نتایج امتحان علوم دینی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان علوم دینی صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
6094عبیداللهاحمد قاسم100
6869حکمت اللهمحمد سالم100
4731محمد سلیمبابه جان100
6218محمد رامینمحمد امان100
6720فردیناحمد علی100
4540100
8387تبسممحمد اشرف100
7767یوسفمحمد آصف100
6552عثمانمحمد قیس100
0436حشمت اللهنصرالله100
7458میوندمحب الله100
1717مدیحهضیا الله100
2388نوریهگل نور100
0769مروهبزرگ98
1552اناهیتاعبدالخالق98
0998صدیق اللهحبیب الله98
2795فیصلعبدالرحمن98
2293ظریفغلام سخی98
6959حسیب اللهضیاالدین98
1841شمس اللهالفت الله98
020198
447498
059598
1463لیمهشاه محمود98
2743مرتضیپاینده محمد 98
1758احمد عمرانبهاوالدین98
2442قربان علیخان علی98
1716مروهفرهاد98
1720مجیب اللهنجیب الله98
8701مولودهحاجی فضل هادی96
3278ثناجمال الدین96
6954مژدهاحمد زبیر96
6764احمد سلیماحمد ضیا96
6765نصرت اللهمحمد رضا96
2810شفیع اللهمحمد یاسین96
7355عبدالوارثعبدالقدوس96
1403مختارغلام فاروق96
1341صدفشیر علی96
0692فریالمجیب الرحمن96
6389مشعلنثاراحمد 96
908196
6576عبدالوهابعبدالفتاح96
5407خلیل اللهحبیب الله96
7424نصرت اللهاحمد جاوید96
1528مروهعبدالصمد96
1167لیداخواجه عبدالواحد96
0868ماه رخسید امیر94
4843سوسنذبیح الله94
8036مریمعبدالله94
1491مژدهمحمد عارف94
3659مسکاغلام رسول94
7785ریحانهمحمد سلیم94
6462طیبهمحمد داود94
6542شملهرحمت گل94
6541مروهرحمت گل94
7681حبیب اللهعبدالستار94
4830غنضفرمحمد سرور94
4743رامینعبدالوهاب94
2843حیات اللهسید مرزا94
6491احمد فرشیدمحمد حسین94
7494عبدالمالکمحمد یعقوب94
6306نثار احمد عبدالله94
6171رامشغلام محمد 94
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن94
7542احسان اللهعبدالرحیم94
6529محمد ولیدمحمد وحید94
3197مصطفیحسیب الله94
0866لیمهمحمد فاروق94
3735خدیجهنور محمد 94
5678بهارهبهاوالدین94
6707قدسیهعبدالفتاح94
7877مرسلعبدالنذیر94
2787رخسارجمعه گل94
6646سمیهاحمد ضیا94
563394
7168سجیهشیرزاد94
600894
6777مریمعبدالفهیم94
0125سحرمحمد انور94
5874زهرهعبدالمالک94
8162یاسمنخمار الدین94
6661سلواکریم الله94
268094
5401عبدالمومنعلی محمد 94
7169حدیث احمد نور الدین94
6005محمد مهدیامیر محمد 94
0398محمد الهامغلام بهاوالدین94
1858مصطفیجمشید94
6574احمد بلالمحمد اسلم94
0817شیر حبیبامیر محمد 94
2676میرویسمحفوظ الله94
1969صمیممحمد اکبر94
4876نورین زینتعبدالقدیر92
4573درخشاناسد الله92
7677نادیهعبدالصالح92
1303آرزوسید میران92
6629زهراءمحمد حلیم92
6297مقدسههمایون92
6156سعدیهمحمد سخی92
7842فرشتهحبیب الله92
140092
6770عباد اللهشفیع الله92
1317محمد الیاسمحمد هاشم92
8413عبدالوسیمعبدالوحید92
7004محمد هارونعبدالهادی92
7003احمد شکیبمحمد قاسم92
5500منصور اللهگل محمد 92
6562حبیب اللهفضل من الله92
4679رحمان الدینویس الدین92
7260ویس الدینشیر احمد92
4538ارمانعزیز الله92
2983حکمت اللهعبدالقدوس92
6516یلداسیف الدین92
7095سحرعبدالوحید92
0982رخسارمحمد عالم92
6324بینظیرعبدالمجید92
575192
8035تهمینهعاشق الله92
8121نازی رحمت الله92
6897سارهسید وزیر92
7920سحرعبدالسعید92
7781هدیهمیر جمال الدین92
0564ناهیدمحمد قوی92
134092
7455مروهعبدالبشیر92
1531سومنمحمد نسیم92
619292
7876مریمعبدالکریم92
6540سحارهسید حسین92
1564مریمتیمورشاه92
2162سلمهاحمد ضیا92
0867حماسهمحمد طاهر92
7404خالدهعظیم الله92
001092
111492
8496حسیب الرحمنحبیب الرحمن92
6619محمد مزملمحمد داود 92
1234فرهادسید آقا92
3361احمد ضیاغلام ممتاز92
8029احمد زبیرسلطان محمد 92
7435ابوبکرمحمد اشرف92
6665تمیمنصیر احمد 92
7305محمد نبیغلام سخی92
5504مزملمحمد داود92
6549محمد توابتاج محمد 92
8268احمد مومنبهرام الدین92
0923صدفغلام علی92
1718فرحنازخالد92
8004حظیفهعلم گل90
7802هلنعتیق الله90
6336هادیهعبدالودود90
7513مدینهمحمد ابراهیم90
3736شکریهرحمت الله90
6675تهمینهنصر الله90
6944فاطمه الزهرانور محمد 90
7843منیژه حبیب الله90
1815طیبهبهاوالدین90
4864دیباغلام سخی90
1169زحلسید حمید الله90
7589آمنهمحمد صابر90
8299صفادل آغا90
3367طیبهعبدالملک90
7495مجیبجاوید90
6524مسیح اللهسید احمد 90
6898عبدالواحدعبدالمبین90
6627شمس العارفینحفیظ الله90
4829خان محمد حسین بخش90
6121عاشق اللهنجیب الله90
7581محمد تمیمعبدالرحمن90
259490
7837احمد ولیامام الدین90
7104محمد رفیعمحمد شفیع90
065090
6338منصوررحمت گل90
7432بیژنجاوید90
3432سارهعبیدالله90
698090
6352مریمشاه محمد 90
6865مریمخان آغا90
3136آرینمحمد حفیظ90
1462مرسلسید عبدالقیوم90
6809فاطمهمحمد اکبر90
1464لیمهفیض محمد 90
216790
224790
6853سارامحمد ظریف90
1126بهشتهسید محمد شاه90
8602سمیهمحمد فاضل90
7456بهشتهعبدالجبار90
46 890
5875حمیراطاهر محمد 90
551790
501890
8030احمد فردوساحمد فایق90
4968مطیع اللهتیمور بیک90
7649احمد طاهانذیر90
6346مبشرفدا محمد 90
7269شایقشیر محمد 90
6489برکت اللهنصر الله90
6221عبدالمبینعبدالجلیل90
6436احمد نعیم الله90
1496ذکیهشیر محمد90
1530بهشتهعبدالمحمد90
245290
2025ساراغلام فاروق90
8743طوباشاه محمد 88
6927فرحتسید فیض الله88
6743ناجیهمحمد شریف 88
8049شکیبافدا محمد88
6649سمیرامحمد سمیع88
4831سوسنغلام محی الدین88
8181بهارهرحمت الله88
7188معصومهشمس الاحمد 88
5642کاییناتمطیع الله88
8352مریمعبدالروف88
6251سما صدیقیمحمد حشم88
8592زینبنعمت الله88
5137صدیقهمحمد جان88
1163هاجرهعبدالغفور88
4588ارشادعزیز الله88
7451عمر مختار عبدالقادر88
7087عزت اللهفضل خدا88
6635شمس علیمحمد عوض88
8320فیاض شیرین دل88
6470ذبیح اللهعبدالرحمن88
8552فردوسببرک88
6936احمد فیصلحبیب الرحمن88
7832محمد نعمانمحمد سلیمان88
7343محمد اللهبهرام88
8262مبارزمحمد اسلم88
5400ذبیح اللهمنظور احمد 88
6866سوریاعبدالمقصود88
538588
6323یلدا احمد ظاهر88
6808مرسلجمال الدین88
7098زلیخامحمد نجیب88
5528شکریهعبدالکمال88
1939نرگسخواجه حکمت88
6309شیمااسدالله88
6248ستارهسید بلال88
7850مروهلعل محمد 88
200488
318288
3100محمد شریفمحمد عارف88
6439شریف اللهعزیز الله88
2483محمد سجادمحمد فرید88
6554شکیبسید حسن88
7356فریدونمحمد اجمل88
6728انعام اللهآقا محمد 88
0049عشوهغلام مجتبی88
1930عابده خانشاه ولی خان88
2210زهراعتیق الله88
1690احمد فیاضفضل محمد88
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور88
1827شاهدالدینشمس الدین88
1721عباد اللهراز محمد88
0451ویس الدینغلام حیدر88
0701مجتبی خانعبدالمحمد88
2027زهرامحمد حسین88
2245بهارهمحمد حامد86
4877زحلمحمد ابراهیم86
6697تهمینهغلام فاروق86
8046مرسلمحمد رسول86
6825سمیهمحمد رسول86
6648آریانامحمد اضغر86
6647سوسنمحمد اضغر86
6886ستارهعبدالرحیم86
7885مریمعبدالبصیر86
7043احمد جمشیدمحمد نعیم86
460586
7928محمد موسیمحمد آغا86
2129سید شعیبمحمد شریف86
6483محمد عمربریالی86
6805تمیم احمد فضل محمد 86
7709محمد نویدمحمد فرید86
5997توفیق اللهسید امیر86
4854احمد سجادمحمد عارف86
7734ارسلانجمشید86
7698بهارعبدالصبور86
174086
2098نگینهمحمد اسحاق86
321686
6310سونیتابصیر الدین86
6978حسناعبدالحبیب86
7921مرسلخلیل الله86
7471هیلیعبدالباقی86
6596فاطمهحبیب الله86
5435نیلابسید عظیم86
3498مدینهمحمد یوسف86
3783دانشجان الدین86
639486
5799سید نثار سید حبیب86
6230شعیبعبدالرحیم86
0716روحیدخلیل الرحمن86
4181سهرابپاینده محمد 86
6408عبدالواحدمحمد سعید86
8595عبدالناصرمحمد نادر86
1082احمد زبیرگل آقا86
6585یاسرعبدالکبیر86
7644عبدالودودعبدالرشید86
7239عمیربشیر احمد86
8723مجیب الرحمنمحمد ابراهیم86
7268محمد منصوراحمد شاه86
4464مسیح اللهنثار احمد 86
1855مرتضیجمشید86
7024سید نعمانسید بهاوالدین86
6232فردینمحمد فاروق86
6683جوادمحمد انور86
246886
2142احمد بلالعبدالمتین86
1904سهیلعبدالخلیل86
1861نظیفهغلام حیدر86
6762دیناغلام سخی84
7927سنیاعبدالوحید84
7132المیرامحمد شعیب84
8643مروهغلام سخی84
8176شایستهنعمان84
8373مرجانحاجی حمید الله84
7596سحرگلاب الدین84
6948هدیهمحمد نذیر84
6940عبدالباسطعبدالله خان84
2451عبداللهصبغت الله84
145184
628184
8475رامینشیر پادشاه84
7092محب اللهعتیق الله84
568884
7831محمد الهاممحمد سلیمان84
0139عمرانغلام علی84
6636احمد شاهنور محمد 84
3152احمد عاصمنورالله84
7279سباووناحمد ضیا84
6227محمد وارثعبدالودود84
5421محبهحبیب الله84
2299نرگسعبدالواسع84
8164مرسلرشید الدین84
4610سارهمحمد یوسف84
1002یلداعبدالرازق84
7809فاطمهزین الدین84
6840خجستهعبدالقهار84
2008اسما سعیدهغلام صادق84
6839مریمعبدالقهار84
8183شبنمفدا محمد 84
686884
211384
0684احمد وسیمعبدالقهار84
4146جوادعبدالقهار84
4242احمد شهیراحسان الله84
6164مبشرمحفوظ شاه84
3381امان اللهامام داد84
6817حبیبمحمد داد84
2145مریم نورآغا84
1527رخسارولی محمد84
2241رابعهمحمد ظاهر84
1900بهارهمحمد صابر84
2057شگیباافغانشاه84
2436فرحتحلیم خان84
1821بنفشهمیان آقا84
1644منصورشاهقمبرشاه84
2168حجت اللهاحسان الله84
2140یوسفمیرویس84
114684
1699بلالمحمد داود84
1878حسنیهعبدالرشید84
6102معصومهنور آغا82
7638صدف شیر الله82
6468مدینهغلام رازق82
6299مریممحمد حامد82
6628مریممحمد حلیم82
7814ذکیهمحمد یوسف82
7898سحرنجیب الله82
6405شازیهمحب الله82
7072نعمت اللهسخی محمد 82
5936سید عظمسید حسن82
5618احمد ویساحمد فرید82
6570ابرارالحقفضل حق82
334882
8500عبدالحنانمحمد حسین82
6882شمس الدینشاه زمان82
7202محمد الیاسغلام علی82
6328میرویسویس الدین82
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن82
7276فیض اللهمحمد سلیم82
7172عبدالمتینعبدالله82
7753ماریهمحمد نادر82
1385زهرهعبدالستار82
887182
7129صدیقه کلیم الله82
3186مریمعبدالفهیم82
7563هندیهمحمد امان82
8219کرشمهعین الدین82
7562منورهعبدالمعصوم82
453582
0340عبیداللهمحمد اسماعیل82
6225پاینده کریم داد82
6830وسیممحمد سلیم82
7022واحدعبدالوحید82
2735نقیب محمد شیر محمد 82
6319احمد میلادمحمد نسیم82
7887مصطفیامام علی82
7696هارونتاج محمد82
6855احمد جواداحمد شاه82
5394محمد امیرکرام الدین82
2785محمد شیرزیگل نبی82
2129بهشتهحیات الله82
1964بینظیزمحمد سالک82
2053عبدالربعبدالواسع82
1883سید عبدالرحمنسید هاشم82
1734محمد عمرعبدالفرید82
0492ذکریاعبدالحق82
2095ناییلهقطب الدین82
8425سارهاحمد جمشید80
725180
8353دیوهغلام مرتضی80
6412مریممحمد نسیم80
7067الهامهعبید الله80
6407منیرهسید عزیزالرحمن80
8744شهلاعبدالغفار80
6033فرشتهفیض الله80
8653محبوبه شیرین آقا80
6626احمد خالداحمد وحید80
2850مرید احمدفرید احمد 80
7584احمد فهیمنور الرحمن80
8641داریوشمحمد ضمیر80
4028مدثرحشمت الله80
7154سلیمانمیرداد80
889280
6440محمد عمرمحمد صفدر80
7134مهدیکرم علی80
472180
6584لیلامحمد زید80
4369سونمغلام فاروق80
405680
3994سعدیهسید هاشم80
6416خدیجهمحمد حسین80
1429فرنگیسسلیمان80
4495سمامحمد وسیم80
7247رایفهعبدالعظم80
098880
898880
4194فوادعیدی محمد 80
639380
6417سید ذاکر شاهآقا سعید80
7283محمد ادریسدین محمد 80
7671عبدالحفیظعبدالرقیب80
6269شبیر احمد نیک محمد 80
6611پرویزمحمد یاسین80
8186رمضاننسیم80
2828روح اللهتاج محمد80
7378عرفانبسم الله80
2820فردینمحمد عارف80
7808شاهینشیر افضل80
7715سیدالهامسید فرید الله80
7065احمد سیرمحمد نبی80
1373بخت زمینعبدالحیات80
2056نگینهعبدالستار80
1751امیدمیرویس80
0828الههعبدالحکیم80
5743فریباخدا داد78
7025زهرهاکرام الدین78
4673لیدادین محمد 78
8056کرشمهحبیب الرحمن78
7844حسینهفیروز احمد 78
5537شبنمعلی محمد 78
8644فرضیهغلام سخی78
8518ثریاآغا شیرین78
8402پروانهحاجی عبدالخالق78
1106کوثرعبدالصمد78
7365عبدالهادیزلمی78
1245سید مصطفیسید محمد 78
5502احمد نویدعبدالواحد78
7516خالدمحمد اکبر78
6684لطف اللهمحمد رفیع78
8567روح اللهعبدالمجید78
5490انعامحفیظ الله78
8657سهرابنصیر احمد 78
7506محب اللهنقیب الله78
7111روح اللهرحیم الله78
7109فهیمحاجی فردین78
8545عبدالنصرتعبدالحلیم78
8280سید موسیسید اورنگ زیب78
4628خماربشیر الدین78
359378
216678
6965مدینهسیلانی78
6975طیبهمحمد انیس78
8554مبشرهخیر محمد 78
8220شکریهمحمد نذیر78
0363سایمهمحمد نعیم78
7308سارهفضل الدین78
4798ریحانههدایت الله78
4718مژگاناحمد الله78
334778
7602نور علینور احمد 78
8269حجت اللهعزت الله78
7221فیصلمحمد اکرم78
887278
6327شکیبعبدالباری78
7261حامد پادشاه78
7112نصیر احمد سید امیر78
6528سمیرحاجی محمد 78
7618محمد عمرغلام شاه78
909178
7629محمد میهنمحمد شاکر78
8446احمد یوشفنثار احمد 78
4029برهانممتاز78
468778
0699احمد یاسرنجیب الله78
7387احمد بلالوحید الله78
0881عبدالوارثغلام سرور78
1658خالدعلی گل78
1959صدفعصمت الله78
1948بی بی صایمهعبدالوحید78
7434سمیهعبدالوحید76
7533زحل غلام فاروق76
7574طوباوزیر محمد 76
6744صدف غلام مصطفی76
8375خاطرهخان آقا76
7344قدریهاحمد طارق76
1164منیژهنعمت الله76
7736نازیهبیردی76
905576
6388سیاوشمحمد صادق76
6640سید علی سجادسید میر آغا76
6565صمیممحمد ظریف76
7208ادریسمحراب الدین76
6713احمد مجید خان76
6520فیصلزلمی76
7314فرزادبهمن علی76
6752احمد شجاعمحمد معروف76
7153محمد پیامروح الله76
7215محمد فایزعبدالوارث76
121876
7174ژیلامحمد ناصر76
306576
6872فرخندهصمیم الدین76
613976
3935نرگسخلیل الرحمن76
5496سردار ولیعبدالخالق76
207576
8551عبدالمصورعبدالملک76
6476حارث ابوبکرنجیب الله76
7385روح اللهنور الله76
7504محمد صمیممحمد شفیق76
6472عبدالتمیمعبدالستار76
6429احمد فرهاداحمد فواد76
6372ادریسعبید الله76
7228مزملعبدالصبور76
2141حارثعلاوالدین76
2094زینبمحمد نادر76
8126رویاولی محمد 74
6414وجیهغازی جان74
6758الههعبدالوحید74
602674
8051زینبمحمد یعقوب74
1576ثناسید احمد فرید74
8733فاطمهمحمد نوین74
6712سلماعبدالعزیز74
5202هاجرهعبید الله74
8182حنیفهسلطان محمد 74
4882ضمیرعبدالاحمد 74
4437فیاضمهراب الدین74
6645حامدعبدالوهاب74
6550فردینعبدالرازق74
7149بهزادذبیح الله74
663374
7088سید عیسیسید ذکریا74
2984صبغت اللهعبدالقدوس74
7030شادابنظام الملک74
5411فیصلعبدالغفور74
881974
6332ساحلمحمد ایمل74
8279فایزاحمد فرید74
4855عبدالرحمنمحمد امین74
6143واحد اللهنقیب الله74
7334محمد پرویزعبدالرسول74
1535ذبیح اللهغلام سرور74
7216بسم اللهمحمد نعیم74
6507احمد فرهادعبدالرحمن74
8434صاحبهمحمد صفی74
5527شایستهاحمد ولید74
2625شکریهشاه محمود74
1816سوسنعبدالغفور74
6970مریم شیرزادمحمد زبیر74
2849بصیرهگلاب الدین74
4268نادیهعبدالواحد74
8165نیلوفرمحمد شریف74
0584الفت اللهعبدالکبر74
6736احمد مریداحمد جاوید74
8705کبیر جاننور الحق74
5056عبدالقویعبدالغیور74
7333محمد معیدمحمد فرید74
6909محمد اسحاقمحمد یوسف74
6561ساحلجانباز74
6946سیدالرحمننیک محمد 74
1800مرواریدخدایداد74
0371شبنماکرام الدین74
2312مفتاح الدینمحمد غوث74
2054احمد شگیباحمد الدین74
0444مریممحمد ظریف74
8278سوماسردار خان72
4690سمیهعبدالبشیر72
8732مروهمحمد نوین72
7136عقبهمحمد اسحاق72
7101احمد شعیبعبدالواحد72
7102عبید اللهعبدالکبیر72
7446محمد عثمانمحمد آصف72
6967احمد زبیراکرم شاه72
7396عبدالنذیرعبدالرشید72
7583احمد فرزادنور الرحمن72
6300سید سجادسید شاه حسین72
6916ثنا اللهمحمد حشم72
8708عتیق اللهرحمت الله72
5634فضل اللهغلام محمد 72
6605فدا محمد عبدالظاهر72
4629ساغربشیر الدین72
7564ستارهنبی72
8217رخسارعبدالمتین72
6998نوریهمحمد عظیم72
7246تمناعبدالعظم72
6859اسمامحمد محبوب72
7854محمد سیرغلام سرور72
6572نصرت اللهشمس آقا72
6347نجیب اللهعلی احمد 72
5554محمد ذاکرشاه لالا72
3343محمد ایوبمحمد معصوم72
4310محمد ادریسمعراج الدین72
8358محب اللهمحمد داود72
5187توفیق احمد محمد فاروق72
6410سید علی جوادسید حسن رضا72
6802حشمت اللهعلی محمد72
460472
8008انصاراحمد نور محمد 72
2368احمد رامشمحمد نبی72
0756عبدالجبارعیدالجلیل72
1880احمد صمیمعصمت الله72
2344خاطرهغلام دستگیر72
6996صدفاحمد وحید70
6539ذکیهمحمد یاسین70
8670نزاهتعبدالصبور70
8171رعنامحمد سلیم70
6951سلماگل الرحمن70
7450احمد خسرولعل محمد 70
7100زبید اللهعبدالکبیر70
6681احمد طیبداد الله70
4867دیدارعاشور بیک70
6993زید احمد عبدالبشیر70
7749رامشرحمت الله70
6804الهام حامد الله70
6710ویدانثاراحمد 70
873970
6240مرسلحفیظ الله70
1625خاتمهاحمدالدین70
7012رنوسمحمد مرزا70
7664الیاسنعمت الله70
207270
7412عبدالرحمنعبدالمنان70
7411فردینفدا میر70
5464عظیم اللهالماس70
6488ادریسحیات خان70
6390حسام الدینقلم الدین70
6415محمدساحلمحمد شریف70
2181نورالهداعبدالکریم70
2240پاکیزهلطف الدین70
2314مهرانعبدالمحفوظ70
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن70
0534مژگانعبدالقدوس70
8178فرشتهنجیب الله68
5093مریمسید جمال68
167268
3574نرگسنور محمد 68
017368
8243نداعطا الله68
8048شکریهعبید الله68
7822اکیاساحمد شاه68
4757سمیر آغامحمد شاه آغا68
4827حمد اللهسید محمد 68
8504شفیق اللهامیر داد68
7395مصطفیمحمد آغا68
8471سید عباد اللهسید محمد رسول68
6767راز محمد عبدالدیان68
7737غلام صفدرنظر خدا68
7528باخترسید رحیم68
7810حسیب اللهمحمد نسیم68
6769سعدیهمحمد رضا68
7538احمد شادابمحمد ظاهر68
207068
7777ذبیح الله عبدالغفور68
5985عبدالمختاریوسف علی68
7040عباداللهمحمد نادر68
6335زین اللهبهرام شاه68
0745مریمپوپل68
0968محب اللهعبدالحیات68
2580مطهرهعبدالوکیل66
7108شیلامیر آقا66
8360مونسهمحمد نسیم66
508066
2752فرقانگل حسن66
7454احمد فیصلعبدالبصیر66
8406معراجمحمد شریف66
7267معینمحمد شریف66
7488سمیع اللهعبدالحمید66
7487عبداللهحمید الله66
4789علی رضاعبدالله66
7105محمد ادریسعبدالمقیم66
7571ربیع اللهنیک محمد 66
6880امید شیر خان66
7617کرزیگل آغا66
6981سمیرروح الله66
7133سلیمهمحمد 66
2551معصومهشاه محمود66
7443سهیلامحمد طاهر66
6452خدیجهنور محمد 66
1386زحلعبدالستار66
1447شبنماسدالله66
6241اسراجاوید66
6402سید ادیبسید آقا66
4974احمد عمرانعبدالله 66
131166
7170رحمت اللهمعصوم علی66
7094فرامرزنصیراحمد66
6592مجیب الرحمننقیب الله66
8525ارسلانعزیز الله66
1806عبدالمبینعبدالجبار66
096666
1077عبدالمسعودعبدالصبور66
1895حافظمحمد نعیم66
1757ناصرمحمد صابر66
8625پلوشهمحمد سالم64
6896زهرامحمد شریف64
796164
8750رحمت اللهمحمد شریف64
7114احمد زبیرگوهر علی64
6634مصباح العارفینحفیظ الله64
7799محمد عمرعبدالقیوم64
7326سلیمانعبدالرسول64
6373رحیم اللهنور الله64
260464
7419شیر دادکریم داد64
5135مزملعزیز الله64
7716محمد یونسحاجی خیر الدین64
7839حسیب اللهعطا الله64
5420فیصلسید فواد64
0712مسلمنیک پادشاه64
6673قیام الدینغلام حسن64
7701مجتبیلعل محمد64
7653احمد قسیمعوض گل64
8163فرحنازمحمد شریف64
098964
7342محمد امیدمحمد جان64
237064
206964
7408علی ناصرنصر الدین64
6899محمد جلیلمحمد نذیر64
7616عشرتاحمد فریدون64
5571روید فرید احمد64
6849محمد مهدیاحمد الله64
7376مبشر غلام سرور64
7222سید نور اللهسید حبیب الله64
6828شجاع خواجه شفاءالدین64
5119سجادفضل ا لحق64
527364
4289حیات الله محمد نادر64
2182عبدالحلیمعبدالکریم64
5442محمد عمرانعبدالاحد64
6832نیک محمد فیض محمد 64
245064
1323عبدالرحماننظیر احمد64
1218زینبنصیر احمد64
7475رومیلاسید اکبر62
7615رویانجیب الله62
1704ثنامحمد عاصم62
8244حسنامختارالحق62
2690سومانصیر احمد 62
8331صدفعبدالصبور62
6760احمد سالمعبدالمالک62
6146روملمحمد خلیل62
8669عبدالربعبدالرحیم62
6669عزیز اللهاسدالله62
6567حسیب اللهفضل الرحیم62
7665محمد ابراهیمحمید الله62
7489منظور فیض محمد 62
7051یاسرسمیع الله62
6450صفدر غلام حضرت62
7673سعیدهمحمد 62
767462
0118محمد رحیم عبدالکمال62
6409رامین احمد نعمت الله62
4133نورالرحمننور احمد 62
2286حمزهشفیق الله62
2128عبدالباسطسید مبشر62
1949بی بی طیبهعبدالواحد62
152560
6895بینظیرمحمد انور60
132060
6905مروهنقیب الدین60
7515سلماعبدالکبیر60
2766احمد فیصلاحمد جاوید60
6794اسداللهغلام سخی60
6748عاشق اللهدوران60
4364محمد عادلمحمد علی60
2165محمد شبیرعبدالمجید60
8564پرویزعبدالکبیر60
6422حامد عبدالشکور60
8296محمد یاسینبریالی60
7510ابراهیمحبیب خان60
7217عبدالرحمنمحمد نعیم60
6239اندیشهامان الله60
0892صفورامحمد امین60
6400الهاممحمد حفیظ60
6224حسین علیفیض علی60
5925مصطفیمحمد ناصر60
7144محمد یاسرگل الرحمن60
6876محمد ندیممحمد نعیم60
2155مریمغلام دستگیر60
2024نگینهغلام فاروق60
0412زلیخااحمد جاوید60
0377علی ساویزمحمد محجوب60
1970سعیداللهرحمن الله60
7836زحل محمد اجمل58
7026حمیراعبدالکریم58
7541احمد ماهرمحمد یحی58
7002نجیمامین الله58
8522ذوالفقارعمراخان58
6772احسان اللهمرزا رسول58
7059اقبال شمسسید غوث الدین58
6419حمیدشرافت58
222258
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری58
1624زیبانجیب الله58
788258
3666ظریف اللهنجیب الله58
7867احمد ولیغرزی58
2211عباس الدینعین الدین58
7863عباسشهباز خان58
0476احمد اللهعنایت الله 58
8361بهمننور احمد 58
7804مطیع الله عبدالمتین58
6945نوریمانسرور58
8228صفت اللهسیدا جان58
2244محمد فیاضمحمد بشیر58
0316عبدالستارمحمد داود58
2351محمد عمرعبدالکبیر58
1325لیلیاحسام الدین58
2021زمزمهدور محمد58
7825پروانهعبدالحفیظ56
4946محمد باعثمحمد شریف56
7037جمال الدینعطا56
8618جنیدبشیر احمد 56
2514احمد مصورمحمد شاه56
7427مصطفیمحمد غوث56
7460محمد ادریسمحمد داود56
546956
6709بهرام الدینمیا گل56
8543محمد فایضمحمد فهیم56
7815عبدالحمیدعبدالقیوم56
1392ولولهعبدالعلی56
7790شکیلاعبدالودود56
530156
6732محمد غنیزمرک56
8515مشعلغلام علی56
821356
6222خدا بخشکیامرز56
598156
7398محمد عابدمحمد حامد56
4848محمد یاسرمحمد وحید56
2313هیلهمحمد اکبر56
2179یاسمیننورآقا56
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن56
2358سیف اللهمحمد نادر56
0105فوزیهغلام حیدر56
0602فرشیدمحمد قاسم56
1990محمد صابرمحمد اقبال56
8573حلیمهمسجدی54
8282فریحهمحمد موسی54
8179ماجبینغلام رسول54
8427ابراهیمجاوید54
6441میثمفقیر حسین54
4155عزت اللهمحمد اسحاق54
7525سید مجتبیسید عبدالروف54
4074نضراب شاهمحمد اسماعیل54
6823شریفشیر محمد 54
6994محمد متینغلام سخی54
7834عبدالباعثنثار احمد 54
1387کوثرعوض علی54
553954
5305محمد ساحلمیرویس54
6731ادریسعبدالرازق54
370554
206854
6340احمد ضیااحمد ذکی54
6785میلادآقا جان54
7639سید رشادسید قند آغا54
0540بنفشهاکرام الدین54
1830صبورنثار احمد54
469152
1332سمیهنجیب الله52
6711فرحنازخان محمد 52
8642کبرامحمد عظیم52
6515عبدالطیفمحمد رسول52
4821سید امیدمحمد داود52
3955حسیب اللهمحمد امان52
6142احمدمحمد رفیق52
7354عبدالقهارعبدالقدیر52
4694ایملامیر جان52
6921عبدالباعثاحمد ضیا52
5184نصر اللهمطیع الله52
354652
7811خدابخشسخی بخش52
7287محمد وسیممحمد نسیم52
8301موحدمحمد پناه52
502052
6267نور اللهسیف الله52
0383عتیق اللهعبد الله خان52
169652
2183جمال الدینعبدالکریم52
6834عنایت اللهمحرم علی52
1749سمیع الرحمنحیات الله52
2042سید وهابسید ابراهیم52
7444مروهعزیز الله50
8250سلیماننصر الله50
7631نبیلااحمد فرید50
6995محمد یوسفعبدالمتین50
6923فرشادنورالرحمن50
707350
7693اجملخوانی50
121750
7081سید الهامسید نعیم50
7523بشیر احمد نصیر احمد 50
8510محمد عثمانعبدالرقیب50
8546مدثرخلیل الله50
7176بصیرهرحمان الدین50
8057محمد امیدمحمد جاوید50
8189ذبیح اللهامیر محمد 50
623750
7787احمد فیصلغلام احمد 50
3201احمد ضیاعجب گل50
537950
244850
8675کاییناتمسعود48
0287لیداایمل48
7409صمیممحمد نادر48
6446محمد میلادعبدالحمید48
0548مرشیدریس الدین48
7407عبدالستارعبدالغنی48
6215بشیر احمد شیر علم48
7524احمد حاجی رسول48
5896احمد شهیرشیر محمد 48
2326مسیح اللهعبدالعزیز48
8014احمد صهیبسیف الرحمن48
5531مدثر احمد احمد نعیم48
4847غلام مرتضیامین الله48
1052شعیبعلی محمد48
2092محمد فهیممعصوم خان48
2026رحیمهعبدالله48
2826فروزانمحمد علی46
7740ساراعتیق الله46
486546
7751احمد اللهمحمد انور46
8516نورالرحمنگلاب شاه46
7662احمد یوسفمحمد فرید46
7592تابشزمری46
541046
5153سلیمانوزیر احمد 46
7775عظیم اللهفهیم الله46
5397مروهغلام جان46
7612مصعودهعبدالمقصود46
2794خالدعیدی محمد 46
665546
8423محمد آصفاکرام الدین46
2044روملعزیزالله46
1700پرویزمحمد داود46
7743رویامحمد اعظیم44
884044
7410سمیع اللهمحمد نادر44
1801شهرامحاجی شاپور44
7116ذبیح اللهعبدالحبیب44
4964محمد ایمانمحمد نبی44
5398ساراطره باز44
551944
5443محمد سلیمانعبدالاحد44
2337کریمهعبدالرازق44
1773مسعودمحمد یاسین44
243744
7601نظر محمد میرزا محمد 42
6374محمد هارونصابر42
5452محمد میرویسمحمد طارق42
7497محمد تمیمعارف خان42
7512سید زمانسید ابراهیم42
6566ذبیح اللهمحمد ظریف42
7200صفی اللهعنایت الله42
456442
7312محمد ادریسعبدالهادی42
6924مجتبیغلام غوث42
2324سمیهعبدالحسین42
1819محمد رستمعبیدالله42
905440
195240
021240
8216قیس احمد نادر محمد 40
3915فیصلداد خدا40
8506مدثرعبدالصابر40
2157عبدالعزیزعبدالرافیع40
7636شمیلااستاد رحیم38
6578محمد شکیبوحید الله38
6660یماعلی جان38
6223امان حبیب الله38
475838
6999فردینعبدالروف38
0175شیرزیگل الرحمن38
1750مجتبیلعل میر38
6893ریحانهحبیب الله36
6555سید مطیع اللهاطیع الله36
7273عبدالراشدعبدالرشید36
6724محمد اسودمحمد داود36
740336
0536آرمانامان الله34
1642احمد ضیانورالرحمن34
7418عبدالباسطعبدالجمیل32
455532
6586شهرامعبدالوهاب32
7000مزملمحمد بشیر32
8556عبداللهنصر الله30
003128
5033عبدالحمیدغلام فاروق26
1765حامد خلیل الله26
859622
44338
8707به دفتر مراجعه کند

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
12
23
34
44
53
62
73
81
93
101
112
122
132
143
154
164
171
182
191
202
214
222
233
241
252
264
274
282
291
302
312
321
332
342
351
363
373
381
394
404
412
421
432
443
451
463
472
481
493
504

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
14
24
34
41
52
63
72
81
92
102
112
124
131
141
154
161
171
181
192
202
213
222
233
242
252
262
274
281
293
304
313
321
334
342
351
362
371
383
392
401
413
421
433
444
453
463
474
482
491
502