایمل66
5534عبدالطیفعبدالجبار66
9420احمد مصورمحمد شایق66
9341سید الیاسمنور شاه66
281566
765864
8165نیلوفرمحمد شریف64
4369سونمغلام فاروق64
1106کوثرعبدالصمد64
2625شکریهشاه محمود64
8905دیوهمحمد یعقوب64
0901ملکهنظر محمد 64
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 64
188364
2766احمد فیصلاحمد جاوید64
539264
6684لطف اللهمحمد رفیع64
4133نورالرحمننور احمد 64
6472عبدالتمیمعبدالستار64
7040عباداللهمحمد نادر64
2521محمد ضمیرعبدالقدیر64
10143سوریازلمی62
6405شازیهمحب الله62
6033فرشتهفیض الله62
6547بهارحیات الله62
10410حمزهفواد62
4847غلام مرتضیامین الله62
6916ثنا اللهمحمد حشم62
8769کامگارداد بخش62
0071الیاسگل نبی62
9986خدا بخشسخی بخش62
6409رامین احمد نعمت الله62
3501رستمعبدالرحمن62
139262
2605سوسنمدد خان62
1044760
0858طیبهعبدالظاهر60
9529صبرینامحمد گل60
1815طیبهبهاوالدین60
7615رویانجیب الله60
8101برشنامحمد حمید60
1041860
7671عبدالحفیظعبدالرقیب60
0251عبدالرحیمعبدالعظیم60
7489منظور فیض محمد 60
7506محب اللهنقیب الله60
6306نثار احمد عبدالله60
9361الهامامیر خان60
8019حسیب محمد شریف60
7344قدریهاحمد طارق58
9742فروتنشمس الدین58
10397لایقخسرو58
7755حسام الدینعبدالحکیم58
8753احمد مصطفیاحمد شعیب58
9938دریوشدر محمد 58
409258
7419شیر دادکریم داد58
324058
3423همیشهمحمد خالد56
992156
6744صدف غلام مصطفی56
8518ثریاآغا شیرین56
10401محمد اسماعیلمحمد عظیم56
5452محمد میرویسمحمد طارق56
8790ولیدمحمد آصف56
0161زمرت شاهیعقوب شاه56
7070سید کمال صدیقیسیدعزیز صدیقی56
158656
2483محمد سجادمحمد فرید56
9296نبی اللهنصرت الله56
7396عبدالنذیرعبدالرشید56
10411فرزانهحاجی عبدالخالق54
10032هدایت اللهمحمد صابر54
8175تمناحیدر خان54
5743فریباخدا داد54
4727شازیهاسلام الدین54
1042554
9270احمد راشدزلمی54
8777غلام دستگیرحاجی غلام سخی54
7973نواز خانشیرین آغا54
4028مدثرحشمت الله54
7162جمال الدینحسام الدین54
9552محمد وسیممحمد قسیم54
7395مصطفیمحمد آغا54
6711فرحنازخان محمد 52
8402پروانهحاجی عبدالخالق52
4577محمد اسماعیلنافع الدین52
9616صدامعبدالحفیظ52
2850مرید احمدفرید احمد 52
9704نور اللهنورالرحمن52
1904سهیلعبدالخلیل52
747650
10392ولیدعبدالرشید50
7832محمد نعمانمحمد سلیمان50
6882شمس الدینشاه زمان50
7450احمد خسرولعل محمد 50
077550
4855عبدالرحمنمحمد امین50
8538فردینمحبوب الدین50
8126رویاولی محمد 48
7312محمد ادریسعبدالهادی48
8504شفیق اللهامیر داد48
5141حبیب الرحمننضری شاه48
6876محمد ندیممحمد نعیم48
5184نصر اللهمطیع الله48
10409سهرابگل آغا46
2984صبغت اللهعبدالقدوس46
140646
9499نعمت الله رحمت الله46
7863عباسشهباز خان46
010144
8163فرحنازمحمد شریف44
789144
10400مکتوممحمد عظیم44
10277عبدالرحمنعبدالجلیل44
7837احمد ولیامام الدین44
9932پرویزگل آقا44
5178جلال الدینعبدالرحیم44
5420فیصلسید فواد44
10278توفیق اللهولی محمد 42
5153سلیمانوزیر احمد 42
8880محمد نصرتنادر شاه42
7276فیض اللهمحمد سلیم42
281342
7212نصیب اللههمایون40
4799عبدالودودعبدالهادی40
7071احمد اقبالمحمد یار40
7831محمد الهاممحمد سلیمان40
1692عبدالصمدمحمد آقا40
2499شیرزادعبدالرزاق40
287240
10264عبدالشبیرعبدالقیوم38
2735نقیب محمد شیر محمد 38
9983نایب احمد نصیر محمد 38
9220احمد فیصل1همایون38
2039بینظیرامر علی36
1245سید مصطفیسید محمد 36
9659ذکیحاجی جاوید36
8760نوید عبدالکریم36
140036
124434
9363محمد حامدعبدالمقسط34
3955حسیب اللهمحمد امان34
7373طوبامحمد فرید32
000032
9080جواد صاحب الدین32
287332
7571ربیع اللهنیک محمد 30
9331هارونفرهاد30
1023احمد سهیلمحمد صفا30
423028
182428
003026
207526
2604مریمعصمت الله26
8877ویسسیف الرحمن24
2585محب اللهعزیز الله24
8924مژگانغلام محی الدین22

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
22
34
43
53
64
72
82
91
103
114
122
133
144
151
164
171
183
194
201
213
222
234
243
253
261
272
281
292
303
311
324
333
342
351
364
373
383
394
402
412
423
432
442
451
463
472
481
493
502