نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۴ الی ۵:۳۰ شعبه مرکزی

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۴ الی ۵:۳۰ شعبه مرکزی میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
2442قربان علیخان علی100
6218محمد رامینمحمد امان100
4731محمد سلیمبابه جان100
0007100
6665تمیمنصیر احمد 100
3278ثناجمال الدین98
6869حکمت اللهمحمد سالم98
6094عبیداللهاحمد قاسم98
0998صدیق اللهحبیب الله98
8413عبدالوسیمعبدالوحید98
1169زحلسید حمید الله96
6944فاطمه الزهرانور محمد 96
286296
5647روح اللهحاجی نعمت الله96
1815طیبهبهاوالدین94
7785ریحانهمحمد سلیم94
7494عبدالمالکمحمد یعقوب94
2810شفیع اللهمحمد یاسین94
6681احمد طیبداد الله94
6470ذبیح اللهعبدالرحمن94
4588ارشادعزیز الله94
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن94
7355عبدالوارثعبدالقدوس94
4538ارمانعزیز الله94
1491مژدهمحمد عارف92
0769مروهبزرگ92
6556فردوسحضرت نور92
148492
1403مختارغلام فاروق92
4679رحمان الدینویس الدین92
4028مدثرحشمت الله92
6529محمد ولیدمحمد وحید92
549592
4843سوسنذبیح الله90
5642کاییناتمطیع الله90
7356فریدونمحمد اجمل90
6491احمد فرشیدمحمد حسین90
2293ظریفغلام سخی90
298990
6636احمد شاهنور محمد 90
6306نثار احمد عبدالله90
616090
9268فریدونغلام سخی90
8036مریمعبدالله88
8243نداعطا الله88
628188
6520فیصلزلمی88
6981سمیرروح الله88
7842فرشتهحبیب الله86
6251سما صدیقیمحمد حشم86
8246زینبسیف الله86
6825سمیهمحمد رسول86
3406سیاه مویعبدالرب86
5137صدیقهمحمد جان86
6640سید علی سجادسید میر آغا86
968586
2795فیصلعبدالرحمن86
7839حسیب اللهعطا الله86
7216بسم اللهمحمد نعیم86
7202محمد الیاسغلام علی86
4867دیدارعاشور بیک86
8717امجدولی جان84
7843منیژه حبیب الله84
8183شبنمفدا محمد 84
4864دیباغلام سخی84
8049شکیبافدا محمد84
3736شکریهرحمت الله84
5502احمد نویدعبدالواحد84
6936احمد فیصلحبیب الرحمن84
6334سید یحییسید محمد تقی84
7217عبدالرحمنمحمد نعیم84
3197مصطفیحسیب الله84
259484
4831سوسنغلام محی الدین82
6649سمیرامحمد سمیع82
6647سوسنمحمد اضغر82
7858حسناامام یار82
1129نادیهصفی الله82
808082
6635شمس علیمحمد عوض82
7454احمد فیصلعبدالبصیر82
5493عرفانآزاد علی شاه82
7837احمد ولیامام الدین82
4694ایملامیر جان82
8500عبدالحنانمحمد حسین82
4854احمد سجادمحمد عارف82
140080
6948هدیهمحمد نذیر80
6927فرحتسید فیض الله80
8004حظیفهعلم گل80
7589آمنهمحمد صابر80
6297مقدسههمایون80
6648آریانامحمد اضغر80
3659مسکاغلام رسول80
5411فیصلعبدالغفور80
204080
4743رامینعبدالوهاب80
7122ادریسعطا الله80
6669عزیز اللهاسدالله80
7523بشیر احمد نصیر احمد 80
7810حسیب اللهمحمد نسیم80
875180
6882شمس الدینشاه زمان80
525380
6419حمیدشرافت80
5500منصور اللهگل محمد 80
1841شمس اللهالفت الله80
3152احمد عاصمنورالله80
7737غلام صفدرنظر خدا80
7677نادیهعبدالصالح78
1303آرزوسید میران78
1106کوثرعبدالصمد78
7344قدریهاحمد طارق78
8126رویاولی محمد 78
0287لیداایمل78
6102معصومهنور آغا78
1132ثنامحمد حکیم78
6645حامدعبدالوهاب78
1317محمد الیاسمحمد هاشم78
7665محمد ابراهیمحمید الله78
6143واحد اللهنقیب الله78
6215بشیر احمد شیر علم78
6713احمد مجید خان78
7583احمد فرزادنور الرحمن78
8471سید عباد اللهسید محمد رسول78
5462ذکی اللهوزیر محمد 78
8545عبدالنصرتعبدالحلیم78
8181بهارهرحمت الله76
0868ماه رخسید امیر76
8434صاحبهمحمد صفی76
7434سمیهعبدالوحید76
0288هوسیحبیب الله76
8373مرجانحاجی حمید الله76
6675تهمینهنصر الله76
7847حمیدهمحمد صابر76
1576ثناسید احمد فرید76
6765نصرت اللهمحمد رضا76
121876
7326سلیمانعبدالرسول76
7072نعمت اللهسخی محمد 76
6142احمدمحمد رفیق76
614476
8645محمد تمیممحمد نعیم76
7051یاسرسمیع الله76
7109فهیمحاجی فردین76
2998عبدالروفمرزا نظر76
848076
7898سحرنجیب الله74
7533زحل غلام فاروق74
7814ذکیهمحمد یوسف74
5743فریباخدا داد74
7802هلنعتیق الله74
204174
6524مسیح اللهسید احمد 74
8750رحمت اللهمحمد شریف74
1807احمد طارقنصیر احمد74
7446محمد عثمانمحمد آصف74
7104محمد رفیعمحمد شفیع74
7376مبشر غلام سرور74
7510ابراهیمحبیب خان74
786074
6454احمد نجیب الله74
467672
6629زهراءمحمد حلیم72
1704ثنامحمد عاصم72
8592زینبنعمت الله72
6441میثمفقیر حسین72
6770عباد اللهشفیع الله72
7087عزت اللهفضل خدا72
568872
7648محمد ادریسعنایت الله72
6916ثنا اللهمحمد حشم72
7928محمد موسیمحمد آغا72
8504شفیق اللهامیر داد72
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن72
5202هاجرهعبید الله70
6628مریممحمد حلیم70
8743طوباشاه محمد 70
5093مریمسید جمال70
8627مریمبشیر الدین70
6336هادیهعبدالودود70
5135مزملعزیز الله70
7755حسام الدینعبدالحکیم70
6764احمد سلیماحمد ضیا70
6709بهرام الدینمیا گل70
7030شادابنظام الملک70
7671عبدالحفیظعبدالرقیب70
6626احمد خالداحمد وحید70
6121عاشق اللهنجیب الله70
6227محمد وارثعبدالودود70
4855عبدالرحمنمحمد امین70
6412مریممحمد نسیم68
6857عبدالرحیمعبدالکریم68
7515سلماعبدالکبیر68
6156سعدیهمحمد سخی68
6468مدینهغلام رازق68
2820فردینمحمد عارف68
7162جمال الدینحسام الدین68
7450احمد خسرولعل محمد 68
7506محب اللهنقیب الله68
7092محب اللهعتیق الله68
0548مرشیدریس الدین68
7003احمد شکیبمحمد قاسم68
1535ذبیح اللهغلام سرور68
7419شیر دادکریم داد68
8048شکریهعبید الله66
6985رخسارسید محمد نقی66
1128هدیهصفی الله66
8402پروانهحاجی عبدالخالق66
7828مریمبریالی66
6744صدف غلام مصطفی66
5352رشادامیر گل66
6440محمد عمرمحمد صفدر66
6307عصمت اللهعبدالرحمن66
2129سید شعیبمحمد شریف66
8475رامینشیر پادشاه66
6940عبدالباسطعبدالله خان66
6995محمد یوسفعبدالمتین66
5634فضل اللهغلام محمد 66
2193احمد زیمیر پادشاه66
3367طیبهعبدالملک64
8425سارهاحمد جمشید64
6697تهمینهغلام فاروق64
7188معصومهشمس الاحمد 64
6562حبیب اللهفضل من الله64
6497شهیرعزیز احمد 64
6752احمد شجاعمحمد معروف64
6586شهرامعبدالوهاب64
2983حکمت اللهعبدالقدوس64
7734ارسلانجمشید64
2690سومانصیر احمد 62
7647حمیدهصفر62
7638صدف شیر الله62
7025زهرهاکرام الدین62
6414وجیهغازی جان62
4364محمد عادلمحمد علی62
7276فیض اللهمحمد سلیم62
6994محمد متینغلام سخی62
6682رحمت اللهمجنون62
8644فرضیهغلام سخی60
8176شایستهنعمان60
5537شبنمعلی محمد 60
8672نگاهعبدالصبور60
7890سجیهمحمد میر60
172060
6588رخسارمحمد صفا60
6405شازیهمحب الله60
7521میهنعبدالحمید60
087960
1130طیبهعبدالغفور60
8625پلوشهمحمد سالم60
7571ربیع اللهنیک محمد 60
7149بهزادذبیح الله60
6483محمد عمربریالی60
4789علی رضاعبدالله60
2984صبغت اللهعبدالقدوس60
2850مرید احمدفرید احمد 60
7260ویس الدینشیر احمد60
7114احمد زبیرگوهر علی60
7215محمد فایزعبدالوارث60
4437فیاضمهراب الدین60
8643مروهغلام سخی58
8306پرنیانمحمد نعیم58
8179ماجبینغلام رسول58
8299صفادل آغا58
6951سلماگل الرحمن58
7513مدینهمحمد ابراهیم58
6406مدیحهمحب الله58
6407منیرهسید عزیزالرحمن58
8171رعنامحمد سلیم58
7026حمیراعبدالکریم58
1164منیژهنعمت الله58
8675کاییناتمسعود58
6684لطف اللهمحمد رفیع58
6660یماعلی جان58
0536آرمانامان الله58
7105محمد ادریسعبدالمقیم58
4393میترانجم الدین56
7844حسینهفیروز احمد 56
3574نرگسنور محمد 56
8744شهلاعبدالغفار56
7753ماریهمحمد نادر56
6539ذکیهمحمد یاسین56
8516نورالرحمنگلاب شاه56
252556
5452محمد میرویسمحمد طارق56
7293سهرابمحمد نادر56
6373رحیم اللهنور الله56
310256
6422حامد عبدالشکور56
7427مصطفیمحمد غوث56
8670نزاهتعبدالصبور54
7836زحل محمد اجمل54
7631نبیلااحمد فرید54
8046مرسلمحمد رسول54
8182حنیفهسلطان محمد 54
8518ثریاآغا شیرین54
443154
7121عبدالاسد الله54
7100زبید اللهعبدالکبیر54
8546مدثرخلیل الله54
413254
7815عبدالحمیدعبدالقیوم54
6673قیام الدینغلام حسن54
6349محب اللهفضل اکبر54
000254
780052
8051زینبمحمد یعقوب52
8367مرسلمحمد همایون52
4924سحرگل احمد 52
8707صدفمحمد اسماعیل52
1775وجیهخوانین52
7512سید زمانسید ابراهیم52
7287محمد وسیممحمد نسیم52
6300سید سجادسید شاه حسین52
7081سید الهامسید نعیم52
5997توفیق اللهسید امیر52
1801شهرامحاجی شاپور52
5870انعام اللهاکرام الله52
9405سیف الرحمنحبیب الرحمن52
6374محمد هارونصابر52
8282فریحهمحمد موسی50
3019شهلانورالدین50
7475رومیلاسید اکبر50
477450
7572شاه آغاعبدالقادر50
4155عزت اللهمحمد اسحاق50
8543محمد فایضمحمد فهیم50
140650
6821وحید اللهمحمد عارف50
724850
937150
7334محمد پرویزعبدالرسول50
7574طوباوزیر محمد 48
6712سلماعبدالعزیز48
6748عاشق اللهدوران48
6843قدرت اللهحاجی عزت الله48
1245سید مصطفیسید محمد 48
7395مصطفیمحمد آغا48
025048
4827حمد اللهسید محمد 48
1561مهدی رضامفید احمد 48
8564پرویزعبدالکبیر48
0461عصمت اللهعبدالغیاث48
3381امان اللهامام داد48
7111روح اللهرحیم الله48
5271رعنامحمد انور46
6743ناجیهمحمد شریف 46
2826فروزانمحمد علی46
6893ریحانهحبیب الله46
7701مجتبیلعل محمد46
1260تابشعبدالمجید46
7524احمد حاجی رسول46
6794اسداللهغلام سخی46
7059اقبال شمسسید غوث الدین46
260446
2766احمد فیصلاحمد جاوید46
8350محمد عرفانگل شاه46
7709محمد نویدمحمد فرید46
6332ساحلمحمد ایمل46
937046
7585بسیمهفیض علی44
7108شیلامیر آقا44
4821سید امیدمحمد داود44
2325محمد شهیرعبدالرقیب44
6967احمد زبیراکرم شاه44
581044
7432بیژنجاوید44
2835سلیمانمسجدی44
5896احمد شهیرشیر محمد 44
6742عرفان اللهمطیع الله44
6828شجاع خواجه شفاءالدین44
627944
6996صدفاحمد وحید42
5420فیصلسید فواد42
6724محمد اسودمحمد داود42
2667غلام مجتبیمولا داد42
7756شهرامعبدالحکیم42
7102عبید اللهعبدالکبیر42
7365عبدالهادیزلمی42
7136عقبهمحمد اسحاق42
6243محمد فیصلمحمد ظریف42
946542
7749رامشرحمت الله42
029040
7743رویامحمد اعظیم40
4690سمیهعبدالبشیر40
0892صفورامحمد امین40
7014عمرعبدالقدیر40
7867احمد ولیغرزی40
3955حسیب اللهمحمد امان40
6388سیاوشمحمد صادق40
4946محمد باعثمحمد شریف40
132240
7831محمد الهاممحمد سلیمان40
7615رویانجیب الله38
7927سنیاعبدالوحید38
2326مسیح اللهعبدالعزیز38
825338
315938
220838
6605فدا محمد عبدالظاهر38
7409صمیممحمد نادر38
6823شریفشیر محمد 38
8642کبرامحمد عظیم36
455536
7834عبدالباعثنثار احمد 36
5153سلیمانوزیر احمد 36
7116ذبیح اللهعبدالحبیب34
706834
6565صمیممحمد ظریف34
907234
7410سمیع اللهمحمد نادر34
6582راشدعبدالملک34
2668قیسعبدالقیوم32
393932
725732
8216قیس احمد نادر محمد 32
132130
7746لطف اللهعبدالنبی30
324330
018730
649428
7775عظیم اللهفهیم الله28
6567حسیب اللهفضل الرحیم28
6566ذبیح اللهمحمد ظریف24
7832محمد نعمانمحمد سلیمان24
8105فرشادفخرالدین24

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
22
34
41
53
64
74
83
92
103
111
124
134
141
152
161
174
183
193
202
212
223
232
243
254
261
272
282
293
301
311
321
334
341
351
362
372
383
392
402
412
422
433
443
452
462
474
48سفید
492
502