نتایج امتحان دری صنف دوازدهم دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
6975طیبهمحمد انیس100
4108عاطفهعبدالاحمد 100
6646سمیهاحمد ضیا100
1132ثنامحمد حکیم100
6665تمیمنصیر احمد 100
2810شفیع اللهمحمد یاسین100
3183عبدالواحدنظام الدین100
7355عبدالوارثعبدالقدوس100
900198
4369سونمغلام فاروق98
6769سعدیهمحمد رضا98
7168سجیهشیرزاد98
172398
9081کوثرمحبوب الله98
10353محمد یوسفملتان98
7467الله دادمحمد قاسم98
4731محمد سلیمبابه جان98
6218محمد رامینمحمد امان98
7424نصرت اللهاحمد جاوید98
6005محمد مهدیامیر محمد 98
174098
8990محمد سهرابمحمد صابر98
6869حکمت اللهمحمد سالم98
0436حشمت اللهنصرالله98
3735خدیجهنور محمد 96
6809فاطمهمحمد اکبر96
2162سلمهاحمد ضیا96
6324بینظیرعبدالمجید96
9249سعدیهامیر محمد 96
0769مروهبزرگ96
7809فاطمهزین الدین96
2787رخسارجمعه گل96
4368سارهحبیب الله96
0866لیمهمحمد فاروق96
9021صدفجمال الدین96
739796
10351ذبیح اللهعبید الله96
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور96
7767یوسفمحمد آصف96
0158وحیداللهعبدالواحد96
8756امید فضل الله 96
10393زرغونهمحمد اکبر94
7129صدیقه کلیم الله94
6707قدسیهعبدالفتاح94
4877زحلمحمد ابراهیم94
6468مدینهغلام رازق94
9801جمیلهاحمد جمیل94
9248عاطفهعبدالقادر94
4843سوسنذبیح الله94
0125سحرمحمد انور94
3136آرینمحمد حفیظ94
9178سوسنمحمد رضا94
1129نادیهصفی الله94
622694
5198نجلایار محمد 94
3406سیاه مویعبدالرب94
218994
10301ضیاالرحمنتاج محمد 94
7268محمد منصوراحمد شاه94
4146جوادعبدالقهار94
1027مسیح اللهحمید الله94
7343محمد اللهبهرام94
5401عبدالمومنعلی محمد 94
6346مبشرفدا محمد 94
6227محمد وارثعبدالودود94
9669عبدالباسطاحمد شاه 94
6529محمد ولیدمحمد وحید94
6549محمد توابتاج محمد 94
6728انعام اللهآقا محمد 94
846194
1878حسنیهعبدالرشید94
281594
1658خالدعلی گل94
10284مروهنو خان92
9631خاطرهمحمد داود92
7638صدف شیر الله92
3186مریمعبدالفهیم92
6251سما صدیقیمحمد حشم92
2027هاجرهوحیدالله92
412192
0693فروزانمحمد کریم92
1341صدفشیر علی92
0692فریالمجیب الرحمن92
1462مرسلسید عبدالقیوم92
0226سهیلاسید محمد92
0564ناهیدمحمد قوی92
0868ماه رخسید امیر92
10394فرزادعبدالغفار92
10386میلادمحمد رقیب92
6552عثمانمحمد قیس92
8915عنایت اللهخداداد92
8804نظام الدینمحمد عثمان92
7787احمد فیصلغلام احمد 92
4691عبدالکبارعبدالغفار92
9876نجیب اللهفضل الله92
2451عبداللهصبغت الله92
8858احمد رشادصفی الله92
9332امیدرحم خدا92
9277بلال الدینجمال الدین92
9766مدثرحاجی مجید92
6232فردینمحمد فاروق92
4704عبداللهصفت الله92
6584لیلامحمد زید90
7098زلیخامحمد نجیب90
9310حسنامحمد ظفر90
9391خجستهعبدالصمد90
8434صاحبهمحمد صفی90
1043690
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی90
6570ابرارالحقفضل حق90
6306نثار احمد عبدالله90
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن90
2293ظریفغلام سخی90
8892عبدالباسطعبدالمطلب90
9166بسم اللهاسلام الدین90
0341احمد نویدعبدالحبیب90
6640سید علی سجادسید میر آغا90
6408عبدالواحدمحمد سعید90
8008انصاراحمد نور محمد 90
9051احمد شاهدیدار90
2785محمد شیرزیگل نبی90
6409رامین احمد نعمت الله90
2388نوریهگل نور90
1959صدفعصمت الله90
0828الههعبدالحکیم90
2739احمد فاضلالف خان90
1969صمیممحمد اکبر90
1721عباد اللهراز محمد90
10399گل افشانمهر علی شاه88
5137صدیقهمحمد جان88
6944فاطمه الزهرانور محمد 88
9003فرشتهمحمد اکبر88
0867حماسهمحمد طاهر88
6462طیبهمحمد داود88
2552نفیسهعبدالغیاث88
9372فهیمهعلی جم88
6336هادیهعبدالودود88
168988
7698بهارعبدالصبور88
10414سلمان خانسلیمان88
5539عمر فاروقعبدالهادی88
9341سید الیاسمنور شاه88
9932پرویزگل آقا88
0763زاهدغلام فاروق88
6300سید سجادسید شاه حسین88
6916ثنا اللهمحمد حشم88
3670احمد سیرغلام حضرت88
9495علی رضاحفیظ الله88
6765نصرت اللهمحمد رضا88
2536محمد رومانپادشاه میر88
0998صدیق اللهحبیب الله88
8595عبدالناصرمحمد نادر88
9312عبید اللهعبدالمتین88
7737غلام صفدرنظر خدا88
8944محمد سهیلمحمد امیر88
8901سید روح اللهسید محمد سرور88
1035الیاسرحم الدین88
9046فیصلعبدالقادر88
2634الهامسید آور88
7644عبدالودودعبدالرشید88
5187توفیق احمد محمد فاروق88
4538ارمانعزیز الله88
2566گیتاامین الله88
1350احمد مسعودفضل الرحمن86
7877مرسلعبدالنذیر86
2551معصومهشاه محمود86
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل86
169086
6542شملهرحمت گل86
6661سلواکریم الله86
10164نورالباریعبدالباری86
6764احمد سلیماحمد ضیا86
2676میرویسمحفوظ الله86
0141میرزا حسینمحمد رضا86
1082احمد زبیرگل آقا86
2442قربان علیخان علی86
6164مبشرمحفوظ شاه86
5554محمد ذاکرشاه لالا86
7081سید الهامسید نعیم86
0340عبیداللهمحمد اسماعیل86
6489برکت اللهنصر الله86
9499نعمت الله رحمت الله86
3506محمد صادقسیف الدین86
6470ذبیح اللهعبدالرحمن86
2630سهیلامید 86
8982ضمیر عبدالقدیر86
138284
8951سمیراخادم حسین84
3659مسکاغلام رسول84
8246زینبسیف الله84
5875حمیراطاهر محمد 84
9264اسماهدایت الله84
7174ژیلامحمد ناصر84
6758الههعبدالوحید84
5537شبنمعلی محمد 84
7885مریمعبدالبصیر84
6541مروهرحمت گل84
0858طیبهعبدالظاهر84
8729مروهمحمد ایوب84
0453عبداللهمحمد سلیم84
3197مصطفیحسیب الله84
9969وسیممحمد عثمان84
1987رفیع اللهداد الله شریف84
7326سلیمانعبدالرسول84
5981احمد ولیفدا محمد 84
8538فردینمحبوب الدین84
4242احمد شهیراحسان الله84
3395محمد یوسفعبدالقدیر84
6376سید محفوظسید احمد 84
9088کیهان الدینشهاب الدین84
0096الیاسمحمد شیرین84
2642شبنممحمد تقی82
6517ناروننعمت الله82
7842فرشتهحبیب الله82
8046مرسلمحمد رسول82
7844حسینهفیروز احمد 82
8554مبشرهخیر محمد 82
7825پروانهعبدالحفیظ82
10363ادریساحمد شاه82
4800عبدالحیعبدالهادی82
170782
7333محمد معیدمحمد فرید82
6556فردوسحضرت نور82
5352رشادامیر گل82
4830غنضفرمحمد سرور82
4829خان محمد حسین بخش82
5713الیاس نظر محمد 82
7260ویس الدینشیر احمد82
1496ذکیهشیر محمد82
125782
2175توفیق اللهمحمد جان82
7591حمیرامحمد اسحاق80
1303آرزوسید میران80
4610سارهمحمد یوسف80
5528شکریهعبدالکمال80
4864دیباغلام سخی80
6965مدینهسیلانی80
6628مریممحمد حلیم80
6405شازیهمحب الله80
10397لایقخسرو80
10336محمد قسیمعبدالقدوس80
10278توفیق اللهولی محمد 80
10277عبدالرحمنعبدالجلیل80
0038480
356780
6817حبیبمحمد داد80
7172عبدالمتینعبدالله80
6319احمد میلادمحمد نسیم80
9938دریوشدر محمد 80
6805تمیم احمد فضل محمد 80
0701مجتبی خانعبدالمحمد80
10072فاطمهحسین علی78
1240بهشتهعبدالرحمن78
7814ذکیهمحمد یوسف78
1531سومنمحمد نسیم78
1163هاجرهعبدالغفور78
1921شبنمعبدالحمید78
6951سلماگل الرحمن78
8326بهارمحمد طاهر78
8036مریمعبدالله78
0869فوزیهنور علی78
6978حسناعبدالحبیب78
6416خدیجهمحمد حسین78
6406مدیحهمحب الله78
1042278
10407فایزعبدالروف78
6936احمد فیصلحبیب الرحمن78
9396عبدالرحمنعبدالمعین78
9203اسماعیللطف الله78
0699احمد یاسرنجیب الله78
7072نعمت اللهسخی محمد 78
5002عبدالحنانعبدالباسط78
9270احمد راشدزلمی78
259478
9042شبیر احمد محمد شفیع78
6576عبدالوهابعبدالفتاح78
8545عبدالنصرتعبدالحلیم78
3160محمد قسیممحمد نسیم78
2983حکمت اللهعبدالقدوس78
5391فدا احمد فیض احمد 78
1479بشیر احمدمحمد اشرف78
235378
1908سجیهمحمد شریف78
1751امیدمیرویس78
7921مرسلخلیل الله76
1939نرگسخواجه حکمت76
7344قدریهاحمد طارق76
9113زهراسید قاسم76
7843منیژه حبیب الله76
2416صفیهمحمدالدین76
1106کوثرعبدالصمد76
0608سوسنمحمد یعقوب76
1041876
10391عبدالجمیلعبدالجبار76
7493اقبال احمد گل آقا76
6562حبیب اللهفضل من الله76
1234فرهادسید آقا76
0144سید مصطفیحسین آقا76
7535اجملهدایت الله76
8857حمید رضاعبدالحکیم76
3152احمد عاصمنورالله76
3696حشمت اللهحفیظ الله76
6709بهرام الدینمیا گل76
578176
509576
2098نگینهمحمد اسحاق76
2529کوثربهرام76
2606روحینانزیرالله76
2086پروانهخالد نظر76
9337مروهمحمد نعیم74
9129زهرامحمد کبیر74
9247مهریهامیر محمد 74
6629زهراءمحمد حلیم74
7704رزماجبار74
10410حمزهفواد74
10392ولیدعبدالرشید74
6312سید سجادسید رضا شاه74
5141حبیب الرحمننضری شاه74
7051یاسرسمیع الله74
6415محمدساحلمحمد شریف74
9080جواد صاحب الدین74
9494کیهانخالد74
8269حجت اللهعزت الله74
7664الیاسنعمت الله74
0251عبدالرحیمعبدالعظیم74
2743مرتضیپاینده محمد 74
2605سوسنمدد خان74
1644منصورشاهقمبرشاه74
3367طیبهعبدالملک72
2039بینظیرامر علی72
8083سارهعبدالله72
8373مرجانحاجی حمید الله72
2765زحلمحمد قاسم72
7188معصومهشمس الاحمد 72
0901ملکهنظر محمد 72
7942نورزیهفرید احمد 72
6407منیرهسید عزیزالرحمن72
2828روح اللهتاج محمد72
7276فیض اللهمحمد سلیم72
9361الهامامیر خان72
9875محمد نورمحمد عثمان72
5502احمد نویدعبدالواحد72
7510ابراهیمحبیب خان72
6844عظمت اللهخواجه آقا72
2735روزیتالعل آقا72
1040470
1038270
10191مروهمحمد رضا70
10075فرشتهاسد الله70
8625پلوشهمحمد سالم70
1815طیبهبهاوالدین70
2890بنفشهحیات الله70
226270
10406شعیب احمد عبدالقاهر70
6454احمد نجیب الله70
8879سید ندیمسید اکبر70
7342محمد امیدمحمد جان70
6230شعیبعبدالرحیم70
7506محب اللهنقیب الله70
8938امید خیر محمد 70
6472عبدالتمیمعبدالستار70
9616صدامعبدالحفیظ70
3096احمد مزیدعبدالصابر70
2530ستارهمجنون70
6775لیزاضیالحق68
1002یلداعبدالرازق68
8518ثریاآغا شیرین68
6744صدف غلام مصطفی68
6215بشیر احمد شیر علم68
9976پرویزمحمد ناصر68
7523بشیر احمد نصیر احمد 68
160968
8019حسیب محمد شریف68
6752احمد شجاعمحمد معروف68
9819محمد شایقخان محمد 68
2630فریبامحمد ناصر68
170566
2625شکریهشاه محمود66
6102معصومهنور آغا66
8048شکریهعبید الله66
7373طوبامحمد فرید66
4831سوسنغلام محی الدین66
10290سید محمد رضاسید غلام علی66
10053هدایت اللهمحمد اکبر66
7450احمد خسرولعل محمد 66
8504شفیق اللهامیر داد66
0092منصوراللهمحمد خالد66
9239فتح علی شاهحکومت شاه66
4028مدثرحشمت الله66
9405سیف الرحمنحبیب الرحمن66
5152صاحب نظر بای نظر66
8705کبیر جاننور الحق66
8331صدفعبدالصبور64
6099ساراغلام حضرت 64
10291پیمانسید الرحمن64
6238شیر زادعبدالولی64
8500عبدالحنانمحمد حسین64
5420فیصلسید فواد64
1806عبدالمبینعبدالجبار64
8880محمد نصرتنادر شاه64
5882احمد شاکرغلام سرور64
8769کامگارداد بخش64
4855عبدالرحمنمحمد امین64
6882شمس الدینشاه زمان64
170664
3501رستمعبدالرحمن64
5135مزملعزیز الله64
5535عبدالحفیظعبدالجبار64
2397نویسامحمد قسیم64
8860احمد فیاضداد محمد 62
8163فرحنازمحمد شریف62
10350فرخنجم الدین62
9983نایب احمد نصیر محمد 62
6585یاسرعبدالکبیر62
7755حسام الدینعبدالحکیم62
188362
7121عبدالاسد الله62
2850مرید احمدفرید احمد 62
7801محمد ادریسمحمد یونس62
442062
9854محمد پرویزمحمد اکبر62
7837احمد ولیامام الدین62
5534عبدالطیفعبدالجبار62
7263محمد میلادعبدالطیف62
4588ارشادعزیز الله62
1833وحیداللهعبدالروف62
099662
2717منظور احمدمختار احمد62
2849بصیرهگلاب الدین60
9336هدیهمحمد نذیر60
10269ویسملنگ60
5377احمد بارقاحمد ناصر60
2843حیات اللهسید مرزا60
9420احمد مصورمحمد شایق60
7815عبدالحمیدعبدالقیوم60
7071احمد اقبالمحمد یار60
2733ذکیهمحمد نادر60
2778حساناتسرفراز60
015458
9265ادیبههدایت الله58
8402پروانهحاجی عبدالخالق58
8101برشنامحمد حمید58
6488ادریسحیات خان58
8515مشعلغلام علی58
4577محمد اسماعیلنافع الدین58
0464محمد بابرمحمد ایمل58
8471سید عباد اللهسید محمد رسول58
5119سجادفضل ا لحق58
8394محمد واسیعمحمد اسحاق58
5464عظیم اللهالماس58
8010ضیا الرحمنعبدالرازق58
9853هلال الدیناحمد شاه58
5462ذکی اللهوزیر محمد 58
9957اعجاز اللهمحمد اسلام 58
9220احمد فیصل1همایون58
8189ذبیح اللهامیر محمد 58
6713احمد مجید خان58
2731مرسلحاجی محمد58
2604مریمعصمت الله58
1907احمد سجادمحمد شریف58
1734محمد عمرعبدالفرید58
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن58
2523جلالغلام محی الدین58
10411فرزانهحاجی عبدالخالق56
8165نیلوفرمحمد شریف56
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 56
274756
9392روماعبدالصمد56
2812یلدامجیب الرحمن56
10415ذبیح الله بسم الله56
10001حکمت اللهامان الدین56
6876محمد ندیممحمد نعیم56
4694ایملامیر جان56
8937سید الهامسید حشمت 56
6497شهیرعزیز احمد 56
4847غلام مرتضیامین الله56
9012زیارملمیرویس56
5379عبدالواحدمحمد اکبر56
4480صفر محمد سید احمد 56
0881عبدالوارثغلام سرور56
1023احمد سهیلمحمد صفا56
10398آریاجمعه بیک54
10143سوریازلمی54
9925صدفنثار احمد 54
6547بهارحیات الله54
8905دیوهمحمد یعقوب54
4364محمد عادلمحمد علی54
2604راشدغلام محی الدین54
2984صبغت اللهعبدالقدوس54
2398شهلامحمد عظیم54
2775محمد رامینمزمل54
1692عبدالصمدمحمد آقا54
3423همیشهمحمد خالد52
6241اسراجاوید52
1392ولولهعبدالعلی52
8924مژگانغلام محی الدین52
10409سهرابگل آغا52
10251اسد اللهعبدالله52
10111فرهادغلام فاروق52
556952
7040عباداللهمحمد نادر52
7841عباداللهوحید عبدالله52
7489منظور فیض محمد 52
4799عبدالودودعبدالهادی52
8618جنیدبشیر احمد 52
5452محمد میرویسمحمد طارق52
9704نور اللهنورالرحمن52
7212نصیب اللههمایون52
6439شریف اللهعزیز الله52
9642محمد عابدغلام جیلانی52
085552
7520احمد بلالمحمد کاشف52
301052
2684مطیع اللهسیر محمد 52
250152
1970سعیداللهرحمن الله52
6893ریحانهحبیب الله50
6441میثمفقیر حسین50
1245سید مصطفیسید محمد 50
914250
8651امین اللهبسم الله 50
5997توفیق اللهسید امیر50
909250
6995محمد یوسفعبدالمتین50
9195محمد عمرانمحمد عثمان50
8940حامدخیر محمد 50
1835ذکریاباز محمد 50
7524احمد حاجی رسول50
532650
9331هارونفرهاد50
9972محمد طیبعبدالواحد50
5634فضل اللهغلام محمد 50
0921گلثومسید فردوس50
9398مروهنظر محمد 48
7615رویانجیب الله48
9149کرشمهعبدالصبور48
8755مرسلمرزا محمد 48
10294رامز احمد نصیر احمد 48
6417سید ذاکر شاهآقا سعید48
546348
440948
8423محمد آصفاکرام الدین48
8782اسد اللهمیرزا علی48
5519حامدتاج محمد 48
0548مرشیدریس الدین48
4946محمد باعثمحمد شریف48
9986خدا بخشسخی بخش48
6779فیصلسیف الدین48
6921عبدالباعثاحمد ضیا48
6586شهرامعبدالوهاب48
8228صفت اللهسیدا جان48
450148
1895حافظمحمد نعیم48
1052شعیبعلی محمد48
8851زهراوحید الله46
8752046
10149انعام اللهنعمت الله46
8941ذکیعبدالصابر46
9428سید انور الحقسید عبدالحق46
4848محمد یاسرمحمد وحید46
9367رامین احمد بصیر احمد 46
3903عبدالوکیلجهانگیر46
2735نقیب محمد شیر محمد 46
7681حبیب اللهعبدالستار46
9961احمد شاه مسعودعبدالهاشم46
6605فدا محمد عبدالظاهر46
7419شیر دادکریم داد46
1467احمد حاشرمحمد هاشم46
2244محمد فیاضمحمد بشیر46
6414وجیهغازی جان44
2814صدریهمجیب الرحمن44
9529صبرینامحمد گل44
10155اشکانالله محمد 44
0161زمرت شاهیعقوب شاه44
5153سلیمانوزیر احمد 44
101744
2766احمد فیصلاحمد جاوید44
6736احمد مریداحمد جاوید44
5925مصطفیمحمد ناصر44
8869قیسسیف الرحمن44
3941مختار احمدمحمد اقبال44
6772احسان اللهمرزا رسول44
9552محمد وسیممحمد قسیم44
7446محمد عثمانمحمد آصف44
2553فیروزهراز محمد 44
2782طوفاننورخان44
2499شیرزادعبدالرزاق44
2546عبدالسلامقدرت الله44
9579سمیهمحمد جان42
9314لیزامحمد داود42
10282بسم اللهسخی داد42
10264عبدالشبیرعبدالقیوم42
6106سیف الرحمنعبدالغفار42
0118محمد رحیم عبدالکمال42
8781امید جواد42
313842
8877ویسسیف الرحمن42
7162جمال الدینحسام الدین42
2597سومامحمد طاهر42
2646عبدالتمیمعبدالجبار42
10250شبنازفضل الرحمن40
8728ساغرسید نجیب الله40
1041740
9837محمد شیرگل شیر40
9233محمد امینمحمد سلیم40
1724اکرام الدینغلام سخی40
10098بهشتهعبدالحلیم38
4690سمیهعبدالبشیر38
1111138
4096فریدونعبدالغیاث38
7134مهدیکرم علی38
8970محمد خسرومحمد فیروز38
9880سمیع اللهتوریالی38
5056عبدالقویعبدالغیور38
8760نوید عبدالکریم38
7671عبدالحفیظعبدالرقیب38
9135ایملعبدالذکی38
140638
9834سمیرمحمد حسین38
6243محمد فیصلمحمد ظریف38
2446محمد حسینمحمد عالم38
423036
9047اجملفضل الرحمن36
8556عبداللهنصر الله36
2586رخسارفدا محمد36
2168حجت اللهاحسان الله36
2691حمیداللهمحمد منیر36
10401محمد اسماعیلمحمد عظیم34
9484علی رضاعبدالستار34
6684لطف اللهمحمد رفیع34
7832محمد نعمانمحمد سلیمان34
7973نواز خانشیرین آغا34
1034332
10056سید صمیمسید مسلم32
7831محمد الهاممحمد سلیمان32
9829احمد بلالذکر الله32
5494روملمحمد سالم32
9477حبیبهمحمد جان30
10400مکتوممحمد عظیم30
9485صفی اللهاحسان الله30
346830
058230
2756علی کمالعبدالمالک30
1505زبیراللهنعمت الله30
2783یحییکمال الدین30
077728
9386منصورنصر الله28
4827حمد اللهسید محمد 28
315828
2442ذکریاعبدالرشید28
2585محب اللهعزیز الله28
9419محمد سیافمحمد الدین24
6374محمد هارونصابر24
1944مصطفیجمال الدین24
10298اجملدلاور22
720322
7756شهرامعبدالحکیم20
1034018
1528مروهعبدالصمد18
731816
2524عمرانعبدالمالک10

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
24
33
42
53
61
74
82
93
104
113
124
134
142
151
161
173
183
192
204
213
222
231
242
252
264
273
282
292
301
314
321
331
342
353
363
371
382
391
402
413
424
432
443
451
463
474
483
492
501