نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۲:۳۰ الی ۳:۴۵ شعبه مرکزی

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۲:۳۰ الی ۳:۴۵ شعبه مرکزی میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
6805تمیم احمد فضل محمد 100
7424نصرت اللهاحمد جاوید100
7458میوندمحب الله100
8387تبسممحمد اشرف98
136798
6094عبیداللهاحمد قاسم98
6619محمد مزملمحمد داود 98
2787رخسارجمعه گل96
9631خاطرهمحمد داود96
0436حشمت اللهنصرالله96
3506محمد صادقسیف الدین96
6005محمد مهدیامیر محمد 96
6728انعام اللهآقا محمد 96
6729جعفرکریم داد96
7343محمد اللهبهرام96
7644عبدالودودعبدالرشید96
1463لیمهشاه محمود94
2162سلمهاحمد ضیا94
9025منورهسردار محمد 94
0398محمد الهامغلام بهاوالدین94
2676میرویسمحفوظ الله94
5401عبدالمومنعلی محمد 94
7112نصیر احمد سید امیر94
7239عمیربشیر احمد94
0125سحرمحمد انور92
0982رخسارمحمد عالم92
1462مرسلسید عبدالقیوم92
1564مریمتیمورشاه92
3136آرینمحمد حفیظ92
643292
6865مریمخان آغا92
7809فاطمهزین الدین92
2030احمد شبیرعبدالحنان92
3100محمد شریفمحمد عارف92
6225پاینده کریم داد92
6230شعیبعبدالرحیم92
6346مبشرفدا محمد 92
6899محمد جلیلمحمد نذیر92
8872امان اللهدولت خان92
6462طیبهمحمد داود90
6516یلداسیف الدین90
7911رنگینهدین محمد 90
8162یاسمنخمار الدین90
0839روحید اللهنور الله90
6549محمد توابتاج محمد 90
6574احمد بلالمحمد اسلم90
7022واحدعبدالوحید90
7378عرفانبسم الله90
7435ابوبکرمحمد اشرف90
0692فریالمجیب الرحمن88
0693فروزانمحمد کریم88
1341صدفشیر علی88
4464مسیح اللهنثار احمد 88
5528شکریهعبدالکمال88
7129صدیقه کلیم الله88
7877مرسلعبدالنذیر88
0726عبدالباعثشهزاد88
1234فرهادسید آقا88
3783دانشجان الدین88
4242احمد شهیراحسان الله88
5394محمد امیرکرام الدین88
6221عبدالمبینعبدالجلیل88
6408عبدالواحدمحمد سعید88
6489برکت اللهنصر الله88
7268محمد منصوراحمد شاه88
7787احمد فیصلغلام احمد 88
7887مصطفیامام علی88
8268احمد مومنبهرام الدین88
8496حسیب الرحمنحبیب الرحمن88
855988
909188
1464لیمهفیض محمد 86
1563دیانارمضان علی86
4608نرگس سرادر حسین86
7098زلیخامحمد نجیب86
7168سجیهشیرزاد86
1027مسیح اللهحمید الله86
1082احمد زبیرگل آقا86
2211عباس الدینعین الدین86
6164مبشرمحفوظ شاه86
6232فردینمحمد فاروق86
6415محمدساحلمحمد شریف86
6474قیام الدیننور الدین86
6552عثمانمحمد قیس86
6909محمد اسحاقمحمد یوسف86
7152هاجرهسید نبیل الله86
7616عشرتاحمد فریدون86
7808شاهینشیر افضل86
8595عبدالناصرمحمد نادر86
908186
964386
995686
0867حماسهمحمد طاهر84
2299نرگسعبدالواسع84
5678بهارهبهاوالدین84
6808مرسلجمال الدین84
7596سحرگلاب الدین84
0817شیر حبیبامیر محمد 84
4968مطیع اللهتیمور بیک84
5713الیاس نظر محمد 84
6389مشعلنثاراحمد 84
6554شکیبسید حسن84
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق84
7269شایقشیر محمد 84
1002یلداعبدالرازق82
2098نگینهمحمد اسحاق82
5527شایستهاحمد ولید82
6897سارهسید وزیر82
7920سحرعبدالسعید82
326182
3361احمد ضیاغلام ممتاز82
6528سمیرحاجی محمد 82
6817حبیبمحمد داد82
6946سیدالرحمننیک محمد 82
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین82
7093بهراممحمد نادر82
7618محمد عمرغلام شاه82
7783عبدالناصرعبدالقادر82
7863عباسشهباز خان82
8008انصاراحمد نور محمد 82
975482
998182
4610سارهمحمد یوسف80
6323یلدا احمد ظاهر80
6485وارثهیاسین80
651980
158880
2828روح اللهتاج محمد80
5554محمد ذاکرشاه لالا80
5625شاکر خانخان محمد 80
6255صفی اللهمحمد بای80
6576عبدالوهابعبدالفتاح80
7065احمد سیرمحمد نبی80
7071احمد اقبالمحمد یار80
7538احمد شادابمحمد ظاهر80
911480
1531سومنمحمد نسیم78
2008اسما سعیدهغلام صادق78
203978
5435نیلابسید عظیم78
6324بینظیرعبدالمجید78
654378
8180حوریهعبدالرسول78
1173طارقحکیم خان78
1758احمد عمرانبهاوالدین78
2483محمد سجادمحمد فرید78
4194فوادعیدی محمد 78
4604نزهت اللهصبغت الله78
5926محمد دانشمحمد شاکر78
6429احمد فرهاداحمد فواد78
7169حدیث احمد نور الدین78
998678
1385زهرهعبدالستار76
4495سمامحمد وسیم76
613776
6584لیلامحمد زید76
6775لیزاضیالحق76
6872فرخندهصمیم الدین76
7095سحرعبدالوحید76
7404خالدهعظیم الله76
7471هیلیعبدالباقی76
7781هدیهمیر جمال الدین76
7850مروهلعل محمد 76
0340عبیداللهمحمد اسماعیل76
0383عتیق اللهعبد الله خان76
6319احمد میلادمحمد نسیم76
6592مجیب الرحمننقیب الله76
7134مهدیکرم علی76
7295احمد واجدحمید الله76
7493اقبال احمد گل آقا76
7602نور علینور احمد 76
8186رمضاننسیم76
8433احمد یحییاحمد ضیا76
0564ناهیدمحمد قوی74
3186مریمعبدالفهیم74
5875حمیراطاهر محمد 74
6416خدیجهمحمد حسین74
7012رنوسمحمد مرزا74
5270شبیرعبدالمجید74
6327شکیبعبدالباری74
6830وسیممحمد سلیم74
7489منظور فیض محمد 74
7664الیاسنعمت الله74
7715سیدالهامسید فرید الله74
8723مجیب الرحمنمحمد ابراهیم74
2849بصیرهگلاب الدین72
5421محبهحبیب الله72
6452خدیجهنور محمد 72
6858زرلشتشاه محمد 72
6859اسمامحمد محبوب72
7140پلوشهغلام حیدر72
7308سارهفضل الدین72
7456بهشتهعبدالجبار72
001072
047972
2069شبیرعبدالضیا72
4029برهانممتاز72
6802حشمت اللهعلی محمد72
6844عظمت اللهخواجه آقا72
7172عبدالمتینعبدالله72
0363سایمهمحمد نعیم70
1126بهشتهسید محمد شاه70
1429فرنگیسسلیمان70
1939نرگسخواجه حکمت70
6309شیمااسدالله70
6517ناروننعمت الله70
6920زحلشاه ولی70
6998نوریهمحمد عظیم70
9097مسکامحمد قسیم70
4146جوادعبدالقهار70
4181سهرابپاینده محمد 70
6325سید سروشسید عبدالله70
6326فرزادعبدالطیف70
6572نصرت اللهشمس آقا70
7094فرامرزنصیراحمد70
7333محمد معیدمحمد فرید70
7576مسعودحامد70
7806یاسرعبدالطیف70
8393فردوسعبدالناصر70
1624زیبانجیب الله68
4369سونمغلام فاروق68
5501پریسااکبر68
6310سونیتابصیر الدین68
6809فاطمهمحمد اکبر68
6853سارامحمد ظریف68
7443سهیلامحمد طاهر68
7455مروهعبدالبشیر68
7921مرسلخلیل الله68
8164مرسلرشید الدین68
015068
4847غلام مرتضیامین الله68
5133سید اقبالسید فرید68
6439شریف اللهعزیز الله68
6735عزیز اللهلعل محمد68
7387احمد بلالوحید الله68
7681حبیب اللهعبدالستار68
8446احمد یوشفنثار احمد 68
4494ثنا محمد وسیم66
6839مریمعبدالقهار66
8712ماه لقاءعبید الله66
1835ذکریاباز محمد 66
2072عدنانمحمد معصوم66
2743مرتضیپاینده محمد 66
3360عبدالرحمننیک قدم66
5419محمد فایقمحمد کاظم66
6247الهامعبدالهادی66
6372ادریسعبید الله66
6417سید ذاکر شاهآقا سعید66
9450سید علی سیناسید قاسم علی66
0550فاطمهعبدالقاسم64
6965مدینهسیلانی64
0684احمد وسیمعبدالقهار64
1858مصطفیجمشید64
3343محمد ایوبمحمد معصوم64
3825میرویسمحمد ایاز64
468764
5305محمد ساحلمیرویس64
5504مزملمحمد داود64
6267نور اللهسیف الله64
6347نجیب اللهعلی احمد 64
6785میلادآقا جان64
7170رحمت اللهمعصوم علی64
7804مطیع الله عبدالمتین64
8509زکی اللهذبیح الله64
6240مرسلحفیظ الله62
6776مرحبامحمد عظیم62
6840خجستهعبدالقهار62
692862
8121نازی رحمت الله62
8220شکریهمحمد نذیر62
0118محمد رحیم عبدالکمال62
5236محمد اجملمحمد نسیم62
5400ذبیح اللهمنظور احمد 62
5464عظیم اللهالماس62
5985عبدالمختاریوسف علی62
6472عبدالتمیمعبدالستار62
7342محمد امیدمحمد جان62
8079عبدالوکیلعبدالقدیر62
8515مشعلغلام علی62
1386زحلعبدالستار60
1392ولولهعبدالعلی60
6518شبانهصبر الله60
6707قدسیهعبدالفتاح60
6777مریمعبدالفهیم60
2070عبدالتوابعبدالوحید60
210960
2857سمیر احمد محمد نسیم60
7411فردینفدا میر60
7412عبدالرحمنعبدالمنان60
8556عبداللهنصر الله60
981460
299458
7562منورهعبدالمعصوم58
7564ستارهنبی58
7698بهارعبدالصبور58
2068مقدمعبدالضیا58
2183جمال الدینعبدالکریم58
2422یمامحمد مبین58
5442محمد عمرانعبدالاحد58
6409رامین احمد نعمت الله58
6450صفدر غلام حضرت58
6611پرویزمحمد یاسین58
7222سید نور اللهسید حبیب الله58
7261حامد پادشاه58
7385روح اللهنور الله58
7487عبداللهحمید الله58
7639سید رشادسید قند آغا58
8221فردینعبدالحی58
8228صفت اللهسیدا جان58
4628خماربشیر الدین56
5913نیلابوحید الله56
6710ویدانثاراحمد 56
7697مریمعبدالرحمن56
953056
011956
0476احمد اللهعنایت الله 56
0584الفت اللهعبدالکبر56
366056
4133نورالرحمننور احمد 56
4848محمد یاسرمحمد وحید56
6133سمیرزبردست56
6904محمد الهاممحمد صابر56
7461مدثرعبدالغفار56
6335زین اللهبهرام شاه54
075254
0866لیمهمحمد فاروق54
1447شبنماسدالله54
2551معصومهشاه محمود54
2890بنفشهحیات الله54
6540سحارهسید حسین54
8219کرشمهعین الدین54
210854
2182عبدالحلیمعبدالکریم54
309754
354354
6224حسین علیفیض علی54
6400الهاممحمد حفیظ54
6410سید علی جوادسید حسن رضا54
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد54
7040عباداللهمحمد نادر54
7263محمد میلادعبدالطیف54
7520احمد بلالمحمد کاشف54
8533حامدجان آغا54
152552
6222خدا بخشکیامرز52
6586شهرامعبدالوهاب52
687452
7154سلیمانمیرداد52
7408علی ناصرنصر الدین52
7488سمیع اللهعبدالحمید52
4629ساغربشیر الدین50
0298الطاف حسینغیاث الدین50
169650
6402سید ادیبسید آقا50
7121عبدالاسد الله50
7228مزملعبدالصبور50
8026منیبمحم شریف50
5397مروهغلام جان48
6762دیناغلام سخی48
6970مریم شیرزادمحمد زبیر48
8165نیلوفرمحمد شریف48
2181نورالهداعبدالکریم48
6525مهرانسمیع الله48
7398محمد عابدمحمد حامد48
7696هارونتاج محمد48
7854محمد سیرغلام سرور48
8440علیمحمد طاهر48
5021آرزواحمد ذکی46
6596فاطمهحبیب الله46
827146
171846
1806عبدالمبینعبدالجبار46
6488ادریسحیات خان46
6634مصباح العارفینحفیظ الله46
6977الهامنصیر احمد 46
885146
1387کوثرعوض علی44
6239اندیشهامان الله44
767444
8163فرحنازمحمد شریف44
907844
4289حیات الله محمد نادر44
8215حمید محمد مایل44
2625شکریهشاه محمود42
565442
1527مسعودعبدالستار42
6401سیدعمرانمیر عبدالصادیق42
6788سید امین شاهسید نازک میر42
7490فردینشاه ولی42
5571روید فرید احمد40
6625عادلمعشوق40
7253عنایت اللهمحمد عارف40
7177شبنممحمد الیاس38
5056عبدالقویعبدالغیور38
5443محمد سلیمانعبدالاحد38
6849محمد مهدیاحمد الله38
8301موحدمحمد پناه38
165536
8265روح اللهشمس الدین36
7790شکیلاعبدالودود32
695832
0699احمد یاسرنجیب الله30
6999فردینعبدالروف30
278328
8423محمد آصفاکرام الدین26
6769سعدیهمحمد رضا24
6340احمد ضیااحمد ذکی22

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
22
31
43
53
63
73
82
93
104
114
124
132
141
152
161
172
183
192
204
214
224
234
241
253
262
273
281
292
303
314
321
332
341
351
362
373
382
394
401
411
424
431
441
451
461
471
483
491
503