نتایج امتحان حساب و الجبر عددی دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان حساب و الجبر عددی دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
6389مشعلنثار احمد 98
7355عبدالوارثعبدالقدوس98
3506محمد صادقسیف الدین96
0769مروهبزرگ96
2293ظریفغلام سخی96
2743مرتضیپاینده محمد 94
8030احمد فردوساحمد فایق94
6728انعام اللهآقا محمد 94
1027مسیح اللهحمید الله94
1858مصطفیجمشید94
7424نصرت اللهاحمد جاوید94
043694
6720فردیناحمد علی94
012592
6716نجیب اللهامان الله92
047992
152592
0986احمد سلیمانخلیل الله92
6665تمیمنصیر احمد 92
7867احمد ولیغرزی92
6488ادریسحیات خان92
0998صدیق اللهحبیب الله92
0892صفورامحمد امین92
6005محمد مهدیامیر محمد 92
3165سپاسمنوچهر92
7542احسان اللهعبدالرحیم92
2442قربان علیخان علی90
8387تبسممحمد اشرف90
7767یوسفمحمد آصف90
6408عبدالواحدمحمد سعید90
8008انصاراحمد نور محمد 90
7022واحدعبدالوحید90
855190
6585یاسرعبدالکبیر90
7180ادریسذبیع الله90
6561ساحلجانباز90
8268احمد مومنبهرام الدین90
7928محمد موسیمحمد آغا90
6233فردوسعبدالطیف90
4757سمیر آغامحمد شاه آغا90
4464مسیح اللهناصر احمد 90
6142احمدمحمد رفیق90
1126بهشتهسید محمد شاه88
2849بصیرهگلاب الدین88
3136آرینمحمد حفیظ88
0982رخسارمحمد عالم88
1234فرهادسید آقا88
6959حسیب اللهضیاالدین88
8269حجت اللهعزت الله88
0398محمد الهامغلام بهاوالدین88
7604محمد وسیممیر حمزه88
468788
7848احمد فاضلالف خان88
909188
4877زحلمحمد ابراهیم88
1303آرزوسید میران88
4731محمد سلیممحمد جان88
6684لطف اللهمحمد رفیع88
6805تمیم احمد فضل محمد 88
7458میوندمحب الله88
2676میرویسمحفوظ الله88
4829خان محمد حسین بخش88
6584لیلامحمد زید86
698086
2787رخسارجمعه گل86
3186مریمعبدالفهیم86
7808شاهینشیر افضل86
4242احمد شهیراحسان الله86
6346مبشرفدا محمد 86
6899محمد جلیلمحمد نذیر86
6619محمد مزملمحمد داود 86
6390حسام الدینقلم الدین86
3197مصطفیحسیب الله86
7435ابوبکرمحمد اشرف86
6164مبشرمحفوظ شاه86
6552عثمانمحمد قیس86
025786
6855احمد جواداحمد شاه86
7538احمد شادابمحمد ظاهر86
3659مسکاغلام رسول86
6489برکت اللهنصر الله86
6940عبدالباسطعبدالله خان86
2795فیصلعبدالرحمن86
5490انعامحفیظ الله86
6221عبدالمبینعبدالجلیل86
2483محمد سجادمحمد فرید86
2052عبدالحمیدمحمد آقا86
6975طیبهمحمد انیس84
1564مریمتیمورشاه84
1563دیانارمضان علی84
6462طیبهمحمد داود84
6540سحارهسید حسین84
693984
1855مرتضیجمشید84
2828روح اللهتاج محمد84
7504محمد صمیممحمد شفیق84
124684
068484
7285روماننجیب الله84
6576عبدالوهابعبدالفتاح84
4289حیات الله محمد نادر84
8262مبارزمحمد اسلم84
2810شفیع اللهمحمد یاسین84
4827حمد اللهسید محمد 84
7087عزت اللهفضل خدا84
8280سید موسیسید اورنگ زیب84
7451عمر مختار عبدالقادر84
1464لیمهفیض محمد 82
2826فروزانمحمد علی82
0340عبیداللهمحمد اسماعیل82
419482
460482
3915فیصلداد خدا82
6474قیام الدیننور الدین82
663782
334782
020182
418282
334082
7552احمد ادریسواحد جان82
3957رخسارخواجه اکرام82
3736شکریهرحمت الله82
6507احمد فرهادعبدالرحمن82
7109فهیمحاجی فردین82
172082
7734ارسلانجمشید82
5870انعام اللهاکرام الله82
0265فرزانهعبدالکبیر80
6776مرحبامحمد عظیم80
6897سارهسید وزیر80
7920سحرعبدالسعید80
2008اسما سعیدهغلام صادق80
1341صدفشیر علی80
6472عبدالتمیمعبدالستار80
268080
8186رمضاننیسم80
0383عتیق اللهعبد الله خان80
7147مشعل احمد علی محمد 80
6554شکیبسید حسن80
1082احمد زبیرگل آقا80
3381امان اللهامام داد80
1815طیبهبهاوالدین80
6215بشیر احمد شیر علم80
7653احمد قسیمعوض گل80
0476احمد اللهعنایت الله 78
6920زحلشاه ولی78
6542شملهرحمت گل78
4610سارهمحمد یوسف78
2536محمد رومانپادشاه میر78
100378
841778
6909محمد اسحاقمحمد یوسف78
4029برهانممتاز78
6529محمد ولیدمحمد وحید78
6319احمد میلادمحمد نسیم78
6372ادریسعبید الله78
5394محمد امیرکرام الدین78
6924مجتبیغلام غوث78
5743فریباخدا داد78
4573درخشاناسد الله78
7142ذکریامحب الله78
695678
4195ویس الدینفتاح الدین78
6823شریفشیر محمد 78
2168حجت اللهاحسان الله78
6777مریمعبدالفهیم76
301676
1939نرگسخواجه حکمت76
1462مرسلسید عبدالقیوم76
0693فروزانمحمد کریم76
0692فریالمجیب الرحمن76
2820فردینمحمد عارف76
6230شعیبعبدالرحیم76
7841عباداللهوحید عبدالله76
192276
6224حسین علیفیض علی76
6429احمد فرهاداحمد فواد76
4133نورالرحمننور احمد 76
6729جعفرکریم داد76
1169زحلسید حمید الله76
4876نورین زینتعبدالقدیر76
7088سید عیسیسید ذکریا76
6441میثمفقیر حسین76
4830غنضفرمحمد سرور76
6770عباد اللهشفیع الله76
2850مرید احمدفرید احمد 76
556676
6727شکر اللهغلام سخی76
6446محمد میلادعبدالحمید76
5500منصور اللهگل محمد 76
6869حکمت اللهمحمد سالم76
4854احمد سجادمحمد عارف76
0881عبدالوارثغلام سرور76
1323عبدالرحماننظیر احمد76
7131هدیهعبدالرحمن74
061274
6596فاطمهحبیب الله74
6840خجستهعبدالقهار74
7921مرسلخلیل الله74
4495سمامحمد وسیم74
1002یلداعبدالرازق74
3783دانشجان الدین74
7024سید نعمانسید بهاوالدین74
850974
6946سیدالرحمننیک محمد 74
5985عبدالمختاریوسف علی74
6830وسیممحمد سلیم74
5236محمد اجملمحمد نسیم74
3360عبدالرحمننیک قدم74
5407خلیل اللهحبیب الله74
2843حیات اللهسید مرزا74
3278ثناجمال الدین74
5137صدیقهمحمد جان74
6996صدفاحمد وحید74
7523بشیر احمد نصیر احمد 74
6681احمد طیبداد الله74
7014عمرعبدالقدیر74
1245سید مصطفیسید محمد 74
3152احمد عاصمنورالله74
7395مصطفیمحمد آغا74
7202محمد الیاسغلام علی74
0371شبنماکرام الدین74
2027زهرامحمد حسین74
0745مریمپوپل74
2051داریوشمحمد ضمیر74
0701مجتبی خانعبدالمحمد74
6965مدینهسیلانی72
6964مسلمهسیلانی72
4608نرگس سرادر حسین72
7809فاطمهزین الدین72
6516یلداسیف الدین72
1385زهرهعبدالستار72
1463لیمهشاه محمود72
8166مروهمحمد عظم72
5056عبدالقویعبدالغیور72
2451عبداللهصبغت الله72
3100محمد شریفمحمد عارف72
7333محمد معیدمحمد فرید72
849672
6223امان حبیب الله72
207572
8014احمد صهیبسیف الرحمن72
6549محمد توابتاج محمد 72
792972
5133سید اقبالسید فرید72
2181نورالهداعبدالکریم72
6525مهرانسمیع الله72
7072نعمت اللهسخی محمد 72
2162سلمهاحمد ضیا72
6951سلماگل الرحمن72
6627شمس العارفینحفیظ الله72
7586نظا الدینامر الدین72
7493اقبال احمد گل آقا72
1807احمد طارقنصیر احمد72
7524احمد حاجی رسول72
6520فیصلزلمی72
6736احمد مریداحمد جاوید72
7573عبدالواحد هدایت الله72
1528مروهعبدالصمد72
1167لیداخواجه عبدالواحد72
1717مدیحهضیا الله72
1916محمد ناشرمحمد بشیر72
1883سید عبدالرحمنسید هاشم72
1690احمد فیاضفضل محمد72
0451ویس الدینغلام حیدر72
7247رایفهعبدالعظم70
7246تمناعبدالعظم70
6858زرلشتشاه محمد 70
6859اسمامحمد محبوب70
7850مروهلعل محمد 70
6839مریمعبدالقهار70
7404خالدهعظیم الله70
4798ریحانههدایت الله70
1624زیبانجیب الله70
0363سایمهمحمد نعیم70
5504مزملمحمد داود70
6436احمد نعیم الله70
6630من اللهلعل محمد 70
8237روملحفیظ جان70
521870
5401عبدالمومنعلی محمد 70
6683جوادمحمد انور70
7408علی ناصرنصر الدین70
6269شبیر احمد نیک محمد 70
6410سید علی جوادسید حسن رضا70
7616عشرتاحمد فریدون70
6232فردینمحمد فاروق70
8246زینبسیف الله70
6646سمیهاحمد ضیا70
7168سجیهشیرزاد70
6661سلواکریم الله70
8036مریمعبدالله70
519870
285970
8296محمد یاسینبریالی70
0839روحید اللهنور الله70
6524مسیح اللهسید احمد 70
6143واحد اللهنقیب الله70
436270
7314فرزادبهمن علی70
850470
6094عبیداللهاحمد قاسم70
0828الههعبدالحکیم70
2057شگیباافغانشاه70
1930عابده خانشاه ولی خان70
1718فرحنازخالد70
1716مروهفرهاد70
5528شکریهعبدالکمال68
4268نادیهعبدالواحد68
4019یاسمینمحمد داود68
7753ماریهمحمد نادر68
2183جمال الدینعبدالکریم68
6574احمد بلالمحمد اسلم68
7467الله دادمحمد قاسم68
6222خدا بخشکیامرز68
6247الهامعبدالهادی68
6828شجاع خواجه شفاءالدین68
7263محمد میلادعبدالطیف68
7376مبشر غلام سرور68
7239عمیربشیر احمد68
7133سلیمهمحمد 68
7844حسینهفیروز احمد 68
6825سمیهمحمد رسول68
1704ثنامحمد عاصم68
8326بهارمحمد طاهر68
7065احمد سیرمحمد نبی68
6821وحید اللهمحمد عارف68
7715سیدالهامسید فرید الله68
2998عبدالروفمرزا نظر68
7136عقبهمحمد اسحاق68
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن68
7832محمد نعمانمحمد سلیمان68
1800مرواریدخدایداد68
0923صدفغلام علی68
0316عبدالستارمحمد داود68
5454فایزهعبدالفتاح66
4628خماربشیر الدین66
7877مرسلعبدالنذیر66
4716اقراءغلام فاروق66
134066
3343محمد ایوبمحمد معصوم66
7170رحمت اللهمعصوم علی66
835466
4364محمد عادلمحمد علی66
7093بهراممحمد نادر66
370666
7385روح اللهنور الله66
7172عبدالمتینعبدالله66
7629محمد میهنمحمد شاکر66
6327شکیبعبدالباری66
1758احمد عمرانبهاوالدین66
553766
7802هلنعتیق الله66
8181بهارهاحمد الله66
7858حسناامام یار66
1163هاجرهعبدالغفور66
6310سونیتابصیر الدین66
8228صفت اللهسیدا جان66
7689احمد فهیمعبدلباسط66
6570ابرارالحقفضل الحق66
6713احمد مجید خان66
7837احمد ولیامام الدین66
1496ذکیهشیر محمد66
1904سهیلعبدالخلیل66
1947احمد شبیرمحمد یعقوب66
1023احمد سهیلمحمد صفا66
1880احمد صمیمعصمت الله66
5527شایستهاحمد ولید64
453564
6769سدیهمحمد رضا64
7098زلیخامحمد نجیب64
6241اسراجاوید64
7094فرامرزنصیراحمد64
8446احمد یوشفنثار احمد 64
0699احمد یاسرنجیب الله64
831264
6572نصرت اللهشمس آقا64
7283محمد ادریسدین محمد 64
7602نور علینور احمد 64
7840عبدلاحدمحمد عزیز64
598164
5187توفیق احمد محمد فاروق64
7378عرفانبسم الله64
1403مختارغلام فاروق64
6297مقدسههمایون64
0868ماه رخسید امیر64
7693اجملخوانی64
7396عبدالنذیرعبدالرشید64
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن64
8406معراجمحمد شریف64
4964محمد ایمانمحمد نبی64
7267معینمحمد شریف64
1841شمس اللهالفت الله64
7104محمد رفیعمحمد شفیع64
0901مرتضیعبدالشکور64
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور64
1830صبورنثار احمد64
7012رنوسمحمد مرزا62
6324بینظیرعبدالمجید62
7309سحرفضل الدین62
7269شایقشیر محمد 62
5926محمد دانشمحمد شاکر62
456462
6977الهامنصیر احمد 62
3825میرویسمحمد ایاز62
6817حبیبمحمد داد62
1806عبدالمبینعبدالجبار62
334462
6994محمد متینغلام سخی62
3406سیاه مویعبدالرب62
2835سلیمانمسجدی62
7365عبدالهادیزلمی62
7260ویس الدینشیر احمد62
7154سلیمانمیرداد62
6556فردوسحضرت نور62
623762
7525سید مجتبیسید عبدالروف62
7494عبدالمالکمحمد یعقوب62
6171رامشغلام محمد 62
2388نوریهگل نور62
2125خالدمحمد اسحاق62
0096الیاسمحمد شیرین62
2044روملعزیزالله62
1077عبدالمسعودعبدالصبور62
0175شیرزیگل الرحمن62
7268محمد منصوراحمد شاه60
538560
2551معصومهشاه محمود60
1625خاتمهاحمدالدین60
6762دیناغلام سخی60
7697مریمعبدالرحمن60
7816فاطمه ذبیح الله60
1921شبنمعبدالحمید60
6849محمد مهدیاحمد الله60
2785محمد شیرزیگل نبی60
1835ذکریاباز محمد 60
6325سید سروشسید عبدالله60
6326فرزادعبدالطیف60
6669عزیز اللهاسدالله60
4743رامینعبدالوهاب60
1576ثناسید احمد فرید60
7508محمد ناصرسید محمد 60
4437فیاضمهراب الدین60
6491احمد فرشیدمحمد حسین60
2129سید شعیبمحمد شریف60
6456مصطفیعبدالرحمن60
6218محمد رامینمحمد امان60
492760
7432بیژنجاوید60
7709محمد نویدمحمد فرید60
1373بخت زمینعبدالحیات60
0540بنفشهاکرام الدین60
1751امیدمیرویس60
2368احمد رامشمحمد نبی60
1969صمیممحمد اکبر60
1833وحیداللهعبدالروف60
1921حشمت اللهزمری60
8244حسنامختارالحق58
1447شبنماسدالله58
2890بنفشهحیات الله58
7781هدیهمیر جمال الدین58
5421محبهحبیب الله58
7308سارهفضل الدین58
4848محمد یاسرمحمد وحید58
535258
4146جوادعبدالقهار58
8187سید اللهعبدالبصیر58
7312محمد ادریسعبدالهادی58
6267نور اللهسیف الله58
6255صفی اللهمحمد بای58
6904محمد الهاممحمد صابر58
7783عبدالناصرعبدالقادر58
0817شیر حبیبامیر محمد 58
6409رامین احمد نعمت الله58
6640سید علی سجادسید میر آغا58
8027تهمینهفریدون58
6413محمد پرویزرحمت خان58
8243نداعطا الله58
8182حنیفهسلطان محمد 58
6948هدیهمحمد نذیر58
8179ماجبینغلام رسول58
6880امید شیر خان58
3955حسیب اللهمحمد امان58
3644روید محمد ظریف58
6882شمس الدینشاه زمان58
6748عاشق اللهدوران58
6634مصباح العارفینحفیظ الله58
6577حسیب اللهجان آقا58
7334محمد پرویزعبدالرسول58
7092محب اللهعتیق الله58
6419حمیدشرافت58
6227محمد وارثعبدالودود58
6636احمد شاهنور محمد 58
2201سلیمانغلام حسین58
7103سید شاکرسید مقتدا58
847558
0105فوزیهغلام حیدر58
1937الحهغلام جان58
1900بهارهمحمد صابر58
1644منصورشاهقمبرشاه58
6865مریمخان آغا56
7095سحرعبدالوحید56
5875حمیراطاهر محمد 56
1392ولولهعبدالعلی56
6775لیزاضیالحق56
8180حوریهعبدالرسول56
8189ذبیح اللهامیر محمد 56
5925مصطفیمحمد ناصر56
7338منصورسید گل56
5420فیصلسید فواد56
6697تهمینهغلام فاروق56
7927سونیاعبدالولید56
6251سما صدیقیمحمد حشم56
7814ذکیهمحمد یوسف56
8250سلیماننصر الله56
6483محمد عمربریالی56
1801شهرامحاجی شاپور56
6121عاشق اللهنجیب الله56
7059اقبال شمسسید غوث الدین56
507056
4789علی رضاعبدالله56
6578محمد شکیبوحید الله56
7506محب اللهنقیب الله56
1561مهدی رضامفید احمد 56
854556
1530بهشتهعبدالمحمد56
0444مریممحمد ظریف56
2302علی رضاءجان آقا56
1757ناصرمحمد صابر56
1827شاهدالدینشمس الدین56
6243محمد فیصلمحمد ظریف55
6809فاطمهمحمد اکبر54
6347نجیب اللهعلی احمد 54
7342محمد امیدمحمد جان54
6844عظمت اللهخواجه آقا54
4847غلام مرتضیامین الله54
3666ظریف اللهنجیب الله54
7228مزملعبدالصبور54
7787احمد فیصلغلام احمد 54
7758احمد ولیدشیراجان54
854154
6335زین اللهبهرام شاه54
6743ناجیهمحمد شریف 54
2580مطهرهعبدالوکیل54
6468مدینهغلام رازق54
4831سوسنغلام محی الدین54
7589آمنهمحمد صابر54
8299صفادل آغا54
425654
7863عباسشهباز خان54
7581محمد تمیمعبدالرحمن54
7051یاسرسمیع الله54
6497شهیرعزیز احمد 54
6349محب اللهفضل اکبر54
7681حبیب اللهعبدالستار54
7584احمد فهیمنور الرحمن54
7583احمد فرزادنور الرحمن54
0121مسعودفیض محمد54
0602فرشیدمحمد قاسم54
7140پلوشهغلام حیدر52
0869فوزیهنور علی52
7591حمیرامحمد اسحاق52
5565لیزاعبدالرازق52
7412عبدالرحمنعبدالمنان52
853352
451252
078352
8301موحدمحمد پناه52
6476حارث ابوبکرنجیب الله52
5442محمد عمرانعبدالاحد52
370552
6872فرخندهصمیم الدین52
7615رویانجیب الله52
4690سمیهعبدالبشیر52
5571روید فرید احمد52
7287محمد وسیممحمد نسیم52
346852
854652
6225پاینده کریم داد52
7427مصطفیمحمد غوث52
7279سباووناحمد ضیا52
5135مزملعزیز الله52
4028مدثرحشمت الله52
4796احمد مدثرمحمد یاسین52
6300سید سجادسید شاه حسین52
5896احمد شهیرشیر محمد 52
004152
0492ذکریاعبدالحق52
2054احمد شگیباحمد الدین52
5913نیلابوحید الله50
8121نازی رحمت الله50
1429فرنگیسسلیمان50
246750
6592مجیب الرحمننقیب الله50
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین50
7411فردینفدا میر50
7490فردینشاه ولی50
6832نیک محمد فیض محمد 50
6402سید ادیبسید آقا50
7520احمد بلالمحمد کاشف50
426450
6367احمد ماهرمحمد رسول50
7025زهرهاکرام الدین50
6944فاطمه الزهرانور محمد 50
527850
6744صدف غلام مصطفی50
3019شهلانورالدین50
7843منیژه حبیب الله50
6647سوسنمحمد اضغر50
7152هاجرهسید نبیل الله50
316050
5502احمد نویدعبدالواحد50
290350
0712مسلمنیک پادشاه50
7755حسام الدینعبدالحکیم50
4867دیدارعاشور بیک50
7571ربیع اللهنیک محمد 50
7489منظور فیض محمد 50
7446محمد عثمانمحمد آصف50
807950
7134مهدیکرم علی50
6767راز محمد عبدالدیان50
7488سمیع اللهعبدالحمید50
6562حبیب اللهفضل من الله50
6605فدا محمد عبدالظاهر50
6306نثار احمد عبدالله50
7799محمد عمرعبدالقیوم50
0548مرشیدریس الدین50
7004محمد هارونعبدالهادی50
2326مسیح اللهعبدالعزیز50
2145مریم نورآغا50
1990محمد صابرمحمد اقبال50
1807عبدالنعیمعبدالطیف50
1765حامد خلیل الله50
4629ساغربشیر الدین48
0867حماسهمحمد طاهر48
5021آرزواحمد ذکی48
0866لیمهمحمد فاروق48
6866سوریاعبدالمقصود48
6808مرسلجمال الدین48
6323یلدا احمد ظاهر48
6707قدسیهعبدالفتاح48
8164مرسلرشید الدین48
6518شبانهصبر الله48
1816سوسنعبدالغفور48
2182عبدالحلیمعبدالکریم48
808048
8452زلمیمحمد هوس48
6338منصوررحمت گل48
3096احمد مزیدعبدالصابر48
7568خجستهعبدالحکیم48
8425سارهاحمد جمشید48
851848
8046مرسلمحمد رسول48
7842فرشتهحبیب الله48
8178فرشتهنجیب الله48
7574طوباوزیر محمد 48
5493عرفانآزاد علی شاه48
6765نصرت اللهمحمد رضا48
1535ذبیح اللهغلام سرور48
7102عبید اللهعبدالکبیر48
7208ادریسمحراب الدین48
7811خدابخشسخی بخش48
2514احمد مصورمحمد شاه48
6764احمد سلیماحمد ضیا48
7572شاه آغاعبدالقادر48
7716محمد یونسحاجی خیر الدین48
6635شمس علیمحمد عوض48
1878حسنیهعبدالرشید48
2241رابعهمحمد ظاهر48
0968محب اللهعبدالحیات48
1721عباد اللهراز محمد48
1764صفی اللهمحیب الله48
2045فیاضمحمد ظاهر48
1485عبدالرحمننوخان48
1708مصطفیمحمد امین48
1642احمد ضیانورالرحمن48
0756عبدالجبارعیدالجلیل48
7698بهارعبدالصبور46
2625شکریهشاه محمود46
015046
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق46
7664الیاسنعمت الله46
7833اجملنورالله46
6611پرویزمحمد یاسین46
7144محمد یاسرگل الرحمن46
7071احمد اقبالمحمد یار46
7040عباداللهمحمد نادر46
6758الههعبدالوحید46
7319سعدیهغلام عباس46
7026حمیراعبدالکریم46
1106کوثرعبدالصمد46
6648آریانامحمد اضغر46
6649سمیرامحمد سمیع46
7339مرسلاسد الله46
5132عبدالمعروفعبدالواحد46
6794اسداللهغلام سخی46
8427ابراهیمجاوید46
6374محمد هارونصابر46
7801محمد ادریسمحمد یونس46
6967احمد زبیراکرم شاه46
7409صمیممحمد نادر46
7053بکتاشمحمد صفا46
7450احمد خسرولعل محمد 46
3989عبیداللهنعمت الله46
6328میرویسویس الدین46
6645حامدعبدالوهاب46
6742عرفان اللهمطیع الله46
7749رامشرحمت الله46
6373رحیم اللهنور الله46
6527سید توابسید مرزا46
013946
5153سلیمانوزیر احمد 46
7775عظیم اللهفهیم الله46
1949بی بی طیبهعبدالواحد46
0534مژگانعبدالقدوس46
0049عشوهغلام مجتبی46
2337کریمهعبدالرازق46
2026رحیمهعبدالله46
1218زینبنصیر احمد46
1582افسانهخواجه شریف46
1819محمد رستمعبیدالله46
1970سعیداللهرحمن الله46
6308نیلابعبدالواحد44
444944
620444
2211عباس الدینعین الدین44
8358محب اللهمحمد داود44
5443محمد سلیمانعبدالاحد44
7701مجتبیلعل محمد44
339044
6239اندیشهامان الله44
017344
6406مدیحهمحب الله44
5202هاجرهعبید الله44
6927فرحتسید فیض الله44
855244
7261حامد پادشاه44
792644
7384شیرازمحمد ظاهر44
663344
6995محمد یوسفعبدالمتین44
642344
7510ابراهیمحبیب خان44
6760احمد سالمعبدالمالک44
7815عبدالحمیدعبدالقیوم44
2095ناییلهقطب الدین44
2324سمیهعبدالحسین44
1861نظیفهغلام حیدر44
127044
245444
2327جعفرعبدالحکیم44
2244محمد فیاضمحمد بشیر44
8165نیلوفرمحمد شریف42
8219کرشمهعین الدین42
581042
796842
7162جمال الدینحسام الدین42
2735نقیب محمد شیر محمد 42
108542
7639سید رشادسید قند آغا42
6522محمد سمیرمحمد لعل42
6802حشمت اللهعلی محمد42
8278سوماسردار خان42
7785ریحانهمحمد سلیم42
6102معصومهنور آغا42
7638صدف شیر الله42
670342
7898سحرنجیب الله42
8306پرنیانمحمد نعیم42
7836زحل محمد اجمل42
847142
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری42
5554محمد ذاکرشاه لالا42
7276فیض اللهمحمد سلیم42
7149بهزادذبیح الله42
0461عصمت اللهعبدالغیاث42
6804الهام حامد الله42
488242
850042
7810حسیب اللهمحمد نسیم42
7528باخترسید رحیم42
6819محمد میلادمحمد سرور42
7043احمد جمشیدمحمد نعیم42
6752احمد شجاعمحمد معروف42
7266عبدالصمدزلمی42
485542
7487عبداللهحمید الله42
7839حسیب اللهعطا الله42
856442
7831محمد الهاممحمد سلیمان42
260442
5634فضل اللهغلام محمد 42
244842
2128عبدالباسطسید مبشر42
0564ناهیدمحمد قوی40
8162یاسمنخمار الدین40
7174ژیلامحمد ناصر40
8423محمد آصفاکرام الدین40
999940
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد40
6818الیاسامان الله40
7820نیلوفرنظر محمد 40
8402پروانهحاجی عبدالخالق40
8434صاحبهمحمد صفا40
6711فرحنازخان محمد 40
6336هادیهعبدالودود40
727240
8320فیاض شیرین دل40
7148سید حامدسید خان آقا40
6242سمیع اللهمحمد اسلم40
5464عظیم اللهالماس40
7037جمال الدینعطا40
5997توفیق اللهسید امیر40
1658خالدعلی گل40
1699بلالمحمد داود40
8026منیبمحم شریف38
3432سارهعبیدالله38
6778نرگسعبدالمقیم38
1496عبدالتوابغلام صدیق38
211138
2794خالدعیدی محمد 38
6400الهاممحمد حفیظ38
7326سلیمانعبدالرسول38
7222سید نور اللهسید حبیب الله38
4078بهزادگل محمد 38
6539ذکیهمحمد یاسین38
6240مرسلحفیظ الله38
631338
796138
7100زبید اللهعبدالکبیر38
6667محمد فرزادمحمد عارف38
276638
425338
4679رحمان الدینویس الدین38
7419شیر دادکریم داد38
7756شهرامعبدالحکیم38
7535اجملهدایت الله38
6793امیر حسینفرهاد38
1948بی بی صایمهعبدالوحید38
2313هیلهمحمد اکبر38
1956تمیمعبدالحبیب38
2141حارثعلاوالدین38
1700پرویزمحمد داود38
2242فردینسید عالم38
6998نوریهمحمد عظیم36
6309شیمااسدالله36
6416خدیجهمحمد حسین36
7443سهیلامحمد طاهر36
7112نصیر احمد سید امیر36
133736
6340احمد ضیااحمد ذکی36
854836
6893ریحانهحبیب الله36
7631نبیلااحمد فرید36
7344قدریهاحمد طارق36
6709بهرام الدینمیا گل36
6582راشدعبدالملک36
6332ساحلمحمد ایمل36
7410سمیع اللهمحمد نادر36
6660یماعلی جان36
364636
2984صبغت اللهعبدالقدوس36
226036
6156سعدیهمحمد سخی36
083036
1821بنفشهمیان آقا36
2025ساراغلام فاروق36
2024نگینهغلام فاروق36
2301امیدعبدالطیف36
2370عمران اللهرحیم الله36
0587ذبیع اللهنظام الدین36
881734
5397مروهغلام جان34
6485وارثهیاسین34
7824حسنانور آغا34
7253عنایت اللهمحمد عارف34
237034
8264ادیبعبدالحمید34
8440علیمحمد طاهر34
7533زحل غلام فاروق34
118934
8367مرسلمحمد همایون34
6412مریممحمد نسیم34
8126رویاولی محمد 34
1317محمد الیاسمحمد هاشم34
4155عزت اللهمحمد اسحاق34
7710سید هاسمسید قاسم34
645434
6586شهرامعبدالوهاب34
856734
1325لیلیاحسام الدین34
2422طوبانزیر احمد34
2421نگینهفرید34
2240پاکیزهلطف الدین34
1734محمد عمرعبدالفرید34
1574شفیع اللهعوض محمد34
2009محمد ناصرراز محمد34
1895حافظمحمد نعیم34
0326احمد عمرانرحمت الله34
3737کرشمهنور آقا32
6731ادریسعبدالرازق32
6834عنایت اللهمحرم علی32
7221فیصلمحمد اکرم32
851532
7647حمیدهصفر32
8251سعدیهنور الله32
2165محمد شبیرعبدالمجید32
1260تابشعبدالمجید32
140032
048632
7454احمد فیصلعبدالبصیر32
7592تابشزمری32
7727معراج الدینامانت الله32
7834عبدالباعثنثار احمد 32
4694ایملامیر جان32
6761مرزا محمد محمد داود 32
0410بهشتهمحمد شریف32
0829حسنیهممتاز32
0033ضمیر احمدعزیز احمد32
243732
1923محمد ادریسمحمد شریف32
2042سید وهابسید ابراهیم32
2175توفیق اللهمحمد جان32
8163فرحنازمحمد شریف30
6945نوریمانسرور30
131130
8051زینبمحمد یعقوب30
8282فریحهمحمد موسی30
7585بسیمهفیض علی30
6550فردینعبدالرازق30
6307عصمت اللهعبدالرحمن30
6745محمد ناصرمحمد داود30
839430
712430
2021زمزمهدور محمد30
2325سید نجیم اللهسید بصیرالله30
1723نور رحمانمسکین30
7513مدینهمحمد ابراهیم28
7434سمیهعبدالوحید28
8048شکریهعبید الله28
8373مرجانحاجی حمید الله28
7555انعام اللهسردار 28
7121عبدالاسد الله28
7422ساحلنصیر احمد 28
6981سمیرروح الله28
8350محمد عرفانگل شاه28
154128
2055سمیهحیات الله28
2351محمد عمرعبدالکبیر28
7622تمناگل رسول26
6712سلماعبدالعزیز26
6895بینظیرمحمد انور26
6896زهرامحمد شریف26
6414وجیهغازی جان26
564626
7728محمد سعیدمیر احمد 26
1749سمیع الرحمنحیات الله26
2179یاسمیننورآقا26
1052شعیبعلی محمد26
244226
1750مجتبیلعل میر26
770324
4710احمد زبیدنثار احمد 24
7623ریاض الرحمنخلیل الرحمن24
6565صمیممحمد ظریف24
561524
222124
0355احمد فیصلمحمد طارق24
1101احمد فیصلعبدالعزیز24
1473لطیفهصیام الدین22
7636شمیلااستاد رحیم22
824022
7516خالدمحمد اکبر22
6579عبدالمجیبعبدالخلیل22
7497محمد تمیمعارف خان22
6724محمد اسودمحمد داود22
029422
7743رویامحمد اعظیم20
244520
2086پروانهخالد نظر20
2399محمد امینعبدالاحد20
728618
6673قیام الدینغلام حسن18
2155مریمغلام دستگیر18
245018
2312مفتاح الدینمحمد غوث18
117316
2286حمزهشفیق الله16
2344خاطرهغلام دستگیر10
6566ذبیح اللهمحمد ظریف4

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
23
34
41
52
63
74
84
92
101
113
123
134
143
151
162
174
183
193
201
212
224
233
244
252
263
274
281
294
302
313
321
331
342
354
361
372
383
393
401
413
422
432
443
453
462
473
482
491
504