نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
9631خاطرهمحمد داود100
7877مرسلعبدالنذیر100
1723100
7397100
10444100
2810شفیع اللهمحمد یاسین100
6619محمد مزملمحمد داود 100
6576عبدالوهابعبدالفتاح100
7424نصرت اللهاحمد جاوید100
9051احمد شاهدیدار100
9876نجیب اللهفضل الله100
7355عبدالوارثعبدالقدوس100
2162سلمهاحمد ضیا98
7168سجیهشیرزاد98
6542شملهرحمت گل98
6541مروهرحمت گل98
10394فرزادعبدالغفار98
10391عبدالجمیلعبدالجبار98
3361احمد ضیاغلام ممتاز98
6869حکمت اللهمحمد سالم98
6005محمد مهدیامیر محمد 98
2293ظریفغلام سخی98
170798
9495علی رضاحفیظ الله98
1027مسیح اللهحمید الله98
9396عبدالرحمنعبدالمعین98
9239فتح علی شاهحکومت شاه98
7808شاهینشیر افضل98
6728انعام اللهآقا محمد 98
0828الههعبدالحکیم98
1959صدفعصمت الله98
1721عباد اللهراز محمد98
7129صدیقه کلیم الله96
6646سمیهاحمد ضیا96
7809فاطمهزین الدین96
1132ثنامحمد حکیم96
1129نادیهصفی الله96
7098زلیخامحمد نجیب96
2787رخسارجمعه گل96
169096
5198نجلایار محمد 96
9499نعمت الله رحمت الله96
7767یوسفمحمد آصف96
8756امید فضل الله 96
0158وحیداللهعبدالواحد96
0341احمد نویدعبدالحبیب96
3183عبدالواحدنظام الدین96
0436حشمت اللهنصرالله96
1878حسنیهعبدالرشید96
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی94
10393زرغونهمحمد اکبر94
9003فرشتهمحمد اکبر94
168994
0226سهیلاسید محمد94
0866لیمهمحمد فاروق94
4843سوسنذبیح الله94
1044994
7343محمد اللهبهرام94
7268محمد منصوراحمد شاه94
8892عبدالباسطعبدالمطلب94
6552عثمانمحمد قیس94
7867احمد ولیغرزی94
4588ارشادعزیز الله94
6489برکت اللهنصر الله94
6218محمد رامینمحمد امان94
6227محمد وارثعبدالودود94
7737غلام صفدرنظر خدا94
4830غنضفرمحمد سرور94
5401عبدالمومنعلی محمد 94
9669عبدالباسطاحمد شاه 94
6640سید علی سجادسید میر آغا94
8901سید روح اللهسید محمد سرور94
9312عبید اللهعبدالمتین94
1970سعیداللهرحمن الله94
281594
10284مروهنو خان92
138292
900192
4877زحلمحمد ابراهیم92
7638صدف شیر الله92
2027هاجرهوحیدالله92
3735خدیجهنور محمد 92
6975طیبهمحمد انیس92
9249سعدیهامیر محمد 92
9248عاطفهعبدالقادر92
9310حسنامحمد ظفر92
6584لیلامحمد زید92
6462طیبهمحمد داود92
5137صدیقهمحمد جان92
2552نفیسهعبدالغیاث92
10397لایقخسرو92
10350فرخنجم الدین92
2676میرویسمحفوظ الله92
5554محمد ذاکرشاه لالا92
0141میرزا حسینمحمد رضا92
8804نظام الدینمحمد عثمان92
6805تمیم احمد فضل محمد 92
846192
4829خان محمد حسین بخش92
6810عبدالمقسدعبدالمتین92
9875محمد نورمحمد عثمان92
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور92
1350احمد مسعودفضل الرحمن92
4743رامینعبدالوهاب92
7841عباداللهوحید عبدالله92
8858احمد رشادصفی الله92
8019حسیب محمد شریف92
6472عبدالتمیمعبدالستار92
578192
6549محمد توابتاج محمد 92
9341سید الیاسمنور شاه92
1527رخسارولی محمد92
1658خالدعلی گل92
0125سحرمحمد انور90
646490
2416صفیهمحمدالدین90
5875حمیراطاهر محمد 90
0363سایمهمحمد نعیم90
9925صدفنثار احمد 90
8881بهشتهضیا الدین90
6809فاطمهمحمد اکبر90
4368سارهحبیب الله90
2849بصیرهگلاب الدین90
4022گلثوممایل آغا90
6936احمد فیصلحبیب الرحمن90
8595عبدالناصرمحمد نادر90
1035الیاسرحم الدین90
0453عبداللهمحمد سلیم90
4731محمد سلیمبابه جان90
8944محمد سهیلمحمد امیر90
9270احمد راشدزلمی90
0998صدیق اللهحبیب الله90
981590
8990محمد سهرابمحمد صابر90
9241حیدر علیعبدالاحد90
2785محمد شیرزیگل نبی90
8951سمیراخادم حسین88
0868ماه رخسید امیر88
412188
6324بینظیرعبدالمجید88
3186مریمعبدالفهیم88
1531سومنمحمد نسیم88
9178سوسنمحمد رضا88
6707قدسیهعبدالفتاح88
7842فرشتهحبیب الله88
7843منیژه حبیب الله88
5755سمااحمد وحید88
10351ذبیح اللهعبید الله88
5647روح اللهحاجی نعمت الله88
8860احمد فیاضداد محمد 88
5539عمر فاروقعبدالهادی88
108188
4800عبدالحیعبدالهادی88
6232فردینمحمد فاروق88
8753احمد مصطفیاحمد شعیب88
4704عبداللهصفت الله88
044888
4538ارمانعزیز الله88
2086پروانهخالد نظر88
10399گل افشانمهر علی شاه86
6336هادیهعبدالودود86
367986
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل86
9372فهیمهعلی جم86
1341صدفشیر علی86
0693فروزانمحمد کریم86
4573درخشاناسد الله86
6251سما صدیقیمحمد حشم86
7174ژیلامحمد ناصر86
7344قدریهاحمد طارق86
034986
0769مروهبزرگ86
7885مریمعبدالبصیر86
10357نور الدینفتح علی86
10272حسام الدینمحمد سعد الدین86
6765نصرت اللهمحمد رضا86
6764احمد سلیماحمد ضیا86
8717امجدولی جان86
7276فیض اللهمحمد سلیم86
6570ابرارالحقفضل حق86
6770عباد اللهشفیع الله86
6238شیر زادعبدالولی86
6441میثمفقیر حسین86
8805ابراهیم فرید الله86
9042شبیر احمد محمد شفیع86
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن86
8515مشعلغلام علی86
6946سیدالرحمننیک محمد 86
7644عبدالودودعبدالرشید86
509586
1969صمیممحمد اکبر86
2521محمد ضمیرعبدالقدیر86
3659مسکاغلام رسول84
2098نگینهمحمد اسحاق84
0692فریالمجیب الرحمن84
4924سحرگل احمد 84
1106کوثرعبدالصمد84
9801جمیلهاحمد جمیل84
10396الیاسمحمد عظیم84
10392ولیدعبدالرشید84
10363ادریساحمد شاه84
3670احمد سیرغلام حضرت84
6440محمد عمرمحمد صفدر84
9166بسم اللهاسلام الدین84
5519حامدتاج محمد 84
9986خدا بخشسخی بخش84
8413عبدالوسیمعبدالوحید84
3160محمد قسیممحمد نسیم84
0092منصوراللهمحمد خالد84
2536محمد رومانپادشاه میر84
8538فردینمحبوب الدین84
1644منصورشاهقمبرشاه84
2775محمد رامینمزمل84
4610سارهمحمد یوسف82
9444زهراعوض82
0858طیبهعبدالظاهر82
0608سوسنمحمد یعقوب82
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب82
6978حسناعبدالحبیب82
8425سارهاحمد جمشید82
1043682
10277عبدالرحمنعبدالجلیل82
9046فیصلعبدالقادر82
8788خلیل اللهروح الله82
5981احمد ولیفدا محمد 82
6121عاشق اللهنجیب الله82
065082
9969وسیممحمد عثمان82
6164مبشرمحفوظ شاه82
5500منصور اللهگل محمد 82
7260ویس الدینشیر احمد82
2640روهیدمحمد شاه82
10336محمد قسیمعبدالقدوس80
622680
6547بهارحیات الله80
6518شبانهصبر الله80
3136آرینمحمد حفیظ80
1002یلداعبدالرازق80
9392روماعبدالصمد80
9391خجستهعبدالصمد80
9303زحلامین الله80
9113زهراسید قاسم80
8246زینبسیف الله80
6965مدینهسیلانی80
1042280
10278توفیق اللهولی محمد 80
10056سید صمیمسید مسلم80
5997توفیق اللهسید امیر80
259480
1987رفیع اللهداد الله شریف80
6430احمد سجاداحمد فواد80
3501رستمعبدالرحمن80
539280
6408عبدالواحدمحمد سعید80
8982ضمیر عبدالقدیر80
4480صفر محمد سید احمد 80
2828روح اللهتاج محمد80
5377احمد بارقاحمد ناصر80
2733ذکیهمحمد نادر80
099680
2175توفیق اللهمحمد جان80
10143سوریازلمی78
6517ناروننعمت الله78
8625پلوشهمحمد سالم78
000578
3197مصطفیحسیب الله78
6429احمد فرهاداحمد فواد78
6529محمد ولیدمحمد وحید78
0398محمد الهامغلام بهاوالدین78
9271حسیب اللهمطیع الله78
9642محمد عابدغلام جیلانی78
5002عبدالحنانعبدالباسط78
1895حافظمحمد نعیم78
8905دیوهمحمد یعقوب76
9129زهرامحمد کبیر76
8183شبنمفدا محمد 76
6416خدیجهمحمد حسین76
2551معصومهشاه محمود76
7890سجیهمحمد میر76
10053هدایت اللهمحمد اکبر76
7523بشیر احمد نصیر احمد 76
8777غلام دستگیرحاجی غلام سخی76
7326سلیمانعبدالرسول76
5502احمد نویدعبدالواحد76
3696حشمت اللهحفیظ الله76
7787احمد فیصلغلام احمد 76
8500عبدالحنانمحمد حسین76
6346مبشرفدا محمد 76
6611پرویزمحمد یاسین76
7506محب اللهنقیب الله76
5141حبیب الرحمننضری شاه76
8705کبیر جاننور الحق76
085576
7815عبدالحمیدعبدالقیوم76
7051یاسرسمیع الله76
2596خجستهزین العابدین76
2606روحینانزیرالله76
1734محمد عمرعبدالفرید76
0901ملکهنظر محمد 74
8046مرسلمحمد رسول74
9247مهریهامیر محمد 74
8554مبشرهخیر محمد 74
5537شبنمعلی محمد 74
5135مزملعزیز الله74
6491احمد فرشیدمحمد حسین74
7172عبدالمتینعبدالله74
0340عبیداللهمحمد اسماعیل74
9047اجملفضل الرحمن74
9932پرویزگل آقا74
188374
6882شمس الدینشاه زمان74
6817حبیبمحمد داد74
7072نعمت اللهسخی محمد 74
9220احمد فیصل1همایون74
0881عبدالوارثغلام سرور74
2021زمزمهدور محمد74
3406سیاه مویعبدالرب72
6406مدیحهمحب الله72
6628مریممحمد حلیم72
10410حمزهفواد72
6684لطف اللهمحمد رفیع72
6312سید سجادسید رضا شاه72
0699احمد یاسرنجیب الله72
6556فردوسحضرت نور72
6215بشیر احمد شیر علم72
6876محمد ندیممحمد نعیم72
3152احمد عاصمنورالله72
2529کوثربهرام72
2134570
857270
4108عاطفهعبدالاحمد 70
2625شکریهشاه محمود70
5743فریباخدا داد70
7844حسینهفیروز احمد 70
8434صاحبهمحمد صفی70
6951سلماگل الرحمن70
7942نورزیهفرید احمد 70
8879سید ندیمسید اکبر70
8010ضیا الرحمنعبدالرازق70
8504شفیق اللهامیر داد70
0144سید مصطفیحسین آقا70
5490انعامحفیظ الله70
2735نقیب محمد شیر محمد 70
582170
9494کیهانخالد70
8937سید الهامسید حشمت 70
6454احمد نجیب الله70
6844عظمت اللهخواجه آقا70
6562حبیب اللهفضل من الله70
4694ایملامیر جان70
869470
139270
2566گیتاامین الله70
2546عبدالسلامقدرت الله70
2782طوفاننورخان70
003068
9292سکلااحمد ناصر68
4831سوسنغلام محی الدین68
10414سلمان خانسلیمان68
7494عبدالمالکمحمد یعقوب68
5925مصطفیمحمد ناصر68
7837احمد ولیامام الدین68
9044غلام مرتضیغلام مصطفی68
8938امید خیر محمد 68
909568
6586شهرامعبدالوهاب68
2731مرسلحاجی محمد68
0701مجتبی خانعبدالمحمد68
0968محب اللهعبدالحیات68
1907احمد سجادمحمد شریف68
3736شکریهرحمت الله66
8049شکیبافدا محمد66
6053آسیهمیر حسین66
7188معصومهشمس الاحمد 66
1317محمد الیاسمحمد هاشم66
4974احمد عمرانعبدالله 66
7333محمد معیدمحمد فرید66
9420احمد مصورمحمد شایق66
3643مدثرمحمد هاشم66
1841شمس اللهالفت الله66
0726عبدالباعثشهزاد66
6488ادریسحیات خان66
9938دریوشدر محمد 66
4799عبدالودودعبدالهادی66
0763زاهدغلام فاروق66
2581پیمانمحمد انور66
1908سجیهمحمد شریف66
2778حساناتسرفراز66
9999964
6414وجیهغازی جان64
2642شبنممحمد تقی64
1816سوسنعبدالغفور64
6616سعدیهعبدالکریم64
1447شبنماسدالله64
7863عباسشهباز خان64
2743مرتضیپاینده محمد 64
6105فرزامغلام فاروق64
2730وجیهمومن خان64
2496فهیممحمد قسیم64
250164
6539ذکیهمحمد یاسین62
6407منیرهسید عزیزالرحمن62
6405شازیهمحب الله62
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 62
1045362
10407فایزعبدالروف62
6300سید سجادسید شاه حسین62
5494روملمحمد سالم62
9837محمد شیرگل شیر62
7681حبیب اللهعبدالستار62
9704نور اللهنورالرحمن62
6940عبدالباسطعبدالله خان62
0548مرشیدریس الدین62
6916ثنا اللهمحمد حشم62
8782اسد اللهمیرزا علی62
9296نبی اللهنصرت الله62
937862
1806عبدالمبینعبدالجبار62
2752فرقانگل حسن62
1692عبدالصمدمحمد آقا62
2756علی کمالعبدالمالک62
6825سمیهمحمد رسول60
6102معصومهنور آغا60
6629زهراءمحمد حلیم60
8101برشنامحمد حمید60
7973نواز خانشیرین آغا60
9819محمد شایقخان محمد 60
8750رحمت اللهمحمد شریف60
021060
8471سید عباد اللهسید محمد رسول60
8790ولیدمحمد آصف60
7695غلام حیدر عبدالصمد60
3165سپاسمنوچهر60
8262مبارزمحمد اسلم60
8877ویسسیف الرحمن60
9947احمد بلالعبدالکبیر60
9258محمد رفیع الهامایمل60
9361الهامامیر خان60
015458
1043458
10406شعیب احمد عبدالقاهر58
6904محمد الهاممحمد صابر58
5452محمد میرویسمحمد طارق58
330158
6736احمد مریداحمد جاوید58
6660یماعلی جان58
530158
7162جمال الدینحسام الدین58
1245سید مصطفیسید محمد 58
8838ماحمد سمیرظاهر شاه58
0251عبدالرحیمعبدالعظیم58
2850مرید احمدفرید احمد 58
9012زیارملمیرویس58
8940حامدخیر محمد 58
9221روح اللهعارف الله58
5535عبدالحفیظعبدالجبار58
1724اکرام الدینغلام سخی58
2717منظور احمدمختار احمد58
281758
10072فاطمهحسین علی56
7475رومیلاسید اکبر56
8755مرسلمرزا محمد 56
8048شکریهعبید الله56
9336هدیهمحمد نذیر56
2848خاتمهگلاب الدین56
440956
6439شریف اللهعزیز الله56
8970محمد خسرومحمد فیروز56
7071احمد اقبالمحمد یار56
2634الهامسید آور56
6106سیف الرحمنعبدالغفار56
8769کامگارداد بخش56
0905روملامر الدین56
8869قیسسیف الرحمن56
9331هارونفرهاد56
665656
2056نگینهعبدالستار56
2597سومامحمد طاهر56
10098بهشتهعبدالحلیم54
8025زهراسید عالم54
6893ریحانهحبیب الله54
10164نورالباریعبدالباری54
2483محمد سجادمحمد فرید54
6497شهیرعزیز احمد 54
9203اسماعیللطف الله54
9616صدامعبدالحفیظ54
5534عبدالطیفعبدالجبار54
100054
7615رویانجیب الله52
087952
7921مرسلخلیل الله52
9529صبرینامحمد گل52
1939نرگسخواجه حکمت52
7697مریمعبدالرحمن52
1042552
9514ناصرعبدالمختار52
897152
8509زکی اللهذبیح الله52
9983نایب احمد نصیر محمد 52
4133نورالرحمننور احمد 52
0463محمد روملمحمد ایمل52
8228صفت اللهسیدا جان52
187752
2630فریبامحمد ناصر52
1023احمد سهیلمحمد صفا52
10294رامز احمد نصیر احمد 50
8760نوید عبدالکریم50
0553احمد میلادجلندر خان50
5488محمد آصفمحمد یوسف50
9333امان الدینریحان الدین50
7395مصطفیمحمد آغا50
1944مصطفیجمال الدین50
8165نیلوفرمحمد شریف48
8729مروهمحمد ایوب48
1041748
6374محمد هارونصابر48
6779فیصلسیف الدین48
9450سید علی سیناسید قاسم علی48
2983حکمت اللهعبدالقدوس48
2605سوسنمدد خان48
9321بکتاشفرهاد46
4577محمد اسماعیلنافع الدین46
5645محمد ادیبحبیب الرحمن46
5152صاحب نظر بای نظر46
9552محمد وسیممحمد قسیم46
9367رامین احمد بصیر احمد 46
2499شیرزادعبدالرزاق46
1044644
2890بنفشهحیات الله44
10282بسم اللهسخی داد44
10264عبدالشبیرعبدالقیوم44
7671عبدالحفیظعبدالرقیب44
140644
6605فدا محمد عبدالظاهر44
2129سید شعیبمحمد شریف44
9957اعجاز اللهمحمد اسلام 44
2530ستارهمجنون44
1728خالدعبدالحمید44
6769سعدیهمحمد رضا42
9477حبیبهمحمد جان42
7450احمد خسرولعل محمد 42
0071الیاسگل نبی42
2630سهیلامید 42
5420فیصلسید فواد42
164042
7396عبدالنذیرعبدالرشید42
0355احمد فیصلمحمد طارق42
2448نورآغاعبدالرشید42
1044740
9579سمیهمحمد جان40
10409سهرابگل آغا40
10400مکتوممحمد عظیم40
994340
423040
7121عبدالاسد الله40
7832محمد نعمانمحمد سلیمان40
721440
5153سلیمانوزیر احمد 40
9659ذکیحاجی جاوید40
2276سجیهعبدالواحد40
10398آریاجمعه بیک38
1392ولولهعبدالعلی38
1042338
7763محمد الیاسمحمد اقبال38
4175حامدنعمت الله38
5178جلال الدینعبدالرحیم38
2398شهلامحمد عظیم38
130438
1467احمد حاشرمحمد هاشم38
2585محب اللهعزیز الله38
630236
10405احمد سعیدعبدالهادی36
10401محمد اسماعیلمحمد عظیم36
9560شمس الحقفضل الحق36
2553فیروزهراز محمد 36
2042سید وهابسید ابراهیم36
2244محمد فیاضمحمد بشیر36
8924مژگانغلام محی الدین34
1043034
10111فرهادغلام فاروق34
546334
309834
2275ولیناعبدالفتاح34
2783یحییکمال الدین34
8163فرحنازمحمد شریف32
8651امین اللهبسم الله 32
6340احمد ضیااحمد ذکی32
187032
1045530
7134مهدیکرم علی30
8423محمد آصفاکرام الدین30
7831محمد الهاممحمد سلیمان30
2442ذکریاعبدالرشید30
7572شاه آغاعبدالقادر28
3955حسیب اللهمحمد امان28
2766احمد فیصلاحمد جاوید28
9135ایملعبدالذکی28
2446محمد حسینمحمد عالم28
2485احمد آبیلاحمد راویش26
2691حمیداللهمحمد منیر26
7524احمد حاجی رسول24
299420
9834سمیرمحمد حسین18
1042116

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
24
33
44
52
61
71
82
94
102
112
123
133
142
154
161
171
184
191
203
212
224
233
241
253
263
272
284
293
302
312
323
331
344
352
362
373
382
393
402
411
423
433
444
452
463
472
484
493
502