نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت های درسی ۷:۳۰ الی ۹ و ۱ الی ۲:۳۰ نمایندگی حصه اول

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت های درسی ۷:۳۰ الی ۹ و ۲:۳۰ الی ۴ نمایندگی حصه اول میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
2142احمد بلالعبدالمتین94
2125خالدمحمد اسحاق94
0701مجتبی خانعبدالمحمد92
1969صمیممحمد اکبر92
1762نبیلامحمد صابر92
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور90
1947احمد شبیرمحمد یعقوب90
2053عبدالربعبدالواسع90
2056نگینهعبدالستار90
1721عباد اللهراز محمد88
1827شاهدالدینشمس الدین88
0049عشوهغلام مجتبی88
0968محب اللهعبدالحیات86
0492ذکریاعبدالحق86
2313هیلهمحمد اکبر86
1900بهارهمحمد صابر86
0745مریمپوپل86
2452همیشهبابه جان86
0316عبدالستارمحمد داود84
0102شبیر احمدحاجی ملتان84
2454مصورمحمد امان84
2312مفتاح الدینمحمد غوث84
2054احمد شگیباحمد الدین84
2436فرحتحلیم خان84
1734محمد عمرعبدالفرید82
1658خالدعلی گل82
2140یوسفمیرویس82
1527رخسارولی محمد82
2145مریم نورآغا82
2175توفیق اللهمحمد جان80
1855سهیبفقیر احمد80
1883سید عبدالرحمنسید هاشم80
2139بهرامغلام محمد80
2086پروانهخالد نظر80
1749سمیع الرحمنحیات الله78
1644منصورشاهقمبرشاه78
2241رابعهمحمد ظاهر78
2155مریمغلام دستگیر78
0033ضمیر احمدعزیز احمد76
1077عبدالمسعودعبدالصبور76
1904سهیلعبدالخلیل76
2244محمد فیاضمحمد بشیر74
2057شگیباافغانشاه74
0451ویس الدینغلام حیدر72
1052شعیبعلی محمد72
1756آرمانمحمد منیر72
2421نگینهفرید72
2422طوبانزیر احمد72
240270
1875احمد شیرزیعبدالسعید70
1699بلالمحمد داود68
1880احمد صمیمعصمت الله68
1146شفیع اللهعبدالهادی68
1879ربیع اللهعصمت الله66
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن66
0881عبدالوارثغلام سرور66
2055سمیهحیات الله66
2061فرشتهعبدالمالک66
2060بهشتهعبدالمالک64
2025ساراغلام فاروق64
2207محمد کامرانشیرالرحمن62
2024نگینهغلام فاروق60
0274سارهنور پادشاه58
2129بهشتهحیات الله58
2468نادیهمحمد صدیق56
1496ذکیهشیر محمد56
1023احمد سهیلمحمد صفا52
2168حجت اللهاحسان الله52
342152
2240پاکیزهلطف الدین52
2128عبدالباسطسید مبشر48
1692عبدالصمدمحمد آقا48
2337کریمهعبدالرازق48
2317سهرابعبدالحق46
1700پرویزمحمد داود46
2245مرتضیجان آقا42
1993امان اللهمحمد انور38
1995یونسمحمد انور36
0669محمد شعیبنبی الله32
1994ذکریاکریم الله30
2351محمد عمرعبدالکبیر26

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
22
32
41
53
64
71
8سفید
92
101
112
121
131
141
154
163
174
183
191
204
213
222
233
242
253
261
272
281
293
304
313
323
331
341
352
363
374
383
392
402
412
423
433
443
452
463
472
483
491
504