نتایج امتحان پشتو صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پشتو صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
7802هلنعتیق الله100
7858حسناامام یار100
8387تبسممحمد اشرف100
1463لیمهشاه محمود100
1464لیمهفیض محمد 100
6646سمیهاحمد ضیا100
6218محمد رامینمحمد امان100
7343محمد اللهبهرام100
7435ابوبکرمحمد اشرف100
7644عبدالودودعبدالرشید100
6665تمیمنصیر احمد 100
2442قربان علیخان علی100
1720مجیب اللهنجیب الله100
113298
112998
8243نداعطا الله98
1126بهشتهسید محمد شاه98
7785ریحانهمحمد سلیم98
3278ثناجمال الدین98
0769مروهبزرگ98
8573حلیمهمسجدی98
7677نادیهعبدالصالح98
6542شملهرحمت گل98
6541مروهرحمت گل98
0982رخسارمحمد عالم98
0125سحرمحمد انور98
2787رخسارجمعه گل98
216798
224798
3735خدیجهنور محمد 98
454098
7129صدیقه کلیم الله98
2162سلمهاحمد ضیا98
7004محمد هارونعبدالهادی98
6338منصوررحمت گل98
2293ظریفغلام سخی98
6720فردیناحمد علی98
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن98
3197مصطفیحسیب الله98
7003احمد شکیبمحمد قاسم98
2810شفیع اللهمحمد یاسین98
8496حسیب الرحمنحبیب الرحمن98
6619محمد مزملمحمد داود 98
6552عثمانمحمد قیس98
7356فریدونمحمد اجمل98
6094عبیداللهاحمد قاسم98
7458میوندمحب الله98
6489برکت اللهنصر الله98
2241رابعهمحمد ظاهر98
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور98
1969صمیممحمد اکبر98
6825سمیهمحمد رسول96
0868ماه رخسید امیر96
8049شکیبافدا محمد96
8036مریمعبدالله96
7533زحل غلام فاروق96
7589آمنهمحمد صابر96
1303آرزوسید میران96
3736شکریهرحمت الله96
8181بهارهرحمت الله96
5642کاییناتمطیع الله96
7168سجیهشیرزاد96
134096
6516یلداسیف الدین96
6865مریمخان آغا96
6324بینظیرعبدالمجید96
7920سحرعبدالسعید96
8025زهراسید عالم96
1341صدفشیر علی96
0692فریالمجیب الرحمن96
6627شمس العارفینحفیظ الله96
6869حکمت اللهمحمد سالم96
6470ذبیح اللهعبدالرحمن96
6306نثار احمد عبدالله96
5997توفیق اللهسید امیر96
020196
3506محمد صادقسیف الدین96
7767یوسفمحمد آصف96
268096
7806یاسرعبدالطیف96
7169حدیث احمد نور الدین96
031096
6005محمد مهدیامیر محمد 96
7424نصرت اللهاحمد جاوید96
5554محمد ذاکرشاه لالا96
7808شاهینشیر افضل96
6472عبدالتمیمعبدالستار96
5625شاکر خانخان محمد 96
6554شکیبسید حسن96
6728انعام اللهآقا محمد 96
0817شیر حبیبامیر محمد 96
0436حشمت اللهنصرالله96
1718فرحنازخالد96
2027زهرامحمد حسین96
1721عباد اللهراز محمد96
2140یوسفمیرویس96
0492ذکریاعبدالحق96
4843سوسنذبیح الله94
7814ذکیهمحمد یوسف94
6462طیبهمحمد داود94
4864دیباغلام سخی94
1169زحلسید حمید الله94
4573درخشاناسد الله94
6297مقدسههمایون94
7911رنگینهدین محمد 94
6661سلواکریم الله94
7877مرسلعبدالنذیر94
5874زهرهعبدالمالک94
5678بهارهبهاوالدین94
1462مرسلسید عبدالقیوم94
3136آرینمحمد حفیظ94
204294
8164مرسلرشید الدین94
4369سونمغلام فاروق94
4731محمد سلیمبابه جان94
8296محمد یاسینبریالی94
4830غنضفرمحمد سرور94
4829خان محمد حسین بخش94
7104محمد رفیعمحمد شفیع94
1403مختارغلام فاروق94
769994
2676میرویسمحفوظ الله94
136794
7378عرفانبسم الله94
2483محمد سجادمحمد فرید94
1717مدیحهضیا الله94
2026رحیمهعبدالله94
0828الههعبدالحکیم94
5137صدیقهمحمد جان92
6540سحارهسید حسین92
6406مدیحهمحب الله92
7188معصومهشمس الاحمد 92
7025زهرهاکرام الدین92
8056کرشمهحبیب الرحمن92
6927فرحتسید فیض الله92
8625پلوشهمحمد سالم92
5093مریمسید جمال92
6897سارهسید وزیر92
5875حمیراطاهر محمد 92
7095سحرعبدالوحید92
6872فرخندهصمیم الدین92
0363سایمهمحمد نعیم92
567192
8162یاسمنخمار الدین92
6808مرسلجمال الدین92
0867حماسهمحمد طاهر92
6517ناروننعمت الله92
1921شبنمعبدالحمید92
8035تهمینهعاشق الله92
6770عباد اللهشفیع الله92
6529محمد ولیدمحمد وحید92
0895مشرفدل آقا92
7355عبدالوارثعبدالقدوس92
6684لطف اللهمحمد رفیع92
4538ارمانعزیز الله92
7734ارسلانجمشید92
318292
558692
1841شمس اللهالفت الله92
1082احمد زبیرگل آقا92
590692
7867احمد ولیغرزی92
6611پرویزمحمد یاسین92
7385روح اللهنور الله92
1528مروهعبدالصمد92
1900بهارهمحمد صابر92
0049عشوهغلام مجتبی92
1167لیداخواجه عبدالواحد92
0923صدفغلام علی92
027492
2129بهشتهحیات الله92
1959صدفعصمت الله92
0451ویس الدینغلام حیدر92
1970سعیداللهرحمن الله92
1690احمد فیاضفضل محمد92
4877زحلمحمد ابراهیم90
6336هادیهعبدالودود90
8373مرجانحاجی حمید الله90
1815طیبهبهاوالدین90
6102معصومهنور آغا90
1491مژدهمحمد عارف90
4673لیدادین محمد 90
8644فرضیهغلام سخی90
8326بهارمحمد طاهر90
6033فرشتهفیض الله90
7339مرسلاسد الله90
6859اسمامحمد محبوب90
7012رنوسمحمد مرزا90
6975طیبهمحمد انیس90
7140پلوشهغلام حیدر90
5528شکریهعبدالکمال90
6416خدیجهمحمد حسین90
4608نرگس سرادر حسین90
6323یلدا احمد ظاهر90
7816فاطمه ذبیح الله90
1531سومنمحمد نسیم90
7098زلیخامحمد نجیب90
7781هدیهمیر جمال الدین90
0693فروزانمحمد کریم90
0536آرمانامان الله90
6635شمس علیمحمد عوض90
7832محمد نعمانمحمد سلیمان90
5647روح اللهحاجی نعمت الله90
0998صدیق اللهحبیب الله90
6636احمد شاهنور محمد 90
6121عاشق اللهنجیب الله90
041690
867190
5305محمد ساحلمیرویس90
181990
4181سهرابپاینده محمد 90
501890
5571روید فرید احمد90
6549محمد توابتاج محمد 90
4029برهانممتاز90
468790
7239عمیربشیر احمد90
2436فرحتحلیم خان90
2025ساراغلام فاروق90
1749سمیع الرحمنحیات الله90
1658خالدعلی گل90
1734محمد عمرعبدالفرید90
5271رعنامحمد انور88
7820نیلوفرنظر محمد 88
6675تهمینهنصر الله88
0288هوسیحبیب الله88
8518ثریاآغا شیرین88
7174ژیلامحمد ناصر88
2008اسما سعیدهغلام صادق88
7876مریمعبدالکریم88
6309شیمااسدالله88
7247رایفهعبدالعظم88
8219کرشمهعین الدین88
7809فاطمهزین الدین88
1563دیانارمضان علی88
1564مریمتیمورشاه88
6978حسناعبدالحبیب88
5421محبهحبیب الله88
7471هیلیعبدالباقی88
0866لیمهمحمد فاروق88
6499مسکاعبدالباقی88
6483محمد عمربریالی88
6215بشیر احمد شیر علم88
8717امجدولی جان88
6556فردوسحضرت نور88
1535ذبیح اللهغلام سرور88
6669عزیز اللهاسدالله88
7451عمر مختار عبدالقادر88
6491احمد فرشیدمحمد حسین88
7839حسیب اللهعطا الله88
4679رحمان الدینویس الدین88
3381امان اللهامام داد88
256188
6959حسیب اللهضیاالدین88
4242احمد شهیراحسان الله88
0684احمد وسیمعبدالقهار88
7268محمد منصوراحمد شاه88
6164مبشرمحفوظ شاه88
6488ادریسحیات خان88
6585یاسرعبدالکبیر88
2795فیصلعبدالرحمن88
6729جعفرکریم داد88
6576عبدالوهابعبدالفتاح88
2785محمد شیرزیگل نبی88
0829حسنیهممتاز88
1878حسنیهعبدالرشید88
2168حجت اللهاحسان الله88
1904سهیلعبدالخلیل88
1947احمد شبیرمحمد یعقوب88
2302علی رضاءجان آقا88
7568خجستهعبدالحکیم86
7828مریمبریالی86
6251سما صدیقیمحمد حشم86
8051زینبمحمد یعقوب86
8171رعنامحمد سلیم86
5743فریباخدا داد86
8627مریمبشیر الدین86
6405شازیهمحب الله86
7067الهامهعبید الله86
8176شایستهنعمان86
140086
6352مریمشاه محمد 86
7246تمناعبدالعظم86
2890بنفشهحیات الله86
4628خماربشیر الدین86
6452خدیجهنور محمد 86
7455مروهعبدالبشیر86
166686
3406سیاه مویعبدالرب86
216686
6707قدسیهعبدالفتاح86
454186
909786
8220شکریهمحمد نذیر86
7831محمد الهاممحمد سلیمان86
6570ابرارالحقفضل حق86
884986
7493اقبال احمد گل آقا86
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری86
1317محمد الیاسمحمد هاشم86
5196احمد فرهادمحمد عرب86
7396عبدالنذیرعبدالرشید86
6520فیصلزلمی86
7216بسم اللهمحمد نعیم86
6419حمیدشرافت86
7653احمد قسیمعوض گل86
4028مدثرحشمت الله86
121886
6408عبدالواحدمحمد سعید86
6802حشمت اللهعلی محمد86
7629محمد میهنمحمد شاکر86
6899محمد جلیلمحمد نذیر86
6474قیام الدیننور الدین86
7269شایقشیر محمد 86
4464مسیح اللهنثار احمد 86
0726عبدالباعثشهزاد86
6817حبیبمحمد داد86
2181نورالهداعبدالکریم86
2055سمیهحیات الله86
2344خاطرهغلام دستگیر86
2142احمد بلالعبدالمتین86
1833وحیداللهعبدالروف86
6744صدف غلام مصطفی84
2245بهارهمحمد حامد84
7344قدریهاحمد طارق84
8004حظیفهعلم گل84
6758الههعبدالوحید84
6468مدینهغلام رازق84
4924سحرگل احمد 84
0287لیداایمل84
808384
7026حمیراعبدالکریم84
8246زینبسیف الله84
6954مژدهاحمد زبیر84
6407منیرهسید عزیزالرحمن84
7885مریمعبدالبصیر84
3935نرگسخلیل الرحمن84
7456بهشتهعبدالجبار84
1624زیبانجیب الله84
8166مروهمحمد عظم84
7591حمیرامحمد اسحاق84
6248ستارهسید بلال84
1385زهرهعبدالستار84
4495سمامحمد وسیم84
6920زحلشاه ولی84
6524مسیح اللهسید احمد 84
6307عصمت اللهعبدالرحمن84
3152احمد عاصمنورالله84
1807احمد طارقنصیر احمد84
6227محمد وارثعبدالودود84
4743رامینعبدالوهاب84
6765نصرت اللهمحمد رضا84
6844عظمت اللهخواجه آقا84
8705کبیر جاننور الحق84
098984
4968مطیع اللهتیمور بیک84
788284
7552احمد ادریسواحد جان84
7065احمد سیرمحمد نبی84
2056نگینهعبدالستار84
1527رخسارولی محمد84
2024نگینهغلام فاروق84
1728خالدعبدالحمید84
6697تهمینهغلام فاروق82
6588رخسارمحمد صفا82
8744شهلاعبدالغفار82
6649سمیرامحمد سمیع82
6647سوسنمحمد اضغر82
8707صدفمحمد اسماعیل82
7434سمیهعبدالوحید82
1775وجیهخوانین82
2826فروزانمحمد علی82
8643مروهغلام سخی82
6299مریممحمد حامد82
6310سونیتابصیر الدین82
7921مرسلخلیل الله82
1816سوسنعبدالغفور82
4629ساغربشیر الدین82
4610سارهمحمد یوسف82
1447شبنماسدالله82
6839مریمعبدالقهار82
0550فاطمهعبدالقاسم82
1939نرگسخواجه حکمت82
902582
6584لیلامحمد زید82
6794اسداللهغلام سخی82
7326سلیمانعبدالرسول82
7101احمد شعیبعبدالواحد82
7136عقبهمحمد اسحاق82
7100زبید اللهعبدالکبیر82
7583احمد فرزادنور الرحمن82
5490انعامحفیظ الله82
8280سید موسیسید اورنگ زیب82
6300سید سجادسید شاه حسین82
7810حسیب اللهمحمد نسیم82
7737غلام صفدرنظر خدا82
2129سید شعیبمحمد شریف82
889282
4855عبدالرحمنمحمد امین82
6764احمد سلیماحمد ضیا82
0839روحید اللهنور الله82
8595عبدالناصرمحمد نادر82
1234فرهادسید آقا82
6221عبدالمبینعبدالجلیل82
0716روحیدخلیل الرحمن82
8509زکی اللهذبیح الله82
531682
7716محمد یونسحاجی خیر الدین82
0584الفت اللهعبدالکبر82
6417سید ذاکر شاهآقا سعید82
6807جان محمد غلام محمد 82
6230شعیبعبدالرحیم82
3825میرویسمحمد ایاز82
7504محمد صمیممحمد شفیق82
5394محمد امیرکرام الدین82
2743مرتضیپاینده محمد 82
5462ذکی اللهوزیر محمد 82
6372ادریسعبید الله82
1758احمد عمرانبهاوالدین82
2145مریم نورآغا82
1861نظیفهغلام حیدر82
1723نور رحمانمسکین82
2054احمد شگیباحمد الدین82
2053عبدالربعبدالواسع82
1883سید عبدالرحمنسید هاشم82
2368احمد رامشمحمد نبی82
7927سنیاعبدالوحید80
6743ناجیهمحمد شریف 80
8592زینبنعمت الله80
113080
8729مروهمحمد ایوب80
4831سوسنغلام محی الدین80
6414وجیهغازی جان80
6629زهراءمحمد حلیم80
6412مریممحمد نسیم80
7698بهارعبدالصبور80
1429فرنگیسسلیمان80
2849بصیرهگلاب الدین80
8121نازی رحمت الله80
1386زحلعبدالستار80
6840خجستهعبدالقهار80
6596فاطمهحبیب الله80
6809فاطمهمحمد اکبر80
4494ثنا محمد وسیم80
0564ناهیدمحمد قوی80
7837احمد ولیامام الدین80
7495مجیبجاوید80
7114احمد زبیرگوهر علی80
7103سید شاکرسید مقتدا80
4789علی رضاعبدالله80
3643مدثرمحمد هاشم80
7648محمد ادریسعنایت الله80
6562حبیب اللهفضل من الله80
6993زید احمد عبدالبشیر80
7489منظور فیض محمد 80
6332ساحلمحمد ایمل80
472180
7783عبدالناصرعبدالقادر80
6133سمیرزبردست80
8551عبدالمصورعبدالملک80
7846مصطفیلعل محمد 80
1858مصطفیجمشید80
8269حجت اللهعزت الله80
551780
6247الهامعبدالهادی80
7841عباداللهوحید عبدالله80
8723مجیب الرحمنمحمد ابراهیم80
2057شگیباافغانشاه80
0745مریمپوپل80
1762نبیلامحمد صابر80
246880
0534مژگانعبدالقدوس80
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن80
1644منصورشاهقمبرشاه80
7671عبدالحفیظعبدالرقیب78
6648آریانامحمد اضغر78
8701مولودهحاجی فضل هادی78
7836زحل محمد اجمل78
8743طوباشاه محمد 78
8733فاطمهمحمد نوین78
0869فوزیهنور علی78
7898سحرنجیب الله78
5202هاجرهعبید الله78
5435نیلابسید عظیم78
6241اسراجاوید78
8602سمیهمحمد فاضل78
8180حوریهعبدالرسول78
6240مرسلحفیظ الله78
8434صاحبهمحمد صفی78
6518شبانهصبر الله78
0312محمد سجادعبدالبصیر78
6994محمد متینغلام سخی78
6713احمد مجید خان78
6936احمد فیصلحبیب الرحمن78
6233فردوسعبدالطیف78
2850مرید احمدفرید احمد 78
176778
7215محمد فایزعبدالوارث78
8657سهرابنصیر احمد 78
0476احمد اللهعنایت الله 78
8186رمضاننسیم78
1855مرتضیجمشید78
7854محمد سیرغلام سرور78
5442محمد عمرانعبدالاحد78
6830وسیممحمد سلیم78
6335زین اللهبهرام شاه78
1496ذکیهشیر محمد78
4022گلثوممایل آغا76
0892صفورامحمد امین76
6893ریحانهحبیب الله76
6628مریممحمد حلیم76
8653محبوبه شیرین آقا76
8402پروانهحاجی عبدالخالق76
8732مروهمحمد نوین76
4718مژگاناحمد الله76
3498مدینهمحمد یوسف76
6762دیناغلام سخی76
7133سلیمهمحمد 76
1002یلداعبدالرازق76
902276
7092محب اللهعتیق الله76
6776مرحبامحمد عظیم76
7584احمد فهیمنور الرحمن76
7217عبدالرحمنمحمد نعیم76
7799محمد عمرعبدالقیوم76
8516نورالرحمنگلاب شاه76
6916ثنا اللهمحمد حشم76
6422حامد عبدالشکور76
4867دیدارعاشور بیک76
7665محمد ابراهیمحمید الله76
7002نجیمامین الله76
8510محمد عثمانعبدالرقیب76
7314فرزادبهمن علی76
6450صفدر غلام حضرت76
7715سیدالهامسید فرید الله76
2182عبدالحلیمعبدالکریم76
8268احمد مومنبهرام الدین76
160976
6232فردینمحمد فاروق76
6855احمد جواداحمد شاه76
5926محمد دانشمحمد شاکر76
6269شبیر احمد نیک محمد 76
2155مریمغلام دستگیر76
1800مرواریدخدایداد76
0371شبنماکرام الدین76
2580مطهرهعبدالوکیل74
8670نزاهتعبدالصبور74
017374
6951سلماگل الرحمن74
7475رومیلاسید اکبر74
7638صدف شیر الله74
6944فاطمه الزهرانور محمد 74
7842فرشتهحبیب الله74
6948هدیهمحمد نذیر74
642374
3994سعدیهسید هاشم74
3432سارهعبیدالله74
5913نیلابوحید الله74
7443سهیلامحمد طاهر74
887174
6858زرلشتشاه محمد 74
7562منورهعبدالمعصوم74
7395مصطفیمحمد آغا74
7149بهزادذبیح الله74
5420فیصلسید فواد74
628174
6752احمد شجاعمحمد معروف74
663374
4588ارشادعزیز الله74
7709محمد نویدمحمد فرید74
2998عبدالروفمرزا نظر74
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن74
7701مجتبیلعل محمد74
6440محمد عمرمحمد صفدر74
527374
4146جوادعبدالقهار74
5985عبدالمختاریوسف علی74
7040عباداللهمحمد نادر74
5407خلیل اللهحبیب الله74
1821بنفشهمیان آقا74
1530بهشتهعبدالمحمد74
1373بخت زمینعبدالحیات74
0410بهشتهمحمد شریف74
2312مفتاح الدینمحمد غوث74
1106کوثرعبدالصمد72
1704ثنامحمد عاصم72
4690سمیهعبدالبشیر72
7843منیژه حبیب الله72
8048شکریهعبید الله72
2625شکریهشاه محمود72
7564ستارهنبی72
7563هندیهمحمد امان72
3186مریمعبدالفهیم72
6239اندیشهامان الله72
1801شهرامحاجی شاپور72
6328میرویسویس الدین72
4757سمیر آغامحمد شاه آغا72
8521مقدس خانمحمد یعقوب72
6640سید علی سجادسید میر آغا72
6709بهرام الدینمیا گل72
7154سلیمانمیرداد72
7811خدابخشسخی بخش72
7043احمد جمشیدمحمد نعیم72
5135مزملعزیز الله72
8262مبارزمحمد اسلم72
2983حکمت اللهعبدالقدوس72
7411فردینفدا میر72
0340عبیداللهمحمد اسماعیل72
887272
6439شریف اللهعزیز الله72
7618محمد عمرغلام شاه72
6415محمدساحلمحمد شریف72
6876محمد ندیممحمد نعیم72
2828روح اللهتاج محمد72
8446احمد یوشفنثار احمد 72
1751امیدمیرویس72
256972
6996صدفاحمد وحید70
6200بصیرهغریب الله70
1576ثناسید احمد فرید70
6712سلماعبدالعزیز70
8165نیلوفرمحمد شریف70
2551معصومهشاه محمود70
5527شایستهاحمد ولید70
6485وارثهیاسین70
6998نوریهمحمد عظیم70
6965مدینهسیلانی70
4821سید امیدمحمد داود70
6821وحید اللهمحمد عارف70
8618جنیدبشیر احمد 70
214970
546970
4155عزت اللهمحمد اسحاق70
259470
065070
2835سلیمانمسجدی70
5896احمد شهیرشیر محمد 70
3100محمد شریفمحمد عارف70
7022واحدعبدالوحید70
152570
7804مطیع الله عبدالمتین70
738870
2183جمال الدینعبدالکریم70
7387احمد بلالوحید الله70
2422طوبانزیر احمد70
1895حافظمحمد نعیم70
7615رویانجیب الله68
8299صفادل آغا68
8282فریحهمحمد موسی68
8251سعدیهنور الله68
6441میثمفقیر حسین68
4827حمد اللهسید محمد 68
7072نعمت اللهسخی محمد 68
7524احمد حاجی رسول68
7662احمد یوسفمحمد فرید68
6857عبدالرحیمعبدالکریم68
7059اقبال شمسسید غوث الدین68
6349محب اللهفضل اکبر68
7276فیض اللهمحمد سلیم68
0118محمد رحیم عبدالکمال68
3343محمد ایوبمحمد معصوم68
6225پاینده کریم داد68
158468
5178جلال الدینعبدالرحیم68
6337محمد عمرمحمد عظیم68
853868
0699احمد یاسرنجیب الله68
2324سمیهعبدالحسین68
0540بنفشهاکرام الدین68
2240پاکیزهلطف الدین68
1949بی بی طیبهعبدالواحد68
0355احمد فیصلمحمد طارق68
1642احمد ضیانورالرحمن68
8672نگاهعبدالصبور66
7736نازیهبیردی66
1392ولولهعبدالعلی66
767466
8500عبدالحنانمحمد حسین66
7525سید مجتبیسید عبدالروف66
8552فردوسببرک66
8504شفیق اللهامیر داد66
7528باخترسید رحیم66
6586شهرامعبدالوهاب66
7815عبدالحمیدعبدالقیوم66
7412عبدالرحمنعبدالمنان66
7295احمد واجدحمید الله66
7887مصطفیامام علی66
6390حسام الدینقلم الدین66
6572نصرت اللهشمس آقا66
7112نصیر احمد سید امیر66
7681حبیب اللهعبدالستار66
6924مجتبیغلام غوث66
8515مشعلغلام علی66
908166
8548احمد فوادعبدالوکیل66
7163احمد مختارمسکین66
7520احمد بلالمحمد کاشف66
734966
2060بهشتهعبدالمالک66
2286حمزهشفیق الله66
8675کاییناتمسعود64
6970مریم شیرزادمحمد زبیر64
8163فرحنازمحمد شریف64
6985رخسارسید محمد نقی64
5501پریسااکبر64
7432بیژنجاوید64
4694ایملامیر جان64
4364محمد عادلمحمد علی64
7102عبید اللهعبدالکبیر64
4945فضل امینرحمت ولی64
6882شمس الدینشاه زمان64
7051یاسرسمیع الله64
7510ابراهیمحبیب خان64
199064
553964
6946سیدالرحمننیک محمد 64
6768صفی اللهخان گل64
2314مهرانعبدالمحفوظ64
2313هیلهمحمد اکبر64
1964بینظیزمحمد سالک64
0105فوزیهغلام حیدر64
2094زینبمحمد نادر64
1765حامد خلیل الله64
0968محب اللهعبدالحیات64
8367مرسلمحمد همایون62
8728ساغرسید نجیب الله62
7631نبیلااحمد فرید62
7585بسیمهفیض علی62
6968زهرهمحمد یاسین62
6711فرحنازخان محمد 62
2820فردینمحمد عارف62
558762
6555سید مطیع اللهاطیع الله62
7153محمد پیامروح الله62
8471سید عباد اللهسید محمد رسول62
7030شادابنظام الملک62
7354عبدالقهارعبدالقدیر62
2984صبغت اللهعبدالقدوس62
8645محمد تمیممحمد نعیم62
8014احمد صهیبسیف الرحمن62
6319احمد میلادمحمد نسیم62
530162
591862
7787احمد فیصلغلام احمد 62
6255صفی اللهمحمد بای62
6410سید علی جوادسید حسن رضا62
2123سونیلاعبدالعظیم62
2128عبدالباسطسید مبشر62
0316عبدالستارمحمد داود62
1879ربیع اللهعصمت الله62
2044روملعزیزالله62
7847حمیدهمحمد صابر60
8179ماجبینغلام رسول60
8425سارهاحمد جمشید60
2690سومانصیر احمد 60
8331صدفعبدالصبور60
8642کبرامحمد عظیم60
7697مریمعبدالرحمن60
7790شکیلاعبدالودود60
6645حامدعبدالوهاب60
8543محمد فایضمحمد فهیم60
6772احسان اللهمرزا رسول60
7279سباووناحمد ضیا60
6507احمد فرهادعبدالرحمن60
8545عبدالنصرتعبدالحلیم60
7419شیر دادکریم داد60
6477عبدالوهابعبدالطیف60
7333محمد معیدمحمد فرید60
8533حامدجان آغا60
0298الطاف حسینغیاث الدین60
4133نورالرحمننور احمد 60
169660
1835ذکریاباز محمد 60
7221فیصلمحمد اکرم60
1806عبدالمبینعبدالجبار60
2210زهراعتیق الله60
2421نگینهفرید60
1323عبدالرحماننظیر احمد60
1880احمد صمیمعصمت الله60
2244محمد فیاضمحمد بشیر60
1855سهیبفقیر احمد60
1164منیژهنعمت الله58
3019شهلانورالدین58
8046مرسلمحمد رسول58
4268نادیهعبدالواحد58
6710ویدانثاراحمد 58
6775لیزاضیالحق58
486558
481158
3989عبیداللهنعمت الله58
7460محمد ادریسمحمد داود58
2766احمد فیصلاحمد جاوید58
6634مصباح العارفینحفیظ الله58
478558
7422ساحلنصیر احمد 58
298958
7863عباسشهباز خان58
7342محمد امیدمحمد جان58
2095ناییلهقطب الدین58
0377علی ساویزمحمد محجوب58
1990محمد صابرمحمد اقبال58
1332سمیهنجیب الله56
827556
5132عبدالمعروفعبدالواحد56
6940عبدالباسطعبدالله خان56
6891محمد هاشممحمد عالم56
6856احمد مرتضیعبدالواحد56
6742عرفان اللهمطیع الله56
8546مدثرخلیل الله56
6767راز محمد عبدالدیان56
6373رحیم اللهنور الله56
4974احمد عمرانعبدالله 56
5464عظیم اللهالماس56
6999فردینعبدالروف56
6630من اللهلعل محمد 56
7094فرامرزنصیراحمد56
032556
1750مجتبیلعل میر56
131154
3423همیشهمحمد خالد54
1387کوثرعوض علی54
7693اجملخوانی54
8320فیاض شیرین دل54
6793امیر حسینفرهاد54
7260ویس الدینشیر احمد54
0548مرشیدریس الدین54
7142ذکریامحب الله54
8216قیس احمد نادر محمد 54
8393فردوسعبدالناصر54
7777ذبیح الله عبدالغفور54
5504مزملمحمد داود54
5531مدثر احمد احمد نعیم54
7538احمد شادابمحمد ظاهر54
206854
206954
987454
8026منیبمحم شریف54
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد54
6222خدا بخشکیامرز54
6224حسین علیفیض علی54
222154
1948بی بی صایمهعبدالوحید54
2242فردینسید عالم54
1163هاجرهعبدالغفور52
6905مروهنقیب الدین52
7177شبنممحمد الیاس52
6995محمد یوسفعبدالمتین52
7261حامد پادشاه52
8475رامینشیر پادشاه52
6446محمد میلادعبدالحمید52
6804الهام حامد الله52
4882ضمیرعبدالاحمد 52
6801عبدالباسطفدا محمد52
5187توفیق احمد محمد فاروق52
207052
6626احمد خالداحمد وحید52
8440علیمحمد طاهر52
6904محمد الهاممحمد صابر52
7696هارونتاج محمد52
2207محمد کامرانشیرالرحمن52
0881عبدالوارثغلام سرور52
5397مروهغلام جان50
6388سیاوشمحمد صادق50
7109فهیمحاجی فردین50
0712مسلمنیک پادشاه50
4289حیات الله محمد نادر50
302150
7263محمد میلادعبدالطیف50
4848محمد یاسرمحمد وحید50
6409رامین احمد نعمت الله50
245050
2021زمزمهدور محمد50
0756عبدالجبارعیدالجلیل50
5398ساراطره باز48
899948
0461عصمت اللهعبدالغیاث48
5153سلیمانوزیر احمد 48
5352رشادامیر گل48
309748
7238پرویززمری48
207548
6736احمد مریداحمد جاوید48
6223امان حبیب الله48
6267نور اللهسیف الله48
7253عنایت اللهمحمد عارف48
5119سجادفضل ا لحق48
894946
715546
7273عبدالراشدعبدالرشید46
6880امید شیر خان46
7450احمد خسرولعل محمد 46
7037جمال الدینعطا46
8427ابراهیمجاوید46
6724محمد اسودمحمد داود46
6142احمدمحمد رفیق46
286246
6828شجاع خواجه شفاءالدین46
7490فردینشاه ولی46
2179یاسمیننورآقا46
0444مریممحمد ظریف46
7454احمد فیصلعبدالبصیر44
7427مصطفیمحمد غوث44
7749رامشرحمت الله44
6605فدا محمد عبدالظاهر44
7664الیاسنعمت الله44
5056عبدالقویعبدالغیور44
909144
6561ساحلجانباز44
2337کریمهعبدالرازق44
1077عبدالمسعودعبدالصبور44
245444
6243محمد فیصلمحمد ظریف42
440242
7834عبدالباعثنثار احمد 42
0383عتیق اللهعبد الله خان42
8619احمد حسینمحمد نذیر42
601242
7613محمد نعمانمحمد یوسف42
6592مجیب الرحمننقیب الله42
1023احمد سهیلمحمد صفا42
0121مسعودفیض محمد42
7132المیرامحمد شعیب40
7446محمد عثمانمحمد آصف40
6550فردینعبدالرازق40
7081سید الهامسید نعیم40
7512سید زمانسید ابراهیم40
5270شبیرعبدالمجید40
4847غلام مرتضیامین الله40
1921حشمت اللهزمری40
2358سیف اللهمحمد نادر40
7636شمیلااستاد رحیم38
132038
4437فیاضمهراب الدین38
7445مسیح اللهعبدالواسیع38
7571ربیع اللهنیک محمد 38
8669عبدالربعبدالرحیم38
7746لطف اللهعبدالنبی38
7497محمد تمیمعارف خان38
7267معینمحمد شریف38
7467الله دادمحمد قاسم38
7071احمد اقبالمحمد یار38
3666ظریف اللهنجیب الله38
7506محب اللهنقیب الله38
6834عنایت اللهمحرم علی38
6945نوریمانسرور38
475838
8029احمد زبیرسلطان محمد 38
8030احمد فردوساحمد فایق38
221338
760638
5443محمد سلیمانعبدالاحد38
6909محمد اسحاقمحمد یوسف38
0669محمد شعیبنبی الله38
2092محمد فهیممعصوم خان38
693736
7600نثار احمد داد محمد 36
4946محمد باعثمحمد شریف36
7407عبدالستارعبدالغنی36
7727معراج الدینامانت الله36
7535اجملهدایت الله36
8564پرویزعبدالکبیر36
7555انعام اللهسردار 36
225536
127136
2042سید وهابسید ابراهیم36
0602فرشیدمحمد قاسم36
6843قدرت اللهحاجی عزت الله34
8648زبیدعبدالجبار34
8057محمد امیدمحمد جاوید34
810934
6347نجیب اللهعلی احمد 34
551934
2794خالدعیدی محمد 34
237034
7895عمرانعنایت الله34
247034
1699بلالمحمد داود34
8750رحمت اللهمحمد شریف32
6567حسیب اللهفضل الرحیم32
8237روملحفیظ جان32
195232
4964محمد ایمانمحمد نبی32
7775عظیم اللهفهیم الله32
7678فیاضمحمد حسن اندرابی32
7894قیسعنایت الله32
7222سید نور اللهسید حبیب الله32
1956تمیمعبدالحبیب32
243732
693930
856630
7601نظر محمد میرزا محمد 30
707330
6731ادریسعبدالرازق30
2735نقیب محمد شیر محمد 30
8264ادیبعبدالحمید30
8423محمد آصفاکرام الدین30
2175توفیق اللهمحمد جان30
244830
2009محمد ناصرراز محمد30
035628
1473لطیفهصیام الدین28
09228
7409صمیممحمد نادر28
5068یوسفعبدالبصیر28
6340احمد ضیااحمد ذکی28
6719مزملعبدالهادی28
6832نیک محمد فیض محمد 28
6660یماعلی جان26
260426
541026
6923فرشادنورالرحمن26
656326
1245سید مصطفیسید محمد 20
244220
6673قیام الدینغلام حسن18
330118
6582راشدعبدالملک16
6683جوادمحمد انور16
7410سمیع اللهمحمد نادر14
7728محمد سعیدمیر احمد 12

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
12
23
31
42
52
63
73
81
94
101
113
124
131
144
151
163
172
183
192
204
211
224
234
242
251
263
271
281
291
304
313
321
333
343
354
361
373
382
393
403
412
423
432
442
451
461
474
484
491
502

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
14
22
33
44
51
64
73
82
92
103
113
122
133
144
151
162
171
182
191
201
213
221
231
241
252
261
273
283
294
303
312
321
332
341
353
362
374
384
394
404
413
424
432
443
451
464
474
481
493
501