نتایج امتحان کانکور آزمایشی چهارم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی چهارم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق355.5
4443فوزیهمحمد داود351
4518نبیل احمد خالد احمد 351
2277نجیب اللهمحمد امین351
1322عمران اللهیار محمد 346.5
0721عبدالمتینعبدالحکیم344.25
5793344.25
0370عبدالمالکعبدالجلیل344.25
4447حامد عبدالخالق344.25
8577هارونباز محمد 344.25
4540زرلشتحبیب الرحمن342
6008فریحهعبدالمحیط342
4418مرسل گل احمد 342
1583مهرینسلیم شاه342
5229هارون احمد نصیر احمد342
0627زعیمشیر احمد 342
2346پروانهعبدالبشیر339.75
1072هوسیعبدالحلیم339.75
4422فاطمهمحمد صدیق337.5
4474رونازقمرالدین337.5
0595پروانهعلم الدین337.5
0053الهام الدینامیرجان337.5
8586مینه محمد صدیق335.25
0857فرحنازحکیم الله335.25
1945منیر احمد فهیم احمد 335.25
8487نوید احمد فیروز احمد 335.25
0040عبدالمختارعبدالمنان335.25
0617فایزعبدالفتاح335.25
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه335.25
0146تهمینهعبدالواحد333
4222حسیب سلیمانوزیر محمد 333
2797سجیهسید محمد330.75
5630سوماذکر الله330.75
8476سمیع اللهقند آغا330.75
4615منصورالله محمد 330.75
7064محمد الیاسحبیب الرحمن330.75
2460بصیرهویس330.75
3404یلدامحمد سلیم328.5
1258عمرانغلام مصطفی328.5
5742صمیممحمد صابر328.5
2461مروهمطیع الله328.5
0157شبنممحی الدین326.25
0268ساجدهعبدالروف326.25
7171نهایشعبدالمحفوظ326.25
0525ملالیشفیق الله326.25
0290نرگسمحمد رسول326.25
0653احمد اللهعبدالطیف326.25
1171الیاسعبدالعلیم326.25
4468صدفعتیق الله324
5090مروهمحبوب الرحمن324
8578شیر خانمیرا جان324
2311مدثراللهبهرالدین324
1959محمد حسنمحمد وزیر324
1509احمد فرخاحمد شفیع324
4723فاطمهشاه ولی321.75
5682یاسمینمحمد شفیع321.75
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی321.75
0028محمد اقبالفرید احمد 321.75
6073محمد بشیرمحمد جان321.75
0361عبدالباسطعبدالاحمد321.75
2142ایملنصیر احمد321.75
0680اجملنور احمد فهیم321.75
2112سمسور الرحمنفدا محمد 321.75
0150ابن امینمحمد آصف321.75
0215آیدامحمد فواد319.5
3305صهیبهعبدالقدیر319.5
5683حسینامحمد اسماعیل319.5
0006احمد شعیبمحمد طیب319.5
0051احمد راشدامین الله319.5
2505بلالمحمد قاسم319.5
2643زینبشیرعلی317.25
0371جواد احمد فواد احمد 317.25
0062عمران انوشمحمد نعیم317.25
0611مریمفرید احمد 317.25
1666خدیجهشمس الدین315
6321عمرانشیر آقا315
0007اسد احسانمحمد حامد315
0540صفی اللهمحمد عوض315
0925محمد یاسینعبدالقهار315
0393سید یوسفسید حامد315
5778محمد نجیممحمد حکیم315
1557احمد مدثرندا محمد 315
1488مهریهمحمد اسحاق315
1152خدیجهعبدالجبار312.75
0928312.75
4373نورستاعبیدالله312.75
6065خنجراسلام الدین312.75
0055محمد فاضلآقا گل312.75
1819ساجد احمد غلام ابوبکر312.75
0093امان اللهمحمد خالد312.75
0843احمد خسرواحمد جان312.75
5600عبدالمنصورعبدالبصیر312.75
0724عبدالجبارروکی312.75
6199محمد عبادالرحمنامر الدین312.75
0915زینبمحمد کریم310.5
1867بسیناعبدالقیوم310.5
5667310.5
6194حامدمحمد جان310.5
5016عبدالباریغلام رسول310.5
0264احمد مبشرحشمت الله310.5
0201محمد عاطفمیر آقا310.5
0860گلاب الدینمعراج الدین310.5
1528احمد صدامفضل محمد310.5
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم310.5
0485احمد شکیبشیر پادشاه310.5
1537سید محفوظامیر حمزه310.5
0806310.5
0913پریساغلام عباس308.25
5373مصطفیعزیز الله308.25
1987رفیع اللهداد الله شریف308.25
1925احمد مدثرعبدالصادق308.25
0097ادریسمحمد شرین308.25
0612عزیزغلام سرور308.25
4040نکهتمحمد داود306
4017عادلهامیرجان306
0034فهیمهمحمد محسن306
5775نیلوفرمحمد عثمان306
2680عبدالحیعبدالاحد306
2041فریدونمحمد اجمل306
9859306
4308احمد خیاماحمد شاه306
5761دیباتاج محمد 303.75
2306ضمیرهسلطان محمود303.75
4429نیلا صباوحید الله303.75
1603شملههدایت الله303.75
0263هدیهعبدالجبار303.75
1920لیمهعبدالحمید303.75
5167محمد فرشادجنت گل303.75
2097محمد تقینظر علی303.75
0163مروهنجیب الله303.75
0570هدیغلام فاروق301.5
3409ساراضیا الدین301.5
2550ډیوهمحمد حنیف301.5
1577نرگسنجیب الله301.5
0307احمد زاهدنورعلی301.5
5599فریدعبدالجمیل301.5
5213میر ادریسمیر محمد نعیم301.5
2642شبنممحمد تقی299.25
2166طایبهقلندر شاه299.25
0937مایدهمحمد رفیق299.25
1866مروهعبدالقیوم299.25
6060عبدالباعثعبدالصمد299.25
1017فرشاد آقا محمد 299.25
5851نجیب اللهعبدالستار299.25
0354ماهدشفیع الله299.25
5367محمد تمیمکرام الدین299.25
1448سونامحمد رحیم299.25
5897لیزاحاجی فدا297
2784شبنممحمد شاه297
2408خدیجهامین الله297
0236سکینهسید سکندر297
0507297
0183سمسورمحمد عارف297
5636محمد عثمانسردار محمد 297
8747امید بشیر احمد 297
1974روح القوامعبدالقهار297
4692ظریفعبدالطیف297
3254بهارهولی احمد294.75
2443سمیهعبدالروف294.75
2332یلدامحمد ظاهر294.75
0235مروه سید سکندر294.75
5751حمیرامحمد عثمان294.75
6295مرسلبومان علی294.75
4192فرزادعبدالحلیم294.75
4167عبدالعزیزمحمدالله294.75
0732فردیننصیر احمد 294.75
2365294.75
0310حکمت اللهخان محمد 294.75
1117بلالوحید الله294.75
4286محمد عمرانمحمد فضل294.75
0660محمد شعیبعبدالواحد294.75
4749نصرت اللهفرید294.75
0199مروهذبیح الله292.5
1345زهراخواجه ظفر292.5
3604رویناگل محمد 292.5
0231پروانهشفیع الله292.5
3435مرسلمحمد ابراهیم292.5
3216آمنهنور الدین292.5
1593نادرعلیغلام سعید292.5
2517محمد مبشرمحمد عمر292.5
1617سید محبوبسید محفوظ292.5
1802کاییناتسعدالله290.25
1539فریدهعبدالرازق290.25
3593زهرهشمس الحق290.25
1436عزیز اللهامام علی290.25
0202کوهسارحسیب الله290.25
6642عمران اللهسید حبیب290.25
0661احمد ذکیعبدالستار290.25
8774احمد شفااحمد الله290.25
4559عبدالسلیمعبدالکریم290.25
2031فریدونامیر خان290.25
4832جمیل الرحمنتاج محمد 290.25
5401290.25
0912شگوفهمنیر288
6087ثناعبدالصادق288
1065صفیهفضل الرحمن288
3968الههعبدالقادر288
2561حسیب اللهرحمت الله288
4459فرزادمحمد عارف288
0189احمد مجیبمحمد اقبال288
0878عبدالفهیمعبدالقیوم288
0130احمد فیصلبریالی288
1270نوشادفیض محمد 288
4444285.75
2144سونیلاعبدال محمد 285.75
4746مریمعبدالقدیر285.75
0149زرمینهصالح محمد 285.75
5315حشمت اللهشیرین آغا285.75
0445احمد شعیبمایل آغا285.75
8684توحید احمد عبدالفتاح285.75
5316فطرتفرید احمد 285.75
0063عمر سروشمحمد نعیم285.75
5850صدیق اللهذبیح الله285.75
5831آمنهمحمد سعید283.5
3167283.5
5286عفتامیر جان283.5
4324هجرانمحمد طاهر283.5
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن283.5
4460عبدالحیعبدالقدیر283.5
0664عباداللهعبدالحی283.5
0654امیر الدینصلاح الدین283.5
0117جوهر محمد گران محمد283.5
1040ثنامحمد ایمل281.25
3577حبیبهعبدالحمید281.25
0911عابدهمحمد شفیع281.25
5914مدینهعبدالوهاب281.25
5765هدیهحبیب الرحمن281.25
2447سعادت اللهنجیب الله281.25
1795عبدالسلیمعبدالحمید281.25
0026محمد حامدتاج محمد 281.25
0270محمد یحییخیال محمد281.25
2209مهرانعبدالوکیل281.25
7669279
5783279
6195مرسلاحمد شاه279
0121سهیلسخی محمد279
0341احمد نویدعبدالحبیب279
0561حامدسید آور279
0335نثار احمد عبدالعزیز279
1641سلیمانداد محمد 279
0555سلیمانرحم خدا279
1453276.75
4835لیمهمحمد عظم276.75
1101سلسلهنجیب الله276.75
0226سهیلاسید محمد276.75
1825مینهفیض محمد276.75
4682عبدالرحمنعبدالخالق276.75
0399سید مصطفیسید اسماعیل276.75
0401سید مرتضیسید اسماعیل276.75
0103سید الیاسعبدالرحیم276.75
8950طارق عزیز عبدالستار276.75
8575فرمانحشمت الله276.75
0296طلب الدینغوث الدین276.75
4576محمد الیاسغلام محمد276.75
8582محمد طاهرعبدالقدیر276.75
0386ذکی محمد عیسی276.75
2328احمد ظاهردر محمد 276.75
6006محمد راتباحمد سمیع276.75
6093عبدالبشیراحمد علی276.75
1353بهمنعبدالمحمد276.75
3170جلوهعبدالرحیم274.5
1621بی بی رحیمهنورالدین274.5
6192مروهمحمد عزیز274.5
3244274.5
2349نازوعبدالحسیب274.5
6138حبیبههمایون274.5
4498هنگامهحلیم جان274.5
0433رفیع اللهمحمد نادر274.5
0553احمد میلادجلندر خان274.5
5018بلال احمد محمد عثمان274.5
0581محبوب اللهسلیم274.5
1707مزملمحمد عباس274.5
4535شایق اللهنجم الدین274.5
5281محمد حامدمحمد رحیم274.5
1657سنیهعنایت الله274.5
1562سجادسید ناصر274.5
0869عبدالرحمنخدا داد274.5
2999ام البنینسخی داد272.25
5604نگینهجمعه خان272.25
0956فرخندهحکیم الله272.25
5208جاهدملا محمد 272.25
0100272.25
4587احمد صمیممحمد نسیم272.25
5237272.25
4438دانیالحبیب الله272.25
4534احمد فایقعبدالغفار272.25
0820احمد فرزادشیر افضل272.25
1097270
2027هاجرهوحیدالله270
5996اقلیمامحمد باقی270
5852برشناعبدالرازق270
5594فریمامحمد رسول270
3583صبنانعمت الله270
6359فهیمهمحمد ذکی270
4400نقیب اللهاحمد ادریس270
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله270
4581سید مبشرسید عزیز الله270
1791نصرت اللهعبدالواسع270
2297اکرام اللهنجیب الله270
6366عبدالمبینعبدالخلیل270
5014زیارملشیر محمد 270
1114زبیرفضل احمد 270
0825فرشاداحمد گل270
2869روح اللهعبدالحبیب270
5713الیاس نظر محمد 270
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ270
5899حسیبافریدون267.75
0009حماسهشیر محمد 267.75
4641احمد فرزادگل آغا 267.75
8269حجت اللهعزت الله267.75
0498احمد عمراناحمد جاوید267.75
0757شفیع اللهحشمت الله267.75
3881محمد عمرانمحمد امین267.75
0604عبداللهچاریارقل267.75
2148نصیربصیر267.75
2244265.5
0152فاطمهخیر محمد 265.5
0330حسناعبدالصمد265.5
0049عبدالمدبرعبدالله265.5
5858محمد حسیبمحمد حنیف265.5
4434عبدالرحمندلاور خان265.5
1160علیممتاز265.5
8686عتیق اللهحمید الله265.5
8688فردین سروشمحمد حنیف265.5
1368فیصلعبدالقهار265.5
5697سید حنظلهسید حشمت الله265.5
0099احمد وارثنجیب الله265.5
0874محمد مصطفیعبدالولی265.5
5595سیماعبدالمنان263.25
5603تمناعبدالمنان263.25
0598زهره
نصیر احمد 263.25
3943263.25
1378مدثر اللهحسیب الله263.25
5833محمد صمیمشیرین آغا263.25
5982محمد نوازالحقعبدالجبار263.25
5659احمد سیرغلام یحیی263.25
0382جمبیر احمد فضل الرحیم263.25
2559شیرزیبریالی263.25
3376آزادهبشیر احمد 261
0392حسیناعبدالستار261
5245ملالیمحب الله261
4997عاقلهامان الله261
0381یلدا لطف الله261
0142عبیداللهمحمد 261
6068فهیم اللهامیر خان261
0056میلادرجب علی261
5965میلادذکریا261
0883آرشعبدالحنان261
1339سید طاهاسید سروالدین261
1176میلادعبدالمتین261
0906شادابخدا داد261
5828عبدالوهابمحمد نذیر261
5168زبیرگل جان261
1439ملیلامحمد یعقوب261
0996محمد ظریفمحمد شفیع261
5347تبسممحمد همایون258.75
0477مریمرحمت الله258.75
1689فاطمهمحمد رحیم258.75
4618الهامعبدالودود258.75
1735محمد حسیبمحمد نعیم258.75
0502احمد ذکیضیاالله258.75
2149میونددلاور خان258.75
4476عبدالجلیلعبدالرحیم258.75
5001فیصلعیدی محمد 258.75
0169بشار احمد سنت الله258.75
1442صبغت اللهعبدالرازق258.75
0603اسد اللهرحمت الله258.75
0914یسراعبدالقهار256.5
6464هیلیمحمد طاهر256.5
2065نجواهمایون256.5
7912256.5
8746سیاووشنجیب الله256.5
1198محمد میکایلفضل الرحمن256.5
4542مصدقذبیح الله256.5
6101محمد حاشرمحمد کریم256.5
1171ابراهیمرحیم داد256.5
8337عتیق اللهغلام علی256.5
1957نعمت اللهحضرت ولی256.5
0143بشیرالدینبصیرالدین256.5
0047محمد الهامعبدالمعصوم256.5
4914نیلوفرمحمد فرهاد254.25
0197زهرهمحمد هادی254.25
0644سمیهمحمد حسن254.25
1115بکتاشوحید الدین254.25
8527خواجه اقبالخواجه سمیع254.25
3438احمد سیرسلطان محمد 254.25
2254محمد اسماعیلمحمدابراهیم254.25
6471متینعبدالواحد254.25
1035محمد راشدرحم الدین254.25
3354قدرت اللهمحمد نعیم254.25
4239مطیع اللهمحمد علی254.25
2302محمد جاویدمحمد حسین254.25
0647گهرعبدالمبین254.25
0443ضیاالحقمحاکم خان254.25
2908مریمعبدالقدیر252
6381عابدهضابت252
5994لیمهمحمد داود 252
5657سحرشاه ولی252
1146وسیمجان الله252
0677ایمانعلی مرزا252
6070حمزهعبدالمبین252
2287رامینمعراج الدین252
6015میترانور احمد249.75
0674شیبانجم الدین249.75
0815زهرهمیر عبدالاحد249.75
1553شکریهعبدالعزیز249.75
1100حمیدهنوروز249.75
0844محمد اقبالمحمد ایوب249.75
0269کامرانعبدالجبار249.75
5717فرشیدسید میر249.75
8444محمد کامراننصر الله249.75
8872امان اللهدولت خان249.75
2234عبدالحقمحمد انور249.75
0123عزت الله احمد الله 249.75
0092بهرام خانعبدالرازق249.75
3374سومنعبدالکبیر247.5
6020عبدالواسیععبدالرب247.5
1637احمد راشدنجیب الله247.5
0987منصورشیرین آقا247.5
0292247.5
1687متینننگیالی247.5
8569عمراندل آرام247.5
3006احمد ولیدشیر محمد247.5
0388صدفقطب الدین247.5
0435میوند عبدالغفار247.5
4913رخسارمحمد فرید245.25
4752245.25
1690مروهمحمد رحیم245.25
0631سهراببسم الله245.25
4625محمد وارثولی محمد 245.25
0547احمد فریدعبدالوهاب245.25
5753محمد امینمحمد امان245.25
0651شیرالرحمنگل الرحمن245.25
0038حمیداللهروح الله245.25
3361245.25
0387مسرتقطب الدین245.25
0010محمد مهدیمحمد ظاهر245.25
1675شایق اللهشفیق الله245.25
0673همانجم الدین243
2167سحرمحمد یوسف243
6380زینباسد الله243
2316محمد زبیرضمیر محمد 243
1609عابدغلام حیدر243
2370احمد شبابمیرعلی243
1508محمد عمرمحمد ضمیر243
1023محمد شریفخان علی243
1571فردینخیر الدین243
4620بهشته محمد امین240.75
2599اسمافیروز الدین240.75
1188240.75
4666ام البنینمحمد اسماعیل240.75
0091بی بی اقرأنور محمد240.75
6296زرمینهقربان علی240.75
0822محمد سمیرمحمد آصف240.75
4586عبدالتوابعبدالوهاب240.75
5205240.75
5629یمامحمد حنیف240.75
1641بصیرهمحی الدین240.75
0124اصیلامحمد اسحاق240.75
1364عبدالوارثعبدالرازق240.75
0225نجیبهسید محمد238.5
0309صنمنور آغا238.5
4336شقایق حمید الله238.5
1646238.5
3702تهمینهعبدالستار238.5
2433ارمغانمحمد شعیب238.5
1525فیصلمحمد آصف238.5
0010نجیب محمدشیر محمد 238.5
1681میرجممستی بیک238.5
1688میوندعنایت الله238.5
1540فاطمهشاه آغا238.5
0125مرسیلامحمد اسحاق238.5
1996تهمینهعاشور محمد 236.25
3580هدیهعبدالعلی236.25
1761باسطهعطا محمد 236.25
8666سحر حیات الله236.25
0538زهراجمشید236.25
3411فاطمهخان آقا236.25
0360حکمت اللهکفایت الله236.25
6075حمید عظیم خان236.25
0027عبدالواحدتاج محمد 236.25
1764سهرابمحمد معصوم236.25
0443علی رضاحفیظ الله236.25
8617شاهین شاه ظفر شاه236.25
4909عبدالرازقعبدالقدوس236.25
5592احمد صیاممحمد عمر236.25
6166محمد بلالمحمد نادر236.25
5164236.25
9209محمد رسولغلام غوث 236.25
1039ذبیع الله غلام مصطفی236.25
2225سحرسید احمد 234
4566بسیماسید هاشم 234
2600غزلحسیب الله234
2694زهراعزیزالرحمن234
2350دنیابشیراحمد234
5114شریفهعبدالمحمد 234
4448صبورعظیم گل234
6198حسیب اللهغلام سخی234
3907میکاییلعبدالشاه234
0845ظفر اللهولی الله234
1225بختیاررحمت الله234
0967حمزهفرهاد234
4939شاهرخعبدالکریم234
6425یاسرعبدالرحیم234
4574احمد روشانهمایون234
1367سمیع اللهعبدالروف234
1435اسماجاوید234
5666231.75
5766حسینامحمد مختار231.75
1343نیلوفرفواد231.75
0421مدینهامیر گل231.75
6424ادریسعبدالکبیر231.75
0349وحید اللهنعمت الله231.75
0551محمد شایقعطا محمد 231.75
4570شریف اللهجاوید231.75
3129منصورعبدالهادی231.75
5740سمیع اللهشمس الحق231.75
0167سید عقیلسید حسن231.75
4824مسعودهداد محمد 229.5
2393بی بی فاطمهغلام رسول229.5
4755صدف عبید الله229.5
5955صدفرجب علی229.5
5055229.5
0685شمسیهگل میر خان229.5
4992عبدالظهورعبدالقیوم229.5
1321عطا اللهخلیل الله229.5
2184حامددولت نظر229.5
3606فیصلحبیب جان229.5
0422نجیب اللهآدم خان229.5
6846محمد بلالهمایون229.5
5707محمد خلیلمحمد قاسم229.5
5283شبانهدلاور خان227.25
3779آمنهمحمد یاسین227.25
1919سلیمانعبدالطیف227.25
0625227.25
2520حسیب اللهعصمت الله227.25
0158وحیداللهعبدالواحد227.25
4328احمد عابدخدا داد227.25
6729227.25
0294احمد سمونپادشاه افضل227.25
0853رفعت اللهعبیدالله227.25
1062محمد سلیمانمحمد داود227.25
1815225
1534محمد آصفمحمد نعیم225
1350احمد مسعودفضل الرحمن225
6067میرویسغلام حسین225
5676محفوظ اللهمحمد عثمان225
0821احمد شیرزادشیر افضل225
1434برکت صفرعلی225
3303میلادعبدالقیوم225
0152محمد منصورمحمد رحیم225
5912222.75
5243زهراداراب222.75
4531وجیههعبدالجلال222.75
3651مومنهقربان علی222.75
2416صفیهمحمدالدین222.75
1907محمد صابرمحمد نسیم222.75
1546محمد حامدحسین داد222.75
4538222.75
1461احمد فیروزعبدالسمیع222.75
1398ادریسعاشق الله222.75
1779نیلوفرسید رضا شاه220.5
1316220.5
4567سلماسید هاشم220.5
5826شیباعبدالبشیر220.5
3700فرحنازعبدالبشیر220.5
1638شهیرعبدالقدیر220.5
1653محمد نبیمحمد شفیق220.5
0077نبیلهگل نبی218.25
1013احمد بکتاشمعراج الدین218.25
4663احمد فرزادمحمد علم218.25
5669مسیح اللهحبیب الله218.25
2366فضل احمد عبدالاحمد 218.25
0147محمد آصفغلام عباس218.25
1257میلاد احمد مشتاق احمد 218.25
2801زبیرعبدالحمید218.25
1883حکمت اللهسید احمد 218.25
4593محمد ادیبحبیب الحق218.25
1590218.25
0220احمد شعیبمحمد لقا218.25
5252ماه منیرعزیزالرحمن216
0397نور جهانمحمد سلیمان216
4529فاطمهرضوان الحق216
2364خاتمه بختیاری216
6207عبدالمتینمحمد نسیم216
2362محمد ضمیرعبدالهادی216
0546محمد الهاممحمد شعیب216
4096فریدونعبدالغیاث216
5591هدایت اللهعبدالرحمن216
4503نجیب اللهرحمت الله216
5606حمید اللهعبدالله 216
0814الیاسمحمد رحیم216
3878احمد مدثرخدای داد216
0851محمد بصیرمحمد شریف216
9917213.75
6083فاطمهنور احمد213.75
2189پرمیلاغلام سخی213.75
0508محمد شعیبعبدالحی213.75
4502هارونغلام محی الدین213.75
1037ارشاد اللهجلال الدین213.75
8719ذبیح اللهنور محمد 213.75
5781بکتاشعبدالجبار213.75
6181امید وطن شاه213.75
3696حشمت اللهحفیظ الله213.75
2353احمد بلالوحید الله213.75
1659حمایت اللهامان الله213.75
3375مهنازامان الله211.5
1596211.5
0785طیبهفضل الدین211.5
8581دیدهسید داود 211.5
1700مریمنورالرحمن211.5
0140احمد ولیددر محمد 211.5
6836حبیب اللهبسم الله211.5
0487احمد فیاضمحمد آجان211.5
7779سهیل احمد عبدالبصیر211.5
5586ادریس خانمحمد نظیم211.5
6205رشادمحمد ضیا211.5
8778وحیدحاجی مرزا211.5
4506سبحان اللهسمندر211.5
1617نازیه معقول211.5
1568فروزانعبدالله211.5
0127انیتامحمد قیوم211.5
1102احمد موسیعبدالمجید211.5
0156شبنممحمد یوسف209.25
0090فاطمهنور محمد209.25
4528صباجان آقا209.25
1554ماروزهعبدالحکیم209.25
1070سارهعزیز احمد 209.25
8385اقبالغلام حسین209.25
1094عمران احمد شهاب الدین209.25
8591امید عبدالقادر209.25
5173عبدالباسطعبدالولی209.25
0024صفت اللهنیاز محمد 209.25
8890209.25
6633ولی اللهنور آغا209.25
1474سید عبدالسلامملا سید چمن209.25
1297حسنامیرزا محمد207
5773صفامحمد وسیم207
3434یاسمینحسیب الله207
6021کبراعبدالواحد207
4800عبدالحیعبدالهادی207
1967زبید اللهزین العابدین207
1303207
1124207
8379عبدالباری عبدالسمیع207
0605احمد ریحانسیلانی207
1660نصرت اللهجان محمد 207
6615مریمنور محمد 204.75
9172204.75
5631صدفمحمد ابراهیم204.75
1363سحر میرویس204.75
6001ممتازمحمد قسیم204.75
1519طیبهغلام رازق204.75
5575پیمانخواجه زمان204.75
4598حاشرشاه محمود204.75
5345شاه رخمحمد حیدر204.75
2867محمد اسحاقعبدالمالک204.75
3273امان اللهغلام محمد 204.75
3957202.5
5716پیمانمحمد امان202.5
4165منصورمحمد اسماعیل202.5
1158عبدالستارقیام الدین202.5
0057سلیمانشین گل202.5
0098شمس اللهگل لالا202.5
0028فاطمهاحمد وحید202.5
4771پریساعبدالرسول200.25
7668200.25
5091فایزهمحمد اسماعیل200.25
6100آمنهمحمد قاهر200.25
9454200.25
8579من اللهعبدالحبیب200.25
1444عبدالمجیبعبدالمجید200.25
6505حسیب اللهعبدالله200.25
0453عبداللهمحمد سلیم200.25
2104قیسمحمد داود200.25
0649فطانهمظفرالدین198
4583نرگسمحمد رفیع198
0784نسترننظام الدین198
4730شرارهشجاع الدین198
4541صابرهعلی محمد 198
4927احمد رشادرحمت الله198
0985محمد یوسفعبدالحبیب198
0479حشمت اللهحبیب الله198
4455حسیب اللهعقل الدین198
6139195.75
3675برینعبدالحبیب195.75
0132ناهیدفهیم الله195.75
2492خورشیدعبدالغنی195.75
4537سید امان اللهسید کبیر195.75
0144سید مصطفیحسین آقا195.75
1041هلالمحمد اضغر195.75
9812195.75
1910احمد قیسعتیق الله195.75
5244زحلنصر الله193.5
1240بهشتهعبدالرحمن193.5
1247حمیدهغلام عباس193.5
5102مدینهصفی الله193.5
5951رقیهمحمد نذیر193.5
0083سوسنمحمد امین193.5
0308نقیب اللهکفایت الله193.5
2564احمد بلالمعین الدین193.5
6202193.5
3650عبدالناصرسید احمد 193.5
5095محمد ندیمعبدالسعید193.5
1028ذکراللهمراد علی193.5
0181یحییمحمد امین193.5
0416عبدالمومنعبدالمبین193.5
1504زین العابدینرحیم الدین193.5
1731فرحتذبیح الله191.25
5092مرسل نادر شاه191.25
6466حسیب اللهداد الله191.25
4270عبدالطیفعبدالعزیز191.25
0711رفیع اللهرحمت الله191.25
2367خلیل احمد علی احمد 191.25
0126عایشهسید اقبال191.25
1578سغیبمحمد نور191.25
0105سارهشاه آقا189
2921نیلوفرمحمد عمر189
6189ربابه غلام حسن189
4856سلماخوش نظر189
2444بلالمرزا خان189
4520الهاممحمد یما189
2354لیناپاینده محمد 186.75
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم186.75
5700محمد زمانعوض علی186.75
7084عبدالروفزلمی186.75
0204عبدالمتینعبدالعزیز186.75
5385مسکامحمد داود184.5
5698انعمعبدالقهار184.5
9158عبدالله خانخوانی خان184.5
3864184.5
0115همایونصفا الدین184.5
6452184.5
0484محجوبهمیرویس184.5
0852هنگامهغلام حضرت182.25
4589رویداعبدالقاسم182.25
4261حسنقاسم علی182.25
4425سید حسینسید یوسف182.25
8191مجتبیمیر سعدالدین182.25
2471مدینهمحمد اسرئیل182.25
5210نازیهحمید خان180
2933فریبامحمد اسحاق180
1095180
2133منصورشاه مقصود180
0804عبدالبصیرگلا جان180
9080180
8588احمد صهیبمحب الله180
1119احمد یاسرفیاض180
0467صدامغلام نبی180
4546رحمت اللهیار محمد180
5916سید محمودسید محبوب180
1655روح اللهاسدالله180
0312وارثنجیب الله180
1677عبدالرافیععبدالواسع180
7599ثنامحمد عمر177.75
6263177.75
0400177.75
8748شمس الهدامحمد غلام 177.75
2289علی اصغرنصیر احمد177.75
5393محمد میلاداکرام الدین177.75
5379عبدالواحدمحمد اکبر177.75
1962ادریسطاهر حسین177.75
0045صوفیه میر سعید177.75
1654177.75
4426عفیفهمحمد عیسی175.5
5211ناجیهمحمد مقیم175.5
1107مرحباعبدالغفور175.5
0168اورانوسعبدالرسول175.5
0145صدفعبدالجبار175.5
4929فرشتهچراغ علی175.5
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 175.5
9176رضوانمیر آغا175.5
1635عبدالسمیععبدالحفیظ175.5
5253احمد اقبالمحمد عثمان175.5
4504شفیقمحمد رفیق175.5
5959175.5
4238سید سیرسید شیرجان175.5
1616شازیهمعقول175.5
1450سیاوششریف الله175.5
0154ذکیهشمس الاحمد173.25
0537شیلاعیدی محمد 173.25
6208زهرامحمد حامد173.25
5952مسکاشاه محمد 173.25
0173مریمغلام مصطفی173.25
4021173.25
2212شهریارعبدالودود173.25
1219رفیع اللهنجیب الله173.25
5292173.25
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی173.25
0318علی حسینمحمد یغقوب173.25
1549محمد مصطفیمحمد سمیر173.25
6090خرماهکامل بیک171
2747بصیرهمحمد حسن171
1085171
4445سحرفضل الدین171
4950عشرت اللهگل شاه171
4799عبدالودودعبدالهادی171
2590فرهادحیات الله171
3692171
2062محمد حامدمحمد فرید171
4650سیف اللهگلاب خان171
1693سید محمد رضاسید صادق شاه171
1868حشمت اللهعزت الله171
1212هدایت اللهمحبوب الله171
5321بلالمحمد صدیق171
1345محمد معصومابن امین171
0076شکیباخان علی168.75
5921سمیهمحمدعلی168.75
5413شمیممحمد حیدر168.75
1380168.75
5705فرخندهاسد الله168.75
6360ارغوانامان الدین168.75
3684محمد اسماعیلامیر الدین168.75
1135168.75
2025168.75
9085محمد شعیبشمس ا لدین168.75
5364صدیقه عبدالحفیظ166.5
5811احمد هارونحمید الله166.5
3399احمد شعیبنثار احمد166.5
9042166.5
0426بلال محمد کبیر166.5
0046محمد صمیمسلیم شاه166.5
8597احمد رشاداحمد شاه166.5
2284ادریسمحمد حسین166.5
4260پریعبدالمیر164.25
2335شگوفهدل آرام164.25
6256ستایشولی محمد 164.25
2693اقدس جانمحمد اسلم164.25
4032سوسنمحمد هارون164.25
3348محمد نذیرمحمد کبیر164.25
1354164.25
0626احمد اللهصدیق الله164.25
5160مسیح اللهمحمد اسحاق164.25
3558صمیممحمد اکبر164.25
8654164.25
5863164.25
1748احمد شادابمحمد یعقوب164.25
1440مصطفیعبدالمتین164.25
3563سادیهنذیر احمد 162
6257سهیلامراد محمد 162
0480کوثرمحمد عارف162
3225162
4931هدایت اللهرحمت الله162
4679162
2116عبداللهنورالله162
0981امر الدینعبدالمنان162
3670احمد سیرغلام حضرت162
3292عرفانعبدالغفار162
1369ثنااللهنور آغا162
1752آسیهمحمد حسن159.75
6795سایمهمحمد ناصر159.75
2334ژالهدل آرام159.75
1352لیدامصطفی159.75
3564نور الههسید فرید159.75
5412مرسلمحمد حیدر159.75
6242سمیع اللهمحمد اسلم159.75
1141عزیز احمدنور احمد 159.75
0805محمد غلام رسول159.75
2506157.5
8601هدیهامین الله157.5
0320خجستهعبدالودود157.5
4911برشناعبدالولی157.5
1317محمد الیاسمحمد هاشم157.5
0141میرزا حسینمحمد رضا157.5
4743157.5
8665وسیع اللهعبدالمعروف157.5
0412زلیخااحمد جاوید157.5
0197محمد بلالمیرویس157.5
0994الیاسغلام حسین155.25
1638عبدالوارثعبدالصبور155.25
1412ادریسمحمد یونس155.25
8682عایشهعبالظاهر153
3323153
3931احمد عزت اللهعبدالشکور153
1586احمد ضیانور الله153
5326روح اللهالله محمد 153
5293153
8102جمعه خانمحمد دین153
8131150.75
5672احمد تمیمغلام صدیق150.75
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 150.75
4577محمد اسماعیلنافع الدین150.75
4478احمد محمد نعیم150.75
4293محمد هادیعبدالحمید150.75
1795صادق اللهخواجه دین محمد150.75
5995تمنااکرم بیک148.5
5739مصطفیعبدالله148.5
1179عبدالمبینآقا پادشاه148.5
3396محمد شهابعبدالکبار148.5
1596کرشمهمحمد نادر148.5
4457مینامقصود146.25
3115نیلابعلاوالدین146.25
8341یاسمینامر الدین146.25
5056146.25
0666146.25
0559دین محمدگل محمد 146.25
5220رشادغلام حسن146.25
0364خدیجهشیر احمد146.25
0306احمد اللهاحمد ضیا146.25
0714مطیع اللهمحمد ایوب146.25
3945144
6548سید قمبرسید حبیب144
0358محمد شاکرشاه لالا144
5752محمد صمیمعبدالصمد144
1153مصباح الدینمحمد غوث144
0919141.75
4512احمد فردینعبدالرحمن141.75
1349141.75
5444سمیع اللهگل الرسول141.75
1861مطیع اللهعبدالحنان141.75
4649لطف اللهعبدالرزاق141.75
1864رحمت اللهعبید الله141.75
5933حشمت اللهمحمد اشرف139.5
1122غلام مرتضیرحیم داد139.5
0085احمد بلالعبدالشهیق139.5
0609محی الدینمحمد امیر139.5
1555خوشحالمحمد صالح139.5
5105زهراغلام سخی137.25
0073شکریهعبدالعزیز137.25
8303ریداحمید الله137.25
1207مریممحمد شفیع137.25
5872مریمعین الدین137.25
1311137.25
1031محمد ایملسردار137.25
1308غلام فیصلشمس الرحمن137.25
5174محمد کریمکرم خان137.25
2121سید پرویزسید لالا آغا137.25
1569مقدسفضل محمد137.25
5953صدفانور شاه135
3274135
3748احمد سروشهدایت الله135
5572عبدالباعثمحمد نعیم135
5366خیر الدینخان محمد 135
4467عبدالمجیبعبدالحمید135
1372محفوظ اللهولی الله135
0155سمیرامحمد نبی132.75
3790زینبمحمد نذیر132.75
2222132.75
8683فاطمه عبدالظاهر132.75
3538عبدالجبارعبدالقهار132.75
3347محمد قاسممحمد معصوم132.75
2083احمد طارقنقیب الله132.75
1307غلام مجتبیشمس الرحمن132.75
1466احمد مختارشیر آقا132.75
6608130.5
9177سمیرحاجی مبین130.5
0071الیاسگل نبی130.5
5183قیسغلام سخی130.5
9114130.5
2152علی احمد عبدالودود130.5
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 128.25
1194محمد وارثمحمد صدیق128.25
3468جمشیدعبدالشکور128.25
5175فردینشیر محمد 128.25
1667128.25
1884حسیب اللهزلمی128.25
5169بهادرمحمد هارون128.25
5670زحلفضل احمد126
5866حسام الدیننظام الدین126
1587سعدیهسید داود126
0348صبیحهعلی شاه126
1399شفیقنوگل126
1347محمد الهاممیر افغان123.75
2352عبدالوهابعبدالرشید123.75
3608محمد مرتضیاحمد الله123.75
1559احمد مصطفیوحید الله123.75
0466بلالغلام نبی123.75
3451شبیرحسینایرج میرزا123.75
1357علی رضاءعبدالشاپور123.75
0992خالق دادرحیم داد121.5
1930عابده خانشاه ولی خان121.5
1760احمد یوسفاحمد جاوید121.5
0429محمد یوسفگل محمد121.5
0357خالدمحمد صدیق121.5
1614قربانعلی احمد 119.25
5368سید عمرسید داور119.25
4180احمد مهدیاحمد ذکریا119.25
2380یلدادرویش119.25
6545فرشتهجان محمد 117
3791عایشهمحمد نذیر117
4683رناسید نجیب الله117
2131ادریسمحمد فاروق117
1369عبدالنصیرعبدالطیف117
0051117
5060114.75
1600114.75
1020سراج الدینشاه عسکر114.75
8679صمیمامیر گل114.75
1612114.75
5039رحم خداعلی مرزا114.75
1500طارقخان جی114.75
1452احمد فوادشمس الحق114.75
8749ابوبکرمیرویس112.5
5262علی شاهپاینده محمد 112.5
7276112.5
5415عبدالرحمنغلام علی112.5
0025فرید احمدفهیم احمد110.25
2079ظاهرمحمد حکیم110.25
4850رویاسید نجیب الله108
4230اسعماعیلمحمد حسن108
3342شبیر احمد محمد عارف105.75
5567عبداللهعبدالخلیل105.75
0365سید احمدسید داود105.75
0648نجیلافضل احمد 103.5
1221103.5
1406مرتضیسید اسحاق103.5
4276خواجه نظیرخواجه میرانشاه103.5
1197احمد ذکیعبدالجمیل101.25
2321ادریسشیر جان99
1379جلال الدینضیا الدین99
5227کیهانعصمت الله96.75
0363فرشتهفرید احمد96.75
272794.5
1603عایشهمحمد داود94.5
4055احمد هشامخالد احمد 92.25
4449منصورعظیم گل92.25
3753محمد ماهرمحمد قاهر92.25
064492.25
608590
141581
1536مایلمحمود76.5
0955احمد فیصلسردار محمد 63

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
22
33
43
53
63
74
84
91
101
112
123
134
143
154
162
172
183
191
204
211
223
231
243
252
261
271
282
294
303
313
321
332
344
353
361
371
382
393
404
414
422
431
441
453
462
474
481
494
503
513
523
533
542
551
564
572
581
593
604
613
623
632
641
653
664
672
681
692
703
714
722
732
744
751
763
774
782
792
803
814
823
833
841
852
863
872
884
891
904
914
923
934
942
954
963
972
981
992
1001
1014
1024
1033
1043
1053
1063
1074
1081
1093
1101
1111
1123
1132
1144
1153
1164
1173
1182
1191
1203
1212
1222
1231
1242
1252
1262
1273
1281
1293
1304
1313
1324
1332
1344
1352
1362
1373
1381
1393
1401
1414
1423
1433
1441
1452
1461
1471
1484
1494
1503
1513
1522
1533
1541
1552
1561
1574
1584
1592
1602