نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جیولوجی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
6927فرحتسید فیض الله100
6541مروهرحمت گل100
2787رخسارجمعه گل100
1464لیمهفیض محمد 100
1400100
9199100
7458میوندمحب الله100
7435ابوبکرمحمد اشرف100
6869حکمت اللهمحمد سالم100
6720فردیناحمد علی100
6627شمس العارفینحفیظ الله100
6554شکیبسید حسن100
6489برکت اللهنصر الله100
6218محمد رامینمحمد امان100
5625شاکر خانخان محمد 100
2293ظریفغلام سخی100
1720100
1432100
6542شملهرحمت گل100
134098
8306پرنیانمحمد نعیم98
7809فاطمهزین الدین98
7168سجیهشیرزاد98
6954مژدهاحمد زبیر98
6809فاطمهمحمد اکبر98
6646سمیهاحمد ضیا98
4877زحلمحمد ابراهیم98
4876نورین زینتعبدالقدیر98
2162سلمهاحمد ضیا98
204298
1815طیبهبهاوالدین98
1552اناهیتاعبدالخالق98
1551برشناعبدالخالق98
1463لیمهشاه محمود98
1462مرسلسید عبدالقیوم98
1341صدفشیر علی98
113298
112998
0692فریالمجیب الرحمن98
8268احمد مومنبهرام الدین98
7356فریدونمحمد اجمل98
7355عبدالوارثعبدالقدوس98
6665تمیمنصیر احمد 98
6491احمد فرشیدمحمد حسین98
606598
5647روح اللهحاجی نعمت الله98
2795فیصلعبدالرحمن98
2442قربان علیخان علی98
1403مختارغلام فاروق98
0998صدیق اللهحبیب الله98
0436حشمت اللهنصرالله98
1717مدیحهضیا الله98
8387تبسممحمد اشرف96
7785ریحانهمحمد سلیم96
6858زرلشتشاه محمد 96
6094عبیداللهاحمد قاسم96
6352مریمشاه محمد 96
6251سما صدیقیمحمد حشم96
5642کاییناتمطیع الله96
4608نرگس سرادر حسین96
1704ثنامحمد عاصم96
1169زحلسید حمید الله96
1163هاجرهعبدالغفور96
1126بهشتهسید محمد شاه96
0769مروهبزرگ96
0693فروزانمحمد کریم96
0125سحرمحمد انور96
8723مجیب الرحمنمحمد ابراهیم96
8413عبدالوسیمعبدالوحید96
7542احسان اللهعبدالرحیم96
7269شایقشیر محمد 96
6635شمس علیمحمد عوض96
6626احمد خالداحمد وحید96
6549محمد توابتاج محمد 96
6456مصطفیعبدالرحمن96
6121عاشق اللهنجیب الله96
6005محمد مهدیامیر محمد 96
5618احمد ویساحمد فرید96
5490انعامحفیظ الله96
5401عبدالمومنعلی محمد 96
4731محمد سلیمبابه جان96
4242احمد شهیراحسان الله96
3506محمد صادقسیف الدین96
2983حکمت اللهعبدالقدوس96
2810شفیع اللهمحمد یاسین96
2536محمد رومانپادشاه میر96
117996
020196
6640سید علی سجادسید میر آغا96
0451ویس الدینغلام حیدر96
2053عبدالربعبدالواسع96
2142احمد بلالعبدالمتین96
2676میرویسمحفوظ الله94
8701مولودهحاجی فضل هادی94
8353دیوهغلام مرتضی94
8181بهارهرحمت الله94
8176شایستهنعمان94
8036مریمعبدالله94
7129صدیقه کلیم الله94
6968زهرهمحمد یاسین94
6886ستارهعبدالرحیم94
6616سعدیهعبدالکریم94
6518شبانهصبر الله94
5874زهرهعبدالمالک94
538594
4843سوسنذبیح الله94
3735خدیجهنور محمد 94
1624زیبانجیب الله94
1002یلداعبدالرازق94
0982رخسارمحمد عالم94
0564ناهیدمحمد قوی94
908194
7268محمد منصوراحمد شاه94
7239عمیربشیر احمد94
7004محمد هارونعبدالهادی94
6946سیدالرحمننیک محمد 94
6805تمیم احمد فضل محمد 94
6556فردوسحضرت نور94
6552عثمانمحمد قیس94
6470ذبیح اللهعبدالرحمن94
6439شریف اللهعزیز الله94
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن94
6232فردینمحمد فاروق94
1855مرتضیجمشید94
136794
1234فرهادسید آقا94
0716روحیدخلیل الرحمن94
0536آرمانامان الله94
0398محمد الهامغلام بهاوالدین94
2057شگیباافغانشاه94
2241رابعهمحمد ظاهر94
1718فرحنازخالد94
1947احمد شبیرمحمد یعقوب94
1969صمیممحمد اکبر94
1827شاهدالدینشمس الدین94
8183شبنمفدا محمد 92
8162یاسمنخمار الدین92
6324بینظیرعبدالمجید92
6297مقدسههمایون92
6033فرشتهفیض الله92
5743فریباخدا داد92
5678بهارهبهاوالدین92
3432سارهعبیدالله92
3278ثناجمال الدین92
1816سوسنعبدالغفور92
1564مریمتیمورشاه92
0868ماه رخسید امیر92
7808شاهینشیر افضل92
7378عرفانبسم الله92
7003احمد شکیبمحمد قاسم92
6981سمیرروح الله92
6764احمد سلیماحمد ضیا92
6576عبدالوهابعبدالفتاح92
6483محمد عمربریالی92
4830غنضفرمحمد سرور92
4829خان محمد حسین بخش92
4588ارشادعزیز الله92
318292
3152احمد عاصمنورالله92
2030احمد شبیرعبدالحنان92
8643مروهغلام سخی92
2027زهرامحمد حسین92
0828الههعبدالحکیم92
1959صدفعصمت الله92
2388نوریهگل نور92
1716مروهفرهاد92
1800مرواریدخدایداد92
0371شبنماکرام الدین92
0756عبدالجبارعیدالجلیل92
1734محمد عمرعبدالفرید92
2054احمد شگیباحمد الدین92
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور92
2140یوسفمیرویس92
8644فرضیهغلام سخی90
8326بهارمحمد طاهر90
8175تمناحیدر خان90
7927سنیاعبدالوحید90
7877مرسلعبدالنذیر90
7736نازیهبیردی90
7140پلوشهغلام حیدر90
6944فاطمه الزهرانور محمد 90
6808مرسلجمال الدین90
6649سمیرامحمد سمیع90
6647سوسنمحمد اضغر90
6462طیبهمحمد داود90
6323یلدا احمد ظاهر90
5875حمیراطاهر محمد 90
5528شکریهعبدالکمال90
4924سحرگل احمد 90
4831سوسنغلام محی الدین90
4573درخشاناسد الله90
3367طیبهعبدالملک90
3186مریمعبدالفهیم90
2299نرگسعبدالواسع90
1531سومنمحمد نسیم90
1385زهرهعبدالستار90
1331دیبانحیب الله90
0892صفورامحمد امین90
0288هوسیحبیب الله90
8708عتیق اللهرحمت الله90
8551عبدالمصورعبدالملک90
8471سید عباد اللهسید محمد رسول90
7767یوسفمحمد آصف90
7734ارسلانجمشید90
7665محمد ابراهیمحمید الله90
7618محمد عمرغلام شاه90
7552احمد ادریسواحد جان90
7495مجیبجاوید90
7451عمر مختار عبدالقادر90
7432بیژنجاوید90
7424نصرت اللهاحمد جاوید90
7022واحدعبدالوحید90
6765نصرت اللهمحمد رضا90
6728انعام اللهآقا محمد 90
6681احمد طیبداد الله90
6669عزیز اللهاسدالله90
6338منصوررحمت گل90
6171رامشغلام محمد 90
5400ذبیح اللهمنظور احمد 90
5394محمد امیرکرام الدین90
5196احمد فرهادمحمد عرب90
3197مصطفیحسیب الله90
3100محمد شریفمحمد عارف90
259490
1082احمد زبیرگل آقا90
041690
911490
1528مروهعبدالصمد90
245290
1373بخت زمینعبدالحیات90
0102شبیر احمدحاجی ملتان90
1658خالدعلی گل90
7850مروهلعل محمد 88
7781هدیهمیر جمال الدین88
7589آمنهمحمد صابر88
7095سحرعبدالوحید88
6707قدسیهعبدالفتاح88
6648آریانامحمد اضغر88
6200بصیرهغریب الله88
5435نیلابسید عظیم88
5271رعنامحمد انور88
5137صدیقهمحمد جان88
4798ریحانههدایت الله88
4610سارهمحمد یوسف88
4495سمامحمد وسیم88
1491مژدهمحمد عارف88
1164منیژهنعمت الله88
0867حماسهمحمد طاهر88
0866لیمهمحمد فاروق88
0363سایمهمحمد نعیم88
7810حسیب اللهمحمد نسیم88
7737غلام صفدرنظر خدا88
7276فیض اللهمحمد سلیم88
7109فهیمحاجی فردین88
6882شمس الدینشاه زمان88
6770عباد اللهشفیع الله88
6729جعفرکریم داد88
6619محمد مزملمحمد داود 88
6574احمد بلالمحمد اسلم88
6529محمد ولیدمحمد وحید88
6408عبدالواحدمحمد سعید88
6227محمد وارثعبدالودود88
5500منصور اللهگل محمد 88
4538ارمانعزیز الله88
2785محمد شیرزیگل نبی88
7574طوباوزیر محمد 88
1167لیداخواجه عبدالواحد88
0923صدفغلام علی88
0049عشوهغلام مجتبی88
1530بهشتهعبدالمحمد88
1970سعیداللهرحمن الله88
0316عبدالستارمحمد داود88
1323عبدالرحماننظیر احمد88
8220شکریهمحمد نذیر86
8166مروهمحمد عظم86
8121نازی رحمت الله86
8046مرسلمحمد رسول86
7920سحرعبدالسعید86
7858حسناامام یار86
7828مریمبریالی86
7802هلنعتیق الله86
7562منورهعبدالمعصوم86
7471هیلیعبدالباقی86
7456بهشتهعبدالجبار86
7133سلیمهمحمد 86
6825سمیهمحمد رسول86
6744صدف غلام مصطفی86
6743ناجیهمحمد شریف 86
643286
6241اسراجاوید86
4864دیباغلام سخی86
3498مدینهمحمد یوسف86
3136آرینمحمد حفیظ86
0287لیداایمل86
8552فردوسببرک86
850886
8433احمد یحییاحمد ضیا86
8186رمضاننسیم86
7887مصطفیامام علی86
7867احمد ولیغرزی86
7837احمد ولیامام الدین86
7523بشیر احمد نصیر احمد 86
7454احمد فیصلعبدالبصیر86
7283محمد ادریسدین محمد 86
7217عبدالرحمنمحمد نعیم86
7216بسم اللهمحمد نعیم86
7122ادریسعطا الله86
7030شادابنظام الملک86
6636احمد شاهنور محمد 86
6611پرویزمحمد یاسین86
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری86
6520فیصلزلمی86
6409رامین احمد نعمت الله86
6307عصمت اللهعبدالرحمن86
6306نثار احمد عبدالله86
6230شعیبعبدالرحیم86
6221عبدالمبینعبدالجلیل86
5502احمد نویدعبدالواحد86
4854احمد سجادمحمد عارف86
4743رامینعبدالوهاب86
4679رحمان الدینویس الدین86
410486
3361احمد ضیاغلام ممتاز86
1841شمس اللهالفت الله86
1758احمد عمرانبهاوالدین86
1027مسیح اللهحمید الله86
0839روحید اللهنور الله86
0817شیر حبیبامیر محمد 86
0968محب اللهعبدالحیات86
1762نبیلامحمد صابر86
1642احمد ضیانورالرحمن86
1699بلالمحمد داود86
8219کرشمهعین الدین84
7898سحرنجیب الله84
7843منیژه حبیب الله84
7842فرشتهحبیب الله84
7820نیلوفرنظر محمد 84
7677نادیهعبدالصالح84
7615رویانجیب الله84
7455مروهعبدالبشیر84
7339مرسلاسد الله84
7247رایفهعبدالعظم84
7012رنوسمحمد مرزا84
6712سلماعبدالعزیز84
6675تهمینهنصر الله84
6102معصومهنور آغا84
4268نادیهعبدالواحد84
2098نگینهمحمد اسحاق84
8892عبدالباسطعبدالمطلب84
8641داریوشمحمد ضمیر84
8008انصاراحمد نور محمد 84
7649احمد طاهانذیر84
7583احمد فرزادنور الرحمن84
7506محب اللهنقیب الله84
7504محمد صمیممحمد شفیق84
7487عبداللهحمید الله84
7354عبدالقهارعبدالقدیر84
7092محب اللهعتیق الله84
7065احمد سیرمحمد نبی84
6767راز محمد عبدالدیان84
6164مبشرمحفوظ شاه84
5407خلیل اللهحبیب الله84
3643مدثرمحمد هاشم84
0726عبدالباعثشهزاد84
0312محمد سجادعبدالبصیر84
8672نگاهعبدالصبور84
0534مژگانعبدالقدوس84
1861نظیفهغلام حیدر84
2056نگینهعبدالستار84
0540بنفشهاکرام الدین84
1900بهارهمحمد صابر84
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن84
1883سید عبدالرحمنسید هاشم84
8554مبشرهخیر محمد 82
8518ثریاآغا شیرین82
8025زهراسید عالم82
7911رنگینهدین محمد 82
7753ماریهمحمد نادر82
6697تهمینهغلام فاروق82
5527شایستهاحمد ولید82
3736شکریهرحمت الله82
1429فرنگیسسلیمان82
8717امجدولی جان82
7841عباداللهوحید عبدالله82
7787احمد فیصلغلام احمد 82
7696هارونتاج محمد82
7584احمد فهیمنور الرحمن82
7343محمد اللهبهرام82
6936احمد فیصلحبیب الرحمن82
6683جوادمحمد انور82
6446محمد میلادعبدالحمید82
6441میثمفقیر حسین82
6347نجیب اللهعلی احمد 82
4974احمد عمرانعبدالله 82
4855عبدالرحمنمحمد امین82
4028مدثرحشمت الله82
2129سید شعیبمحمد شریف82
1858مصطفیجمشید82
1317محمد الیاسمحمد هاشم82
121882
2436فرحتحلیم خان82
0745مریمپوپل82
2086پروانهخالد نظر82
1964بینظیزمحمد سالک82
1644منصورشاهقمبرشاه82
1921حشمت اللهزمری82
114682
8182حنیفهسلطان محمد 80
8171رعنامحمد سلیم80
7697مریمعبدالرحمن80
767480
7673سعیدهمحمد 80
7638صدف شیر الله80
7098زلیخامحمد نجیب80
6975طیبهمحمد انیس80
6897سارهسید وزیر80
4718مژگاناحمد الله80
4494ثنا محمد وسیم80
2849بصیرهگلاب الدین80
0869فوزیهنور علی80
8446احمد یوشفنثار احمد 80
7811خدابخشسخی بخش80
7783عبدالناصرعبدالقادر80
7648محمد ادریسعنایت الله80
7629محمد میهنمحمد شاکر80
7493اقبال احمد گل آقا80
7314فرزادبهمن علی80
7295احمد واجدحمید الله80
7279سباووناحمد ضیا80
7112نصیر احمد سید امیر80
6463سکندرعتیق الله80
6429احمد فرهاداحمد فواد80
6410سید علی جوادسید حسن رضا80
6372ادریسعبید الله80
6346مبشرفدا محمد 80
568880
4867دیدارعاشور بیک80
4789علی رضاعبدالله80
468780
4029برهانممتاز80
2850مرید احمدفرید احمد 80
2735نقیب محمد شیر محمد 80
2483محمد سجادمحمد فرید80
1807احمد طارقنصیر احمد80
1260تابشعبدالمجید80
1948بی بی صایمهعبدالوحید80
2244محمد فیاضمحمد بشیر80
1875احمد شیرزیعبدالسعید80
8592زینبنعمت الله78
8434صاحبهمحمد صفی78
6859اسمامحمد محبوب78
3423همیشهمحمد خالد78
8872امان اللهدولت خان78
8705کبیر جاننور الحق78
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن78
7043احمد جمشیدمحمد نعیم78
6880امید شیر خان78
6582راشدعبدالملک78
6528سمیرحاجی محمد 78
6440محمد عمرمحمد صفدر78
6436احمد نعیم الله78
628178
6215بشیر احمد شیر علم78
6133سمیرزبردست78
2181نورالهداعبدالکریم78
0548مرشیدریس الدین78
713178
246878
1821بنفشهمیان آقا78
2210زهراعتیق الله78
1077عبدالمسعودعبدالصبور78
2368احمد رامشمحمد نبی78
9022مرسلنور احمد 76
8744شهلاعبدالغفار76
8373مرجانحاجی حمید الله76
8049شکیبافدا محمد76
6499مسکاعبدالباقی76
4673لیدادین محمد 76
3659مسکاغلام رسول76
2690سومانصیر احمد 76
8516نورالرحمنگلاب شاه76
8237روملحفیظ جان76
7749رامشرحمت الله76
7639سید رشادسید قند آغا76
7524احمد حاجی رسول76
7387احمد بلالوحید الله76
7052عبدالجلیلمحمد بشیر76
6899محمد جلیلمحمد نذیر76
6450صفدر غلام حضرت76
6247الهامعبدالهادی76
534176
4146جوادعبدالقهار76
3381امان اللهامام داد76
268076
1801شهرامحاجی شاپور76
0139عمرانغلام علی76
0444مریممحمد ظریف76
1878حسنیهعبدالرشید76
1527رخسارولی محمد76
23 *76
1751امیدمیرویس76
2312مفتاح الدینمحمد غوث76
8331صدفعبدالصبور74
8126رویاولی محمد 74
7344قدریهاحمد طارق74
7132المیرامحمد شعیب74
7025زهرهاکرام الدین74
6853سارامحمد ظریف74
6776مرحبامحمد عظیم74
6588رخسارمحمد صفا74
6517ناروننعمت الله74
5537شبنمعلی محمد 74
4628خماربشیر الدین74
2580مطهرهعبدالوکیل74
2008اسما سعیدهغلام صادق74
8239عبدالنذیرعبدالمجید74
7376مبشر غلام سرور74
7215محمد فایزعبدالوارث74
7121عبدالاسد الله74
7094فرامرزنصیراحمد74
7059اقبال شمسسید غوث الدین74
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین74
6909محمد اسحاقمحمد یوسف74
6857عبدالرحیمعبدالکریم74
6713احمد مجید خان74
6709بهرام الدینمیا گل74
6570ابرارالحقفضل حق74
639474
6143واحد اللهنقیب الله74
6142احمدمحمد رفیق74
4364محمد عادلمحمد علی74
3360عبدالرحمننیک قدم74
1535ذبیح اللهغلام سرور74
0712مسلمنیک پادشاه74
0118محمد رحیم عبدالکمال74
2026رحیمهعبدالله74
1949بی بی طیبهعبدالواحد74
027474
2025ساراغلام فاروق74
1879ربیع اللهعصمت الله74
1904سهیلعبدالخلیل74
8733فاطمهمحمد نوین72
8729مروهمحمد ایوب72
8627مریمبشیر الدین72
8246زینبسیف الله72
8056کرشمهحبیب الرحمن72
7844حسینهفیروز احمد 72
7564ستارهنبی72
6998نوریهمحمد عظیم72
6965مدینهسیلانی72
6872فرخندهصمیم الدین72
6406مدیحهمحب الله72
6405شازیهمحب الله72
6310سونیتابصیر الدین72
4629ساغربشیر الدین72
299472
2826فروزانمحمد علی72
1775وجیهخوانین72
1576ثناسید احمد فرید72
7525سید مجتبیسید عبدالروف72
7385روح اللهنور الله72
7102عبید اللهعبدالکبیر72
7101احمد شعیبعبدالواحد72
7100زبید اللهعبدالکبیر72
6844عظمت اللهخواجه آقا72
6823شریفشیر محمد 72
6630من اللهلعل محمد 72
6415محمدساحلمحمد شریف72
6390حسام الدینقلم الدین72
4803فرزادسردارالدین72
4802اجملسردار الدین72
2828روح اللهتاج محمد72
2183جمال الدینعبدالکریم72
0699احمد یاسرنجیب الله72
020272
2055سمیهحیات الله72
2155مریمغلام دستگیر72
2207محمد کامرانشیرالرحمن72
1773مسعودمحمد یاسین72
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن72
8871مرسلدولت خان70
8732مروهمحمد نوین70
8642کبرامحمد عظیم70
8402پروانهحاجی عبدالخالق70
7596سحرگلاب الدین70
7067الهامهعبید الله70
7026حمیراعبدالکریم70
6920زحلشاه ولی70
6416خدیجهمحمد حسین70
6239اندیشهامان الله70
5421محبهحبیب الله70
4369سونمغلام فاروق70
1106کوثرعبدالصمد70
8645محمد تمیممحمد نعیم70
8545عبدالنصرتعبدالحلیم70
820270
7799محمد عمرعبدالقیوم70
7710سید عاصمسید قاسم70
7602نور علینور احمد 70
7395مصطفیمحمد آغا70
7154سلیمانمیرداد70
7153محمد پیامروح الله70
7114احمد زبیرگوهر علی70
6830وسیممحمد سلیم70
6562حبیب اللهفضل من الله70
6327شکیبعبدالباری70
6319احمد میلادمحمد نسیم70
5896احمد شهیرشیر محمد 70
558670
553970
4694ایملامیر جان70
2743مرتضیپاینده محمد 70
2211عباس الدینعین الدین70
2072عدنانمحمد معصوم70
2314مهرانعبدالمحفوظ70
1833وحیداللهعبدالروف70
8425سارهاحمد جمشید68
8004حظیفهعلم گل68
7847حمیدهمحمد صابر68
7698بهارعبدالصبور68
6970مریم شیرزادمحمد زبیر68
6951سلماگل الرحمن68
6407منیرهسید عزیزالرحمن68
3935نرگسخلیل الرحمن68
2890بنفشهحیات الله68
1386زحلعبدالستار68
8548احمد فوادعبدالوکیل68
8296محمد یاسینبریالی68
7928محمد موسیمحمد آغا68
7148سید حامدسید خان آقا68
6804الهام حامد الله68
6802حشمت اللهعلی محمد68
6525مهرانسمیع الله68
6332ساحلمحمد ایمل68
6267نور اللهسیف الله68
551968
5462ذکی اللهوزیر محمد 68
5135مزملعزیز الله68
4964محمد ایمانمحمد نبی68
3475عبدالباسطمحمد صبور68
2857سمیر احمد محمد نسیم68
2165محمد شبیرعبدالمجید68
152568
131168
2094زینبمحمد نادر68
2344خاطرهغلام دستگیر68
1496ذکیهشیر محمد68
1880احمد صمیمعصمت الله68
8625پلوشهمحمد سالم66
719066
6996صدفاحمد وحید66
6240مرسلحفیظ الله66
5913نیلابوحید الله66
4022گلثوممایل آغا66
2551معصومهشاه محمود66
8546مدثرخلیل الله66
8515مشعلغلام علی66
7834عبدالباعثنثار احمد 66
7822اکیاساحمد شاه66
7727معراج الدینامانت الله66
7671عبدالحفیظعبدالرقیب66
7616عشرتاحمد فریدون66
7512سید زمانسید ابراهیم66
7488سمیع اللهعبدالحمید66
7136عقبهمحمد اسحاق66
7104محمد رفیعمحمد شفیع66
7072نعمت اللهسخی محمد 66
6967احمد زبیراکرم شاه66
6959حسیب اللهضیاالدین66
6817حبیبمحمد داد66
6645حامدعبدالوهاب66
6586شهرامعبدالوهاب66
6515عبدالطیفمحمد رسول66
6326فرزادعبدالطیف66
6255صفی اللهمحمد بای66
6233فردوسعبدالطیف66
6225پاینده کریم داد66
5411فیصلعبدالغفور66
5305محمد ساحلمیرویس66
4821سید امیدمحمد داود66
4437فیاضمهراب الدین66
083066
2095ناییلهقطب الدین66
9097مسکامحمد قسیم64
8675کاییناتمسعود64
7631نبیلااحمد فرید64
7177شبنممحمد الیاس64
6769سعدیهمحمد رضا64
6711فرحنازخان محمد 64
6414وجیهغازی جان64
2625شکریهشاه محمود64
8750رحمت اللهمحمد شریف64
8521مقدس خانمحمد یعقوب64
7806یاسرعبدالطیف64
7775عظیم اللهفهیم الله64
7662احمد یوسفمحمد فرید64
7450احمد خسرولعل محمد 64
7333محمد معیدمحمد فرید64
7149بهزادذبیح الله64
6945نوریمانسرور64
6735عزیز اللهلعل محمد64
6684لطف اللهمحمد رفیع64
6531ایملمحمد عظیم64
6300سید سجادسید شاه حسین64
501864
3343محمد ایوبمحمد معصوم64
2998عبدالروفمرزا نظر64
018764
2324سمیهعبدالحسین64
8653محبوبه شیرین آقا62
8180حوریهعبدالرسول62
7108شیلامیر آقا62
6985رخسارسید محمد نقی62
6893ریحانهحبیب الله62
6412مریممحمد نسیم62
1392ولولهعبدالعلی62
017362
7755حسام الدینعبدالحکیم62
7681حبیب اللهعبدالستار62
7571ربیع اللهنیک محمد 62
7172عبدالمتینعبدالله62
7105محمد ادریسعبدالمقیم62
6834عنایت اللهمحرم علی62
6736احمد مریداحمد جاوید62
6488ادریسحیات خان62
6472عبدالتمیمعبدالستار62
623862
5997توفیق اللهسید امیر62
527362
4133نورالرحمننور احمد 62
3989عبیداللهنعمت الله62
2145مریم نورآغا62
0881عبدالوارثغلام سرور62
8299صفادل آغا60
7585بسیمهفیض علی60
718260
5397مروهغلام جان60
3574نرگسنور محمد 60
1387کوثرعوض علی60
865460
8522ذوالفقارعمراخان60
7427مصطفیمحمد غوث60
7396عبدالنذیرعبدالرشید60
7287محمد وسیممحمد نسیم60
725760
7087عزت اللهفضل خدا60
6660یماعلی جان60
6550فردینعبدالرازق60
5352رشادامیر گل60
507060
486560
441260
1835ذکریاباز محمد 60
158460
0340عبیداللهمحمد اسماعیل60
1765حامد خلیل الله60
1895حافظمحمد نعیم60
8670نزاهتعبدالصبور58
8217رخسارعبدالمتین58
8179ماجبینغلام رسول58
7515سلماعبدالکبیر58
7246تمناعبدالعظم58
7746لطف اللهعبدالنبی58
7715سیدالهامسید فرید الله58
7709محمد نویدمحمد فرید58
7538احمد شادابمحمد ظاهر58
7520احمد بلالمحمد کاشف58
7170رحمت اللهمعصوم علی58
6922محمد مصطفیمحمود58
6856احمد مرتضیعبدالواحد58
6745محمد ناصرمحمد داود58
5056عبدالقویعبدالغیور58
4847غلام مرتضیامین الله58
2337کریمهعبدالرازق58
1993امان اللهمحمد انور58
8282فریحهمحمد موسی56
8251سعدیهنور الله56
8048شکریهعبید الله56
706956
6775لیزاضیالحق56
7071احمد اقبالمحمد یار56
8999خلیلمحمد همایون56
8564پرویزعبدالکبیر56
8509زکی اللهذبیح الله56
7815عبدالحمیدعبدالقیوم56
7342محمد امیدمحمد جان56
6923فرشادنورالرحمن56
6876محمد ندیممحمد نعیم56
6855احمد جواداحمد شاه56
6794اسداللهغلام سخی56
6724محمد اسودمحمد داود56
6592مجیب الرحمننقیب الله56
6454احمد نجیب الله56
6328میرویسویس الدین56
5496سردار ولیعبدالخالق56
4968مطیع اللهتیمور بیک56
4848محمد یاسرمحمد وحید56
2422یمامحمد مبین56
0410بهشتهمحمد شریف56
2024نگینهغلام فاروق56
2421نگینهفرید56
2422طوبانزیر احمد56
244256
6905مروهنقیب الدین54
6710ویدانثاراحمد 54
909154
8500عبدالحنانمحمد حسین54
7446محمد عثمانمحمد آصف54
7412عبدالرحمنعبدالمنان54
7260ویس الدینشیر احمد54
6561ساحلجانباز54
6374محمد هارونصابر54
6325سید سروشسید عبدالله54
5634فضل اللهغلام محمد 54
5119سجادفضل ا لحق54
2984صبغت اللهعبدالقدوس54
2820فردینمحمد عارف54
2182عبدالحلیمعبدالکریم54
0355احمد فیصلمحمد طارق54
9197وینوسحاجی حبیب الله52
4690سمیهعبدالبشیر52
8741رامزعلی اضغر52
7831محمد الهاممحمد سلیمان52
7756شهرامعبدالحکیم52
7664الیاسنعمت الله52
7040عباداللهمحمد نادر52
6224حسین علیفیض علی52
6222خدا بخشکیامرز52
558752
530152
3096احمد مزیدعبدالصابر52
2843حیات اللهسید مرزا52
0383عتیق اللهعبد الله خان52
2021زمزمهدور محمد52
2240پاکیزهلطف الدین52
2009محمد ناصرراز محمد52
1994ذکریاکریم الله52
7836زحل محمد اجمل50
5398ساراطره باز50
8669عبدالربعبدالرحیم50
8216قیس احمد نادر محمد 50
7411فردینفدا میر50
7238پرویززمری50
7162جمال الدینحسام الدین50
7134مهدیکرم علی50
7002نجیمامین الله50
6940عبدالباسطعبدالله خان50
6828شجاع خواجه شفاءالدین50
5153سلیمانوزیر احمد 50
418250
133750
2042سید وهابسید ابراهیم50
602648
8619احمد حسینمحمد نذیر48
7312محمد ادریسعبدالهادی48
718748
7142ذکریامحب الله48
7111روح اللهرحیم الله48
6995محمد یوسفعبدالمتین48
6785میلادآقا جان48
642148
6335زین اللهبهرام شاه48
491448
2766احمد فیصلاحمد جاوید48
096648
8533حامدجان آغا46
8440علیمحمد طاهر46
8262مبارزمحمد اسلم46
7863عباسشهباز خان46
7263محمد میلادعبدالطیف46
6924مجتبیغلام غوث46
6605فدا محمد عبدالظاهر46
598146
551746
5464عظیم اللهالماس46
5132عبدالمعروفعبدالواحد46
4827حمد اللهسید محمد 46
244846
1052شعیبعلی محمد46
1944مصطفیجمال الدین46
765644
8455مسیح اللهشفیع الله44
7222سید نور اللهسید حبیب الله44
7152هاجرهسید نبیل الله44
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق44
6982محمد ساحلملک محمد 44
6673قیام الدینغلام حسن44
6572نصرت اللهشمس آقا44
6567حسیب اللهفضل الرحیم44
5554محمد ذاکرشاه لالا44
4946محمد باعثمحمد شریف44
2326مسیح اللهعبدالعزیز44
1325لیلیاحسام الدین44
2092محمد فهیممعصوم خان44
2358سیف اللهمحمد نادر44
9043میلادقدرت الله42
8187سید اللهعبدالبصیر42
7544میلادمحمد شریف42
7510ابراهیمحبیب خان42
7116ذبیح اللهعبدالحبیب42
7081سید الهامسید نعیم42
6801عبدالباسطفدا محمد42
5420فیصلسید فواد42
098942
8189ذبیح اللهامیر محمد 40
8105فرشادفخرالدین40
7267معینمحمد شریف40
6566ذبیح اللهمحمد ظریف40
237040
171340
1245سید مصطفیسید محمد 40
1996ابراهیموحید40
004140
1574شفیع اللهعوض محمد40
8728ساغرسید نجیب الله38
8423محمد آصفاکرام الدین38
7832محمد نعمانمحمد سلیمان38
6999فردینعبدالروف38
6731ادریسعبدالرازق38
6716نجیب اللهامان الله38
6340احمد ضیااحمد ذکی38
2794خالدعیدی محمد 38
260438
207538
2175توفیق اللهمحمد جان38
1023احمد سهیلمحمد صفا38
2242فردینسید عالم38
1700پرویزمحمد داود38
7790شکیلاعبدالودود36
975236
7600نثار احمد داد محمد 36
6243محمد فیصلمحمد ظریف36
620436
337836
1956تمیمعبدالحبیب36
6565صمیممحمد ظریف34
853734
7885مریمعبدالبصیر34
8394محمد واسیعمحمد اسحاق34
6223امان حبیب الله34
1995یونسمحمد انور34
8301موحدمحمد پناه32
7103سید شاکرسید مقتدا32
5571روید فرید احمد32
195232
8215حمید محمد مایل30
7497محمد تمیمعارف خان30
7460محمد ادریسمحمد داود30
0298الطاف حسینغیاث الدین30
5270شبیرعبدالمجید28
481128
234928
158726
2514احمد مصورمحمد شاه26
1750مجتبیلعل میر24
547220
131520

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
11
24
32
43
52
62
73
82
94
101
112
124
133
141
152
163
174
183
191
201
213
223
231
242
251
263
271
282
292
301
312
322
334
343
354
364
373
384
391
402
414
424
433
443
452
461
472
484
491
502

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
12
21
34
41
54
62
71
82
94
103
111
122
134
143
151
163
172
184
193
201
214
222
234
242
252
261
273
284
293
302
312
324
331
343
354
361
372
381
393
401
411
421
432
441
453
463
471
482
494
501