نتایج امتحان کانکور آزمایشی هفتم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی هفتم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق344.25
4418مرسل گل احمد 335.25
2277نجیب اللهمحمد امین335.25
4518نبیل احمد خالد احمد 335.25
4443فوزیهمحمد داود328.5
8577هارونباز محمد 328.5
2112سمسور الرحمنفدا محمد 328.5
4422فاطمهمحمد صدیق326.25
8487نوید احمد فیروز احمد 326.25
0843احمد خسرواحمد جان326.25
8586مینه محمد صدیق324
2460بصیرهویس324
5971محمد نویدمحمد شفیق321.75
6008فریحهعبدالمحیط319.5
0627زعیمشیر احمد 319.5
5373مصطفیعزیز الله319.5
0053الهام الدینامیرجان319.5
0146تهمینهعبدالواحد317.25
2346پروانهعبدالبشیر317.25
0040عبدالمختارعبدالمنان317.25
2311مدثراللهبهرالدین317.25
0028محمد اقبالفرید احمد 317.25
2461مروهمطیع الله317.25
1322عمران اللهیار محمد 315
0370عبدالمالکعبدالجلیل315
8572احمد سهیلهدایت الله315
1072هوسیعبدالحلیم312.75
1603شملههدایت الله312.75
0062عمران انوشمحمد نعیم312.75
7244310.5
0721عبدالمتینعبدالحکیم310.5
0653احمد اللهعبدالطیف310.5
0617فایزعبدالفتاح310.5
0150ابن امینمحمد آصف310.5
2784شبنممحمد شاه308.25
5683حسینامحمد اسماعیل308.25
9112308.25
5793308.25
4723فاطمهشاه ولی306
4540زرلشتحبیب الرحمن306
4447حامد عبدالخالق306
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی306
5682یاسمینمحمد شفیع303.75
4429نیلا صباوحید الله303.75
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم303.75
5016عبدالباریغلام رسول303.75
1959محمد حسنمحمد وزیر303.75
0732فردیننصیر احمد 303.75
1539فریدهعبدالرازق301.5
8112301.5
3409ساراضیا الدین301.5
0264احمد مبشرحشمت الله301.5
2505بلالمحمد قاسم301.5
0050محمد مدثرعبدالله301.5
1448سونامحمد رحیم301.5
0097ادریسمحمد شرین301.5
7083299.25
4017عادلهامیرجان299.25
5999فرشتهخدا داد299.25
2797سجیهسید محمد299.25
0051احمد راشدامین الله299.25
5229هارون احمد نصیر احمد299.25
0724عبدالجبارروکی299.25
7248297
2643زینبشیرعلی297
5600عبدالمنصورعبدالبصیر297
5778محمد نجیممحمد حکیم297
1171الیاسعبدالعلیم297
1666خدیجهشمس الدین294.75
4444294.75
0290نرگسمحمد رسول294.75
1576294.75
4615منصورالله محمد 294.75
0007اسد احسانمحمد حامد294.75
0006احمد شعیبمحمد طیب294.75
0202کوهسارحسیب الله294.75
4749نصرت اللهفرید294.75
0263هدیهعبدالجبار292.5
2306ضمیرهسلطان محمود292.5
0268ساجدهعبدالروف292.5
0399سید مصطفیسید اسماعیل292.5
1819ساجد احمد غلام ابوبکر292.5
5213میر ادریسمیر محمد نعیم292.5
4192فرزادعبدالحلیم292.5
5630سوماذکر الله290.25
0101288
2166طایبهقلندر شاه288
8476سمیع اللهقند آغا288
6321عمرانشیر آقا288
8746سیاووشنجیب الله288
0361عبدالباسطعبدالاحمد288
0485احمد شکیبشیر پادشاه288
2097محمد تقینظر علی288
7989285.75
7989285.75
0915زینبمحمد کریم285.75
0401سید مرتضیسید اسماعیل285.75
1945منیر احمد فهیم احمد 285.75
6073محمد بشیرمحمد جان285.75
5050285.75
8481285.75
0680اجملنور احمد فهیم285.75
0806283.5
2999ام البنینسخی داد283.5
5858محمد حسیبمحمد حنیف283.5
0354ماهدشفیع الله283.5
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ283.5
4168عبیداللهغلام مجتبی283.5
0310حکمت اللهخان محمد 283.5
5851نجیب اللهعبدالستار283.5
0525ملالیشفیق الله281.25
0157شبنممحی الدین281.25
6642عمران اللهسید حبیب281.25
0654امیر الدینصلاح الدین281.25
0307احمد زاهدنورعلی281.25
1925احمد مدثرعبدالصادق281.25
1488مهریهمحمد اسحاق281.25
0611مریمفرید احمد 281.25
1657سنیهعنایت الله281.25
0570هدیغلام فاروق279
3404یلدامحمد سلیم279
0857فرحنازحکیم الله279
5998279
2266276.75
5775نیلوفرمحمد عثمان276.75
0937مایدهمحمد رفیق276.75
7198276.75
2561حسیب اللهرحمت الله276.75
4719عبدالطیفشیر آقا276.75
7064محمد الیاسحبیب الرحمن276.75
5367محمد تمیمکرام الدین276.75
0371جواد احمد فواد احمد 276.75
5667274.5
5615فیصلگل رحیم274.5
8774احمد شفااحمد الله274.5
0055محمد فاضلآقا گل274.5
4468صدفعتیق الله272.25
2642شبنممحمد تقی272.25
6271عبدالرحمننور محمد 272.25
4559عبدالسلیمعبدالکریم272.25
2480272.25
0612عزیزغلام سرور272.25
5909270
1621بی بی رحیمهنورالدین270
5671حفصهنثار احمد 270
3170جلوهعبدالرحیم270
0561حامدسید آور270
8444محمد کامراننصر الله270
4839حکمت ولیشاه ولی270
2908270
3577حبیبهعبدالحمید267.75
2332یلدامحمد ظاهر267.75
2680عبدالحیعبدالاحد267.75
0183سمسورمحمد عارف267.75
1436عزیز اللهامام علی267.75
1557احمد مدثرندا محمد 267.75
0269کامرانعبدالجبار267.75
1528احمد صدامفضل محمد267.75
1974روح القوامعبدالقهار267.75
4832جمیل الرحمنتاج محمد 267.75
0117جوهر محمد گران محمد267.75
0034فهیمهمحمد محسن265.5
2408خدیجهامین الله265.5
0598زهره
نصیر احمد 265.5
5897لیزاحاجی فدا265.5
5167محمد فرشادجنت گل265.5
5018بلال احمد محمد عثمان265.5
1270نوشادفیض محمد 265.5
5765هدیهحبیب الرحمن263.25
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم263.25
6087ثناعبدالصادق263.25
0913پریساغلام عباس263.25
5315حشمت اللهشیرین آغا263.25
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن263.25
0093امان اللهمحمد خالد263.25
1353بهمنعبدالمحمد263.25
2379خدیجهنجیب الله261
0631سهراببسم الله261
2359میلادمحمد محسن261
4459فرزادمحمد عارف261
1987رفیع اللهداد الله شریف261
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه261
0869عبدالرحمنخدا داد261
1097258.75
1825مینهفیض محمد258.75
0226سهیلاسید محمد258.75
0445احمد شعیبمایل آغا258.75
2564احمد بلالمعین الدین258.75
0581محبوب اللهسلیم258.75
4576محمد الیاسغلام محمد258.75
1867بسیناعبدالقیوم256.5
1345زهراخواجه ظفر256.5
1152خدیجهعبدالجبار256.5
0235مروه سید سکندر256.5
0121سهیلسخی محمد256.5
8431میلادعین الدین256.5
2554نعماننیک محمد 256.5
4167عبدالعزیزمحمدالله256.5
5783254.25
0910مقدسعبدالرحمن254.25
0543254.25
8617شاهین شاه ظفر شاه254.25
2517محمد مبشرمحمد عمر254.25
6069حفیظ اللهنور الله254.25
5697سید حنظلهسید حشمت الله254.25
1101سلسلهنجیب الله252
5751حمیرامحمد عثمان252
5616فیاضخان محمد 252
0103سید الیاسعبدالرحیم252
5575پیمانخواجه زمان252
1883حکمت اللهسید احمد 252
4308احمد خیاماحمد شاه252
3907میکاییلعبدالشاه252
3254بهارهولی احمد249.75
3216آمنهنور الدین249.75
5852برشناعبدالرازق249.75
0360حکمت اللهکفایت الله249.75
8950طارق عزیز عبدالستار249.75
0661احمد ذکیعبدالستار249.75
4542مصدقذبیح الله249.75
0677ایمانعلی مرزا249.75
4286محمد عمرانمحمد فضل249.75
5659احمد سیرغلام یحیی249.75
1039ذبیع الله غلام مصطفی249.75
2073فرحتعبدالحبیب247.5
0330حسناعبدالصمد247.5
0498احمد عمراناحمد جاوید247.5
5168زبیرگل جان247.5
0844محمد اقبالمحمد ایوب247.5
5707محمد خلیلمحمد قاسم247.5
6261عمرانسید پادشاه247.5
2149میونددلاور خان247.5
6464هیلیمحمد طاهر245.25
6434245.25
2472لمرامرالدین245.25
8872امان اللهدولت خان245.25
0386ذکی محمد عیسی245.25
0393سید یوسفسید حامد245.25
1617سید محبوبسید محفوظ245.25
5850صدیق اللهذبیح الله245.25
4535شایق اللهنجم الدین245.25
8347محمد مزملعبدالبصیر245.25
0604عبداللهچاریارقل245.25
3593زهرهشمس الحق243
0935حسناحاجی لطف الله243
0652مبین اللهعتیق الله243
4460عبدالحیعبدالقدیر243
6366عبدالمبینعبدالخلیل243
8585حامدمیر محمد 243
0270محمد یحییخیال محمد243
4586عبدالتوابعبدالوهاب243
0443ضیاالحقمحاکم خان243
2550ډیوهمحمد حنیف240.75
4324هجرانمحمد طاهر240.75
0197زهرهمحمد هادی240.75
3481240.75
4618الهامعبدالودود240.75
4663احمد فرزادمحمد علم240.75
0433رفیع اللهمحمد نادر240.75
3962238.5
3962238.5
7080238.5
4207زرمینهغلام نبی238.5
5816اورانوسغلام زبیر238.5
0381یلدا لطف الله238.5
0099احمد وارثنجیب الله238.5
4676238.5
1795عبدالسلیمعبدالحمید238.5
3438احمد سیرسلطان محمد 238.5
5599فریدعبدالجمیل238.5
1017فرشاد آقا محمد 238.5
1593نادرعلیغلام سعید238.5
0860گلاب الدینمعراج الدین238.5
1198محمد میکایلفضل الرحمن238.5
4476عبدالجلیلعبدالرحیم238.5
5590محمد عابدمحمد عالم238.5
2234عبدالحقمحمد انور238.5
0199مروهذبیح الله236.25
8690236.25
5774لیداجانالله نور236.25
0009حماسهشیر محمد 236.25
0132ناهیدفهیم الله236.25
0745تجلاحاجی لطف الله236.25
4835لیمهمحمد عظم236.25
1382236.25
4793236.25
8569عمراندل آرام236.25
0147محمد آصفغلام عباس236.25
2116عبداللهنورالله236.25
0825فرشاداحمد گل236.25
5586ادریس خانمحمد نظیم236.25
1160علیممتاز236.25
4581سید مبشرسید عزیز الله236.25
4239مطیع اللهمحمد علی234
4682عبدالرحمنعبدالخالق234
3943234
1321عطا اللهخلیل الله234
0057سلیمانشین گل234
1278عبدالصادقمنصور234
2297اکرام اللهنجیب الله234
0660محمد شعیبعبدالواحد234
5740سمیع اللهشمس الحق234
0026محمد حامدتاج محمد 234
6070حمزهعبدالمبین234
1439ملیلامحمد یعقوب234
1364عبدالوارثعبدالرازق234
0225نجیبهسید محمد231.75
1100حمیدهنوروز231.75
1920لیمهعبدالحمید231.75
0674شیبانجم الدین231.75
2191شیبادل آغا231.75
6006محمد راتباحمد سمیع231.75
0100231.75
8579من اللهعبدالحبیب231.75
7197231.75
6194حامدمحمد جان231.75
6093عبدالبشیراحمد علی231.75
0296طلب الدینغوث الدین231.75
2373زحلعبدالصمد229.5
5657سحرشاه ولی229.5
0651شیرالرحمنگل الرحمن229.5
1368فیصلعبدالقهار229.5
2328احمد ظاهردر محمد 229.5
1866مروهعبدالقیوم227.25
8575فرمانحشمت الله227.25
0546محمد الهاممحمد شعیب227.25
5982محمد نوازالحقعبدالجبار227.25
2148نصیربصیر227.25
0167سید عقیلسید حسن227.25
3583صبنانعمت الله225
4336شقایق حمید الله225
1791نصرت اللهعبدالواسع225
0382جمبیر احمد فضل الرحیم225
6425یاسرعبدالرحیم225
8456روح اللهتوریالی225
1339سید طاهاسید سروالدین225
0547احمد فریدعبدالوهاب225
1508محمد عمرمحمد ضمیر225
3354قدرت اللهمحمد نعیم225
0125مرسیلامحمد اسحاق225
1641بصیرهمحی الدین225
1565225
0047محمد الهامعبدالمعصوم225
2350دنیابشیراحمد222.75
5300مریممحمد اعظم222.75
4666ام البنینمحمد اسماعیل222.75
0477مریمرحمت الله222.75
5267222.75
1035محمد راشدرحم الدین222.75
4909عبدالرازقعبدالقدوس222.75
1194محمد وارثمحمد صدیق222.75
0453عبداللهمحمد سلیم222.75
1957نعمت اللهحضرت ولی222.75
2393بی بی فاطمهغلام رسول220.5
1779نیلوفرسید رضا شاه220.5
0673همانجم الدین220.5
0474رخسارسید اسحاق220.5
0309صنمنور آغا220.5
3244220.5
3651مومنهقربان علی220.5
0912شگوفهمنیر220.5
0215آیدامحمد فواد220.5
0822محمد سمیرمحمد آصف220.5
0341احمد نویدعبدالحبیب220.5
5674توابمحمد اشرف220.5
8688فردین سروشمحمد حنیف220.5
1735محمد حسیبمحمد نعیم220.5
0592فردینمحمد اسحاق220.5
1562سجادسید ناصر220.5
0231پروانهشفیع الله218.25
0644سمیهمحمد حسن218.25
6192مروهمحمد عزیز218.25
5347تبسممحمد همایون218.25
5364صدیقه عبدالحفیظ218.25
6021کبراعبدالواحد218.25
1689فاطمهمحمد رحیم218.25
0049عبدالمدبرعبدالله218.25
0634سید نادرسید داود218.25
2209مهرانعبدالوکیل218.25
6702218.25
8591امید عبدالقادر218.25
1764سهرابمحمد معصوم218.25
5316فطرتفرید احمد 218.25
0874محمد مصطفیعبدالولی218.25
5717فرشیدسید میر218.25
8816218.25
1378مدثر اللهحسیب الله218.25
3374سومنعبدالکبیر216
0508محمد شعیبعبدالحی216
3608محمد مرتضیاحمد الله216
6206ننگیالیکابلی216
2353احمد بلالوحید الله216
3129منصورعبدالهادی216
2559شیرزیبریالی216
0092بهرام خانعبدالرازق216
6139213.75
1010213.75
0956فرخندهحکیم الله213.75
3411فاطمهخان آقا213.75
0914یسراعبدالقهار213.75
5996اقلیمامحمد باقی213.75
2492خورشیدعبدالغنی213.75
2027هاجرهوحیدالله213.75
0027عبدالواحدتاج محمد 213.75
1756احمد جانعبدالرفیع213.75
8356فریدونظفر خان213.75
1442صبغت اللهعبدالرازق213.75
1641سلیمانداد محمد 213.75
0996محمد ظریفمحمد شفیع213.75
3957211.5
3512211.5
0152فاطمهخیر محمد 211.5
1690مروهمحمد رحیم211.5
0925محمد یاسینعبدالقهار211.5
5164211.5
4728خسرومحمد تواب211.5
1221211.5
8191مجتبیمیر سعدالدین211.5
2520حسیب اللهعصمت الله211.5
0124اصیلامحمد اسحاق211.5
6195مرسلاحمد شاه209.25
3580هدیهعبدالعلی209.25
5603تمناعبدالمنان209.25
5413شمیممحمد حیدر209.25
0532توابتاج محمد 209.25
0142عبیداللهمحمد 209.25
3006احمد ولیدشیر محمد209.25
5173عبدالباسطعبدالولی209.25
0201محمد عاطفمیر آقا209.25
1225بختیاررحمت الله209.25
0551محمد شایقعطا محمد 209.25
6424ادریسعبدالکبیر209.25
1568فروزانعبدالله209.25
3892207
4913رخسارمحمد فرید207
1875فرشتهمحمد اکبر207
2349نازوعبدالحسیب207
8680زحلعبدالسمیع207
1232207
0392حسیناعبدالستار207
6197شبنمعبدالوحید207
0056میلادرجب علی207
0416عبدالمومنعبدالمبین207
2475207
0130احمد فیصلبریالی207
4587احمد صمیممحمد نسیم207
4570شریف اللهجاوید207
1028ذکراللهمراد علی207
5174محمد کریمکرم خان207
4737احمد راشدعبدالمحمد 207
0220احمد شعیبمحمد لقا207
5773صفامحمد وسیم204.75
5595سیماعبدالمنان204.75
1793احمد سمیرمحمد سمیع204.75
5970نیکملعبید الله204.75
6466حسیب اللهداد الله204.75
5716پیمانمحمد امان204.75
2113غوث الدینسیف الدین204.75
6202204.75
0123عزت الله احمد الله 204.75
0063عمر سروشمحمد نعیم204.75
0387مسرتقطب الدین204.75
0153204.75
1761باسطهعطا محمد 202.5
6083فاطمهنور احمد202.5
0502احمد ذکیضیاالله202.5
0422نجیب اللهآدم خان202.5
0397نور جهانمحمد سلیمان200.25
1240بهشتهعبدالرحمن200.25
1088نگاهغلام محی الدین200.25
1350احمد مسعودفضل الرحمن200.25
6633ولی اللهنور آغا200.25
1653محمد نبیمحمد شفیق200.25
0877مریم نصیر احمد 198
1174نادیه آقا ضیا198
4531وجیههعبدالجلال198
1520198
1172عابد الرحمنسیف الرحمن198
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله198
0484198
1961احمد رشادمحمدح شفیق198
3606فیصلحبیب جان198
2184حامددولت نظر198
8597احمد رشاداحمد شاه198
0489یلدامحمد سلیم198
1590198
5155مریممحمد صدیق195.75
3700فرحنازعبدالبشیر195.75
0784نسترننظام الدین195.75
0487احمد فیاضمحمد آجان195.75
4448صبورعظیم گل195.75
5209رامینگل محمد 195.75
1367سمیع اللهعبدالروف195.75
0098شمس اللهگل لالا195.75
6015میترانور احمد193.5
3565عفتاحمد فرید193.5
2433ارمغانمحمد شعیب193.5
5831آمنهمحمد سعید193.5
3167193.5
3779آمنهمحمد یاسین193.5
4997عاقلهامان الله193.5
4261حسنقاسم علی193.5
5713الیاس نظر محمد 193.5
6198حسیب اللهغلام سخی193.5
5833محمد صمیمشیرین آغا193.5
0664عباداللهعبدالحی193.5
2362محمد ضمیرعبدالهادی193.5
1549محمد مصطفیمحمد سمیر193.5
0435میوند عبدالغفار193.5
4771پریساعبدالرسول191.25
0083سوسنمحمد امین191.25
0043تهمینههاشم191.25
3376آزادهبشیر احمد 191.25
0848لطیف حسینسید نوشیروان191.25
1912عبداللهایام الدین191.25
7117191.25
1338سید عمرانسید محسن191.25
0814الیاسمحمد رحیم191.25
2104قیسمحمد داود191.25
0883آرشعبدالحنان191.25
1627سنبلوحیدالله191.25
1435اسماجاوید191.25
0054نازیهفرید احمد 189
4022189
688189
0320خجستهعبدالودود189
8656189
4937محمد ربیعمحمد رفیع189
1693سید محمد رضاسید صادق شاه189
0985محمد یوسفعبدالحبیب189
0068مصعبشاه رخ189
1967زبید اللهزین العابدین189
1499عبدالسمیععبدالصمد189
0144سید مصطفیحسین آقا189
5592احمد صیاممحمد عمر189
0152محمد منصورمحمد رحیم189
1398ادریسعاشق الله189
1655روح اللهاسدالله189
2364خاتمه بختیاری186.75
1642186.75
3434یاسمینحسیب الله186.75
4589رویداعبدالقاسم186.75
5172ژولیکامحمد مقیم186.75
1609عابدغلام حیدر186.75
5607محمد مصطفیاحمد الله186.75
0085احمد بلالعبدالشهیق186.75
0158وحیداللهعبدالواحد186.75
5591هدایت اللهعبدالرحمن186.75
1811محمد فردیندر محمد 186.75
0024صفت اللهنیاز محمد 186.75
0045صوفیه میر سعید186.75
2471مدینهمحمد اسرئیل186.75
2747بصیرهمحمد حسن184.5
5252ماه منیرعزیزالرحمن184.5
1318184.5
3604رویناگل محمد 184.5
1107مرحباعبدالغفور184.5
5666184.5
0260نظیفهمحمد گران184.5
2020184.5
1803184.5
0334مجیب احمد سلطان احمد 184.5
6067میرویسغلام حسین184.5
0845ظفر اللهولی الله184.5
2307احمد سیرعزیزالرحمن184.5
1257میلاد احمد مشتاق احمد 184.5
5474محمد ذاکرمحمد نجیب184.5
6173احمد صیامعبدالکریم184.5
0266رامینمحمد ظریف184.5
1062محمد سلیمانمحمد داود184.5
4031فرحنازمحمد سلیم182.25
4445سحرفضل الدین182.25
6003هدیهعبدالمنیر182.25
5412مرسلمحمد حیدر182.25
0105سارهشاه آقا182.25
4424صدفسید صابر182.25
0140احمد ولیددر محمد 182.25
6684182.25
2289علی اصغرنصیر احمد182.25
4641احمد فرزادگل آغا 182.25
4425سید حسینسید یوسف182.25
0711رفیع اللهرحمت الله182.25
3303میلادعبدالقیوم182.25
8588احمد صهیبمحب الله182.25
5326روح اللهالله محمد 182.25
1458ساراعبدالمبین182.25
1654182.25
4032سوسنمحمد هارون180
6189ربابه غلام حسن180
8666سحر حیات الله180
6196سپوژمی هلال180
5244زحلنصر الله180
2366فضل احمد عبدالاحمد 180
0115همایونصفا الدین180
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین180
0038حمیداللهروح الله180
5379عبدالواحدمحمد اکبر180
1546محمد حامدحسین داد180
0412سویتامحمد عزیز177.75
3011خورشیدمحمد فرید177.75
9455177.75
1813177.75
1996تهمینهعاشور محمد 177.75
5091فایزهمحمد اسماعیل177.75
3650عبدالناصرسید احمد 177.75
0318علی حسینمحمد یغقوب177.75
1369ثنااللهنور آغا177.75
6615مریمنور محمد 175.5
0077نبیلهگل نبی175.5
5698انعمعبدالقهار175.5
3090175.5
2412175.5
5102مدینهصفی الله175.5
9158عبدالله خانخوانی خان175.5
0847شاکر حسینسید نوشیروان175.5
3931احمد عزت اللهعبدالشکور175.5
4503نجیب اللهرحمت الله175.5
2590فرهادحیات الله175.5
5142دانش داد علی175.5
0308نقیب اللهکفایت الله175.5
5001فیصلعیدی محمد 175.5
6369نبی اللهمحمد ابراهیم175.5
8379عبدالباری عبدالسمیع175.5
5095محمد ندیمعبدالسعید175.5
3292عرفانعبدالغفار175.5
7318175.5
2443لینا شاپور175.5
1407عمرهگلبدین175.5
0116جوادولی جان175.5
1345محمد معصومابن امین175.5
1578سغیبمحمد نور175.5
1357علی رضاءعبدالشاپور175.5
1440مصطفیعبدالمتین175.5
4341173.25
5092مرسل نادر شاه173.25
0154ذکیهشمس الاحمد173.25
8303ریداحمید الله173.25
0840173.25
4478احمد محمد نعیم173.25
2810173.25
0520173.25
5190میرویسولی محمد 173.25
5249احمد سخامحمد صدیق173.25
4800عبدالحیعبدالهادی173.25
0601173.25
2151173.25
1532173.25
4755صدف عبید الله171
5631صدفمحمد ابراهیم171
5675171
5766حسینامحمد مختار171
0175مرسلنیکو بخت171
0815زهرهمیر عبدالاحد171
7599ثنامحمد عمر171
5192راحیلهولی محمد171
4577محمد اسماعیلنافع الدین171
0991احمد شاهمحمد ضمیر171
1219رفیع اللهنجیب الله171
3789ذکراللهمحمد رسول171
4927احمد رشادرحمت الله171
1176میلادعبدالمتین171
5700محمد زمانعوض علی171
2600غزلحسیب الله168.75
5340ثنا رفیع الله168.75
0410بنفشهحفیظ الله168.75
5737محجوبهعبدالعزیز168.75
5902168.75
8640168.75
3558صمیممحمد اکبر168.75
5345شاه رخمحمد حیدر168.75
6205رشادمحمد ضیا168.75
6846محمد بلالهمایون168.75
7084عبدالروفزلمی168.75
1659حمایت اللهامان الله168.75
0306احمد اللهاحمد ضیا168.75
2693اقدس جانمحمد اسلم166.5
0537شیلاعیدی محمد 166.5
0168اورانوسعبدالرسول166.5
4358اسد اللهدستگیر166.5
4520الهاممحمد یما166.5
4219حسیب اللههدایت الله166.5
1171ابراهیمرحیم داد166.5
5990عبدالماجدعبدالقاهر166.5
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی166.5
4751رضا خانعبدالرحیم166.5
0989محمد قیسمحد نصیر166.5
1102احمد موسیعبدالمجید166.5
4002166.5
6129164.25
5673سمیهبشیر احمد 164.25
6256ستایشولی محمد 164.25
1665164.25
5104مقدسهسید موسی164.25
0538زهراجمشید164.25
2062محمد حامدمحمد فرید164.25
0640نعمانرحمان گل164.25
9454164.25
5739مصطفیعبدالله164.25
0193محمد آرشمحمدهارون164.25
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 164.25
1308غلام فیصلشمس الرحمن164.25
0466بلالغلام نبی164.25
0349وحید اللهنعمت الله164.25
2316محمد زبیرضمیر محمد 164.25
8102جمعه خانمحمد دین164.25
9080164.25
4504شفیقمحمد رفیق164.25
4455حسیب اللهعقل الدین164.25
1610164.25
2055164.25
2145164.25
1474سید عبدالسلامملا سید چمن164.25
5119162
5705فرخندهاسد الله162
0155سمیرامحمد نبی162
5866حسام الدیننظام الدین162
2370احمد شبابمیرعلی162
8587اقبال شاهاحمد شاه162
1525فیصلمحمد آصف162
0257162
4378محمد قاسممحمد هاشم162
8274162
1569مقدسفضل محمد162
0127انیتامحمد قیوم162
1563هوسینجیب الله162
5210نازیهحمید خان159.75
1212هدایت اللهمحبوب الله159.75
1037ارشاد اللهجلال الدین159.75
0878عبدالفهیمعبدالقیوم159.75
5457واسعپیر محمد 159.75
2867محمد اسحاقعبدالمالک159.75
0292159.75
0126عایشهسید اقبال159.75
1581159.75
0197محمد بلالمیرویس159.75
6380زینباسد الله157.5
6381عابدهضابت157.5
1357157.5
1980157.5
6268متین اللهروح الله157.5
3642روح اللهرحیم گل157.5
0388صدفقطب الدین157.5
1583مهرینسلیم شاه155.25
8341یاسمینامر الدین155.25
3564نور الههسید فرید155.25
6452155.25
0830عمران اللهسردار احمد 155.25
5321بلالمحمد صدیق155.25
6836حبیب اللهبسم الله155.25
0559دین محمدگل محمد 155.25
3396محمد شهابعبدالکبار155.25
1604خاطره محمد داود155.25
1451155.25
1412ادریسمحمد یونس155.25
0555سلیمانرحم خدا155.25
2921نیلوفرمحمد عمر153
5243زهراداراب153
2243153
5767زرفشانرضا153
5506شفیقهمحمد عمر153
1274محدثهسید عبدالصمد153
0685شمسیهگل میر خان153
1400153
0641سروشابوبکر153
1309153
5305153
7882نور زیمحمد عالم153
5169بهادرمحمد هارون153
5781بکتاشعبدالجبار153
5676محفوظ اللهمحمد عثمان153
4238سید سیرسید شیرجان153
0317153
2090153
6431عهدیهامیر امان الدین150.75
5750یاسمینسعادت150.75
4252ستاره بریالی 150.75
0156شبنممحمد یوسف150.75
1007150.75
5569مرتضیاسد الله150.75
4287عبدالمصورمحمد سطان150.75
5805احمد بلالنثار احمد 150.75
2481150.75
3347محمد قاسممحمد معصوم150.75
8392150.75
4649لطف اللهعبدالرزاق150.75
1962ادریسطاهر حسین150.75
1586احمد ضیانور الله150.75
1339150.75
2599اسمافیروز الدین148.5
4850رویاسید نجیب الله148.5
6088تمناسید علی شاه148.5
0829احمد رشادشعیب148.5
2352عبدالوهابعبدالرشید148.5
5943148.5
6110محمد فرهادمحمد یعقوب148.5
9267148.5
0805محمد غلام رسول148.5
1616شازیهمعقول148.5
1224148.5
8580شهنازغلام حضرت 146.25
4856سلماخوش نظر146.25
8553سمیهاسد الله146.25
3614احمد خبیرمحمد قاسم146.25
1646146.25
5444سمیع اللهگل الرسول146.25
0046محمد صمیمسلیم شاه146.25
5366خیر الدینخان محمد 146.25
4107146.25
1307غلام مجتبیشمس الرحمن146.25
4165منصورمحمد اسماعیل146.25
3696حشمت اللهحفیظ الله146.25
3881محمد عمرانمحمد امین146.25
4457مینامقصود144
1700مریمنورالرحمن144
3524عایشهعبدالغیور144
2631آرزومحمد یحی144
5285سیماشاه ولی144
3697نبیلهبهروز144
1861مطیع اللهعبدالحنان144
2212شهریارعبدالودود144
1020سراج الدینشاه عسکر144
5933حشمت اللهمحمد اشرف144
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 144
5672احمد تمیمغلام صدیق144
0605احمد ریحانسیلانی144
1213144
6609انیتاعزیز اغا141.75
3945141.75
0237محمد زاهدمحمد یونس141.75
2367خلیل احمد علی احمد 141.75
8584ضیاالرحممنجمعه خان141.75
2121سید پرویزسید لالا آغا141.75
4546رحمت اللهیار محمد141.75
5752محمد صمیمعبدالصمد141.75
3670احمد سیرغلام حضرت141.75
2908141.75
0237141.75
1643فیروزعبدالواسع141.75
1589محمد آرشغیاث الدین141.75
0413نیلوفرعبدالقهار139.5
2694زهراعزیزالرحمن139.5
7344139.5
1363سحر میرویس139.5
4575هوسیمحمد احسان139.5
3435مرسلمحمد ابراهیم139.5
0071الیاسگل نبی139.5
0358محمد شاکرشاه لالا139.5
4270عبدالطیفعبدالعزیز139.5
5916سید محمودسید محبوب139.5
4598حاشرشاه محمود139.5
5393محمد میلاداکرام الدین139.5
0402139.5
5222137.25
7292137.25
4929فرشتهچراغ علی137.25
2468137.25
5714137.25
3684محمد اسماعیلامیر الدین137.25
0251عبدالرحیمعبدالعظیم137.25
4096فریدونعبدالغیاث137.25
1049شاه جهان زیببابه جان137.25
0489نازیلاحبیب الله135
8735روبینارضا الدین135
1012عبدالوارثعبدالقسیم135
5288135
6178نور الامینرحمت ولی135
5715فرهادسیف الدین135
5959135
1617نازیه معقول135
1380رامشجان داد135
1158135
1795صادق اللهخواجه دین محمد135
5872مریمعین الدین132.75
5995تمنااکرم بیک132.75
2254محمد اسماعیلمحمدابراهیم132.75
4512احمد فردینعبدالرحمن132.75
1158عبدالستارقیام الدین132.75
0726132.75
1677عبدالرافیععبدالواسع132.75
1466احمد مختارشیر آقا132.75
2351132.75
1407130.5
6686سعیدهسید نور الله130.5
0047مرسلسلیم شاه130.5
1234130.5
4293محمد هادیعبدالحمید130.5
5175فردینشیر محمد 130.5
0882130.5
0139130.5
1675شایق اللهشفیق الله130.5
2874مهریهمحمد عمر128.25
0467صدامغلام نبی128.25
6855128.25
5572عبدالباعثمحمد نعیم128.25
1179عبدالمبینآقا پادشاه128.25
4461احمد راشدمحمد ظاهر128.25
2450128.25
1603عایشهمحمد داود128.25
2094128.25
0990شریفهدولت محمد 126
2357ساراحاجی دلاور126
5974بهشتهعبدالتواب126
4683رناسید نجیب الله126
4585خواجه عبدالرافعخواجه سید محمود126
0575126
1076محمد آغامحمد نعیم126
1548جعفرفیض آغا126
0777126
0609محی الدینمحمد امیر126
1748احمد شادابمحمد یعقوب126
5060123.75
1545123.75
4734صنمعبدالهادی123.75
8885123.75
1115بکتاشوحید الدین123.75
8211123.75
3538عبدالجبارعبدالقهار123.75
1868حشمت اللهعزت الله123.75
1558رابعهمحمد مسعود123.75
3115نیلابعلاوالدین121.5
3563سادیهنذیر احمد 121.5
5105زهراغلام سخی121.5
5953صدفانور شاه121.5
1600121.5
8316ذاکرمحمد الله121.5
1354121.5
1124121.5
5813محمد عادلعبدالسمیع121.5
1141عزیز احمدنور احمد 121.5
5567عبداللهعبدالخلیل121.5
0357خالدمحمد صدیق121.5
0385121.5
0768سعیدهسید نعیم119.25
6569119.25
3748احمد سروشهدایت الله119.25
1313119.25
4939شاهرخعبدالکریم119.25
2902119.25
2904119.25
1555خوشحالمحمد صالح119.25
0648محمد صبورمحمد صابر119.25
3527117
3527117
8652117
4605117
2894سمیع اللهمبارک شاه117
5878117
1015وحید اللهاسد الله117
5531117
2179117
2905117
2095117
2706محمد ناصرراز محمد117
3181114.75
4492علی احمد عبدالاحد114.75
3672حسین علیسفر محمد 114.75
5298مسیح اللهزلمی114.75
4537سید امان اللهسید کبیر114.75
6423نورزیعبدالصمد114.75
2906114.75
1923114.75
1579114.75
0669114.75
1175112.5
1387112.5
1122غلام مرتضیرحیم داد112.5
0333112.5
0862112.5
2901112.5
3698عابدهعبدالرحمن110.25
4895110.25
7315110.25
0967حمزهفرهاد110.25
1013احمد بکتاشمعراج الدین110.25
5227کیهانعصمت الله110.25
5039رحم خداعلی مرزا110.25
2177سمیع اللهعزت الله110.25
5262علی شاهپاینده محمد 110.25
1392110.25
2168110.25
0177سید کامرانمیر واعظ آغا110.25
0500سید امیدسید محمود110.25
0051110.25
2133منصورشاه مقصود108
9607108
0606میلاد عبدالسلام 108
2010108
0101زینباحمد فهیم108
0490سروشمحمد سلیم108
7632105.75
3626باسط غلام حضرت 105.75
1406مرتضیسید اسحاق105.75
4467عبدالمجیبعبدالحمید103.5
5415عبدالرحمنغلام علی103.5
0312وارثنجیب الله103.5
0365سید احمدسید داود103.5
1773103.5
8695101.25
1379جلال الدینضیا الدین101.25
4117101.25
1825101.25
141599
862099
410696.75
947896.75
3753محمد ماهرمحمد قاهر96.75
0098اعجاز اللهمحمد امین94.5
1040ثنامحمد ایمل92.25
151692.25
8540آمنهمحمد عوض87.75
1197احمد ذکیعبدالجمیل87.75
001985.5
499985.5
290385.5
272778.75
3451شبیرحسینایرج میرزا78.75
290063
6362به دفتر مراجعه کند
5245به دفتر مراجعه کند

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
22
31
44
54
64
73
82
91
101
113
123
131
144
152
161
173
181
194
202
213
224
234
242
251
261
272
284
294
303
312
324
333
341
353
362
371
381
393
401
414
422
431
441
454
463
473
484
493
502
511
522
533
541
551
561
574
582
594
602
614
623
632
641
652
661
671
683
694
704
713
723
734
742
751
763
773
782
792
802
811
823
832
841
854
861
873
884
893
903
913
921
934
941
952
962
974
983
991
1001
1013
1024
1031
1043
1052
1062
1074
1082
1092
1104
1113
1122
1134
1141
1152
1161
1174
1183
1194
1201
1212
1221
1233
1242
1253
1264
1272
1283
1294
1303
1313
1322
1331
1341
1352
1363
1371
1381
1393
1402
1411
1424
1431
1443
1454
1462
1473
1481
1492
1503
1514
1521
1533
1543
1554
1562
1571
1584
1592
1603