نتایج امتحان تاریخ صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تاریخ صنف دهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
6720فردیناحمد علی100
2810شفیع اللهمحمد یاسین100
0150100
2247100
6776مرحبامحمد عظیم100
6489برکت اللهنصر الله100
6554شکیبسید حسن100
6728انعام اللهآقا محمد 100
7387احمد بلالوحید الله100
7435ابوبکرمحمد اشرف100
6005محمد مهدیامیر محمد 98
2293ظریفغلام سخی98
1841شمس اللهالفت الله98
7716محمد یونسحاجی خیر الدین98
7355عبدالوارثعبدالقدوس98
5875حمیراطاهر محمد 98
2162سلمهاحمد ضیا98
2787رخسارجمعه گل98
4608نرگس سرادر حسین98
6646سمیهاحمد ضیا98
7168سجیهشیرزاد98
8387تبسممحمد اشرف98
0398محمد الهامغلام بهاوالدین98
0986احمد سلیمانخلیل الله98
124698
6549محمد توابتاج محمد 98
6665تمیمنصیر احمد 98
7424نصرت اللهاحمد جاوید98
1717مدیحهضیا الله98
1716مروهفرهاد98
2302علی رضاءجان آقا98
2676میرویسمحفوظ الله96
7314فرزادبهمن علی96
4464مسیح اللهناصر احمد 96
2795فیصلعبدالرحمن96
012596
1463لیمهشاه محمود96
6516یلداسیف الدین96
2442قربان علیخان علی96
4242احمد شهیراحسان الله96
6619محمد مزملمحمد داود 96
7458میوندمحب الله96
7848احمد فاضلالف خان96
849696
0451ویس الدینغلام حیدر96
7494عبدالمالکمحمد یعقوب94
1815طیبهبهاوالدین94
1462مرسلسید عبدالقیوم94
3498مدینهمحمد یوسف94
5435نیلابسید عظیم94
6540سحارهسید حسین94
698094
7095سحرعبدالوحید94
7809فاطمهزین الدین94
5401عبدالمومنعلی محمد 94
7378عرفانبسم الله94
1528مروهعبدالصمد94
8036مریمعبدالله92
6218محمد رامینمحمد امان92
5554محمد ذاکرشاه لالا92
6171رامشغلام محمد 92
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن92
121892
6765نصرت اللهمحمد رضا92
7098زلیخامحمد نجیب92
8164مرسلرشید الدین92
1173طارقحکیم خان92
7268محمد منصوراحمد شاه92
7269شایقشیر محمد 92
8269حجت اللهعزت الله92
859592
1718فرحنازخالد92
1690احمد فیاضفضل محمد92
1721عباد اللهراز محمد92
4876نورین زینتعبدالقدیر90
8373مرجانحاجی حمید الله90
8049شکیبافدا محمد90
1169زحلسید حمید الله90
7542احسان اللهعبدالرحیم90
0998صدیق اللهحبیب الله90
5647روح اللهحاجی نعمت الله90
7737غلام صفدرنظر خدا90
2193احمد زیمیر پادشاه90
6869حکمت اللهمحمد سالم90
4369سونمغلام فاروق90
4610سارهمحمد یوسف90
4718مژگاناحمد الله90
6541مروهرحمت گل90
6809فاطمهمحمد اکبر90
6858زرلشتشاه محمد 90
7404خالدهعظیم الله90
7850مروهلعل محمد 90
0699احمد یاسرنجیب الله90
2211عباس الدینعین الدین90
2785محمد شیرزیگل نبی90
334890
335890
3361احمد ضیاغلام ممتاز90
7467الله دادمحمد قاسم90
0923صدفغلام علی90
2168حجت اللهاحسان الله90
1904سهیلعبدالخلیل90
0316عبدالستارمحمد داود90
0033ضمیر احمدعزیز احمد90
4877زحلمحمد ابراهیم88
8352مریمعبدالروف88
2129سید شعیبمحمد شریف88
1464لیمهفیض محمد 88
153188
1624زیبانجیب الله88
3136آرینمحمد حفیظ88
592088
7140پلوشهغلام حیدر88
7877مرسلعبدالنذیر88
058488
1027مسیح اللهحمید الله88
3100محمد شریفمحمد عارف88
5394محمد امیرکرام الدین88
6164مبشرمحفوظ شاه88
6225پاینده کریم داد88
6408عبدالواحدمحمد سعید88
6729جعفرکریم داد88
7649احمد طاهانذیر88
1658خالدعلی گل88
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور88
3278ثناجمال الدین86
7785ریحانهمحمد سلیم86
0769مروهبزرگ86
0868ماه رخسید امیر86
7677نادیهعبدالصالح86
4731محمد سلیممحمد جان86
1801شهرامحاجی شاپور86
7216بسم اللهمحمد نعیم86
6520فیصلزلمی86
6491احمد فرشیدمحمد حسین86
6764احمد سلیماحمد ضیا86
4028مدثرحشمت الله86
0867حماسهمحمد طاهر86
1002یلداعبدالرازق86
1341صدفشیر علی86
1385زهرهعبدالستار86
2098نگینهمحمد اسحاق86
3735خدیجهنور محمد 86
6542شملهرحمت گل86
1758احمد عمرانبهاوالدین86
3825میرویسمحمد ایاز86
6221عبدالمبینعبدالجلیل86
6474قیام الدیننور الدین86
6585یاسرعبدالکبیر86
7295احمد واجدحمید الله86
1883سید عبدالرحمنسید هاشم86
1947احمد شبیرمحمد یعقوب86
136086
1491مژدهمحمد عارف84
6927فرحتسید فیض الله84
1303آرزوسید میران84
7217عبدالرحمنمحمد نعیم84
5571روید فرید احمد84
6805تمیم احمد فضل محمد 84
4829خان محمد حسین بخش84
0564ناهیدمحمد قوی84
0692فریالمجیب الرحمن84
0693فروزانمحمد کریم84
0982رخسارمحمد عالم84
1939نرگسخواجه حکمت84
2008اسما سعیدهغلام صادق84
5527شایستهاحمد ولید84
6248ستارهسید بلال84
8166مروهمحمد عظم84
1835ذکریاباز محمد 84
551784
6436احمد نعیم الله84
6552عثمانمحمد قیس84
6574احمد بلالمحمد اسلم84
6683جوادمحمد انور84
7629محمد میهنمحمد شاکر84
7867احمد ولیغرزی84
8008انصاراحمد نور محمد 84
1762نبیلامحمد صابر84
2027زهرامحمد حسین84
2142احمد بلالعبدالمتین84
7513مدینهمحمد ابراهیم82
6629زهراءمحمد حلیم82
8126رویاولی محمد 82
6456مصطفیعبدالرحمن82
6227محمد وارثعبدالودود82
7043احمد جمشیدمحمد نعیم82
7831محمد الهاممحمد سلیمان82
4830غنضفرمحمد سرور82
7276فیض اللهمحمد سلیم82
3432سارهعبیدالله82
3736شکریهرحمت الله82
5528شکریهعبدالکمال82
6616سعدیهعبدالکریم82
7247رایفهعبدالعظم82
7911رنگینهدین محمد 82
0716روحیدخلیل الرحمن82
0817شیر حبیبامیر محمد 82
268082
2828روح اللهتاج محمد82
318282
6230شعیبعبدالرحیم82
6269شبیر احمد نیک محمد 82
6476حارث ابوبکرنجیب الله82
7283محمد ادریسدین محمد 82
7618محمد عمرغلام شاه82
8358محب اللهمحمد داود82
1900بهارهمحمد صابر82
1861نظیفهغلام حیدر82
1749سمیع الرحمنحیات الله82
1969صمیممحمد اکبر82
6628مریممحمد حلیم80
6297مقدسههمایون80
7681حبیب اللهعبدالستار80
6419حمیدشرافت80
8413عبدالوسیمعبدالوحید80
1807احمد طارقنصیر احمد80
6981سمیرروح الله80
7709محمد نویدمحمد فرید80
7260ویس الدینشیر احمد80
216680
4798ریحانههدایت الله80
5678بهارهبهاوالدین80
5874زهرهعبدالمالک80
6866سوریاعبدالمقصود80
6965مدینهسیلانی80
7246تمناعبدالعظم80
334780
3783دانشجان الدین80
5407خلیل اللهحبیب الله80
6367احمد ماهرمحمد رسول80
6817حبیبمحمد داد80
7024سید نعمانسید بهاوالدین80
7239عمیربشیر احمد80
8186رمضاننیسم80
8446احمد یوشفنثار احمد 80
0096الیاسمحمد شیرین80
0540بنفشهاکرام الدین80
1644منصورشاهقمبرشاه80
6896زهرامحمد شریف78
6743ناجیهمحمد شریف 78
6713احمد مجید خان78
7004محمد هارونعبدالهادی78
0866لیمهمحمد فاروق78
6897سارهسید وزیر78
692878
7455مروهعبدالبشیر78
7920سحرعبدالسعید78
8035تهمینهعاشق الله78
8121نازی رحمت الله78
0340عبیداللهمحمد اسماعیل78
0726عبدالباعثشهزاد78
0839روحید اللهنور الله78
1082احمد زبیرگل آقا78
6232فردینمحمد فاروق78
6770عباد اللهشفیع الله78
7639سید رشادسید قند آغا78
7671عبدالحفیظعبدالرقیب78
7696هارونتاج محمد78
2388نوریهگل نور78
1827شاهدالدینشمس الدین78
0881عبدالوارثغلام سرور78
1916محمد ناشرمحمد بشیر78
6744صدف غلام مصطفی76
6951سلماگل الرحمن76
7837احمد ولیامام الدین76
1403مختارغلام فاروق76
1429فرنگیسسلیمان76
4494ثنا محمد وسیم76
7456بهشتهعبدالجبار76
2183جمال الدینعبدالکریم76
4029برهانممتاز76
6372ادریسعبید الله76
6389مشعلنثاراحمد 76
6439شریف اللهعزیز الله76
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد76
6946سیدالرحمننیک محمد 76
7411فردینفدا میر76
2056نگینهعبدالستار76
5137صدیقهمحمد جان74
6710ویدانثاراحمد 74
2030احمد شبیرعبدالحنان74
3343محمد ایوبمحمد معصوم74
7222سید نور اللهسید حبیب الله74
7895عمرانعنایت الله74
909174
2368احمد رامشمحمد نبی74
2053عبدالربعبدالواسع74
2312مفتاح الدینمحمد غوث74
0492ذکریاعبدالحق74
1126بهشتهسید محمد شاه72
7589آمنهمحمد صابر72
5743فریباخدا داد72
7581محمد تمیمعبدالرحمن72
5936سید عظمسید حسن72
642572
6441میثمفقیر حسین72
1816سوسنعبدالغفور72
2890بنفشهحیات الله72
7471هیلیعبدالباقی72
8048شکریهعبید الله72
5178جلال الدینعبدالرحیم72
5504مزملمحمد داود72
6924مجتبیغلام غوث72
7147مشعل احمد علی محمد 72
7893مبشر احمد محمد ناصر72
7894قیسعنایت الله72
0371شبنماکرام الدین72
0828الههعبدالحکیم72
1959صدفعصمت الله72
1949بی بی طیبهعبدالواحد72
2370عمران اللهرحیم الله72
1875احمد شیرزیعبدالسعید72
1830صبورنثار احمد72
0449احمد حمزهمجتبی72
8282فریحهمحمد موسی70
4831سوسنغلام محی الدین70
4573درخشاناسد الله70
6529محمد ولیدمحمد وحید70
485570
6094عبیداللهاحمد قاسم70
1386زحلعبدالستار70
3186مریمعبدالفهیم70
6241اسراجاوید70
6308نیلابعبدالواحد70
6416خدیجهمحمد حسین70
6853سارامحمد ظریف70
8162یاسمنخمار الدین70
2181نورالهداعبدالکریم70
6898عبدالواحدعبدالمبین70
7412عبدالرحمنعبدالمنان70
2241رابعهمحمد ظاهر70
1800مرواریدخدایداد70
1527رخسارولی محمد70
096670
1930عابده خانشاه ولی خان70
2057شگیباافغانشاه70
0444مریممحمد ظریف70
1937الحهغلام جان70
2094زینبمحمد نادر70
2054احمد شگیباحمد الدین70
0587ذبیع اللهنظام الدین70
6895بینظیرمحمد انور68
7927سونیاعبدالولید68
8243نداعطا الله68
6648آریانامحمد اضغر68
6649سمیرامحمد سمیع68
4843سوسنذبیح الله68
6299مریممحمد حامد68
3659مسکاغلام رسول68
7570زهرهعبدالظاهر68
6940عبدالباسطعبدالله خان68
2850مرید احمدفرید احمد 68
0265فرزانهعبدالکبیر68
3737کرشمهنور آقا68
6769سدیهمحمد رضا68
6865مریمخان آغا68
7596سحرگلاب الدین68
2743مرتضیپاینده محمد 68
2123سونیلاعبدالعظیم68
1821بنفشهمیان آقا68
1699بلالمحمد داود68
1750مجتبیلعل میر68
1642احمد ضیانورالرحمن68
1723نور رحمانمسکین68
0892صفورامحمد امین66
6647سوسنمحمد اضغر66
6251سما صدیقیمحمد حشم66
8251سعدیهنور الله66
8299صفادل آغا66
7419شیر دادکریم داد66
3197مصطفیحسیب الله66
6570ابرارالحقفضل الحق66
0869فوزیهنور علی66
6777مریمعبدالفهیم66
6808مرسلجمال الدین66
6920زحلشاه ولی66
7131هدیهعبدالرحمن66
7174ژیلامحمد ناصر66
192266
419466
6785میلادآقا جان66
6818الیاسامان الله66
7863عباسشهباز خان66
0377علی ساویزمحمد محجوب66
6697تهمینهغلام فاروق64
7631نبیلااحمد فرید64
7102عبید اللهعبدالکبیر64
3165سپاسمنوچهر64
7105محمد ادریسعبدالمقیم64
6684لطف اللهمحمد رفیع64
6760احمد سالمعبدالمالک64
6767راز محمد عبدالدیان64
7279سباووناحمد ضیا64
7343محمد اللهبهرام64
216764
5454فایزهعبدالفتاح64
860264
2483محمد سجادمحمد فرید64
2843حیات اللهسید مرزا64
3096احمد مزیدعبدالصابر64
6904محمد الهاممحمد صابر64
2086پروانهخالد نظر64
2125خالدمحمد اسحاق64
1880احمد صمیمعصمت الله64
1734محمد عمرعبدالفرید64
6636احمد شاهنور محمد 62
7802هلنعتیق الله62
8046مرسلمحمد رسول62
8434صاحبهمحمد صفا62
6711فرحنازخان محمد 62
0548مرشیدریس الدین62
1245سید مصطفیسید محمد 62
6645حامدعبدالوهاب62
7584احمد فهیمنور الرحمن62
7571ربیع اللهنیک محمد 62
7114احمد زبیرگوهر علی62
7693اجملخوانی62
7395مصطفیمحمد آغا62
7177شبنممحمد الیاس62
7816فاطمه ذبیح الله62
286562
6390حسام الدینقلم الدین62
6909محمد اسحاقمحمد یوسف62
7342محمد امیدمحمد جان62
0534مژگانعبدالقدوس62
152560
553760
8425سارهاحمد جمشید60
642460
6673قیام الدینغلام حسن60
7815عبدالحمیدعبدالقیوم60
6748عاشق اللهدوران60
8296محمد یاسینبریالی60
6582راشدعبدالملک60
6240مرسلحفیظ الله60
6775لیزاضیالحق60
6326فرزادعبدالطیف60
6410سید علی جوادسید حسن رضا60
7093بهراممحمد نادر60
7221فیصلمحمد اکرم60
7333محمد معیدمحمد فرید60
7398محمد عابدمحمد حامد60
7604محمد وسیممیر حمزه60
7616عشرتاحمد فریدون60
2155مریمغلام دستگیر60
1751امیدمیرویس60
2175توفیق اللهمحمد جان60
7152هاجرهسید نبیل الله58
3574نرگسنور محمد 58
6825سمیهمحمد رسول58
7100زبید اللهعبدالکبیر58
725858
440258
847558
6233فردوسعبدالطیف58
6243محمد فیصلمحمد ظریف58
6373رحیم اللهنور الله58
6976ایثار احمد عبدالاحد58
6215بشیر احمد شیر علم58
4802اجملسردار الدین58
2984صبغت اللهعبدالقدوس58
7801محمد ادریسمحمد یونس58
532158
6310سونیتابصیر الدین58
827158
0383عتیق اللهعبد الله خان58
1806عبدالمبینعبدالجبار58
5187توفیق احمد محمد فاروق58
6325سید سروشسید عبدالله58
6736احمد مریداحمد جاوید58
6844عظمت اللهخواجه آقا58
7783عبدالناصرعبدالقادر58
7868احمد علیحامد58
2025ساراغلام فاروق58
2141حارثعلاوالدین58
6102معصومهنور آغا56
3423همیشهمحمد خالد56
1163هاجرهعبدالغفور56
8179ماجبینغلام رسول56
6905مروهنقیب الدین56
460456
7432بیژنجاوید56
523556
065056
2849بصیرهگلاب الدین56
6970مریم شیرزادمحمد زبیر56
6998نوریهمحمد عظیم56
7172عبدالمتینعبدالله56
7385روح اللهنور الله56
8440علیمحمد طاهر56
0745مریمپوپل56
1948بی بی صایمهعبدالوحید56
1692عبدالصمدمحمد آقا56
1077عبدالمسعودعبدالصبور56
2826فروزانمحمد علی54
7736نازیهبیردی54
1704ثنامحمد عاصم54
8176شایستهنعمان54
796154
7103سید شاکرسید مقتدا54
7072نعمت اللهسخی محمد 54
7136عقبهمحمد اسحاق54
4743رامینعبدالوهاب54
259454
856754
7810حسیب اللهمحمد نسیم54
6527سید توابسید مرزا54
7134مهدیکرم علی54
6634مصباح العارفینحفیظ الله54
6497شهیرعزیز احمد 54
856454
6562حبیب اللهفضل من الله54
7562منورهعبدالمعصوم54
2182عبدالحلیمعبدالکریم54
3915فیصلداد خدا54
4146جوادعبدالقهار54
4847غلام مرتضیامین الله54
523354
5496سردار ولیعبدالخالق54
6526حبیب اللهحمید الله54
6531ایملمحمد عظیم54
7162جمال الدینحسام الدین54
8433احمد یحییاحمد ضیا54
2026رحیمهعبدالله54
1496ذکیهشیر محمد54
1775وجیهخوانین52
8171رعنامحمد سلیم52
7858حسناامام یار52
8182حنیفهسلطان محمد 52
6033فرشتهفیض الله52
8427ابراهیمجاوید52
6793امیر حسینفرهاد52
6891محمد هاشممحمد عالم52
5411فیصلعبدالغفور52
535252
5184نصر اللهمطیع الله52
3152احمد عاصمنورالله52
6300سید سجادسید شاه حسین52
7506محب اللهنقیب الله52
1625خاتمهاحمدالدین52
6872فرخندهصمیم الدین52
551952
591852
6409رامین احمد نعمت الله52
6830وسیممحمد سلیم52
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین52
7087عزت اللهفضل خدا52
7263محمد میلادعبدالطیف52
7356فریدونمحمد اجمل52
7787احمد فیصلغلام احمد 52
788252
8361بهمننور احمد 52
0105فوزیهغلام حیدر52
1895حافظمحمد نعیم52
242852
859250
2580مطهرهعبدالوکیل50
8360مونسهمحمد نسیم50
613050
6996صدفاحمد وحید50
7847حمیدهمحمد صابر50
6968زهرهمحمد یاسین50
8246زینبسیف الله50
1164منیژهنعمت الله50
7267معینمحمد شریف50
7665محمد ابراهیمحمید الله50
6507احمد فرهادعبدالرحمن50
7799محمد عمرعبدالقیوم50
850050
0712مسلمنیک پادشاه50
7755حسام الدینعبدالحکیم50
2299نرگسعبدالواسع50
6859اسمامحمد محبوب50
6849محمد مهدیاحمد الله50
8301موحدمحمد پناه50
2145مریم نورآغا50
1982سید عصمتسید علیم50
0968محب اللهعبدالحیات50
7811خدابخشسخی بخش48
1576ثناسید احمد فرید48
7638صدف شیر الله48
6985رخسارسید محمد نقی48
7842فرشتهحبیب الله48
6944فاطمه الزهرانور محمد 48
857348
7615رویانجیب الله48
7843منیژه حبیب الله48
6156سعدیهمحمد سخی48
6948هدیهمحمد نذیر48
8320فیاض شیرین دل48
7030شادابنظام الملک48
6556فردوسحضرت نور48
7528باخترسید رحیم48
2835سلیمانمسجدی48
6727شکر اللهغلام سخی48
5645محمد ادیبحبیب الرحمن48
4854احمد سجادمحمد عارف48
7052عبدالجلیلمحمد بشیر48
7142ذکریامحب الله48
6450صفدر غلام حضرت48
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن48
538548
5398ساراطره باز48
7176بصیرهرحمان الدین48
7612مصعودهعبدالمقصود48
0118محمد رحیم عبدالکمال48
0298الطاف حسینغیاث الدین48
030948
1598مامون احمد نصیر احمد 48
6222خدا بخشکیامرز48
6224حسین علیفیض علی48
6592مجیب الرحمننقیب الله48
6802حشمت اللهعلی محمد48
1708مصطفیمحمد امین48
2394محمد سمیرخیال محمد 48
1990محمد صابرمحمد اقبال48
8051زینبمحمد یعقوب46
7885مریمعبدالبصیر46
4022گلثوممایل آغا46
7339مرسلاسد الله46
8402پروانهحاجی عبدالخالق46
7122ادریسعطا الله46
4757سمیر آغامحمد شاه آغا46
850446
6627شمس العارفینحفیظ الله46
7287محمد وسیممحمد نسیم46
4789علی رضاعبدالله46
7037جمال الدینعطا46
6239اندیشهامان الله46
7133سلیمهمحمد 46
4133نورالرحمننور احمد 46
6488ادریسحیات خان46
7000مزملمحمد بشیر46
7376مبشر غلام سرور46
7538احمد شادابمحمد ظاهر46
8350محمد عرفانگل شاه46
1647احمد شعیبروح الله46
2317سهرابعبدالحق46
6412مریممحمد نسیم44
6588رخسارمحمد صفا44
6414وجیهغازی جان44
017344
7026حمیراعبدالکریم44
2551معصومهشاه محمود44
7434سمیهعبدالوحید44
851044
7396عبدالنذیرعبدالرشید44
7427مصطفیمحمد غوث44
7149بهزادذبیح الله44
6586شهرامعبدالوهاب44
1535ذبیح اللهغلام سرور44
7104محمد رفیعمحمد شفیع44
4964محمد ایمانمحمد نبی44
7839حسیب اللهعطا الله44
807944
098944
432044
448044
5270شبیرعبدالمجید44
6340احمد ضیااحمد ذکی44
6347نجیب اللهعلی احمد 44
6719مزملعبدالهادی44
7094فرامرزنصیراحمد44
7520احمد بلالمحمد کاشف44
7886خلیل الرحمنمیر آقا44
2313هیلهمحمد اکبر44
1700پرویزمحمد داود44
2139بهرامغلام محمد44
3381امان اللهامام داد42
827542
367242
232942
7466زهرهسید محمد رضا42
6893ریحانهحبیب الله42
932642
1106کوثرعبدالصمد42
852142
6328میرویسویس الدین42
6995محمد یوسفعبدالمتین42
7334محمد پرویزعبدالرسول42
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری42
4803فرزادسردارالدین42
6882شمس الدینشاه زمان42
2820فردینمحمد عارف42
6724محمد اسودمحمد داود42
276642
1387کوثرعوض علی42
5397مروهغلام جان42
7673سعیدهمحمد 42
366042
3666ظریف اللهنجیب الله42
5443محمد سلیمانعبدالاحد42
7144محمد یاسرگل الرحمن42
7833اجملنورالله42
850642
851542
0412زلیخااحمد جاوید42
2128عبدالباسطسید مبشر42
114642
1023احمد سهیلمحمد صفا42
1485عبدالرحمننوخان42
7319سعدیهغلام عباس40
0287لیداایمل40
2625شکریهشاه محمود40
6758الههعبدالوحید40
8306پرنیانمحمد نعیم40
7574طوباوزیر محمد 40
6712سلماعبدالعزیز40
014940
226040
7450احمد خسرولعل محمد 40
7354عبدالقهارعبدالقدیر40
260440
8250سلیماننصر الله40
6700شایانمحمد صدیق40
7497محمد تمیمعارف خان40
7555انعام اللهسردار 40
854540
851640
246840
088440
320140
456340
4848محمد یاسرمحمد وحید40
598140
726440
7576مسعودحامد40
828640
2021زمزمهدور محمد40
2286حمزهشفیق الله40
0326احمد عمرانرحمت الله40
1101احمد فیصلعبدالعزیز40
109840
244240
243740
7025زهرهاکرام الدین38
854338
5492محمد منیبعبدالوارث38
6242سمیع اللهمحمد اسلم38
7109فهیمحاجی فردین38
5400ذبیح اللهمنظور احمد 38
506638
034938
047838
6267نور اللهسیف الله38
6400الهاممحمد حفیظ38
6402سید ادیبسید آقا38
6716نجیب اللهامان الله38
6876محمد ندیممحمد نعیم38
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق38
2140یوسفمیرویس38
2244محمد فیاضمحمد بشیر38
2351محمد عمرعبدالکبیر38
244838
5420فیصلسید فواد36
7525سید مجتبیسید عبدالروف36
7728محمد سعیدمیر احمد 36
3955حسیب اللهمحمد امان36
4946محمد باعثمحمد شریف36
6374محمد هارونصابر36
488236
7535اجملهدایت الله36
7583احمد فرزادنور الرحمن36
855236
8268احمد مومنبهرام الدین36
5896احمد شهیرشیر محمد 36
1317محمد الیاسمحمد هاشم36
6307عصمت اللهعبدالرحمن36
6880امید شیر خان36
5634فضل اللهغلام محمد 36
048636
237036
477336
6625عادلمعشوق36
8423محمد آصفاکرام الدین36
853336
2242فردینسید عالم36
2207محمد کامرانشیرالرحمن36
1574شفیع اللهعوض محمد36
1929محمد یونسامرالدین36
2092محمد فهیممعصوم خان36
7836زحل محمد اجمل34
210034
482134
7523بشیر احمد نصیر احمد 34
7623ریاض الرحمنخلیل الرحمن34
7002نجیمامین الله34
854634
4827حمد اللهسید محمد 34
6681احمد طیبداد الله34
7384شیرازمحمد ظاهر34
478434
5153سلیمانوزیر احمد 34
2983حکمت اللهعبدالقدوس34
6306نثار احمد عبدالله34
1473لطیفهصیام الدین34
475834
6223امان حبیب الله34
6463سکندرعتیق الله34
6611پرویزمحمد یاسین34
6731ادریسعبدالرازق34
8014احمد صهیبسیف الرحمن34
2179یاسمیننورآقا34
245034
1052شعیبعلی محمد34
1855سهیبفقیر احمد34
1923محمد ادریسمحمد شریف34
0175شیرزیگل الرحمن34
765432
7825پروانهعبدالحفیظ32
6943سید الهامسید عمر32
6843قدرت اللهحاجی عزت الله32
7446محمد عثمانمحمد آصف32
8057محمد امیدمحمد جاوید32
6669عزیز اللهاسدالله32
824032
7522شادابعبدالحنان32
7512سید زمانسید ابراهیم32
7422ساحلنصیر احمد 32
6565صمیممحمد ظریف32
7572شاه آغاعبدالقادر32
6804الهام حامد الله32
541032
169632
6959حسیب اللهضیاالدین32
2271مصورمحمد مایل32
0756عبدالجبارعیدالجلیل32
2157عبدالعزیزعبدالرافیع32
531030
7832محمد نعمانمحمد سلیمان30
7454احمد فیصلعبدالبصیر30
132130
7059اقبال شمسسید غوث الدین30
6422حامد عبدالشکور30
8187سید اللهعبدالبصیر30
8264ادیبعبدالحمید30
855630
2024نگینهغلام فاروق30
1956تمیمعبدالحبیب30
7524احمد حاجی رسول28
6550فردینعبدالرازق28
6577حسیب اللهجان آقا28
839428
7746لطف اللهعبدالنبی28
7273عبدالراشدعبدالرشید28
6578محمد شکیبوحید الله28
6567حسیب اللهفضل الرحیم28
7756شهرامعبدالحکیم28
7051یاسرسمیع الله28
7510ابراهیمحبیب خان28
623728
6832نیک محمد فیض محمد 28
850928
082426
413226
104926
7460محمد ادریسمحمد داود26
8340احمد مسعوداحمد مرید26
7410سمیع اللهمحمد نادر26
6761مرزا محمد محمد داود 26
7710سید هاسمسید قاسم26
7727معراج الدینامانت الله26
495926
7749رامشرحمت الله26
6335زین اللهبهرام شاه26
770324
6551شهرامعبدالودود24
7409صمیممحمد نادر24
6916ثنا اللهمحمد حشم24
7834عبدالباعثنثار احمد 24
7154سلیمانمیرداد24
316024
7081سید الهامسید نعیم24
7775عظیم اللهفهیم الله24
7266عبدالصمدزلمی24
496224
121124
326924
6999فردینعبدالروف24
7743رویامحمد اعظیم22
852222
7592تابشزمری22
7653احمد قسیمعوض گل22
7111روح اللهرحیم الله22
7689احمد فهیمعبدلباسط22
6566ذبیح اللهمحمد ظریف22
527222
131522
2794خالدعیدی محمد 22
1975حسیب اللهگل جان22
445620
629120
6801عبدالباسطفدا محمد20
346920
448218
2061فرشتهعبدالمالک18
1773مسعودمحمد یاسین18
7601نظر محمد میرزا محمد 16
108516

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
12
22
31
42
53
63
72
81
92
103
111
123
131
144
154
161
174
184
191
201
212
224
232
243
254
263
273
281
293
301
314
322
333
341
353
361
372
382
393
404
412
423
434
443
453
464
471
481
494
501

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
12
23
32
42
51
64
71
81
94
104
113
122
133
141
151
164
171
181
194
201
213
224
233
242
253
261
272
283
293
304
311
322
331
342
353
363
374
381
392
404
411
423
431
443
453
464
471
483
492
501