نتایج امتحان تعلمیات اسلامی و تفسیر صنف دوازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
9631خاطرهمحمد داود100
6005محمد مهدیامیر محمد 100
8008انصاراحمد نور محمد 100
6869حکمت اللهمحمد سالم100
6218محمد رامینمحمد امان100
7424نصرت اللهاحمد جاوید100
2442قربان علیخان علی100
0125سحرمحمد انور98
2787رخسارجمعه گل98
6324بینظیرعبدالمجید98
2676میرویسمحفوظ الله98
5401عبدالمومنعلی محمد 98
4731محمد سلیمبابه جان98
6408عبدالواحدمحمد سعید98
2810شفیع اللهمحمد یاسین98
0436حشمت اللهنصرالله98
6549محمد توابتاج محمد 98
5137صدیقهمحمد جان96
0769مروهبزرگ96
4877زحلمحمد ابراهیم96
7809فاطمهزین الدین96
8595عبدالناصرمحمد نادر96
8559سید مهرانسید واسع96
7343محمد اللهبهرام96
7767یوسفمحمد آصف96
6346مبشرفدا محمد 96
6665تمیمنصیر احمد 96
1563دیانارمضان علی94
6707قدسیهعبدالفتاح94
6809فاطمهمحمد اکبر94
7268محمد منصوراحمد شاه94
2293ظریفغلام سخی94
150994
6164مبشرمحفوظ شاه94
6230شعیبعبدالرحیم94
6552عثمانمحمد قیس94
3361احمد ضیاغلام ممتاز94
4704عبداللهصفت الله94
7355عبدالوارثعبدالقدوس94
3197مصطفیحسیب الله94
6462طیبهمحمد داود92
8036مریمعبدالله92
3406سیاه مویعبدالرب92
5528شکریهعبدالکمال92
0564ناهیدمحمد قوی92
134092
0692فریالمجیب الرحمن92
3735خدیجهنور محمد 92
7638صدف شیر الله92
10394فرزادعبدالغفار92
5554محمد ذاکرشاه لالا92
4146جوادعبدالقهار92
7467الله دادمحمد قاسم92
0998صدیق اللهحبیب الله92
7734ارسلانجمشید92
6946سیدالرحمننیک محمد 92
10393زرغونهمحمد اکبر90
6661سلواکریم الله90
6541مروهرحمت گل90
0693فروزانمحمد کریم90
7644عبدالودودعبدالرشید90
6529محمد ولیدمحمد وحید90
6406مدیحهمحب الله88
0868ماه رخسید امیر88
7842فرشتهحبیب الله88
1462مرسلسید عبدالقیوم88
7174ژیلامحمد ناصر88
8049شکیبافدا محمد88
0867حماسهمحمد طاهر88
412188
170688
6415محمدساحلمحمد شریف88
7787احمد فیصلغلام احمد 88
1841شمس اللهالفت الله88
1173طارقحکیم خان88
1027مسیح اللهحمید الله88
661886
6978حسناعبدالحبیب86
6542شملهرحمت گل86
6407منیرهسید عزیزالرحمن86
6517ناروننعمت الله86
6251سما صدیقیمحمد حشم86
808386
3186مریمعبدالفهیم86
6975طیبهمحمد انیس86
900386
8246زینبسیف الله86
164686
7098زلیخامحمد نجیب86
6336هادیهعبدالودود86
3659مسکاغلام رسول86
4974احمد عمرانعبدالله 86
4855عبدالرحمنمحمد امین86
8413عبدالوسیمعبدالوحید86
2828روح اللهتاج محمد86
637886
5462ذکی اللهوزیر محمد 86
2785محمد شیرزیگل نبی86
2388نوریهگل نور86
6944فاطمه الزهرانور محمد 84
6405شازیهمحب الله84
8434صاحبهمحمد صفی84
4843سوسنذبیح الله84
7814ذکیهمحمد یوسف84
7591حمیرامحمد اسحاق84
4028مدثرحشمت الله84
6713احمد مجید خان84
034184
6764احمد سلیماحمد ضیا84
6576عبدالوهابعبدالفتاح84
6429احمد فرهاداحمد فواد84
6121عاشق اللهنجیب الله84
7542احسان اللهعبدالرحیم84
2241رابعهمحمد ظاهر84
1644منصورشاهقمبرشاه84
8326بهارمحمد طاهر82
6416خدیجهمحمد حسین82
2849بصیرهگلاب الدین82
5743فریباخدا داد82
1815طیبهبهاوالدین82
1002یلداعبدالرازق82
1531سومنمحمد نسیم82
110882
1303آرزوسید میران82
6936احمد فیصلحبیب الرحمن82
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد82
7072نعمت اللهسخی محمد 82
6817حبیبمحمد داد82
4588ارشادعزیز الله82
3152احمد عاصمنورالله82
6227محمد وارثعبدالودود82
0828الههعبدالحکیم82
1751امیدمیرویس82
1658خالدعلی گل82
7344قدریهاحمد طارق80
5537شبنمعلی محمد 80
7885مریمعبدالبصیر80
8425سارهاحمد جمشید80
6951سلماگل الرحمن80
2098نگینهمحمد اسحاق80
7921مرسلخلیل الله80
1939نرگسخواجه حکمت80
6570ابرارالحقفضل حق80
8504شفیق اللهامیر داد80
7276فیض اللهمحمد سلیم80
6770عباد اللهشفیع الله80
7681حبیب اللهعبدالستار80
7333محمد معیدمحمد فرید80
6520فیصلزلمی80
6981سمیرروح الله80
6419حمیدشرافت80
4538ارمانعزیز الله80
5490انعامحفیظ الله80
8046مرسلمحمد رسول78
8625پلوشهمحمد سالم78
2027هاجرهوحیدالله78
10363ادریساحمد شاه78
1082احمد زبیرگل آقا78
4242احمد شهیراحسان الله78
7801محمد ادریسمحمد یونس78
6562حبیب اللهفضل من الله78
8717امجدولی جان78
2743مرتضیپاینده محمد 78
6489برکت اللهنصر الله78
7648محمد ادریسعنایت الله78
7093بهراممحمد نادر78
7737غلام صفدرنظر خدا78
2129سید شعیبمحمد شریف78
7260ویس الدینشیر احمد78
000176
6629زهراءمحمد حلیم76
7404خالدهعظیم الله76
6102معصومهنور آغا76
1858مصطفیجمشید76
7583احمد فرزادنور الرحمن76
6765نصرت اللهمحمد رضا76
7506محب اللهنقیب الله76
3670احمد سیرغلام حضرت76
7837احمد ولیامام الدین76
7326سلیمانعبدالرسول76
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن76
6709بهرام الدینمیا گل76
8048شکریهعبید الله74
8373مرجانحاجی حمید الله74
8183شبنمفدا محمد 74
3136آرینمحمد حفیظ74
2843حیات اللهسید مرزا74
8269حجت اللهعزت الله74
7523بشیر احمد نصیر احمد 74
0699احمد یاسرنجیب الله74
7088سید عیسیسید ذکریا74
1801شهرامحاجی شاپور74
7446محمد عثمانمحمد آصف74
6611پرویزمحمد یاسین74
6882شمس الدینشاه زمان74
7147مشعل احمد علی محمد 74
3643مدثرمحمد هاشم74
6681احمد طیبداد الله74
908174
0869فوزیهنور علی72
7843منیژه حبیب الله72
500672
6995محمد یوسفعبدالمتین72
6556فردوسحضرت نور72
066572
6805تمیم احمد فضل محمد 72
6306نثار احمد عبدالله72
065072
4604نزهت اللهصبغت الله72
1806عبدالمبینعبدالجبار72
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن72
1959صدفعصمت الله72
1692عبدالصمدمحمد آقا72
1392ولولهعبدالعلی70
8331صدفعبدالصبور70
2625شکریهشاه محمود70
7615رویانجیب الله70
6300سید سجادسید شاه حسین70
8189ذبیح اللهامیر محمد 70
6605فدا محمد عبدالظاهر70
7162جمال الدینحسام الدین70
7040عباداللهمحمد نادر70
2983حکمت اللهعبدالقدوس70
1883سید عبدالرحمنسید هاشم70
1704ثنامحمد عاصم68
2890بنفشهحیات الله68
6441میثمفقیر حسین68
7493اقبال احمد گل آقا68
259468
7524احمد حاجی رسول68
2984صبغت اللهعبدالقدوس68
6830وسیممحمد سلیم68
6307عصمت اللهعبدالرحمن68
8402پروانهحاجی عبدالخالق66
6648آریانامحمد اضغر66
6647سوسنمحمد اضغر66
8518ثریاآغا شیرین66
6744صدف غلام مصطفی66
8471سید عباد اللهسید محمد رسول66
8546مدثرخلیل الله66
5119سجادفضل ا لحق66
2850مرید احمدفرید احمد 66
5634فضل اللهغلام محمد 66
6454احمد نجیب الله66
6409رامین احمد نعمت الله66
6410سید علی جوادسید حسن رضا66
7568خجستهعبدالحکیم64
0548مرشیدریس الدین64
7092محب اللهعتیق الله64
7395مصطفیمحمد آغا64
6893ریحانهحبیب الله62
4421احمد سهیلعلی محمد 62
6586شهرامعبدالوهاب62
7755حسام الدینعبدالحکیم62
6844عظمت اللهخواجه آقا62
4133نورالرحمننور احمد 62
7450احمد خسرولعل محمد 62
6904محمد الهاممحمد صابر62
5135مزملعزیز الله62
7815عبدالحمیدعبدالقیوم62
2551معصومهشاه محمود60
7927سنیاعبدالوحید60
1245سید مصطفیسید محمد 60
6215بشیر احمد شیر علم60
102060
6488ادریسحیات خان60
7475رومیلاسید اکبر58
6414وجیهغازی جان58
6592مجیب الرحمننقیب الله58
158658
8545عبدالنصرتعبدالحلیم58
6497شهیرعزیز احمد 58
9814وصالمحمد فقیر 58
7572شاه آغاعبدالقادر58
8163فرحنازمحمد شریف56
189956
6823شریفشیر محمد 56
5496سردار ولیعبدالخالق56
1172عابد الرحمنسیف الرحمن56
207556
5305محمد ساحلمیرویس56
8728ساغرسید نجیب الله54
1163هاجرهعبدالغفور54
6769سعدیهمحمد رضا54
8509زکی اللهذبیح الله54
4821سید امیدمحمد داود54
7071احمد اقبالمحمد یار54
2604راشدغلام محی الدین54
3423همیشهمحمد خالد52
242152
8500عبدالحنانمحمد حسین52
5056عبدالقویعبدالغیور52
0881عبدالوارثغلام سرور52
0866لیمهمحمد فاروق50
8165نیلوفرمحمد شریف50
4848محمد یاسرمحمد وحید50
5502احمد نویدعبدالواحد50
7664الیاسنعمت الله50
3955حسیب اللهمحمد امان48
7756شهرامعبدالحکیم48
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن48
7867احمد ولیغرزی46
464846
7134مهدیکرم علی46
7671عبدالحفیظعبدالرقیب46
7763محمد الیاسمحمد اقبال46
6472عبدالتمیمعبدالستار46
7831محمد الهاممحمد سلیمان46
1835ذکریاباز محمد 46
768344
7121عبدالاسد الله44
6374محمد هارونصابر44
4946محمد باعثمحمد شریف44
6940عبدالباسطعبدالله خان44
2766احمد فیصلاحمد جاوید44
6567حسیب اللهفضل الرحیم44
1052شعیبعلی محمد44
5153سلیمانوزیر احمد 42
4690سمیهعبدالبشیر40
615732
725728

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
21
33
42
53
63
71
82
92
101
111
123
131
144
152
164
172
183
191
202
213
223
232
244
252
261
273
283
292
303
313
321
333
342
351
363
374
383
392
401
413
424
434
443
452
463
471
484
491
503