نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق360
0370عبدالمالکعبدالجلیل355.5
5971محمد نویدمحمد شفیق353.25
4418مرسل گل احمد 351
0627زعیمشیر احمد 351
0617فایزعبدالفتاح351
0146تهمینهعبدالواحد348.75
6008فریحهعبدالمحیط348.75
8577هارونباز محمد 348.75
2112سمسور الرحمنفدا محمد 348.75
2277نجیب اللهمحمد امین348.75
2311مدثراللهبهرالدین348.75
4518نبیل احمد خالد احمد 346.5
2346پروانهعبدالبشیر344.25
0857فرحنازحکیم الله344.25
4443فوزیهمحمد داود344.25
4422فاطمهمحمد صدیق344.25
8586مینه محمد صدیق344.25
1322عمران اللهیار محمد 344.25
0028محمد اقبالفرید احمد 342
2784شبنممحمد شاه339.75
0062عمران انوشمحمد نعیم339.75
3033نیاز محمد نجیب الله339.75
8476سمیعبهرام339.75
5453بسم اللهعبدالغفار339.75
2142ایملنصیر احمد339.75
8572احمد سهیلهدایت الله339.75
6321عمرانشیر آقا339.75
5998337.5
1539فریدهعبدالرازق337.5
0050محمد مدثرعبدالله337.5
8487نوید احمد فیروز احمد 337.5
0721عبدالمتینعبدالحکیم337.5
0485احمد شکیبشیر پادشاه337.5
0653احمد اللهعبدالطیف337.5
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی337.5
1666خدیجهشمس الدین335.25
0053الهام الدینامیرجان
335.25
5778محمد نجیممحمد حکیم335.25
0097ادریسمحمد شرین335.25
2156سحرمحمد نبی333
0040عبدالمختارعبدالمنان333
4615منصورالله محمد 333
8681ولی محمد نذیر محمد 333
0130احمد فیصلبریالی333
4040نکهتمحمد داود330.75
1072هوسیعبدالحلیم330.75
0268ساجدهعبدالروف330.75
4540زرلشتحبیب الرحمن330.75
0055محمد فاضلآقا گل330.75
8578شیر خانمیرا جان330.75
4222حسیب سلیمانوزیر محمد 330.75
2643زینبشیرعلی328.5
5682یاسمینمحمد شفیع328.5
0595پروانهعلم الدین328.5
4474رونازقمرالدین328.5
5016عبدالباریغلام رسول328.5
2505بلالمحمد قاسم328.5
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ328.5
0843احمد خسرواحمد جان328.5
0757شفیع اللهحشمت الله328.5
5793328.5
1448سونامحمد رحیم328.5
0150ابن امینمحمد آصف328.5
8656328.5
5683حسینامحمد اسماعیل326.25
0525ملالیشفیق الله326.25
2797سجیهسید محمد326.25
1959محمد حسنمحمد وزیر326.25
0506هدیهمحمد هاشم324
4429نیلا صباوحید الله324
0929فهیمهمحمد اجمل324
5090مروهمحبوب الرحمن324
0263هدیهعبدالجبار321.75
0915زینبمحمد کریم321.75
0361عبدالباسطعبدالاحمد321.75
0051احمد راشدامین الله321.75
4083امیر بیکاسلام میر321.75
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم321.75
0661احمد ذکیعبدالستار321.75
4839حکمت ولیشاه ولی321.75
1171الیاسعبدالعلیم321.75
3305صهیبهعبدالقدیر319.5
0034فهیمهمحمد محسن319.5
1603شملههدایت الله319.5
1945منیر احمد فهیم احمد 319.5
3347محمد قاسممحمد معصوم319.5
0603اسد اللهرحمت الله319.5
2041فریدونمحمد اجمل319.5
0724عبدالجبارروکی319.5
0183سمسورمحمد عارف319.5
0157شبنممحی الدین317.25
5595سیماعبدالمنان317.25
4373نورستاعبیدالله317.25
5775نیلوفرمحمد عثمان317.25
4468صدفعتیق الله317.25
0570هدیغلام فاروق317.25
5630سوماذکر الله317.25
0371جواد احمد فواد احمد 317.25
4590وجیه اللهعبدالله317.25
5373مصطفیعزیز الله317.25
0393سید یوسفسید حامد317.25
1184مسعودمحمد احسان317.25
2999ام البنینسخی داد315
4723فاطمهشاه ولی315
2641شبنمسلطان محمد 315
5667315
0540صفی اللهمحمد عوض315
4447حامد عبدالخالق315
0310حکمت اللهخان محمد 315
0732فردیننصیر احمد 315
0996محمد ظریفمحمد شفیع315
0159312.75
2642شبنممحمد تقی312.75
4017عادلهامیرجان312.75
0445احمد شعیبمایل آغا312.75
5151عیان بیکعزیز بیک312.75
1258عمرانغلام مصطفی312.75
4092312.75
5164312.75
2122عبدالوهابمحمد فاضل312.75
0264احمد مبشرحشمت الله312.75
5167محمد فرشادجنت گل312.75
5367محمد تمیمکرام الدین312.75
0006احمد شعیبمحمد طیب312.75
0007اسد احسانمحمد حامد312.75
4786محمد ادریسمحمد عارف312.75
0869عبدالرحمنخدا داد312.75
6138حبیبههمایون310.5
2144سونیلاعبدال محمد 310.5
0768سعیدهسید نعیم310.5
0913پریساغلام عباس310.5
0290نرگسمحمد رسول310.5
0598زهره
نصیر احمد 310.5
1866مروهعبدالقیوم310.5
0202کوهسارحسیب الله310.5
0093امان اللهمحمد خالد310.5
4308احمد خیاماحمد شاه310.5
6093عبدالبشیر
احمد علی310.5
6060عبدالباعثعبدالصمد310.5
4749نصرت الله
فرید310.5
1528احمد صدامفضل محمد310.5
0654امیر الدینصلاح الدین310.5
0163مروهنجیب الله310.5
2306ضمیرهسلطان محمود308.25
5914مدینهعبدالوهاب308.25
5999فرشتهخدا داد308.25
1867بسیناعبدالقیوم308.25
0844محمد اقبالمحمد ایوب308.25
0270محمد یحییخیال محمد308.25
6065خنجراسلام الدین308.25
1537سید محفوظامیر حمزه308.25
2869روح اللهعبدالحبیب308.25
1017فرشاد آقا محمد 308.25
1035محمد راشدرحم الدین308.25
1353بهمنعبدالمحمد308.25
1391308.25
1488308.25
1687فیضلفضل احمد308.25
0392حسیناعبدالستار306
5594فریمامحمد رسول306
1070سارهعزیز احمد 306
1577نرگسنجیب الله306
6194حامدمحمد جان306
8686عتیق اللهحمید الله306
0438دل شادمنگل306
2520حسیب اللهعصمت الله306
6073306
5707محمد خلیلمحمد قاسم306
1793احمد سمیرمحمد سمیع306
1306فرزادمحمد مبین306
1982محمد ادریسجمعه گل306
0611مریمفرید احمد 306
2365303.75
6359فهیمهمحمد ذکی303.75
6296زرمینهقربان علی303.75
0381یلدا لطف الله303.75
0674شیبانجم الدین303.75
1688میوندعنایت الله303.75
1974روح القوامعبدالقهار303.75
0925محمد یاسینعبدالقهار303.75
1198محمد میکایلفضل الرحمن303.75
5858محمد حسیبمحمد حنیف303.75
4459فرزادمحمد عارف303.75
4451ساحلمحفوظ الله303.75
0604عبداللهچاریارقل303.75
5229هارون احمد نصیر احمد303.75
8481303.75
0231پروانهشفیع الله301.5
2550ډیوهمحمد حنیف301.5
0937مایدهمحمد رفیق301.5
3917نارونسلطان محمد301.5
2332یلدامحمد ظاهر301.5
0307احمد زاهدنورعلی301.5
1987رفیع اللهداد الله شریف301.5
1557احمد مدثرندا محمد 301.5
4832جمیل الرحمنتاج محمد 301.5
4434عبدالرحمندلاور خان301.5
0681محمد عقیلسلطان علی301.5
5315حشمت اللهشیرین آغا301.5
1339سید طاهاسید سدرو الدین301.5
5615فیصلگل رحیم301.5
5213میر ادریسمیر محمد نعیم301.5
1117بلالوحید الله301.5
1957نعمت اللهحضرت ولی301.5
6029محمد پناه محمد صدیق301.5
2460بصیرهویس301.5
0911عابدهمحمد شفیع299.25
0673همانجم الدین299.25
1368فیصلعبدالقهار299.25
6642عمران اللهسید حبیب299.25
6366عبدالمبینعبدالخلیل299.25
1338سید عمرانسید محسن299.25
5851نجیب اللهعبدالستار299.25
5897لیزاحاجی فدا297
0309صنمنور آغا297
1097297
3409ساراضیا الدین297
5765هدیهحبیب الرحمن297
6031خورشیدارسلان297
0330حسناعبدالصمد297
0103سید الیاسعبدالرحیم297
3348محمد نذیرمحمد کبیر297
0354ماهدشفیع الله297
1436عزیز اللهامام علی297
2680عبدالحیعبدالاحد297
5575پیمانخواجه زمان297
8575فرمانحشمت الله297
0860گلاب الدینمعراج الدین297
0100297
1562سجادسید ناصر297
1446297
2443سمیهعبدالروف294.75
5603تمناعبدالمنان294.75
0769294.75
0477مریمرحمت الله294.75
0386ذکی محمد عیسی294.75
1171ابراهیمرحیم داد294.75
4586عبدالتوابعبدالوهاب294.75
4559عبدالسلیمعبدالکریم294.75
1819ساجد احمد غلام ابوبکر294.75
0045صوفیه میر سعید294.75
0155نعمت اللهمحمد امین294.75
1345زهراخواجه ظفر292.5
3254بهارهولی احمد292.5
0199مروهذبیح الله292.5
0561حامدسید آور292.5
4630292.5
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن292.5
5018بلال احمد محمد عثمان292.5
2517محمد مبشرمحمد عمر292.5
0659فریدونمحمد عارف292.5
6101محمد حاشرمحمد کریم290.25
0399سید مصطفیسید اسماعیل290.25
0401سید مرتضیسید اسماعیل290.25
2447سعادت اللهنجیب الله290.25
5636محمد عثمانسردار محمد 290.25
4506سبحان اللهسمندر290.25
1657سنیهعنایت الله290.25
0143بشیرالدینبصیرالدین288
4620بهشته محمد امین288
5657سحرشاه ولی288
2073فرحتعبدالحبیب288
0364باصرهسید داوود288
5994لیمهمحمد داود 288
0147محمد آصفغلام عباس288
8583عمرانعبدالرحمن288
5850صدیق اللهذبیح الله288
5586ادریس خانمحمد نظیم288
6548سید قمبرسید حبیب288
0612عزیزغلام سرور288
4324هجرانمحمد طاهر285.75
0226سهیلاسید محمد285.75
1690مروهمحمد رحیم285.75
0964حسیب الرحمنمحمدعباس
285.75
5592احمد صیاممحمد عمر285.75
4534احمد فایقعبدالغفار285.75
8585حامدمیر محمد 285.75
4719عبدالطیفشیر آقا285.75
2492خورشیدعبدالغنی283.5
5987ادیبهاحمد زبیر283.5
5852برشناعبدالرازق283.5
0149زرمینهصالح محمد 283.5
5751حمیرامحمد عثمان283.5
5347تبسممحمد همایون283.5
4835لیمهمحمد عظم283.5
1621بی بی رحیمهنورالدین283.5
3606فیصلحبیب جان283.5
0335نثار احمد عبدالعزیز283.5
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله283.5
6006محمد راتباحمد سمیع283.5
4239مطیع اللهمحمد علی283.5
2359میلادمحمد محسن283.5
1371محمد میوندمحمد اکبر283.5
0912شگوفهمنیر281.25
2027هاجرهوحیدالله281.25
8680زحلعبدالسمیع281.25
7171نهایشعبدالمحفوظ281.25
5671حفصهنثار احمد 281.25
0664عباداللهعبدالحی281.25
1160علیممتاز281.25
1687متینننگیالی281.25
2559شیرزیبریالی281.25
5509تمیممحمد ظریف281.25
4692ظریفعبدالطیف281.25
5982محمد نوازالحقعبدالجبار281.25
0117جوهر محمد گران محمد281.25
3604رویناگل محمد 279
4336شقایق حمید الله279
8321مریم شاه محمد279
3651279
4470279
5816اورانوسغلام زبیر279
0433رفیع اللهمحمد نادر279
2097محمد تقینظر علی279
5209رامینگل محمد 279
0553احمد میلادجلندر خان279
0038حمیداللهروح الله279
4460عبدالحیعبدالقدیر279
8569عمراندل آرام279
5599فریدعبدالجمیل279
0502احمد ذکیضیاالله279
8431میلادعین الدین279
3354قدرت اللهمحمد نعیم279
1270نوشادفیض محمد 279
5664نیک محمد داد محمد 279
1337279
4445سحرفضل الدین276.75
3583صبنانعمت الله276.75
5092مرسل نادر شاه276.75
3577حبیبهعبدالحمید276.75
4207زرمینهغلام نبی276.75
1825مینهفیض محمد276.75
2349نازوعبدالحسیب276.75
6021کبراعبدالواحد276.75
5921سمیهمحمدعلی276.75
0990شریفهدولت محمد 276.75
1689فاطمهمحمد رحیم276.75
6070حمزهعبدالمبین276.75
0874محمد مصطفیعبدالولی276.75
0334مجیب احمد سلطان احمد 276.75
3438احمد سیرسلطان محمد 276.75
5569مرتضیاسد الله276.75
0237محمد زاهدمحمد یونس276.75
4096فریدونعبدالغیاث276.75
5869نذیر احمد خان محمد 276.75
2328احمد ظاهردر محمد 276.75
1321عطا اللهخلیل الله276.75
4570شریف اللهجاوید276.75
0123عزت الله
احمد الله 276.75
1039ذبیع الله غلام مصطفی276.75
0443ضیاالحقمحاکم خان276.75
0028276.75
0215آیدامحمد فواد274.5
5191انیسهولی محمد274.5
5192راحیلهولی محمد274.5
0056میلادرجب علی274.5
1638شهیرعبدالقدیر274.5
2352عبدالوهابعبدالرشید274.5
0189احمد مجیبمحمد اقبال274.5
2297اکرام اللهنجیب الله274.5
5713الیاس نظر محمد 274.5
5659احمد سیرغلام یحیی274.5
2000سید علیسید حبیب274.5
0820احمد فرزادشیر افضل274.5
1399احمد یاسرجاوید274.5
0047محمد الهامعبدالمعصوم274.5
3953ذکیهمحمد عیسی272.25
0083سوسنمحمد امین272.25
5633جمیلهعبدالمنان272.25
1382272.25
3170جلوهعبدالرحیم272.25
4446صدفخواجه شاه272.25
0935حسناحاجی لطف الله272.25
0054نازیهفرید احمد 272.25
6068فهیم اللهامیر خان272.25
1707مزملمحمد عباس272.25
5590محمد عابدمحمد عالم272.25
0269کامرانعبدالجبار272.25
0551محمد شایقعطا محمد 272.25
0830عمران اللهسردار احمد 272.25
0677ایمانعلی مرزا272.25
5717فرشیدسید میر272.25
1213فیصل سید احمد 272.25
5761دیباتاج محمد 270
4997عاقلهامان الله270
5245ملالیمحب الله270
0745تجلاحاجی لطف الله270
3608محمد مرتضیاحمد الله270
1919سلیمانعبدالطیف270
0825فرشاداحمد گل270
0448اکرم اللهمحمد سرور270
3878احمد مدثرخدای داد270
8009270
5674توابمحمد اشرف270
0959مدثرعبدالجلیل270
1257میلاد احمد مشتاق احمد 270
5960مهراللهذکر الله270
0829احمد رشادشعیب270
5600عبدالمنصورعبدالبصیر270
0266رامینمحمد ظریف270
1540فاطمهشاه آغا270
0092بهرام خانعبدالرازق270
3943267.75
5666267.75
1363سحر میرویس267.75
2166طایبهقلندر شاه267.75
0152فاطمهخیر محمد 267.75
0852هنگامهغلام حضرت267.75
4492علی احمد عبدالاحد267.75
8461نور اللهعبدالظاهر267.75
3390احمد شبیرمرزا محمد 267.75
5716پیمانمحمد امان267.75
1279سید نصیرسید رحیم267.75
1795عبدالسلیمعبدالحمید267.75
0416عبدالمومنعبدالمبین267.75
2148نصیربصیر267.75
1114زبیرفضل احمد 267.75
1364عبدالوارثعبدالرازق267.75
0674رعناعبدالله267.75
0194رڼاحاجی زلمی265.5
1920لیمهعبدالحمید265.5
4877265.5
5296265.5
2472لمرامرالدین265.5
4430حسنیه محمد سرور265.5
4477نجیبهمحمد خواجه265.5
1595سودابهاحمد داود265.5
5572عبدالباعثمحمد نعیم265.5
3326سید ادریسسید یاسین265.5
2184حامددولت نظر265.5
0158وحیداللهعبدالواحد265.5
5697سید حنظلهسید حشمت الله265.5
4587احمد صمیممحمد نسیم265.5
2113غوث الدینسیف الدین265.5
4618الهامعبدالودود265.5
1641بصیرهمحی الدین265.5
5172ژولیکامحمد مقیم263.25
5985263.25
6295مرسلبومان علی263.25
0197زهرهمحمد هادی263.25
6087ثناعبدالصادق263.25
0547احمد فریدعبدالوهاب263.25
0535محمد نعیمعبدالرحمن263.25
6075حمید عظیم خان263.25
5173عبدالباسطعبدالولی263.25
4535شایق اللهنجم الدین263.25
1571فردینخیر الدین263.25
0201محمد عاطفمیر آقا263.25
0634سید نادرسید داود263.25
0121سهیلسخی محمد263.25
6618سید جعفرآرزو محمد 263.25
2062محمد حامدمحمد فرید263.25
1568فروزانعبدالله263.25
4913رخسارمحمد فرید261
0156شبنممحمد یوسف261
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم261
0910مقدسعبدالرحمن261
6192مروهمحمد عزیز261
6464هیلیمحمد طاهر261
1101سلسلهنجیب الله261
3374سومنعبدالکبیر261
8576خاطرهحبیب الدین261
1305فهیم اللهشکر صاحب261
6261عمرانسید پادشاه261
0085احمد بلالعبدالشهیق261
1146وسیمجان الله261
0341احمد نویدعبدالحبیب261
2116عبداللهنورالله261
0581محبوب اللهسلیم261
1764سهرابمحمد معصوم261
4542مصدقذبیح الله261
3342شبیر احمد محمد عارف261
4657سید مصطفیسید حیدر261
1598نازشاسدالله261
0205فاطمهاحمد شاه261
1461احمد فیروزعبدالسمیع261
0152محمد منصورمحمد رحیم261
5899حسیبافریدون258.75
8688فردین سروشمحمد حنیف258.75
0009حماسهشیر محمد 258.75
5783258.75
3269258.75
3593زهرهشمس الحق258.75
0877مریم نصیر احمد 258.75
2261عفت عبدالحبیب258.75
1508محمد عمرمحمد ضمیر258.75
4605258.75
1430محب اللهفضل الله258.75
8579من اللهعبدالحبیب258.75
8444محمد کامراننصر الله258.75
1609عابدغلام حیدر258.75
1225بختیاررحمت الله258.75
1681میرجممستی بیک258.75
4927احمد رشادرحمت الله258.75
0099احمد وارثنجیب الله258.75
4438دانیالحبیب الله258.75
2149میونددلاور خان258.75
0169بشار احمد سنت الله258.75
1791نصرت اللهعبدالواسع258.75
5983محمد میلادنجیب الله258.75
0027عبدالواحدتاج محمد 258.75
0660محمد شعیبعبدالواحد256.5
6015میترانور احمد256.5
4771پریساعبدالرسول256.5
0979256.5
6183256.5
3416ملیناصدیق الله256.5
5661زینبعبدالوهاب256.5
4531وجیههعبدالجلال256.5
5286عفتامیر جان256.5
0421مدینهامیر گل256.5
1094عمران احمد شهاب الدین256.5
0631سهراببسم الله256.5
7064محمد الیاسحبیب الرحمن256.5
1442صبغت اللهعبدالرازق256.5
6425یاسرعبدالرحیم256.5
8345احمد مسعودگل محمد 256.5
4650سیف اللهگلاب خان256.5
4576محمد الیاسغلام محمد256.5
1536مایلمحمود256.5
5401256.5
0049عبدالمدبرعبدالله256.5
0292256.5
7982254.25
0260نظیفهمحمد گران254.25
6519هیلیمیوند254.25
2350دنیابشیراحمد254.25
6197شبنمعبدالوحید254.25
3129منصورعبدالهادی254.25
5820عبدالفیاضرجب محمد 254.25
4663احمد فرزادمحمد علم254.25
0845ظفر اللهولی الله254.25
1734رحمت اللهمحمد هارون254.25
6051254.25
2254محمد اسماعیلمحمدابراهیم254.25
6471متینعبدالواحد254.25
5629یمامحمد حنیف254.25
2198محمد صمیمعبدالخلیل254.25
0124اصیلامحمد اسحاق254.25
0252محمد الیاسبرهان الدین254.25
1590254.25
0294احمد سمونپادشاه افضل254.25
2225سحرسید احمد 252
6263252
0956فرخندهحکیم الله252
4583نرگسمحمد رفیع252
0443علی رضاحفیظ الله252
5660ابراهیممحمد داود252
6466حسیب اللهداد الله252
4667ارشاد الرحمنمحمد حسن252
3361252
1756احمد جانعبدالرفیع252
6081عبدالرافععبدالنور252
1102احمد موسیعبدالمجید252
4914نیلوفرمحمد فرهاد249.75
4844الیناداد محمد 249.75
1761باسطهعطا محمد 249.75
4528صباجان آقا249.75
8379عبدالباری عبدالسمیع249.75
0687حسیب اللهمجیب الله249.75
0878عبدالفهیمعبدالقیوم249.75
5225249.75
4328احمد عابدخدا داد249.75
0546محمد الهاممحمد شعیب249.75
0682ارسلانعبدالاحد249.75
0822محمد سمیرمحمد آصف249.75
0296طلب الدینغوث الدین249.75
4581سید مبشرسید عزیز الله249.75
0167سید عقیلسید حسن249.75
1023محمد شریفخان علی249.75
4682عبدالرحمنعبدالخالق249.75
0435میوند عبدالغفار249.75
0010محمد مهدیمحمد ظاهر249.75
1415249.75
1996تهمینهعاشور محمد 247.5
0644سمیهمحمد حسن247.5
5300مریممحمد اعظم247.5
0474رخسارسید اسحاق247.5
5155مریممحمد صدیق247.5
3168حماسهعبدالسلام247.5
1040ثنامحمد ایمل247.5
0142عبیداللهمحمد 247.5
1735محمد حسیبمحمد نعیم247.5
4476عبدالجلیلعبدالرحیم247.5
6206ننگیالیکابلی247.5
0098شمس اللهگل لالا247.5
3646247.5
6202247.5
4055احمد هشامخالد احمد 247.5
5951رقیهمحمد نذیر245.25
0784نسترننظام الدین245.25
5826شیباعبدالبشیر245.25
4567سلماسید هاشم245.25
5168زبیرگل جان245.25
2234عبدالحقمحمد انور245.25
5611فیصلعبدالبصیر245.25
4167عبدالعزیزمحمدالله245.25
3303میلادعبدالقیوم245.25
5965میلادذکریا245.25
1641سلیمانداد محمد 245.25
4937محمد ربیعمحمد رفیع245.25
0239عبدالودودعبدالفاروق245.25
1352لیدامصطفی243
5267243
1343نیلوفرفواد243
0397نور جهانمحمد سلیمان243
5252ماه منیرعزیزالرحمن243
3675برینعبدالحبیب243
1174نادیه آقا ضیا243
1499عبدالسمیععبدالصمد243
0592فردینمحمد اسحاق243
5616فیاضخان محمد 243
0651شیرالرحمنگل الرحمن243
0508محمد شعیبعبدالحی243
0883آرشعبدالحنان243
0719زاهد جمالحشمت جمال243
0647243
5385مسکامحمد داود240.75
5211ناجیهمحمد مقیم240.75
4424صدفسید صابر240.75
0225نجیبهسید محمد240.75
0473صدفغلام سرور240.75
5773صفامحمد وسیم240.75
5831آمنهمحمد سعید240.75
2009نیلوفرشاه آقا240.75
2561240.75
2362محمد ضمیرعبدالهادی240.75
6205رشادمحمد ضیا240.75
0026محمد حامدتاج محمد 240.75
1434برکت صفرعلی240.75
1172عابد الرحمنسیف الرحمن240.75
0125مرسیلامحمد اسحاق240.75
1653محمد نبیمحمد شفیق240.75
3580هدیهعبدالعلی238.5
0077نبیلهگل نبی238.5
1779نیلوفرسید رضا شاه238.5
4746مریمعبدالقدیر238.5
0089بی بی گلثومنور محمد238.5
2753238.5
2104قیسمحمد داود238.5
0453عبداللهمحمد سلیم238.5
1593نادرعلیغلام سعید238.5
5957قاری هارونحاجی عبدالحق238.5
4704عبداللهصفت الله238.5
5591هدایت اللهعبدالرحمن238.5
6181امید وطن شاه238.5
3187عبدالمتینعبدالخلیل238.5
5828عبدالوهابمحمد نذیر238.5
6594میر حمزهمیر عزیز الله238.5
1380رامشجان داد238.5
0555سلیمانرحم خدا238.5
1561هابیلعتیق الله238.5
4032سوسنمحمد هارون236.25
0235مروه سید سکندر236.25
0538زهراجمشید236.25
3435مرسلمحمد ابراهیم236.25
1546محمد حامدحسین داد236.25
3907میکاییلعبدالشاه236.25
1525فیصلمحمد آصف236.25
5740سمیع اللهشمس الحق236.25
7084عبدالروفزلمی236.25
0851محمد بصیرمحمد شریف236.25
1565236.25
2364خاتمه بختیاری234
1088نگاهغلام محی الدین234
1883حکمت اللهسید احمد 234
0063عمر سروشمحمد نعیم234
6274عبدالاللهعبدالفتاح234
8337عتیق اللهغلام علی234
4909عبدالرازقعبدالقدوس234
6020عبدالواسیععبدالرب234
2204رامشنجم الدی234
2443لینا شاپور234
2393بی بی فاطمهغلام رسول231.75
1553شکریهعبدالعزیز231.75
5244زحلنصر الله231.75
4031فرحنازمحمد سلیم231.75
5976صدفمحمد نذیر231.75
3376آزادهبشیر احمد 231.75
6208زهرامحمد حامد231.75
2370احمد شبابمیرعلی231.75
4142احمد سیرویس الدین231.75
1444عبدالمجیبعبدالمجید231.75
6067میرویسغلام حسین231.75
2801زبیرعبدالحمید231.75
1398ادریسعاشق الله231.75
1325229.5
0236سکینهسید سکندر229.5
1297حسنامیرزا محمد229.5
0649فطانهمظفرالدین229.5
0105سارهشاه آقا229.5
4728خسرومحمد تواب229.5
0804عبدالبصیرگلا جان229.5
3826الهامسلیمان229.5
2031فریدونامیر خان229.5
0906شادابخدا داد229.5
5418229.5
6159227.25
3404یلدامحمد سلیم227.25
1534محمد آصفمحمد نعیم227.25
2590فرهادحیات الله227.25
4737احمد راشدعبدالمحمد 227.25
0991احمد شاهمحمد ضمیر227.25
2209مهرانعبدالوکیل227.25
2123سید ادریسسید عبدالبصیر227.25
1514نثار احمد غلام ربانی227.25
5604نگینهجمعه خان225
5920طیبهعبدالحلیم225
2191شیبادل آغا225
1274محدثهسید عبدالصمد225
3411فاطمهخان آقا225
0685شمسیهگل میر خان225
1278عبدالصادقمنصور225
0498احمد عمراناحمد جاوید225
1367سمیع اللهعبدالروف225
1158عبدالستارقیام الدین225
0349وحید اللهنعمت الله225
6166محمد بلالمحمد نادر225
5566خیبرتوریالی225
8617شاهین شاه ظفر شاه225
1125محمد اقبالزلمی225
1240بهشتهعبدالرحمن222.75
8269حجت اللهعزت الله222.75
0140احمد ولیددر محمد 222.75
0605احمد ریحانسیلانی222.75
5321بلالمحمد صدیق222.75
0057سلیمانشین گل222.75
0025فرید احمدفهیم احمد222.75
8356فریدونظفر خان222.75
6423نورزیعبدالصمد222.75
5474محمد ذاکرمحمد نجیب222.75
6424ادریسعبدالکبیر222.75
1364احمد صفااحمد شاه222.75
1369ثنااللهنور آغا222.75
4498هنگامهحلیم جان220.5
5091فایزهمحمد اسماعیل220.5
2061گیتاعبدالرحیم220.5
2433ارمغانمحمد شعیب220.5
4939شاهرخعبدالکریم220.5
4378محمد قاسممحمد هاشم220.5
3337مجیب غلام حیدر220.5
5800محمد حسیبمحمد عمر220.5
2353احمد بلالوحید الله220.5
0387مسرتقطب الدین220.5
1643فیروزعبدالواسع220.5
0216فاطمهضیا الدین218.25
3011خورشیدمحمد فرید218.25
5955صدفرجب علی218.25
5689سعدیهلطف الرحمن218.25
2334ژالهدل آرام218.25
1637احمد راشدنجیب الله218.25
4504شفیقمحمد رفیق218.25
0640نعمانرحمان گل218.25
3670احمد سیرغلام حضرت218.25
2366فضل احمد عبدالاحمد 218.25
0388صدفقطب الدین218.25
1062محمد سلیمانمحمد داود218.25
1079ذبیدهعاشق الله218.25
3341حکمت اللهسلطان عزیز216
5283شبانهدلاور خان216
1152216
0047مرسلسلیم شاه216
2335شگوفهدل آرام216
2600غزلحسیب الله216
1041هلالمحمد اضغر216
1887حارثعبدالقادر216
5959216
1176میلادعبدالمتین216
0643احمد ساحلدل آقا216
4448صبورعظیم گل216
0821احمد شیرزادشیر افضل216
2649فیصلامام محمد 216
0204عبدالمتینعبدالعزیز216
1504زین العابدینرحیم الدین216
1593امیدشرین آغا216
3779آمنهمحمد یاسین213.75
0155سمیرامحمد نبی213.75
4627فاطمه گلعبدالسلام213.75
1767برشناسید آقا213.75
2133منصورشاه مقصود213.75
0144سید مصطفیحسین آقا213.75
5174محمد کریمکرم خان213.75
5676محفوظ اللهمحمد عثمان213.75
5838نقیب اللهعبدالعلی213.75
3006احمد ولیدشیر محمد213.75
4751رضا خانعبدالرحیم213.75
9042213.75
2120عبدالقیومسید عبدالحق213.75
3696حشمت اللهحفیظ الله213.75
6118عبدالهادیعبدالقدوس213.75
1440مصطفیعبدالمتین213.75
0126عایشهسید اقبال213.75
0484213.75
2034فرشتهنور احمد211.5
1083ریحانهسید مولاداد211.5
2933فریبامحمد اسحاق211.5
3565عفتاحمد فرید211.5
0641سروشابوبکر211.5
5301ننگیالیگل زمان211.5
3650عبدالناصرسید احمد 211.5
4219حسیب اللههدایت الله211.5
3468جمشیدعبدالشکور211.5
0422نجیب اللهآدم خان211.5
6198حسیب اللهغلام سخی211.5
1534عبدالسبحانعبدالفاروق211.5
2449نعمانعبدالظاهر211.5
1153مصباح الدینمحمد غوث211.5
5872مریمعین الدین209.25
6257سهیلامراد محمد 209.25
6883تهمینهاحمد زی209.25
0917فریالاحمد سخی209.25
0175مرسلنیکو بخت209.25
1100حمیدهنوروز209.25
1316209.25
6186آرزوولی محمد 209.25
0001نیک محمد میرمحمد209.25
4593محمد ادیبحبیب الحق209.25
1028ذکراللهمراد علی209.25
4502هارونغلام محی الدین209.25
1693سید محمد رضاسید صادق شاه209.25
1677عبدالرافیععبدالواسع209.25
1577صدفمحمد همایون209.25
0914یسراعبدالقهار207
3244207
4566بسیماسید هاشم 207
6001ممتازمحمد قسیم207
5673سمیهبشیر احمد 207
5212قند آغاخالق داد207
5815شاهینعلی احمد 207
4503نجیب اللهرحمت الله207
0358محمد شاکرشاه لالا207
1219رفیع اللهنجیب الله207
2574روح الامینمحمد رقیب207
5695آخند زادهیحیی207
0487احمد فیاضمحمد آجان207
0318علی حسینمحمد یغقوب207
1435اسماجاوید207
4666ام البنینمحمد اسماعیل204.75
2631آرزومحمد یحی204.75
5631صدفمحمد ابراهیم204.75
4589رویداعبدالقاسم204.75
0132ناهیدفهیم الله204.75
5156رضوان اللهعبدالمحمد 204.75
8665وسیع اللهعبدالمعروف204.75
5679سید مجیبسید حسیب204.75
4169قیسخان آغا204.75
0711رفیع اللهرحمت الله204.75
4449منصورعظیم گل204.75
5950شکر اللهگل محمد 204.75
3340204.75
1627سنبلوحیدالله204.75
5171کریمهپیوند202.5
8568بی بی خجستهعبدالمحمد 202.5
4730شرارهشجاع الدین202.5
2373زحلعبدالصمد202.5
1752آسیهمحمد حسن202.5
4423جوان شیراحمد جاوید202.5
4425سید حسینسید یوسف202.5
1350احمد مسعودفضل الرحمن202.5
7882نور زیمحمد عالم202.5
0046محمد صمیمسلیم شاه202.5
5393محمد میلاداکرام الدین202.5
4837ذبیح اللهعبدالواحد202.5
0539202.5
3700فرحنازعبدالبشیر200.25
5102مدینهصفی الله200.25
4820مهنازعبدالقدیر200.25
6196سپوژمی هلال200.25
5114200.25
8589ذوالحجهمحمد هاشم200.25
1347محمد الهاممیر افغان200.25
0115همایونصفا الدین200.25
1911شمس الرحمنعبدالمنان200.25
4649لطف اللهعبدالرزاق200.25
4800عبدالحیعبدالهادی200.25
5298مسیح اللهزلمی200.25
6110محمد فرهادمحمد یعقوب200.25
5253احمد اقبالمحمد عثمان200.25
4625محمد وارثولی محمد 200.25
1563هوسینجیب الله200.25
1345محمد معصومابن امین200.25
1659حمایت اللهامان الله200.25
1587سعدیهسید داود200.25
0098اعجاز اللهمحمد امین200.25
0166200.25
4541صابرهعلی محمد 198
2678برینگل رحمن198
6431عهدیهامیر امان الدین198
5821بصیر احمد داد محمد 198
2867محمد اسحاقعبدالمالک198
0479حشمت اللهحبیب الله198
5763همتعبدالبصیر198
4520الهاممحمد یما198
5811احمد هارونحمید الله198
8456روح اللهتوریالی198
5190میرویسولی محمد 198
2367خلیل احمد علی احمد 198
4546رحمت اللهیار محمد198
1407عمرهگلبدین198
0197محمد بلالمیرویس198
1604خاطره محمد داود198
0464198
1451198
3790زینبمحمد نذیر195.75
4856سلماخوش نظر195.75
3582معصومهعبدالوکیل195.75
2765زحلمحمد قاسم195.75
2747بصیرهمحمد حسن195.75
6256ستایشولی محمد 195.75
4575هوسیمحمد احسان195.75
5882احمد شاکرغلام سرور195.75
0068مصعبشاه رخ195.75
5880195.75
6421مسجدیعبدالصیر195.75
0532توابتاج محمد 195.75
4526ادریسزمری195.75
2152علی احمد عبدالودود195.75
0648محمد صبورمحمد صابر195.75
1589محمد آرشغیاث الدین195.75
5766حسینامحمد مختار193.5
6168کوثررستم193.5
2412193.5
5243زهراداراب193.5
5340ثنا رفیع الله193.5
5747احسان اللهعلم گل193.5
3396محمد شهابعبدالکبار193.5
2302محمد جاویدمحمد حسین193.5
5095محمد ندیمعبدالسعید193.5
0010نجیب محمدشیر محمد 193.5
1369عبدالنصیرعبدالطیف193.5
0853رفعت اللهعبیدالله193.5
1578سغیبمحمد نور193.5
0051193.5
4929فرشتهچراغ علی191.25
1519طیبهغلام رازق191.25
5739مصطفیعبدالله191.25
4261حسنقاسم علی191.25
2886مجتبیصالح محمد191.25
0985محمد یوسفعبدالحبیب191.25
1603عایشهمحمد داود191.25
5995تمنااکرم بیک189
5743189
4911برشناعبدالولی189
3564نور الههسید فرید189
0145صدفعبدالجبار189
8400معصوممحمد عارف189
5970نیکملعبید الله189
4293محمد هادیعبدالحمید189
1596کرشمهمحمد نادر189
0609محی الدینمحمد امیر189
1357علی رضاءعبدالشاپور189
1378آرزومحمد یوسف189
2693اقدس جانمحمد اسلم186.75
3427رخسارسید امین186.75
0480کوثرمحمد عارف186.75
6100آمنهمحمد قاهر186.75
3402هدیهاسدالله186.75
5186فریحهمحمود خان186.75
3697نبیلهبهروز186.75
4455186.75
1811محمد فردیندر محمد 186.75
2316محمد زبیرضمیر محمد 186.75
0251عبدالرحیمعبدالعظیم186.75
0989محمد قیسمحد نصیر186.75
1317محمد الیاسمحمد هاشم186.75
1014احمد فوزاناکرام الدین186.75
5249احمد سخامحمد صدیق186.75
5805احمد بلالنثار احمد 186.75
5246روملمیر آقا186.75
0220احمد شعیبمحمد لقا186.75
2380یلدادرویش186.75
5913نیلابوحید الله184.5
1700مریمنورالرحمن184.5
5996اقلیمامحمد باقی184.5
5210نازیهحمید خان184.5
6609انیتاعزیز اغا184.5
4252ستاره بریالی 184.5
6836حبیب اللهبسم الله184.5
2014توفیق اللهامین گل184.5
4950عشرت اللهگل شاه184.5
8385اقبالغلام حسین184.5
3684محمد اسماعیلامیر الدین184.5
0981امر الدینعبدالمنان184.5
1586احمد ضیانور الله184.5
4609امید اللهمحمد نعیم184.5
9454184.5
1661دیباعبدالملوک184.5
1660نصرت اللهجان محمد 184.5
0601184.5
0154ذکیهشمس الاحمد182.25
3563سادیهنذیر احمد 182.25
1107مرحباعبدالغفور182.25
5379عبدالواحدمحمد اکبر182.25
0987منصورشیرین آقا182.25
0071الیاسگل نبی182.25
0559دین محمدگل محمد 182.25
0501عجازعبدالجلیل180
0992خالق دادرحیم داد180
6071180
4577محمد اسماعیلنافع الدین180
0833عبدالمصورعبدالجلیل180
8102جمعه خانمحمد دین180
0278180
4931هدایت اللهرحمت الله180
0306احمد اللهاحمد ضیا180
0312وارثنجیب الله180
4628177.75
0412سویتامحمد عزیز177.75
3375مهنازامان الله177.75
0181یحییمحمد امین177.75
4750محمد عمرمحمد حلیم177.75
2564احمد بلالمعین الدین177.75
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 177.75
6254احمد صمیمعبدالله177.75
4217177.75
1967زبید اللهزین العابدین177.75
2461مروهمطیع الله177.75
1556177.75
3576نادیهنور محمد 175.5
5974بهشتهعبدالتواب175.5
1864رحمت اللهعبید الله175.5
5326روح اللهالله محمد 175.5
3292عرفانعبدالغفار175.5
5813محمد عادلعبدالسمیع175.5
2212شهریارعبدالودود175.5
5952مسکاشاه محمد 173.25
1175173.25
1122غلام مرتضیرحیم داد173.25
1961احمد رشادمحمدح شفیق173.25
5039رحم خداعلی مرزا173.25
4165منصورمحمد اسماعیل173.25
8564173.25
4238سید سیرسید شیرجان173.25
5933حشمت اللهمحمد اشرف173.25
1450سیاوششریف الله173.25
5953صدفانور شاه171
4260پریعبدالمیر171
0076شکیباخان علی171
6633ولی اللهنور آغا171
7235171
1627لطف اللهحیات الله171
1037ارشاد اللهجلال الدین171
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله171
8588احمد صهیبمحب الله171
0177سید کامرانمیر واعظ آغا171
1303عبیداللهگل جمیل171
1630171
0537شیلاعیدی محمد 168.75
0648نجیلافضل احمد 168.75
7599ثنامحمد عمر168.75
3524عایشهعبدالغیور168.75
3579168.75
5878168.75
1299168.75
1635عبدالسمیععبدالحفیظ168.75
8662امیدعبدالله168.75
6418168.75
2289علی اصغرنصیر احمد168.75
0087رضوان شاهصاحب شاه168.75
3558صمیممحمد اکبر168.75
3633احمد آغاعبدالعلیم168.75
0348صبیحهعلی شاه168.75
0363168.75
2694زهراعزیزالرحمن166.5
4529فاطمهرضوان الحق166.5
4457مینامقصود166.5
8584ضیاالرحممنجمعه خان166.5
1378مدثر اللهحسیب الله166.5
0967حمزهفرهاد166.5
1667166.5
0466بلالغلام نبی166.5
5216عبدالواحدضابط166.5
3470شاهرخعبدالحسیب166.5
1616شازیهمعقول166.5
1372محفوظ اللهولی الله166.5
0815164.25
5285سیماشاه ولی164.25
4343164.25
0720زاهوش جمالحشمت جمال164.25
5169بهادرمحمد هارون164.25
5175فردینشیر محمد 164.25
1617نازیه معقول164.25
5160مسیح اللهمحمد اسحاق162
6268متین اللهروح الله162
5457واسعپیر محمد 162
6505حسیب اللهعبدالله162
1308غلام فیصلشمس الرحمن162
4804ظفر خانعبدالستار162
1851نقیب اللهسیف الرحمن162
5941امین اللهعبدالستار162
8191مجتبیمیر سعدالدین162
2121سید پرویزسید لالا آغا162
4287عبدالمصورمحمد سطان162
2284ادریسمحمد حسین162
4734صنمعبدالهادی159.75
0168اورانوسعبدالرسول159.75
3791عایشهمحمد نذیر159.75
6090خرماهکامل بیک159.75
1732سحرنور محمد159.75
1731فرحتذبیح الله159.75
5060159.75
4791سیاووشحبیب الرحمن159.75
8587اقبال شاهاحمد شاه159.75
5718زبیرحیات الله159.75
0786ریحانهعزت الله159.75
1093159.75
2506157.5
5670زحلفضل احمد157.5
3698عابدهعبدالرحمن157.5
4799عبدالودودعبدالهادی157.5
5781بکتاشعبدالجبار157.5
3881محمد عمرانمحمد امین157.5
5638عمر ناصرنور الله157.5
0248محمد الیاسگل محمد157.5
1307غلام مجتبیشمس الرحمن157.5
1452احمد فوادشمس الحق157.5
6088تمناسید علی شاه155.25
3945155.25
6686سعیدهسید نور الله155.25
0594سجادعبدالغفار155.25
2376محب اللهگل آقا155.25
4512احمد فردینعبدالرحمن155.25
1012عبدالوارثعبدالقسیم155.25
3753محمد ماهرمحمد قاهر155.25
1412ادریسمحمد یونس155.25
1309یحییعبدالواحد155.25
2243153
5506شفیقهمحمد عمر153
1962ادریسطاهر حسین153
8667سید احمد سید ذکریا153
2083احمد طارقنقیب الله153
8591امید عبدالقادر153
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 153
1795صادق اللهخواجه دین محمد153
5748امنهحسن شاه
150.75
6795سایمهمحمد ناصر150.75
0073شکریهعبدالعزیز150.75
1861مطیع اللهعبدالحنان150.75
5567150.75
4467عبدالمجیبعبدالحمید150.75
3931احمد عزت اللهعبدالشکور150.75
2389150.75
1015وحید اللهاسد الله150.75
8597احمد رشاداحمد شاه150.75
4850رویاسید نجیب الله148.5
4664148.5
0836محمد ارسلانمحمد سمیع148.5
2177سمیع اللهعزت الله148.5
8571کرام الدینحسام الدین148.5
3509عبدالباسطمیر احمد148.5
0714مطیع اللهمحمد ایوب148.5
0402148.5
1010146.25
0173مریمغلام مصطفی146.25
8341یاسمینامر الدین146.25
1179عبدالمبینآقا پادشاه146.25
2451میر غیاثغیاث الدین146.25
1358زحلالله میر146.25
5696146.25
1739مدینهامیر محمد 144
8682عایشهعبالظاهر144
4941محمد هاشماحمد 144
2179رامینزمری144
3450اسحاقمحمد فهیم144
5208جاهدملا محمد 144
5886محمد رامیننذیر الله144
1748احمد شادابمحمد یعقوب144
8303ریداحمید الله141.75
6053آسیهمیر حسین141.75
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 141.75
1999141.75
1092روشناعبدالرسول139.5
1659نیک محمدعبدالرحمن139.5
8605رحمت اللهنور الدین139.5
3614احمد خبیرمحمد قاسم139.5
1614قربانعلی احمد 139.5
5220رشادغلام حسن139.5
1016غلام مصطفیرحیم139.5
5989صفت اللهعبدالخالق139.5
1141عزیز احمدنور احمد 139.5
8580شهنازغلام حضرت 137.25
5932عایشهطلا محمد 137.25
1020سراج الدینشاه عسکر137.25
8683فاطمه عبدالظاهر135
3588135
0090فاطمهنور محمد135
4478احمد محمد نعیم135
1090135
5606حمید اللهعبدالله 135
5752محمد صمیمعبدالصمد135
2469سید حسینمحمد ظاهر135
2673حسام الدینویس الدین135
5021132.75
0626احمد اللهصدیق الله132.75
3769عبدالمنیرعبدالستار132.75
3451شبیرحسینایرج میرزا132.75
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی132.75
2455مسلممحمد قسیم132.75
4778گلثومعبدالجمیل130.5
3538130.5
4544مجتبیعبدالعلیم130.5
1548جعفرفیض آغا130.5
1675شایق اللهشفیق الله130.5
1224130.5
6055محمد حامدولی جان128.25
8593ادریسگل محمد128.25
1559احمد مصطفیوحید الله128.25
5596128.25
0048ریحانهغلام مجتبی128.25
0101زینباحمد فهیم128.25
5288126
4461احمد راشدمحمد ظاهر126
6260رحم خداشیر احمد 126
3652امیرمحمد یوسف126
1354126
2458روبینامیر داد126
1673مسرورنور محمد126
8679صمیمامیر گل123.75
0995123.75
5115شهیرخیر محمد 123.75
5415عبدالرحمنغلام علی121.5
8666سحر حیات الله121.5
4629121.5
5767زرفشانرضا121.5
1406مرتضیسید اسحاق121.5
6369نبی اللهمحمد ابراهیم121.5
3323121.5
2627امیر محمد محمد داود121.5
3449احمد شاهغلام محمد 121.5
4846121.5
0357121.5
4180احمد مهدیاحمد ذکریا119.25
0805محمد غلام رسول119.25
6050داودعلی احمد 119.25
2466زرمینهامیر حمزه119.25
6382صالحهامور داد117
0429محمد یوسفگل محمد117
8557عبدالحمیدعبدالمجید114.75
0113سید عبداللهسید احمد 114.75
1615نجیب اللهمعقول114.75
9649112.5
5866حسام الدیننظام الدین112.5
4230اسعماعیلمحمد حسن112.5
1868حشمت اللهعزت الله112.5
3672حسین علیسفر محمد 112.5
3705110.25
5916سید محمودسید محبوب110.25
1197احمد ذکیعبدالجمیل110.25
2625103.5
2894سمیع اللهمبارک شاه103.5
0365سید احمدسید داود103.5
6085101.25
0837محمد صادقگل الرحمن99
0467صدامغلام نبی99
134996.75
1433پیمانمحمد الف94.5
3748احمد سروشهدایت الله92.25
6242سمیع اللهمحمد اسلم90
177981
294158.5
8685صفی اللهعبدالله45
1907مراجعه به دفتر
0680مراجعه به دفتر
1509مراجعه به دفتر
2072مراجعه به دفتر

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
22
34
41
53
62
74
83
91
104
114
122
133
143
151
162
174
184
192
203
213
223
231
244
252
261
272
282
294
304
311
323
332
342
352
363
371
384
393
404
412
423
431
441
454
463
471
482
493
501
512
522
534
543
551
563
573
581
593
602
614
621
631
644
652
664
673
683
692
704
711
723
731
744
754
762
772
783
791
801
814
821
831
841
853
861
872
883
892
902
912
923
931
943
954
963
973
984
992
1004
1011
1024
1032
1041
1054
1063
1073
1082
1094
1103
1111
1124
1132
1143
1153
1162
1171
1182
1192
1204
1214
1223
1234
1244
1253
1263
1272
1281
1294
1303
1311
1323
1333
1342
1351
1364
1372
1383
1393
1401
1411
1422
1433
1441
1454
1464
1471
1483
1493
1504
1513
1521
1534
1541
1552
1562
1571
1584
1593
1602