نتایج امتحان کانکور آزمایشی پنجم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی پنجم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0146تهمینهعبدالواحد346.5
0119مامونضیاالحق344.25
2277نجیب اللهمحمد امین342
6008فریحهعبدالمحیط339.75
1322عمران اللهیار محمد 339.75
4540زرلشتحبیب الرحمن337.5
0053الهام الدینامیرجان337.5
8487نوید احمد فیروز احمد 335.25
1072هوسیعبدالحلیم333
0627زعیمشیر احمد 333
4518نبیل احمد خالد احمد 333
0617فایزعبدالفتاح333
8572احمد سهیلهدایت الله333
2460بصیرهویس333
0268ساجدهعبدالروف330.75
5630سوماذکر الله330.75
0525ملالیشفیق الله326.25
0370عبدالمالکعبدالجلیل326.25
8577هارونباز محمد 326.25
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی326.25
4422فاطمهمحمد صدیق324
2346پروانهعبدالبشیر324
5971محمد نویدمحمد شفیق324
4443فوزیهمحمد داود321.75
5373مصطفیعزیز الله321.75
2112سمسور الرحمنفدا محمد 321.75
2311مدثراللهبهرالدین321.75
6073محمد بشیرمحمد جان321.75
4418مرسل گل احمد 319.5
0028محمد اقبالفرید احمد 319.5
0040عبدالمختارعبدالمنان319.5
0724عبدالجبارروکی319.5
0150ابن امینمحمد آصف319.5
8586مینه محمد صدیق317.25
3216آمنهنور الدین317.25
5682یاسمینمحمد شفیع317.25
8476سمیع اللهقند آغا317.25
1583مهرینسلیم شاه317.25
0097ادریسمحمد شرین317.25
0062عمران انوشمحمد نعیم315
5793312.75
4615منصورالله محمد 312.75
5778محمد نجیممحمد حکیم312.75
1171الیاسعبدالعلیم312.75
2797سجیهسید محمد310.5
0330حسناعبدالصمد310.5
2461مروهمطیع الله310.5
7171نهایشعبدالمحفوظ308.25
2505بلالمحمد قاسم308.25
1258عمرانغلام مصطفی308.25
0371جواد احمد فواد احمد 308.25
2166طایبهقلندر شاه306
5683حسینامحمد اسماعیل306
6189ربابه غلام حسن306
9859306
0843احمد خسرواحمد جان306
0680اجملنور احمد فهیم306
2784شبنممحمد شاه303.75
1959محمد حسنمحمد وزیر303.75
0653احمد اللهعبدالطیف303.75
5775نیلوفرمحمد عثمان301.5
4468صدفعتیق الله299.25
4723فاطمهشاه ولی299.25
0310حکمت اللهخان محمد 299.25
0130احمد فیصلبریالی299.25
2365299.25
0263هدیهعبدالجبار297
2960منیژهراز محمد 297
0361عبدالباسطعبدالاحمد294.75
1925احمد مدثرعبدالصادق294.75
1974روح القوامعبدالقهار294.75
0007اسد احسانمحمد حامد294.75
0612عزیزغلام سرور294.75
2306ضمیرهسلطان محمود292.5
2643زینبشیرعلی292.5
0290نرگسمحمد رسول292.5
2680عبدالحیعبدالاحد292.5
0006احمد شعیبمحمد طیب292.5
0485احمد شکیبشیر پادشاه292.5
1539فریدهعبدالرازق290.25
1603شملههدایت الله290.25
8575فرمانحشمت الله290.25
4559عبدالسلیمعبدالکریم290.25
1537سید محفوظامیر حمزه290.25
5229هارون احمد نصیر احمد288
4192فرزادعبدالحلیم288
4749نصرت اللهفرید288
8774احمد شفااحمد الله288
0354ماهدشفیع الله285.75
0269کامرانعبدالجبار285.75
1270نوشادفیض محمد 285.75
0335نثار احمد عبدالعزیز285.75
0093امان اللهمحمد خالد285.75
1867بسیناعبدالقیوم283.5
2408خدیجهامین الله283.5
6642عمران اللهسید حبیب283.5
0445احمد شعیبمایل آغا283.5
5213میر ادریسمیر محمد نعیم283.5
0732فردیننصیر احمد 283.5
0055محمد فاضلآقا گل283.5
5765هدیهحبیب الرحمن281.25
3438احمد سیرسلطان محمد 281.25
0551محمد شایقعطا محمد 281.25
2517محمد مبشرمحمد عمر281.25
2328احمد ظاهردر محمد 281.25
0443ضیاالحقمحاکم خان281.25
3577حبیبهعبدالحمید279
0051احمد راشدامین الله279
5851نجیب اللهعبدالستار279
5295276.75
0157شبنممحی الدین276.75
1576276.75
0857فرحنازحکیم الله276.75
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم276.75
4839حکمت ولیشاه ولی276.75
1345زهراخواجه ظفر274.5
5016عبدالباریغلام رسول274.5
2097محمد تقینظر علی274.5
0183سمسورمحمد عارف274.5
0661احمد ذکیعبدالستار274.5
1795عبدالسلیمعبدالحمید274.5
5852برشناعبدالرازق272.25
5315حشمت اللهشیرین آغا272.25
0121سهیلسخی محمد272.25
0202کوهسارحسیب الله270
1621بی بی رحیمهنورالدین270
5751حمیرامحمد عثمان270
0386ذکی محمد عیسی270
1557احمد مدثرندا محمد 270
0433رفیع اللهمحمد نادر270
4719عبدالطیفشیر آقا270
0226سهیلاسید محمد267.75
2999ام البنینسخی داد267.75
2073فرحتعبدالحبیب267.75
0601سارهوحید الله267.75
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم267.75
0307احمد زاهدنورعلی267.75
1017فرشاد آقا محمد 267.75
1987رفیع اللهداد الله شریف267.75
4832جمیل الرحمنتاج محمد 267.75
8481267.75
6362اسما صاحب زادهمحمد هاشم265.5
0710265.5
1436عزیز اللهامام علی265.5
1819ساجد احمد غلام ابوبکر265.5
4542مصدقذبیح الله265.5
4444263.25
0581محبوب اللهسلیم263.25
1562سجادسید ناصر263.25
0869عبدالرحمنخدا داد263.25
4373نورستاعبیدالله261
8444محمد کامراننصر الله261
0701261
1306فرزادمحمد مبین261
2550ډیوهمحمد حنیف258.75
0913پریساغلام عباس258.75
0381یلدا لطف الله258.75
8269حجت اللهعزت الله258.75
5018بلال احمد محمد عثمان258.75
1194محمد وارثمحمد صدیق258.75
2332یلدامحمد ظاهر256.5
0910مقدسعبدالرحمن256.5
3404یلدامحمد سلیم256.5
0477مریمرحمت الله256.5
0026محمد حامدتاج محمد 256.5
8688فردین سروشمحمد حنیف256.5
4459فرزادمحمد عارف256.5
0660محمد شعیبعبدالواحد256.5
0364باصرهسید داوود254.25
2642شبنممحمد تقی254.25
0631سهراببسم الله254.25
0553احمد میلادجلندر خان254.25
3326سید ادریسسید یاسین254.25
1364عبدالوارثعبدالرازق254.25
1825مینهفیض محمد252
0265252
4576محمد الیاسغلام محمد252
5095محمد ندیمعبدالسعید252
0673همانجم الدین249.75
0199مروهذبیح الله249.75
4682عبدالرحمنعبدالخالق249.75
0103سید الیاسعبدالرحیم249.75
0027عبدالواحدتاج محمد 249.75
4286محمد عمرانمحمد فضل249.75
5965میلادذکریا249.75
3354قدرت اللهمحمد نعیم249.75
8890249.75
5659احمد سیرغلام یحیی249.75
1039ذبیع الله غلام مصطفی249.75
0225نجیبهسید محمد247.5
1176میلادعبدالمتین247.5
0677ایمانعلی مرزا247.5
0117جوهر محمد گران محمد247.5
0197زهرهمحمد هادی245.25
2443سمیهعبدالروف245.25
3593زهرهشمس الحق245.25
2261عفت عبدالحبیب245.25
8680زحلعبدالسمیع245.25
5616فیاضخان محمد 245.25
5316فطرتفرید احمد 245.25
0664عباداللهعبدالحی245.25
5921سمیهمحمدعلی243
5467243
1171ابراهیمرحیم داد243
1257میلاد احمد مشتاق احمد 243
2447سعادت اللهنجیب الله243
6464هیلیمحمد طاهر240.75
1382240.75
0392حسیناعبدالستار240.75
0925محمد یاسینعبدالقهار240.75
1883حکمت اللهسید احمد 240.75
4618الهامعبدالودود240.75
5858محمد حسیبمحمد حنیف240.75
8283سید صمیممیر محمد شفیع240.75
1593نادرعلیغلام سعید240.75
1114زبیرفضل احمد 240.75
4207زرمینهغلام نبی238.5
4324هجرانمحمد طاهر238.5
1204238.5
0532توابتاج محمد 238.5
0652مبین اللهعتیق الله238.5
5740سمیع اللهشمس الحق238.5
0099احمد وارثنجیب الله238.5
2559شیرزیبریالی238.5
0309صنمنور آغا236.25
8950طارق عزیز عبدالستار236.25
6070حمزهعبدالمبین236.25
0825فرشاداحمد گل236.25
0604عبداللهچاریارقل236.25
6271عبدالرحمننور محمد 236.25
0647گهرعبدالمبین236.25
5995تمنااکرم بیک234
0499234
0822محمد سمیرمحمد آصف234
5660ابراهیممحمد داود234
4460عبدالحیعبدالقدیر234
6020عبدالواسیععبدالرب234
0644سمیهمحمد حسن231.75
1343نیلوفرفواد231.75
3651مومنهقربان علی231.75
0296طلب الدینغوث الدین231.75
1442صبغت اللهعبدالرازق231.75
0152محمد منصورمحمد رحیم231.75
1101سلسلهنجیب الله229.5
5245ملالیمحب الله229.5
0056میلادرجب علی229.5
4476عبدالجلیلعبدالرحیم229.5
0220احمد شعیبمحمد لقا229.5
3957227.25
1793احمد سمیرمحمد سمیع227.25
1160علیممتاز227.25
1735محمد حسیبمحمد نعیم227.25
0341احمد نویدعبدالحبیب227.25
0906شادابخدا داد227.25
0874محمد مصطفیعبدالولی227.25
2225سحرسید احمد 225
0215آیدامحمد فواد225
5657سحرشاه ولی225
6195مرسلاحمد شاه225
0360حکمت اللهکفایت الله225
4586عبدالتوابعبدالوهاب225
6069حفیظ اللهنور الله225
0651شیرالرحمنگل الرحمن225
0125مرسیلامحمد اسحاق225
2433ارمغانمحمد شعیب222.75
2350دنیابشیراحمد222.75
4336شقایق حمید الله222.75
8527خواجه اقبالخواجه سمیع222.75
0836محمد ارسلانمحمد سمیع222.75
0147محمد آصفغلام عباس222.75
2184حامددولت نظر222.75
1508محمد عمرمحمد ضمیر222.75
0932222.75
2148نصیربصیر222.75
0416عبدالمومنعبدالمبین222.75
2167سحرمحمد یوسف220.5
1572220.5
1378مدثر اللهحسیب الله220.5
0546محمد الهاممحمد شعیب220.5
2297اکرام اللهنجیب الله220.5
1367سمیع اللهعبدالروف220.5
1638شهیرعبدالقدیر220.5
3006احمد ولیدشیر محمد220.5
0024صفت اللهنیاز محمد 220.5
2061گیتاعبدالرحیم218.25
0538زهراجمشید218.25
0216فاطمهضیا الدین218.25
0158وحیداللهعبدالواحد218.25
0140احمد ولیددر محمد 218.25
1435اسماجاوید218.25
3582معصومهعبدالوکیل216
0142عبیداللهمحمد 216
0487احمد فیاضمحمد آجان216
0063عمر سروشمحمد نعیم216
1761باسطهعطا محمد 213.75
2600غزلحسیب الله213.75
1860213.75
3411فاطمهخان آقا213.75
3170جلوهعبدالرحیم213.75
1198محمد میکایلفضل الرحمن213.75
2212شهریارعبدالودود213.75
5672احمد تمیمغلام صدیق213.75
0592فردینمحمد اسحاق213.75
0204عبدالمتینعبدالعزیز213.75
0148211.5
1609عابدغلام حیدر211.5
0479حشمت اللهحبیب الله211.5
1225بختیاررحمت الله211.5
2472لمرامرالدین209.25
0674شیبانجم الدین209.25
4997عاقلهامان الله209.25
5950شکر اللهگل محمد 209.25
1756احمد جانعبدالرفیع209.25
6471متینعبدالواحد209.25
5001فیصلعیدی محمد 209.25
0401سید مرتضیسید اسماعیل209.25
5168زبیرگل جان209.25
0422نجیب اللهآدم خان209.25
4666ام البنینمحمد اسماعیل207
3907میکاییلعبدالشاه207
3606فیصلحبیب جان207
6333207
0453عبداللهمحمد سلیم207
5586ادریس خانمحمد نظیم207
4937محمد ربیعمحمد رفیع207
3700فرحنازعبدالبشیر207
4730شرارهشجاع الدین204.75
0632میرویسمحمد یوسف204.75
1499عبدالسمیععبدالصمد204.75
5781بکتاشعبدالجبار204.75
0167سید عقیلسید حسن204.75
1434برکت صفرعلی204.75
8569عمراندل آرام204.75
0197محمد بلالمیرویس204.75
1504زین العابدینرحیم الدین204.75
3804202.5
0098شمس اللهگل لالا202.5
1637احمد راشدنجیب الله202.5
0851محمد بصیرمحمد شریف202.5
5676محفوظ اللهمحمد عثمان202.5
1100حمیدهنوروز200.25
1779نیلوفرسید رضا شاه200.25
4502هارونغلام محی الدین200.25
4800عبدالحیعبدالهادی200.25
5173عبدالباسطعبدالولی200.25
1653محمد نبیمحمد شفیق200.25
5826شیباعبدالبشیر198
0123عزت الله احمد الله 198
6198حسیب اللهغلام سخی198
4909عبدالرازقعبدالقدوس198
1578سغیبمحمد نور198
2443لینا شاپور198
4939شاهرخعبدالکریم195.75
2471مدینهمحمد اسرئیل195.75
5816اورانوسغلام زبیر193.5
9454193.5
1015وحید اللهاسد الله193.5
0399سید مصطفیسید اسماعیل193.5
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین193.5
3878احمد مدثرخدای داد193.5
6205رشادمحمد ضیا193.5
1961احمد رشادمحمدح شفیق193.5
1444عبدالمجیبعبدالمجید193.5
4566بسیماسید هاشم 191.25
1152خدیجهعبدالجبار191.25
1338سید عمرانسید محسن191.25
1023محمد شریفخان علی191.25
4587احمد صمیممحمد نسیم191.25
0785طیبهفضل الدین189
0784نسترننظام الدین189
6001ممتازمحمد قسیم189
0049عبدالمدبرعبدالله189
1546محمد حامدحسین داد189
6202189
5566خیبرتوریالی189
1398ادریسعاشق الله189
0124اصیلامحمد اسحاق189
3698عابدهعبدالرحمن186.75
4424صدفسید صابر186.75
0115همایونصفا الدین186.75
1962ادریسطاهر حسین186.75
6197شبنمعبدالوحید184.5
5102مدینهصفی الله184.5
0010نجیب محمدشیر محمد 184.5
5345شاه رخمحمد حیدر184.5
1219رفیع اللهنجیب الله184.5
0711رفیع اللهرحمت الله184.5
2564احمد بلالمعین الدین184.5
1553شکریهعبدالعزیز182.25
4448صبورعظیم گل182.25
8583عمرانعبدالرحمن182.25
2362محمد ضمیرعبدالهادی182.25
0985محمد یوسفعبدالحبیب182.25
1339سید طاهاسید سروالدین182.25
1907محمد صابرمحمد نسیم182.25
5209رامینگل محمد 182.25
2554نعماننیک محمد 182.25
1309یحییعبدالواحد182.25
0051182.25
9917180
0077نبیلهگل نبی180
1693سید محمد رضاسید صادق شاه180
4589رویداعبدالقاسم177.75
2995177.75
0991احمد شاهمحمد ضمیر177.75
1115بکتاشوحید الدین177.75
2366فضل احمد عبدالاحمد 177.75
0426بلال محمد کبیر177.75
0358محمد شاکرشاه لالا177.75
4425سید حسینسید یوسف177.75
1910احمد قیسعتیق الله177.75
3225175.5
3456175.5
6025175.5
4261حسنقاسم علی175.5
5321بلالمحمد صدیق175.5
3696حشمت اللهحفیظ الله175.5
3670احمد سیرغلام حضرت175.5
6836حبیب اللهبسم الله175.5
5833محمد صمیمشیرین آغا175.5
6615مریمنور محمد 173.25
0349وحید اللهنعمت الله173.25
0830عمران اللهسردار احمد 173.25
6466حسیب اللهداد الله173.25
1062محمد سلیمانمحمد داود173.25
0412سویتامحمد عزیز171
5739مصطفیعبدالله171
4927احمد رشادرحمت الله171
5253احمد اقبالمحمد عثمان171
4931هدایت اللهرحمت الله171
9757171
7117171
5882احمد شاکرغلام سرور171
2104قیسمحمد داود171
5292171
8591امید عبدالقادر171
5592احمد صیاممحمد عمر171
1677عبدالرافیععبدالواسع171
5252ماه منیرعزیزالرحمن168.75
5902168.75
1316168.75
5379عبدالواحدمحمد اکبر168.75
4751رضا خانعبدالرحیم168.75
5298مسیح اللهزلمی168.75
4252ستاره بریالی 166.5
0155سمیرامحمد نبی166.5
5244زحلنصر الله166.5
2590فرهادحیات الله166.5
8617شاهین شاه ظفر شاه166.5
5293166.5
1028ذکراللهمراد علی166.5
1012عبدالوارثعبدالقسیم164.25
8303ریداحمید الله164.25
4512احمد فردینعبدالرحمن164.25
5142دانش داد علی164.25
4455حسیب اللهعقل الدین164.25
8588احمد صهیبمحب الله164.25
1345محمد معصومابن امین164.25
1369ثنااللهنور آغا164.25
1440مصطفیعبدالمتین164.25
0364خدیجهشیر احمد164.25
4824مسعودهداد محمد 162
3779آمنهمحمد یاسین162
4457مینامقصود162
1020سراج الدینشاه عسکر162
0144سید مصطفیحسین آقا162
0038حمیداللهروح الله162
8587اقبال شاهاحمد شاه162
5716پیمانمحمد امان162
3390احمد شبیرمرزا محمد 162
2367خلیل احمد علی احمد 162
0318علی حسینمحمد یغقوب162
1752آسیهمحمد حسن159.75
4625محمد وارثولی محمد 159.75
1037ارشاد اللهجلال الدین159.75
3931احمد عزت اللهعبدالشکور159.75
4593محمد ادیبحبیب الحق159.75
0181یحییمحمد امین159.75
5393محمد میلاداکرام الدین159.75
5194157.5
5012157.5
3789ذکراللهمحمد رسول157.5
0845ظفر اللهولی الله157.5
0687حسیب اللهمجیب الله157.5
0605احمد ریحانسیلانی157.5
7882نور زیمحمد عالم157.5
3576نادیهنور محمد 155.25
5174محمد کریمکرم خان155.25
5160مسیح اللهمحمد اسحاق155.25
2121سید پرویزسید لالا آغا155.25
6360ارغوانامان الدین153
4341153
5175فردینشیر محمد 153
9080153
1582153
1207مریممحمد شفیع150.75
3403150.75
3011خورشیدمحمد فرید150.75
5700محمد زمانعوض علی150.75
3538عبدالجبارعبدالقهار150.75
5326روح اللهالله محمد 150.75
9085محمد شعیبشمس ا لدین150.75
3396محمد شهابعبدالکبار150.75
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی150.75
4238سید سیرسید شیرجان150.75
2284ادریسمحمد حسین150.75
1380رامشجان داد150.75
0537شیلاعیدی محمد 148.5
3565عفتاحمد فرید148.5
4520الهاممحمد یما148.5
0520148.5
5506شفیقهمحمد عمر146.25
0976146.25
0666146.25
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 146.25
5638عمر ناصرنور الله146.25
6178نور الامینرحمت ولی146.25
4850رویاسید نجیب الله144
0815زهرهمیر عبدالاحد144
2921نیلوفرمحمد عمر144
1122غلام مرتضیرحیم داد144
1967زبید اللهزین العابدین144
5752محمد صمیمعبدالصمد144
0989محمد قیسمحد نصیر144
8654144
5169بهادرمحمد هارون144
2079ظاهرمحمد حکیم144
0098اعجاز اللهمحمد امین144
0156شبنممحمد یوسف141.75
4260پریعبدالمیر141.75
5212قند آغاخالق داد141.75
6633ولی اللهنور آغا141.75
0805محمد غلام رسول141.75
1675شایق اللهشفیق الله141.75
1451141.75
0413نیلوفرعبدالقهار139.5
1820139.5
2299139.5
5811احمد هارونحمید الله139.5
2412137.25
2506137.25
5482مژدهمحمد اکرم137.25
8324137.25
3304فاضلزلمی137.25
1141عزیز احمدنور احمد 137.25
0320خجستهعبدالودود135
0073شکریهعبدالعزیز135
6607135
0489نازیلاحبیب الله135
4683رناسید نجیب الله135
1864رحمت اللهعبید الله135
4096فریدونعبدالغیاث135
2152علی احمد عبدالودود135
1450سیاوششریف الله135
6883تهمینهاحمد زی132.75
2354لیناپاینده محمد 132.75
0251عبدالرحیمعبدالعظیم132.75
8191مجتبیمیر سعدالدین132.75
1433پیمانمحمد الف132.75
2706محمد ناصرراز محمد132.75
5872مریمعین الدین130.5
3697نبیلهبهروز130.5
1731فرحتذبیح الله130.5
1732سحرنور محمد130.5
5366خیر الدینخان محمد 130.5
3451شبیرحسینایرج میرزا130.5
2561حسیب اللهرحمت الله128.25
1307غلام مجتبیشمس الرحمن128.25
4467عبدالمجیبعبدالحمید128.25
1586احمد ضیانور الله128.25
1861مطیع اللهعبدالحنان128.25
5866حسام الدیننظام الدین128.25
0357خالدمحمد صدیق128.25
4585خواجه عبدالرافعخواجه سید محمود126
4492علی احمد عبدالاحد126
2470ماریاسید ولی126
2693اقدس جانمحمد اسلم123.75
5670زحلفضل احمد123.75
0076شکیباخان علی123.75
1031محمد ایملسردار123.75
4461احمد راشدمحمد ظاهر123.75
1372محفوظ اللهولی الله123.75
3563سادیهنذیر احمد 121.5
5603تمناعبدالمنان121.5
0013121.5
1406مرتضیسید اسحاق121.5
0234121.5
0601121.5
3608محمد مرتضیاحمد الله119.25
4230اسعماعیلمحمد حسن119.25
1646119.25
0600117
5415عبدالرحمنغلام علی117
3684محمد اسماعیلامیر الدین117
5262علی شاهپاینده محمد 117
2376محب اللهگل آقا114.75
1868حشمت اللهعزت الله114.75
2628112.5
8341یاسمینامر الدین110.25
5039رحم خداعلی مرزا110.25
1748احمد شادابمحمد یعقوب110.25
0363فرشتهفرید احمد110.25
3090108
2131ادریسمحمد فاروق108
1929108
4895105.75
8735روبینارضا الدین105.75
4449منصورعظیم گل105.75
8400معصوممحمد عارف103.5
5953صدفانور شاه101.25
5412مرسلمحمد حیدر99
0071الیاسگل نبی99
4180احمد مهدیاحمد ذکریا94.5
333490
2321ادریسشیر جان87.75
0365سید احمدسید داود83.25

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
24
31
43
52
64
72
83
94
104
113
121
134
143
153
163
173
182
191
204
214
223
231
243
251
262
274
282
294
303
311
324
332
343
354
363
371
382
392
403
414
421
433
441
454
462
473
483
494
501
513
524
532
543
551
562
571
581
591
604
612
624
633
642
654
661
673
682
691
703
712
722
734
743
754
763
774
782
792
804
813
822
832
842
854
863
872
882
891
902
913
924
934
944
951
964
971
981
994
1001
1011
1022
1034
1043
1054
1062
1073
1083
1094
1102
1112
1123
1132
1144
1154
1163
1174
1184
1192
1201
1212
1223
1234
1242
1253
1261
1274
1283
1294
1301
1313
1321
1332
1344
1353
1361
1372
1384
1393
1403
1411
1424
1431
1443
1451
1462
1474
1483
1493
1502
1513
1523
1534
1541
1553
1563
1574
1582
1592
1603