نتایج امتحان دری صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دری صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
1552اناهیتاعبدالخالق100
1551برشناعبدالخالق100
6720فردیناحمد علی100
7355عبدالوارثعبدالقدوس100
6218محمد رامینمحمد امان100
1163هاجرهعبدالغفور98
0769مروهبزرگ98
8387تبسممحمد اشرف98
1464لیمهفیض محمد 98
1463لیمهشاه محمود98
0125سحرمحمد انور98
6540سحارهسید حسین98
6646سمیهاحمد ضیا98
1403مختارغلام فاروق98
020198
1841شمس اللهالفت الله98
2810شفیع اللهمحمد یاسین98
3506محمد صادقسیف الدین98
7435ابوبکرمحمد اشرف98
6869حکمت اللهمحمد سالم98
7268محمد منصوراحمد شاه98
7424نصرت اللهاحمد جاوید98
6489برکت اللهنصر الله98
6554شکیبسید حسن98
7843منیژه حبیب الله98
1720مجیب اللهنجیب الله100
2302علی رضاءجان آقا98
0540بنفشهاکرام الدین98
0371شبنماکرام الدین98
1167لیداخواجه عبدالواحد98
2027زهرامحمد حسین98
6033فرشتهفیض الله96
7842فرشتهحبیب الله96
4924سحرگل احمد 96
6462طیبهمحمد داود96
7785ریحانهمحمد سلیم96
698096
2787رخسارجمعه گل96
600096
563096
454096
059596
3735خدیجهنور محمد 96
525196
4830غنضفرمحمد سرور96
8413عبدالوسیمعبدالوحید96
0998صدیق اللهحبیب الله96
6338منصوررحمت گل96
5647روح اللهحاجی نعمت الله96
0536آرمانامان الله96
143296
8496حسیب الرحمنحبیب الرحمن96
5401عبدالمومنعلی محمد 96
7458میوندمحب الله96
6389مشعلنثاراحمد 96
2211عباس الدینعین الدین96
1246خسروسید احمد 96
2030احمد شبیرعبدالحنان96
168796
3361احمد ضیاغلام ممتاز96
2442قربان علیخان علی96
7269شایقشیر محمد 96
6665تمیمنصیر احمد 96
2785محمد شیرزیگل نبی96
0436حشمت اللهنصرالله96
6954مژدهاحمد زبیر96
1734محمد عمرعبدالفرید96
1800مرواریدخدایداد96
1717مدیحهضیا الله96
0923صدفغلام علی96
2055سمیهحیات الله96
2241رابعهمحمد ظاهر96
6628مریممحمد حلیم94
6629زهراءمحمد حلیم94
6968زهرهمحمد یاسین94
8326بهارمحمد طاهر94
6944فاطمه الزهرانور محمد 94
6927فرحتسید فیض الله94
7434سمیهعبدالوحید94
4673لیدادین محمد 94
7591حمیرامحمد اسحاق94
6517ناروننعمت الله94
405694
1126بهشتهسید محمد شاه94
3186مریمعبدالفهیم94
4608نرگس سرادر حسین94
7809فاطمهزین الدین94
0982رخسارمحمد عالم94
7168سجیهشیرزاد94
2162سلمهاحمد ضیا94
8279فایزاحمد فرید94
7737غلام صفدرنظر خدا94
6306نثار احمد عبدالله94
7767یوسفمحمد آصف94
7003احمد شکیبمحمد قاسم94
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن94
2795فیصلعبدالرحمن94
8641داریوشمحمد ضمیر94
905094
6491احمد فرشیدمحمد حسین94
6570ابرارالحقفضل حق94
6765نصرت اللهمحمد رضا94
6764احمد سلیماحمد ضیا94
4181سهرابپاینده محمد 94
7852عبدلمنیرعبدالحمید94
4242احمد شهیراحسان الله94
7065احمد سیرمحمد نبی94
7356فریدونمحمد اجمل94
2828روح اللهتاج محمد94
7618محمد عمرغلام شاه94
6728انعام اللهآقا محمد 94
2054احمد شگیباحمد الدین94
2053عبدالربعبدالواسع94
1900بهارهمحمد صابر94
1930عابده خانشاه ولی خان94
245294
1861نظیفهغلام حیدر94
0828الههعبدالحکیم94
1959صدفعصمت الله94
1234فرهادسید آقا92
1106کوثرعبدالصمد92
4022گلثوممایل آغا92
6541مروهرحمت گل92
3367طیبهعبدالملک92
8049شکیبافدا محمد92
6297مقدسههمایون92
8036مریمعبدالله92
7802هلنعتیق الله92
7344قدریهاحمد طارق92
7129صدیقه کلیم الله92
5875حمیراطاهر محمد 92
7095سحرعبدالوحید92
6865مریمخان آغا92
6596فاطمهحبیب الله92
0363سایمهمحمد نعیم92
4798ریحانههدایت الله92
7781هدیهمیر جمال الدین92
1564مریمتیمورشاه92
6248ستارهسید بلال92
224792
7494عبدالمالکمحمد یعقوب92
472192
5500منصور اللهگل محمد 92
4538ارمانعزیز الله92
009692
6556فردوسحضرت نور92
7004محمد هارونعبدالهادی92
7681حبیب اللهعبدالستار92
6635شمس علیمحمد عوض92
6636احمد شاهنور محمد 92
6713احمد مجید خان92
7831محمد الهاممحمد سلیمان92
286292
4588ارشادعزیز الله92
2293ظریفغلام سخی92
6627شمس العارفینحفیظ الله92
4194فوادعیدی محمد 92
7285روماننجیب الله92
6005محمد مهدیامیر محمد 92
7024سید نعمانسید بهاوالدین92
7649احمد طاهانذیر92
1027مسیح اللهحمید الله92
6472عبدالتمیمعبدالستار92
6367احمد ماهرمحمد رسول92
6729جعفرکریم داد92
6346مبشرفدا محمد 92
0398محمد الهامغلام بهاوالدین92
6619محمد مزملمحمد داود 92
6574احمد بلالمحمد اسلم92
7808شاهینشیر افضل92
211392
2676میرویسمحفوظ الله92
3197مصطفیحسیب الله92
7573عبدالواحد هدایت الله92
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور92
1582افسانهخواجه شریف92
1716مروهفرهاد92
0049عشوهغلام مجتبی92
2057شگیباافغانشاه92
1762نبیلامحمد صابر92
6156سعدیهمحمد سخی90
1332سمیهنجیب الله90
4831سوسنغلام محی الدین90
8373مرجانحاجی حمید الله90
8353دیوهغلام مرتضی90
7885مریمعبدالبصیر90
8352مریمعبدالروف90
6649سمیرامحمد سمیع90
6542شملهرحمت گل90
3659مسکاغلام رسول90
4573درخشاناسد الله90
8126رویاولی محمد 90
8056کرشمهحبیب الرحمن90
6324بینظیرعبدالمجید90
7877مرسلعبدالنذیر90
6516یلداسیف الدین90
8025زهراسید عالم90
7850مروهلعل محمد 90
6661سلواکریم الله90
0693فروزانمحمد کریم90
6975طیبهمحمد انیس90
7247رایفهعبدالعظم90
1341صدفشیر علی90
0692فریالمجیب الرحمن90
1473لطیفهصیام الدین90
5874زهرهعبدالمالک90
4854احمد سجادمحمد عارف90
8500عبدالحنانمحمد حسین90
7114احمد زبیرگوهر علی90
8708عتیق اللهرحمت الله90
5490انعامحفیظ الله90
4731محمد سلیمبابه جان90
1245سید مصطفیسید محمد 90
0139عمرانغلام علی90
7094فرامرزنصیراحمد90
8269حجت اللهعزت الله90
0684احمد وسیمعبدالقهار90
7644عبدالودودعبدالرشید90
0817شیر حبیبامیر محمد 90
268090
1082احمد زبیرگل آقا90
7239عمیربشیر احمد90
558690
5394محمد امیرکرام الدین90
4464مسیح اللهنثار احمد 90
3825میرویسمحمد ایاز90
7228مزملعبدالصبور90
909190
1323عبدالرحماننظیر احمد90
1658خالدعلی گل90
1718فرحنازخالد90
2129بهشتهحیات الله90
1878حسنیهعبدالرشید90
4876نورین زینتعبدالقدیر88
8171رعنامحمد سلیم88
1169زحلسید حمید الله88
6648آریانامحمد اضغر88
1491مژدهمحمد عارف88
1815طیبهبهاوالدین88
5743فریباخدا داد88
8625پلوشهمحمد سالم88
8243نداعطا الله88
3278ثناجمال الدین88
575188
8712ماه لقاءعبید الله88
5435نیلابسید عظیم88
538588
7132المیرامحمد شعیب88
7098زلیخامحمد نجیب88
6858زرلشتشاه محمد 88
6777مریمعبدالفهیم88
6776مرحبامحمد عظیم88
6853سارامحمد ظریف88
4716اقراءغلام فاروق88
7012رنوسمحمد مرزا88
6859اسمامحمد محبوب88
247988
5528شکریهعبدالکمال88
1563دیانارمضان علی88
5678بهارهبهاوالدین88
216688
4679رحمان الدینویس الدین88
7653احمد قسیمعوض گل88
7354عبدالقهارعبدالقدیر88
7810حسیب اللهمحمد نسیم88
7489منظور فیض محمد 88
8262مبارزمحمد اسلم88
6470ذبیح اللهعبدالرحمن88
4829خان محمد حسین بخش88
7583احمد فرزادنور الرحمن88
448088
1858مصطفیجمشید88
5133سید اقبالسید فرید88
6408عبدالواحدمحمد سعید88
8595عبدالناصرمحمد نادر88
6269شبیر احمد نیک محمد 88
501888
6561ساحلجانباز88
6549محمد توابتاج محمد 88
6576عبدالوهابعبدالفتاح88
5407خلیل اللهحبیب الله88
1758احمد عمرانبهاوالدین
88
0451ویس الدینغلام حیدر88
1721عباد اللهراز محمد88
1969صمیممحمد اکبر88
082788
0492ذکریاعبدالحق88
2388نوریهگل نور88
2086پروانهخالد نظر88
1964بینظیزمحمد سالک88
2095ناییلهقطب الدین88
2026رحیمهعبدالله88
7898سحرنجیب الله86
5202هاجرهعبید الله86
1331دیبانحیب الله86
8176شایستهنعمان86
4843سوسنذبیح الله86
6647سوسنمحمد اضغر86
0869فوزیهنور علی86
8644فرضیهغلام سخی86
7814ذکیهمحمد یوسف86
8182حنیفهسلطان محمد 86
6251سما صدیقیمحمد حشم86
8164مرسلرشید الدین86
1462مرسلسید عبدالقیوم86
8220شکریهمحمد نذیر86
7816فاطمه ذبیح الله86
404286
7471هیلیعبدالباقی86
0866لیمهمحمد فاروق86
2008اسما سعیدهغلام صادق86
0867حماسهمحمد طاهر86
6809فاطمهمحمد اکبر86
4855عبدالرحمنمحمد امین86
6916ثنا اللهمحمد حشم86
6709بهرام الدینمیا گل86
6094عبیداللهاحمد قاسم86
7495مجیبجاوید86
7523بشیر احمد نصیر احمد 86
2129سید شعیبمحمد شریف86
4757سمیر آغامحمد شاه آغا86
900186
7528باخترسید رحیم86
0118محمد رحیم عبدالکمال86
2843حیات اللهسید مرزا86
6474قیام الدیننور الدین86
6164مبشرمحفوظ شاه86
6683جوادمحمد انور86
6436احمد نعیم الله86
6552عثمانمحمد قیس86
4310محمد ادریسمعراج الدین86
3100محمد شریفمحمد عارف86
0476احمد اللهعنایت الله 86
2483محمد سجادمحمد فرید86
2141حارثعلاوالدین86
1855سهیبفقیر احمد86
1644منصورشاهقمبرشاه86
213286
0102شبیر احمدحاجی ملتان86
2351محمد عمرعبدالکبیر86
1077عبدالمسعودعبدالصبور86
2025ساراغلام فاروق86
2210زهراعتیق الله86
2056نگینهعبدالستار86
1527رخسارولی محمد86
0534مژگانعبدالقدوس86
2094زینبمحمد نادر86
6405شازیهمحب الله84
8183شبنمفدا محمد 84
8246زینبسیف الله84
6299مریممحمد حامد84
7890سجیهمحمد میر84
7677نادیهعبدالصالح84
6697تهمینهغلام فاروق84
4877زحلمحمد ابراهیم84
6336هادیهعبدالودود84
8434صاحبهمحمد صفی84
5137صدیقهمحمد جان84
6866سوریاعبدالمقصود84
7140پلوشهغلام حیدر84
7697مریمعبدالرحمن84
6897سارهسید وزیر84
7246تمناعبدالعظم84
7911رنگینهدین محمد 84
4610سارهمحمد یوسف84
3994سعدیهسید هاشم84
8121نازی رحمت الله84
7753ماریهمحمد نادر84
1531سومنمحمد نسیم84
6227محمد وارثعبدالودود84
6770عباد اللهشفیع الله84
8717امجدولی جان84
8543محمد فایضمحمد فهیم84
6143واحد اللهنقیب الله84
3152احمد عاصمنورالله84
4074نضراب شاهمحمد اسماعیل84
5411فیصلعبدالغفور84
6640سید علی سجادسید میر آغا84
5936سید عظمسید حسن84
6572نصرت اللهشمس آقا84
7163احمد مختارمسکین84
0340عبیداللهمحمد اسماعیل84
2299نرگسعبدالواسع84
7846مصطفیلعل محمد 84
3360عبدالرحمننیک قدم84
6230شعیبعبدالرحیم84
7467الله دادمحمد قاسم84
2743مرتضیپاینده محمد 84
5554محمد ذاکرشاه لالا84
7387احمد بلالوحید الله84
7493اقبال احمد گل آقا84
1875احمد شیرزیعبدالسعید84
1916محمد ناشرمحمد بشیر84
0745مریمپوپل84
0412زلیخااحمد جاوید84
153184
1949بی بی طیبهعبدالواحد84
713184
8181بهارهرحمت الله82
140082
4864دیباغلام سخی82
7589آمنهمحمد صابر82
6825سمیهمحمد رسول82
8643مروهغلام سخی82
6412مریممحمد نسیم82
1303آرزوسید میران82
6743ناجیهمحمد شریف 82
6102معصومهنور آغا82
3736شکریهرحمت الله82
1385زهرهعبدالستار82
1429فرنگیسسلیمان82
4495سمامحمد وسیم82
359382
6872فرخندهصمیم الدین82
7308سارهفضل الدین82
6310سونیتابصیر الدین82
1625خاتمهاحمدالدین82
767482
8166مروهمحمد عظم82
7276فیض اللهمحمد سلیم82
1317محمد الیاسمحمد هاشم82
6419حمیدشرافت82
5196احمد فرهادمحمد عرب82
2998عبدالروفمرزا نظر82
6882شمس الدینشاه زمان82
4364محمد عادلمحمد علی82
809282
5352رشادامیر گل82
7665محمد ابراهیمحمید الله82
6441میثمفقیر حسین82
7072نعمت اللهسخی محمد 82
1855مرتضیجمشید82
5625شاکر خانخان محمد 82
5419محمد فایقمحمد کاظم82
4146جوادعبدالقهار82
6528سمیرحاجی محمد 82
6488ادریسحیات خان82
7022واحدعبدالوحید82
5305محمد ساحلمیرویس82
8030احمد فردوساحمد فایق82
6476حارث ابوبکرنجیب الله82
309182
7928محمد موسیمحمد آغا82
0756عبدالجبارعیدالجلیل82
2244محمد فیاضمحمد بشیر82
1904سهیلعبدالخلیل82
1883سید عبدالرحمنسید هاشم82
2140یوسفمیرویس82
2368احمد رامشمحمد نبی82
1751امیدمیرویس82
2060بهشتهعبدالمالک82
2313هیلهمحمد اکبر82
1948بی بی صایمهعبدالوحید82
7736نازیهبیردی80
8004حظیفهعلم گل80
8701مولودهحاجی فضل هادی80
5642کاییناتمطیع الله80
6896زهرامحمد شریف80
6711فرحنازخان محمد 80
6539ذکیهمحمد یاسین80
7858حسناامام یار80
7927سنیاعبدالوحید80
7025زهرهاکرام الدین80
1576ثناسید احمد فرید80
6468مدینهغلام رازق80
8653محبوبه شیرین آقا80
2849بصیرهگلاب الدین80
6965مدینهسیلانی80
7562منورهعبدالمعصوم80
6978حسناعبدالحبیب80
7404خالدهعظیم الله80
8554مبشرهخیر محمد 80
7455مروهعبدالبشیر80
7456بهشتهعبدالجبار80
1624زیبانجیب الله80
660680
7734ارسلانجمشید80
6805تمیم احمد فضل محمد 80
7671عبدالحفیظعبدالرقیب80
6121عاشق اللهنجیب الله80
7581محمد تمیمعبدالرحمن80
7506محب اللهنقیب الله80
7260ویس الدینشیر احمد80
6767راز محمد عبدالدیان80
148480
7202محمد الیاسغلام علی80
7799محمد عمرعبدالقیوم80
6967احمد زبیراکرم شاه80
7822اکیاساحمد شاه80
441280
6243محمد فیصلمحمد ظریف80
6171رامشغلام محمد 80
6215بشیر احمد شیر علم80
4029برهانممتاز80
5799سید نثار سید حبیب80
3783دانشجان الدین80
7333محمد معیدمحمد فرید80
683580
7343محمد اللهبهرام80
2820فردینمحمد عارف80
334780
6876محمد ندیممحمد نعیم80
6946سیدالرحمننیک محمد 80
6390حسام الدینقلم الدین80
7854محمد سیرغلام سرور80
8551عبدالمصورعبدالملک80
6817حبیبمحمد داد80
7887مصطفیامام علی80
0699احمد یاسرنجیب الله80
6830وسیممحمد سلیم80
7172عبدالمتینعبدالله80
1947احمد شبیرمحمد یعقوب80
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن80
1690احمد فیاضفضل محمد80
7568خجستهعبدالحکیم78
7513مدینهمحمد ابراهیم78
7339مرسلاسد الله78
7820نیلوفرنظر محمد 78
7836زحل محمد اجمل78
7847حمیدهمحمد صابر78
8592زینبنعمت الله78
7174ژیلامحمد ناصر78
4718مژگاناحمد الله78
1386زحلعبدالستار78
226178
6840خجستهعبدالقهار78
6808مرسلجمال الدین78
6839مریمعبدالقهار78
1002یلداعبدالرازق78
328978
3381امان اللهامام داد78
2983حکمت اللهعبدالقدوس78
6981سمیرروح الله78
6752احمد شجاعمحمد معروف78
7215محمد فایزعبدالوارث78
6142احمدمحمد رفیق78
6300سید سجادسید شاه حسین78
121878
4743رامینعبدالوهاب78
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری78
2667غلام مجتبیمولا داد78
6483محمد عمربریالی78
543978
0312محمد سجادعبدالبصیر78
7571ربیع اللهنیک محمد 78
8545عبدالنصرتعبدالحلیم78
7451عمر مختار عبدالقادر78
6940عبدالباسطعبدالله خان78
7112نصیر احمد سید امیر78
8186رمضاننسیم78
6319احمد میلادمحمد نسیم78
7538احمد شادابمحمد ظاهر78
6221عبدالمبینعبدالجلیل78
551778
7804مطیع الله عبدالمتین78
6844عظمت اللهخواجه آقا78
6849محمد مهدیاحمد الله78
2857سمیر احمد محمد نسیم78
207578
6735عزیز اللهلعل محمد78
6415محمدساحلمحمد شریف78
6372ادریسعبید الله78
3666ظریف اللهنجیب الله78
2286حمزهشفیق الله78
1647احمد شعیبروح الله78
242878
0701مجتبی خانعبدالمحمد78
2168حجت اللهاحسان الله78
1756آرمانمحمد منیر78
1749سمیع الرحمنحیات الله78
2312مفتاح الدینمحمد غوث78
2155مریمغلام دستگیر78
222178
1821بنفشهمیان آقا78
7828مریمبریالی76
6895بینظیرمحمد انور76
3406سیاه مویعبدالرب76
0892صفورامحمد امین76
7638صدف شیر الله76
8375خاطرهخان آقا76
6499مسکاعبدالباقی76
3432سارهعبیدالله76
6518شبانهصبر الله76
4494ثنا محمد وسیم76
8162یاسمنخمار الدین76
6920زحلشاه ولی76
4628خماربشیر الدین76
6998نوریهمحمد عظیم76
7555انعام اللهسردار 76
7314فرزادبهمن علی76
1535ذبیح اللهغلام سرور76
8657سهرابنصیر احمد 76
6332ساحلمحمد ایمل76
7524احمد حاجی رسول76
1807احمد طارقنصیر احمد76
2850مرید احمدفرید احمد 76
7109فهیمحاجی فردین76
6798ارحم صادقنصر الله صادق76
8406معراجمحمد شریف76
6388سیاوشمحمد صادق76
6524مسیح اللهسید احمد 76
8014احمد صهیبسیف الرحمن76
333376
460476
7087عزت اللهفضل خدا76
7378عرفانبسم الله76
8361بهمننور احمد 76
6439شریف اللهعزیز الله76
6922محمد مصطفیمحمود76
237076
6529محمد ولیدمحمد وحید76
1880احمد صمیمعصمت الله76
2125خالدمحمد اسحاق76
1711محمد وسیممحمد ابراهیم76
1830صبورنثار احمد76
245076
1496ذکیهشیر محمد76
083076
7398محمد عابدمحمد حامد74
6675تهمینهنصر الله74
6951سلماگل الرحمن74
6996صدفاحمد وحید74
6588رخسارمحمد صفا74
6406مدیحهمحب الله74
8046مرسلمحمد رسول74
7026حمیراعبدالکریم74
8244حسنامختارالحق74
2245بهارهمحمد حامد74
5421محبهحبیب الله74
2551معصومهشاه محمود74
3136آرینمحمد حفیظ74
1921شبنمعبدالحمید74
6309شیمااسدالله74
7564ستارهنبی74
3498مدینهمحمد یوسف74
0564ناهیدمحمد قوی74
7443سهیلامحمد طاهر74
1939نرگسخواجه حکمت74
6970مریم شیرزادمحمد زبیر74
7815عبدالحمیدعبدالقیوم74
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن74
7709محمد نویدمحمد فرید74
6993زید احمد عبدالبشیر74
7648محمد ادریسعنایت الله74
4789علی رضاعبدالله74
703374
5645محمد ادیبحبیب الرحمن74
6347نجیب اللهعلی احمد 74
7664الیاسنعمت الله74
7261حامد پادشاه74
6585یاسرعبدالکبیر74
553974
3343محمد ایوبمحمد معصوم74
6409رامین احمد نعمت الله74
2536محمد رومانپادشاه میر74
8515مشعلغلام علی74
7783عبدالناصرعبدالقادر74
2422یمامحمد مبین74
0175شیرزیگل الرحمن74
1373بخت زمینعبدالحیات74
0829حسنیهممتاز74
6710ویدانثاراحمد 72
7475رومیلاسید اکبر72
1704ثنامحمد عاصم72
6485وارثهیاسین72
7563هندیهمحمد امان72
8743طوباشاه محمد 72
7839حسیب اللهعطا الله72
6857عبدالرحیمعبدالکریم72
6626احمد خالداحمد وحید72
5618احمد ویساحمد فرید72
2835سلیمانمسجدی72
6456مصطفیعبدالرحمن72
6936احمد فیصلحبیب الرحمن72
8504شفیق اللهامیر داد72
6422حامد عبدالشکور72
7395مصطفیمحمد آغا72
6307عصمت اللهعبدالرحمن72
2451عبداللهصبغت الله72
4078بهزادگل محمد 72
7602نور علینور احمد 72
6327شکیبعبدالباری72
6410سید علی جوادسید حسن رضا72
5236محمد اجملمحمد نسیم72
5504مزملمحمد داود72
6477عبدالوهابعبدالطیف72
6807جان محمد غلام محمد 72
8268احمد مومنبهرام الدین72
6802حشمت اللهعلی محمد72
7520احمد بلالمحمد کاشف72
1833وحیداللهعبدالروف72
1970سعیداللهرحمن الله72
2003شفیعمحمد نجیب72
2327جعفرعبدالحکیم72
0377علی ساویزمحمد محجوب72
096672
2240پاکیزهلطف الدین72
1218زینبنصیر احمد72
5093مریمسید جمال70
7615رویانجیب الله70
6407منیرهسید عزیزالرحمن70
8729مروهمحمد ایوب70
6707قدسیهعبدالفتاح70
7334محمد پرویزعبدالرسول70
6645حامدعبدالوهاب70
7030شادابنظام الملک70
2514احمد مصورمحمد شاه70
7488سمیع اللهعبدالحمید70
1801شهرامحاجی شاپور70
7100زبید اللهعبدالکبیر70
8296محمد یاسینبریالی70
7161شهرامخواجه غلام ویس70
6592مجیب الرحمننقیب الله70
6417سید ذاکر شاهآقا سعید70
5926محمد دانشمحمد شاکر70
7411فردینفدا میر70
7263محمد میلادعبدالطیف70
1806عبدالمبینعبدالجبار70
6247الهامعبدالهادی70
456470
7863عباسشهباز خان70
5178جلال الدینعبدالرحیم70
7283محمد ادریسدین محمد 70
6411ثنا اللهمحمد مراد70
6337محمد عمرمحمد عظیم70
7180ادریسذبیع الله70
5187توفیق احمد محمد فاروق70
8446احمد یوشفنثار احمد 70
7755حسام الدینعبدالحکیم70
1642احمد ضیانورالرحمن70
027470
246870
0105فوزیهغلام حیدر70
6562حبیب اللهفضل من الله68
8299صفادل آغا68
7921مرسلخلیل الله68
7104محمد رفیعمحمد شفیع68
1561مهدی رضامفید احمد 68
8475رامینشیر پادشاه68
7121عبدالاسد الله68
6349محب اللهفضل اکبر68
7446محمد عثمانمحمد آصف68
6527سید توابسید مرزا68
7445مسیح اللهعبدالواسیع68
7101احمد شعیبعبدالواحد68
7102عبید اللهعبدالکبیر68
7103سید شاکرسید مقتدا68
663368
7396عبدالنذیرعبدالرشید68
3989عبیداللهنعمت الله68
7326سلیمانعبدالرسول68
8471سید عباد اللهسید محمد رسول68
3643مدثرمحمد هاشم68
6684لطف اللهمحمد رفیع68
6225پاینده کریم داد68
6325سید سروشسید عبدالله68
098968
788268
7238پرویززمری68
6732محمد غنیزمرک68
4847غلام مرتضیامین الله68
7040عباداللهمحمد نادر68
1496عبدالتوابغلام صدیق68
6924مجتبیغلام غوث68
2181نورالهداعبدالکریم68
2183جمال الدینعبدالکریم68
1699بلالمحمد داود68
2024نگینهغلام فاروق68
2179یاسمیننورآقا68
6854اهداغلام محمد 66
6758الههعبدالوحید66
8675کاییناتمسعود66
602666
6452خدیجهنور محمد 66
8180حوریهعبدالرسول66
3737کرشمهنور آقا66
7177شبنممحمد الیاس66
6241اسراجاوید66
8564پرویزعبدالکبیر66
065066
220866
7092محب اللهعتیق الله66
5502احمد نویدعبدالواحد66
7134مهدیکرم علی66
7122ادریسعطا الله66
7662احمد یوسفمحمد فرید66
8350محمد عرفانگل شاه66
7522شادابعبدالحنان66
5056عبدالقویعبدالغیور66
0584الفت اللهعبدالکبر66
7412عبدالرحمنعبدالمنان66
5420فیصلسید فواد66
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد66
3096احمد مزیدعبدالصابر66
7302محمودفضل ربی66
6736احمد مریداحمد جاوید66
7504محمد صمیممحمد شفیق66
7715سیدالهامسید فرید الله66
7221فیصلمحمد اکرم66
1921حشمت اللهزمری66
1895حافظمحمد نعیم66
1775وجیهخوانین64
3423همیشهمحمد خالد64
3019شهلانورالدین64
525864
8425سارهاحمد جمشید64
5913نیلابوحید الله64
2890بنفشهحیات الله64
4629ساغربشیر الدین64
5153سلیمانوزیر احمد 64
6856احمد مرتضیعبدالواحد64
7837احمد ولیامام الدین64
7432بیژنجاوید64
7059اقبال شمسسید غوث الدین64
7716محمد یونسحاجی خیر الدین64
4964محمد ایمانمحمد نبی64
905264
7427مصطفیمحمد غوث64
300664
6994محمد متینغلام سخی64
7701مجتبیلعل محمد64
6582راشدعبدالملک64
0383عتیق اللهعبد الله خان64
131164
6326فرزادعبدالطیف64
6255صفی اللهمحمد بای64
6630من اللهلعل محمد 64
6899محمد جلیلمحمد نذیر64
7806یاسرعبدالطیف64
8723مجیب الرحمنمحمد ابراهیم64
7868احمد علیحامد64
0600سید اسماعیلسید مصطفی64
1765حامد خلیل الله64
0968محب اللهعبدالحیات64
0602فرشیدمحمد قاسم64
2436فرحتحلیم خان64
2422طوبانزیر احمد64
2421نگینهفرید64
0287لیداایمل62
6985رخسارسید محمد نقی62
4369سونمغلام فاروق62
6416خدیجهمحمد حسین62
591262
5634فضل اللهغلام محمد 62
7043احمد جمشیدمحمد نعیم62
6450صفدر غلام حضرت62
4882ضمیرعبدالاحمد 62
7347فیصلعزت الله62
6413محمد پرویزرحمت خان62
6550فردینعبدالرازق62
8239عبدالنذیرعبدالمجید62
0548مرشیدریس الدین62
5997توفیق اللهسید امیر62
6794اسداللهغلام سخی62
486562
6731ادریسعبدالرازق62
1172عابد الرحمنسیف الرحمن62
6716نجیب اللهامان الله62
7629محمد میهنمحمد شاکر62
8506مدثرعبدالصابر62
2182عبدالحلیمعبدالکریم62
6904محمد الهاممحمد صابر62
7385روح اللهنور الله62
1023احمد سهیلمحمد صفا62
0288هوسیحبیب الله60
7585بسیمهفیض علی60
7444مروهعزیز الله60
7108شیلامیر آقا60
7319سعدیهغلام عباس60
905560
600160
6239اندیشهامان الله60
8165نیلوفرمحمد شریف60
6775لیزاضیالحق60
8219کرشمهعین الدین60
2625شکریهشاه محمود60
5454فایزهعبدالفتاح60
134060
6769سعدیهمحمد رضا60
6463سکندرعتیق الله60
6748عاشق اللهدوران60
2193احمد زیمیر پادشاه60
8516نورالرحمنگلاب شاه60
4437فیاضمهراب الدین60
7419شیر دادکریم داد60
410260
6681احمد طیبداد الله60
8522ذوالفقارعمراخان60
7541احمد ماهرمحمد یحی60
3955حسیب اللهمحمد امان60
2766احمد فیصلاحمد جاوید60
6328میرویسویس الدین60
4827حمد اللهسید محمد 60
7832محمد نعمانمحمد سلیمان60
6634مصباح العارفینحفیظ الله60
568860
7512سید زمانسید ابراهیم60
6673قیام الدینغلام حسن60
4848محمد یاسرمحمد وحید60
623760
6267نور اللهسیف الله60
6223امان حبیب الله60
7144محمد یاسرگل الرحمن60
5119سجادفضل ا لحق60
301360
1835ذکریاباز محمد 60
468760
527360
2735نقیب محمد شیر محمد 60
6641ظهورعبدالروف60
2344خاطرهغلام دستگیر60
8331صدفعبدالصبور58
8306پرنیانمحمد نعیم58
8051زینبمحمد یعقوب58
6414وجیهغازی جان58
6240مرسلحفیظ الله58
7105محمد ادریسعبدالمقیم58
7111روح اللهرحیم الله58
8567روح اللهعبدالمجید58
6242سمیع اللهمحمد اسلم58
859658
628158
8750رحمت اللهمحمد شریف58
6880امید شیر خان58
8521مقدس خانمحمد یعقوب58
206958
6244فیصلعبدالله58
366058
7071احمد اقبالمحمد یار58
551958
6818الیاسامان الله58
5442محمد عمرانعبدالاحد58
6429احمد فرهاداحمد فواد58
7867احمد ولیغرزی58
8541ادریساحمد58
1700پرویزمحمد داود58
2337کریمهعبدالرازق58
7631نبیلااحمد فرید56
905456
6584لیلامحمد زید56
5397مروهغلام جان56
7051یاسرسمیع الله56
7154سلیمانمیرداد56
7037جمال الدینعطا56
7002نجیمامین الله56
5925مصطفیمحمد ناصر56
1173طارقحکیم خان56
5496سردار ولیعبدالخالق56
1879ربیع اللهعصمت الله56
0316عبدالستارمحمد داود56
0355احمد فیصلمحمد طارق56
1975حسیب اللهگل جان56
1990محمد صابرمحمد اقبال56
8048شکریهعبید الله54
7574طوباوزیر محمد 54
6712سلماعبدالعزیز54
1392ولولهعبدالعلی54
8163فرحنازمحمد شریف54
4268نادیهعبدالواحد54
0712مسلمنیک پادشاه54
7142ذکریامحب الله54
6373رحیم اللهنور الله54
6660یماعلی جان54
5135مزملعزیز الله54
7170رحمت اللهمعصوم علی54
4133نورالرحمننور احمد 54
8618جنیدبشیر احمد 54
8705کبیر جاننور الحق54
2128عبدالباسطسید مبشر54
1728خالدعبدالحمید54
3574نرگسنور محمد 52
7578صدفگلا جان52
693952
5896احمد شهیرشیر محمد 52
7052عبدالجلیلمحمد بشیر52
7756شهرامعبدالحکیم52
7136عقبهمحمد اسحاق52
260452
2984صبغت اللهعبدالقدوس52
6772احسان اللهمرزا رسول52
7149بهزادذبیح الله52
7287محمد وسیممحمد نسیم52
3915فیصلداد خدا52
7312محمد ادریسعبدالهادی52
207052
7408علی ناصرنصر الدین52
7639سید رشادسید قند آغا52
781952
8433احمد یحییاحمد ضیا52
8744شهلاعبدالغفار50
1164منیژهنعمت الله50
1387کوثرعوض علی50
3935نرگسخلیل الرحمن50
188850
7510ابراهیمحبیب خان50
6823شریفشیر محمد 50
0461عصمت اللهعبدالغیاث50
6507احمد فرهادعبدالرحمن50
7153محمد پیامروح الله50
7834عبدالباعثنثار احمد 50
7409صمیممحمد نادر50
2325محمد شهیرعبدالرقیب50
4155عزت اللهمحمد اسحاق50
5464عظیم اللهالماس50
5985عبدالمختاریوسف علی50
2794خالدعیدی محمد 50
6611پرویزمحمد یاسین50
8301موحدمحمد پناه50
242450
7825پروانهعبدالحفیظ48
6586شهرامعبدالوهاب48
7410سمیع اللهمحمد نادر48
6567حسیب اللهفضل الرحیم48
8510محمد عثمانعبدالرقیب48
6724محمد اسودمحمد داود48
2326مسیح اللهعبدالعزیز48
7777ذبیح الله عبدالغفور48
7338منصورسید گل48
7222سید نور اللهسید حبیب الله48
7811خدابخشسخی بخش46
7515سلماعبدالکبیر46
7844حسینهفیروز احمد 46
7612مصعودهعبدالمقصود46
7266عبدالصمدزلمی46
7450احمد خسرولعل محمد 46
4821سید امیدمحمد داود46
6821وحید اللهمحمد عارف46
7116ذبیح اللهعبدالحبیب46
6374محمد هارونصابر46
841646
6625عادلمعشوق46
8264ادیبعبدالحمید46
8533حامدجان آغا46
6340احمد ضیااحمد ذکی46
8393فردوسعبدالناصر46
108746
6224حسین علیفیض علی46
590646
1750مجتبیلعل میر46
8340احمد مسعوداحمد مرید44
6905مروهنقیب الدین44
4690سمیهعبدالبشیر44
8627مریمبشیر الدین44
7636شمیلااستاد رحیم44
243244
693744
7497محمد تمیمعارف خان44
7727معراج الدینامانت الله44
6804الهام حامد الله44
6669عزیز اللهاسدالله44
5452محمد میرویسمحمد طارق44
6995محمد یوسفعبدالمتین44
8440علیمحمد طاهر44
6832نیک محمد فیض محمد 44
7787احمد فیصلغلام احمد 44
6222خدا بخشکیامرز44
1708مصطفیمحمد امین44
2009محمد ناصرراز محمد44
8733فاطمهمحمد نوین42
8367مرسلمحمد همایون42
8179ماجبینغلام رسول42
525742
715542
8216قیس احمد نادر محمد 42
7693اجملخوانی42
4946محمد باعثمحمد شریف42
623842
5571روید فرید احمد42
6999فردینعبدالروف42
4582انورالحقضیاالحق42
1574شفیع اللهعوض محمد42
8728ساغرسید نجیب الله40
7673سعیدهمحمد 40
7710سید عاصمسید قاسم40
7749رامشرحمت الله40
056640
6742عرفان اللهمطیع الله40
469140
546940
7305محمد نبیغلام سخی40
6402سید ادیبسید آقا40
6828شجاع خواجه شفاءالدین40
6335زین اللهبهرام شاه40
0669محمد شعیبنبی الله40
243740
2042سید وهابسید ابراهیم40
8642کبرامحمد عظیم38
8732مروهمحمد نوین38
205138
185938
7790شکیلاعبدالودود38
7133سلیمهمحمد 38
8546مدثرخلیل الله38
8105فرشادفخرالدین38
6959حسیب اللهضیاالدین38
454538
7613محمد نعمانمحمد یوسف38
7490فردینشاه ولی38
2358سیف اللهمحمد نادر38
0881عبدالوارثغلام سرور38
244838
1819محمد رستمعبیدالله38
2690سومانصیر احمد 36
7775عظیم اللهفهیم الله36
8645محمد تمیممحمد نعیم36
5184نصر اللهمطیع الله36
8320فیاض شیرین دل36
7544میلادمحمد شریف36
857436
5443محمد سلیمانعبدالاحد36
1767احمداللهمحمد نعیم36
1956تمیمعبدالحبیب36
8573حلیمهمسجدی34
5398ساراطره باز34
7267معینمحمد شریف34
7081سید الهامسید نعیم34
8556عبداللهنصر الله34
7600نثار احمد داد محمد 34
7516خالدمحمد اکبر34
8215حمید محمد مایل34
330134
6400الهاممحمد حفیظ34
7461مدثرعبدالغفار34
1745احمد میلادمحمد احسان34
1982سید عصمتسید علیم34
6566ذبیح اللهمحمد ظریف32
7678فیاضمحمد حسن اندرابی32
7273عبدالراشدعبدالرشید32
8057محمد امیدمحمد جاوید32
6448احمد ابراهیمشیر حسین32
2028علی سجاداحسان الله32
0326احمد عمرانرحمت الله32
2157عبدالعزیزعبدالرافیع32
2580مطهرهعبدالوکیل30
7743رویامحمد اعظیم30
7703سید بهروزسید مهرالدین30
7368مرتضی شهنانمحمد فرید30
476530
6923فرشادنورالرحمن30
413230
7253عنایت اللهمحمد عارف30
8552فردوسببرک28
7216بسم اللهمحمد نعیم28
707328
206828
1485عبدالرحمننوخان28
1325لیلیاحسام الدین28
8251سعدیهنور الله26
475826
6565صمیممحمد ظریف24
541024
179224
2021زمزمهدور محمد22
7418عبدالباسطعبدالجمیل18

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
11
24
31
44
51
61
71
81
92
103
111
124
133
143
154
161
171
181
191
202
212
221
232
242
254
262
273
281
291
302
313
323
331
342
351
362
374
384
394
403
414
423
431
444
451
462
474
481
494
504

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
13
22
32
42
53
63
73
82
93
104
112
123
132
144
154
161
174
181
192
201
213
221
234
241
251
263
271
282
293
303
311
321
333
342
353
363
374
382
392
404
413
424
433
444
452
464
473
482
493
502