نتایج امتحان کانکور آزمایشی هفتم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی هفتم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهفیصدی ریاضیاتفیصدی علوم طبیعیفیصدی علوم دینی و اجتماعیفیصدی السنه و جیولوجی
0119مامونضیاالحق344.2593.0297.6210091.67
4418مرسل گل احمد 335.2586.0510094.8791.67
2277نجیب اللهمحمد امین335.2593.0295.2492.3191.67
4518نبیل احمد خالد احمد 335.2595.3592.8689.7494.44
4443فوزیهمحمد داود328.588.3795.2492.3188.89
8577هارونباز محمد 328.595.3590.4889.7488.89
2112سمسور الرحمنفدا محمد 328.588.3797.6292.3186.11
4422فاطمهمحمد صدیق326.2590.790.4889.7491.67
8487نوید احمد فیروز احمد 326.2590.790.4889.7491.67
0843احمد خسرواحمد جان326.2590.790.4889.7491.67
8586مینه محمد صدیق32490.790.4892.3186.11
2460بصیرهویس32490.792.8689.7486.11
5971محمد نویدمحمد شفیق321.7593.0292.8684.6286.11
6008فریحهعبدالمحیط319.583.7295.2492.3183.33
0627زعیمشیر احمد 319.593.0290.4889.7480.56
5373مصطفیعزیز الله319.586.0588.189.7491.67
0053الهام الدینامیرجان319.590.792.8687.1883.33
0146تهمینهعبدالواحد317.2590.788.187.1886.11
2346پروانهعبدالبشیر317.2583.7292.8689.7486.11
0040عبدالمختارعبدالمنان317.2581.490.4887.1894.44
2311مدثراللهبهرالدین317.2595.3595.2482.0577.78
0028محمد اقبالفرید احمد 317.2581.495.2494.8780.56
2461مروهمطیع الله317.2579.0788.194.8791.67
1322عمران اللهیار محمد 31588.3788.189.7483.33
0370عبدالمالکعبدالجلیل31586.0592.8684.6286.11
8572احمد سهیلهدایت الله31593.0285.7182.0588.89
1072هوسیعبدالحلیم312.7576.7490.4894.8786.11
1603شملههدایت الله312.7583.7292.8684.6286.11
0062عمران انوشمحمد نعیم312.7586.0583.3389.7488.89
7244310.586.0585.7192.3180.56
0721عبدالمتینعبدالحکیم310.590.788.189.7475
0653احمد اللهعبدالطیف310.583.7283.3389.7488.89
0617فایزعبدالفتاح310.590.783.3392.3177.78
0150ابن امینمحمد آصف310.581.488.189.7486.11
2784شبنممحمد شاه308.2581.485.7192.3183.33
5683حسینامحمد اسماعیل308.2581.490.4887.1883.33
9112308.2590.790.4874.3686.11
5793308.2574.4288.194.8786.11
4723فاطمهشاه ولی30679.0788.184.6288.89
4540زرلشتحبیب الرحمن30688.3785.7184.6280.56
4447حامد عبدالخالق30683.7290.4884.6280.56
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی30686.0585.7184.6283.33
5682یاسمینمحمد شفیع303.7588.3783.3387.1877.78
4429نیلا صباوحید الله303.7588.3780.9587.1880.56
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم303.7574.4292.8689.7480.56
5016عبدالباریغلام رسول303.7590.785.7182.0577.78
1959محمد حسنمحمد وزیر303.7588.3783.3387.1877.78
0732فردیننصیر احمد 303.7583.7285.7179.4988.89
1539فریدهعبدالرازق301.579.0788.187.1880.56
8112301.590.790.4874.3677.78
3409ساراضیا الدین301.586.0588.174.3686.11
0264احمد مبشرحشمت الله301.579.0785.7189.7480.56
2505بلالمحمد قاسم301.574.4290.4887.1883.33
0050محمد مدثرعبدالله301.574.4285.7189.7486.11
1448سونامحمد رحیم301.576.7476.1997.4486.11
0097ادریسمحمد شرین301.583.7288.182.0580.56
7083299.2586.0585.7187.1872.22
4017عادلهامیرجان299.2588.3783.3382.0577.78
5999فرشتهخدا داد299.2588.3780.9579.4983.33
2797سجیهسید محمد299.2572.0992.8692.3175
0051احمد راشدامین الله299.2579.0780.9589.7483.33
5229هارون احمد نصیر احمد299.2572.0988.194.8777.78
0724عبدالجبارروکی299.2590.790.4874.3675
724829786.0583.3387.1872.22
2643زینبشیرعلی29781.478.5787.1883.33
5600عبدالمنصورعبدالبصیر29783.7285.7179.4980.56
5778محمد نجیممحمد حکیم29786.0580.9587.1875
1171الیاسعبدالعلیم29776.7485.7179.4988.89
1666خدیجهشمس الدین294.7590.788.169.2377.78
4444294.7576.7485.7182.0583.33
0290نرگسمحمد رسول294.7588.3776.1987.1875
1576294.7579.0783.3379.4986.11
4615منصورالله محمد 294.7593.0285.7176.9269.44
0007اسد احسانمحمد حامد294.7583.7285.7174.3683.33
0006احمد شعیبمحمد طیب294.7583.7285.7174.3683.33
0202کوهسارحسیب الله294.7579.0785.7187.1875
4749نصرت اللهفرید294.7562.7988.192.3186.11
0263هدیهعبدالجبار292.581.483.3384.6275
2306ضمیرهسلطان محمود292.583.7292.8676.9269.44
0268ساجدهعبدالروف292.583.7285.7182.0572.22
0399سید مصطفیسید اسماعیل292.581.490.4892.3158.33
1819ساجد احمد غلام ابوبکر292.590.780.9579.4972.22
5213میر ادریسمیر محمد نعیم292.579.0780.9582.0583.33
4192فرزادعبدالحلیم292.579.0788.184.6272.22
5630سوماذکر الله290.2581.485.7171.7983.33
010128879.0785.7176.9277.78
2166طایبهقلندر شاه28872.0985.7182.0580.56
8476سمیع اللهقند آغا28872.0985.7179.4983.33
6321عمرانشیر آقا28879.0773.8189.7477.78
8746سیاووشنجیب الله28865.1280.9589.7486.11
0361عبدالباسطعبدالاحمد28874.4280.9587.1877.78
0485احمد شکیبشیر پادشاه28879.0780.9587.1872.22
2097محمد تقینظر علی28876.7485.7179.4977.78
7989285.7581.485.7176.9272.22
7989285.7581.485.7176.9272.22
0915زینبمحمد کریم285.7586.0580.9574.3675
0401سید مرتضیسید اسماعیل285.7576.7488.187.1863.89
1945منیر احمد فهیم احمد 285.7588.3788.171.7966.67
6073محمد بشیرمحمد جان285.7574.4276.1984.6283.33
5050285.7576.7480.9579.4980.56
8481285.7569.7780.9582.0586.11
0680اجملنور احمد فهیم285.7565.1276.1997.4480.56
0806283.572.0983.3382.0577.78
2999ام البنینسخی داد283.579.0778.5774.3683.33
5858محمد حسیبمحمد حنیف283.572.0978.5782.0583.33
0354ماهدشفیع الله283.586.0573.8179.4975
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ283.574.4280.9584.6275
4168عبیداللهغلام مجتبی283.562.7985.7189.7477.78
0310حکمت اللهخان محمد 283.576.7471.4392.3175
5851نجیب اللهعبدالستار283.579.0783.3371.7980.56
0525ملالیشفیق الله281.2569.7778.5784.6280.56
0157شبنممحی الدین281.2574.4273.8187.1877.78
6642عمران اللهسید حبیب281.2569.7780.9579.4983.33
0654امیر الدینصلاح الدین281.2562.7980.9584.6286.11
0307احمد زاهدنورعلی281.2576.7483.3379.4972.22
1925احمد مدثرعبدالصادق281.2572.0980.9584.6275
1488مهریهمحمد اسحاق281.2567.4471.4389.7486.11
0611مریمفرید احمد 281.2574.4269.0589.7480.56
1657سنیهعنایت الله281.2581.457.1489.7486.11
0570هدیغلام فاروق27969.7773.8187.1880.56
3404یلدامحمد سلیم27988.3773.8174.3672.22
0857فرحنازحکیم الله27981.480.9574.3672.22
599827965.1285.7189.7469.44
2266276.7588.3764.2971.7983.33
5775نیلوفرمحمد عثمان276.7562.7985.7179.4980.56
0937مایدهمحمد رفیق276.7562.7978.5782.0586.11
7198276.7565.1278.5792.3172.22
2561حسیب اللهرحمت الله276.7560.4783.3384.6280.56
4719عبدالطیفشیر آقا276.7572.0969.0579.4988.89
7064محمد الیاسحبیب الرحمن276.7567.4476.1982.0583.33
5367محمد تمیمکرام الدین276.7567.4478.5782.0580.56
0371جواد احمد فواد احمد 276.7583.7266.6774.3683.33
5667274.565.1288.176.9275
5615فیصلگل رحیم274.567.4476.1982.0580.56
8774احمد شفااحمد الله274.574.4290.4861.5477.78
0055محمد فاضلآقا گل274.576.7471.4382.0575
4468صدفعتیق الله272.2574.4278.5769.2380.56
2642شبنممحمد تقی272.2572.0973.8184.6272.22
6271عبدالرحمننور محمد 272.2581.488.174.3655.56
4559عبدالسلیمعبدالکریم272.2574.4276.1969.2383.33
2480272.2581.476.1982.0561.11
0612عزیزغلام سرور272.2572.0980.9587.1861.11
590927079.0769.0571.7980.56
1621بی بی رحیمهنورالدین27065.1290.4869.2375
5671حفصهنثار احمد 27067.4473.8184.6275
3170جلوهعبدالرحیم27060.4776.1982.0583.33
0561حامدسید آور27072.0964.2984.6280.56
8444محمد کامراننصر الله27072.0978.5779.4969.44
4839حکمت ولیشاه ولی27079.0776.1982.0561.11
290827060.4773.8184.6283.33
3577حبیبهعبدالحمید267.7567.4471.4392.3166.67
2332یلدامحمد ظاهر267.7565.1271.4379.4983.33
2680عبدالحیعبدالاحد267.7569.7771.4387.1869.44
0183سمسورمحمد عارف267.7562.7980.9582.0572.22
1436عزیز اللهامام علی267.7572.0964.2979.4983.33
1557احمد مدثرندا محمد 267.7576.7466.6779.4975
0269کامرانعبدالجبار267.7574.4261.976.9286.11
1528احمد صدامفضل محمد267.7579.0771.4384.6261.11
1974روح القوامعبدالقهار267.7574.4261.979.4983.33
4832جمیل الرحمنتاج محمد 267.7567.4471.4382.0577.78
0117جوهر محمد گران محمد267.7572.0966.6784.6275
0034فهیمهمحمد محسن265.567.4464.2987.1877.78
2408خدیجهامین الله265.560.4776.1982.0577.78
0598زهره
نصیر احمد 265.567.4480.9579.4966.67
5897لیزاحاجی فدا265.572.0966.6776.9280.56
5167محمد فرشادجنت گل265.583.7269.0574.3666.67
5018بلال احمد محمد عثمان265.565.1271.4382.0577.78
1270نوشادفیض محمد 265.576.7473.8164.180.56
5765هدیهحبیب الرحمن263.2558.1476.1982.0577.78
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم263.2565.1280.9571.7975
6087ثناعبدالصادق263.2569.7773.8174.3675
0913پریساغلام عباس263.2572.0976.1964.180.56
5315حشمت اللهشیرین آغا263.2558.1488.176.9269.44
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن263.2562.7980.9579.4969.44
0093امان اللهمحمد خالد263.2567.4476.1976.9272.22
1353بهمنعبدالمحمد263.2572.0966.6771.7983.33
2379خدیجهنجیب الله26169.7764.2976.9280.56
0631سهراببسم الله26162.7978.5774.3675
2359میلادمحمد محسن26167.4471.4376.9275
4459فرزادمحمد عارف26162.7976.1974.3677.78
1987رفیع اللهداد الله شریف26179.0759.5276.9275
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه26158.1478.5782.0572.22
0869عبدالرحمنخدا داد26167.4466.6787.1869.44
1097258.7579.0773.8174.3658.33
1825مینهفیض محمد258.7555.8180.9576.9275
0226سهیلاسید محمد258.7565.1273.8176.9272.22
0445احمد شعیبمایل آغا258.7567.4480.9564.175
2564احمد بلالمعین الدین258.7569.7764.2982.0572.22
0581محبوب اللهسلیم258.7555.8171.4379.4983.33
4576محمد الیاسغلام محمد258.7558.1471.4379.4980.56
1867بسیناعبدالقیوم256.574.4264.2979.4966.67
1345زهراخواجه ظفر256.555.8188.171.7969.44
1152خدیجهعبدالجبار256.565.1269.0582.0569.44
0235مروه سید سکندر256.572.0971.4379.4961.11
0121سهیلسخی محمد256.560.4776.1984.6263.89
8431میلادعین الدین256.558.1476.1974.3677.78
2554نعماننیک محمد 256.567.4461.976.9280.56
4167عبدالعزیزمحمدالله256.562.7978.5782.0561.11
5783254.2553.4976.1976.9277.78
0910مقدسعبدالرحمن254.2560.4773.8182.0566.67
0543254.2565.1259.5284.6275
8617شاهین شاه ظفر شاه254.2574.4269.0579.4958.33
2517محمد مبشرمحمد عمر254.2562.7966.6784.6269.44
6069حفیظ اللهنور الله254.2562.7978.5784.6255.56
5697سید حنظلهسید حشمت الله254.2567.4466.6776.9272.22
1101سلسلهنجیب الله25253.4973.8174.3680.56
5751حمیرامحمد عثمان25258.1473.8179.4969.44
5616فیاضخان محمد 25269.7761.976.9272.22
0103سید الیاسعبدالرحیم25267.4464.2974.3675
5575پیمانخواجه زمان25279.0754.7669.2377.78
1883حکمت اللهسید احمد 25269.7766.6771.7972.22
4308احمد خیاماحمد شاه25265.1273.8176.9263.89
3907میکاییلعبدالشاه25274.4273.8169.2361.11
3254بهارهولی احمد249.7565.1266.6776.9269.44
3216آمنهنور الدین249.7562.7973.8166.6775
5852برشناعبدالرازق249.7567.4471.4376.9261.11
0360حکمت اللهکفایت الله249.7565.1276.1982.0552.78
8950طارق عزیز عبدالستار249.7548.8480.9579.4969.44
0661احمد ذکیعبدالستار249.7560.4766.6774.3677.78
4542مصدقذبیح الله249.7558.1464.2979.4977.78
0677ایمانعلی مرزا249.7555.8164.2982.0577.78
4286محمد عمرانمحمد فضل249.7551.1669.0579.4980.56
5659احمد سیرغلام یحیی249.7567.4471.4369.2369.44
1039ذبیع الله غلام مصطفی249.7576.7464.2964.172.22
2073فرحتعبدالحبیب247.567.4476.1961.5469.44
0330حسناعبدالصمد247.565.1261.974.3675
0498احمد عمراناحمد جاوید247.574.4273.8164.161.11
5168زبیرگل جان247.551.1669.0582.0575
0844محمد اقبالمحمد ایوب247.569.7761.976.9266.67
5707محمد خلیلمحمد قاسم247.574.4257.1464.180.56
6261عمرانسید پادشاه247.581.473.8161.5455.56
2149میونددلاور خان247.569.7764.2971.7969.44
6464هیلیمحمد طاهر245.2548.8473.8179.4972.22
6434245.2555.8164.2979.4975
2472لمرامرالدین245.2562.7959.5271.7980.56
8872امان اللهدولت خان245.2560.4771.4366.6775
0386ذکی محمد عیسی245.2574.4264.2971.7961.11
0393سید یوسفسید حامد245.2548.8473.8184.6266.67
1617سید محبوبسید محفوظ245.2574.4266.6761.5469.44
5850صدیق اللهذبیح الله245.2567.4459.5276.9269.44
4535شایق اللهنجم الدین245.2541.8664.2984.6286.11
8347محمد مزملعبدالبصیر245.2558.1469.0564.183.33
0604عبداللهچاریارقل245.2555.8159.5289.7469.44
3593زهرهشمس الحق24353.4980.9569.2366.67
0935حسناحاجی لطف الله24376.7461.969.2361.11
0652مبین اللهعتیق الله24365.1266.6769.2369.44
4460عبدالحیعبدالقدیر24358.1469.0571.7972.22
6366عبدالمبینعبدالخلیل24358.1459.5271.7983.33
8585حامدمیر محمد 24346.5169.0582.0575
0270محمد یحییخیال محمد24365.1259.5271.7975
4586عبدالتوابعبدالوهاب24348.8459.5282.0583.33
0443ضیاالحقمحاکم خان24372.0961.969.2366.67
2550ډیوهمحمد حنیف240.7565.1276.1966.6758.33
4324هجرانمحمد طاهر240.7544.1964.2982.0580.56
0197زهرهمحمد هادی240.7565.1266.6766.6769.44
3481240.7555.8169.0561.5483.33
4618الهامعبدالودود240.7565.1264.2966.6772.22
4663احمد فرزادمحمد علم240.7567.4469.0566.6763.89
0433رفیع اللهمحمد نادر240.7560.4752.3876.9280.56
3962238.565.1273.8151.2875
3962238.565.1273.8151.2875
7080238.562.7973.8171.7955.56
4207زرمینهغلام نبی238.567.4457.1466.6775
5816اورانوسغلام زبیر238.567.4454.7669.2375
0381یلدا لطف الله238.579.0757.1466.6761.11
0099احمد وارثنجیب الله238.569.7761.976.9255.56
4676238.546.5171.4374.3675
1795عبدالسلیمعبدالحمید238.548.8471.4374.3672.22
3438احمد سیرسلطان محمد 238.565.1264.2966.6769.44
5599فریدعبدالجمیل238.567.4457.1469.2372.22
1017فرشاد آقا محمد 238.558.1461.984.6261.11
1593نادرعلیغلام سعید238.551.1664.2982.0569.44
0860گلاب الدینمعراج الدین238.565.1259.5276.9263.89
1198محمد میکایلفضل الرحمن238.567.4459.5269.2369.44
4476عبدالجلیلعبدالرحیم238.562.7959.5271.7972.22
5590محمد عابدمحمد عالم238.565.1276.1969.2352.78
2234عبدالحقمحمد انور238.567.4469.0561.5466.67
0199مروهذبیح الله236.2553.4971.4379.4958.33
8690236.2558.1466.6782.0555.56
5774لیداجانالله نور236.2553.4966.6766.6777.78
0009حماسهشیر محمد 236.2569.7771.4356.4163.89
0132ناهیدفهیم الله236.2560.4769.0564.169.44
0745تجلاحاجی لطف الله236.2572.0969.0553.8566.67
4835لیمهمحمد عظم236.2581.459.5258.9761.11
1382236.2567.4466.6771.7955.56
4793236.2546.5169.0576.9272.22
8569عمراندل آرام236.2555.8169.0574.3663.89
0147محمد آصفغلام عباس236.2565.1271.4374.3650
2116عبداللهنورالله236.2562.7957.1471.7972.22
0825فرشاداحمد گل236.2555.8164.2966.6777.78
5586ادریس خانمحمد نظیم236.2569.7745.2474.3675
1160علیممتاز236.2546.5164.2974.3680.56
4581سید مبشرسید عزیز الله236.2569.7764.2971.7955.56
4239مطیع اللهمحمد علی23476.7461.979.4938.89
4682عبدالرحمنعبدالخالق23462.7971.4369.2355.56
394323458.1445.2476.9283.33
1321عطا اللهخلیل الله23453.4976.1974.3655.56
0057سلیمانشین گل23448.8473.8174.3663.89
1278عبدالصادقمنصور23476.7483.3358.9736.11
2297اکرام اللهنجیب الله23453.4964.2974.3669.44
0660محمد شعیبعبدالواحد23462.7966.6771.7958.33
5740سمیع اللهشمس الحق23458.1459.5276.9266.67
0026محمد حامدتاج محمد 23467.4459.5274.3658.33
6070حمزهعبدالمبین23453.4954.7679.4975
1439ملیلامحمد یعقوب23458.1461.976.9263.89
1364عبدالوارثعبدالرازق23451.1669.0579.4961.11
0225نجیبهسید محمد231.7555.8176.1971.7952.78
1100حمیدهنوروز231.7551.1661.969.2377.78
1920لیمهعبدالحمید231.7553.4964.2984.6255.56
0674شیبانجم الدین231.7544.1961.976.9277.78
2191شیبادل آغا231.7544.1957.1479.4980.56
6006محمد راتباحمد سمیع231.7569.7754.7671.7961.11
0100231.7548.8459.5276.9275
8579من اللهعبدالحبیب231.7544.1973.8176.9263.89
7197231.7555.8157.1474.3672.22
6194حامدمحمد جان231.7558.1473.8169.2355.56
6093عبدالبشیراحمد علی231.7558.1459.5282.0558.33
0296طلب الدینغوث الدین231.7560.4757.1464.177.78
2373زحلعبدالصمد229.553.4971.4358.9772.22
5657سحرشاه ولی229.555.8169.0566.6763.89
0651شیرالرحمنگل الرحمن229.541.8652.3884.6280.56
1368فیصلعبدالقهار229.569.7769.0558.9755.56
2328احمد ظاهردر محمد 229.560.4764.2964.166.67
1866مروهعبدالقیوم227.2567.4442.8674.3669.44
8575فرمانحشمت الله227.2548.8461.971.7972.22
0546محمد الهاممحمد شعیب227.2569.775069.2363.89
5982محمد نوازالحقعبدالجبار227.2565.1257.1466.6763.89
2148نصیربصیر227.2558.1464.2966.6763.89
0167سید عقیلسید حسن227.2565.1261.964.161.11
3583صبنانعمت الله22534.8869.0571.7977.78
4336شقایق حمید الله22541.8673.8164.172.22
1791نصرت اللهعبدالواسع22565.1252.3866.6766.67
0382جمبیر احمد فضل الرحیم22562.7957.1469.2361.11
6425یاسرعبدالرحیم22555.8159.5271.7963.89
8456روح اللهتوریالی22548.8464.2974.3663.89
1339سید طاهاسید سروالدین22553.4964.2969.2363.89
0547احمد فریدعبدالوهاب22555.8173.8161.5458.33
1508محمد عمرمحمد ضمیر22546.5164.2964.177.78
3354قدرت اللهمحمد نعیم22555.8161.966.6766.67
0125مرسیلامحمد اسحاق22567.445071.7961.11
1641بصیرهمحی الدین22548.8457.1469.2377.78
156522544.195082.0577.78
0047محمد الهامعبدالمعصوم22555.8166.6771.7955.56
2350دنیابشیراحمد222.7541.8659.5279.4969.44
5300مریممحمد اعظم222.7546.5164.2966.6772.22
4666ام البنینمحمد اسماعیل222.7546.5161.966.6775
0477مریمرحمت الله222.7558.1464.2958.9766.67
5267222.7548.8473.8164.161.11
1035محمد راشدرحم الدین222.7546.515079.4975
4909عبدالرازقعبدالقدوس222.7553.4971.4366.6755.56
1194محمد وارثمحمد صدیق222.7558.1459.5266.6763.89
0453عبداللهمحمد سلیم222.7553.4966.6774.3652.78
1957نعمت اللهحضرت ولی222.7539.5352.3874.3686.11
2393بی بی فاطمهغلام رسول220.541.8659.5271.7975
1779نیلوفرسید رضا شاه220.544.1969.0566.6766.67
0673همانجم الدین220.548.8454.7671.7972.22
0474رخسارسید اسحاق220.551.1652.3874.3669.44
0309صنمنور آغا220.560.4766.6753.8563.89
3244220.555.8166.6753.8569.44
3651مومنهقربان علی220.546.5169.0576.9252.78
0912شگوفهمنیر220.534.8869.0574.3669.44
0215آیدامحمد فواد220.560.4754.7669.2361.11
0822محمد سمیرمحمد آصف220.539.5366.6766.6775
0341احمد نویدعبدالحبیب220.579.0785.7141.0333.33
5674توابمحمد اشرف220.560.4747.6271.7966.67
8688فردین سروشمحمد حنیف220.548.8452.3879.4966.67
1735محمد حسیبمحمد نعیم220.558.1447.6271.7969.44
0592فردینمحمد اسحاق220.572.0959.5264.147.22
1562سجادسید ناصر220.553.4959.5279.4952.78
0231پروانهشفیع الله218.2548.8459.5264.172.22
0644سمیهمحمد حسن218.2544.1952.3876.9272.22
6192مروهمحمد عزیز218.2553.4971.4358.9758.33
5347تبسممحمد همایون218.2553.4957.1466.6766.67
5364صدیقه عبدالحفیظ218.2544.1966.6761.5472.22
6021کبراعبدالواحد218.2551.165074.3669.44
1689فاطمهمحمد رحیم218.2548.8454.7676.9263.89
0049عبدالمدبرعبدالله218.2572.0959.5258.9750
0634سید نادرسید داود218.2546.5164.2966.6766.67
2209مهرانعبدالوکیل218.2541.8664.2987.1850
6702218.2548.8459.5276.9258.33
8591امید عبدالقادر218.2560.4752.3861.5469.44
1764سهرابمحمد معصوم218.2560.4764.2953.8563.89
5316فطرتفرید احمد 218.2548.8466.6771.7955.56
0874محمد مصطفیعبدالولی218.2553.4969.0566.6752.78
5717فرشیدسید میر218.2560.475058.9775
8816218.2544.195076.9275
1378مدثر اللهحسیب الله218.2546.5159.5261.5477.78
3374سومنعبدالکبیر21644.1966.6758.9772.22
0508محمد شعیبعبدالحی21655.8147.6269.2369.44
3608محمد مرتضیاحمد الله21655.8164.2969.2350
6206ننگیالیکابلی21632.5659.5279.4972.22
2353احمد بلالوحید الله21658.1447.6264.172.22
3129منصورعبدالهادی21648.845076.9266.67
2559شیرزیبریالی21627.9171.4366.6777.78
0092بهرام خانعبدالرازق21658.1452.3869.2361.11
6139213.7546.5157.1474.3661.11
1010213.7548.8461.964.163.89
0956فرخندهحکیم الله213.7565.1261.956.4152.78
3411فاطمهخان آقا213.7553.4959.5256.4169.44
0914یسراعبدالقهار213.7534.8859.5269.2377.78
5996اقلیمامحمد باقی213.7541.8666.6758.9772.22
2492خورشیدعبدالغنی213.7539.5369.0561.5469.44
2027هاجرهوحیدالله213.7555.815071.7961.11
0027عبدالواحدتاج محمد 213.7558.1457.1471.7950
1756احمد جانعبدالرفیع213.7548.8457.1476.9255.56
8356فریدونظفر خان213.7551.1645.2479.4963.89
1442صبغت اللهعبدالرازق213.7551.165079.4958.33
1641سلیمانداد محمد 213.7558.145064.166.67
0996محمد ظریفمحمد شفیع213.7567.4469.0553.8544.44
3957211.544.1954.7666.6772.22
3512211.544.1959.5261.5472.22
0152فاطمهخیر محمد 211.532.5664.2976.9263.89
1690مروهمحمد رحیم211.544.1954.7676.9261.11
0925محمد یاسینعبدالقهار211.567.4442.8671.7952.78
5164211.544.1952.3869.2372.22
4728خسرومحمد تواب211.553.4952.3866.6763.89
1221211.572.0945.2453.8563.89
8191مجتبیمیر سعدالدین211.548.8454.7671.7961.11
2520حسیب اللهعصمت الله211.569.775066.6747.22
0124اصیلامحمد اسحاق211.558.1454.7666.6755.56
6195مرسلاحمد شاه209.2534.8857.1479.4963.89
3580هدیهعبدالعلی209.2537.2154.7664.180.56
5603تمناعبدالمنان209.2541.8657.1476.9258.33
5413شمیممحمد حیدر209.2565.1266.6761.5436.11
0532توابتاج محمد 209.2553.4957.1461.5461.11
0142عبیداللهمحمد 209.2565.1254.7648.7263.89
3006احمد ولیدشیر محمد209.2565.125061.5455.56
5173عبدالباسطعبدالولی209.2530.2361.966.6777.78
0201محمد عاطفمیر آقا209.2546.515069.2369.44
1225بختیاررحمت الله209.2560.4754.7666.6750
0551محمد شایقعطا محمد 209.2562.7959.5253.8555.56
6424ادریسعبدالکبیر209.2553.4959.5276.9241.67
1568فروزانعبدالله209.2537.2140.4882.0577.78
389220739.5357.1474.3661.11
4913رخسارمحمد فرید20753.4952.3864.161.11
1875فرشتهمحمد اکبر20746.515056.4180.56
2349نازوعبدالحسیب20755.8166.6746.1561.11
8680زحلعبدالسمیع20739.5347.6279.4966.67
123220746.5152.3866.6766.67
0392حسیناعبدالستار20744.1969.0558.9758.33
6197شبنمعبدالوحید20739.5357.1464.172.22
0056میلادرجب علی20748.8452.3866.6763.89
0416عبدالمومنعبدالمبین20746.515071.7963.89
247520748.8459.5266.6755.56
0130احمد فیصلبریالی20751.165061.5469.44
4587احمد صمیممحمد نسیم20746.5154.7661.5469.44
4570شریف اللهجاوید20741.8657.1461.5472.22
1028ذکراللهمراد علی20732.5666.6769.2363.89
5174محمد کریمکرم خان20762.7961.961.5441.67
4737احمد راشدعبدالمحمد 20753.4961.956.4158.33
0220احمد شعیبمحمد لقا20774.425061.5441.67
5773صفامحمد وسیم204.7551.1666.6761.5447.22
5595سیماعبدالمنان204.7541.8654.7669.2363.89
1793احمد سمیرمحمد سمیع204.7562.795058.9755.56
5970نیکملعبید الله204.7553.495058.9766.67
6466حسیب اللهداد الله204.7553.4947.6256.4172.22
5716پیمانمحمد امان204.7555.8154.7656.4161.11
2113غوث الدینسیف الدین204.7553.4952.3874.3647.22
6202204.7539.535074.3666.67
0123عزت الله احمد الله 204.7555.8142.8661.5469.44
0063عمر سروشمحمد نعیم204.7553.495066.6758.33
0387مسرتقطب الدین204.7562.795058.9755.56
0153204.7530.2357.1469.2375
1761باسطهعطا محمد 202.544.195066.6766.67
6083فاطمهنور احمد202.525.5854.7674.3675
0502احمد ذکیضیاالله202.532.5661.964.169.44
0422نجیب اللهآدم خان202.541.8657.1479.4947.22
0397نور جهانمحمد سلیمان200.2539.5361.956.4166.67
1240بهشتهعبدالرحمن200.2541.8659.5253.8569.44
1088نگاهغلام محی الدین200.2551.1647.6253.8572.22
1350احمد مسعودفضل الرحمن200.2534.8842.8682.0566.67
6633ولی اللهنور آغا200.2532.5659.5269.2363.89
1653محمد نبیمحمد شفیق200.2541.8664.2964.152.78
0877مریم نصیر احمد 19839.5347.6261.5475
1174نادیه آقا ضیا19839.5354.7674.3652.78
4531وجیههعبدالجلال19834.8861.951.2875
152019851.1659.5251.2858.33
1172عابد الرحمنسیف الرحمن19841.8664.2958.9755.56
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله19846.5152.3869.2352.78
048419841.8652.3871.7955.56
1961احمد رشادمحمدح شفیق19860.4757.1464.136.11
3606فیصلحبیب جان19858.1452.3866.6741.67
2184حامددولت نظر19832.5652.3864.175
8597احمد رشاداحمد شاه19858.1447.6256.4158.33
0489یلدامحمد سلیم19853.4957.1451.2858.33
159019846.515061.5463.89
5155مریممحمد صدیق195.7548.8442.8664.163.89
3700فرحنازعبدالبشیر195.7546.5154.7658.9758.33
0784نسترننظام الدین195.7532.5657.1479.4950
0487احمد فیاضمحمد آجان195.7553.495061.5452.78
4448صبورعظیم گل195.7537.215066.6766.67
5209رامینگل محمد 195.7534.8852.3861.5472.22
1367سمیع اللهعبدالروف195.7558.1466.6758.9730.56
0098شمس اللهگل لالا195.7551.1661.958.9744.44
6015میترانور احمد193.544.1952.3858.9761.11
3565عفتاحمد فرید193.544.195056.4166.67
2433ارمغانمحمد شعیب193.539.5352.3864.161.11
5831آمنهمحمد سعید193.544.195048.7275
3167193.544.195048.7275
3779آمنهمحمد یاسین193.546.515071.7947.22
4997عاقلهامان الله193.544.1947.6269.2355.56
4261حسنقاسم علی193.539.5357.1469.2350
5713الیاس نظر محمد 193.539.5340.4856.4183.33
6198حسیب اللهغلام سخی193.553.4959.5253.8547.22
5833محمد صمیمشیرین آغا193.548.8442.8658.9766.67
0664عباداللهعبدالحی193.537.2157.1458.9763.89
2362محمد ضمیرعبدالهادی193.551.1647.6266.6750
1549محمد مصطفیمحمد سمیر193.546.5142.8653.8575
0435میوند عبدالغفار193.539.5357.1464.155.56
4771پریساعبدالرسول191.2544.195058.9761.11
0083سوسنمحمد امین191.2537.2159.5251.2866.67
0043تهمینههاشم191.2541.8654.7653.8563.89
3376آزادهبشیر احمد 191.2544.1959.5256.4152.78
0848لطیف حسینسید نوشیروان191.2548.845053.8561.11
1912عبداللهایام الدین191.2539.535069.2355.56
7117191.2548.8454.7648.7261.11
1338سید عمرانسید محسن191.2527.9154.7664.169.44
0814الیاسمحمد رحیم191.2555.8140.4869.2347.22
2104قیسمحمد داود191.2551.165064.147.22
0883آرشعبدالحنان191.2532.5657.1469.2355.56
1627سنبلوحیدالله191.2560.4757.1448.7244.44
1435اسماجاوید191.2534.8854.7661.5463.89
0054نازیهفرید احمد 18934.8847.6269.2361.11
402218937.2159.5261.5452.78
68818941.8645.2458.9766.67
0320خجستهعبدالودود18953.495058.9747.22
865618932.5657.1448.7275
4937محمد ربیعمحمد رفیع18937.2142.8671.7961.11
1693سید محمد رضاسید صادق شاه18939.535066.6755.56
0985محمد یوسفعبدالحبیب18939.5359.5258.9752.78
0068مصعبشاه رخ18939.535061.5461.11
1967زبید اللهزین العابدین18948.8442.8666.6752.78
1499عبدالسمیععبدالصمد18934.8852.3866.6758.33
0144سید مصطفیحسین آقا18951.165056.4152.78
5592احمد صیاممحمد عمر18939.5340.4861.5472.22
0152محمد منصورمحمد رحیم18944.1957.1453.8555.56
1398ادریسعاشق الله18934.8866.6761.5447.22
1655روح اللهاسدالله18934.8857.1464.155.56
2364خاتمه بختیاری186.7541.8661.943.5961.11
1642186.7558.1464.2964.116.67
3434یاسمینحسیب الله186.7534.8842.8656.4177.78
4589رویداعبدالقاسم186.7539.5354.7661.5452.78
5172ژولیکامحمد مقیم186.7537.2142.8658.9772.22
1609عابدغلام حیدر186.7555.815053.8547.22
5607محمد مصطفیاحمد الله186.7555.8147.6251.2852.78
0085احمد بلالعبدالشهیق186.7562.7938.148.7258.33
0158وحیداللهعبدالواحد186.7551.1645.2456.4155.56
5591هدایت اللهعبدالرحمن186.7539.5354.7653.8561.11
1811محمد فردیندر محمد 186.7558.145043.5955.56
0024صفت اللهنیاز محمد 186.7544.1945.2461.5458.33
0045صوفیه میر سعید186.7539.5347.6261.5461.11
2471مدینهمحمد اسرئیل186.7530.2352.3864.163.89
2747بصیرهمحمد حسن184.544.1947.6264.150
5252ماه منیرعزیزالرحمن184.541.8645.2461.5458.33
1318184.544.1952.3856.4152.78
3604رویناگل محمد 184.548.845058.9747.22
1107مرحباعبدالغفور184.537.2154.7658.9755.56
5666184.525.5842.8676.9263.89
0260نظیفهمحمد گران184.537.2140.4866.6763.89
2020184.537.2147.6261.5461.11
1803184.558.1438.158.9750
0334مجیب احمد سلطان احمد 184.541.8642.8664.158.33
6067میرویسغلام حسین184.544.1957.1458.9744.44
0845ظفر اللهولی الله184.537.2157.1458.9752.78
2307احمد سیرعزیزالرحمن184.539.535074.3641.67
1257میلاد احمد مشتاق احمد 184.530.235064.163.89
5474محمد ذاکرمحمد نجیب184.558.1442.8651.2852.78
6173احمد صیامعبدالکریم184.572.0952.3843.5933.33
0266رامینمحمد ظریف184.541.865074.3638.89
1062محمد سلیمانمحمد داود184.541.8640.4866.6758.33
4031فرحنازمحمد سلیم182.2525.5847.6269.2363.89
4445سحرفضل الدین182.2534.8857.1461.5450
6003هدیهعبدالمنیر182.2553.4930.9553.8566.67
5412مرسلمحمد حیدر182.2569.7761.941.0325
0105سارهشاه آقا182.2546.515048.7258.33
4424صدفسید صابر182.2534.8845.2453.8572.22
0140احمد ولیددر محمد 182.2534.8845.2469.2355.56
6684182.2548.8447.6251.2855.56
2289علی اصغرنصیر احمد182.2553.4957.1446.1544.44
4641احمد فرزادگل آغا 182.2544.1942.8664.152.78
4425سید حسینسید یوسف182.2546.5138.158.9761.11
0711رفیع اللهرحمت الله182.2548.845046.1558.33
3303میلادعبدالقیوم182.2548.8442.8658.9752.78
8588احمد صهیبمحب الله182.2525.5845.2474.3661.11
5326روح اللهالله محمد 182.2534.8845.2461.5463.89
1458ساراعبدالمبین182.2537.2161.943.5961.11
1654182.2537.2145.2466.6755.56
4032سوسنمحمد هارون18027.915064.161.11
6189ربابه غلام حسن18074.4226.1958.9738.89
8666سحر حیات الله18046.5152.3848.7252.78
6196سپوژمی هلال18032.5654.7661.5452.78
5244زحلنصر الله18034.8857.1451.2858.33
2366فضل احمد عبدالاحمد 18027.9147.6269.2358.33
0115همایونصفا الدین18048.8447.6251.2852.78
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین18044.1947.6253.8555.56
0038حمیداللهروح الله18048.845061.5438.89
5379عبدالواحدمحمد اکبر18030.2352.3853.8566.67
1546محمد حامدحسین داد18048.8440.4866.6744.44
0412سویتامحمد عزیز177.7555.8147.6251.2841.67
3011خورشیدمحمد فرید177.7551.1645.2441.0361.11
9455177.7544.1954.7651.2847.22
1813177.7544.195066.6736.11
1996تهمینهعاشور محمد 177.7539.5352.3851.2855.56
5091فایزهمحمد اسماعیل177.7537.2161.951.2847.22
3650عبدالناصرسید احمد 177.7544.1961.951.2838.89
0318علی حسینمحمد یغقوب177.7546.5154.7658.9736.11
1369ثنااللهنور آغا177.7539.5342.8669.2347.22
6615مریمنور محمد 175.541.865046.1558.33
0077نبیلهگل نبی175.532.5657.1448.7258.33
5698انعمعبدالقهار175.530.2347.6261.5458.33
3090175.541.8635.7153.8566.67
2412175.555.8142.8653.8541.67
5102مدینهصفی الله175.541.8642.8651.2861.11
9158عبدالله خانخوانی خان175.537.2152.3861.5444.44
0847شاکر حسینسید نوشیروان175.534.8852.3851.2858.33
3931احمد عزت اللهعبدالشکور175.527.9152.3858.9758.33
4503نجیب اللهرحمت الله175.539.5342.8653.8561.11
2590فرهادحیات الله175.534.8847.6258.9755.56
5142دانش داد علی175.544.1947.6261.5441.67
0308نقیب اللهکفایت الله175.527.9157.1451.2861.11
5001فیصلعیدی محمد 175.539.5342.8641.0375
6369نبی اللهمحمد ابراهیم175.546.5138.161.5450
8379عبدالباری عبدالسمیع175.553.495043.5947.22
5095محمد ندیمعبدالسعید175.548.8447.6241.0358.33
3292عرفانعبدالغفار175.537.2157.1451.2850
7318175.532.5659.5269.2333.33
2443لینا شاپور175.532.5647.6258.9758.33
1407عمرهگلبدین175.525.5840.4858.9775
0116جوادولی جان175.532.5630.9571.7963.89
1345محمد معصومابن امین175.548.8438.148.7261.11
1578سغیبمحمد نور175.532.565053.8561.11
1357علی رضاءعبدالشاپور175.537.2161.951.2844.44
1440مصطفیعبدالمتین175.525.5852.3869.2350
4341173.2546.5145.2446.1555.56
5092مرسل نادر شاه173.2548.8454.7638.4650
0154ذکیهشمس الاحمد173.2532.5652.3853.8555.56
8303ریداحمید الله173.2530.2352.3861.5450
0840173.2534.8828.5766.6766.67
4478احمد محمد نعیم173.2551.1647.6251.2841.67
2810173.2534.885064.144.44
0520173.2532.5657.1456.4147.22
5190میرویسولی محمد 173.2541.8635.7158.9758.33
5249احمد سخامحمد صدیق173.2560.4738.146.1547.22
4800عبدالحیعبدالهادی173.2534.8845.2471.7941.67
0601173.2532.565051.2861.11
2151173.2525.5852.3866.6750
1532173.2530.2345.2466.6752.78
4755صدف عبید الله17141.8638.151.2861.11
5631صدفمحمد ابراهیم17127.9147.6256.4161.11
567517134.8845.2466.6744.44
5766حسینامحمد مختار17132.5647.6258.9752.78
0175مرسلنیکو بخت17125.5847.6256.4163.89
0815زهرهمیر عبدالاحد17127.9157.1451.2855.56
7599ثنامحمد عمر17144.1935.7141.0372.22
5192راحیلهولی محمد17141.865051.2847.22
4577محمد اسماعیلنافع الدین17139.5347.6248.7255.56
0991احمد شاهمحمد ضمیر17120.9342.8666.6763.89
1219رفیع اللهنجیب الله17144.1935.7164.147.22
3789ذکراللهمحمد رسول17146.5133.3364.147.22
4927احمد رشادرحمت الله17141.8652.3846.1550
1176میلادعبدالمتین17144.1959.5256.4127.78
5700محمد زمانعوض علی17132.5657.1461.5438.89
2600غزلحسیب الله168.7516.2847.6261.5466.67
5340ثنا رفیع الله168.7534.8842.8658.9752.78
0410بنفشهحفیظ الله168.7534.8835.7158.9761.11
5737محجوبهعبدالعزیز168.7541.8642.8653.8550
5902168.7539.535051.2847.22
8640168.7525.5842.8658.9763.89
3558صمیممحمد اکبر168.7553.4940.4858.9733.33
5345شاه رخمحمد حیدر168.7544.1940.4858.9744.44
6205رشادمحمد ضیا168.7548.8440.4848.7250
6846محمد بلالهمایون168.7546.5157.1433.3350
7084عبدالروفزلمی168.7527.9147.6266.6747.22
1659حمایت اللهامان الله168.7546.5145.2451.2844.44
0306احمد اللهاحمد ضیا168.7534.8835.7166.6752.78
2693اقدس جانمحمد اسلم166.560.4728.5751.2844.44
0537شیلاعیدی محمد 166.539.5354.7648.7241.67
0168اورانوسعبدالرسول166.539.5354.7648.7241.67
4358اسد اللهدستگیر166.537.2140.4851.2858.33
4520الهاممحمد یما166.527.9145.2456.4158.33
4219حسیب اللههدایت الله166.537.2154.7641.0352.78
1171ابراهیمرحیم داد166.534.8859.5243.5947.22
5990عبدالماجدعبدالقاهر166.532.5642.8653.8558.33
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی166.537.2145.2453.8550
4751رضا خانعبدالرحیم166.530.2347.6258.9750
0989محمد قیسمحد نصیر166.534.8845.2464.141.67
1102احمد موسیعبدالمجید166.541.8633.3358.9752.78
4002166.537.2140.4851.2858.33
6129164.2537.2140.4869.2336.11
5673سمیهبشیر احمد 164.2527.9154.7646.1555.56
6256ستایشولی محمد 164.2527.9138.161.5458.33
1665164.2546.5145.2446.1544.44
5104مقدسهسید موسی164.2527.915058.9747.22
0538زهراجمشید164.2520.9352.3858.9752.78
2062محمد حامدمحمد فرید164.2541.8638.166.6736.11
0640نعمانرحمان گل164.2527.9147.6256.4152.78
9454164.2539.5328.5758.9758.33
5739مصطفیعبدالله164.2546.5128.5758.9750
0193محمد آرشمحمدهارون164.2530.2345.2461.5447.22
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 164.2530.235048.7255.56
1308غلام فیصلشمس الرحمن164.2534.8842.8656.4150
0466بلالغلام نبی164.2546.5133.3348.7255.56
0349وحید اللهنعمت الله164.2537.2140.4851.2855.56
2316محمد زبیرضمیر محمد 164.2551.1638.156.4136.11
8102جمعه خانمحمد دین164.2546.5133.3351.2852.78
9080164.2534.8838.171.7938.89
4504شفیقمحمد رفیق164.2537.2133.3356.4158.33
4455حسیب اللهعقل الدین164.2548.8430.9564.138.89
1610164.2532.5645.2456.4150
2055164.2546.5138.138.4661.11
2145164.2544.1942.8638.4658.33
1474سید عبدالسلامملا سید چمن164.2534.8842.8658.9747.22
511916230.2352.3858.9738.89
5705فرخندهاسد الله16230.2340.4858.9752.78
0155سمیرامحمد نبی16251.1640.4838.4650
5866حسام الدیننظام الدین16230.2340.4866.6744.44
2370احمد شبابمیرعلی16237.2145.2461.5436.11
8587اقبال شاهاحمد شاه16237.2145.2446.1552.78
1525فیصلمحمد آصف16230.2338.158.9755.56
025716244.195041.0344.44
4378محمد قاسممحمد هاشم16241.8640.4851.2847.22
827416216.2847.6271.7947.22
1569مقدسفضل محمد16220.9338.164.161.11
0127انیتامحمد قیوم16255.8140.4843.5938.89
1563هوسینجیب الله16220.9345.2464.152.78
5210نازیهحمید خان159.7530.2330.9551.2869.44
1212هدایت اللهمحبوب الله159.7523.2645.2453.8558.33
1037ارشاد اللهجلال الدین159.7525.5842.8651.2861.11
0878عبدالفهیمعبدالقیوم159.7525.5840.4853.8561.11
5457واسعپیر محمد 159.7539.5338.151.2850
2867محمد اسحاقعبدالمالک159.7548.8435.7151.2841.67
0292159.7520.9340.4866.6752.78
0126عایشهسید اقبال159.7527.9135.7161.5455.56
1581159.7532.5652.3848.7244.44
0197محمد بلالمیرویس159.7537.2145.2446.1550
6380زینباسد الله157.544.1942.8630.7758.33
6381عابدهضابت157.551.1642.8630.7750
1357157.511.6340.4856.4172.22
1980157.539.5333.3351.2852.78
6268متین اللهروح الله157.539.5330.9553.8552.78
3642روح اللهرحیم گل157.548.8452.3841.0330.56
0388صدفقطب الدین157.532.5633.3351.2861.11
1583مهرینسلیم شاه155.2541.8640.4841.0350
8341یاسمینامر الدین155.2539.5352.3843.5936.11
3564نور الههسید فرید155.2534.8842.8643.5952.78
6452155.2537.2140.4853.8541.67
0830عمران اللهسردار احمد 155.2532.5638.151.2852.78
5321بلالمحمد صدیق155.2537.2147.6248.7238.89
6836حبیب اللهبسم الله155.2539.5330.9556.4147.22
0559دین محمدگل محمد 155.2539.5345.2443.5944.44
3396محمد شهابعبدالکبار155.2534.8840.4853.8544.44
1604خاطره محمد داود155.2520.9335.7158.9761.11
1451155.2532.5635.7151.2855.56
1412ادریسمحمد یونس155.2532.5642.8648.7250
0555سلیمانرحم خدا155.2534.8845.2456.4136.11
2921نیلوفرمحمد عمر15330.2333.3356.4152.78
5243زهراداراب15325.585043.5952.78
224315334.8852.3848.7233.33
5767زرفشانرضا15337.2133.3346.1555.56
5506شفیقهمحمد عمر15341.8642.8651.2833.33
1274محدثهسید عبدالصمد15325.5845.2451.2850
0685شمسیهگل میر خان15344.1942.8630.7752.78
140015330.2330.9566.6744.44
0641سروشابوبکر15327.9135.7158.9750
130915351.1640.4838.4638.89
530515332.5633.3348.7258.33
7882نور زیمحمد عالم15332.5633.3353.8552.78
5169بهادرمحمد هارون15332.5640.4851.2847.22
5781بکتاشعبدالجبار15339.5342.8648.7238.89
5676محفوظ اللهمحمد عثمان15341.8638.161.5427.78
4238سید سیرسید شیرجان15327.9142.8653.8547.22
031715320.9335.7161.5455.56
209015332.5640.4848.7250
6431عهدیهامیر امان الدین150.7532.5640.4856.4138.89
5750یاسمینسعادت150.7530.2345.2456.4136.11
4252ستاره بریالی 150.7532.5638.156.4141.67
0156شبنممحمد یوسف150.7534.885043.5938.89
1007150.7530.2340.4853.8544.44
5569مرتضیاسد الله150.7539.5338.151.2838.89
4287عبدالمصورمحمد سطان150.7523.2640.4856.4150
5805احمد بلالنثار احمد 150.7527.9147.6253.8538.89
2481150.7541.8635.7135.955.56
3347محمد قاسممحمد معصوم150.7523.2633.3356.4158.33
8392150.7530.2330.9551.2858.33
4649لطف اللهعبدالرزاق150.7539.5326.1951.2852.78
1962ادریسطاهر حسین150.7525.5852.3858.9730.56
1586احمد ضیانور الله150.7527.9128.5761.5452.78
1339150.7513.9535.7166.6755.56
2599اسمافیروز الدین148.518.635.7153.8561.11
4850رویاسید نجیب الله148.534.8845.2453.8530.56
6088تمناسید علی شاه148.532.5635.7148.7250
0829احمد رشادشعیب148.532.565051.2830.56
2352عبدالوهابعبدالرشید148.525.5847.6256.4136.11
5943148.534.8842.8648.7238.89
6110محمد فرهادمحمد یعقوب148.541.8645.2448.7227.78
9267148.534.8840.4848.7241.67
0805محمد غلام رسول148.523.2633.3346.1566.67
1616شازیهمعقول148.525.5830.9551.2861.11
1224148.537.2126.1946.1558.33
8580شهنازغلام حضرت 146.2520.9352.3848.7241.67
4856سلماخوش نظر146.2539.5335.7148.7238.89
8553سمیهاسد الله146.2537.2138.141.0347.22
3614احمد خبیرمحمد قاسم146.2544.1935.7146.1536.11
1646146.2527.9140.4856.4138.89
5444سمیع اللهگل الرسول146.2527.9135.7151.2850
0046محمد صمیمسلیم شاه146.2527.9142.8648.7244.44
5366خیر الدینخان محمد 146.2527.9135.7148.7252.78
4107146.2532.5635.7148.7247.22
1307غلام مجتبیشمس الرحمن146.2525.5838.151.2850
4165منصورمحمد اسماعیل146.2532.5633.3346.1552.78
3696حشمت اللهحفیظ الله146.2530.235048.7233.33
3881محمد عمرانمحمد امین146.2534.8842.8648.7236.11
4457مینامقصود14430.2326.1951.2855.56
1700مریمنورالرحمن14430.2340.4848.7241.67
3524عایشهعبدالغیور14439.5335.7141.0344.44
2631آرزومحمد یحی14425.5835.7158.9741.67
5285سیماشاه ولی14432.5638.146.1544.44
3697نبیلهبهروز14444.1933.3348.7233.33
1861مطیع اللهعبدالحنان14427.9140.4833.3361.11
2212شهریارعبدالودود14432.5633.3356.4138.89
1020سراج الدینشاه عسکر14427.9133.3351.2850
5933حشمت اللهمحمد اشرف14439.5333.3338.4650
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 14420.9340.4848.7252.78
5672احمد تمیمغلام صدیق14427.9140.4843.5950
0605احمد ریحانسیلانی14437.2135.7141.0347.22
121314423.2642.8648.7247.22
6609انیتاعزیز اغا141.7527.9142.8646.1541.67
3945141.7532.5630.9546.1550
0237محمد زاهدمحمد یونس141.7544.1938.141.0333.33
2367خلیل احمد علی احمد 141.7523.2647.6246.1541.67
8584ضیاالرحممنجمعه خان141.7527.9142.8635.952.78
2121سید پرویزسید لالا آغا141.7532.5635.7148.7241.67
4546رحمت اللهیار محمد141.7532.565038.4636.11
5752محمد صمیمعبدالصمد141.7520.9357.1443.5936.11
3670احمد سیرغلام حضرت141.7532.565043.5930.56
2908141.7532.5633.3353.8538.89
0237141.7539.5338.153.8525
1643فیروزعبدالواسع141.7541.8640.4841.0333.33
1589محمد آرشغیاث الدین141.7553.4928.5733.3341.67
0413نیلوفرعبدالقهار139.527.9133.3351.2844.44
2694زهراعزیزالرحمن139.532.5626.1946.1552.78
7344139.511.6335.7164.147.22
1363سحر میرویس139.513.9538.156.4150
4575هوسیمحمد احسان139.513.9542.8646.1555.56
3435مرسلمحمد ابراهیم139.548.8440.4835.927.78
0071الیاسگل نبی139.530.2340.4835.950
0358محمد شاکرشاه لالا139.525.5847.6251.2830.56
4270عبدالطیفعبدالعزیز139.534.8838.151.2830.56
5916سید محمودسید محبوب139.544.1938.141.0330.56
4598حاشرشاه محمود139.530.2342.8646.1536.11
5393محمد میلاداکرام الدین139.527.9140.4858.9727.78
0402139.539.5338.146.1530.56
5222137.2527.9135.7143.5947.22
7292137.2527.9126.1951.2850
4929فرشتهچراغ علی137.2525.5833.3348.7247.22
2468137.2544.1942.8633.3330.56
5714137.2516.2842.8646.1550
3684محمد اسماعیلامیر الدین137.2525.5833.3346.1550
0251عبدالرحیمعبدالعظیم137.259.340.4856.4150
4096فریدونعبدالغیاث137.2534.8833.3348.7236.11
1049شاه جهان زیببابه جان137.2520.9340.4838.4655.56
0489نازیلاحبیب الله13534.8840.4838.4636.11
8735روبینارضا الدین13539.5333.3346.1530.56
1012عبدالوارثعبدالقسیم13532.5645.2448.7222.22
528813539.5335.7143.5930.56
6178نور الامینرحمت ولی13516.2838.143.5955.56
5715فرهادسیف الدین13525.5840.4838.4647.22
595913530.235038.4630.56
1617نازیه معقول13518.635.7141.0358.33
1380رامشجان داد13525.5838.141.0347.22
115813530.2342.8633.3344.44
1795صادق اللهخواجه دین محمد13523.2633.3341.0355.56
5872مریمعین الدین132.7520.9335.7141.0352.78
5995تمنااکرم بیک132.7534.8835.7146.1530.56
2254محمد اسماعیلمحمدابراهیم132.7534.8835.7133.3344.44
4512احمد فردینعبدالرحمن132.7527.9133.3343.5944.44
1158عبدالستارقیام الدین132.7520.9338.151.2838.89
0726132.7534.8826.1938.4650
1677عبدالرافیععبدالواسع132.7530.2335.7135.947.22
1466احمد مختارشیر آقا132.7523.2640.4841.0344.44
2351132.7520.9342.8656.4127.78
1407130.516.2842.8638.4650
6686سعیدهسید نور الله130.518.633.3351.2844.44
0047مرسلسلیم شاه130.527.9133.3358.9725
1234130.523.2640.4835.947.22
4293محمد هادیعبدالحمید130.525.5833.3343.5944.44
5175فردینشیر محمد 130.523.2635.7151.2836.11
0882130.520.9335.7151.2838.89
0139130.527.9133.3353.8530.56
1675شایق اللهشفیق الله130.525.5833.3351.2836.11
2874مهریهمحمد عمر128.256.9835.7138.4666.67
0467صدامغلام نبی128.2530.2330.9543.5938.89
6855128.2520.9328.5741.0355.56
5572عبدالباعثمحمد نعیم128.2548.8430.9533.3327.78
1179عبدالمبینآقا پادشاه128.2532.5628.5743.5938.89
4461احمد راشدمحمد ظاهر128.2537.2133.3338.4633.33
2450128.2532.5623.8141.0347.22
1603عایشهمحمد داود128.2532.5630.9548.7230.56
2094128.2523.2630.9558.9730.56
0990شریفهدولت محمد 12620.9333.3341.0347.22
2357ساراحاجی دلاور12623.2647.6228.2141.67
5974بهشتهعبدالتواب12616.2840.4853.8530.56
4683رناسید نجیب الله12611.6340.4843.5947.22
4585خواجه عبدالرافعخواجه سید محمود12625.5833.3353.8527.78
057512620.9330.9541.0350
1076محمد آغامحمد نعیم12627.9130.9548.7233.33
1548جعفرفیض آغا12634.8835.7133.3336.11
077712630.2328.5741.0341.67
0609محی الدینمحمد امیر12634.8838.138.4627.78
1748احمد شادابمحمد یعقوب12623.2630.9558.9727.78
5060123.7527.9133.3348.7227.78
1545123.7525.5830.9543.5938.89
4734صنمعبدالهادی123.7523.2635.7153.8525
8885123.7518.642.8630.7747.22
1115بکتاشوحید الدین123.7527.9135.7133.3341.67
8211123.7537.2133.3328.2138.89
3538عبدالجبارعبدالقهار123.7525.5826.1948.7238.89
1868حشمت اللهعزت الله123.7527.9135.7141.0333.33
1558رابعهمحمد مسعود123.7518.630.9546.1544.44
3115نیلابعلاوالدین121.534.8830.9538.4630.56
3563سادیهنذیر احمد 121.527.9126.1941.0341.67
5105زهراغلام سخی121.541.8619.0538.4636.11
5953صدفانور شاه121.530.2333.3333.3338.89
1600121.527.9142.8641.0322.22
8316ذاکرمحمد الله121.530.2330.9530.7744.44
1354121.525.5826.1948.7236.11
1124121.513.9535.7153.8533.33
5813محمد عادلعبدالسمیع121.525.5833.3338.4638.89
1141عزیز احمدنور احمد 121.523.2635.7143.5933.33
5567عبداللهعبدالخلیل121.523.2628.5741.0344.44
0357خالدمحمد صدیق121.527.9133.3338.4636.11
0385121.527.9128.5735.944.44
0768سعیدهسید نعیم119.2525.5826.1951.2830.56
6569119.2518.645.2430.7738.89
3748احمد سروشهدایت الله119.2525.5826.1953.8527.78
1313119.2532.5635.7146.1516.67
4939شاهرخعبدالکریم119.2537.2133.3328.2133.33
2902119.2527.9130.9541.0333.33
2904119.2530.2328.5725.6450
1555خوشحالمحمد صالح119.2537.2135.7128.2130.56
0648محمد صبورمحمد صابر119.2530.2333.3341.0327.78
352711732.5626.1943.5927.78
352711732.5626.1943.5927.78
865211720.9326.1948.7236.11
460511718.635.7138.4638.89
2894سمیع اللهمبارک شاه11739.5330.9533.3325
587811723.2623.8135.950
1015وحید اللهاسد الله11732.5630.9548.7216.67
553111734.8830.9533.3330.56
217911732.5621.4338.4638.89
290511723.2628.5725.6455.56
209511711.6328.5751.2841.67
2706محمد ناصرراز محمد11720.9333.3335.941.67
3181114.7520.9323.8151.2833.33
4492علی احمد عبدالاحد114.7532.5628.5733.3333.33
3672حسین علیسفر محمد 114.7516.2838.135.938.89
5298مسیح اللهزلمی114.7518.628.5748.7233.33
4537سید امان اللهسید کبیر114.7534.8826.1930.7736.11
6423نورزیعبدالصمد114.7520.9328.5746.1533.33
2906114.7530.2323.8125.6450
1923114.7518.633.3338.4638.89
1579114.7534.8826.1941.0325
0669114.7530.2333.3330.7733.33
1175112.523.2623.8146.1533.33
1387112.525.5838.128.2133.33
1122غلام مرتضیرحیم داد112.518.633.3335.938.89
0333112.518.630.9548.7227.78
0862112.520.9330.9543.5930.56
2901112.534.8823.8146.1519.44
3698عابدهعبدالرحمن110.2530.2328.5735.927.78
4895110.2520.9323.8135.944.44
7315110.2530.2326.1930.7736.11
0967حمزهفرهاد110.2532.5630.9523.0836.11
1013احمد بکتاشمعراج الدین110.2518.623.8153.8527.78
5227کیهانعصمت الله110.2523.2642.8628.2127.78
5039رحم خداعلی مرزا110.2537.2135.7128.2119.44
2177سمیع اللهعزت الله110.2516.2833.3338.4636.11
5262علی شاهپاینده محمد 110.2525.5821.4341.0336.11
1392110.2516.2816.6758.9733.33
2168110.2516.2828.5738.4641.67
0177سید کامرانمیر واعظ آغا110.2520.9328.5733.3341.67
0500سید امیدسید محمود110.2537.2123.8135.925
0051110.2518.633.3333.3338.89
2133منصورشاه مقصود10827.9130.9533.3327.78
960710823.2633.3335.927.78
0606میلاد عبدالسلام 10825.5830.9538.4625
201010820.9328.5735.936.11
0101زینباحمد فهیم10837.2126.1928.2127.78
0490سروشمحمد سلیم10830.2326.1930.7733.33
7632105.7523.2623.8135.936.11
3626باسط غلام حضرت 105.7525.5823.8135.933.33
1406مرتضیسید اسحاق105.7525.5821.4343.5927.78
4467عبدالمجیبعبدالحمید103.527.9119.0546.1522.22
5415عبدالرحمنغلام علی103.516.2833.3341.0325
0312وارثنجیب الله103.520.9338.130.7725
0365سید احمدسید داود103.513.9523.8148.7230.56
1773103.513.9533.3335.933.33
8695101.2523.2630.9535.922.22
1379جلال الدینضیا الدین101.2532.5626.1928.2125
4117101.2518.616.6741.0338.89
1825101.2525.5835.7128.2122.22
14159911.6323.8130.7747.22
86209920.9328.5728.2133.33
410696.7530.2323.8123.0830.56
947896.7520.9321.4330.7736.11
3753محمد ماهرمحمد قاهر96.7523.2626.1930.7727.78
0098اعجاز اللهمحمد امین94.518.619.0530.7738.89
1040ثنامحمد ایمل92.2530.2323.8123.0825
151692.2525.5826.1920.5130.56
8540آمنهمحمد عوض87.7520.9323.8125.6427.78
1197احمد ذکیعبدالجمیل87.7525.5830.9520.5119.44
001985.525.5830.9520.5116.67
499985.525.5823.8120.5125
290385.520.9323.8128.2122.22
272778.7518.623.8117.9527.78
3451شبیرحسینایرج میرزا78.7513.9530.9517.9525
29006311.6319.0523.0816.67
6362به دفتر مراجعه کند
5245به دفتر مراجعه کند

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
22
31
44
54
64
73
82
91
101
113
123
131
144
152
161
173
181
194
202
213
224
234
242
251
261
272
284
294
303
312
324
333
341
353
362
371
381
393
401
414
422
431
441
454
463
473
484
493
502
511
522
533
541
551
561
574
582
594
602
614
623
632
641
652
661
671
683
694
704
713
723
734
742
751
763
773
782
792
802
811
823
832
841
854
861
873
884
893
903
913
921
934
941
952
962
974
983
991
1001
1013
1024
1031
1043
1052
1062
1074
1082
1092
1104
1113
1122
1134
1141
1152
1161
1174
1183
1194
1201
1212
1221
1233
1242
1253
1264
1272
1283
1294
1303
1313
1322
1331
1341
1352
1363
1371
1381
1393
1402
1411
1424
1431
1443
1454
1462
1473
1481
1492
1503
1514
1521
1533
1543
1554
1562
1571
1584
1592
1603