نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۱۲:۳۰ الی ۲ شعبه مرکزی

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۱۲:۳۰ الی ۲ شعبه مرکزی میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
4470صدفبریالی98
5286عفتامیر جان98
170798
9051احمد شاهدیدار98
9876نجیب اللهفضل الله98
5755سمااحمد وحید96
9199مجیب الله نجیب الله96
9341سید الیاسمنور شاه96
4746مریمعبدالقدیر94
9021صدفجمال الدین94
9277بلال الدینجمال الدین94
096092
295992
9081کوثرمحبوب الله92
8972میلادنازک میر90
9831خدیجه محمد زمان88
4018علی الرحمننورعلی88
9461علی اکبرعبدالخلیل88
9729بهمنعبدالاحد88
1687متینننگیالی86
8930محمد مرتضیخلق الدین86
9042شبیر احمد محمد شفیع86
9310حسنامحمد ظفر84
1350احمد مسعودفضل الرحمن84
3183عبدالواحدنظام الدین84
4691عبدالکبارعبدالغفار84
6810عبدالمقسدعبدالمتین84
8804نظام الدینمحمد عثمان84
8805ابراهیم فرید الله84
8857حمید رضاعبدالحکیم84
8858احمد رشادصفی الله84
9066زین اللهنوروز84
9504هدایت اللهنجیب الله84
9854محمد پرویزمحمد اکبر84
8083سارهعبدالله82
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب82
10271ایملمحمد عارف82
8878منیب اللهنعمت الله82
8901سید روح اللهسید محمد سرور82
9076هلال الدینغوث الدین82
9376بصیرعبدالرسول82
955682
10075فرشتهاسد الله80
6691تجلامحمد یونس80
9161فرهینمحمد امان80
10163ادریسرستم80
2791محمد مطهرسخی داد80
3918احمد حامدعبدالحسین80
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور80
9308میرویسعبدالرحیم80
9396عبدالرحمنعبدالمعین80
9401محمد سمیرمحمد شفیع80
9420احمد مصورمحمد شایق80
9722خواجه مسعودخواجه غلام علی80
9745مصورسید مسعود80
9853هلال الدیناحمد شاه80
3368حسناشاه ولی78
5062سارهعبدالحنان78
5233مرجانعبدالقدیم78
6099ساراغلام حضرت 78
9003فرشتهمحمد اکبر78
902278
9107هدیهحلیم جان78
9178سوسنمحمد رضا78
4830غضنفرمحمد سرور78
5539عمر فاروقعبدالهادی78
5981احمد ولیفدا محمد 78
8106محمد گلعبدالرازق78
8525ارسلانعزیز الله78
8860احمد فیاضداد محمد 78
8879سید ندیمسید اکبر78
8911عبدالروفکاظیم78
9084هدایت اللهحیات الله78
9208وحید اللهمحمد زمان78
9723وارثعبدالغنی78
9875محمد نورمحمد عثمان78
5641هیلهعبدالقیوم76
6690هلنمحمد نعیم76
9127مژده محمد رحیم76
0763زاهدغلام فاروق76
4775محمد یونسگلاب الدین76
4829خان محمد حسین بخش76
5882احمد شاکرغلام سرور76
746276
8753احمد مصطفیاحمد شعیب76
8853ارسلانسراج الدین76
9230شیرزیراز محمد 76
9279کیهانپادشاه خان76
9280عبدالحمیدعبدالاحد76
9296نبی اللهنصرت الله76
3370زهراباهر74
9129زهرامحمد کبیر74
9789هدیهعبدالناصر74
10151نصیر احمد اسد الله74
10272حسام الدینمحمد سعد الدین74
3082احمد اللهمحمد نعیم74
5023مهدیمحمد علی74
5519حامدتاج محمد 74
7213روملعبدالوکیل74
9832عبدالبشیرعبدالکریم74
5565لیزاعبدالرازق72
622672
10155اشکانالله محمد 72
10185سید فیصلسید داود72
1109محمد شکیبمحمد مبین72
335772
5885شمس الدینخیر الدین72
7349احمد عمرانمحمد سعید72
8937سید الهامسید حشمت 72
8990محمد سهرابمحمد صابر72
9445محمد هامونامیر محمد 72
9572عبدالوارثمحمد امین72
10241بهشتهمهتاب الدین70
854870
9108مرسلمحمد رحیم70
9247مهریهامیر محمد 70
4363منصورعزیزالله70
5799سید نثار سید حبیب70
6238شیر زادعبدالولی70
8139حامدمحمد رضا70
8969عصمت اللهعبدالصدیق70
9151عبدالرحمنعطا الرحمن70
9166بسم اللهاسلام الدین70
9193مصورخواجه حشمت الله70
9283نصرت اللهنور محمد 70
9333امان الدینریحان الدین70
10031مدینهمحمد علی68
5899حسیبافریدون68
6098حسنامحمد خان68
9313سدیهعبدالوحید68
9740ذاکرهمحمد یوسف68
3014محمد کبیراول گل68
5073سید مصطفیسید بهاوالدین68
5377احمد بارقاحمد ناصر68
6921عبدالباعثاحمد ضیا68
8072عبدالبصیرنظر محمد 68
8705کبیر جاننور الحق68
8767احمد سیرمحمد طیب68
8771سید سمیرسید کمال الدین68
9046فیصلعبدالقادر68
9056عماد اللهگرندی68
9252مسیح اللهمحمد همایون68
9258محمد رفیع الهامایمل68
9271حسیب اللهمطیع الله68
9284ظهور احمد اختر محمد 68
9352عبدالله محمد جان68
9481محمد سمیرمحمد بصیر68
9564محمد منصورمحمد داود68
9665عبدالصدیقعبدالسلیم68
9669عبدالباسطاحمد شاه 68
9744مدثرفضل الربی68
9837محمد شیرگل شیر68
9838محمد شریفمحمد یاسین68
9867احسان اللهمحمد ظاهر68
8763مسلمهزلمی66
9068مریممحمد ابراهیم66
9093مقدسمحمد صبور66
10037محمد حسینعبدالمیر66
9106حبیب اللهمیرزا محمد 66
9190مالک شیر هادی66
9257احمد نویدمحمد فقیر66
9294سید محمد مرزا محمد 66
9517سیرمحمد یاسین66
9518توفیق غلام سخی66
9671حجتمحمد عارف66
9955فردوس احمد شفیق احمد 66
9992امید عصمت الله66
3726بصیرهحاجی خان64
749964
7704رزماجبار64
8874مینهعشرت الله64
9557کوثرقربانی علی64
10036محمد حسنعبدالمیر64
0161زمرت شاهیعقوب شاه64
1950احمد زینورالرحمن64
413264
4480صفر محمد سید احمد 64
5488محمد آصفمحمد یوسف64
6312سید سجادسید رضا شاه64
6618سید جعفرآرزو محمد 64
7317حیات اللهرحمت الله64
8631عبداللهفیض مسکین64
8777غلام دستگیرحاجی غلام سخی64
8789خالدمحمد داود64
8884انصاراللهمحمد نبی64
8908سید منصورسید ولی64
9012زیارملمیرویس64
9039محمد صمیمنادر شاه64
9281مسرورخالق یار64
9282حامدضیا الدین64
9312عبید اللهعبدالمتین64
9404عاقل شاه سعادت64
6053آسیهمیر حسین62
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل62
9192مینه سحرمحمد حسین62
10166حسیب اللهمحمد سلیم62
10153صالح محمد محمد نسیم62
334762
5002عبدالحنانعبدالباسط62
614662
6610محمد عارف معاذ الله62
8798محمد رامزمحمد فرید62
8907مسعود اللهعزیز الله62
9052جمال الدبنغیاز الدین62
9123فایز احمد فایق احمد 62
9124عبدالباسطعبدالحکیم62
9125میر صفی اللهمیر بابا62
9128بهرامعبدالواحد62
9508غلام رسولغلام صدیق62
9515احمد الیاسمحمد رفیع62
9560شمس الحقفضل الحق62
9646رضوان اللهذبیح الله62
5640ډیوهعبدالقیوم60
6568زحلمحمد طاهر60
9216فرشتهناظر حسین60
9314لیزامحمد داود60
10144جبیراسد الله60
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی60
0251عبدالرحیمعبدالعظیم60
3160محمد قسیممحمد نسیم60
5048احمد مجتبیذکریا60
5494روملمحمد سالم60
8791علی منظورعلی جویا60
8792فردوسمحمد نسیم60
8920عبدالوارث عبدالمجید60
8942علی رضافریدون60
9027فیصلهمایون60
9088کیهان الدینشهاب الدین60
9221روح اللهعارف الله60
9238سید ماهرسید ناصر60
9270احمد راشدزلمی60
9367رامین احمد بصیر احمد 60
9402عصمت اللهمحمد عیسی60
9485صفی اللهاحسان الله60
9804سمیع اللهمحمد بیک60
9980احمد فهیمجمال الدین60
7894قیسعنایت الله60
4727شازیهاسلام الدین58
8951سمیراخادم حسین58
2481بکتاشمحمد قاسم58
3501رستمعبدالرحمن58
352558
434658
5391فدا احمد فیض احمد 58
7765حفیظ اللهنور الله58
8915عنایت اللهخداداد58
8923مصباح الدینعبدالناصر 58
8963سید وحید اللهسید عارف58
9204عزت الله امیر جان58
9241حیدر علیعبدالاحد58
9453محمد کاظممحمد عظیم58
9593پیمانمحمد جان58
9602مدثر احمد عبدالصبور58
9612دانیالوثیق58
9819محمد شایقخان محمد 58
9842رفیع اللهعزیز محمد 58
9998فردوسمحمد داود58
10270رخسارسید داود56
9197وینوسحاجی حبیب الله56
9292سکلااحمد ناصر56
9433فاطمهداد محمد 56
9623یسرامحمد نعیم56
9731مریم عبدالبصیر56
9879مریمفهیم 56
9897ماریناغلام فاروق56
10029ذکریامحمد نقیب56
159356
7973نواز خانشیرین آغا56
8168محمد عمرمحمد حارث56
8770سهرابشیراز الدین56
8782اسد اللهمیرزا علی56
8790ولیدمحمد آصف56
8954مدثربسم الله56
9099فریدونحمید الله56
9139سلیمان داود شاه56
9146محمد حسینمحمد رحیم56
9195محمد عمرانمحمد عثمان56
9351نعیم اللهصفی الله56
9394مصطفیمحمد بلال56
9403عبدالصبورمحمد نصیر56
9451احمد سهیلعبدالفتاح56
9487احمد سمیرمحمد هارون56
9488حسیب الرحمننورالرحمن56
9493پیماندل آغا56
9551احمد مزملوحید56
9598سمیربشیر احمد 56
9642محمد عابدغلام جیلانی56
9840فیصلعنایت الله56
9946محمد نعیممحمد نصیر56
9545روحیناخلیل الله54
9874فرشتهولی محمد 54
9988فاطمهخلیل الرحمن54
10001حکمت اللهامان الدین54
5522عبدالمتینعبدالبصیر54
5535عبدالحفیظعبدالجبار54
6106سیف الرحمنعبدالغفار54
8019حسیب محمد شریف54
8651امین اللهبسم الله 54
8802احمد محسنعبدالبصیر54
8880محمد نصرتنادر شاه54
8943محمد فرهادهمایون54
8949بهراممعقول54
9262رضارجب خان54
9345امید عزیز الله54
9395منیبسید آقا54
9484علی رضاعبدالستار54
9486مهدی رضااحمد شاه54
9494کیهانخالد54
9605عبدالفایزعبدالولی54
9625محمودعزیز محمد 54
9704نور اللهنورالرحمن54
9706سهرابعبدالروف54
9741نثارعبدالاحد54
9869حبیب الرحمننقیب الله54
9947احمد بلالعبدالکبیر54
2695مسرتمحمد خالد52
9055مسکاشریف احمد52
9835بصیرهعبدالمجید52
10251اسد اللهعبدالله52
10003پوپلمحمد زمان52
10275منصور احمد نذیر احمد 52
10154ادریسحاجی جان آغا52
0891محمد شعیبعبدالهادی52
1315محمد هلالمیر افغان افضلی52
497452
5265عبدالاحدعبدالمنان52
5612احمد عاقبمحمد نعیم52
7085احمد شعیبعبدالوکیل52
7348نصیر اللهحمید الله52
748552
7580عبدالمتینناظر حسین52
779252
7895عمرانعنایت الله52
8761عابدمعراج الدین52
8813محمد شبیرمحمد مقصود52
8815ربیع اللهعنایت الله52
9007محمد پیمانهمایون52
9054عبدالمجیدنور الرحمن52
9616صدامعبدالحفیظ52
9720بهرامعبدالحبیب52
9811جمال الدینسید رحیم52
9866سهیلمیر احمد 52
538550
9191فاطمهمحمد رفیع50
9215فریدهعوض گل50
938150
4180احمد مهدیاحمد ذکریا50
423050
5841احمد صهیببشیراحمد 50
623550
721250
7886خلیل الرحمنمیر آقا50
796950
8795پدراممحمد رفیع50
8912سید جعفرعبدالغفور50
8955سعادتصفا الدین50
9040احمد ساحلمحمد طاهر50
9079سید اشرفعادل حسین50
9173محمد عزیرمحمد صادق50
9321بکتاشفرهاد50
9552محمد وسیممحمد قسیم50
9589فوادشاه ولی50
9606احمد جوادثمرات50
9719میکایلمحب الرحمن50
9829احمد بلالذکر الله50
9984مسعودمحمد بخش50
2848خاتمهگلاب الدین48
8405حسناسید حمید48
9397سنیهاحمد خان48
9536بی بی سارهعبدالرحیم48
9801جمیلهاحمد جمیل48
10265میثم دل آغا48
10164نورالباریعبدالباری48
2284حبیب اللهمحمد شریف48
3903عبدالوکیلجهانگیر48
3940دلاورمحمد سعید48
3941مختار احمدمحمد اقبال48
5534عبدالطیفعبدالجبار48
5550افراهبمحمد اسحاق48
8760نوید عبدالکریم48
8797عبدالتوابحاجی محمد یحیی48
8873محمد انیلعبدالرزاق48
9041عبدالملکعبدالمالک48
9072احمد وارثخان محمد 48
9358بهرام بریالی48
9608جمشیدمحمد امین48
9639عبدالواجدعبدالشکور48
9659ذکیحاجی جاوید48
9827سهرابحاجی غفور48
9954محمودذبیح الله48
9999سید نعمت اللهسید لعل شاه48
10071زینباحمد علی46
8016سعدیهغوث الدین46
8729مروهمحمد ایوب46
9398مروهنظر محمد 46
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 46
6430احمد سجاداحمد فواد46
10159اجملبادر آغا46
5277ابن امینمحمد رقیب46
6356سعادتکریم بخش46
8473مرتضیلالا مرزا46
8788خلیل اللهروح الله46
8838ماحمد سمیرظاهر شاه46
8953احمد پوپلخدر محمد 46
9045نور پا شاهگل پاشاه46
9109عبدالتوابعبدالغفار46
9111توریالیزلمی46
9222جان محمد سید محمد 46
9363محمد حامدعبدالمقسط46
9460سلیمانعسکر علی46
9470مشعلحاجی عبدالله46
9471مجیب الرحمنعبدالمنان46
9563عبداللهمحمد یحیی46
9990احمد شاه عبدالصبور46
9053محمد مذملعبدالصبور46
10250شبنازفضل الرحمن44
9182فرحنازشوکت خلیل44
0092منصوراللهمحمد خالد44
121944
3379احمد ذکیبلال احمد 44
4799عبدالودودعبدالهادی44
6009حسیب اللهمحمد نسیم44
8619احمد حسینمحمد نذیر44
8839احمد زاهدعلی الله44
9167محمد رامیننور آغا 44
9203اسماعیللطف الله44
9527محمد طیبمحمد رحیم44
9533جوادجمال الدین44
9543نور اللهکریم الله44
10072فاطمهحسین علی42
9181مریمغلام سخی42
9786هیلیغلام فاروق42
9896مریمغلام ربانی42
7273عبدالراشدعبدالرشید42
9670نعمت اللهرحمت الله42
10169احمد منیبغلام سرور42
10152محمد ابراهیمحاجی توکل42
166042
5387احمد شاهینعبدالبشیر42
628942
6550فردینعبدالرازق42
735142
832742
8436رامشمحمد شاه42
8781امید جواد42
8831احمد سجادعبدالجبار42
8841شجاع احمد مشتاق احمد 42
8906ریحان اللهمحمد عاصم42
8968کریم اللهمحمد آجان42
9174احمد ولیشاه ولی42
9220احمد فیصل1همایون42
9231محبغلام محمد 42
9266احمد سیرهمایون42
9331هارونفرهاد42
9902عبدالواسععبدالشکور42
9991حبیب اللهخلیل الله42
9163حسناعبدالقدوس40
9844انوشهحاجی محمد شریف40
10150علی اکبرعبدالجبار40
1789رحمت اللهعتیق الله40
732240
8958صدیق اللهعبدالیشیر40
8995روحیدقند آغا40
9050حقیق اللهقند آغا40
9226نجیب اللهمحمد اکرام 40
923540
9843واجد ولی محمد 40
9886سمیرعبدالحنان40
9996سمیرمحمد بصیر40
10099زینبباز محمد 38
10216اجملفضل38
3720یماغلام فاروق38
8641داریوشمحمد ضمیر38
8897سید مبشرسید امان الله38
8941ذکیعبدالصابر38
8991عبداللهایرج38
9029توفیق اللهغلام فاروق38
9047اجملفضل الرحمن38
9459محمد سهیلمحمد اسماعیل38
9834سمیرمحمد حسین38
9871عبدالمنافمراد38
9950فیصلمحمد جاوید38
8814نازنینمحمد حنیف36
10273میلادشیر علی36
10192سید محمد عمرانمحمد عارف36
2749سمیع الحقشبیر احمد 36
2796محمد عمرانمحمد اکرم36
650636
693036
767936
8521مقدس خانمحمد یعقوب36
9386منصورنصر الله36
9419محمد سیافمحمد الدین36
9430شمس نعمانحسیب الله36
9603عبدالبصیرعبدالاحد36
9716عبدالقادرعبدالصمد36
9730حشمتفرید احمد 36
9895فاطمه غلام ربانی34
1000734
10274احمد نعماناحمد وحید34
6779فیصلسیف الدین34
6783محمد بهرامغلام نقشبند34
8472مصطفیلالا مرزا34
9073منصورمحمد ناصر34
9155مسیح اللهعطا محمد 34
9521احمد الهامعبدالشکور34
9561امین اللهامیر خان34
9630محمد پرویزنجیب الله34
9748مسیح اللهعبدالخالق34
9873روح اللهحسیب الله34
10240درخشانعبدالمنان32
10000عنایت اللهغلام محمد 32
2684غلام ربیععبدالربیع32
628832
9145عبدالواحدممتاز32
9150احمد خالداحمد فهیم32
9428سید انور الحقسید عبدالحق32
9632ادریسشیر محمد 32
973232
9771سید آرشسید یعقوب شاه32
10242سهرابنجیب الله30
10194محمد عمرانحاجی پرویز30
2100فرید احمدعبدالصمد30
735330
9462عبداللهشیر آغا30
10076مروهعبدالرحیم28
10158گلبدینمحمد صابر28
208028
6392فیصلگل محمد28
735228
8944محمد سهیلمحمد امیر28
9138فردینعبدالاحد28
9297ذوالفقارگل خان28
9361الهامامیر خان28
3263رضامرزا حسین26
5966عرفانمحمد فردین26
9048یاسر ربیفضل الربی26
10181عتیق اللهمحمد آصف24
671524
9240شمس الحقعبدالباقی24
9753ریاض اللهصفت الله24
337820
634118
9847احمد آرشاحمد ضیا18

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
22
32
41
53
64
71
8سفید
92
101
112
121
131
141
154
163
174
183
191
204
213
222
233
242
253
261
272
281
293
304
313
323
331
341
352
363
374
383
392
402
412
423
433
443
452
463
472
483
491
504