نتایج امتحان لمت و مشتق دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان لمت و مشتق آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0053الهام الدینامیر جان100
2097محمد تقینظر علی100
5971محمد نویدمحمد شفیق100
7126100
5999فرشتهخدا داد100
4017عادلهامیرجان100
0595پروانهعلم الدین100
3216آمنهنور الدین100
4540زرلشتحبیب الرحمن100
040998
2641شبنمسلطان محمد 98
2642شبنممحمد تقی98
2643زینبشیرعلی98
4418مرسل گل احمد 98
4422فاطمهمحمد صدیق98
0062انوشمحمد نعیم98
0147محمد آصفغلام عباس98
0189احمد مجیبمحمد اقبال98
0307احمد زاهدنورعلی98
0724عبدالجبارروکی98
5016عبدالباریغلام رسول98
5778محمد نجیممحمد حکیم98
6073محمد بشیرمحمد جان98
1184مسعودمحمد احسان98
4168عبیداللهغلام مجتبی98
2346پروانهعبدالبشیر98
4749نصرت اللهفرید98
2627امیر محمد محمد داود98
1322عمران اللهیار محمد 98
5742صمیممحمد صابر98
6008فریحهعبدالمحیط98
0050محمد مدثرعبدالله96
0119مامونضیاالحق96
0202کوهسارحسیب الله96
0617فایزعبدالفتاح96
0627زعیمشیر احمد 96
1258عمرانغلام مصطفی96
1959محمد حسنمحمد وزیر96
4400نقیب اللهاحمد ادریس96
4451ساحلمحفوظ الله96
4518نبی رحمتخالد احمد 96
5213میر ادریسمیر محمد نعیم96
5998سمیع اللهغلام سخی96
6261عمرانسید پادشاه96
2311مدثراللهبهرالدین96
5636محمد عثمانسردار محمد 96
5828عبدالوهابمحمد نذیر96
6031خورشیدارسلان96
0146تهمینهعبدالواحد94
0570هدیغلام فاروق94
0937مایدهمحمد رفیق94
1010بهشتهسید احمد 94
1577نرگسنجیب الله94
2144سونیلاعبدال محمد 94
4443فوزیهمحمد داود94
6087ثناعبدالصادق94
0393سید یوسفسید حامد94
0843احمد خسرواحمد جان94
1117بلالوحید الله94
1368فیصلعبدالقهار94
2112سمسور الرحمنفدا محمد 94
2122عبدالوهابمحمد فاضل94
2277نجیب اللهمحمد امین94
4239مطیع اللهمحمد علی94
6065خنجراسلام الدین94
848794
4447حامد عبدالخالق94
0422نجیب اللهآدم خان94
1617سید محبوبسید محفوظ94
334894
5960مهراللهذکر الله94
1306فرزادمحمد مبین94
5682یاسمینمحمد شفیع94
5630سوماذکر الله94
0598زهرهنصیر احمد 94
0226سهیلاسید محمد92
0290نرگسمحمد رسول92
0381یلدا لطف الله92
0525ملالیشفیق الله92
0857فرحنازحکیم الله92
2784شبنممحمد شاه92
3409ساراضیا الدین92
4040نکهتمحمد داود92
4444نرگسمحمد اسحاق92
812492
0055محمد فاضلآقا گل92
0063عمرسروشمحمد نعیم92
0264احمد مبشرحشمت الله92
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی92
1735محمد حسیبمحمد نعیم92
1883حکمت اللهسید احمد 92
2517محمد مبشرمحمد عمر92
3608محمد مرتضیاحمد الله92
6194حامدمحمد جان92
4468صدفعتیق الله92
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم92
5737معصوبهعبدالعزیز92
4801لینامحمد الله92
5599فریدعبدالجمیل92
5367محمد تمیمکرام الدین92
5683حسینامحمد اسماعیل92
2797سجیهسید محمد92
0149زرمینهصالح محمد 90
1666خدیجهشمس الدین90
2156سحرمحمد نبی90
4014معصومهتوریالی90
4452معصومهمفید احمد 90
5775نیلوفرمحم عثمان90
0028محمد اقبالفرید احمد 90
0040عبدالمختارعبدالمنان90
0354ماهدشفیع الله90
0361عبدالباسطعبدالاحمد90
0426بلال محمد خبیر90
0757شفیع اللهحشمت الله90
2520حسیب اللهعصمت الله90
4459فرزادمحمد عارف90
4839حکمت ولیشاه ولی90
846190
899990
5849محمد مزملمحمد هارون90
0438دل شادمنگل90
2365جوادشهنواز90
010190
5595سیماعبدالحنان90
1819ساجد احمد غلام ابوبکر90
1802کاییناتسعدالله90
0745تجلاحاجی لطف الله88
3170جلوهعبدالرحیم88
0006احمد شعیبمحمد طیب88
0007اسد احسانمحمد حامد88
1017فرشاد آقا محمد 88
1305فهیم اللهشکر صاحب88
1436عزیز اللهامام علی88
1557احمد مدثرندا محمد 88
2359میلادمحمد محسن88
5018بلال احمد محمد عثمان88
5850صدیق اللهذبیح الله88
5851نجیب اللهعبدالستار88
6548سید قمرسید حبیب88
847688
985988
2075توفیقمحمد طاهر88
0579محمد عمرمیر آقا88
4492علی احمد عبدالاحد88
5167محمد فرشادجنت گل88
520788
6101محمد حاشرمحمد کریم88
2073فرحتعبدالحبیب88
5090مروهمحب الرحمن88
4429نیلا صباوحید الله88
5151عیان بیکعزیز بیک88
5341عبدالواسعمحمد حسن88
4506سبحان اللهسمندر88
4719عبدالطیفشیر آقا88
5566خیبرتوریالی88
1095ستوریغلام شاه86
3305صهیبهعبدالقدیر86
0093امان اللهمحمد خالد86
0335نثار احمد عبدالعزیز86
0341احمد نویدعبدالحبیب86
0498احمد عمراناحمد جاوید86
2234عبدالحقمحمد انور86
6029محمد پناه محمد صدیق86
6642امر اللهسید حبیب86
252486
3115نیلابعلاوالدین86
2550ډیوهمحمد حنیف86
4723فاطمهشاه ولی86
2027هاجرهوحیدالله86
5740سمیع اللهشمس الحق86
743886
4837ذبیح اللهعبدالواحد86
1641سلیمانداد محمد 86
5692شبانهعبدالرشید86
6006محمد راتباحمد سمیع86
6366عبدالمبینعبدالخلیل86
1347محمد الهاممیر افغان84
0263هدیهعبدالجبار84
0268ساجدهعبدالروف84
0935حسناحاجی لطف الله84
1539فریدهعبدالرازق84
2009نیلوفرشاه آقا84
0143بشیرالدینبصیر الدین84
0677ایمانعلی مرزا84
0732فردیننصیر احمد 84
1945منیر احمد فهیم احمد 84
1987رفیع اللهداد الله شریف84
3390احمد شبیرمرزا محمد 84
4650سیف اللهگلاب خان84
4682عبدالرحمنعبدالخالق84
6093عبدالبشیراحمد علی84
6201اکرممحمد سالم84
0103سید الیاسعبدالرحیم84
1528احمد صدامفضل محمد84
1982محمد ادریسجمعه گل84
5955صدفرجب علی84
3342شبیر احمد محمد عارف84
334784
6199محمد عبادالرحمنامر الدین84
5629یمامحمد حنیف84
5249احمد سخامحمد صدیق84
4083امیر بیکاسلام میر84
5706فهیمهسخی داد84
4324هجرانمحمد طاهر84
5604نگینهجمعه خان84
4692ظریفعبدالطیف84
0996محمد ظریفمحمد شفیع84
1448سونامحمد رحیم84
1345زهراخواجه ظفر82
3416ملیناصدیق الله82
5667فرحنازمحبوب الله82
0167سید عقیلسید حسن82
0183سمسورمحمد عارف82
0553احمد میلادجلندر خان82
0643احمد ساحلدل آقا82
1270نوشادفیض محمد 82
1378مدثر اللهحسیب الله82
1957نعمت اللهحضرت ولی82
6051پرویزمولا داد82
902282
5001فیصلعیدی محمد 82
5616فیاضخان محمد 82
2261عفت عبدالحبیب82
2364خاطمهبختیاری82
5766حسینامحمد مختار82
4498هنگامهحلیم جان82
373682
0644سمیهمحمد حسن80
1070سارهعزیز احمد 80
2408خدیجهامین الله80
0445احمد شعیبمایل آغا80
0653احمد اللهعبدالطیف80
0991احمد شاهمحمد ضمیر80
4192فرزادعبدالحلیم80
4455حسیب اللهعقل الدین80
5839هدایت اللهعطا الله80
6060عبدالباعثعبدالصمد80
6068فهیم اللهامیر خان80
1194محمد وارثمحمد صدیق80
1214عبدالمصورعبدالمطلب80
5914مدینهعبدالوهاب80
0956فرخندهحکیم الله80
1213فیصل سید احمد 80
0551محمد شایقعطا محمد 80
5800محمد حسیبمحمد عمر80
4167عبدالعزیزمحمدالله80
0220احمد شعیبمحمد لقا80
0009حماسهشیر محمد 78
0911عابدهمحمد شفیع78
1097سحرمحمد عیسی78
5783کرشمهمحمد انور78
0811عبدالسبحانمحمد عادل78
1367سمیع اللهعبدالروف78
1635عبدالسمیععبدالحفیظ78
3878احمد مدثرخدای داد78
4286محمد عمرانمحمد فضل78
5474محمد ذاکرمحمد نجیب78
5697سید حنظلهسید حشمت الله78
5718زبیرحیات الله78
4089زبیرگل محمد 78
5852برشناعبدالرازق78
5957قاری هارونحاجی عبدالحق78
0386ذکی محمد عیسی78
5707محمد خلیلمحمد قاسم78
5575پیمانخواجه زمان78
1681میرجممستی بیک78
2149میونددلاور خان78
844478
6259سید یوسفسید صالح78
1657سنیهعنایت الله78
0150ابن امینمحمد آصف78
0869عبیدالرحمنخدا داد78
0152محمد منصورمحمد رحیم78
1171الیاسعبدالعلیم78
0168اورانوسعبدالرسول76
0199مروهزین الله76
0330حسناعبدالصمد76
0506هدیهمحمد هاشم76
210076
3577حبیبهعبدالحمید76
0310حکمت اللهخان محمد 76
0443علی رضاحفیظ الله76
0546محمد الهاممحمد شعیب76
0547احمد فریدعبدالوهاب76
0711رفیع اللهرحمت الله76
1160علیممتاز76
1793احمد سمیرمحمد سمیع76
1990ساحلعبدالنصیر76
4535شایق اللهنجم الدین76
5716پیمانمحمد امان76
5793نصیب اللهذبیح الله76
5982محمد نوازالحقعبدالجبار76
6075حمید عظیم خان76
6205رشادمحمد ضیا76
800976
902376
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله76
658076
4534احمد فایقعبدالغفار76
4542مصدقذبیح الله76
1114زبیرفضل احمد 76
5995تمنااکرم بیک76
1225بختیاررحمت الله76
3303میلادعبدالقیوم76
5717فرشیدسید میر76
802276
0125مرسیلامحمد اسحاق76
0117جوهر محمدگران محمد76
0294احمد سمونپادشاه افضل76
0157شبنممحی الدین74
0231پروانهشفیع الله74
1175زرغونهآقا ضیا74
4477نجیبهمحمد خواجه74
5666زحلمحمد عیسی74
6021کبراعبدالواحد74
0371جواد احمد فواد احمد 74
1974روح القوامعبدالقهار74
2297اکرام اللهنجیب الله74
4460عبدالحیعبدالقدیر74
5988محمد وزیر احمد 74
8337عتیق اللهغلام علی74
0100محمد شبیرمحمد صابر74
5660ابراهیممحمد داود74
5392نصیر احمد ننگیالی74
4593محمد ادیبحبیب الحق74
466274
4604نزهت اللهصبغت الله74
3341حکمت اللهسلطان عزیز74
0661احمد ذکیعبدالستار74
4832جمیل الرحمنتاج محمد 74
5316فطرتفرید احمد 74
4438دانیالحبیب الله74
0124اصیلامحمد اسحاق74
1039ذبیح اللهغلام مصطفی74
0100عبدالضمیرعبدالصبور74
0982اختر محمدمحمد امین74
0853رفعت اللهعبیدالله74
0612عزیزغلام سرور74
0260نظیفهمحمد گران72
0309صنمنور آغا72
0673همانجم الدین72
1621بی بی رحیمهنورالدین72
1744شبانهامین گل72
2332یلدامحمد ظاهر72
2379خدیجهنجیب الله72
0056میلادرجب علی72
0237محمد زاهدمحمد یونس72
0540صفی اللهمحمد عوض72
0632میرویسمحمد یوسف72
0654امیر الدینصلاح الدین72
1176میلادعبدالمتین72
1609عابدغلام حیدر72
4476عبدالجلیلعبدالرحیم72
5970نیکملعبید الله72
3129منصورعبدالهادی72
0098شمس اللهگل لالا72
0845ظفر اللهولی الله72
6165امین اللهنقیب الله72
5956عبدالرحمننجیب الرحمن72
0912شگوفهمنیر72
5951رقیهمحمد نذیر72
6260رحم خداشیر احمد 72
4574احمد روشانهمایون72
0959مدثرعبدالجلیل72
6100آمنهمحمد قاهر72
5774لیدا جانالله نور72
4547فهیمهکاظم علی72
0099احمد وارثنجیب الله72
320072
0501جوادمولا داد72
1562سجادسید ناصر72
0152فاطمهخیر محمد 70
0225نجیبهسید محمد70
0397نور جهانمحمد سلیمان70
043170
1519طیبهغلام رازق70
324470
3254بهارهولی احمد70
7171نهایشعبدالمحفوظ70
0631سهراببسم الله70
1321عطا اللهخلیل الله70
1364احمد صفااحمد شاه70
1525فیصلمحمد آصف70
1571فردینخیر الدین70
1919سلیمانعبدالطیف70
5592احمد صیاممحمد عمر70
5965میلادذکریا70
5761دیباتاج محمد 70
4909تیمور شاهشیرین شاه70
2148نصیربصیر70
1791نصرت اللهعبدالواسع70
5569مرتضیاسد الله70
3675برینعبدالحبیب70
4445سحرصدر الدین70
4446صدفخواجه شاه70
5837ناصر احمد 70
0768سعیدهسید نعیم68
4531وجیههعبدالجلال68
4913رخسارمحمد فرید68
4914نیلوفرمحمد فرهاد68
0046محمد صمیمسلیم شاه68
1338سید عمرانسید محسن68
1354مبشرحبیب الله68
1756احمد جانعبدالرفیع68
1925احمد مدثرعبدالصادق68
4598حاشرشاه محمود68
4750محمد عمرمحمد حلیم68
5301ننگیالیگل زمان68
6466حسیب اللهداد الله68
3450اسحاقمحمد فهیم68
5819عبدالمصورخالق داد68
214368
7882نور زیمحمد عالم68
5315حشمت اللهشیرین آغا68
0193محمد آرشمحمد هارون68
4501حامدعبدالرازق68
6195مرسلاحمد شاه68
4541صابرهعلی محمد 68
5788مومنهولید احمد 68
0634سید نادرسید داود68
3337مجیب غلام حیدر68
0270محمد یحیخیال محمد68
5014ضیارملشیر محمد 68
0555سلیمانرحم خدا68
0116جوادولی جان68
1364عبدالوارثعبدالرزاق68
0047محمد الهامعبدالمعصوم68
0054نازیهفرید احمد 66
0236سکینهسید سکندر66
0674شیبانجم الدین66
3435مرسلمحمد ابراهیم66
4929فرشتهچراغ علی66
0049عبدالمدبرعبدالله66
0141میرزا حسینمحمد رضا66
0585عبدالباعثمحمد نعمیم66
0860گلاب الدینمعراج الدین66
1687متینننگیالی66
2212شهریارعبدالودود66
4434عبدالرحمندلاور خان66
4546رحمت اللهیار محمد66
5391فدا احمد فیض احمد 66
6069حفیظ اللهنور الله66
6071پیمان الدینمحمد اسحاق66
3449احمد شاهغلام محمد 66
0821احمد شیرزادشیر افضل66
5245ملالیمحب الله66
4666ام البنینمحمد اسماعیل66
2649فیصلامام محمد 66
5591هدایت اللهعبدالرحمن66
4528سباجان آقا66
0090فاطمهحاجی نور محمد66
047766
5751حمیرامحمد عثمان66
3396محمد شهابعبدالکبار66
1590مروهبابه ملا66
1391احمد میلاد احمد فهیم66
234866
0443ضیاالحقمحاکم خان66
0601سارهوحید الله64
1594سمیهمحمد منیر64
2225سحرسید احمد 64
234964
3651مومنهقربان علی64
6189ربابه غلام حسن64
901264
2254ذاکر اللهاصحاب الدین64
2353احمد بلالوحید الله64
2801زبیرعبدالحمید64
5886محمد رامیننذیر الله64
098964
5209رامینگل محمد 64
0820احمد فرزادشیر حمزه64
5633جمیلهعبدالمنان64
0914یسراعبدالقهار64
4997عاقلهامان الله64
5347تبسممحمد همایون64
5171کریمهپیوند64
5590محمد عابدمحمد عالم64
0680اجملنور احمد فهیم64
0034فهیمهمحمد محسن64
5659احمد سیرغلام یحیی64
1398ادریسعاشق الله64
0539ابراهیمزمری64
0051سید محفوظسید معروف64
1641بصیرهمحی الدین64
1543محمد ایملخلق الدین64
1352محمد مرتضیخلق الدین64
0092بهرام خانعبدالرازق64
0235مروه سید سکندر62
6464هیلیمحمد طاهر62
0140احمد ولیددر محمد 62
0479حشمت اللهحبیب الله62
0829احمد رشادشعیب62
1339سید طاهاسرور الدین62
1795عبدالسلیمعبدالحمید62
4618الهامعبدالودود62
0719زاهد جمالحشمت جمال62
0453عبداللهمحمد سلیم62
4566بسیماسید هاشم 62
1316صدفعبدالمحمد 62
0502احمد ذکیضیاالله62
0814الیاسمحمد رحیم62
2316محمد زبیرضمیر محمد 62
4576محمد الیاسغلام محمد62
5586ادریس خانمحمد نظیم62
1539احمد یوسفعبدالحکیم62
1399شفیقتوکل62
0609محی الدینمحمد امیر62
0435میوندعبدالغفار62
0679آرزومحمد مبین62
1297حسنامیرزا محمد60
2350دنیابشیراحمد60
2433ارمغانمحمد شعیب60
0026محمد حامدتاج محمد 60
0682ارسلانعبدالاحد60
1171ابراهیمرحیم داد60
2184حامددولت نظر60
2564احمد بلالمعین الدین60
6726سالممحمد آصف60
5114شریفهعبدالمحمد 60
6153سید صمیمسید صالح60
5899حسیبافریدون60
6633ولی اللهنور آغا60
4737احمد راشدعبدالمحمد60
1707مزملمحمد عباس60
0660محمد شعیبعبدالواحد60
0803محمد امیدمرزا محمد 60
1508محمد عمرمحمد ضمیر60
4587احمد صمیممحمد نسیم60
4657سید مصطفیسید حیدر60
5168زبیرگل جان60
1660نصرت اللهجان محمد60
0045صوفیهمیر سعید60
583360
1102احمد موسیعبدالمجید60
123258
2191شیبادل آغا58
798258
0433رفیع اللهمحمد نادر58
2680عبدالحیعبدالاحد58
4219حسیب اللههدایت الله58
5781بکتاشعبدالجبار58
5371مبصر احمد عبدالکریم58
6159فروزانغلام فاروق58
5611فیصلعبدالبصیر58
4165منصورمحمد اسماعیل58
4824مسعودهداد محمد 58
5457واسعمیر محمد 58
4570شریف اللهجاوید58
0720زاهوش جمالحشمت جمال58
3953ذکیهمحمد عیسی58
5994لیمهمحمد داود 58
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله58
5095محمد ندیمعبدالسعید58
1643احمد فیروزعبدالواسع58
4336شقایق حمید الله56
0113سید عبداللهسید احمد 56
1012عبدالوارثعبدالقسیم56
3684محمد اسماعیلامیر الدین56
5989صفت اللهعبدالخالق56
4992عبدالظهورعبدالقیوم56
6369نبی اللهمحمد ابراهیم56
6196سپوژمی هلال56
4755صدف عبید الله56
4567سلماسید هاشم56
5748امنهحسن شاه 56
6198حسیب اللهغلام سخی56
6264محمد صابرمحمد حاکم56
141456
1659حمایت اللهامان الله56
1439ملیلامحمد یعقوب56
0537شیلاعیدی محمد 54
1779نیلوفرسید رضا شاه54
2921نیلوفرمحمد عمر54
2104قیسمحمد داود54
2304احمد سیراحمدالله54
3514غلام قادرعوض54
6067میرویسغلام حسین54
900254
4287عبدالمصورمحمد سطان54
990354
826954
0473صدفغلام سرور54
1675شایق اللهشفیق الله54
1653محمد نبیمحمد شفیق54
0674رعناعبدالله54
0392حسیناعبدالستار52
2243مسعودهفیض محمد 52
3376آزادهبشیر احمد 52
0027عبدالواحدتاج محمد 52
0130احمد فیصلبریالی52
0139عمرانغلام علی52
1967زبید اللهزین العابدین52
2209مهرانعبدالوکیل52
2510سمیع اللهحاجی مایل52
2554نعماننیک محمد 52
4800عبدالحیعبدالهادی52
909152
5676محفوظ اللهمحمد عثمان52
1442صبغت اللهعبدالرازق52
5882احمد شاکرغلام سرور52
1690مروهمحمد رحیم52
5252ماه منیرعزیزالرحمن52
5092مرسل نادر شاه52
0474رخسارسید اسحاق52
0357خالدمحمد صدیق52
0714مطیع اللهمحمد ایوب52
0364باصرهسید داوود50
0910مقدسعبدالرحمن50
1174نادیه آقا ضیا50
1875فرشتهمحمد اکبر50
028550
0994الیاسغلام حسین50
1444عبدالمجیبعبدالمجید50
2302محمد جاویدمحمد حسین50
3606فیصلحبیب جان50
6181امید وطن شاه50
1655حبیب اللهخدا داد50
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن50
881650
5379عبدالواحدمحمد اکبر50
5340ثنا رفیع الله50
1689فاطمهمحمد رحیم50
0201محمد عاطفمیر آقا50
6471متینعبدالواحد50
4939شاه رخعبدالکریم50
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد50
0312وارثنجیب الله50
1079زبیرهعاشق الله50
1578شعیبمحمد انور50
1646حکمت اللهاختر محمد50
1309یحییعبدالواحد50
5827نرگسعبدالشکور48
0010نجیب محمدشیر محمد 48
2362محمد ضمیرعبدالهادی48
4526ادریسزمری48
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم48
4804ظفر خانعبدالستار48
6846محمد بلالهمایون48
5983محمد میلادنجیب الله48
424448
4586عبدالنوابعبدالوهاب48
4937محمد ربیعحمد رفیع48
2031فریدونامیر خان48
177448
1661دیباعبدالملوک48
243648
0548عبدالظاهرعزیزالدین48
0784نسترننظام الدین46
4261حسنقاسم علی46
0925محمد یاسینعبدالقهار46
6836حبیب اللهبسم الله46
5679سید مجیبسید حسیب46
5607محمد مصطفیاحمد الله46
0144سید مصطفیحسین آقا46
6001ممتازمحمد قسیم46
6274عبدالاللهعبدالفتاح46
0083سوسنمحمد امین46
316746
6197شبنمعبدالوحید46
583246
4426عفیفهمحمد عیسی46
5763همتعبدالبصیر46
4583نرگسمحمد رفیع46
1435اسماجاوید46
009946
0205فاطمهاحمد شاه46
0659فریدونمحمد عارف46
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه46
1549محمد مصطفیمحمد سیر46
0735مجتبیکریم داد46
1450سیاوششریف الله46
0785طیبهفضل الدین44
2747بصیرهمحمد حسن44
312144
3700فرحنازعبدالبشیر44
6208زهرامحمد حامد44
0219حسینغلام رسول44
3354قدرت اللهمحمد نعیم44
4238سید سیرسید شیرجان44
4891محمد عمرانعبدالجاوید44
4709نوابنصیرمحمد 44
5816اورانوسغلام زبیر44
5815شاهینعلی احمد 44
6380زینباسد الله44
1655روح اللهاسدالله44
0401نیلابعبدالجلیل44
1303عبیداللهگل جمیل44
1447فاطمهسخی والله44
1540فاطمه شاه آغا44
1598نازشاسدالله44
1599خدیجهاحمد آقا44
1632احمد وارثزمری44
0649فتانهمظفرالدین42
1583مهرینسلیم شاه42
0580پرویز جانعبدالجمیل42
1433عبداللهنصر الله42
2366فضل احمد عبدالاحمد 42
7084عبدالروفزلمی42
4520الهاممحمد یعقوب42
4850رویاسید نجیب الله42
5321بلالمحمد صدیق42
4590وجیه اللهعبدالله42
4575هوسیمحمد احسان42
6256ستایشولی محمد 42
5326روح اللهالله محمد 42
5253احمد اقبالمحمد عثمان42
5698انعمعبدالقهار42
3524عایشهعبدالغیور42
1548جعفرفیض آغا42
1358زحلالله میر42
776842
1534عبدالسبحانعبدالفاروق42
1345محمد معصومابن امین42
0197محمد بلالمیرویس42
0204عبدالمبینعبدالعزیز42
2999ام البنینسخی داد40
5826شیباعبدالبشیر40
835240
0349وحید اللهنعمت الله40
0822محمد سمیرمحمد آصف40
898840
0508محمد شعیبعبدالحی40
5696سمیع اللهاحمد بلال40
5212قند آغاخالق داد40
4651عبید اللهبشیر احمد 40
5941امین اللهعبدالستار40
5210نازیهحمید خان40
5631صدفمحمد ابراهیم40
2021محمودمحمد یوسف40
0024صفت اللهنیاز محمد 40
202240
0497اصیلاعبدالبشیر40
134440
1207مریممحمد شفیع38
1363سحر میرویس38
2631آرزومحمد یحی38
6090خرماهکامل بیک38
919038
0605احمد ریحانسیلانی38
1350احمد مسعودفضل الرحمن38
502038
4505محمد حامدانور محمد 38
4640عبدالصمیمعبدالحی38
1107مرحباعبدالغفور38
4771پریساعبدالرسول38
6088تمناسید علی شاه38
5173عبدالباسطعبدالولی38
0173مریمغلام مصطفی38
1440مصطفیعبدالمتین38
1412ادریسمحمد یونس38
1380رامشجان داد38
1568فروزانعبدالله38
1569مقدسفضل محمد38
1504زین العابدینرحیم الدین38
123736
6089شکیلاشیر محمد 36
660936
0416عبدالمومنعبدالمبین36
2432محمد رومانمحمد امان36
4175حامدنعمت الله36
1369عبدالنصیرعبدالطیف36
5801حفاظتشیر جان36
378736
3881محمد عمرانمحمد امین36
5300مریممحمد عظم36
5413شمیممحمد حیدر36
1371محمد میوندمحمد اکبر36
1593امیدشیرین آغا36
1431احمد شجاعدل آغا36
1357علی رضاءعبدالشاپور36
807234
1028ذکراللهمراد علی34
2367خلیل احمد علی احمد 34
3394ایملمحمد اسلم34
3538عبدالجبارعبدالقهار34
3748احمد سروشهدایت الله34
4425سید حسنسید یوسف34
4544مجتبیعبدالعلیم34
5160مسیح اللهمحمد اسحاق34
4577محمد اسماعیلنافع الدین34
1999علی احمد نور محمد 34
4461احمد راشدمحمد ظاهر34
1614قربانعلی احمد 34
1596صحراحبیب الله34
1409روزیتامحمد ابراهیم34
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 34
1396مشعلعبدالرشید34
1369ثنااللهنورآغا34
2152علی احمدعبدالودود34
0364خدیجهشیر احمد34
0363فرشتهفرید احمد34
330732
0071الیاسگل نبی32
0399سید مصطفیسید اسماعیل32
3753محمد ماهرمحمد طاهر32
5366خیر الدینخان محمد 32
5538صدیق الله حبیب الله32
5916سید محمودسید محبوب32
6050داودعلی احمد 32
624232
5953صدفانور شاه32
2507بصیر احمد ولی محمد 32
6076هومنکفایت الله32
5169بهادرمحمد هارون32
1433پیمانمحمد الف32
0127انیتامحمد قیوم32
1355احمد سیرعبدالبصیر32
1615نجیب اللهمعقول32
1604خاطرهمحمد داود32
0358محمد شاکرشاه لالا30
0401سید مرتضیسید اسماعیل30
3558صمیممحمد اکبر30
5229هارون احمد نصیر احمد30
4799عبدالودودعبدالهادی30
4478احمد محمد نعیم30
0833عبدالمصورعبدالجلیل30
1023محمد شریفخان علی30
6381عابدهضابت30
3650ناصرسید احمد 30
5412مرسلمحمد حیدر30
1577صدفمحمد همایون30
5913نیلابوحید الله28
0532توابتاج محمد 28
0559دین محمدگل محمد 28
0957امان الدینعنایت بیک28
1037ارشاد اللهجلال الدین28
2133منصورشاه مقصود28
5811احمد هارونحمید الله28
4931هدایت اللهرحمت الله28
0467صدامغلام نبی28
1020سراج الدینشاه عسکر28
1016غلام مصطفیرحیم28
037628
1616شازیهمعقول28
1563هوسینجیب الله28
003828
238028
1153مصباح الدینمحمد غوث28
272226
3090رافعهنعمت الله26
328326
4457مینامقصود26
1308غلام فیصلشمس الرحمن26
301826
332326
2179رامینزمری26
6435رامینعبدالواحد26
5878نقیب عزیز محمد 26
0651شیراحمد گل الرحمن26
6382صالحهامور داد26
8330فیصلمرزا جان26
1950احمد زینورالرحمن26
0048ریحانهغلام مجتبی26
1617نازیهمعقول26
1377پرستومحمد یوسف26
2161شمس الدینعبدالعلی24
2177سمیع اللهعزت الله24
5567عبداللهعبدالخلیل24
5638عمر ناصرنور الله24
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 24
5821بصیر احمد داد محمد 24
917224
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 24
121524
1423سعدیهبابه جان24
1307غلام مجتبیشمس الرحمن22
1349سعادت اللهشمس الله22
5872مریمعین الدین22
1640شکیب مسجدی22
1558رابعهمحمد مسعود22
1603عایشهمحمد داود22
0073شکریهعبدالعزیز20
0076شکیباخان علی20
2121سید پرویزسید لالا آغا20
0894نوابعبدالغفار20
5628فرامرزعبدالواحد20
5782الیاسمحمد اکرام20
5175فردینشیر محمد 20
3652امیرمحمد یوسف20
1795صادق محمدخواجه دین محمد20
394518
3451شبیرحسینایرج میر18
3769عبدالمنیرعبدالستار18
4180احمد مهدیاحمد ذکریا18
6046مصطفینور آغا18
5345شاه رخمحمد حیدر18
0136الهامصدیق الله18
0466بلالغلام نبی18
1560نویدمحمد عباس18
1014احمد فوزاناکرام الدین16
0001نیک محمد میر محمد 16
4512احمد فردینعبدالرحمن16
294116
783214
758814
4683رناسید نجیب الله14
4230اسعماعیلمحمد حسن8

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
24
31
42
53
64
71
81
93
104
114
121
133
142
154
164
171
184
193
203
214
221
231
242
252
264
273
284
291
303
314
321
333
341
352
363
374
383
391
404
412
423
433
441
451
463
471
484
492
501