نتایج امتحان هندسه دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان هندسه آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
2311مدثراللهبهرالدین98
0724عبدالجبارروکی94
0119مامونضیاالحق94
4418مرسل گل احمد 94
5999فرشتهخدا داد94
1322عمران اللهیار محمد 94
6008فریحهعبدالمحیط94
2277نجیب اللهمحمد امین92
0370عبدالمالکعبدالجلیل92
2627امیر محمد محمد داود92
0146تهمینهعبدالواحد90
0050محمد مدثرعبدالله90
2564احمد بلالمعین الدین90
1338سید عمرانسید محسن90
6073محمد بشیرمحمد جان90
5371مبصر احمد عبدالکریم90
1184مسعودمحمد احسان90
2365جوادشهنواز90
4017عادلهامیرجان90
4839حکمت ولیشاه ولی90
5682یاسمینمحمد شفیع90
4518نبی رحمتخالد احمد 88
4400نقیب اللهاحمد ادریس88
2306ضمیرهسلطان محمود88
1339سید طاهاسرور الدین88
0617فایزعبدالفتاح88
5971محمد نویدمحمد شفیق88
812488
5167محمد فرشادجنت گل88
4429نیلا صباوحید الله88
4749نصرت اللهفرید88
6642امر اللهسید حبیب86
1536مایلمحمود86
5793نصیب اللهذبیح الله86
5778محمد نجیممحمد حکیم86
0843احمد خسرواحمد جان86
2097محمد تقینظر علی86
0290نرگسمحمد رسول86
0595پروانهعلم الدین86
5737معصوبهعبدالعزیز86
3216آمنهنور الدین86
4540زرلشتحبیب الرحمن86
0053الهام الدینامیر جان84
0721عبدالمتینعبدالحکیم84
7171نهایشعبدالمحفوظ84
4451ساحلمحفوظ الله84
4786محمد ادریسمحمد عارف84
0525ملالیشفیق الله84
758884
0579محمد عمرمیر آقا84
5683حسینامحمد اسماعیل84
5569مرتضیاسد الله82
1945منیر احمد فهیم احمد 82
2641شبنمسلطان محمد 82
2642شبنممحمد تقی82
902382
828382
0653احمد اللهعبدالطیف82
1959محمد حسنمحمد وزیر82
2643زینبشیرعلی82
4534احمد فایقعبدالغفار82
6101محمد حاشرمحمد کریم82
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم82
5951رقیهمحمد نذیر82
6271عبدالرحمننور محمد 82
5851نجیب اللهعبدالستار82
4055احمد هشامخالد احمد 80
0028محمد اقبالفرید احمد 80
2075توفیقمحمد طاهر80
4492علی احمد عبدالاحد80
4587احمد صمیممحمد نسیم80
6366عبدالمبینعبدالخلیل80
0051احمد راشدامین الله80
5151عیان بیکعزیز بیک80
334780
6261عمرانسید پادشاه80
4837ذبیح اللهعبدالواحد80
5016عبدالباریغلام رسول78
728478
902278
2254ذاکر اللهاصحاب الدین78
4447حامد عبدالخالق78
5667فرحنازمحبوب الله78
2000سید علیسید حبیب78
6031خورشیدارسلان78
5630سوماذکر الله78
6006محمد راتباحمد سمیع78
5957قاری هارونحاجی عبدالحق76
0361عبدالباسطعبدالاحمد76
0310حکمت اللهخان محمد 76
0055محمد فاضلآقا گل76
4615منصورالله محمد 76
0937مایدهمحمد رفیق76
0268ساجدهعبدالروف76
5843عبدالغفورعبدالعزیز76
3115نیلابعلاوالدین76
4723فاطمهشاه ولی76
2027هاجرهوحیدالله76
5740سمیع اللهشمس الحق76
506076
5566خیبرتوریالی76
1525فیصلمحمد آصف74
2350دنیابشیراحمد74
2433ارمغانمحمد شعیب74
6060عبدالباعثعبدالصمد74
0006احمد شعیبمحمد طیب74
0007اسد احسانمحمد حامد74
0627زعیمشیر احمد 74
102774
0189احمد مجیبمحمد اقبال74
4239مطیع اللهمحمد علی74
6087ثناعبدالصادق74
5956عبدالرحمننجیب الرحمن74
2112سمسور الرحمنفدا محمد 74
6199محمد عبادالرحمنامر الدین74
1509احمد فرخاحمد شفیع74
0680اجملنور احمد فهیم74
0130احمد فیصلبریالی74
5636محمد عثمانسردار محمد 74
0632میرویسمحمد یوسف72
0631سهراببسم الله72
1354مبشرحبیب الله72
0354ماهدشفیع الله72
4598حاشرشاه محمود72
4650سیف اللهگلاب خان72
0062انوشمحمد نعیم72
0263هدیهعبدالجبار72
5761دیباتاج محمد 72
3697نبیلهبهروز72
4590وجیه اللهعبدالله72
5633جمیلهعبدالمنان72
5316فطرتفرید احمد 72
1819ساجد احمد غلام ابوبکر72
658072
4286محمد عمرانمحمد فضل72
4498هنگامهحلیم جان72
015070
0959مدثرعبدالجلیل70
2554نعماننیک محمد 70
5616فیاضخان محمد 70
0038حمیداللهروح الله70
5671حفصهنثار احمد 70
5168زبیرگل جان70
0226سهیلاسید محمد68
0063عمرسروشمحمد نعیم68
6131باصرهعبدالحی68
4460عبدالحیعبدالقدیر68
0991احمد شاهمحمد ضمیر68
0732فردیننصیر احمد 68
5175فردینشیر محمد 68
4574احمد روشانهمایون68
022268
5657سحرشاه ولی68
4324هجرانمحمد طاهر68
0393سید یوسفسید حامد66
2212شهریارعبدالودود66
0551محمد شایقعطا محمد 66
800966
0601سارهوحید الله66
6464هیلیمحمد طاهر66
1017فرشاد آقا محمد 66
5842حجتمحمد آصف66
6197شبنمعبدالوحید66
5852برشناعبدالرازق66
5850صدیق اللهذبیح الله66
5629یمامحمد حنیف66
0010نجیب محمدشیر محمد 64
0103سید الیاسعبدالرحیم64
6836حبیب اللهبسم الله64
1010بهشتهسید احمد 64
6071پیمان الدینمحمد اسحاق64
6065خنجراسلام الدین64
1132ثنامحمد حکیم64
3577حبیبهعبدالحمید64
0502احمد ذکیضیاالله64
4657سید مصطفیسید حیدر62
0309صنمنور آغا62
0157شبنممحی الدین62
6029محمد پناه محمد صدیق62
1767برشناسید آقا62
5783کرشمهمحمد انور62
0009حماسهشیر محمد 62
3341حکمت اللهسلطان عزیز62
0270محمد یحیخیال محمد62
904262
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله62
4167عبدالعزیزمحمدالله62
5707محمد خلیلمحمد قاسم62
5245ملالیمحب الله62
843260
6165امین اللهنقیب الله60
0399سید مصطفیسید اسماعیل60
0199مروهزین الله60
1171ابراهیمرحیم داد60
3390احمد شبیرمرزا محمد 60
4636سید رسولغلام رسول60
6548سید قمرسید حبیب60
5213میر ادریسمیر محمد نعیم60
4422فاطمهمحمد صدیق60
0857فرحنازحکیم الله60
1129نادیهصفی الله60
5765هدیهحبیب الرحمن60
5315حشمت اللهشیرین آغا60
5347تبسممحمد همایون60
4570شریف اللهجاوید60
5367محمد تمیمکرام الدین60
5988محمد وزیر احمد 60
4506سبحان اللهسمندر60
0401سید مرتضیسید اسماعیل58
0547احمد فریدعبدالوهاب58
0093امان اللهمحمد خالد58
1305فهیم اللهشکر صاحب58
0235مروه سید سکندر58
020358
5208جاهدملا محمد 58
5603تمناعبدالمنا58
6042روزاسطان محمد 58
324156
0054نازیهفرید احمد 56
0433رفیع اللهمحمد نادر56
183656
5811احمد هارونحمید الله56
1095ستوریغلام شاه56
0330حسناعبدالصمد56
4618الهامعبدالودود56
2148نصیربصیر56
2149میونددلاور خان56
3342شبیر احمد محمد عارف56
848156
8337عتیق اللهغلام علی56
4832جمیل الرحمنتاج محمد 56
0673همانجم الدین54
025254
1609عابدغلام حیدر54
3792مهسااحمد بیژن54
5827نرگسعبدالشکور54
5886محمد رامیننذیر الله54
6075حمید عظیم خان54
3435مرسلمحمد ابراهیم54
712654
0935حسناحاجی لطف الله54
210054
0236سکینهسید سکندر54
1681میرجممستی بیک54
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن54
4856سلماخوش نظر54
0139عمرانغلام علی52
4651عبید اللهبشیر احمد 52
409552
5974بهشتهعبدالتواب52
0992خالق دادرحیم داد52
5591هدایت اللهعبدالرحمن52
4909تیمور شاهشیرین شاه52
0421مدینهامیر گل52
6001ممتازمحمد قسیم50
1160علیممتاز50
6083فاطمهنور احمد50
0570هدیغلام فاروق50
891750
6189ربابه غلام حسن50
4476عبدالجلیلعبدالرحیم50
1345زهراخواجه ظفر50
5209رامینگل محمد 50
6256ستایشولی محمد 50
6196سپوژمی هلال50
4771پریساعبدالرسول50
6002فرزانه بصیر احمد 50
906050
4308احمد خیاماحمد شاه48
0674شیبانجم الدین48
1364احمد صفااحمد شاه48
5982محمد نوازالحقعبدالجبار48
6466حسیب اللهداد الله48
0143بشیرالدینبصیر الدین48
0225نجیبهسید محمد48
278248
6381عابدهضابت48
320448
0099احمد وارثنجیب الله48
5611فیصلعبدالبصیر48
1593نادرعلیغلام سعید46
3354قدرت اللهمحمد نعیم46
540146
1557احمد مدثرندا محمد 46
4459فرزادمحمد عارف46
1297حسنامیرزا محمد46
214346
6181امید وطن شاه46
5219رویناعبدالبصیر46
5321بلالمحمد صدیق44
6471متینعبدالواحد44
0546محمد الهاممحمد شعیب44
5663فردینعبدالفرید44
0027عبدالواحدتاج محمد 44
4581سید مبشرسید عزیز الله44
684744
5592احمد صیاممحمد عمر44
052144
5171کریمهپیوند44
1707مزملمحمد عباس42
0168اورانوسعبدالرسول42
1308غلام فیصلشمس الرحمن42
5160مسیح اللهمحمد اسحاق42
0678محمد تمیم42
4663احمد فرزادمحمد علم42
203740
5819عبدالمصورخالق داد40
250240
2225سحرسید احمد 40
2747بصیرهمحمد حسن40
1638شهیرعبدالقدیر40
6090خرماهکامل بیک40
2510سمیع اللهحاجی مایل40
660140
4461احمد راشدمحمد ظاهر40
4531وجیههعبدالجلال40
1175زرغونهآقا ضیا38
0537شیلاعیدی محمد 38
6205رشادمحمد ضیا38
0444همایونضیالدین38
0994الیاسغلام حسین38
0274رضوان اللهمحمد اکرم38
671238
5326روح اللهالله محمد 38
4575هوسیمحمد احسان38
5872مریمعین الدین38
898838
0422نجیب اللهآدم خان38
0556احمد اللهمحمد اسماعیل36
4709نوابنصیرمحمد 36
1174نادیه آقا ضیا36
5301ننگیالیگل زمان36
0026محمد حامدتاج محمد 36
5229هارون احمد نصیر احمد36
2296مسیح اللهنجیب36
0219حسینغلام رسول36
0141میرزا حسینمحمد رضا36
0371جواد احمد فواد احمد 36
1700مریمنورالرحمن36
6067میرویسغلام حسین36
0183سمسورمحمد عارف36
5379عبدالواحدمحمد اکبر36
5607محمد مصطفیاحمد الله36
5698انعمعبدالقهار36
5950شکر اللهگل محمد 36
5631صدفمحمد ابراهیم36
0822محمد سمیرمحمد آصف34
899934
2209مهرانعبدالوکیل34
453634
0018احمد حاتمنجیب الله34
3006احمد ولیدشیر محمد34
0467صدامغلام نبی34
3011خورشیدمحمد فرید34
5211ناجیهمحمد مقیم34
502034
121532
825332
301832
2243مسعودهفیض محمد 32
660832
0412سویتامحمد عزیز32
0049عبدالمدبرعبدالله32
4219حسیب اللههدایت الله32
2184حامددولت نظر32
530632
3580هدیهعبدالعلی32
1795عبدالسلیمعبدالحمید32
5676محفوظ اللهمحمد عثمان32
1851نقیب اللهسیف الرحمن32
7882نور زیمحمد عالم32
3744زرمینهابن امین32
5755سمااحمد وحید32
6268مطیح اللهروح الله32
3451شبیرحسینایرج میر30
1100حمیدهنوروز30
5989صفت اللهعبدالخالق30
909130
3626باسط غلام حضرت 30
469630
0445احمد شعیبمایل آغا30
026730
3292عرفانعبدالغفار30
2104قیسمحمد داود30
040930
4520الهاممحمد یعقوب30
3450اسحاقمحمد فهیم30
5899حسیبافریدون30
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 30
5863سمیعزلمی30
5882احمد شاکرغلام سرور30
0805محمد غلام رسول30
0112محمد نثار احمد 28
4175حامدنعمت الله28
0076شکیباخان علی28
0550فاطمهعبدالقاسم28
025728
5839هدایت اللهعطا الله28
5018بلال احمد محمد عثمان28
4593محمد ادیبحبیب الحق28
5878نقیب عزیز محمد 28
624228
1655حبیب اللهخدا داد28
098928
0479حشمت اللهحبیب الله28
0894نوابعبدالغفار28
434528
5953صدفانور شاه28
840328
312126
0580پرویز جانعبدالجمیل26
0763زاهدغلام فاروق26
3608محمد مرتضیاحمد الله26
2933فریبامحمد اسحاق26
0358محمد شاکرشاه لالا26
042026
0833عبدالمصورعبدالجلیل26
6050داودعلی احمد 26
0001نیک محمد میر محمد 26
5457واسعمیر محمد 26
4230اسعماعیلمحمد حسن26
105926
0073شکریهعبدالعزیز24
3432سارهعبیدالله24
0413نیلوفرعبدالقهار24
849124
078124
1976مصطفیممحمد یونس24
2316محمد زبیرضمیر محمد 24
5825محمد شکیبمحمد معصوم24
2693اقدس جانعزیزالرحمن22
275122
4180احمد مهدیاحمد ذکریا22
1307غلام مجتبیشمس الرحمن22
3616مرتضیمحمد حسیب22
104622
2376محب اللهگل آقا22
0149زرمینهصالح محمد 22
3449احمد شاهغلام محمد 22
6260رحم خداشیر احمد 22
3753محمد ماهرمحمد طاهر22
1316صدفعبدالمحمد 20
807220
8131اسماعبدالحمید20
1635عبدالسمیععبدالحفیظ20
1349سعادت اللهشمس الله20
4850رویاسید نجیب الله20
4586عبدالنوابعبدالوهاب18
3769عبدالمنیرعبدالستار16
0144سید مصطفیحسین آقا16
5567عبداللهعبدالخلیل16
5114شریفهعبدالمحمد 16
5393محمد میلاداکرام الدین14
4939شاه رخعبدالکریم14
1020سراج الدینشاه عسکر14
332312
217612
5225نصرت اللهفضل رحیم8

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
24
32
42
54
61
72
84
93
101
112
123
134
143
153
162
174
184
191
202
213
222
234
243
254
262
273
284
291
301
312
324
333
342
353
361
373
381
393
403
414
423
434
441
453
462
472
481
494
503