نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
7458میوندمحب الله100
8162یاسمنخمار الدین100
2787رخسارجمعه گل100
0125سحرمحمد انور100
1463لیمهشاه محمود100
2293ظریفغلام سخی100
2442قربان علیخان علی100
6218محمد رامینمحمد امان100
3506محمد صادقسیف الدین100
6869حکمت اللهمحمد سالم100
7343محمد اللهبهرام100
6094عبیداللهاحمد قاسم100
0436حشمت اللهنصرالله100
6720فردیناحمد علی100
1717مدیحهضیا الله100
8036مریمعبدالله98
8049شکیبافدا محمد98
7843منیژه حبیب الله98
7842فرشتهحبیب الله98
8387تبسممحمد اشرف98
1462مرسلسید عبدالقیوم98
4608نرگس سرادر حسین98
1816سوسنعبدالغفور98
7737غلام صفدرنظر خدا98
7355عبدالوارثعبدالقدوس98
1234فرهادسید آقا98
8551عبدالمصورعبدالملک98
6005محمد مهدیامیر محمد 98
6552عثمانمحمد قیس98
172098
2388نوریهگل نور98
2210زهراعتیق الله98
7025زهرهاکرام الدین96
8373مرجانحاجی حمید الله96
7188معصومهشمس الاحمد 96
7404خالدهعظیم الله96
0693فروزانمحمد کریم96
1341صدفشیر علی96
0692فریالمجیب الرحمن96
7809فاطمهزین الدین96
7596سحرگلاب الدین96
6646سمیهاحمد ضیا96
0998صدیق اللهحبیب الله96
5647روح اللهحاجی نعمت الله96
6227محمد وارثعبدالودود96
6665تمیمنصیر احمد 96
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری96
6626احمد خالداحمد وحید96
1403مختارغلام فاروق96
7424نصرت اللهاحمد جاوید96
4242احمد شهیراحسان الله96
6549محمد توابتاج محمد 96
3278ثناجمال الدین94
1491مژدهمحمد عارف94
6927فرحتسید فیض الله94
1815طیبهبهاوالدین94
6897سارهسید وزیر94
3432سارهعبیدالله94
8219کرشمهعین الدین94
5435نیلابسید عظیم94
7132المیرامحمد شعیب94
1464لیمهفیض محمد 94
9631خاطرهمحمد داود94
214494
5196احمد فرهادمحمد عرب94
8413عبدالوسیمعبدالوحید94
316094
6334سید یحییسید محمد تقی94
002394
4679رحمان الدینویس الدین94
5618احمد ویساحمد فرید94
1841شمس اللهالفت الله94
5554محمد ذاکرشاه لالا94
7629محمد میهنمحمد شاکر94
5394محمد امیرکرام الدین94
6728انعام اللهآقا محمد 94
7378عرفانبسم الله94
7239عمیربشیر احمد94
2785محمد شیرزیگل نبی94
1528مروهعبدالصمد94
4673لیدادین محمد 92
1169زحلسید حمید الله92
6944فاطمه الزهرانور محمد 92
7850مروهلعل محمد 92
0866لیمهمحمد فاروق92
9025منورهسردار محمد 92
7456بهشتهعبدالجبار92
7455مروهعبدالبشیر92
6324بینظیرعبدالمجید92
6809فاطمهمحمد اکبر92
078692
5874زهرهعبدالمالک92
5678بهارهبهاوالدین92
7098زلیخامحمد نجیب92
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن92
020192
200492
6572نصرت اللهشمس آقا92
2743مرتضیپاینده محمد 92
6221عبدالمبینعبدالجلیل92
0049عشوهغلام مجتبی92
1718فرحنازخالد92
1167لیداخواجه عبدالواحد92
0923صدفغلام علی92
1900بهارهمحمد صابر92
0745مریمپوپل92
2302علی رضاءجان آقا92
0769مروهبزرگ90
7885مریمعبدالبصیر90
8121نازی رحمت الله90
2162سلمهاحمد ضیا90
7920سحرعبدالسعید90
8220شکریهمحمد نذیر90
8035تهمینهعاشق الله90
9097مسکامحمد قسیم90
0536آرمانامان الله90
7354عبدالقهارعبدالقدیر90
6491احمد فرشیدمحمد حسین90
4830غنضفرمحمد سرور90
6306نثار احمد عبدالله90
7022واحدعبدالوحید90
6924مجتبیغلام غوث90
6389مشعلنثاراحمد 90
3825میرویسمحمد ایاز90
140690
6844عظمت اللهخواجه آقا90
7268محمد منصوراحمد شاه90
6576عبدالوهابعبدالفتاح90
0839روحید اللهنور الله90
7787احمد فیصلغلام احمد 90
0828الههعبدالحکیم90
2241رابعهمحمد ظاهر90
1904سهیلعبدالخلیل90
4864دیباغلام سخی88
7589آمنهمحمد صابر88
4843سوسنذبیح الله88
6251سما صدیقیمحمد حشم88
6462طیبهمحمد داود88
0868ماه رخسید امیر88
8171رعنامحمد سلیم88
6468مدینهغلام رازق88
7638صدف شیر الله88
5137صدیقهمحمد جان88
6859اسمامحمد محبوب88
3735خدیجهنور محمد 88
6707قدسیهعبدالفتاح88
7781هدیهمیر جمال الدین88
6570ابرارالحقفضل حق88
4789علی رضاعبدالله88
8717امجدولی جان88
2795فیصلعبدالرحمن88
6765نصرت اللهمحمد رضا88
6764احمد سلیماحمد ضیا88
4854احمد سجادمحمد عارف88
7767یوسفمحمد آصف88
3197مصطفیحسیب الله88
7215محمد فایزعبدالوارث88
2810شفیع اللهمحمد یاسین88
1082احمد زبیرگل آقا88
8393فردوسعبدالناصر88
0398محمد الهامغلام بهاوالدین88
6528سمیرحاجی محمد 88
0340عبیداللهمحمد اسماعیل88
4029برهانممتاز88
2483محمد سجادمحمد فرید88
2057شگیباافغانشاه88
1964بینظیزمحمد سالک88
1883سید عبدالرحمنسید هاشم88
1658خالدعلی گل88
0326احمد عمرانرحمت الله88
6405شازیهمحب الله86
8744شهلاعبدالغفار86
6406مدیحهمحب الله86
6588رخسارمحمد صفا86
8182حنیفهسلطان محمد 86
5743فریباخدا داد86
5875حمیراطاهر محمد 86
7012رنوسمحمد مرزا86
5528شکریهعبدالکمال86
5527شایستهاحمد ولید86
3136آرینمحمد حفیظ86
7911رنگینهدین محمد 86
767486
6517ناروننعمت الله86
5420فیصلسید فواد86
6936احمد فیصلحبیب الرحمن86
2451عبداللهصبغت الله86
7822اکیاساحمد شاه86
8515مشعلغلام علی86
7681حبیب اللهعبدالستار86
7269شایقشیر محمد 86
7783عبدالناصرعبدالقادر86
6439شریف اللهعزیز الله86
6839مریمعبدالقهار86
1959صدفعصمت الله86
2145مریم نورآغا86
2313هیلهمحمد اکبر86
1716مروهفرهاد86
1527رخسارولی محمد86
1690احمد فیاضفضل محمد86
2168حجت اللهاحسان الله86
2140یوسفمیرویس86
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن84
2181نورالهداعبدالکریم84
8056کرشمهحبیب الرحمن84
3736شکریهرحمت الله84
8592زینبنعمت الله84
4877زحلمحمد ابراهیم84
4876نورین زینتعبدالقدیر84
7247رایفهعبدالعظم84
7095سحرعبدالوحید84
7140پلوشهغلام حیدر84
4798ریحانههدایت الله84
7308سارهفضل الدین84
4610سارهمحمد یوسف84
1624زیبانجیب الله84
1385زهرهعبدالستار84
7471هیلیعبدالباقی84
140084
628184
6171رامشغلام محمد 84
8269حجت اللهعزت الله84
3100محمد شریفمحمد عارف84
6346مبشرفدا محمد 84
6619محمد مزملمحمد داود 84
468784
8446احمد یوشفنثار احمد 84
2183جمال الدینعبدالکریم84
6729جعفرکریم داد84
0817شیر حبیبامیر محمد 84
5407خلیل اللهحبیب الله84
1758احمد عمرانبهاوالدین84
467684
1827شاهدالدینشمس الدین84
1721عباد اللهراز محمد84
7677نادیهعبدالصالح82
6156سعدیهمحمد سخی82
6412مریممحمد نسیم82
6711فرحنازخان محمد 82
6336هادیهعبدالودود82
4573درخشاناسد الله82
8180حوریهعبدالرسول82
6775لیزاضیالحق82
7877مرسلعبدالنذیر82
1429فرنگیسسلیمان82
4495سمامحمد وسیم82
6978حسناعبدالحبیب82
1801شهرامحاجی شاپور82
546982
1535ذبیح اللهغلام سرور82
4538ارمانعزیز الله82
4855عبدالرحمنمحمد امین82
6133سمیرزبردست82
6247الهامعبدالهادی82
0726عبدالباعثشهزاد82
3361احمد ضیاغلام ممتاز82
1806عبدالمبینعبدالجبار82
2060بهشتهعبدالمالک82
246882
1923محمد ادریسمحمد شریف82
0881عبدالوارثغلام سرور82
1947احمد شبیرمحمد یعقوب82
1969صمیممحمد اکبر82
7489منظور فیض محمد 80
2098نگینهمحمد اسحاق80
6516یلداسیف الدین80
4628خماربشیر الدین80
4268نادیهعبدالواحد80
6485وارثهیاسین80
6518شبانهصبر الله80
0363سایمهمحمد نعیم80
568880
6805تمیم احمد فضل محمد 80
7072نعمت اللهسخی محمد 80
4588ارشادعزیز الله80
6770عباد اللهشفیع الله80
7839حسیب اللهعطا الله80
8892عبدالباسطعبدالمطلب80
8723مجیب الرحمنمحمد ابراهیم80
3152احمد عاصمنورالله80
7555انعام اللهسردار 80
4847غلام مرتضیامین الله80
6164مبشرمحفوظ شاه80
6319احمد میلادمحمد نسیم80
6429احمد فرهاداحمد فواد80
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور80
2139بهرامغلام محمد80
1970سعیداللهرحمن الله80
1749سمیع الرحمنحیات الله80
1757ناصرمحمد صابر80
6297مقدسههمایون78
7858حسناامام یار78
6825سمیهمحمد رسول78
1303آرزوسید میران78
5271رعنامحمد انور78
1939نرگسخواجه حکمت78
7168سجیهشیرزاد78
6965مدینهسیلانی78
6777مریمعبدالفهیم78
7816فاطمه ذبیح الله78
6840خجستهعبدالقهار78
3186مریمعبدالفهیم78
6452خدیجهنور محمد 78
7648محمد ادریسعنایت الله78
2835سلیمانمسجدی78
7105محمد ادریسعبدالمقیم78
6635شمس علیمحمد عوض78
5500منصور اللهگل محمد 78
6823شریفشیر محمد 78
6325سید سروشسید عبدالله78
6474قیام الدیننور الدین78
434578
1496ذکیهشیر محمد78
1644منصورشاهقمبرشاه78
2054احمد شگیباحمد الدین78
1734محمد عمرعبدالفرید78
1855سهیبفقیر احمد78
2370عمران اللهرحیم الله78
7533زحل غلام فاروق76
8176شایستهنعمان76
6648آریانامحمد اضغر76
6649سمیرامحمد سمیع76
6647سوسنمحمد اضغر76
6975طیبهمحمد انیس76
740676
6628مریممحمد حلیم76
6033فرشتهفیض الله76
2890بنفشهحیات الله76
4629ساغربشیر الدین76
3498مدینهمحمد یوسف76
6853سارامحمد ظریف76
0265فرزانهعبدالکبیر76
7564ستارهنبی76
7493اقبال احمد گل آقا76
2850مرید احمدفرید احمد 76
7121عبدالاسد الله76
6636احمد شاهنور محمد 76
7709محمد نویدمحمد فرید76
7928محمد موسیمحمد آغا76
259476
6556فردوسحضرت نور76
6456مصطفیعبدالرحمن76
485176
7295احمد واجدحمید الله76
7333محمد معیدمحمد فرید76
909976
6225پاینده کریم داد76
6408عبدالواحدمحمد سعید76
2086پروانهخالد نظر76
1642احمد ضیانورالرحمن76
1576ثناسید احمد فرید74
7847حمیدهمحمد صابر74
0869فوزیهنور علی74
6629زهراءمحمد حلیم74
7339مرسلاسد الله74
7592تابشزمری74
6248ستارهسید بلال74
6858زرلشتشاه محمد 74
6121عاشق اللهنجیب الله74
7571ربیع اللهنیک محمد 74
7837احمد ولیامام الدین74
6981سمیرروح الله74
6582راشدعبدالملک74
7387احمد بلالوحید الله74
158874
911474
8186رمضاننسیم74
6802حشمت اللهعلی محمد74
1949بی بی طیبهعبدالواحد74
0968محب اللهعبدالحیات74
2053عبدالربعبدالواسع74
8707صدفمحمد اسماعیل72
7814ذکیهمحمد یوسف72
8434صاحبهمحمد صفی72
6743ناجیهمحمد شریف 72
7921مرسلخلیل الله72
7443سهیلامحمد طاهر72
1447شبنماسدالله72
8871مرسلدولت خان72
7246تمناعبدالعظم72
8296محمد یاسینبریالی72
8556عبداللهنصر الله72
2129سید شعیبمحمد شریف72
9268فریدونغلام سخی72
047972
6472عبدالتمیمعبدالستار72
7808شاهینشیر افضل72
8008انصاراحمد نور محمد 72
0534مژگانعبدالقدوس72
2155مریمغلام دستگیر72
2141حارثعلاوالدین72
1875احمد شیرزیعبدالسعید72
6857عبدالرحیمعبدالکریم70
6419حمیدشرافت70
7736نازیهبیردی70
6951سلماگل الرحمن70
7515سلماعبدالکبیر70
7927سنیاعبدالوحید70
2765زحلمحمد قاسم70
6323یلدا احمد ظاهر70
1386زحلعبدالستار70
525370
6605فدا محمد عبدالظاهر70
7266عبدالصمدزلمی70
7524احمد حاجی رسول70
7616عشرتاحمد فریدون70
6230شعیبعبدالرحیم70
7506محب اللهنقیب الله70
6390حسام الدینقلم الدین70
4146جوادعبدالقهار70
245470
1323عبدالرحماننظیر احمد70
0451ویس الدینغلام حیدر70
2142احمد بلالعبدالمتین70
1106کوثرعبدالصمد68
3367طیبهعبدالملک68
6710ویدانثاراحمد 68
6697تهمینهغلام فاروق68
802268
6584لیلامحمد زید68
1245سید مصطفیسید محمد 68
8840احمد رشادمیرویس68
6916ثنا اللهمحمد حشم68
6441میثمفقیر حسین68
7100زبید اللهعبدالکبیر68
121868
1807احمد طارقنصیر احمد68
6709بهرام الدینمیا گل68
7260ویس الدینشیر احمد68
0118محمد رحیم عبدالکمال68
7411فردینفدا میر68
6817حبیبمحمد داد68
7065احمد سیرمحمد نبی68
560768
6830وسیممحمد سلیم68
7509عبدالله امر الدین68
8595عبدالناصرمحمد نادر68
0699احمد یاسرنجیب الله68
027468
2025ساراغلام فاروق68
1023احمد سهیلمحمد صفا68
2312مفتاح الدینمحمد غوث68
7172عبدالمتینعبدالله66
8299صفادل آغا66
7631نبیلااحمد فرید66
8518ثریاآغا شیرین66
6744صدف غلام مصطفی66
7828مریمبریالی66
8183شبنمفدا محمد 66
8675کاییناتمسعود66
155366
7698بهارعبدالصبور66
6328میرویسویس الدین66
6300سید سجادسید شاه حسین66
7101احمد شعیبعبدالواحد66
7376مبشر غلام سرور66
7419شیر دادکریم داد66
1858مصطفیجمشید66
2070عبدالتوابعبدالوحید66
177066
8433احمد یحییاحمد ضیا66
0716روحیدخلیل الرحمن66
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد66
1948بی بی صایمهعبدالوحید66
0105فوزیهغلام حیدر66
1530بهشتهعبدالمحمد66
2056نگینهعبدالستار66
1373بخت زمینعبدالحیات66
2175توفیق اللهمحمد جان66
7868احمد علیحامد64
7344قدریهاحمد طارق64
7568خجستهعبدالحکیم64
8048شکریهعبید الله64
3935نرگسخلیل الرحمن64
6882شمس الدینشاه زمان64
7523بشیر احمد نصیر احمد 64
6215بشیر احمد شیر علم64
7092محب اللهعتیق الله64
663364
5352رشادامیر گل64
6349محب اللهفضل اکبر64
7398محمد عابدمحمد حامد64
4968مطیع اللهتیمور بیک64
8533حامدجان آغا64
6415محمدساحلمحمد شریف64
2182عبدالحلیمعبدالکریم64
178064
2095ناییلهقطب الدین64
2129بهشتهحیات الله64
2024نگینهغلام فاروق64
553662
8353دیوهغلام مرتضی62
7836زحل محمد اجمل62
8243نداعطا الله62
6905مروهنقیب الدین62
8163فرحنازمحمد شریف62
4369سونمغلام فاروق62
6373رحیم اللهنور الله62
6748عاشق اللهدوران62
7584احمد فهیمنور الرحمن62
7102عبید اللهعبدالکبیر62
5452محمد میرویسمحمد طارق62
7396عبدالنذیرعبدالرشید62
7087عزت اللهفضل خدا62
7088سید عیسیسید ذکریا62
204162
6267نور اللهسیف الله62
7134مهدیکرم علی62
1835ذکریاباز محمد 62
131162
1821بنفشهمیان آقا62
2055سمیهحیات الله62
1728خالدعبدالحمید62
1751امیدمیرویس62
784560
8642کبرامحمد عظیم60
6675تهمینهنصر الله60
135260
6886ستارهعبدالرحیم60
538560
5421محبهحبیب الله60
6482عبید اللهمحمود60
7276فیض اللهمحمد سلیم60
6713احمد مجید خان60
6640سید علی سجادسید میر آغا60
4694ایملامیر جان60
2667غلام مجتبیمولا داد60
5634فضل اللهغلام محمد 60
7104محمد رفیعمحمد شفیع60
333360
309760
4848محمد یاسرمحمد وحید60
5985عبدالمختاریوسف علی60
7602نور علینور احمد 60
7154سلیمانمیرداد60
6372ادریسعبید الله60
2368احمد رامشمحمد نبی60
6102معصومهنور آغا58
8627مریمبشیر الدین58
017358
1163هاجرهعبدالغفور58
7562منورهعبدالمعصوم58
8712ماه لقاءعبید الله58
001258
7136عقبهمحمد اسحاق58
6940عبدالباسطعبدالله خان58
6684لطف اللهمحمد رفیع58
7202محمد الیاسغلام علی58
6243محمد فیصلمحمد ظریف58
7051یاسرسمیع الله58
7811خدابخشسخی بخش58
6454احمد نجیب الله58
5926محمد دانشمحمد شاکر58
4604نزهت اللهصبغت الله58
7170رحمت اللهمعصوم علی58
6410سید علی جوادسید حسن رضا58
6409رامین احمد نعمت الله58
1833وحیداللهعبدالروف58
8701مولودهحاجی فضل هادی56
796156
7647حمیدهصفر56
7820نیلوفرنظر محمد 56
7475رومیلاسید اکبر56
8425سارهاحمد جمشید56
8165نیلوفرمحمد شریف56
1387کوثرعوض علی56
6967احمد زبیراکرم شاه56
2820فردینمحمد عارف56
7665محمد ابراهیمحمید الله56
5997توفیق اللهسید امیر56
7109فهیمحاجی فردین56
7810حسیب اللهمحمد نسیم56
7510ابراهیمحبیب خان56
7395مصطفیمحمد آغا56
0461عصمت اللهعبدالغیاث56
6772احسان اللهمرزا رسول56
7334محمد پرویزعبدالرسول56
816056
7162جمال الدینحسام الدین56
8545عبدالنصرتعبدالحلیم56
2211عباس الدینعین الدین56
011056
6402سید ادیبسید آقا56
7412عبدالرحمنعبدالمنان56
7071احمد اقبالمحمد یار56
2094زینبمحمد نادر56
1700پرویزمحمد داود56
2244محمد فیاضمحمد بشیر56
8402پروانهحاجی عبدالخالق54
2826فروزانمحمد علی54
1775وجیهخوانین54
2625شکریهشاه محمود54
7149بهزادذبیح الله54
145154
6880امید شیر خان54
7030شادابنظام الملک54
6742عرفان اللهمطیع الله54
8999خلیلمحمد همایون54
5462ذکی اللهوزیر محمد 54
4364محمد عادلمحمد علی54
6347نجیب اللهعلی احمد 54
5119سجادفضل ا لحق54
334254
0476احمد اللهعنایت الله 54
6719مزملعبدالهادی54
8187سید اللهعبدالبصیر54
0383عتیق اللهعبد الله خان54
6768صفی اللهخان گل54
6224حسین علیفیض علی54
6222خدا بخشکیامرز54
8179ماجبینغلام رسول52
7615رویانجیب الله52
8266نذیرامیر محمد 52
7574طوباوزیر محمد 52
6200بصیرهغریب الله52
8670نزاهتعبدالصبور52
2551معصومهشاه محمود52
6388سیاوشمحمد صادق52
7312محمد ادریسعبدالهادی52
5411فیصلعبدالغفور52
6995محمد یوسفعبدالمتین52
4028مدثرحشمت الله52
8750رحمت اللهمحمد شریف52
7494عبدالمالکمحمد یعقوب52
3989عبیداللهنعمت الله52
5571روید فرید احمد52
8448سمیرعبدالنور52
543952
6752احمد شجاعمحمد معروف52
5870انعام اللهاکرام الله52
7775عظیم اللهفهیم الله52
7200صفی اللهعنایت الله52
7408علی ناصرنصر الدین52
6876محمد ندیممحمد نعیم52
6525مهرانسمیع الله52
7886خلیل الرحمنمیر آقا52
3343محمد ایوبمحمد معصوم52
245052
0316عبدالستارمحمد داود52
1692عبدالصمدمحمد آقا52
5502احمد نویدعبدالواحد50
069050
7763محمد الیاسمحمد اقبال50
8280سید موسیسید اورنگ زیب50
6374محمد هارونصابر50
7512سید زمانسید ابراهیم50
260450
7326سلیمانعبدالرسول50
8510محمد عثمانعبدالرقیب50
220850
8546مدثرخلیل الله50
9405سیف الرحمنحبیب الرحمن50
5135مزملعزیز الله50
7222سید نور اللهسید حبیب الله50
6904محمد الهاممحمد صابر50
8301موحدمحمد پناه50
4078بهزادگل محمد 50
152550
8423محمد آصفاکرام الدین50
2179یاسمیننورآقا50
7898سحرنجیب الله48
8672نگاهعبدالصبور48
6996صدفاحمد وحید48
2514احمد مصورمحمد شاه48
7445مسیح اللهعبدالواسیع48
7059اقبال شمسسید غوث الدین48
8516نورالرحمنگلاب شاه48
955648
7002نجیمامین الله48
6745محمد ناصرمحمد داود48
3955حسیب اللهمحمد امان48
949448
7834عبدالباعثنثار احمد 48
642148
7450احمد خسرولعل محمد 48
6332ساحلمحمد ایمل48
6592مجیب الرحمننقیب الله48
6488ادریسحیات خان48
5056عبدالقویعبدالغیور48
207548
7639سید رشادسید قند آغا48
7040عباداللهمحمد نادر48
6335زین اللهبهرام شاه48
5442محمد عمرانعبدالاحد48
1077عبدالمسعودعبدالصبور48
2128عبدالباسطسید مبشر48
1052شعیبعلی محمد48
879846
8306پرنیانمحمد نعیم46
8728ساغرسید نجیب الله46
7026حمیراعبدالکریم46
3644روید محمد ظریف46
7460محمد ادریسمحمد داود46
7446محمد عثمانمحمد آصف46
8237روملحفیظ جان46
6821وحید اللهمحمد عارف46
6562حبیب اللهفضل من الله46
7755حسام الدینعبدالحکیم46
6682رحمت اللهمجنون46
106846
8564پرویزعبدالکبیر46
7756شهرامعبدالحکیم46
7094فرامرزنصیراحمد46
352546
6849محمد مهدیاحمد الله46
7696هارونتاج محمد46
2157عبدالعزیزعبدالرافیع46
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن46
5202هاجرهعبید الله44
6414وجیهغازی جان44
8573حلیمهمسجدی44
6893ریحانهحبیب الله44
8244حسنامختارالحق44
4946محمد باعثمحمد شریف44
6239اندیشهامان الله44
4821سید امیدمحمد داود44
6450صفدر غلام حضرت44
7583احمد فرزادنور الرحمن44
2984صبغت اللهعبدالقدوس44
6669عزیز اللهاسدالله44
7427مصطفیمحمد غوث44
7116ذبیح اللهعبدالحبیب44
5153سلیمانوزیر احمد 44
7161شهرامخواجه غلام ویس44
6899محمد جلیلمحمد نذیر44
3574نرگسنور محمد 42
1704ثنامحمد عاصم42
8360مونسهمحمد نسیم42
5398ساراطره باز42
5397مروهغلام جان42
7790شکیلاعبدالودود42
7671عبدالحفیظعبدالرقیب42
6724محمد اسودمحمد داود42
7221فیصلمحمد اکرم42
5443محمد سلیمانعبدالاحد42
7613محمد نعمانمحمد یوسف42
491442
199042
586940
8251سعدیهنور الله40
118440
8504شفیق اللهامیر داد40
7275جوادتوریالی40
4882ضمیرعبدالاحمد 40
467540
7746لطف اللهعبدالنبی40
6527سید توابسید مرزا40
6999فردینعبدالروف40
551940
662040
6232فردینمحمد فاروق40
2766احمد فیصلاحمد جاوید38
2165محمد شبیرعبدالمجید38
6586شهرامعبدالوهاب38
6565صمیممحمد ظریف38
6566ذبیح اللهمحمد ظریف38
711538
8552فردوسببرک38
6507احمد فرهادعبدالرحمن38
7148سید حامدسید خان آقا38
2668قیسعبدالقیوم38
8216قیس احمد نادر محمد 38
7710سید عاصمسید قاسم38
244838
7410سمیع اللهمحمد نادر36
7216بسم اللهمحمد نعیم36
4827حمد اللهسید محمد 36
413236
7081سید الهامسید نعیم36
6673قیام الدینغلام حسن36
6794اسداللهغلام سخی36
8350محمد عرفانگل شاه36
7863عباسشهباز خان36
2042سید وهابسید ابراهیم36
1996ابراهیموحید36
0548مرشیدریس الدین34
7287محمد وسیممحمد نسیم34
8472مصطفیلالا مرزا34
7749رامشرحمت الله34
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق34
740132
8167عتیق اللهمحمد اسماعیل32
169632
300630
6828شجاع خواجه شفاءالدین30
2983حکمت اللهعبدالقدوس30
6401سیدعمرانمیر عبدالصادیق30
6400الهاممحمد حفیظ30
1975حسیب اللهگل جان30
1995یونسمحمد انور30
565528
8506مدثرعبدالصابر28
1705سید بلالسید محمد28
6660یماعلی جان26
910024
627922

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
12
22
33
42
53
64
71
81
93
101
113
121
131
143
153
162
171
181
192
201
212
221
232
241
251
261
274
283
294
301
312
324
332
341
352
362
373
384
394
403
411
422
431
444
451
464
474
483
493
503

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
13
23
31
42
52
62
73
84
91
104
113
123
131
141
152
161
171
181
193
202
213
224
233
242
253
261
271
284
293
302
312
321
333
342
351
363
371
384
394
403
413
423
433
441
454
462
474
483
491
504