نتایج امتحان الجبر حروفی دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان الجبر حروفی دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0982رخسارمحمد عالم100
0125سحرمحمد انور100
0769مروهبزرگ100
2442قربان علیخان علی100
7435ابوبکرمحمد اشرف100
0436حشمت اللهنصرالله100
4605100
2293ظریفغلام سخی100
8471سید عباد اللهسید محمد رسول100
4757سمیر آغامحمد شاه آغا100
7355عبدالوارثعبدالقدوس100
9079100
6720فردیناحمد علی100
2451عبداللهصبغت الله100
7734ارسلانجمشید100
0265فرزانهعبدالکبیر98
2849بصیرهگلاب الدین98
1463لیمهشاه محمود98
1462مرسلسید عبدالقیوم98
2787رخسارجمعه گل98
0892صفورامحمد امین98
8243نداعطا الله98
8008انصاراحمد نور محمد 98
7867احمد ولیغرزی98
6389مشعلنثاراحمد 98
7458میوندمحب الله98
6489برکت اللهنصر الله98
6164مبشرمحفوظ شاه98
5401عبدالمومنعلی محمد 98
908198
1246خسروسید احمد 98
7538احمد شادابمحمد ظاهر98
7424نصرت اللهاحمد جاوید98
4588ارشادعزیز الله98
0998صدیق اللهحبیب الله98
4538ارمانعزیز الله98
6470ذبیح اللهعبدالرحمن98
5490انعامحفیظ الله98
6684لطف اللهمحمد رفیع98
2388نوریهگل نور98
6872فرخندهصمیم الدین96
7809فاطمهزین الدین96
1464لیمهفیض محمد 96
1126بهشتهسید محمد شاه96
113296
841696
7356فریدونمحمد اجمل96
6408عبدالواحدمحمد سعید96
7147مشعل احمد علی محمد 96
6525مهرانسمیع الله96
6869حکمت اللهمحمد سالم96
6094عبیداللهاحمد قاسم96
214296
6805تمیم احمد فضل محمد 96
7840عبدلاحدمحمد عزیز96
4181سهرابپاینده محمد 96
6552عثمانمحمد قیس96
6417سید ذاکر شاهآقا سعید96
0684احمد وسیمعبدالقهار96
468796
7504محمد صمیممحمد شفیق96
1858مصطفیجمشید96
158496
1027مسیح اللهحمید الله96
1801شهرامحاجی شاپور96
7030شادابنظام الملک96
7354عبدالقهارعبدالقدیر96
7451عمر مختار عبدالقادر96
6936احمد فیصلحبیب الرحمن96
4731محمد سلیمبابه جان96
3197مصطفیحسیب الله96
1403مختارغلام فاروق96
2052عبدالحمیدمحمد آقا96
6462طیبهمحمد داود94
7877مرسلعبدالنذیر94
3735خدیجهنور محمد 94
7404خالدهعظیم الله94
2008اسما سعیدهغلام صادق94
5137صدیقهمحمد جان94
3736شکریهرحمت الله94
7677نادیهعبدالصالح94
1303آرزوسید میران94
4673لیدادین محمد 94
7589آمنهمحمد صابر94
4843سوسنذبیح الله94
6542شملهرحمت گل94
2743مرتضیپاینده محمد 94
6728انعام اللهآقا محمد 94
7767یوسفمحمد آصف94
4310محمد ادریسمعراج الدین94
6572نصرت اللهشمس آقا94
6221عبدالمبینعبدالجلیل94
6576عبدالوهابعبدالفتاح94
2181نورالهداعبدالکریم94
0398محمد الهامغلام بهاوالدین94
6619محمد مزملمحمد داود 94
6898عبدالواحدعبدالمبین94
2785محمد شیرزیگل نبی94
6549محمد توابتاج محمد 94
2828روح اللهتاج محمد94
5625شاکر خانخان محمد 94
7343محمد اللهبهرام94
268094
2536محمد رومانپادشاه میر94
1172عابد الرحمنسیف الرحمن94
1082احمد زبیرگل آقا94
3361احمد ضیاغلام ممتاز94
6488ادریسحیات خان94
6665تمیمنصیر احمد 94
2030احمد شبیرعبدالحنان94
8268احمد مومنبهرام الدین94
604794
6899محمد جلیلمحمد نذیر94
5870انعام اللهاکرام الله94
7928محمد موسیمحمد آغا94
7542احسان اللهعبدالرحیم94
4364محمد عادلمحمد علی94
3381امان اللهامام داد94
1717مدیحهضیا الله94
1528مروهعبدالصمد94
9025منورهسردار محمد 92
6975طیبهمحمد انیس92
1386زحلعبدالستار92
8387تبسممحمد اشرف92
6540سحارهسید حسین92
0693فروزانمحمد کریم92
7850مروهلعل محمد 92
7920سحرعبدالسعید92
1341صدفشیر علی92
3136آرینمحمد حفیظ92
224792
4610سارهمحمد یوسف92
6646سمیهاحمد ضیا92
6825سمیهمحمد رسول92
7858حسناامام یار92
1169زحلسید حمید الله92
7753ماریهمحمد نادر92
6944فاطمه الزهرانور محمد 92
0868ماه رخسید امیر92
8056کرشمهحبیب الرحمن92
4573درخشاناسد الله92
7842فرشتهحبیب الله92
8186رمضاننسیم92
7808شاهینشیر افضل92
7024سید نعمانسید بهاوالدین92
8269حجت اللهعزت الله92
6959حسیب اللهضیاالدین92
1855مرتضیجمشید92
6574احمد بلالمحمد اسلم92
4194فوادعیدی محمد 92
7378عرفانبسم الله92
6554شکیبسید حسن92
2676میرویسمحفوظ الله92
8595عبدالناصرمحمد نادر92
855992
7671عبدالحفیظعبدالرقیب92
3506محمد صادقسیف الدین92
1234فرهادسید آقا92
534192
7065احمد سیرمحمد نبی92
558792
941792
6215بشیر احمد شیر علم92
2795فیصلعبدالرحمن92
7004محمد هارونعبدالهادی92
1841شمس اللهالفت الله92
2850مرید احمدفرید احمد 92
3152احمد عاصمنورالله92
7494عبدالمالکمحمد یعقوب92
2810شفیع اللهمحمد یاسین92
6306نثار احمد عبدالله92
4827حمد اللهسید محمد 92
1969صمیممحمد اکبر92
1904سهیلعبدالخلیل92
7268محمد منصوراحمد شاه90
6324بینظیرعبدالمجید90
362890
8162یاسمنخمار الدین90
6897سارهسید وزیر90
3186مریمعبدالفهیم90
6516یلداسیف الدین90
1564مریمتیمورشاه90
6920زحلشاه ولی90
0692فریالمجیب الرحمن90
7168سجیهشیرزاد90
2162سلمهاحمد ضیا90
6033فرشتهفیض الله90
3278ثناجمال الدین90
5743فریباخدا داد90
7785ریحانهمحمد سلیم90
6541مروهرحمت گل90
0288هوسیحبیب الله90
6661سلواکریم الله90
3825میرویسمحمد ایاز90
4133نورالرحمننور احمد 90
6472عبدالتمیمعبدالستار90
475690
7712محمد هلالغلام محی الدین90
5394محمد امیرکرام الدین90
6390حسام الدینقلم الدین90
8551عبدالمصورعبدالملک90
8723مجیب الرحمنمحمد ابراهیم90
307990
603590
0312محمد سجادعبدالبصیر90
041690
6770عباد اللهشفیع الله90
8504شفیق اللهامیر داد90
259490
8717امجدولی جان90
1245سید مصطفیسید محمد 90
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن90
4830غنضفرمحمد سرور90
6636احمد شاهنور محمد 90
6529محمد ولیدمحمد وحید90
0881عبدالوارثغلام سرور90
2027زهرامحمد حسین90
1690احمد فیاضفضل محمد90
2168حجت اللهاحسان الله90
0451ویس الدینغلام حیدر90
0492ذکریاعبدالحق90
0701مجتبی خانعبدالمحمد90
7003احمد شکیبمحمد قاسم88
6584لیلامحمد زید88
6776مرحبامحمد عظیم88
6707قدسیهعبدالفتاح88
5435نیلابسید عظیم88
1385زهرهعبدالستار88
6865مریمخان آغا88
6241اسراجاوید88
8644فرضیهغلام سخی88
8732مروهمحمد نوین88
8733فاطمهمحمد نوین88
1815طیبهبهاوالدین88
8036مریمعبدالله88
8299صفادل آغا88
6648آریانامحمد اضغر88
6649سمیرامحمد سمیع88
6647سوسنمحمد اضغر88
5271رعنامحمد انور88
3659مسکاغلام رسول88
4022گلثوممایل آغا88
4877زحلمحمد ابراهیم88
7344قدریهاحمد طارق88
5537شبنمعلی محمد 88
4864دیباغلام سخی88
6405شازیهمحب الله88
6855احمد جواداحمد شاه88
4242احمد شهیراحسان الله88
2483محمد سجادمحمد فرید88
6999فردینعبدالروف88
7093بهراممحمد نادر88
456488
819188
4289حیات الله محمد نادر88
7269شایقشیر محمد 88
7696هارونتاج محمد88
6230شعیبعبدالرحیم88
6327شکیبعبدالباری88
7467الله دادمحمد قاسم88
6372ادریسعبید الله88
6585یاسرعبدالکبیر88
4974احمد عمرانعبدالله 88
6218محمد رامینمحمد امان88
6146روملمحمد خلیل88
5196احمد فرهادمحمد عرب88
8552فردوسببرک88
6556فردوسحضرت نور88
7059اقبال شمسسید غوث الدین88
7087عزت اللهفضل خدا88
7365عبدالهادیزلمی88
8641داریوشمحمد ضمیر88
4829خان محمد حسین بخش88
5500منصور اللهگل محمد 88
7104محمد رفیعمحمد شفیع88
6446محمد میلادعبدالحمید88
6527سید توابسید مرزا88
2155مریمغلام دستگیر88
1496ذکیهشیر محمد88
2057شگیباافغانشاه88
1077عبدالمسعودعبدالصبور88
1883سید عبدالرحمنسید هاشم88
1751امیدمیرویس88
2368احمد رامشمحمد نبی88
1947احمد شبیرمحمد یعقوب88
2140یوسفمیرویس88
5133سید اقبالسید فرید86
6310سونیتابصیر الدین86
6777مریمعبدالفهیم86
7816فاطمه ذبیح الله86
4608نرگس سرادر حسین86
204286
7098زلیخامحمد نجیب86
410886
7814ذکیهمحمد یوسف86
7188معصومهشمس الاحمد 86
7283محمد ادریسدین محمد 86
7370محمد واسععبدالوحید86
5056عبدالقویعبدالغیور86
6630من اللهلعل محمد 86
7715سیدالهامسید فرید الله86
7387احمد بلالوحید الله86
6729جعفرکریم داد86
6611پرویزمحمد یاسین86
8262مبارزمحمد اسلم86
7094فرامرزنصیراحمد86
2072عدنانمحمد معصوم86
7022واحدعبدالوحید86
6856احمد مرتضیعبدالواحد86
8618جنیدبشیر احمد 86
148486
298986
8280سید موسیسید اورنگ زیب86
7088سید عیسیسید ذکریا86
598186
6916ثنا اللهمحمد حشم86
7142ذکریامحب الله86
7432بیژنجاوید86
7653احمد قسیمعوض گل86
1900بهارهمحمد صابر86
0049عشوهغلام مجتبی86
0377علی ساویزمحمد محجوب86
1773مسعودمحمد یاسین86
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور86
1827شاهدالدینشمس الدین86
7697مریمعبدالرحمن84
5527شایستهاحمد ولید84
7471هیلیعبدالباقی84
7781هدیهمیر جمال الدین84
1563دیانارمضان علی84
7596سحرگلاب الدین84
216784
7339مرسلاسد الله84
8352مریمعبدالروف84
3406سیاه مویعبدالرب84
8046مرسلمحمد رسول84
6927فرحتسید فیض الله84
7025زهرهاکرام الدین84
7843منیژه حبیب الله84
6588رخسارمحمد صفا84
929284
6346مبشرفدا محمد 84
6269شبیر احمد نیک محمد 84
6946سیدالرحمننیک محمد 84
7040عباداللهمحمد نادر84
5496سردار ولیعبدالخالق84
623784
7454احمد فیصلعبدالبصیر84
2182عبدالحلیمعبدالکریم84
2211عباس الدینعین الدین84
7649احمد طاهانذیر84
5926محمد دانشمحمد شاکر84
5352رشادامیر گل84
859684
1317محمد الیاسمحمد هاشم84
7051یاسرسمیع الله84
486584
7497محمد تمیمعارف خان84
6857عبدالرحیمعبدالکریم84
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری84
7737غلام صفدرنظر خدا84
6578محمد شکیبوحید الله84
6520فیصلزلمی84
6882شمس الدینشاه زمان84
1716مروهفرهاد84
1930عابده خانشاه ولی خان84
6762دیناغلام سخی82
8219کرشمهعین الدین82
6853سارامحمد ظریف82
7247رایفهعبدالعظم82
6978حسناعبدالحبیب82
6840خجستهعبدالقهار82
6839مریمعبدالقهار82
4629ساغربشیر الدین82
6248ستارهسید بلال82
7129صدیقه کلیم الله82
1531سومنمحمد نسیم82
5454فایزهعبدالفتاح82
5642کاییناتمطیع الله82
4876نورین زینتعبدالقدیر82
6743ناجیهمحمد شریف 82
6251سما صدیقیمحمد حشم82
8675کاییناتمسعود82
7927سنیاعبدالوحید82
6954مژدهاحمد زبیر82
7647حمیدهصفر82
1551برشناعبدالخالق82
1552اناهیتاعبدالخالق82
6886ستارهعبدالرحیم82
8306پرنیانمحمد نعیم82
309182
5985عبدالمختاریوسف علی82
3100محمد شریفمحمد عارف82
8496حسیب الرحمنحبیب الرحمن82
7239عمیربشیر احمد82
6909محمد اسحاقمحمد یوسف82
6476حارث ابوبکرنجیب الله82
7228مزملعبدالصبور82
8872امان اللهدولت خان82
7412عبدالرحمنعبدالمنان82
6233فردوسعبدالطیف82
2069شبیرعبدالضیا82
2820فردینمحمد عارف82
6570ابرارالحقفضل حق82
7510ابراهیمحبیب خان82
7523بشیر احمد نصیر احمد 82
260482
6143واحد اللهنقیب الله82
6121عاشق اللهنجیب الله82
6713احمد مجید خان82
4854احمد سجادمحمد عارف82
7716محمد یونسحاجی خیر الدین82
7709محمد نویدمحمد فرید82
7279سباووناحمد ضیا82
7215محمد فایزعبدالوارث82
6994محمد متینغلام سخی82
7385روح اللهنور الله82
7844حسینهفیروز احمد 82
2313هیلهمحمد اکبر82
245282
0540بنفشهاکرام الدین82
0371شبنماکرام الدین82
1718فرحنازخالد82
1167لیداخواجه عبدالواحد82
045282
6225پاینده کریم داد80
7308سارهفضل الدین80
5528شکریهعبدالکمال80
7612مصعودهعبدالمقصود80
8166مروهمحمد عظم80
4495سمامحمد وسیم80
6200بصیرهغریب الله80
8625پلوشهمحمد سالم80
7638صدف شیر الله80
4924سحرگل احمد 80
6629زهراءمحمد حلیم80
5202هاجرهعبید الله80
8181بهارهرحمت الله80
1332سمیهنجیب الله80
5305محمد ساحلمیرویس80
551780
6429احمد فرهاداحمد فواد80
3360عبدالرحمننیک قدم80
6347نجیب اللهعلی احمد 80
286280
526580
7602نور علینور احمد 80
605180
7837احمد ولیامام الدین80
7208ادریسمحراب الدین80
7524احمد حاجی رسول80
052880
5135مزملعزیز الله80
6328میرویسویس الدین80
6804الهام حامد الله80
7799محمد عمرعبدالقیوم80
8031ضیاالدینغوث الدین80
7376مبشر غلام سرور80
6441میثمفقیر حسین80
8475رامینشیر پادشاه80
1373بخت زمینعبدالحیات80
1800مرواریدخدایداد80
2210زهراعتیق الله80
1762نبیلامحمد صابر80
713180
0828الههعبدالحکیم80
2125خالدمحمد اسحاق80
0355احمد فیصلمحمد طارق80
1323عبدالرحماننظیر احمد80
7489منظور فیض محمد 78
4798ریحانههدایت الله78
7434سمیهعبدالوحید78
7456بهشتهعبدالجبار78
6809فاطمهمحمد اکبر78
6998نوریهمحمد عظیم78
5421محبهحبیب الله78
0564ناهیدمحمد قوی78
8121نازی رحمت الله78
6156سعدیهمحمد سخی78
6996صدفاحمد وحید78
1106کوثرعبدالصمد78
6758الههعبدالوحید78
8246زینبسیف الله78
8176شایستهنعمان78
3019شهلانورالدین78
509878
157578
0817شیر حبیبامیر محمد 78
6477عبدالوهابعبدالطیف78
172078
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین78
5504مزملمحمد داود78
7616عشرتاحمد فریدون78
4968مطیع اللهتیمور بیک78
2070عبدالتوابعبدالوحید78
7180ادریسذبیع الله78
7618محمد عمرغلام شاه78
4847غلام مرتضیامین الله78
0536آرمانامان الله78
7822اکیاساحمد شاه78
900178
507078
6748عاشق اللهدوران78
7810حسیب اللهمحمد نسیم78
750078
2129سید شعیبمحمد شریف78
6640سید علی سجادسید میر آغا78
6745محمد ناصرمحمد داود78
6764احمد سلیماحمد ضیا78
4945فضل امینرحمت ولی78
6227محمد وارثعبدالودود78
7395مصطفیمحمد آغا78
7136عقبهمحمد اسحاق78
0745مریمپوپل78
2145مریم نورآغا78
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن78
1692عبدالصمدمحمد آقا78
1023احمد سهیلمحمد صفا78
6628مریممحمد حلیم76
6416خدیجهمحمد حسین76
6323یلدا احمد ظاهر76
6808مرسلجمال الدین76
7246تمناعبدالعظم76
7140پلوشهغلام حیدر76
5875حمیراطاهر محمد 76
538576
4369سونمغلام فاروق76
6452خدیجهنور محمد 76
8164مرسلرشید الدین76
2098نگینهمحمد اسحاق76
7132المیرامحمد شعیب76
1002یلداعبدالرازق76
8182حنیفهسلطان محمد 76
6468مدینهغلام رازق76
7615رویانجیب الله76
8701مولودهحاجی فضل هادی76
8643مروهغلام سخی76
2422یمامحمد مبین76
7506محب اللهنقیب الله76
7887مصطفیامام علی76
7263محمد میلادعبدالطیف76
6751سبحان اللهگل آقا76
5236محمد اجملمحمد نسیم76
478476
8509زکی اللهذبیح الله76
0340عبیداللهمحمد اسماعیل76
7333محمد معیدمحمد فرید76
7411فردینفدا میر76
6736احمد مریداحمد جاوید76
2843حیات اللهسید مرزا76
6222خدا بخشکیامرز76
8440علیمحمد طاهر76
7202محمد الیاسغلام علی76
6940عبدالباسطعبدالله خان76
6142احمدمحمد رفیق76
8413عبدالوسیمعبدالوحید76
8510محمد عثمانعبدالرقیب76
7839حسیب اللهعطا الله76
6823شریفشیر محمد 76
6880امید شیر خان76
2326مسیح اللهعبدالعزیز76
1807احمد طارقنصیر احمد76
4028مدثرحشمت الله76
1535ذبیح اللهغلام سرور76
7396عبدالنذیرعبدالرشید76
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن76
6307عصمت اللهعبدالرحمن76
331476
1530بهشتهعبدالمحمد76
0105فوزیهغلام حیدر76
245476
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن76
2551معصومهشاه محمود74
6240مرسلحفیظ الله74
6239اندیشهامان الله74
6769سعدیهمحمد رضا74
7095سحرعبدالوحید74
1816سوسنعبدالغفور74
216674
6297مقدسههمایون74
6406مدیحهمحب الله74
8353دیوهغلام مرتضی74
8171رعنامحمد سلیم74
8707صدفمحمد اسماعیل74
8004حظیفهعلم گل74
8425سارهاحمد جمشید74
7736نازیهبیردی74
8183شبنمفدا محمد 74
7134مهدیکرم علی74
2183جمال الدینعبدالکریم74
0726عبدالباعثشهزاد74
6224حسین علیفیض علی74
7664الیاسنعمت الله74
623874
6247الهامعبدالهادی74
4146جوادعبدالقهار74
1758احمد عمرانبهاوالدین74
3343محمد ایوبمحمد معصوم74
6474قیام الدیننور الدین74
7495مجیبجاوید74
532674
6483محمد عمربریالی74
6373رحیم اللهنور الله74
3989عبیداللهنعمت الله74
6681احمد طیبداد الله74
7314فرزادبهمن علی74
7043احمد جمشیدمحمد نعیم74
121874
6801عبدالباسطفدا محمد74
6765نصرت اللهمحمد رضا74
6454احمد نجیب الله74
7834عبدالباعثنثار احمد 74
6349محب اللهفضل اکبر74
3165سپاسمنوچهر74
487174
2142احمد بلالعبدالمتین74
1833وحیداللهعبدالروف74
1734محمد عمرعبدالفرید74
6858زرلشتشاه محمد 72
299472
2890بنفشهحیات الله72
7455مروهعبدالبشیر72
4494ثنا محمد وسیم72
6866سوریاعبدالمقصود72
1429فرنگیسسلیمان72
0118محمد رحیم عبدالکمال72
3783دانشجان الدین72
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد72
7783عبدالناصرعبدالقادر72
6844عظمت اللهخواجه آقا72
8657سهرابنصیر احمد 72
7342محمد امیدمحمد جان72
018772
6448احمد ابراهیمشیر حسین72
568872
7525سید مجتبیسید عبدالروف72
3643مدثرمحمد هاشم72
7487عبداللهحمید الله72
5618احمد ویساحمد فرید72
7749رامشرحمت الله72
8545عبدالنصرتعبدالحلیم72
800372
6562حبیب اللهفضل من الله72
7574طوباوزیر محمد 72
0534مژگانعبدالقدوس72
2370عمران اللهرحیم الله72
0102شبیر احمدحاجی ملتان72
1721عباد اللهراز محمد72
8180حوریهعبدالرسول70
5021آرزواحمد ذکی70
1624زیبانجیب الله70
6412مریممحمد نسیم70
8049شکیبافدا محمد70
6407منیرهسید عزیزالرحمن70
131370
4831سوسنغلام محی الدین70
6415محمدساحلمحمد شریف70
0699احمد یاسرنجیب الله70
6319احمد میلادمحمد نسیم70
6592مجیب الرحمننقیب الله70
8014احمد صهیبسیف الرحمن70
5119سجادفضل ا لحق70
7169حدیث احمد نور الدین70
909170
5420فیصلسید فواد70
6388سیاوشمحمد صادق70
7427مصطفیمحمد غوث70
7544میلادمحمد شریف70
6626احمد خالداحمد وحید70
7072نعمت اللهسخی محمد 70
2312مفتاح الدینمحمد غوث70
2053عبدالربعبدالواسع70
1939نرگسخواجه حکمت68
2299نرگسعبدالواسع68
7921مرسلخلیل الله68
7885مریمعبدالبصیر68
4690سمیهعبدالبشیر68
1163هاجرهعبدالغفور68
8175تمناحیدر خان68
6711فرحنازخان محمد 68
7629محمد میهنمحمد شاکر68
7806یاسرعبدالطیف68
0383عتیق اللهعبد الله خان68
6133سمیرزبردست68
1835ذکریاباز محمد 68
4848محمد یاسرمحمد وحید68
6967احمد زبیراکرم شاه68
138168
7109فهیمحاجی فردین68
4821سید امیدمحمد داود68
6332ساحلمحمد ایمل68
3392احمد سالارعبدالخلیل68
6422حامد عبدالشکور68
6752احمد شجاعمحمد معروف68
6635شمس علیمحمد عوض68
7114احمد زبیرگوهر علی68
4855عبدالرحمنمحمد امین68
807968
495968
7450احمد خسرولعل محمد 68
7648محمد ادریسعنایت الله68
2422طوبانزیر احمد68
095968
1993امان اللهمحمد انور68
2302علی رضاءجان آقا68
1749سمیع الرحمنحیات الله68
7174ژیلامحمد ناصر66
592066
7820نیلوفرنظر محمد 66
6102معصومهنور آغا66
7026حمیراعبدالکریم66
6539ذکیهمحمد یاسین66
3367طیبهعبدالملک66
7631نبیلااحمد فرید66
2690سومانصیر احمد 66
8331صدفعبدالصبور66
4029برهانممتاز66
6768صفی اللهخان گل66
6409رامین احمد نعمت الله66
6410سید علی جوادسید حسن رضا66
042066
4789علی رضاعبدالله66
6669عزیز اللهاسدالله66
5462ذکی اللهوزیر محمد 66
2998عبدالروفمرزا نظر66
7260ویس الدینشیر احمد66
6507احمد فرهادعبدالرحمن66
2752فرقانگل حسن66
1644منصورشاهقمبرشاه66
2436فرحتحلیم خان66
2241رابعهمحمد ظاهر66
1658خالدعلی گل66
2351محمد عمرعبدالکبیر66
0866لیمهمحمد فاروق64
1392ولولهعبدالعلی64
203964
5678بهارهبهاوالدین64
3498مدینهمحمد یوسف64
7564ستارهنبی64
7108شیلامیر آقا64
6905مروهنقیب الدین64
8048شکریهعبید الله64
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق64
8423محمد آصفاکرام الدین64
6817حبیبمحمد داد64
2735نقیب محمد شیر محمد 64
560764
4437فیاضمهراب الدین64
7665محمد ابراهیمحمید الله64
7261حامد پادشاه64
6450صفدر غلام حضرت64
7122ادریسعطا الله64
6419حمیدشرافت64
0548مرشیدریس الدین64
7488سمیع اللهعبدالحمید64
0968محب اللهعبدالحیات64
8220شکریهمحمد نذیر62
4718مژگاناحمد الله62
8178فرشتهنجیب الله62
140062
8533حامدجان آغا62
8515مشعلغلام علی62
4078بهزادگل محمد 62
6232فردینمحمد فاروق62
530662
7305محمد نبیغلام سخی62
5502احمد نویدعبدالواحد62
6673قیام الدینغلام حسن62
6995محمد یوسفعبدالمتین62
5184نصر اللهمطیع الله62
8516نورالرحمنگلاب شاه62
7555انعام اللهسردار 62
7267معینمحمد شریف62
7583احمد فرزادنور الرحمن62
767662
2421نگینهفرید62
1994ذکریاکریم الله62
1757ناصرمحمد صابر62
7012رنوسمحمد مرزا60
325460
1704ثنامحمد عاصم60
7898سحرنجیب الله60
6439شریف اللهعزیز الله60
512360
1173طارقحکیم خان60
734960
6531ایملمحمد عظیم60
8648زبیدعبدالجبار60
6482عبید اللهمحمود60
6993زید احمد عبدالبشیر60
1830صبورنثار احمد60
2244محمد فیاضمحمد بشیر60
7562منورهعبدالمعصوم58
8871مرسلدولت خان58
8518ثریاآغا شیرین58
6744صدف غلام مصطفی58
8670نزاهتعبدالصبور58
8126رویاولی محمد 58
140158
911458
581058
7681حبیب اللهعبدالستار58
6719مزملعبدالهادی58
5554محمد ذاکرشاه لالا58
584858
7755حسام الدینعبدالحکیم58
4946محمد باعثمحمد شریف58
7710سید عاصمسید قاسم58
7528باخترسید رحیم58
2325محمد شهیرعبدالرقیب58
7815عبدالحمیدعبدالقیوم58
1995یونسمحمد انور58
1807عبدالنعیمعبدالطیف58
6965مدینهسیلانی56
8592زینبنعمت الله56
7828مریمبریالی56
8672نگاهعبدالصبور56
8361بهمننور احمد 56
7154سلیمانمیرداد56
8446احمد یوشفنثار احمد 56
6255صفی اللهمحمد بای56
936056
6325سید سروشسید عبدالله56
7295احمد واجدحمید الله56
6785میلادآقا جان56
500056
370556
546956
370656
252556
7572شاه آغاعبدالقادر56
6456مصطفیعبدالرحمن56
5153سلیمانوزیر احمد 56
1699بلالمحمد داود56
1916محمد ناشرمحمد بشیر56
6336هادیهعبدالودود54
017354
5093مریمسید جمال54
7533زحل غلام فاروق54
8642کبرامحمد عظیم54
8301موحدمحمد پناه54
8541ادریساحمد54
5571روید فرید احمد54
016154
7368مرتضی شهنانمحمد فرید54
4155عزت اللهمحمد اسحاق54
6709بهرام الدینمیا گل54
7811خدابخشسخی بخش54
6586شهرامعبدالوهاب54
4679رحمان الدینویس الدین54
6605فدا محمد عبدالظاهر54
7276فیض اللهمحمد سلیم54
1821بنفشهمیان آقا54
246854
2026رحیمهعبدالله54
0316عبدالستارمحمد داود54
1880احمد صمیمعصمت الله54
2054احمد شگیباحمد الدین54
1642احمد ضیانورالرحمن54
7172عبدالمتینعبدالله52
551452
0867حماسهمحمد طاهر52
9022مرسلنور احمد 52
1775وجیهخوانین52
7585بسیمهفیض علی52
7221فیصلمحمد اکرم52
7153محمد پیامروح الله52
5187توفیق احمد محمد فاروق52
7520احمد بلالمحمد کاشف52
6821وحید اللهمحمد عارف52
8500عبدالحنانمحمد حسین52
7763محمد الیاسمحمد اقبال52
7149بهزادذبیح الله52
8750رحمت اللهمحمد شریف52
222152
0756عبدالجبارعیدالجلیل52
2175توفیق اللهمحمد جان52
7698بهارعبدالصبور50
7790شکیلاعبدالودود50
8402پروانهحاجی عبدالخالق50
2245بهارهمحمد حامد50
884250
6528سمیرحاجی محمد 50
6340احمد ضیااحمد ذکی50
8548احمد فوادعبدالوکیل50
8741رامزعلی اضغر50
5400ذبیح اللهمنظور احمد 50
5997توفیق اللهسید امیر50
8645محمد تمیممحمد نعیم50
6859اسمامحمد محبوب48
6697تهمینهغلام فاروق48
693948
5464عظیم اللهالماس48
2029احمد کمیلعنایت الله48
2766احمد فیصلاحمد جاوید48
272748
5634فضل اللهغلام محمد 48
2025ساراغلام فاروق48
0410بهشتهمحمد شریف48
2141حارثعلاوالدین48
1996ابراهیموحید48
2625شکریهشاه محمود46
8360مونسهمحمد نسیم46
8627مریمبشیر الدین46
8433احمد یحییاحمد ضیا46
5442محمد عمرانعبدالاحد46
7787احمد فیصلغلام احمد 46
6732محمد غنیزمرک46
7398محمد عابدمحمد حامد46
7831محمد الهاممحمد سلیمان46
7832محمد نعمانمحمد سلیمان46
6794اسداللهغلام سخی46
7002نجیمامین الله46
6374محمد هارونصابر46
8350محمد عرفانگل شاه46
7775عظیم اللهفهیم الله46
4694ایملامیر جان46
027446
8025زهراسید عالم44
6775لیزاضیالحق44
864944
2580مطهرهعبدالوکیل44
1164منیژهنعمت الله44
7836زحل محمد اجمل44
8244حسنامختارالحق44
6712سلماعبدالعزیز44
6267نور اللهسیف الله44
6402سید ادیبسید آقا44
6716نجیب اللهامان الله44
808044
8521مقدس خانمحمد یعقوب44
7162جمال الدینحسام الدین44
2984صبغت اللهعبدالقدوس44
7584احمد فهیمنور الرحمن44
6742عرفان اللهمطیع الله44
3955حسیب اللهمحمد امان44
2024نگینهغلام فاروق44
2240پاکیزهلطف الدین44
1949بی بی طیبهعبدالواحد44
1700پرویزمحمد داود44
8163فرحنازمحمد شریف42
918542
2826فروزانمحمد علی42
8282فریحهمحمد موسی42
7222سید نور اللهسید حبیب الله42
620442
7144محمد یاسرگل الرحمن42
195242
8840احمد رشادمیرویس42
8546مدثرخلیل الله42
7746لطف اللهعبدالنبی42
6660یماعلی جان42
2179یاسمیننورآقا42
2094زینبمحمد نادر42
2128عبدالباسطسید مبشر42
1895حافظمحمد نعیم42
2042سید وهابسید ابراهیم42
8179ماجبینغلام رسول40
199040
7461مدثرعبدالغفار40
7163احمد مختارمسکین40
7101احمد شعیبعبدالواحد40
7100زبید اللهعبدالکبیر40
8105فرشادفخرالدین40
4882ضمیرعبدالاحمد 40
2344خاطرهغلام دستگیر40
1948بی بی صایمهعبدالوحید40
6710ویدانثاراحمد 38
7576مسعودحامد38
207138
058538
6982محمد ساحلملک محمد 38
7490فردینشاه ولی38
140638
8216قیس احمد نادر محمد 38
1956تمیمعبدالحبیب38
6400الهاممحمد حفیظ36
7177شبنممحمد الیاس36
6893ریحانهحبیب الله36
2794خالدعیدی محمد 36
6876محمد ندیممحمد نعیم36
7121عبدالاسد الله36
6565صمیممحمد ظریف36
7446محمد عثمانمحمد آصف36
7701مجتبیلعل محمد36
7512سید زمانسید ابراهیم36
7639سید رشادسید قند آغا34
7445مسیح اللهعبدالواسیع34
725734
2324سمیهعبدالحسین34
2286حمزهشفیق الله34
1745احمد میلادمحمد احسان34
0033ضمیر احمدعزیز احمد34
5397مروهغلام جان32
6414وجیهغازی جان32
7863عباسشهباز خان32
7868احمد علیحامد32
7102عبید اللهعبدالکبیر32
7756شهرامعبدالحکیم32
7727معراج الدینامانت الله32
7409صمیممحمد نادر32
6923فرشادنورالرحمن32
865532
1527رخسارولی محمد32
2157عبدالعزیزعبدالرافیع32
1990محمد صابرمحمد اقبال32
2009محمد ناصرراز محمد32
1387کوثرعوض علی30
7071احمد اقبالمحمد یار30
011030
6625عادلمعشوق30
926830
096630
1879ربیع اللهعصمت الله30
0669محمد شعیبنبی الله30
244830
6968زهرهمحمد یاسین28
7743رویامحمد اعظیم28
813928
984828
5452محمد میرویسمحمد طارق28
705428
7407عبدالستارعبدالغنی28
1052شعیبعلی محمد28
8051زینبمحمد یعقوب26
169626
6731ادریسعبدالرازق26
108526
133726
8506مدثرعبدالصابر26
393926
9043میلادقدرت الله26
2021زمزمهدور محمد26
1325لیلیاحسام الدین26
0326احمد عمرانرحمت الله26
551924
481124
8296محمد یاسینبریالی24
7111روح اللهرحیم الله24
8215حمید محمد مایل22
448020
1944مصطفیجمال الدین20
854018
5443محمد سلیمانعبدالاحد16
7092محب اللهعتیق الله14
7980به دفتر مراجعه کند
6951به دفتر مراجعه کند
7802به دفتر مراجعه کند
7326به دفتر مراجعه کند
3574به دفتر مراجعه کند

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
14
23
31
42
53
64
72
81
92
103
114
124
131
142
153
164
172
183
194
201
211
222
233
244
252
261
274
283
291
304
312
324
331
344
353
363
371
381
392
404
414
421
432
444
453
462
473
481
494
502

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
14
24
34
41
52
63
72
83
94
101
114
121
133
141
152
161
173
182
191
204
212
224
231
242
253
264
272
281
294
302
314
323
332
341
351
362
371
382
393
401
412
424
431
443
452
461
472
484
493
501