نتایج امتحان کانکور آزمایشی اول دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی اول دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق357.75
2277نجیب اللهمحمد امین353.25
5453بسم اللهعبدالغفار346.5
0053الهام الدینامیرجان342
0627زعیمشیر احمد 342
8577هارونباز محمد 342
1322عمران اللهیار محمد 342
5683حسینامحمد اسماعیل339.75
5971محمد نویدمحمد شفیق339.75
0040عبدالمختارعبدالمنان337.5
5682یاسمینمحمد شفیع335.25
0062عمران انوشمحمد نعیم335.25
4168عبیداللهغلام مجتبی335.25
2142ایملنصیر احمد335.25
1258عمرانغلام مصطفی333
0681محمد عقیلسلطان علی333
0051احمد راشدامین الله333
0612عزیزغلام سرور333
0050محمد مدثرعبدالله330.75
0929فهیمهمحمد اجمل330.75
4017عادلهامیرجان330.75
1072هوسیعبدالحلیم330.75
0307احمد زاهدنورعلی330.75
5016عبدالباریغلام رسول330.75
4518نبیل احمد خالد احمد 330.75
0028محمد اقبالفرید احمد 330.75
0068مصعبشاه رخ330.75
0653احمد اللهعبدالطیف330.75
0150ابن امینمحمد آصف330.75
5999فرشتهخدا داد328.5
0146تهمینهعبدالواحد326.25
0506هدیهمحمد هاشم326.25
4447حامد عبدالخالق326.25
0501عجازعبدالجلیل326.25
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ326.25
4615منصورالله محمد 324
4429نیلا صباوحید الله324
0917فریالاحمد سخی324
1945منیر احمد فهیم احمد 324
0370عبدالمالکعبدالجلیل324
0724عبدالجبارروکی324
2112سمسور الرحمنفدا محمد 324
8578شیر خانمیرا جان324
0937مایدهمحمد رفیق321.75
2797سجیهسید محمد321.75
5793321.75
4418مرسل گل احمد 319.5
0732فردیننصیر احمد 319.5
0680اجملنور احمد فهیم317.25
5765هدیهحبیب الرحمن317.25
0525ملالیشفیق الله317.25
2784شبنممحمد شاه317.25
1528احمد صدامفضل محمد317.25
2209مهرانعبدالوکیل317.25
2311مدثراللهبهرالدین317.25
8476سمیعبهرام317.25
0361عبدالباسطعبدالاحمد317.25
2097محمد تقینظر علی317.25
1959محمد حسنمحمد وزیر317.25
5778محمد نجیممحمد حکیم317.25
4222حسیب سلیمانوزیر محمد 317.25
2365317.25
4540زرلشتحبیب الرحمن317.25
5090مروهمحبوب الرحمن315
3347محمد قاسممحمد معصوم315
0147محمد آصفغلام عباس315
0595پروانهعلم الدین312.75
1577نرگسنجیب الله312.75
6031خورشیدارسلان312.75
0354ماهدشفیع الله312.75
2122عبدالوهابمحمد فاضل312.75
5373مصطفیعزیز الله312.75
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی312.75
5167محمد فرشادجنت گل312.75
0611مریمفرید احمد 312.75
6008فریحهعبدالمحیط310.5
0263هدیهعبدالجبار310.5
0290نرگسمحمد رسول310.5
0330حسناعبدالصمد310.5
2680عبدالحیعبدالاحد310.5
3348محمد نذیرمحمد کبیر310.5
6321عمرانشیر آقا310.5
5367محمد تمیمکرام الدین310.5
0757شفیع اللهحشمت الله310.5
8583عمرانعبدالرحمن310.5
0843احمد خسرواحمد جان310.5
0034فهیمهمحمد محسن308.25
0157شبنممحی الدین308.25
5692شبانهعبدالرشید308.25
5914مدینهعبدالوهاب308.25
0540صفی اللهمحمد عوض308.25
1353بهمنعبدالمحمد308.25
1562سجادسید ناصر308.25
1184مسعودمحمد احسان306
1391306
3216آمنهنور الدین303.75
4723فاطمهشاه ولی303.75
2643زینبشیرعلی303.75
2642شبنممحمد تقی303.75
5737محجوبهعبدالعزیز303.75
5600عبدالمنصورعبدالبصیر303.75
0201محمد عاطفمیر آقا303.75
1171الیاسعبدالعلیم303.75
0869عبدالرحمنخدا داد303.75
0268ساجدهعبدالروف301.5
1925احمد مدثرعبدالصادق301.5
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم301.5
3033نیاز محمد نجیب الله301.5
1214عبدالمصورعبدالمطلب301.5
0100301.5
3577حبیبهعبدالحمید299.25
5783299.25
1625299.25
5775نیلوفرمحمد عثمان299.25
2306ضمیرهسلطان محمود299.25
1795عبدالسلیمعبدالحمید299.25
1436عزیز اللهامام علی299.25
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه299.25
0433رفیع اللهمحمد نادر299.25
0155نعمت اللهمحمد امین299.25
0149زرمینهصالح محمد 297
5603تمناعبدالمنان297
1603شملههدایت الله297
2641شبنمسلطان محمد 297
4040نکهتمحمد داود297
0007اسد احسانمحمد حامد297
8575فرمانحشمت الله297
5151عیان بیکعزیز بیک297
6181امید وطن شاه297
2287رامینمعراج الدین297
1537سید محفوظامیر حمزه297
1687فیضلفضل احمد297
4801لینامحمد الله294.75
2166طایبهقلندر شاه294.75
0570هدیغلام فاروق294.75
0551محمد شایقعطا محمد 294.75
4587احمد صمیممحمد نسیم294.75
5850صدیق اللهذبیح الله294.75
0371جواد احمد فواد احمد 294.75
1617سید محبوبسید محفوظ294.75
0964حسیب الرحمنمحمدعباس
294.75
0270محمد یحییخیال محمد294.75
4192فرزادعبدالحلیم294.75
4749نصرت اللهفرید294.75
5852برشناعبدالرازق292.5
1867بسیناعبدالقیوم292.5
0093امان اللهمحمد خالد292.5
5213میر ادریسمیر محمد نعیم292.5
4570شریف اللهجاوید292.5
1017فرشاد آقا محمد 292.5
0121سهیلسخی محمد292.5
0055محمد فاضلآقا گل292.5
4586عبدالتوابعبدالوهاب292.5
6029محمد پناه محمد صدیق292.5
8582محمد طاهرعبدالقدیر292.5
2505بلالمحمد قاسم292.5
0485احمد شکیبشیر پادشاه292.5
1446292.5
4373نورستاعبیدالله290.25
5595سیماعبدالمنان290.25
0745تجلاحاجی لطف الله290.25
0009حماسهشیر محمد 290.25
3170جلوهعبدالرحیم290.25
0054نازیهفرید احمد 290.25
0673همانجم الدین290.25
0631سهراببسم الله290.25
0202کوهسارحسیب الله290.25
1693سید محمد رضاسید صادق شاه290.25
4459فرزادمحمد عارف290.25
0426بلال محمد کبیر290.25
4358اسد اللهدستگیر290.25
1509احمد فرخاحمد شفیع290.25
4719عبدالطیفشیر آقا290.25
3305صهیبهعبدالقدیر288
1920لیمهعبدالحمید288
5245ملالیمحب الله288
0103سید الیاسعبدالرحیم288
1681میرجممستی بیک288
0825فرشاداحمد گل288
0874محمد مصطفیعبدالولی288
0335نثار احمد عبدالعزیز288
6261عمرانسید پادشاه288
0677ایمانعلی مرزا288
6471متینعبدالواحد288
6068فهیم اللهامیر خان288
6093عبدالبشیراحمد علی288
7064محمد الیاسحبیب الرحمن288
0443ضیاالحقمحاکم خان288
4468صدفعتیق الله285.75
3409ساراضیا الدین285.75
5994لیمهمحمد داود 285.75
5751حمیرامحمد عثمان285.75
1982محمد ادریسجمعه گل285.75
4559عبدالسلیمعبدالکریم285.75
1035محمد راشدرحم الدین285.75
0310حکمت اللهخان محمد 285.75
5740سمیع اللهشمس الحق285.75
4534احمد فایقعبدالغفار285.75
5586ادریس خانمحمد نظیم285.75
8461نور اللهعبدالظاهر285.75
4650سیف اللهگلاب خان285.75
0364باصرهسید داوود283.5
5657سحرشاه ولی283.5
5671حفصهنثار احمد 283.5
1101سلسلهنجیب الله283.5
1866مروهعبدالقیوم283.5
6195مرسلاحمد شاه283.5
0911عابدهمحمد شفیع283.5
3304فاضلزلمی283.5
2444بلالمرزا خان283.5
5851نجیب اللهعبدالستار283.5
0660محمد شعیبعبدالواحد283.5
4542مصدقذبیح الله283.5
2328احمد ظاهردر محمد 283.5
5281محمد حامدمحمد رحیم283.5
5697سید حنظلهسید حشمت الله283.5
2031فریدونامیر خان283.5
8585حامدمیر محمد 283.5
0099احمد وارثنجیب الله283.5
0028283.5
0309صنمنور آغا281.25
0477مریمرحمت الله281.25
0601سارهوحید الله281.25
2517محمد مبشرمحمد عمر281.25
4937محمد ربیعمحمد رفیع281.25
0117جوهر محمد گران محمد281.25
0435میوند عبدالغفار281.25
6642عمران اللهسید حبیب279
2234عبدالحقمحمد انور279
0585عبدالباعثمحمد نعیم279
2198محمد صمیمعبدالخلیل279
6070حمزهعبدالمبین279
4083امیر بیکاسلام میر279
6065خنجراسلام الدین279
5575پیمانخواجه زمان279
4286محمد عمرانمحمد فضل279
4451ساحلمحفوظ الله279
1117بلالوحید الله279
1688میوندعنایت الله279
0116جوادولی جان279
0659فریدونمحمد عارف279
0047محمد الهامعبدالمعصوم279
1279سید نصیرسید رحیم276.75
1735محمد حسیبمحمد نعیم276.75
1707مزملمحمد عباس276.75
1919سلیمانعبدالطیف276.75
4832جمیل الرحمنتاج محمد 276.75
3606فیصلحبیب جان276.75
1974روح القوامعبدالقهار276.75
1257میلاد احمد مشتاق احمد 276.75
5982محمد نوازالحقعبدالجبار276.75
0183سمسورمحمد عارف276.75
3342شبیر احمد محمد عارف276.75
5674توابمحمد اشرف276.75
2869روح اللهعبدالحبیب276.75
0603اسد اللهرحمت الله276.75
0269کامرانعبدالجبار276.75
1540فاطمهشاه آغا276.75
4324274.5
3374سومنعبدالکبیر274.5
1595سودابهاحمد داود274.5
0199مروهذبیح الله274.5
1609عابدغلام حیدر274.5
1957نعمت اللهحضرت ولی274.5
1756احمد جانعبدالرفیع274.5
0266رامینمحمد ظریف274.5
6271عبدالرحمننور محمد 274.5
5164274.5
2359میلادمحمد محسن274.5
4207زرمینهغلام نبی272.25
1761باسطهعطا محمد 272.25
1343نیلوفرفواد272.25
4452معصومهمفید احمد 272.25
4336شقایق حمید الله272.25
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن272.25
4167عبدالعزیزمحمدالله272.25
2000سید علیسید حبیب272.25
8431میلادعین الدین272.25
1364عبدالوارثعبدالرازق272.25
5286عفتامیر جان270
1700مریمنورالرحمن270
0381یلدا لطف الله270
0915زینبمحمد کریم270
6464هیلیمحمد طاهر270
2332یلدامحمد ظاهر270
0473صدفغلام سرور270
0445احمد شعیبمایل آغا270
0581محبوب اللهسلیم270
5707محمد خلیلمحمد قاسم270
2520حسیب اللهعصمت الله270
3390احمد شبیرمرزا محمد 270
4636سید رسولغلام رسول270
1651270
0996محمد ظریفمحمد شفیع270
0092بهرام خانعبدالرازق270
1565270
1100حمیدهنوروز267.75
5975پریمابلال احمد 267.75
0877مریم نصیر احمد 267.75
0547احمد فریدعبدالوهاب267.75
0056میلادرجب علی267.75
4460عبدالحیعبدالقدیر267.75
0399سید مصطفیسید اسماعیل267.75
0820احمد فرزادشیر افضل267.75
0401سید مرتضیسید اسماعیل267.75
5474محمد ذاکرمحمد نجیب267.75
0502احمد ذکیضیاالله267.75
0422نجیب اللهآدم خان267.75
1039ذبیع الله غلام مصطفی267.75
5599فریدعبدالجمیل265.5
2433ارمغانمحمد شعیب265.5
0226سهیلاسید محمد265.5
2550ډیوهمحمد حنیف265.5
5616فیاضخان محمد 265.5
5209رامینگل محمد 265.5
5933حشمت اللهمحمد اشرف265.5
5018بلال احمد محمد عثمان265.5
1399احمد یاسرجاوید265.5
0143بشیرالدینبصیرالدین265.5
5001فیصلعیدی محمد 265.5
2148نصیربصیر265.5
2559شیرزیبریالی265.5
0674رعناعبدالله265.5
0387مسرتقطب الدین265.5
0644سمیهمحمد حسن263.25
3968الههعبدالقادر263.25
7337263.25
0979263.25
1270نوشادفیض محمد 263.25
1198محمد میکایلفضل الرحمن263.25
5315حشمت اللهشیرین آغا263.25
8569عمراندل آرام263.25
6366عبدالمبینعبدالخلیل263.25
0098شمس اللهگل لالا263.25
5615فیصلگل رحیم263.25
1439ملیلامحمد یعقوب263.25
0294احمد سمونپادشاه افضل263.25
1802کاییناتسعدالله261
1519طیبهغلام رازق261
2297اکرام اللهنجیب الله261
0416عبدالمومنعبدالمبین261
1305فهیم اللهشکر صاحب261
4476عبدالجلیلعبدالرحیم261
0829احمد رشادشعیب261
1641سلیمانداد محمد 261
5983محمد میلادنجیب الله261
1638شهیرعبدالقدیر258.75
3341حکمت اللهسلطان عزیز258.75
4498هنگامهحلیم جان258.75
4997عاقلهامان الله258.75
1825مینهفیض محمد258.75
0649فطانهمظفرالدین258.75
1744شبانهامین گل258.75
0152فاطمهخیر محمد 258.75
0132ناهیدفهیم الله258.75
6296258.75
0553احمد میلادجلندر خان258.75
4939شاهرخعبدالکریم258.75
1278عبدالصادقمنصور258.75
3826الهامسلیمان258.75
1442صبغت اللهعبدالرازق258.75
0167سید عقیلسید حسن258.75
0205فاطمهاحمد شاه258.75
1641بصیرهمحی الدین258.75
0045صوفیه میر سعید258.75
0098اعجاز اللهمحمد امین258.75
5633جمیلهعبدالمنان256.5
3416ملیناصدیق الله256.5
0913پریساغلام عباس256.5
0910مقدسعبدالرحمن256.5
0822محمد سمیرمحمد آصف256.5
0438دل شادمنگل256.5
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله256.5
5660ابراهیممحمد داود256.5
0664عباداللهعبدالحی256.5
2362محمد ضمیرعبدالهادی256.5
1212هدایت اللهمحبوب الله256.5
2801زبیرعبدالحمید256.5
4837ذبیح اللهعبدالواحد256.5
5211ناجیهمحمد مقیم254.25
3953ذکیهمحمد عیسی254.25
2454254.25
4430حسنیه محمد سرور254.25
3376آزادهبشیر احمد 254.25
0077نبیلهگل نبی254.25
3608محمد مرتضیاحمد الله254.25
0049عبدالمدبرعبدالله254.25
2113غوث الدینسیف الدین254.25
4502هارونغلام محی الدین254.25
6101محمد حاشرمحمد کریم254.25
0010نجیب محمدشیر محمد 254.25
5229هارون احمد نصیر احمد254.25
5225254.25
6206ننگیالیکابلی254.25
2149میونددلاور خان254.25
0388صدفقطب الدین254.25
3702تهمینهعبدالستار252
0197زهرهمحمد هادی252
0225نجیبهسید محمد252
5102مدینهصفی الله252
0193محمد آرشمحمدهارون252
3273امان اللهغلام محمد 252
0845ظفر اللهولی الله252
0386ذکی محمد عیسی252
0158وحیداللهعبدالواحد252
5590محمد عابدمحمد عالم252
5095محمد ندیمعبدالسعید252
5629یمامحمد حنیف252
3129252
0956فرخندهحکیم الله249.75
3580هدیهعبدالعلی249.75
5604نگینهجمعه خان249.75
4746مریمعبدالقدیر249.75
0598زهره
نصیر احمد 249.75
4506سبحان اللهسمندر249.75
4308احمد خیاماحمد شاه249.75
3354قدرت اللهمحمد نعیم249.75
4663249.75
3593زهرهشمس الحق247.5
4014معصومهتوریالی247.5
5826شیباعبدالبشیر247.5
0538زهراجمشید247.5
3917نارونسلطان محمد247.5
2350دنیابشیراحمد247.5
4730شرارهشجاع الدین247.5
0474رخسارسید اسحاق247.5
0409247.5
2599اسمافیروز الدین247.5
8009247.5
4576محمد الیاسغلام محمد247.5
4657سید مصطفیسید حیدر247.5
3438احمد سیرسلطان محمد 247.5
1811محمد فردیندر محمد 247.5
1225بختیاررحمت الله247.5
1643فیروزعبدالواسع247.5
0674شیبانجم الدین245.25
0142عبیداللهمحمد 245.25
0848لطیف حسینسید نوشیروان245.25
0803محمد امیدمرزا محمد 245.25
5858محمد حسیبمحمد حنیف245.25
6546مجیب اللهغلام حیدر245.25
1368فیصلعبدالقهار245.25
0292245.25
0448اکرم اللهمحمد سرور245.25
5815245.25
1079ذبیدهعاشق الله245.25
1309یحییعبدالواحد245.25
1461احمد فیروزعبدالسمیع245.25
0912شگوفهمنیر243
0784نسترننظام الدین243
2167سحرمحمد یوسف243
5959243
4682عبدالرحمنعبدالخالق243
6194حامدمحمد جان243
0057سلیمانشین گل243
0443علی رضاحفیظ الله243
0382جمبیر احمد فضل الرحیم243
4503نجیب اللهرحمت الله243
3337مجیب غلام حیدر243
1568فروزانعبدالله243
1012243
0125مرسیلامحمد اسحاق243
1593امیدشرین آغا243
0397نور جهانمحمد سلیمان240.75
3411فاطمهخان آقا240.75
4252ستاره بریالی 240.75
6087ثناعبدالصادق240.75
0275عمرداد خدا240.75
1049شاه جهان زیببابه جان240.75
2366فضل احمد عبدالاحمد 240.75
0546محمد الهاممحمد شعیب240.75
3670احمد سیرغلام حضرت240.75
4909عبدالرازقعبدالقدوس240.75
6075حمید عظیم خان240.75
3907میکاییلعبدالشاه240.75
5607240.75
0239عبدالودودعبدالفاروق240.75
1102احمد موسیعبدالمجید240.75
0653240.75
5340ثنا رفیع الله238.5
1297حسنامیرزا محمد238.5
0145صدفعبدالجبار238.5
0592فردینمحمد اسحاق238.5
4728خسرومحمد تواب238.5
6071238.5
1546محمد حامدحسین داد238.5
6466حسیب اللهداد الله238.5
6198حسیب اللهغلام سخی238.5
5441ضیا الرحمننادر شاه238.5
5717فرشیدسید میر238.5
8579من اللهعبدالحبیب238.5
6069حفیظ اللهنور الله238.5
0489238.5
1435اسماجاوید238.5
1646238.5
0480کوثرمحمد عارف236.25
5897لیزاحاجی فدا236.25
0083سوسنمحمد امین236.25
5300مریممحمد اعظم236.25
2600غزلحسیب الله236.25
2376محب اللهگل آقا236.25
0046محمد صمیمسلیم شاه236.25
0634236.25
4448صبورعظیم گل236.25
1114زبیرفضل احمد 236.25
4287عبدالمصورمحمد سطان236.25
0025فرید احمدفهیم احمد236.25
0479حشمت اللهحبیب الله236.25
1571فردینخیر الدین236.25
1593نادرعلیغلام سعید236.25
0130احمد فیصلبریالی236.25
1338سید عمرانسید محسن236.25
0124اصیلامحمد اسحاق236.25
1440مصطفیعبدالمتین236.25
1791نصرت اللهعبدالواسع234
2027هاجرهوحیدالله234
2009نیلوفرشاه آقا234
6615مریمنور محمد 234
3684محمد اسماعیلامیر الدین234
5957قاری هارونحاجی عبدالحق234
1764سهرابمحمد معصوم234
0453عبداللهمحمد سلیم234
4378محمد قاسممحمد هاشم234
0821احمد شیرزادشیر افضل234
5591هدایت اللهعبدالرحمن234
1766234
0555سلیمانرحم خدا234
1499234
0156شبنممحمد یوسف231.75
1815231.75
0410بنفشهحفیظ الله231.75
2921نیلوفرمحمد عمر231.75
2694231.75
1172عابد الرحمنسیف الرحمن231.75
6067میرویسغلام حسین231.75
9042231.75
0144سید مصطفیحسین آقا231.75
1023محمد شریفخان علی231.75
6166محمد بلالمحمد نادر231.75
1339سید طاهاسید سدرو الدین231.75
0609محی الدینمحمد امیر231.75
2152علی احمد عبدالودود231.75
6208زهرامحمد حامد229.5
6053آسیهمیر حسین229.5
0508محمد شعیبعبدالحی229.5
1041هلالمحمد اضغر229.5
1321عطا اللهخلیل الله229.5
5716پیمانمحمد امان229.5
0711رفیع اللهرحمت الله229.5
0401نیلابعبدالجلیل229.5
2449نعمانعبدالظاهر229.5
0173مریمغلام مصطفی227.25
1152227.25
1499عبدالسمیععبدالصمد227.25
8269حجت اللهعزت الله227.25
1637احمد راشدنجیب الله227.25
1158عبدالستارقیام الدین227.25
5174محمد کریمکرم خان227.25
2564احمد بلالمعین الدین227.25
0851محمد بصیرمحمد شریف227.25
4535شایق اللهنجم الدین227.25
0535محمد نعیمعبدالرحمن227.25
4261حسنقاسم علی227.25
1407عمرهگلبدین227.25
1632227.25
5385مسکامحمد داود225
8576خاطرهحبیب الدین225
0392حسیناعبدالستار225
0421مدینهامیر گل225
1689فاطمهمحمد رحیم225
3404225
1883حکمت اللهسید احمد 225
6205رشادمحمد ضیا225
5950شکر اللهگل محمد 225
4574احمد روشانهمایون225
0682ارسلانعبدالاحد225
0024صفت اللهنیاز محمد 225
0010225
0220احمد شعیبمحمد لقا225
1655روح اللهاسدالله225
5706فهیمهسخی داد222.75
5171کریمهپیوند222.75
4424صدفسید صابر222.75
6002فرزانه بصیر احمد 222.75
5345شاه رخمحمد حیدر222.75
2352عبدالوهابعبدالرشید222.75
5676محفوظ اللهمحمد عثمان222.75
0141میرزا حسینمحمد رضا222.75
4800عبدالحیعبدالهادی222.75
6081عبدالرافععبدالنور222.75
1094عمران احمد شهاب الدین222.75
1444عبدالمجیبعبدالمجید222.75
1093222.75
1638عبدالوارثعبدالصبور222.75
1345محمد معصومابن امین222.75
4583نرگسمحمد رفیع220.5
5172ژولیکامحمد مقیم220.5
5364صدیقه عبدالحفیظ220.5
4771پریساعبدالرسول220.5
4567سلماسید هاشم220.5
4566بسیماسید هاشم 220.5
0823پرویز احمد علی محمد 220.5
0487احمد فیاضمحمد آجان220.5
3881محمد عمرانمحمد امین220.5
1179عبدالمبینآقا پادشاه220.5
1364احمد صفااحمد شاه220.5
0852هنگامهغلام حضرت218.25
5104مقدسهسید موسی218.25
3792مهسااحمد بیژن218.25
0175مرسلنیکو بخت218.25
1536218.25
4328احمد عابدخدا داد218.25
0640نعمانرحمان گل218.25
4425سید حسینسید یوسف218.25
2123سید ادریسسید عبدالبصیر218.25
3878احمد مدثرخدای داد218.25
5781بکتاشعبدالجبار218.25
3642روح اللهرحیم گل218.25
5800محمد حسیبمحمد عمر218.25
4704عبداللهصفت الله218.25
1569مقدسفضل محمد218.25
0497اصیلاعبدالبشیر218.25
1659حمایت اللهامان الله218.25
1561هابیلعتیق الله218.25
4820مهنازعبدالقدیر216
2244216
6159216
2999ام البنینسخی داد216
2412216
1076محمد آغامحمد نعیم216
8456روح اللهتوریالی216
0163216
5569مرتضیاسد الله216
4667ارشاد الرحمنمحمد حسن216
5168زبیرگل جان216
5298مسیح اللهزلمی216
1534عبدالسبحانعبدالفاروق216
3011خورشیدمحمد فرید213.75
4666ام البنینمحمد اسماعیل213.75
5963213.75
4445سحرفضل الدین213.75
1690مروهمحمد رحیم213.75
1363سحر میرویس213.75
5698انعمعبدالقهار213.75
1350احمد مسعودفضل الرحمن213.75
5801حفاظتشیر جان213.75
6424ادریسعبدالکبیر213.75
1367سمیع اللهعبدالروف213.75
1653محمد نبیمحمد شفیق213.75
4531وجیههعبدالجلال211.5
6362اسما صاحب زادهمحمد هاشم211.5
5091فایزهمحمد اسماعیل211.5
6196سپوژمی هلال211.5
5679سید مجیبسید حسیب211.5
2014توفیق اللهامین گل211.5
0994الیاسغلام حسین211.5
5842حجتمحمد آصف211.5
5720عبدالتمیمعبدالستار211.5
5805احمد بلالنثار احمد 211.5
3514غلام قادرعوض211.5
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 211.5
6425یاسرعبدالرحیم211.5
5990عبدالماجدعبدالقاهر211.5
4546211.5
1661دیباعبدالملوک211.5
1062محمد سلیمانمحمد داود211.5
2451میر غیاثغیاث الدین211.5
0154ذکیهشمس الاحمد209.25
8589ذوالحجهمحمد هاشم209.25
3434یاسمینحسیب الله209.25
3090209.25
0746209.25
0532توابتاج محمد 209.25
6178نور الامینرحمت ولی209.25
3396محمد شهابعبدالکبار209.25
3292عرفانعبدالغفار209.25
3696حشمت اللهحفیظ الله209.25
5747احسان اللهعلم گل209.25
6846محمد بلالهمایون209.25
5301ننگیالیگل زمان209.25
6202209.25
4605209.25
0152محمد منصورمحمد رحیم209.25
1369ثنااللهنور آغا209.25
0312وارثنجیب الله209.25
6197شبنمعبدالوحید207
2747بصیرهمحمد حسن207
5347تبسممحمد همایون207
5631صدفمحمد ابراهیم207
8345محمد منصورگل محمد 207
5173عبدالباسطعبدالولی207
1219رفیع اللهنجیب الله207
6110محمد فرهادمحمد یعقوب207
3650عبدالناصرسید احمد 207
1037ارشاد اللهجلال الدین207
2104قیسمحمد داود207
1563هوسینجیب الله207
1587سعدیهسید داود207
2443لینا شاپور207
1450سیاوششریف الله207
1357علی رضاءعبدالشاپور207
1153مصباح الدینمحمد غوث207
3427رخسارسید امین204.75
5761دیباتاج محمد 204.75
2492خورشیدعبدالغنی204.75
6257سهیلامراد محمد 204.75
6883تهمینهاحمد زی204.75
2373204.75
5886محمد رامیننذیر الله204.75
5457واسعپیر محمد 204.75
2072عدنانمحمد معصوم204.75
0349وحید اللهنعمت الله204.75
2015فردوسزلمی204.75
5208204.75
6633ولی اللهنور آغا204.75
5882احمد شاکرغلام سرور204.75
6423نورزیعبدالصمد204.75
0219حسینغلام رسول204.75
0251عبدالرحیمعبدالعظیم204.75
1514نثار احمد غلام ربانی204.75
1578سغیبمحمد نور204.75
3576نادیهنور محمد 202.5
3402هدیهاسدالله202.5
5821بصیر احمد داد محمد 202.5
1146وسیمجان الله202.5
4992عبدالظهورعبدالقیوم202.5
5321بلالمحمد صدیق202.5
2120عبدالقیومسید عبدالحق202.5
1962ادریسطاهر حسین202.5
0830عمران اللهسردار احمد 202.5
5611فیصلعبدالبصیر202.5
1677عبدالرافیععبدالواسع202.5
0539202.5
1303عبیداللهگل جمیل202.5
2349نازوعبدالحسیب200.25
5954200.25
5845رامیننور الله200.25
2510سمیع اللهحاجی مایل200.25
2867محمد اسحاقعبدالمالک200.25
0605احمد ریحانسیلانی200.25
1967زبید اللهزین العابدین200.25
1605200.25
1630200.25
8553سمیهاسد الله198
6256ستایشولی محمد 198
4751رضا خانعبدالرحیم198
1617نازیه معقول198
0252محمد الیاسبرهان الدین198
1660نصرت اللهجان محمد 198
1795صادق اللهخواجه دین محمد198
0166198
2364خاتمه بختیاری195.75
2631آرزومحمد یحی195.75
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم195.75
6001195.75
5888فردوسمحمد عمر195.75
8587اقبال شاهاحمد شاه195.75
6173احمد صیامعبدالکریم195.75
0078توابمحمد ابراهیم195.75
6594195.75
8527خواجه اقبالخواجه سمیع195.75
0059رامینعبدالهادی195.75
0847شاکر حسینسید نوشیروان195.75
2284ادریسمحمد حسین195.75
0194رڼاحاجی زلمی193.5
0685شمسیهگل میر خان193.5
8581دیدهسید داود 193.5
5638عمر ناصرنور الله193.5
0804عبدالبصیرگلا جان193.5
4526ادریسزمری193.5
0814الیاسمحمد رحیم193.5
4737احمد راشدعبدالمحمد 193.5
8588احمد صهیبمحب الله193.5
6421مسجدیعبدالصیر193.5
6381193.5
3779آمنهمحمد یاسین191.25
8568بی بی خجستهعبدالمحمد 191.25
1207مریممحمد شفیع191.25
4850رویاسید نجیب الله191.25
5872مریمعین الدین191.25
3375مهنازامان الله191.25
0537شیلاعیدی محمد 191.25
3558صمیممحمد اکبر191.25
2212شهریارعبدالودود191.25
4520الهاممحمد یما191.25
0237محمد زاهدمحمد یونس191.25
0992خالق دادرحیم داد191.25
3340191.25
1616شازیهمعقول191.25
4929فرشتهچراغ علی189
6836حبیب اللهبسم الله189
4219حسیب اللههدایت الله189
8191مجتبیمیر سعدالدین189
2062محمد حامدمحمد فرید189
5731عبدالباسطعبدالرسول189
1176میلادعبدالمتین189
7882189
5175فردینشیر محمد 189
1606189
4734صنمعبدالهادی186.75
4457مینامقصود186.75
4927احمد رشادرحمت الله186.75
1911شمس الرحمنعبدالمنان186.75
4238سید سیرسید شیرجان186.75
5249احمد سخامحمد صدیق186.75
5212قند آغاخالق داد186.75
0306احمد اللهاحمد ضیا186.75
5506شفیقهمحمد عمر184.5
3564نور الههسید فرید184.5
4426عفیفهمحمد عیسی184.5
0105سارهشاه آقا184.5
4492علی احمد عبدالاحد184.5
8571کرام الدینحسام الدین184.5
5878184.5
6066184.5
1423184.5
0358محمد قسیمگل رحمان184.5
6168کوثررستم182.25
8580شهنازغلام حضرت 182.25
6100آمنهمحمد قاهر182.25
0489نازیلاحبیب الله182.25
1171ابراهیمرحیم داد182.25
4478احمد محمد نعیم182.25
1330سیاووشعبدالاحد182.25
5393محمد میلاداکرام الدین182.25
3343182.25
0318علی حسینمحمد یغقوب182.25
4911برشناعبدالولی180
2933فریبامحمد اسحاق180
2367خلیل احمد علی احمد 180
6254احمد صمیمعبدالله180
4941محمد هاشماحمد 180
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی180
2370احمد شبابمیرعلی180
5220رشادغلام حسن180
5739مصطفیعبدالله180
1596کرشمهمحمد نادر180
1577صدفمحمد همایون180
1380رامشچان داد180
2204رامشنجم الدی180
4778گلثومعبدالجمیل177.75
0914یسراعبدالقهار177.75
5413شمیممحمد حیدر177.75
2753177.75
0989محمد قیسمحد نصیر177.75
2316محمد زبیرضمیر محمد 177.75
2079ظاهرمحمد حکیم177.75
5592احمد صیاممحمد عمر177.75
3700فرحنازعبدالبشیر175.5
5672احمد تمیمغلام صدیق175.5
1240بهشتهعبدالرحمن175.5
0168اورانوسعبدالرسول175.5
0811عبدالسبحانمحمد عادل175.5
1861مطیع اللهعبدالحنان175.5
1910احمد قیسعتیق الله175.5
0115همایونصفا الدین175.5
5916سید محمودسید محبوب175.5
1675شایق اللهشفیق الله175.5
3524عایشهعبدالغیور173.25
1083ریحانهسید مولاداد173.25
5285سیماشاه ولی173.25
3563سادیهنذیر احمد 173.25
5283شبانهدلاور خان173.25
6686سعیدهسید نور الله173.25
5482مژدهمحمد اکرم173.25
2353احمد بلالوحید الله173.25
4931هدایت اللهرحمت الله173.25
1586احمد ضیانور الله173.25
0837محمد صادقگل الرحمن173.25
1466173.25
5976صدفمحمد نذیر171
6050داودعلی احمد 171
4512احمد فردینعبدالرحمن171
0466بلالغلام نبی171
4598حاشرشاه محمود171
2289علی اصغرنصیر احمد171
2389171
0248محمد الیاسگل محمد171
1358زحلالله میر171
1372محفوظ اللهولی الله171
2426منیژه عبدالشکور168.75
1029168.75
4577محمد اسماعیلنافع الدین168.75
2469سید حسینمحمد ظاهر168.75
1748احمد شادابمحمد یعقوب168.75
2225سحرسید احمد 166.5
5670زحلفضل احمد166.5
1015وحید اللهاسد الله166.5
6726سالممحمد آصف166.5
4590وجیه اللهعبدالله166.5
4950عشرت اللهگل شاه166.5
0559دین محمدگل محمد 166.5
1308غلام فیصلشمس الرحمن166.5
5694فضل الهادیمحمد صابر166.5
8584ضیاالرحممنجمعه خان166.5
5899حسیبافریدون164.25
4031164.25
5186فریحهمحمود خان164.25
7599ثنامحمد عمر164.25
0775محمد قسیمعبدالقدوس164.25
0001نیک محمد میرمحمد164.25
2133منصورشاه مقصود164.25
3931احمد عزت اللهعبدالشکور164.25
4799عبدالودودعبدالهادی164.25
0805محمد غلام رسول164.25
2561164.25
1615نجیب اللهمعقول164.25
4935سهیلاچراغ علی162
0073شکریهعبدالعزیز162
6609انیتاعزیز اغا162
0006احمد شعیبمحمد طیب162
5813محمد عادلعبدالسمیع162
5246162
2678برینگل رحمن159.75
0155سمیرامحمد نبی159.75
1014احمد فوزاناکرام الدین159.75
1307غلام مجتبیشمس الرحمن159.75
4165منصورمحمد اسماعیل159.75
4649لطف اللهعبدالرزاق157.5
5160مسیح اللهمحمد اسحاق157.5
4467عبدالمجیبعبدالحمید157.5
4096فریدونعبدالغیاث157.5
5833محمد صمیمشیرین آغا157.5
5567157.5
0076شکیباخان علی155.25
6088تمناسید علی شاه155.25
3584لیمهمسیح الله155.25
3323155.25
1598نازشاسدالله155.25
4683رناسید نجیب الله153
6090خرماهکامل بیک153
8590صابرهمحمد هشم153
1378مدثر اللهحسیب الله153
4791سیاووشحبیب الرحمن153
1378آرزومحمد یوسف153
1603عایشهمحمد داود153
0601153
1548جعفرفیض آغا153
0234153
5594فریمامحمد رسول150.75
2563صفی اللهمحمد صابر150.75
0358محمد شاکرشاه لالا150.75
6274عبدالاللهعبدالفتاح150.75
0836محمد ارسلانمحمد سمیع150.75
4571آرینشیر علم150.75
2455مسلممحمد قسیم150.75
1659نیک محمدعبدالرحمن148.5
6268متین اللهروح الله148.5
3614148.5
1354148.5
2693اقدس جانمحمد اسلم146.25
5219146.25
0467صدامغلام نبی146.25
2177سمیع اللهعزت الله146.25
5323احمد صفامحمد صدیق146.25
4461احمد راشدمحمد ظاهر146.25
5970نیکملعبید الله146.25
4180احمد مهدیاحمد ذکریا146.25
5768محمد رفیعفضل الدین146.25
1774146.25
3769عبدالمنیرعبدالستار144
1412ادریسمحمد یونس144
0648نجیلافضل احمد 141.75
5748امنهحسن شاه
141.75
4230141.75
3450اسحاقمحمد فهیم141.75
3451شبیرحسینایرج میرزا141.75
6548141.75
0730141.75
2357ساراحاجی دلاور139.5
4055احمد هشامخالد احمد 139.5
5989صفت اللهعبدالخالق139.5
2627امیر محمد محمد داود139.5
0490139.5
2110احمد فردینعبدالزبور137.25
2894سمیع اللهمبارک شاه137.25
2121سید پرویزسید لالا آغا137.25
5444137.25
1683نگینمحمد نعیم137.25
0365سید احمدسید داود137.25
1739مدینهامیر محمد 135
6183135
3626باسط غلام حضرت 135
5752محمد صمیمعبدالصمد135
1517135
6541135
5412مرسلمحمد حیدر132.75
2191شیبادل آغا132.75
6260رحم خداشیر احمد 132.75
6055محمد حامدولی جان132.75
1868132.75
1907محمد صابرمحمد نسیم130.5
1452احمد فوادشمس الحق130.5
1433پیمانمحمد الف130.5
1092روشناعبدالرسول128.25
5767زرفشانرضا123.75
7440123.75
5060121.5
5838نقیب اللهعبدالعلی121.5
2457جوادتاج الدین121.5
1589محمد آرشغیاث الدین121.5
5169بهادرمحمد هارون117
4544مجتبیعبدالعلیم114.75
0071الیاسگل نبی114.75
0101زینباحمد فهیم114.75
1673مسرورنور محمد114.75
2955112.5
0048ریحانهغلام مجتبی110.25
0177سید کامرانمیر واعظ آغا110.25
5727مسعودعبدالنبی108
7916105.75
5953صدفانور شاه105.75
1197احمد ذکیعبدالجمیل105.75
3449احمد شاهغلام محمد 103.5
1549محمد مصطفیمحمد سمیر101.25
009094.5
2179رامینزمری94.5
011185.5
2321ادریسشیر جان83.25

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
24
33
41
52
63
74
82
94
103
111
122
133
144
151
163
171
184
191
203
212
222
234
242
251
264
273
281
292
304
313
324
332
341
353
363
372
382
391
404
414
422
431
441
453
462
474
483
493
504
511
523
534
543
551
562
573
582
594
601
612
623
634
644
653
661
674
682
691
703
714
721
734
741
754
761
771
782
793
801
814
821
833
841
852
863
874
883
894
901
911
923
932
942
953
961
973
982
994
1002
1013
1022
1033
1041
1052
1062
1074
1082
1093
1102
1114
1121
1134
1141
1152
1161
1174
1183
1194
1203
1211
1222
1231
1242
1254
1262
1273
1284
1294
1303
1311
1321
1332
1341
1354
1364
1373
1384
1394
1404
1411
1422
1433
1442
1454
1461
1473
1483
1491
1502
1511
1521
1533
1544
1551
1562
1573
1584
1593
1603