نتایج امتحان مثلثات دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مثلثات آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
1184مسعودمحمد احسان100
1322عمران اللهیار محمد 100
0724عبدالجبارروکی98
5971محمد نویدمحمد شفیق98
0130احمد فیصلبریالی98
2277نجیب اللهمحمد امین98
2097محمد تقینظر علی98
4418مرسل گل احمد 98
2346پروانهعبدالبشیر98
6008فریحهعبدالمحیط98
5999فرشتهخدا داد98
6261عمرانسید پادشاه96
0370عبدالمالکعبدالجلیل96
4422فاطمهمحمد صدیق96
0627زعیمشیر احمد 96
0119مامونضیاالحق96
6073محمد بشیرمحمد جان96
0665محمد الطافمحمد اسماعیل96
0147محمد آصفغلام عباس96
0929فهیمهمحمد اجمل96
0506هدیهمحمد هاشم96
0009حماسهشیر محمد 96
5742صمیممحمد صابر96
0436حشمت اللهنصرالله96
5682یاسمینمحمد شفیع96
0595پروانهعلم الدین96
4540زرلشتحبیب الرحمن96
1387مجتبی غلام جیلانی96
5667فرحنازمحبوب الله94
0053الهام الدینامیر جان94
040994
5851نجیب اللهعبدالستار94
4518نبی رحمتخالد احمد 94
2311مدثراللهبهرالدین94
0426بلال محمد خبیر94
4447حامد عبدالخالق94
6618سید جعفرآرزو محمد 94
3684محمد اسماعیلامیر الدین94
0843احمد خسرواحمد جان94
0485احمد شکیبشیر پادشاه94
0028محمد اقبالفرید احمد 94
4615منصورالله محمد 94
2156سحرمحمد نبی94
5016عبدالباریغلام رسول94
0307احمد زاهدنورعلی94
2073فرحتعبدالحبیب94
4749نصرت اللهفرید94
2365جوادشهنواز94
5683حسینامحمد اسماعیل94
4017عادلهامیرجان94
1398ادریسعاشق الله94
1666خدیجهشمس الدین92
0937مایدهمحمد رفیق92
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی92
0354ماهدشفیع الله92
1945منیر احمد فهیم احمد 92
1198محمد میکایلفضل الرحمن92
1976مصطفیممحمد یونس92
2122عبدالوهابمحمد فاضل92
0857فرحنازحکیم الله92
3115نیلابعلاوالدین92
4468صدفعتیق الله92
1258عمرانغلام مصطفی92
4604نزهت اللهصبغت الله92
2142ایملنصیر احمد92
7064محمد الیاسحبیب الرحمن92
1399شفیقتوکل92
0721عبدالمتینعبدالحکیم90
0050محمد مدثرعبدالله90
2784شبنممحمد شاه90
1539فریدهعبدالرازق90
2112سمسور الرحمنفدا محمد 90
4786محمد ادریسمحمد عارف90
0062انوشمحمد نعیم90
2306ضمیرهسلطان محمود90
4441محب اللهنصرت الله 90
4650سیف اللهگلاب خان90
4040نکهتمحمد داود90
0263هدیهعبدالجبار90
948390
0381یلدا لطف الله90
0681محمد عقیلسلطان علی90
5167محمد فرشادجنت گل90
2261عفت عبدالحبیب90
1617سید محبوبسید محفوظ90
3033نیاز محمد نجیب الله90
847688
4400نقیب اللهاحمد ادریس88
0040عبدالمختارعبدالمنان88
3170جلوهعبدالرحیم88
1072هوسیعبدالحلیم88
0341احمد نویدعبدالحبیب88
0202کوهسارحسیب الله88
5636محمد عثمانسردار محمد 88
0617فایزعبدالفتاح88
0290نرگسمحمد رسول88
2999ام البنینسخی داد88
4168عبیداللهغلام مجتبی88
4424صدفسید صابر88
4839حکمت ولیشاه ولی88
4429نیلا صباوحید الله88
4501حامدعبدالرازق88
1819ساجد احمد غلام ابوبکر88
5737معصوبهعبدالعزیز88
334788
0309صنمنور آغا86
0917فریالاحمد سخی86
0570هدیغلام فاروق86
0551محمد شایقعطا محمد 86
5793نصیب اللهذبیح الله86
0361عبدالباسطعبدالاحمد86
0055محمد فاضلآقا گل86
1528احمد صدامفضل محمد86
0438دل شادمنگل86
0183سمسورمحمد عارف86
2520حسیب اللهعصمت الله86
5213میر ادریسمیر محمد نعیم86
0371جواد احمد فواد احمد 86
0231پروانهشفیع الله86
0146تهمینهعبدالواحد86
3409ساراضیا الدین86
4534احمد فایقعبدالغفار86
6194حامدمحمد جان86
3216آمنهنور الدین86
4498هنگامهحلیم جان86
2027هاجرهوحیدالله86
4574احمد روشانهمایون86
4719عبدالطیفشیر آقا86
0806صدفداکتر سمیع86
0768سعیدهسید نعیم84
728084
0546محمد الهاممحمد شعیب84
2628سوریهآقا گل84
6131باصرهعبدالحی84
0745تجلاحاجی لطف الله84
0525ملالیشفیق الله84
4373نورستاعبیدالله84
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ84
5778محمد نجیممحمد حکیم84
5960مهراللهذکر الله84
1436عزیز اللهامام علی84
6006محمد راتباحمد سمیع84
4473فرخندهحفیظ الله84
6031خورشیدارسلان84
0006احمد شعیبمحمد طیب82
5151عیان بیکعزیز بیک82
5373مصطفیعزیزالله82
1621بی بی رحیمهنورالدین82
0547احمد فریدعبدالوهاب82
0007اسد احسانمحمد حامد82
2234عبدالحقمحمد انور82
0049عبدالمدبرعبدالله82
0270محمد یحیخیال محمد82
0143بشیرالدینبصیر الدین82
843182
1645نورستهجمعه خان82
2009نیلوفرشاه آقا82
2408خدیجهامین الله82
5616فیاضخان محمد 82
2678برینگل رحمن82
0159نور الهدامعراج الدین82
252482
2116عبداللهنورالله82
4207زرمینهغلام نبی82
5951رقیهمحمد نذیر82
5914مدینهعبدالوهاب82
4593محمد ادیبحبیب الحق82
0121سهیلسخی محمد82
0653احمد اللهعبدالطیف82
4832جمیل الرحمنتاج محمد 82
5692شبانهعبدالرشید82
743882
1586احمد ضیانور الله80
1247حمیدهغلام عباس80
6189ربابه غلام حسن80
3376آزادهبشیر احمد 80
6060عبدالباعثعبدالصمد80
1017فرشاد آقا محمد 80
1117بلالوحید الله80
0757شفیع اللهحشمت الله80
0677ایمانعلی مرزا80
1982محمد ادریسجمعه گل80
0397نور جهانمحمد سلیمان80
0149زرمینهصالح محمد 80
1297حسنامیرزا محمد80
0392حسیناعبدالستار80
4336شقایق حمید الله80
0226سهیلاسید محمد80
2643زینبشیرعلی80
0579محمد عمرمیر آقا80
0661احمد ذکیعبدالستار80
837480
4559عبدالسلیمعبدالکریم80
0956فرخندهحکیم الله80
1151الهامشیر خان80
2627امیر محمد محمد داود80
1488مهریهمحمد اسحاق80
0611مریمفرید احمد80
0996محمد ظریفمحمد شفیع80
0386ذکی محمد عیسی78
0811عبدالسبحانمحمد عادل78
6071پیمان الدینمحمد اسحاق78
0268ساجدهعبدالروف78
6021کبراعبدالواحد78
0157شبنممحی الدین78
0664عباداللهعبدالحی78
0103سید الیاسعبدالرحیم78
2000سید علیسید حبیب78
0056میلادرجب علی78
0144سید مصطفیحسین آقا78
0732فردیننصیر احمد 78
4434عبدالرحمندلاور خان78
5639احمد زیمحمد سلیمان78
0264احمد مبشرحشمت الله78
0487احمد فیاضمحمد آجان78
2144سونیلاعبدال محمد 78
2075توفیقمحمد طاهر78
4492علی احمد عبدالاحد78
1509احمد فرخاحمد شفیع78
5660ابراهیممحمد داود78
1083ریحانهسید مولاداد78
4801لینامحمد الله78
6519هیلیمیوند78
6201اکرممحمد سالم78
5988محمد وزیر احمد 78
5740سمیع اللهشمس الحق78
844478
0820احمد فرزادشیر حمزه78
0643احمد ساحلدل آقا78
3006احمد ولیدشیر محمد78
1448سونامحمد رحیم78
0150ابن امینمحمد آصف78
1615نجیب اللهمعقول78
1593امیدشیرین آغا78
1391احمد میلاد احمد فهیم78
0027عبدالواحدتاج محمد 76
0991احمد شاهمحمد ضمیر76
1305فهیم اللهشکر صاحب76
0155سمیرامحمد نبی76
4452معصومهمفید احمد 76
4239مطیع اللهمحمد علی76
5850صدیق اللهذبیح الله76
0335نثار احمد عبدالعزیز76
1735محمد حسیبمحمد نعیم76
0401سید مرتضیسید اسماعیل76
0720زاهوش جمالحشمت جمال76
0540صفی اللهمحمد عوض76
1364احمد صفااحمد شاه76
0093امان اللهمحمد خالد76
4083امیر بیکاسلام میر76
1378مدثر اللهحسیب الله76
1270نوشادفیض محمد 76
3907میکاییلعبدالشاه76
1593نادرعلیغلام سعید76
0935حسناحاجی لطف الله76
1767برشناسید آقا76
8134صدفمحمد ناصر76
1020سراج الدینشاه عسکر76
2447سعادت اللهنجیب الله76
2328احمد ظاهردر محمد 76
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم76
0660محمد شعیبعبدالواحد76
5707محمد خلیلمحمد قاسم76
5713الیاس نظر محمد 76
846176
334876
4576محمد الیاسغلام محمد76
5190میرویسولی محمد 76
4445سحرصدر الدین76
6003هدیهعبدالمنیر76
0598زهرهنصیر احمد 76
2797سجیهسید محمد76
5630سوماذکر الله76
5594فریمامحمد رسول76
4837ذبیح اللهعبدالواحد76
4167عبدالعزیزمحمدالله76
1543محمد ایملخلق الدین76
0318علی حسینمحمد یعقوب76
0026محمد حامدتاج محمد 74
2212شهریارعبدالودود74
0911عابدهمحمد شفیع74
0310حکمت اللهخان محمد 74
0604عبداللهچاریارقل74
0399سید مصطفیسید اسماعیل74
0959مدثرعبدالجلیل74
6029محمد پناه محمد صدیق74
0051احمد راشدامین الله74
1974روح القوامعبدالقهار74
4459فرزادمحمد عارف74
1368فیصلعبدالقهار74
1883حکمت اللهسید احمد 74
0197زهرهمحمد هادی74
1060حسناآقا شیرین74
0100محمد شبیرمحمد صابر74
5315حشمت اللهشیرین آغا74
2747بصیرهمحمد حسن74
5821بصیر احمد داد محمد 74
1306فرزادمحمد مبین74
3341حکمت اللهسلطان عزیز74
3326سید ادریسسید یاسین74
1802کاییناتسعدالله74
3524عایشهعبدالغیور74
0444همایونضیالدین74
4446صدفخواجه شاه74
0034فهیمهمحمد محسن74
4723فاطمهشاه ولی74
0028فاطمهاحمد وحید74
0097ادریسمحمد شیرین74
1352محمد مرتضیخلق الدین74
1638عبدالوارثعبدالصبور74
1171ابراهیمرحیم داد72
4682عبدالرحمنعبدالخالق72
2254ذاکر اللهاصحاب الدین72
1638شهیرعبدالقدیر72
4286محمد عمرانمحمد فضل72
3953ذکیهمحمد عیسی72
4219حسیب اللههدایت الله72
1347محمد الهاممیر افغان72
1734رحمت اللهمحمد هارون72
6093عبدالبشیراحمد علی72
0851محمد بصیرمحمد شریف72
2564احمد بلالمعین الدین72
1571فردینخیر الدین72
5982محمد نوازالحقعبدالجبار72
788472
1338سید عمرانسید محسن72
4636سید رسولغلام رسول72
0498احمد عمراناحمد جاوید72
0330حسناعبدالصمد72
3404یلدامحمد سلیم72
2433ارمغانمحمد شعیب72
1508محمد عمرمحمد ضمیر72
758872
6101محمد حاشرمحمد کریم72
2505بلالمحمد قاسم72
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم72
4651عبید اللهبشیر احمد 72
1537سید محفوظامیر حمزه72
5249احمد سخامحمد صدیق72
5659احمد سیرغلام یحیی72
3675برینعبدالحبیب72
5171کریمهپیوند72
5595سیماعبدالحنان72
4308احمد خیاماحمد شاه72
3396محمد شهابعبدالکبار72
0612عزیزغلام سرور72
1357علی رضاءعبدالشاپور72
1451عبدالصبورعبدالظهور72
0874محمد مصطفیعبدالولی70
1557احمد مدثرندا محمد 70
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد70
1525فیصلمحمد آصف70
0631سهراببسم الله70
0632میرویسمحمد یوسف70
1793احمد سمیرمحمد سمیع70
5775نیلوفرمحم عثمان70
2332یلدامحمد ظاهر70
1097سحرمحمد عیسی70
3968الههعبدالقادر70
1603شملههدایت الله70
2550ډیوهمحمد حنیف70
839970
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله70
5209رامینگل محمد 70
4542مصدقذبیح الله70
0634سید نادرسید داود70
4587احمد صمیممحمد نسیم70
5474محمد ذاکرمحمد نجیب70
6421مسجدیعبدالصیر70
1028ذکراللهمراد علی70
5852برشناعبدالرازق70
047770
5761دیباتاج محمد 70
1353بهمنعبدالمحمد70
1446حبیب اللهعبدالحسیب70
1687فیصلفضل احمد70
1171الیاسعبدالعلیم70
0357خالدمحمد صدیق70
0199مروهزین الله68
1010بهشتهسید احمد 68
1577نرگسنجیب الله68
3881محمد عمرانمحمد امین68
1160علیممتاز68
1257میلاد احمد مشتاق احمد 68
4270عبدالطیفعبدالعزیز68
0825فرشاداحمد گل68
4423جوان شیراحمد جاوید68
1321عطا اللهخلیل الله68
0906شادابخدا داد68
1339سید طاهاسرور الدین68
2680عبدالحیعبدالاحد68
5957قاری هارونحاجی عبدالحق68
3399احمد شعیبنثار احمد68
6466حسیب اللهداد الله68
3578علیناانور شاه68
0225نجیبهسید محمد68
798268
4541صابرهعلی محمد 68
4570شریف اللهجاوید68
1225بختیاررحمت الله68
3354قدرت اللهمحمد نعیم68
3129منصورعبدالهادی68
6471متینعبدالواحد68
5566خیبرتوریالی68
5633جمیلهعبدالمنان68
1657سنیهعنایت الله68
0869عبیدالرحمنخدا داد68
1039ذبیح اللهغلام مصطفی68
0155نعمت اللهمحمد امین68
0443ضیاالحقمحاکم خان68
0433رفیع اللهمحمد نادر66
553966
0010نجیب محمدشیر محمد 66
1141عزیز احمدنور احمد 66
3374سومنعبدالکریم66
1752آسیهمحمد حسن66
1536مایلمحمود66
2379خدیجهنجیب الله66
2472لمرامرالدین66
370566
1987رفیع اللهداد الله شریف66
1795عبدالسلیمعبدالحمید66
4055احمد هشامخالد احمد 66
2287رامینمعراج الدین66
6065خنجراسلام الدین66
5018بلال احمد محمد عثمان66
3438احمد سیرسلطان محمد 66
2370احمد شبابمیرعلی66
5301ننگیالیگل زمان66
3917نارونسلطان محمد66
0479حشمت اللهحبیب الله66
5607محمد مصطفیاحمد الله66
4056مروهمیر سردار66
0845ظفر اللهولی الله66
5392نصیر احمد ننگیالی66
0099احمد وارثنجیب الله66
5192راحیلهولی محمد66
4730شرارهشجاع الدین66
0083سوسنمحمد امین66
6366عبدالمبینعبدالخلیل66
234866
0659فریدونمحمد عارف66
0092بهرام خانعبدالرازق66
1354مبشرحبیب الله64
0673همانجم الدین64
0674شیبانجم الدین64
3538عبدالجبارعبدالقهار64
3606فیصلحبیب جان64
3748احمد سروشهدایت الله64
4451ساحلمحفوظ الله64
2554نعماننیک محمد 64
0068مصعبشارخ64
2517محمد مبشرمحمد عمر64
0189احمد مجیبمحمد اقبال64
1609عابدغلام حیدر64
1635عبدالسمیععبدالحفیظ64
234964
1813طوبامحمد سلیم64
4771پریساعبدالرسول64
2072عدنانمحمد معصوم64
4772مزملعبدالرب64
5316فطرتفرید احمد 64
2034فرشتهنور احمد64
1562سجادسید ناصر64
0982اختر محمدمحمد امین64
1062محمد سلیمانمحمد داود64
3878احمد مدثرخدای داد62
038262
6185مهسانور آغا62
764162
1172عابد الرحمنسیف الرحمن62
0719زاهد جمالحشمت جمال62
0296طلب الدینبهاوالدین62
0883آرشعبدالحنان62
5599فریدعبدالجمیل62
1094عمران احمد شهاب الدین62
4328احمد عابدخدا داد62
2352عبدالوهابعبدالرشید62
0220شعیبمهر علی62
1070سارهعزیز احمد 62
5695آخند زادهیحیی62
1681میرجممستی بیک62
4909تیمور شاهشیرین شاه62
3342شبیر احمد محمد عارف62
4506سبحان اللهسمندر62
5168زبیرگل جان62
3303میلادعبدالقیوم62
1565فرزادعبدالقدیر62
0047محمد الهامعبدالمعصوم62
1371محمد میوندمحمد اکبر62
1303عبیداللهگل جمیل62
5245ملالیمحب الله60
6195مرسلاحمد شاه60
1553شکریهعبدالعزیز60
1132ثنامحمد حکیم60
6205رشادمحمد ضیا60
0275عمرداد خدا60
5833محمد صمیمشیرین آغا60
5391فدا احمد فیض احمد 60
1035محمد راشدرحم الدین60
5697سید حنظلهسید حشمت الله60
0445احمد شعیبمایل آغا60
1996تهمینهعاشور محمد 60
3583صبنانعمت الله60
0105سارهشاه آقا60
5208جاهدملا محمد 60
5341عبدالواسعمحمد حسن60
1920لیمهعبدالحمید60
5095محمد ندیمعبدالسعید60
5345شاه رخمحمد حیدر60
676860
1434برکت صفرعلی60
898860
0266رامینمحمد ظریف60
5800محمد حسیبمحمد عمر60
0098شمس اللهگل لالا60
4856سلماخوش نظر60
5091فایزهمحمد اسماعیل60
1093احمد رشادجاوید احمد60
0358محمد شاکرشاه لالا58
3608محمد مرتضیاحمد الله58
0910مقدسعبدالرحمن58
1146ویسجان الله58
0448اکرم اللهمحمد سرور58
0416عبدالمومنعبدالمبین58
2297اکرام اللهنجیب الله58
0046محمد صمیمسلیم شاه58
0711رفیع اللهرحمت الله58
4476عبدالجلیلعبدالرحیم58
5229هارون احمد نصیر احمد58
5716پیمانمحمد امان58
8191مجتبیمیر سعدالدین58
1363سحر میرویس58
0644سمیهمحمد حسن58
0480کوثرمحمد عارف58
207958
5819عبدالمصورخالق داد58
005258
5155مریممحمد صدیق58
0680اجملنور احمد فهیم58
4586عبدالنوابعبدالوهاب58
1707مزملمحمد عباس58
4692ظریفعبدالطیف58
5367محمد تمیمکرام الدین58
6206ننگیالیکابلی58
8398مصور احمد محمد قاسم58
3302محمدعبدالحق58
0489یلدامحمد سلیم58
0363فرشتهفرید احمد58
0537شیلاعیدی محمد 56
1158عبدالستارقیام الدین56
2376محب اللهگل آقا56
2083احمد طارقنقیب الله56
0237محمد زاهدمحمد یونس56
3696حشمت اللهحفیظ الله56
1967زبید اللهزین العابدین56
1041هلالمحمد اضغر56
6068فهیم اللهامیر خان56
1350احمد مسعودفضل الرحمن56
3651مومنهقربان علی56
2225سحرسید احمد 56
2750سپوژمیعبدالبصیر56
4618الهامعبدالودود56
2510سمیع اللهحاجی مایل56
5346عبدالقهارعبدالفتاح56
4997عاقلهامان الله56
1088نگاهغلام محی الدین56
1851نقیب اللهسیف الرحمن56
4438دانیالحبیب الله56
5717فرشیدسید میر56
5384شمعریزغلام حضرت56
5837ناصر احمد 56
5751حمیرامحمد عثمان56
3702تهمینهعبدالستار56
1439ملیلامحمد یعقوب56
0124اصیلامحمد اسحاق56
0125مرسیلامحمد اسحاق56
0197محمد بلالمیرویس56
0168اورانوسعبدالرسول54
123754
210054
247754
2642شبنممحمد تقی54
0804عبدالبصیرگلا جان54
4800عبدالحیعبدالهادی54
0054نازیهفرید احمد 54
1811محمد فردیندر محمد 54
5676محفوظ اللهمحمد عثمان54
3593زهرهشمس الحق54
1213فیصل سید احمد 54
4929فرشتهچراغ علی54
1867بسیناعبدالقیوم54
4583نرگسمحمد رفیع54
3011خورشیدمحمد فرید54
6198حسیب اللهغلام سخی54
1012حسناعبدالغفور54
1643احمد فیروزعبدالواسع54
6051پرویزمولا داد52
1114زبیرفضل احمد 52
1442صبغت اللهعبدالرازق52
1444عبدالمجیبعبدالمجید52
5586ادریس خانمحمد نظیم52
0592فردینمحمد اسحاق52
5720عبدالتمیمعبدالستار52
2350دنیابشیراحمد52
3411فاطمهخان آقا52
0467صدامغلام نبی52
8321مریم شاه محمد52
4566بسیماسید هاشم 52
0821احمد شیرزادشیر افضل52
2149میونددلاور خان52
2353احمد بلالوحید الله52
4937محمد ربیعحمد رفیع52
5364صدیقه عبدالحفیظ52
566252
1590مروهبابه ملا52
0205فاطمهاحمد شاه52
1641بصیرهمحی الدین52
1011محمد احدمحمد حنیف52
1364عبدالوارثعبدالرزاق52
1532ساحلشاه محمد52
0140احمد ولیددر محمد 50
2561حسیب اللهرحمت الله50
3375مهنازامان الله50
1343نیلوفرفواد50
1744شبانهامین گل50
6075حمید عظیم خان50
0158وحیداللهعبدالواحد50
0219حسینغلام رسول50
043150
0538زهراجمشید50
6076هومنکفایت الله50
3450اسحاقمحمد فهیم50
4931هدایت اللهرحمت الله50
6362اسمامحمد هاشم50
926350
4649لطف اللهعبدالرزاق50
0814الیاسمحمد رحیم50
5210نازیهحمید خان50
4939شاه رخعبدالکریم50
2189پرمیلاغلام سخی50
1866مروهعبدالقیوم50
0387مسرتقطب الدین50
1598نازشاسدالله50
1654عبدالمصورعبدالغفار50
1441احمد سمیرعبیدالله50
2641شبنمسلطان محمد 48
1875فرشتهمحمد اکبر48
1519طیبهغلام رازق48
3390احمد شبیرمرزا محمد 48
2121سید پرویزسید لالا آغا48
3826الهامسلیمان48
1687متینننگیالی48
4799عبدالودودعبدالهادی48
5886محمد رامیننذیر الله48
0102ذبیح اللهمردان48
0877مریم نصیر احمد 48
3577حبیبهعبدالحمید48
0763زاهدغلام فاروق48
6178نور الامینرحمت ولی48
0502احمد ذکیضیاالله48
2316محمد زبیرضمیر محمد 48
633248
3697نبیلهبهروز48
5899حسیبافریدون48
003248
177448
0100عبدالضمیرعبدالصبور48
0555سلیمانرحم خدا48
0239عبدالودودعبدالفاروق48
465346
6181امید وطن شاه46
6464هیلیمحمد طاهر46
4598حاشرشاه محمود46
1957نعمت اللهحضرت ولی46
4531وجیههعبدالجلال46
0822محمد سمیرمحمد آصف46
1825مینهفیض محمد46
3753محمد ماهرمحمد طاهر46
5115شهیرخیر محمد 46
5105زهراغلام سخی46
917246
0269کامرانعبدالجبار46
5591هدایت اللهعبدالرحمن46
4502هارونغلام محی الدین46
0912شگوفهمنیر46
4503نجیب اللهرحمت الله46
5882احمد شاکرغلام سرور46
4535شایق اللهنجم الدین46
5995تمنااکرم بیک46
6083فاطمهنور احمد46
4657سید مصطفیسید حیدر46
1540فاطمه شاه آغا46
0152محمد منصورمحمد رحیم46
1756احمد جانعبدالرفیع44
2362محمد ضمیرعبدالهادی44
909144
5933حشمت اللهمحمد اشرف44
1962ادریسطاهر حسین44
1152خدیجهعبدالجبار44
5843عبدالغفورعبدالعزیز44
5457واسعمیر محمد 44
5212قند آغاخالق داد44
4478احمد محمد نعیم44
5369مرتضیمصطفی44
2148نصیربصیر44
4666ام البنینمحمد اسماعیل44
394544
111044
0648محمد صبورمحمد صابر44
0220احمد شعیبمحمد لقا44
040244
6795سایمهمحمد ناصر42
0412سویتامحمد عزیز42
0489نازیلاحبیب الله42
1637احمد راشدنجیب الله42
0349وحید اللهنعمت الله42
5001فیصلعیدی محمد 42
129842
5941امین اللهعبدالستار42
4504شفیقمحمد رفیق42
1042محمد الطافعبدالقدیر42
5252ماه منیرعزیزالرحمن42
1950احمد زینورالرحمن42
5220رشادغلام حسن42
5706فهیمهسخی داد42
6001ممتازمحمد قسیم42
1435اسماجاوید42
1646حکمت اللهاختر محمد42
0260نظیفهمحمد گران40
2921نیلوفرمحمد عمر40
0063عمرسروشمحمد نعیم40
4442اجملعمر خان40
2801زبیرعبدالحمید40
3468جمشیدعبدالشکور40
426740
2366فضل احمد عبدالاحمد 40
2243مسعودهفیض محمد 40
524240
4950عشرت اللهگل شاه40
5950شکر اللهگل محمد 40
5253احمد اقبالمحمد عثمان40
4824مسعودهداد محمد 40
6196سپوژمی هلال40
4663احمد فرزادمحمد علم40
6381عابدهضابت40
0997احمد نور الله40
6260رحم خداشیر احمد 40
6100آمنهمحمد قاهر40
0127انیتامحمد قیوم40
0853رفعت اللهعبیدالله40
1659حمایت اللهامان الله40
1412ادریسمحمد یونس40
0539ابراهیمزمری40
0830عمران اللهسردار احمد 38
4425سید حسنسید یوسف38
2113غوث الدینسیف الدین38
1031محمد ایملسردار38
3700فرحنازعبدالبشیر38
5379عبدالواحدمحمد اکبر38
301838
5113مرتضیمحمد ولی38
0561حامدسید آور38
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد38
2559شیرزیبریالی38
3395محمد یوسفعبدالقدیر38
1102احمد موسیعبدالمجید38
0735مجتبیکریم داد38
1675شایق اللهشفیق الله38
1861مطیع اللهعبدالحنان36
4709نوابنصیرمحمد 36
1174نادیه آقا ضیا36
0833عبدالمصورعبدالجلیل36
2104قیسمحمد داود36
2184حامددولت نظر36
0532توابتاج محمد 36
0113سید عبداللهسید احمد 36
191636
2393بی بی فاطمهغلام رسول36
5371مبصر احمد عبدالکریم36
0466بلالغلام نبی36
0985محمد یوسفعبدالحبیب36
5766حسینامحمد مختار36
5955صدفرجب علی36
5631صدفمحمد ابراهیم36
636536
5592احمد صیاممحمد عمر36
5173عبدالباسطعبدالولی36
0101زینتاحمد فهیم36
0364خدیجهشیر احمد36
1504زین العابدینرحیم الدین36
1606گیتاقند آغا36
1677عبدالرافیععبدالواسع36
1748احمد شادابمحمد یعقوب36
2563صفی اللهمحمد صابر34
4455حسیب اللهعقل الدین34
0413نیلوفرعبدالقهار34
0605احمد ریحانسیلانی34
581034
332334
0651شیراحمد گل الرحمن34
5689سعدیهلطف الرحمن34
6256ستایشولی محمد 34
5244زحلنصر الله34
0024صفت اللهنیاز محمد 34
5748امنهحسن شاه 34
5174محمد کریمکرم خان34
8345محمد منصورگل محمد 34
0388صدفقطب الدین34
1630ذین العابدینشریف34
6369نبی اللهمحمد ابراهیم32
1307غلام مجتبیشمس الرحمن32
5572عبدالباعثمحمد نعیم32
1499عبدالسمیععبدالصمد32
5811احمد هارونحمید الله32
0090فاطمهحاجی نور محمد32
0152فاطمهخیر محمد 32
4508سبحانمحمد معروف32
1907محمد صابرمحمد نسیم32
4461احمد راشدمحمد ظاهر32
4575هوسیمحمد احسان32
491232
2506ذاکرهمحمد صابر32
0453عبداللهمحمد سلیم32
5219رویناعبدالبصیر32
1616شازیهمعقول32
1617نازیهمعقول32
1440مصطفیعبدالمتین32
174732
1653محمد نبیمحمد شفیق32
1381فرهادعبدالحمد32
157432
117932
0609محی الدینمحمد امیر32
660930
1012عبدالوارثعبدالقسیم30
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی30
502030
1176میلادعبدالمتین30
3580هدیهعبدالعلی30
2209مهرانعبدالوکیل30
5169بهادرمحمد هارون30
3449احمد شاهغلام محمد 30
4577محمد اسماعیلنافع الدین30
0001نیک محمد میر محمد 30
1023محمد شریفخان علی30
644330
903630
6633ولی اللهنور آغا30
5611فیصلعبدالبصیر30
5300مریممحمد عظم30
0126عایشهسید اقبال30
0435میوندعبدالغفار30
1534عبدالسبحانعبدالفاروق30
1539احمد یوسفعبدالحکیم30
1345محمد معصومابن امین30
4457مینامقصود28
0139عمرانغلام علی28
6726سالممحمد آصف28
1614قربانعلی احمد 28
3451شبیرحسینایرج میر28
1961احمد رشادمحمد شفیق28
028928
6090خرماهکامل بیک28
4520الهاممحمد یعقوب28
5782الیاسمحمد اکرام28
675228
6055محمد حامدولی جان28
0894نوابعبدالغفار28
5321بلالمحمد صدیق28
2131ادریسمحمد هارون28
1254محسنحفیظ الله28
5114شریفهعبدالمحمد 28
0173مریمغلام مصطفی28
1355احمد سیرعبدالبصیر28
1466احمد مختارشیر آقا28
1380رامشجان داد28
1764سهرابمحمد منصور26
5989صفت اللهعبدالخالق26
2612سمیع اللهعطا محمد 26
6836حبیب اللهبسم الله26
2133منصورشاه مقصود26
3584لیمهمسیح الله26
0076شکیباخان علی26
3769عبدالمنیرعبدالستار26
807226
6263اقبالامیر محمد 26
4571آرینشیر علم26
6053آسیهمیر حسین26
830726
6268مطیح اللهروح الله26
3698عابدهعبدالرحمن26
2152علی احمدعبدالودود26
0501جوادمولا داد26
1308غلام فیصلشمس الرحمن24
2367خلیل احمد علی احمد 24
4230اسعماعیلمحمد حسن24
4238سید سیرسید شیرجان24
6074فریدوناحمد بیک24
0073شکریهعبدالعزیز24
3931احمد عزت اللهعبدالشکور24
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق24
1240بهشتهعبدالرحمن24
624224
217824
4526ادریسزمری24
5175فردینشیر محمد 24
6066هدایت اللهآیت الله24
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن24
5638عمر ناصرنور الله24
5340ثنا رفیع الله24
501224
4165منصورمحمد اسماعیل24
202224
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه24
220424
1628ظفرگوهر خان24
1560نویدمحمد عباس24
5366خیر الدینخان محمد 22
4467عبدالمجیبعبدالحمید22
6548سید قمرسید حبیب22
826322
1349سعادت اللهشمس الله22
1415بشرا مهنازمحمد ولی22
0490سروشمحمد سلیم22
1433پیمانمحمد الف22
0365سید احمدسید داود22
070222
0349محمد صدیقمحمد فرید22
4537سید امان اللهسید کبیر20
8023ذوالفقارسید فقیر20
4546رحمت اللهیار محمد20
2933فریبامحمد اسحاق20
4850رویاسید نجیب الله20
3514غلام قادرعوض20
1596صحراحبیب الله20
077720
1795صادق محمدخواجه دین محمد20
1153مصباح الدینمحمد غوث20
2874مهریهمحمد عمر18
1122غلام مرتضیرحیم داد18
409618
0955احمد فیصلسردار محمد 18
099518
6046مصطفینور آغا18
3789ذکراللهمحمد رسول18
999918
4175حامدنعمت الله18
4172احمد سیرشیر نظر18
5393محمد میلاداکرام الدین18
5285سیماشاه ولی18
117718
0312وارثنجیب الله18
3653نصرت احمد جاوید16
1175زرغونهآقا ضیا16
1868حشمت اللهعزت الله16
5326روح اللهالله محمد 16
778616
726314
1372محفوظ اللهولی الله14
5567عبداللهعبدالخلیل12
4180احمد مهدیاحمد ذکریا12
009912

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
21
32
44
51
63
74
82
91
103
113
122
134
143
153
161
172
184
192
204
213
221
233
242
254
261
274
283
294
303
311
322
333
344
351
362
373
381
394
401
412
423
434
441
452
463
474
482
494
503