نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
6869حکمت اللهمحمد سالم100
0436100
6720فردیناحمد علی100
1463لیمهشاه محمود98
8387تبسممحمد اشرف98
2442قربان علیخان علی98
7065احمد سیرمحمد نبی98
2293ظریفغلام سخی98
2810شفیع اللهمحمد یاسین98
6409رامین احمد نعمت الله96
1464لیمهفیض محمد 96
867396
7809فاطمهزین الدین96
2787رخسارجمعه گل96
6489برکت اللهنصر الله96
7424نصرت اللهاحمد جاوید96
7435ابوبکرمحمد اشرف96
4731محمد سلیممحمد جان96
1841شمس اللهالفت الله96
7737غلام صفدرنظر خدا96
7785ریحانهمحمد سلیم96
1717مدیحهضیا الله96
6389مشعلنثاراحمد 94
1462مرسلسید عبدالقیوم94
6005محمد مهدیامیر محمد 94
6219مجتبیجان الله94
7216بسم اللهمحمد نعیم94
2795فیصلعبدالرحمن94
6520فیصلزلمی94
1815طیبهبهاوالدین94
0868ماه رخسید امیر94
7355عبدالوارثعبدالقدوس94
2286حمزهشفیق الله94
1716مروهفرهاد94
1528مروهعبدالصمد94
1718فرحنازخالد94
5401عبدالمومنعلی محمد 92
4242احمد شهیراحسان الله92
6552عثمانمحمد قیس92
3136آرینمحمد حفیظ92
6665تمیمنصیر احمد 92
2536محمد رومانپادشاه میر92
335892
2676میرویسمحفوظ الله92
7004محمد هارونعبدالهادی92
7003احمد شکیبمحمد قاسم92
7681حبیب اللهعبدالستار92
0998صدیق اللهحبیب الله92
7111روح اللهرحیم الله92
7802هلنعتیق الله92
3278ثناجمال الدین92
0769مروهبزرگ92
6542شملهرحمت گل92
1647احمد شعیبروح الله92
1690احمد فیاضفضل محمد92
0923صدفغلام علی92
2030احمد شبیرعبدالحنان90
3361احمد ضیاغلام ممتاز90
6554شکیبسید حسن90
6529محمد ولیدمحمد وحید90
8413عبدالوسیمعبدالوحید90
6218محمد رامینمحمد امان90
0536آرمانامان الله90
1801شهرامحاجی شاپور90
7648محمد ادریسعنایت الله90
6462طیبهمحمد داود90
4864دیباغلام سخی90
7589آمنهمحمد صابر90
4843سوسنذبیح الله90
6636احمد شاهنور محمد 90
1749سمیع الرحمنحیات الله90
6619محمد مزملمحمد داود 88
764488
012588
8164مرسلرشید الدین88
5874زهرهعبدالمالک88
1341صدفشیر علی88
0692فریالمجیب الرحمن88
4608نرگس سرادر حسین88
6729جعفرکریم داد88
6164مبشرمحفوظ شاه88
4029برهانممتاز88
849688
6809فاطمهمحمد اکبر88
6897سارهسید وزیر88
121888
7767یوسفمحمد آصف88
6770عباد اللهشفیع الله88
6233فردوسعبدالطیف88
1807احمد طارقنصیر احمد88
431288
4831سوسنغلام محی الدین88
7109فهیمحاجی فردین88
6491احمد فرشیدمحمد حسین88
5647روح اللهحاجی نعمت الله88
6927فرحتسید فیض الله88
7269شایقشیر محمد 88
2142احمد بلالعبدالمتین88
1167لیداخواجه عبدالواحد88
1082احمد زبیرگل آقا86
4369سونمغلام فاروق86
0866لیمهمحمد فاروق86
0867حماسهمحمد طاهر86
134086
3506محمد صادقسیف الدین86
7356فریدونمحمد اجمل86
2183جمال الدینعبدالکریم86
6346مبشرفدا محمد 86
7458میوندمحب الله86
7172عبدالمتینعبدالله86
7268محمد منصوراحمد شاه86
4464مسیح اللهناصر احمد 86
6777مریمعبدالفهیم86
6776مرحبامحمد عظیم86
8035تهمینهعاشق الله86
7920سحرعبدالسعید86
5618احمد ویساحمد فرید86
0312محمد سجادعبدالبصیر86
5411فیصلعبدالغفور86
3659مسکاغلام رسول86
6470ذبیح اللهعبدالرحمن86
7810حسیب اللهمحمد نسیم86
6171رامشغلام محمد 86
7753ماریهمحمد نادر86
5202هاجرهعبید الله86
3367طیبهعبدالملک86
6251سما صدیقیمحمد حشم86
1303آرزوسید میران86
7677نادیهعبدالصالح86
8036مریمعبدالله86
6527سید توابسید مرزا86
1827شاهدالدینشمس الدین86
1969صمیممحمد اکبر86
698084
7876مریمعبدالکریم84
6707قدسیهعبدالفتاح84
6324بینظیرعبدالمجید84
5678بهارهبهاوالدین84
2162سلمهاحمد ضیا84
6230شعیبعبدالرحیم84
6221عبدالمبینعبدالجلیل84
0398محمد الهامغلام بهاوالدین84
6859اسمامحمد محبوب84
8220شکریهمحمد نذیر84
6626احمد خالداحمد وحید84
6943سید الهامسید عمر84
6299مریممحمد حامد84
8299صفادل آغا84
7927سونیاعبدالولید84
6697تهمینهغلام فاروق84
4877زحلمحمد ابراهیم84
1403مختارغلام فاروق84
2743مرتضیپاینده محمد 84
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور84
0371شبنماکرام الدین84
015082
2008اسما سعیدهغلام صادق82
6808مرسلجمال الدین82
268082
8162یاسمنخمار الدین82
0564ناهیدمحمد قوی82
6584لیلامحمد زید82
6323یلدا احمد ظاهر82
267982
7455مروهعبدالبشیر82
7456بهشتهعبدالجبار82
860282
7867احمد ولیغرزی82
334782
6436احمد نعیم الله82
2483محمد سجادمحمد فرید82
3197مصطفیحسیب الله82
8186رمضاننیسم82
6439شریف اللهعزیز الله82
6338منصوررحمت گل82
6765نصرت اللهمحمد رضا82
6764احمد سلیماحمد ضیا82
7493اقبال احمد گل آقا82
8049شکیبافدا محمد82
1535ذبیح اللهغلام سرور82
6562حبیب اللهفضل من الله82
8373مرجانحاجی حمید الله82
1491مژدهمحمد عارف82
7858حسناامام یار82
4538ارمانعزیز الله82
1644منصورشاهقمبرشاه82
1658خالدعلی گل82
2168حجت اللهاحسان الله82
0745مریمپوپل82
2129بهشتهحیات الله82
2055سمیهحیات الله82
1800مرواریدخدایداد82
1762نبیلامحمد صابر82
1900بهارهمحمد صابر82
0828الههعبدالحکیم82
2027زهرامحمد حسین82
3186مریمعبدالفهیم80
7098زلیخامحمد نجیب80
1385زهرهعبدالستار80
6574احمد بلالمحمد اسلم80
8358محب اللهمحمد داود80
6408عبدالواحدمحمد سعید80
5178جلال الدینعبدالرحیم80
7012رنوسمحمد مرزا80
7471هیلیعبدالباقی80
6857عبدالرحیمعبدالکریم80
7694فردینغلام محمد 80
1317محمد الیاسمحمد هاشم80
4588ارشادعزیز الله80
7513مدینهمحمد ابراهیم80
5490انعامحفیظ الله80
7898سحرنجیب الله80
7820نیلوفرنظر محمد 80
6944فاطمه الزهرانور محمد 80
6102معصومهنور آغا80
6825سمیهمحمد رسول80
6743ناجیهمحمد شریف 80
7842فرشتهحبیب الله80
2368احمد رامشمحمد نبی80
1904سهیلعبدالخلیل80
1721عباد اللهراز محمد80
2313هیلهمحمد اکبر80
1959صدفعصمت الله80
6390حسام الدینقلم الدین78
7129صدیقه کلیم الله78
7140پلوشهغلام حیدر78
3735خدیجهنور محمد 78
6839مریمعبدالقهار78
6485وارثهیاسین78
6476حارث ابوبکرنجیب الله78
7295احمد واجدحمید الله78
7094فرامرزنصیراحمد78
1758احمد عمرانبهاوالدین78
2785محمد شیرزیگل نبی78
8446احمد یوشفنثار احمد 78
5527شایستهاحمد ولید78
1126بهشتهسید محمد شاه78
7781هدیهمیر جمال الدین78
6635شمس علیمحمد عوض78
6682رحمت اللهمجنون78
2129سید شعیبمحمد شریف78
6524مسیح اللهسید احمد 78
8406معراجمحمد شریف78
5936سید عظمسید حسن78
6896زهرامحمد شریف78
4028مدثرحشمت الله78
7528باخترسید رحیم78
7515سلماعبدالکبیر78
2245بهارهمحمد حامد78
7843منیژه حبیب الله78
6033فرشتهفیض الله78
6094عبیداللهاحمد قاسم78
1947احمد شبیرمحمد یعقوب78
2053عبدالربعبدالواسع78
1734محمد عمرعبدالفرید78
2054احمد شگیباحمد الدین78
0412زلیخااحمد جاوید78
4968مطیع اللهتیمور بیک76
1002یلداعبدالرازق76
859576
7112نصیر احمد سید امیر76
7095سحرعبدالوحید76
7877مرسلعبدالنذیر76
5421محبهحبیب الله76
7816فاطمه ذبیح الله76
6865مریمخان آغا76
7239عمیربشیر احمد76
4310محمد ادریسمعراج الدین76
6372ادریسعبید الله76
0817شیر حبیبامیر محمد 76
6872فرخندهصمیم الدین76
6762دیناغلام سخی76
6965مدینهسیلانی76
7489منظور فیض محمد 76
2998عبدالروفمرزا نظر76
7839حسیب اللهعطا الله76
900176
4802اجملسردار الدین76
7506محب اللهنقیب الله76
7339مرسلاسد الله76
8425سارهاحمد جمشید76
472176
5093مریمسید جمال76
3381امان اللهامام داد76
8402پروانهحاجی عبدالخالق76
6586شهرامعبدالوهاب76
2302علی رضاءجان آقا76
0451ویس الدینغلام حیدر76
0049عشوهغلام مجتبی76
2241رابعهمحمد ظاهر76
1821بنفشهمیان آقا76
2299نرگسعبدالواسع74
3783دانشجان الدین74
020274
7404خالدهعظیم الله74
6516یلداسیف الدین74
6596فاطمهحبیب الله74
5875حمیراطاهر محمد 74
5435نیلابسید عظیم74
6840خجستهعبدالقهار74
2826فروزانمحمد علی74
0839روحید اللهنور الله74
5394محمد امیرکرام الدین74
6817حبیبمحمد داد74
5407خلیل اللهحبیب الله74
6856احمد مرتضیعبدالواحد74
4074نضراب شاهمحمد اسماعیل74
6307عصمت اللهعبدالرحمن74
6940عبدالباسطعبدالله خان74
6414وجیهغازی جان74
6336هادیهعبدالودود74
864174
7059اقبال شمسسید غوث الدین74
7890سجیهمحمد میر74
862774
7343محمد اللهبهرام74
7276فیض اللهمحمد سلیم74
6412مریممحمد نسیم74
8181بهارهاحمد الله74
1883سید عبدالرحمنسید هاشم74
2125خالدمحمد اسحاق74
0316عبدالستارمحمد داود74
1970سعیداللهرحمن الله74
2145مریم نورآغا74
2210زهراعتیق الله74
1527رخسارولی محمد74
6528سمیرحاجی محمد 72
1234فرهادسید آقا72
153172
7283محمد ادریسدین محمد 72
1386زحلعبدالستار72
6518شبانهصبر الله72
4495سمامحمد وسیم72
6728انعام اللهآقا محمد 72
6549محمد توابتاج محمد 72
7887مصطفیامام علی72
6849محمد مهدیاحمد الله72
7850مروهلعل محمد 72
6760احمد سالمعبدالمالک72
6994محمد متینغلام سخی72
2451عبداللهصبغت الله72
6967احمد زبیراکرم شاه72
7799محمد عمرعبدالقیوم72
5502احمد نویدعبدالواحد72
7154سلیمانمیرداد72
6936احمد فیصلحبیب الرحمن72
7188معصومهشمس الاحمد 72
6405شازیهمحب الله72
6407منیرهسید عزیزالرحمن72
864472
7736نازیهبیردی72
5271رعنامحمد انور72
7025زهرهاکرام الدین72
1106کوثرعبدالصمد72
8051زینبمحمد یعقوب72
6948هدیهمحمد نذیر72
1163هاجرهعبدالغفور72
0869فوزیهنور علی72
0287لیداایمل72
1642احمد ضیانورالرحمن72
0033ضمیر احمدعزیز احمد72
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن72
1373بخت زمینعبدالحیات72
1530بهشتهعبدالمحمد72
0534مژگانعبدالقدوس72
6540سحارهسید حسین70
216870
216770
7612مصعودهعبدالمقصود70
5236محمد اجملمحمد نسیم70
6319احمد میلادمحمد نسیم70
7022واحدعبدالوحید70
8030احمد فردوساحمد فایق70
577770
1625خاتمهاحمدالدین70
7114احمد زبیرگوهر علی70
7121عبدالاسد الله70
6570ابرارالحقفضل الحق70
5625شاکر خانخان محمد 70
6713احمد مجید خان70
7494عبدالمالکمحمد یعقوب70
6556فردوسحضرت نور70
6996صدفاحمد وحید70
7052عبدالجلیلمحمد بشیر70
7217عبدالرحمنمحمد نعیم70
6440محمد عمرمحمد صفدر70
6297مقدسههمایون70
7814ذکیهمحمد یوسف70
6916ثنا اللهمحمد حشم70
7815عبدالحمیدعبدالقیوم70
8056کرشمهحبیب الرحمن70
6628مریممحمد حلیم70
0881عبدالوارثغلام سرور70
1830صبورنثار احمد70
0540بنفشهاکرام الدین70
1949بی بی طیبهعبدالواحد70
1948بی بی صایمهعبدالوحید70
6225پاینده کریم داد68
0476احمد اللهعنایت الله 68
6572نصرت اللهشمس آقا68
501868
7911رنگینهدین محمد 68
7467الله دادمحمد قاسم68
6844عظمت اللهخواجه آقا68
4146جوادعبدالقهار68
7333محمد معیدمحمد فرید68
6247الهامعبدالهادی68
6224حسین علیفیض علی68
7604محمد وسیممیر حمزه68
3100محمد شریفمحمد عارف68
7024سید نعمانسید بهاوالدین68
6269شبیر احمد نیک محمد 68
6576عبدالوهابعبدالفتاح68
6477عبدالوهابعبدالطیف68
5528شکریهعبدالکمال68
6416خدیجهمحمد حسین68
6709بهرام الدینمیا گل68
8183شبنمفدا محمد 68
6456مصطفیعبدالرحمن68
6121عاشق اللهنجیب الله68
5743فریباخدا داد68
7828مریمبریالی68
7067الهامهعبید الله68
3736شکریهرحمت الله68
6993زید احمد عبدالبشیر68
8262مبارزمحمد اسلم68
7885مریمعبدالبصیر68
1164منیژهنعمت الله68
1704ثنامحمد عاصم68
1879ربیع اللهعصمت الله68
1582افسانهخواجه شریف68
7591حمیرامحمد اسحاق66
1921شبنمعبدالحمید66
6866سوریاعبدالمقصود66
6830وسیممحمد سلیم66
6818الیاسامان الله66
6222خدا بخشکیامرز66
6946سیدالرحمننیک محمد 66
3825میرویسمحمد ایاز66
8268احمد مومنبهرام الدین66
6240مرسلحفیظ الله66
8025زهراسید عالم66
8219کرشمهعین الدین66
856766
6300سید سجادسید شاه حسین66
6981سمیرروح الله66
7030شادابنظام الملک66
850466
6645حامدعبدالوهاب66
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری66
5137صدیقهمحمد جان66
485566
6419حمیدشرافت66
5634فضل اللهغلام محمد 66
850066
7510ابراهیمحبیب خان66
1576ثناسید احمد فرید66
6648آریانامحمد اضغر66
7533زحل غلام فاروق66
847566
5500منصور اللهگل محمد 66
7653احمد قسیمعوض گل66
863566
8296محمد یاسینبریالی66
4867دیدارعاشور بیک66
6968زهرهمحمد یاسین66
4673لیدادین محمد 66
980866
6712سلماعبدالعزیز66
0587ذبیع اللهنظام الدین66
1930عابده خانشاه ولی خان66
2095ناییلهقطب الدین66
6325سید سروشسید عبدالله64
8263وارثمیر سعدالدین64
8301موحدمحمد پناه64
8165نیلوفرمحمد شریف64
6661سلواکریم الله64
2890بنفشهحیات الله64
7354عبدالقهارعبدالقدیر64
7395مصطفیمحمد آغا64
7104محمد رفیعمحمد شفیع64
7427مصطفیمحمد غوث64
7749رامشرحمت الله64
7432بیژنجاوید64
7100زبید اللهعبدالکبیر64
859264
6882شمس الدینشاه زمان64
790464
7716محمد یونسحاجی خیر الدین64
8434صاحبهمحمد صفا64
6649سمیرامحمد سمیع64
6647سوسنمحمد اضغر64
7844حسینهفیروز احمد 64
6767راز محمد عبدالدیان64
7314فرزادبهمن علی64
8326بهارمحمد طاهر64
791664
0288هوسیحبیب الله64
1875احمد شیرزیعبدالسعید64
2314مهرانعبدالمحفوظ64
2388نوریهگل نور64
5305محمد ساحلمیرویس62
2850مرید احمدفرید احمد 62
2843حیات اللهسید مرزا62
7602نور علینور احمد 62
8269حجت اللهعزت الله62
6255صفی اللهمحمد بای62
7412عبدالرحمنعبدالمنان62
7411فردینفدا میر62
7783عبدالناصرعبدالقادر62
6683جوادمحمد انور62
7808شاهینشیر افضل62
6640سید علی سجادسید میر آغا62
8246زینبسیف الله62
4830غنضفرمحمد سرور62
7495مجیبجاوید62
6745محمد ناصرمحمد داود62
6143واحد اللهنقیب الله62
6328میرویسویس الدین62
6215بشیر احمد شیر علم62
013962
7072نعمت اللهسخی محمد 62
6577حسیب اللهجان آقا62
6578محمد شکیبوحید الله62
259462
0712مسلمنیک پادشاه62
6823شریفشیر محمد 62
8004حظیفهعلم گل62
7836زحل محمد اجمل62
2580مطهرهعبدالوکیل62
7344قدریهاحمد طارق62
4022گلثوممایل آغا62
2044روملعزیزالله62
2057شگیباافغانشاه62
2344خاطرهغلام دستگیر62
152560
131160
7697مریمعبدالرحمن60
4494ثنا محمد وسیم60
7147مشعل احمد علی محمد 60
8433احمد یحییاحمد ضیا60
6239اندیشهامان الله60
6248ستارهسید بلال60
579260
6452خدیجهنور محمد 60
4628خماربشیر الدین60
6483محمد عمربریالی60
1245سید مصطفیسید محمد 60
7215محمد فایزعبدالوارث60
6243محمد فیصلمحمد ظریف60
7671عبدالحفیظعبدالرقیب60
525160
7419شیر دادکریم داد60
4694ایملامیر جان60
7834عبدالباعثنثار احمد 60
7092محب اللهعتیق الله60
7583احمد فرزادنور الرحمن60
5870انعام اللهاکرام الله60
852160
6854اهداغلام محمد 60
3406سیاه مویعبدالرب60
7638صدف شیر الله60
847160
7445مسیح اللهعبدالواسیع60
7267معینمحمد شریف60
8306پرنیانمحمد نعیم60
8176شایستهنعمان60
8179ماجبینغلام رسول60
7043احمد جمشیدمحمد نعیم60
2140یوسفمیرویس60
0121مسعودفیض محمد60
1728خالدعبدالحمید60
0968محب اللهعبدالحیات60
2175توفیق اللهمحمد جان60
2086پروانهخالد نظر60
683558
0340عبیداللهمحمد اسماعیل58
185958
2551معصومهشاه محمود58
6677فیاض الدینمهراب الدین58
4582انورالحقضیاالحق58
1027مسیح اللهحمید الله58
6267نور اللهسیف الله58
5504مزملمحمد داود58
7385روح اللهنور الله58
6592مجیب الرحمننقیب الله58
8166مروهمحمد عظم58
1939نرگسخواجه حکمت58
8163فرحنازمحمد شریف58
7665محمد ابراهیمحمید الله58
865758
7396عبدالنذیرعبدالرشید58
6582راشدعبدالملک58
2984صبغت اللهعبدالقدوس58
4364محمد عادلمحمد علی58
855258
6539ذکیهمحمد یاسین58
316058
8243نداعطا الله58
5153سلیمانوزیر احمد 58
7825پروانهعبدالحفیظ58
8126رویاولی محمد 58
2009محمد ناصرراز محمد58
1990محمد صابرمحمد اقبال58
1878حسنیهعبدالرشید58
0829حسنیهممتاز58
083058
0410بهشتهمحمد شریف58
5799سید نثار سید حبیب56
0118محمد رحیم عبدالکمال56
558656
7238پرویززمری56
6525مهرانسمیع الله56
551956
6472عبدالتمیمعبدالستار56
0363سایمهمحمد نعیم56
488256
872956
6332ساحلمحمد ایمل56
6373رحیم اللهنور الله56
7410سمیع اللهمحمد نادر56
7116ذبیح اللهعبدالحبیب56
6579عبدالمجیبعبدالخلیل56
7928محمد موسیمحمد آغا56
6995محمد یوسفعبدالمتین56
7102عبید اللهعبدالکبیر56
0892صفورامحمد امین56
782256
864356
862556
8171رعنامحمد سلیم56
8282فریحهمحمد موسی56
3152احمد عاصمنورالله56
1880احمد صمیمعصمت الله56
2025ساراغلام فاروق56
2155مریمغلام دستگیر56
2094زینبمحمد نادر56
7854محمد سیرغلام سرور54
1173طارقحکیم خان54
538554
526754
5913نیلابوحید الله54
861954
2181نورالهداعبدالکریم54
6731ادریسعبدالرازق54
7863عباسشهباز خان54
4610سارهمحمد یوسف54
7921مرسلخلیل الله54
4629ساغربشیر الدین54
535254
839454
2820فردینمحمد عارف54
7581محمد تمیمعبدالرحمن54
4827حمد اللهسید محمد 54
4946محمد باعثمحمد شریف54
854654
6660یماعلی جان54
7450احمد خسرولعل محمد 54
7446محمد عثمانمحمد آصف54
6450صفدر غلام حضرت54
7051یاسرسمیع الله54
3423همیشهمحمد خالد54
6951سلماگل الرحمن54
320354
7266عبدالصمدزلمی54
7775عظیم اللهفهیم الله54
0175شیرزیگل الرحمن54
244854
1975حسیب اللهگل جان54
6347نجیب اللهعلی احمد 52
3343محمد ایوبمحمد معصوم52
1429فرنگیسسلیمان52
3498مدینهمحمد یوسف52
449852
4847غلام مرتضیامین الله52
3360عبدالرحمننیک قدم52
8533حامدجان آغا52
7868احمد علیحامد52
6232فردینمحمد فاروق52
7387احمد بلالوحید الله52
7376مبشر غلام سرور52
7087عزت اللهفضل خدا52
8361بهمننور احمد 52
6736احمد مریداحمد جاوید52
7040عباداللهمحمد نادر52
7790شکیلاعبدالودود52
2514احمد مصورمحمد شاه52
7081سید الهامسید نعیم52
7153محمد پیامروح الله52
7122ادریسعطا الله52
7273عبدالراشدعبدالرشید52
7832محمد نعمانمحمد سلیمان52
7525سید مجتبیسید عبدالروف52
7571ربیع اللهنیک محمد 52
6887محمد اسحاقحیات الله52
7615رویانجیب الله52
7574طوباوزیر محمد 52
5896احمد شهیرشیر محمد 52
8178فرشتهنجیب الله52
7026حمیراعبدالکریم52
6716نجیب اللهامان الله52
1077عبدالمسعودعبدالصبور52
2042سید وهابسید ابراهیم52
2240پاکیزهلطف الدین52
7787احمد فیصلغلام احمد 50
867450
6352مریمشاه محمد 50
7886خلیل الرحمنمیر آقا50
7177شبنممحمد الیاس50
6970مریم شیرزادمحمد زبیر50
6909محمد اسحاقمحمد یوسف50
2211عباس الدینعین الدین50
5187توفیق احمد محمد فاروق50
2422یمامحمد مبین50
6669عزیز اللهاسدالله50
1387کوثرعوض علی50
7149بهزادذبیح الله50
7623ریاض الرحمنخلیل الرحمن50
7523بشیر احمد نصیر احمد 50
6684لطف اللهمحمد رفیع50
7148سید حامدسید خان آقا50
851050
5997توفیق اللهسید امیر50
7678فیاضمحمد حسن اندرابی50
7831محمد الهاممحمد سلیمان50
413250
2193احمد زیمیر پادشاه50
583550
693950
6985رخسارسید محمد نقی50
7647حمیدهصفر50
4690سمیهعبدالبشیر50
8251سعدیهنور الله50
6905مروهنقیب الدین50
2370عمران اللهرحیم الله50
222150
1496ذکیهشیر محمد50
0105فوزیهغلام حیدر50
2026رحیمهعبدالله50
788248
2625شکریهشاه محمود48
8180حوریهعبدالرسول48
1835ذکریاباز محمد 48
6611پرویزمحمد یاسین48
237048
5985عبدالمختاریوسف علی48
2182عبدالحلیمعبدالکریم48
8121نازی رحمت الله48
7516خالدمحمد اکبر48
5462ذکی اللهوزیر محمد 48
7755حسام الدینعبدالحکیم48
7756شهرامعبدالحکیم48
7693اجملخوانی48
8216قیس احمد نادر محمد 48
7384شیرازمحمد ظاهر48
3643مدثرمحمد هاشم48
7312محمد ادریسعبدالهادی48
6724محمد اسودمحمد داود48
7105محمد ادریسعبدالمقیم48
158148
7134مهدیکرم علی48
5571روید فرید احمد48
6413محمد پرویزرحمت خان48
550648
856448
6711فرحنازخان محمد 48
2312مفتاح الدینمحمد غوث48
1921حشمت اللهزمری48
1751امیدمیرویس48
2128عبدالباسطسید مبشر48
2337کریمهعبدالرازق48
202048
7170رحمت اللهمعصوم علی46
1858مصطفیجمشید46
7408علی ناصرنصر الدین46
7562منورهعبدالمعصوم46
7144محمد یاسرگل الرحمن46
6876محمد ندیممحمد نعیم46
5420فیصلسید فواد46
530146
6828شجاع خواجه شفاءالدین46
6337محمد عمرمحمد عظیم46
8423محمد آصفاکرام الدین46
169646
6515عبدالطیفمحمد رسول46
6566ذبیح اللهمحمد ظریف46
6567حسیب اللهفضل الرحیم46
6798ارحم صادقنصر الله صادق46
770346
6441میثمفقیر حسین46
482146
8280سید موسیسید اورنگ زیب46
7407عبدالستارعبدالغنی46
7103سید شاکرسید مقتدا46
226046
7636شمیلااستاد رحیم46
3574نرگسنور محمد 46
7475رومیلاسید اکبر46
7585بسیمهفیض علی46
864246
6406مدیحهمحب الله46
1692عبدالصمدمحمد آقا46
1765حامد خلیل الله46
245046
7538احمد شادابمحمد ظاهر44
117244
8215حمید محمد مایل44
990044
6326فرزادعبدالطیف44
6327شکیبعبدالباری44
4848محمد یاسرمحمد وحید44
7563هندیهمحمد امان44
6775لیزاضیالحق44
456344
034944
541844
6488ادریسحیات خان44
7228مزملعبدالصبور44
6999فردینعبدالروف44
5464عظیم اللهالماس44
6142احمدمحمد رفیق44
6422حامد عبدالشکور44
7460محمد ادریسمحمد داود44
7522شادابعبدالحنان44
7541احمد ماهرمحمد یحی44
866944
7279سباووناحمد ضیا44
3019شهلانورالدین44
198844
867044
854544
2983حکمت اللهعبدالقدوس44
2358سیف اللهمحمد نادر44
1956تمیمعبدالحبیب44
2056نگینهعبدالستار44
1325لیلیاحسام الدین44
098942
5443محمد سلیمانعبدالاحد42
4133نورالرحمننور احمد 42
851542
6785میلادآقا جان42
111942
601242
8264ادیبعبدالحمید42
5926محمد دانشمحمد شاکر42
6410سید علی جوادسید حسن رضا42
6335زین اللهبهرام شاه42
5531مدثر احمد احمد نعیم42
8217رخسارعبدالمتین42
7512سید زمانسید ابراهیم42
2165محمد شبیرعبدالمجید42
7418عبدالباسطعبدالجمیل42
276642
065042
805342
7524احمد حاجی رسول42
7002نجیمامین الله42
201942
4924سحرگل احمد 42
8331صدفعبدالصبور42
8048شکریهعبید الله42
1895حافظمحمد نعیم42
1723نور رحمانمسکین42
1750مجتبیلعل میر42
243742
0298الطاف حسینغیاث الدین40
156040
6719مزملعبدالهادی40
6400الهاممحمد حفیظ40
6402سید ادیبسید آقا40
7618محمد عمرغلام شاه40
7338منصورسید گل40
419440
693740
8440علیمحمد طاهر40
6788سید امین شاهسید نازک میر40
7804مطیع الله عبدالمتین40
7520احمد بلالمحمد کاشف40
7398محمد عابدمحمد حامد40
3666ظریف اللهنجیب الله40
0383عتیق اللهعبد الله خان40
850640
7253عنایت اللهمحمد عارف40
850940
7101احمد شعیبعبدالواحد40
6673قیام الدینغلام حسن40
6880امید شیر خان40
6752احمد شجاعمحمد معروف40
2325شهیر عبدالرقیب40
7701مجتبیلعل محمد40
2024نگینهغلام فاروق40
058438
7894قیسعنایت الله38
131538
6855احمد جواداحمد شاه38
3096احمد مزیدعبدالصابر38
7342محمد امیدمحمد جان38
767438
7454احمد فیصلعبدالبصیر38
4195ویس الدینفتاح الدین38
245438
2207محمد کامرانشیرالرحمن38
1708مصطفیمحمد امین38
0756عبدالجبارعیدالجلیل38
1023احمد سهیلمحمد صفا38
1757ناصرمحمد صابر38
6340احمد ضیااحمد ذکی36
596236
477336
5056عبدالقویعبدالغیور36
612236
7613محمد نعمانمحمد یوسف36
320136
8187سید اللهعبدالبصیر36
7584احمد فهیمنور الرحمن36
7746لطف اللهعبدالنبی36
7600نثار احمد داد محمد 36
7601نظر محمد میرزا محمد 36
867536
1819محمد رستمعبیدالله36
7895عمرانعنایت الله34
207534
7608سلیمانغلام حسن34
6769سدیهمحمد رضا34
7263محمد میلادعبدالطیف34
5119سجادفضل ا لحق34
5442محمد عمرانعبدالاحد34
108734
6832نیک محمد فیض محمد 34
152734
189334
541034
234034
6886ستارهعبدالرحیم34
7811خدابخشسخی بخش34
2317سهرابعبدالحق34
244234
2090سید شهیرسید مجتبی34
475832
142332
806232
7698بهارعبدالصبور32
5397مروهغلام جان32
7133سلیمهمحمد 32
7758احمد ولیدشیراجان32
6794اسداللهغلام سخی32
7763محمد الیاسمحمد اقبال32
6374محمد هارونصابر32
867232
2244محمد فیاضمحمد بشیر32
2157عبدالعزیزعبدالرافیع32
2092محمد فهیممعصوم خان32
2179یاسمیننورآقا32
0726عبدالباعثشهزاد30
6133سمیرزبردست30
6223امان حبیب الله30
5270شبیرعبدالمجید30
481930
6904محمد الهاممحمد صابر30
7664الیاسنعمت الله30
5398ساراطره باز30
859630
854730
1574شفیع اللهعوض محمد30
623728
2029احمد کمیلعنایت الله28
6834عنایت اللهمحرم علی28
6945نوریمانسرور28
1052شعیبعلی محمد28
1745احمد میلادمحمد احسان28
7896امید عصمت الله26
7071احمد اقبالمحمد یار26
7833اجملنورالله26
6924مجتبیغلام غوث26
855626
315826
1699بلالمحمد داود26
428824
192224
6565صمیممحمد ظریف24
1855سهیبفقیر احمد24
7222سید نور اللهسید حبیب الله22
6761مرزا محمد محمد داود 22
6484محمد یوسفبریالی22
1700پرویزمحمد داود22
1392ولولهعبدالعلی20
854120
315920
6550فردینعبدالرازق20
502016
8189ذبیح اللهامیر محمد 16
0982رخسارمحمد عالممراجعه به دفتر
6241اسراجاویدمراجعه به دفتر
1816سوسنعبدالغفورمراجعه به دفتر
6975طیبهمحمد انیسمراجعه به دفتر
4718مژگاناحمد اللهمراجعه به دفتر
0693فروزانمحمد کریممراجعه به دفتر
6928مراجعه به دفتر
6060مراجعه به دفتر
1447شبنماسداللهمراجعه به دفتر
1742مراجعه به دفتر
1775وجیهخوانینمراجعه به دفتر
7378عرفانبسم اللهمراجعه به دفتر
5726محمد الیاسحاجی محمد اسماعیلمراجعه به دفتر
6858زرلشتشاه محمد مراجعه به دفتر
1563دیانارمضان علیمراجعه به دفتر
6310سونیتابصیر الدینمراجعه به دفتر
7246تمناعبدالعظممراجعه به دفتر
4798ریحانههدایت اللهمراجعه به دفتر
6853سارامحمد ظریفمراجعه به دفتر
6998نوریهمحمد عظیممراجعه به دفتر
6920زحلشاه ولیمراجعه به دفتر
7443سهیلامحمد طاهرمراجعه به دفتر
1478مراجعه به دفتر
6309شیمااسداللهمراجعه به دفتر
7247رایفهعبدالعظممراجعه به دفتر
6146مراجعه به دفتر

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
12
21
31
43
54
63
71
84
94
102
111
122
133
143
154
163
173
182
193
201
212
224
231
241
251
263
274
282
293
304
311
321
332
342
354
361
372
384
391
403
414
423
434
443
452
462
473
481
493
503

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
13
23
31
43
52
61
73
84
92
101
113
122
132
143
154
163
171
183
192
201
211
222
233
243
251
263
272
284
292
301
313
321
331
342
354
361
372
382
394
403
413
422
431
442
453
462
473
483
491
502