نتایج امتحان پشتو صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان پشتو صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
6720فردیناحمد علی98
1463لیمهشاه محمود98
043698
2027زهرامحمد حسین98
0769مروهبزرگ96
4673لیدادین محمد 96
1164منیژهنعمت الله96
1704ثنامحمد عاصم96
4843سوسنذبیح الله96
7573عبدالواحد هدایت الله96
6968زهرهمحمد یاسین96
7785ریحانهمحمد سلیم96
2795فیصلعبدالرحمن96
6552عثمانمحمد قیس96
6665تمیمنصیر احمد 96
2162سلمهاحمد ضیا96
2787رخسارجمعه گل96
1720مجیب اللهنجیب الله96
0745مریمپوپل96
0412زلیخااحمد جاوید96
1969صمیممحمد اکبر96
591294
7568خجستهعبدالحکیم94
4924سحرگل احمد 94
8176شایستهنعمان94
1163هاجرهعبدالغفور94
853794
2810شفیع اللهمحمد یاسین94
7004محمد هارونعبدالهادی94
7003احمد شکیبمحمد قاسم94
0536آرمانامان الله94
268094
6619محمد مزملمحمد داود 94
7424نصرت اللهاحمد جاوید94
0817شیر حبیبامیر محمد 94
1479بشیر احمدمحمد اشرف94
8358محب اللهمحمد داود94
1126بهشتهسید محمد شاه94
8387تبسممحمد اشرف94
7168سجیهشیرزاد94
1624زیبانجیب الله94
2313هیلهمحمد اکبر94
1827شاهدالدینشمس الدین94
0049عشوهغلام مجتبی94
2293ظریفغلام سخی92
3957رخسارخواجه اکرام92
8243نداعطا الله92
8181بهارهاحمد الله92
5093مریمسید جمال92
279892
0998صدیق اللهحبیب الله92
7356فریدونمحمد اجمل92
6491احمد فرشیدمحمد حسین92
7572شاه آغاعبدالقادر92
5647روح اللهحاجی نعمت الله92
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن92
5133سید اقبالسید فرید92
012592
7435ابوبکرمحمد اشرف92
6489برکت اللهنصر الله92
2785محمد شیرزیگل نبی92
7458میوندمحب الله92
1082احمد زبیرگل آقا92
2442قربان علیخان علی92
7783عبدالناصرعبدالقادر92
6858زرلشتشاه محمد 92
6776مرحبامحمد عظیم92
6777مریمعبدالفهیم92
6661سلواکریم الله92
7809فاطمهزین الدین92
6541مروهرحمت گل92
6542شملهرحمت گل92
6540سحارهسید حسین92
3136آرینمحمد حفیظ92
6646سمیهاحمد ضیا92
1718فرحنازخالد92
2314مهرانعبدالمحفوظ92
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور92
0096الیاسمحمد شیرین92
8056کرشمهحبیب الرحمن90
6251سما صدیقیمحمد حشم90
5642کاییناتمطیع الله90
7814ذکیهمحمد یوسف90
2983حکمت اللهعبدالقدوس90
1841شمس اللهالفت الله90
138490
7355عبدالوارثعبدالقدوس90
4731محمد سلیممحمد جان90
4831سوسنغلام محی الدین90
4181سهرابپاینده محمد 90
3506محمد صادقسیف الدین90
1464لیمهفیض محمد 90
7649احمد طاهانذیر90
6554شکیبسید حسن90
7269شایقشیر محمد 90
7268محمد منصوراحمد شاه90
7012رنوسمحمد مرزا90
6462طیبهمحمد داود90
6854اهداغلام محمد 90
1462مرسلسید عبدالقیوم90
0701مجتبی خانعبدالمحمد90
0102شبیر احمدحاجی ملتان90
1658خالدعلی گل90
2054احمد شگیباحمد الدین90
3165سپاسمنوچهر88
3659مسکاغلام رسول88
7858حسناامام یار88
7843منیژه حبیب الله88
6825سمیهمحمد رسول88
3406سیاه مویعبدالرب88
6944فاطمه الزهرانور محمد 88
7802هلنعتیق الله88
7842فرشتهحبیب الله88
2676میرویسمحفوظ الله88
6005محمد مهدیامیر محمد 88
4538ارمانعزیز الله88
5490انعامحفیظ الله88
6094عبیداللهاحمد قاسم88
6218محمد رامینمحمد امان88
8177خاطمهشیر هادی88
7040عباداللهمحمد نادر88
1855مرتضیجمشید88
318388
6549محمد توابتاج محمد 88
6683جوادمحمد انور88
6965مدینهسیلانی88
8035تهمینهعاشق الله88
6897سارهسید وزیر88
7920سحرعبدالسعید88
5875حمیراطاهر محمد 88
8036مریمعبدالله88
1815طیبهبهاوالدین88
7877مرسلعبدالنذیر88
1563دیانارمضان علی88
1564مریمتیمورشاه88
1625خاتمهاحمدالدین88
6248ستارهسید بلال88
3735خدیجهنور محمد 88
0982رخسارمحمد عالم88
0472عبدالنصرتعبدالعلیم88
1717مدیحهضیا الله88
2057شگیباافغانشاه88
7682محمد نجیبمحمد عارف86
7188معصومهشمس الاحمد 86
7532سومناحمد شاه86
6336هادیهعبدالودود86
7339مرسلاسد الله86
7451عمر مختار عبدالقادر86
6770عباد اللهشفیع الله86
5554محمد ذاکرشاه لالا86
4028مدثرحشمت الله86
7617کرزیگل آغا86
4573درخشاناسد الله86
4464مسیح اللهناصر احمد 86
8268احمد مومنبهرام الدین86
1858مصطفیجمشید86
6221عبدالمبینعبدالجلیل86
124686
764486
663786
1173طارقحکیم خان86
7806یاسرعبدالطیف86
068486
5137صدیقهمحمد جان86
449886
1403مختارغلام فاروق86
7387احمد بلالوحید الله86
3825میرویسمحمد ایاز86
1758احمد عمرانبهاوالدین86
2483محمد سجادمحمد فرید86
3381امان اللهامام داد86
8008انصاراحمد نور محمد 86
6853سارامحمد ظریف86
7246تمناعبدالعظم86
5454فایزهعبدالفتاح86
7095سحرعبدالوحید86
4608نرگس سرادر حسین86
0867حماسهمحمد طاهر86
0693فروزانمحمد کریم86
8025زهراسید عالم86
7911رنگینهدین محمد 86
034186
0692فریالمجیب الرحمن86
2241رابعهمحمد ظاهر86
2145مریم نورآغا86
2129بهشتهحیات الله86
1711محمد وسیممحمد ابراهیم86
0828الههعبدالحکیم86
1959صدفعصمت الله86
6927فرحتسید فیض الله84
8004حظیفهعلم گل84
5743فریباخدا داد84
4877زحلمحمد ابراهیم84
7859ستارهشاه بیک84
4876نورین زینتعبدالقدیر84
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن84
6524مسیح اللهسید احمد 84
6307عصمت اللهعبدالرحمن84
5625شاکر خانخان محمد 84
6470ذبیح اللهعبدالرحمن84
7681حبیب اللهعبدالستار84
8299صفادل آغا84
1491مژدهمحمد عارف84
6448احمد ابراهیمشیر حسین84
3197مصطفیحسیب الله84
7378عرفانبسم الله84
6732محمد غنیزمری84
2857سمیر احمد محمد نسیم84
6855احمد جواداحمد شاه84
2183جمال الدینعبدالکریم84
6346مبشرفدا محمد 84
7247رایفهعبدالعظم84
7850مروهلعل محمد 84
7781هدیهمیر جمال الدین84
207384
134084
0868ماه رخسید امیر84
6324بینظیرعبدالمجید84
7671عبدالحفیظعبدالرقیب82
4757سمیر آغامحمد شاه آغا82
6233فردوسعبدالطیف82
6297مقدسههمایون82
7055برهان الدینمعراج الدین82
6765نصرت اللهمحمد رضا82
6562حبیب اللهفضل من الله82
6857عبدالرحیمعبدالکریم82
6635شمس علیمحمد عوض82
6227محمد وارثعبدالودود82
1169زحلسید حمید الله82
3278ثناجمال الدین82
7767یوسفمحمد آصف82
5936سید عظمسید حسن82
7844حسینهفیروز احمد 82
553782
6529محمد ولیدمحمد وحید82
334782
6488ادریسحیات خان82
7085احمد شعیبعبدالوکیل82
1234فرهادسید آقا82
6389مشعلنثاراحمد 82
6677فیاض الدینمهراب الدین82
7169حدیث احمد نور الدین82
6230شعیبعبدالرحیم82
6728انعام اللهآقا محمد 82
8186رمضاننیسم82
7022واحدعبدالوحید82
7898سحرنجیب الله82
6778نرگسعبدالمقیم82
8165نیلوفرمحمد شریف82
1939نرگسخواجه حکمت82
6707قدسیهعبدالفتاح82
6978حسناعبدالحبیب82
6872فرخندهصمیم الدین82
6866سوریاعبدالمقصود82
5678بهارهبهاوالدین82
6516یلداسیف الدین82
4268نادیهعبدالواحد82
1002یلداعبدالرازق82
6518شبانهصبر الله82
1833وحیداللهعبدالروف82
2053عبدالربعبدالواسع82
1848حاجت اللهلطف الله82
6640سید علی سجادسید میر آغا80
535280
6156سعدیهمحمد سخی80
6102معصومهنور آغا80
6764احمد سلیماحمد ضیا80
6856احمد مرتضیعبدالواحد80
5618احمد ویساحمد فرید80
4867دیدارعاشور بیک80
6306نثار احمد عبدالله80
6636احمد شاهنور محمد 80
7508محمد ناصرسید محمد 80
621680
334280
5401عبدالمومنعلی محمد 80
7893مبشر احمد محمد ناصر80
6690هلنمحمد نعیم80
7333محمد معیدمحمد فرید80
6476حارث ابوبکرنجیب الله80
6735عزیز اللهلعل محمد80
2743مرتضیپاینده محمد 80
6164مبشرمحفوظ شاه80
7629محمد میهنمحمد شاکر80
2181نورالهداعبدالکریم80
6576عبدالوهابعبدالفتاح80
7326سلیمانعبدالرسول80
8030احمد فردوساحمد فایق80
8163فرحنازمحمد شریف80
6859اسمامحمد محبوب80
5435نیلابسید عظیم80
6920زحلشاه ولی80
6970مریم شیرزادمحمد زبیر80
6975طیبهمحمد انیس80
2008اسما سعیدهغلام صادق80
6416خدیجهمحمد حسین80
6485وارثهیاسین80
6517ناروننعمت الله80
3432سارهعبیدالله80
5641هیلهعبدالقیوم80
1834عید محمد عبدالغفور80
1734محمد عمرعبدالفرید80
2051داریوشمحمد ضمیر80
1883سید عبدالرحمنسید هاشم80
1690احمد فیاضفضل محمد80
6300سید سجادسید شاه حسین78
4679رحمان الدینویس الدین78
5997توفیق اللهسید امیر78
7653احمد قسیمعوض گل78
4854احمد سجادمحمد عارف78
7810حسیب اللهمحمد نسیم78
6869حکمت اللهمحمد سالم78
020278
7202محمد الیاسغلام علی78
6232فردینمحمد فاروق78
6729جعفرکریم داد78
6415محمدساحلمحمد شریف78
5394محمد امیرکرام الدین78
6574احمد بلالمحمد اسلم78
841778
7065احمد سیرمحمد نبی78
2182عبدالحلیمعبدالکریم78
7734ارسلانجمشید78
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد78
6924مجتبیغلام غوث78
7694فردینغلام محمد 78
8031ضیاالدینغوث الدین78
0398محمد الهامغلام بهاوالدین78
0699احمد یاسرنجیب الله78
6367احمد ماهرمحمد رسول78
8162یاسمنخمار الدین78
7921مرسلخلیل الله78
7129صدیقه کلیم الله78
8164مرسلرشید الدین78
8218زهرهنظام الدین78
4369سونمغلام فاروق78
6308نیلابعبدالواحد78
8049شکیبافدا محمد78
7698بهارعبدالصبور78
6323یلدا احمد ظاهر78
7591حمیرامحمد اسحاق78
7098زلیخامحمد نجیب78
0130سودابهمحمد یاسین78
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن78
0968محب اللهعبدالحیات78
1582افسانهخواجه شریف78
1530بهشتهعبدالمحمد78
0371شبنماکرام الدین78
2140یوسفمیرویس78
1721عباد اللهراز محمد78
7493اقبال احمد گل آقا76
0287لیداایمل76
7820نیلوفرنظر محمد 76
6648آریانامحمد اضغر76
6649سمیرامحمد سمیع76
6647سوسنمحمد اضغر76
6299مریممحمد حامد76
834376
6626احمد خالداحمد وحید76
653476
1801شهرامحاجی شاپور76
8280سید موسیسید اورنگ زیب76
4588ارشادعزیز الله76
2835سلیمانمسجدی76
4310محمد ادریسمعراج الدین76
6429احمد فرهاداحمد فواد76
6463سکندرعتیق الله76
3186مریمعبدالفهیم76
054176
7808شاهینشیر افضل76
7398محمد عابدمحمد حامد76
6269شبیر احمد نیک محمد 76
7093بهراممحمد نادر76
6372ادریسعبید الله76
5442محمد عمرانعبدالاحد76
6338منصوررحمت گل76
0839روحید اللهنور الله76
6436احمد نعیم الله76
3361احمد ضیاغلام ممتاز76
6998نوریهمحمد عظیم76
6964مسلمهسیلانی76
3935نرگسخلیل الرحمن76
4798ریحانههدایت الله76
6809فاطمهمحمد اکبر76
6769سدیهمحمد رضا76
6452خدیجهنور محمد 76
192776
0451ویس الدینغلام حیدر76
2026رحیمهعبدالله76
2055سمیهحیات الله76
1700پرویزمحمد داود76
0410بهشتهمحمد شریف76
1900بهارهمحمد صابر76
2451عبداللهصبغت الله74
8246زینبسیف الله74
0892صفورامحمد امین74
7027ضیاوالحقپیوند74
7384شیرازمحمد ظاهر74
4437فیاضمهراب الدین74
7104محمد رفیعمحمد شفیع74
6373رحیم اللهنور الله74
6474قیام الدیننور الدین74
7613محمد نعمانمحمد یوسف74
0476احمد اللهعنایت الله 74
6785میلادآقا جان74
6408عبدالواحدمحمد سعید74
6844عظمت اللهخواجه آقا74
5202هاجرهعبید الله74
4628خماربشیر الدین74
8183شبنمفدا محمد 74
8121نازی رحمت الله74
6808مرسلجمال الدین74
2625شکریهشاه محمود74
1323عبدالرحماننظیر احمد74
1527رخسارولی محمد74
0444مریممحمد ظریف74
1937الحهغلام جان74
1762نبیلامحمد صابر74
7025زهرهاکرام الدین72
4864دیباغلام سخی72
7589آمنهمحمد صابر72
6570ابرارالحقفضل الحق72
7709محمد نویدمحمد فرید72
7755حسام الدینعبدالحکیم72
7801محمد ادریسمحمد یونس72
7002نجیمامین الله72
6943سید الهامسید عمر72
8037سمیراشاه آغا72
7894قیسعنایت الله72
7461مدثرعبدالغفار72
1496عبدالتوابغلام صدیق72
8361بهمننور احمد 72
8215حمید محمد مایل72
3100محمد شریفمحمد عارف72
3498مدینهمحمد یوسف72
6405شازیهمحب الله72
7131هدیهعبدالرحمن72
7174ژیلامحمد ناصر72
5421محبهحبیب الله72
0564ناهیدمحمد قوی72
0869فوزیهنور علی72
2551معصومهشاه محمود72
2299نرگسعبدالواسع72
6406مدیحهمحب الله72
1429فرنگیسسلیمان72
1861نظیفهغلام حیدر72
0316عبدالستارمحمد داود72
1373بخت زمینعبدالحیات72
1699بلالمحمد داود72
2056نگینهعبدالستار72
1644منصورشاهقمبرشاه72
2286حمزهشفیق الله72
2436فرحتحلیم خان72
6744صدف غلام مصطفی70
5271رعنامحمد انور70
7566نبیهنظام الدین70
7927سونیاعبدالولید70
7152هاجرهسید نبیل الله70
6936احمد فیصلحبیب الرحمن70
6823شریفشیر محمد 70
2820فردینمحمد عارف70
4803فرزادسردارالدین70
3152احمد عاصمنورالله70
4830غنضفرمحمد سرور70
5462ذکی اللهوزیر محمد 70
525170
7344قدریهاحمد طارق70
6948هدیهمحمد نذیر70
7136عقبهمحمد اسحاق70
7895عمرانعنایت الله70
5925مصطفیمحمد ناصر70
7848احمد فاضلالف خان70
6716نجیب اللهامان الله70
7285روماننجیب الله70
448070
0312محمد سجادعبدالبصیر70
6817حبیبمحمد داد70
6849محمد مهدیاحمد الله70
867470
6584لیلامحمد زید70
7816فاطمه ذبیح الله70
6241اسراجاوید70
7612مصعودهعبدالمقصود70
7807مریمعلام الدین70
1385زهرهعبدالستار70
7177شبنممحمد الیاس70
2060بهشتهعبدالمالک70
2044روملعزیزالله70
1760احمد یوسفاحمد جاوید70
2025ساراغلام فاروق70
0121مسعودفیض محمد70
7495مجیبجاوید68
5571روید فرید احمد68
8050حسنااحمد سعید68
6743ناجیهمحمد شریف 68
851868
7638صدف شیر الله68
1303آرزوسید میران68
477368
7043احمد جمشیدمحمد نعیم68
4829خان محمد حسین بخش68
8216قیس احمد نادر محمد 68
7673سعیدهمحمد 68
7677نادیهعبدالصالح68
7665محمد ابراهیمحمید الله68
6782عروهمحمد اسحاق68
7411فردینفدا میر68
179568
4146جوادعبدالقهار68
6803احمد فرهادشیر پادشاه68
7147مشعل احمد علی محمد 68
7162جمال الدینحسام الدین68
7696هارونتاج محمد68
7867احمد ولیغرزی68
5504مزملمحمد داود68
8220شکریهمحمد نذیر68
410868
7596سحرگلاب الدین68
6309شیمااسدالله68
7697مریمعبدالرحمن68
6310سونیتابصیر الدین68
1878حسنیهعبدالرشید68
1800مرواریدخدایداد68
2240پاکیزهلطف الدین68
1948بی بی صایمهعبدالوحید68
4022گلثوممایل آغا66
8051زینبمحمد یعقوب66
7615رویانجیب الله66
6414وجیهغازی جان66
6468مدینهغلام رازق66
2580مطهرهعبدالوکیل66
8360مونسهمحمد نسیم66
7928محمد موسیمحمد آغا66
7716محمد یونسحاجی خیر الدین66
4802اجملسردار الدین66
6332ساحلمحمد ایمل66
7223نجیبمحمد نور66
7092محب اللهعتیق الله66
2690سومانصیر احمد 66
7737غلام صفدرنظر خدا66
6876محمد ندیممحمد نعیم66
7412عبدالرحمنعبدالمنان66
497466
207566
0340عبیداللهمحمد اسماعیل66
6898عبدالواحدعبدالمبین66
3343محمد ایوبمحمد معصوم66
6899محمد جلیلمحمد نذیر66
5305محمد ساحلمیرویس66
2735نقیب محمد شیر محمد 66
466366
001066
7228مزملعبدالصبور66
2828روح اللهتاج محمد66
1806عبدالمبینعبدالجبار66
7840عبدلاحدمحمد عزیز66
7790شکیلاعبدالودود66
546066
3736شکریهرحمت الله66
1392ولولهعبدالعلی66
5021آرزواحمد ذکی66
3737کرشمهنور آقا66
0866لیمهمحمد فاروق66
8375خاطرهخان آقا66
1706احمد زیمحمد مختار66
0901مرتضیعبدالشکور66
1904سهیلعبدالخلیل66
0492ذکریاعبدالحق66
2141حارثعلاوالدین66
7261حامد پادشاه64
8402پروانهحاجی عبدالخالق64
6539ذکیهمحمد یاسین64
7513مدینهمحمد ابراهیم64
4690سمیهعبدالبشیر64
7740ساراعتیق الله64
8182حنیفهسلطان محمد 64
8171رعنامحمد سلیم64
590664
7314فرزادبهمن علی64
7799محمد عمرعبدالقیوم64
6951سلماگل الرحمن64
8262مبارزمحمد اسلم64
6709بهرام الدینمیا گل64
6818الیاسامان الله64
2843حیات اللهسید مرزا64
7538احمد شادابمحمد ظاهر64
5648احمد کیهانمحمد خان64
8263وارثمیر سعدالدین64
131164
5531مدثر احمد احمد نعیم64
595964
7618محمد عمرغلام شاه64
1835ذکریاباز محمد 64
6909محمد اسحاقمحمد یوسف64
7221فیصلمحمد اکرم64
8189ذبیح اللهامیر محمد 64
6788سید امین شاهسید نازک میر64
2890بنفشهحیات الله64
7176بصیرهرحمان الدین64
6240مرسلحفیظ الله64
6840خجستهعبدالقهار64
6839مریمعبدالقهار64
1386زحلعبدالستار64
2095ناییلهقطب الدین64
2264محمد هارونمیر افضل64
0534مژگانعبدالقدوس64
2210زهراعتیق الله64
1949بی بی طیبهعبدالواحد64
2324سمیهعبدالحسین64
2337کریمهعبدالرازق64
0602فرشیدمحمد قاسم64
899962
8373مرجانحاجی حمید الله62
4789علی رضاعبدالله62
147862
7728محمد سعیدمیر احمد 62
5502احمد نویدعبدالواحد62
8048شکریهعبید الله62
7837احمد ولیامام الدین62
850062
5496سردار ولیعبدالخالق62
4945فضل امینرحمت ولی62
6390حسام الدینقلم الدین62
6247الهامعبدالهادی62
571762
7841عباداللهوحید عبدالله62
8393فردوسعبدالناصر62
6410سید علی جوادسید حسن رضا62
8433احمد یحییاحمد ضیا62
3096احمد مزیدعبدالصابر62
7239عمیربشیر احمد62
4629ساغربشیر الدین62
2370عمران اللهرحیم الله62
1964بینظیزمحمد سالک62
1990محمد صابرمحمد اقبال62
1970سعیداللهرحمن الله62
0540بنفشهاکرام الدین62
0105فوزیهغلام حیدر62
2128عبدالباسطسید مبشر62
7101احمد شعیبعبدالواحد60
7100زبید اللهعبدالکبیر60
7836زحل محمد اجمل60
7475رومیلاسید اکبر60
7081سید الهامسید نعیم60
6349محب اللهفضل اکبر60
6645حامدعبدالوهاب60
276660
4743رامینعبدالوهاب60
3367طیبهعبدالملک60
7515سلماعبدالکبیر60
6904محمد الهاممحمد صابر60
757960
334060
7864عبدالوهابقطب الدین60
560760
6522محمد سمیرمحمد لعل60
8388اتلمیر داد60
0716روحیدخلیل الرحمن60
5464عظیم اللهالماس60
8228صفت اللهسیدا جان60
6335زین اللهبهرام شاه60
6717یونسشیر احمد 60
6805تمیم احمد فضل محمد 60
8440علیمحمد طاهر60
1775وجیهخوانین60
262860
029460
2318روح اللهعبدالمجید60
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن60
1728خالدعبدالحمید60
1958احمد ضیآعجب گل60
6895بینظیرمحمد انور58
7102عبید اللهعبدالکبیر58
7103سید شاکرسید مقتدا58
6412مریممحمد نسیم58
6758الههعبدالوحید58
7396عبدالنذیرعبدالرشید58
6916ثنا اللهمحمد حشم58
6565صمیممحمد ظریف58
6627شمس العارفینحفیظ الله58
7149بهزادذبیح الله58
6497شهیرعزیز احمد 58
6993زید احمد عبدالبشیر58
7444مروهعزیز الله58
7133سلیمهمحمد 58
7354عبدالقهارعبدالقدیر58
7422ساحلنصیر احمد 58
6255صفی اللهمحمد بای58
6630من اللهلعل محمد 58
4848محمد یاسرمحمد وحید58
4133نورالرحمننور احمد 58
6514محمدولی محمد 58
4718مژگاناحمد الله58
096658
1975حسیب اللهگل جان58
0355احمد فیصلمحمد طارق58
0881عبدالوارثغلام سرور58
2245بهارهمحمد حامد56
7523بشیر احمد نصیر احمد 56
4827حمد اللهسید محمد 56
7154سلیمانمیرداد56
1317محمد الیاسمحمد هاشم56
796156
6896زهرامحمد شریف56
7395مصطفیمحمد آغا56
6121عاشق اللهنجیب الله56
6681احمد طیبداد الله56
6556فردوسحضرت نور56
7153محمد پیامروح الله56
3019شهلانورالدین56
1535ذبیح اللهغلام سرور56
6498فیصلفیاض احمد 56
851056
4289حیات الله محمد نادر56
6417سید ذاکر شاهآقا سعید56
203156
6327شکیبعبدالباری56
6326فرزادعبدالطیف56
7639سید رشادسید قند آغا56
7009عبدالوسیمعبدالهاشم56
8227سمینهعبدالبصیر56
2297مهرباننورعلی خان56
243756
0829حسنیهممتاز56
0635رشادامیر گل56
1708مصطفیمحمد امین56
2207محمد کامرانشیرالرحمن56
2422طوبانزیر احمد56
6772احسان اللهمرزا رسول54
8296محمد یاسینبریالی54
6629زهراءمحمد حلیم54
7051یاسرسمیع الله54
7839حسیب اللهعطا الله54
0600سید اسماعیلسید مصطفی54
4364محمد عادلمحمد علی54
7749رامشرحمت الله54
642354
7890سجیهمحمد میر54
485554
6439شریف اللهعزیز الله54
6832نیک محمد فیض محمد 54
6664ادریسامام داد54
350954
642054
4029برهانممتاز54
7787احمد فیصلغلام احمد 54
6225پاینده کریم داد54
8446احمد یوشفنثار احمد 54
7263محمد میلادعبدالطیف54
7232حشمت اللهحیات خان54
6572نصرت اللهشمس آقا54
6669عزیز اللهاسدالله54
108554
0363سایمهمحمد نعیم54
7076پروانهمحمد هاشم54
719254
1754محمد عثمانعبدالفتاح54
1885عبداللهعبدالفهیم54
1806بهرامذبیع الله54
2024نگینهغلام فاروق54
2168حجت اللهاحسان الله54
1805انعاممحمد نعیم54
2244محمد فیاضمحمد بشیر54
848352
7225میر علینور علی52
6483محمد عمربریالی52
7072نعمت اللهسخی محمد 52
6675تهمینهنصر الله52
7533زحل غلام فاروق52
7585بسیمهفیض علی52
2667غلام مجتبیمولا داد52
840352
2668قیسعبدالقیوم52
6566ذبیح اللهمحمد ظریف52
6880امید شیر خان52
6713احمد مجید خان52
7059اقبال شمسسید غوث الدین52
6742عرفان اللهمطیع الله52
6446محمد میلادعبدالحمید52
2211عباس الدینعین الدین52
6472عبدالتمیمعبدالستار52
665852
0298الطاف حسینغیاث الدین52
3989عبیداللهنعمت الله52
6775لیزاضیالحق52
5443محمد سلیمانعبدالاحد52
098952
7863عباسشهباز خان52
5913نیلابوحید الله52
2009محمد ناصرراز محمد52
083052
1052شعیبعلی محمد52
1485عبدالرحمننوخان52
1765حامد خلیل الله52
1921حشمت اللهزمری52
7365عبدالهادیزلمی50
6374محمد هارونصابر50
7525سید مجتبیسید عبدالروف50
7273عبدالراشدعبدالرشید50
6578محمد شکیبوحید الله50
7111روح اللهرحیم الله50
7434سمیهعبدالوحید50
809350
7489منظور فیض محمد 50
7581محمد تمیمعبدالرحمن50
7030شادابنظام الملک50
4694ایملامیر جان50
6953بسم اللهزمری50
851550
7520احمد بلالمحمد کاشف50
7163احمد مختارمسکین50
2852احمد شبیرمحمد یونس50
6625عادلمعشوق50
7777ذبیح الله عبدالغفور50
7170رحمت اللهمعصوم علی50
6267نور اللهسیف الله50
7342محمد امیدمحمد جان50
609650
5565لیزاعبدالرازق50
1750مجتبیلعل میر50
2142احمد بلالعبدالمتین50
7524احمد حاجی رسول48
6697تهمینهغلام فاروق48
3423همیشهمحمد خالد48
317248
6328میرویسویس الدین48
7815عبدالحمیدعبدالقیوم48
7276فیض اللهمحمد سلیم48
2850مرید احمدفرید احمد 48
6710ویدانثاراحمد 48
7108شیلامیر آقا48
1576ثناسید احمد فرید48
7847حمیدهمحمد صابر48
7648محمد ادریسعنایت الله48
601248
7019محب اللهصفی الله48
6477عبدالوهابعبدالطیف48
0118محمد رحیم عبدالکمال48
7338منصورسید گل48
0464محمد بابرمحمد ایمل48
6842حکمت اللهحیات الله48
850948
7602نور علینور احمد 48
7833اجملنورالله48
6409رامین احمد نعمت الله48
5397مروهغلام جان48
1715سهرابعبدالرزاق48
2045فیاضمحمد ظاهر48
2123سونیلاعبدالعظیم48
1821بنفشهمیان آقا48
6891محمد هاشممحمد عالم46
6798ارحم صادقنصر الله صادق46
7623ریاض الرحمنخلیل الرحمن46
6577حسیب اللهجان آقا46
8367مرسلمحمد همایون46
7693اجملخوانی46
0461عصمت اللهعبدالغیاث46
1807احمد طارقنصیر احمد46
7886خلیل الرحمنمیر آقا46
117646
473646
7222سید نور اللهسید حبیب الله46
5420فیصلسید فواد46
7000مزملمحمد بشیر46
4078بهزادگل محمد 46
7563هندیهمحمد امان46
5398ساراطره باز46
1853عبدالقهارعبدالقایم46
2317سهرابعبدالحق46
0377علی ساویزمحمد محجوب46
0756عبدالجبارعیدالجلیل46
2421نگینهفرید46
7601نظر محمد میرزا محمد 44
5452محمد میرویسمحمد طارق44
2984صبغت اللهعبدالقدوس44
6793امیر حسینفرهاد44
7122ادریسعطا الله44
8425سارهاحمد جمشید44
7026حمیراعبدالکریم44
256744
7088سید عیسیسید ذکریا44
7267معینمحمد شریف44
7097مجتبینجیب الله44
214744
6441میثمفقیر حسین44
7510ابراهیمحبیب خان44
5634فضل اللهغلام محمد 44
5896احمد شهیرشیر محمد 44
6586شهرامعبدالوهاب44
1106کوثرعبدالصمد44
210044
6561ساحلجانباز44
797144
5726محمد الیاسحاجی محمد اسماعیل44
6222خدا بخشکیامرز44
6224حسین علیفیض علی44
6731ادریسعبدالرازق44
6400الهاممحمد حفیظ44
6736احمد مریداحمد جاوید44
8270مطیع اللهروح الله44
7094فرامرزنصیراحمد44
6945نوریمانسرور44
4847غلام مرتضیامین الله44
5985عبدالمختاریوسف علی44
1387کوثرعوض علی44
787344
2021زمزمهدور محمد44
1993امان اللهمحمد انور44
1994ذکریاکریم الله44
4195ویس الدینفتاح الدین42
1260تابشعبدالمجید42
7481عمرنیک محمد 42
6893ریحانهحبیب الله42
7570زهرهعبدالظاهر42
7109فهیمحاجی فردین42
5400ذبیح اللهمنظور احمد 42
6783محمد بهرامغلام نقشبند42
7071احمد اقبالمحمد یار42
6940عبدالباسطعبدالله خان42
237042
7832محمد نعمانمحمد سلیمان42
7604محمد وسیممیر حمزه42
5119سجادفضل ا لحق42
8014احمد صهیبسیف الرحمن42
6592مجیب الرحمننقیب الله42
6568زحلمحمد طاهر42
2422یمامحمد مبین42
7253عنایت اللهمحمد عارف42
6999فردینعبدالروف42
6834عنایت اللهمحرم علی42
6830وسیممحمد سلیم42
860242
6802حشمت اللهعلی محمد42
847842
8180حوریهعبدالرسول42
6239اندیشهامان الله42
7454احمد فیصلعبدالبصیر40
8179ماجبینغلام رسول40
6996صدفاحمد وحید40
6887محمد اسحاقحیات الله40
6767راز محمد عبدالدیان40
3317احمد سدیساحمد ویس40
7287محمد وسیممحمد نسیم40
6682رحمت اللهمجنون40
7583احمد فرزادنور الرحمن40
7494عبدالمالکمحمد یعقوب40
6977الهامنصیر احمد 40
3666ظریف اللهنجیب الله40
6719مزملعبدالهادی40
6234صدام حسیناحمد 40
6828شجاع خواجه شفاءالدین40
7385روح اللهنور الله40
145440
242840
2155مریمغلام دستگیر40
065240
2072وسیماحمد الله40
1968شوکت اللهساج الدین40
1963رستممومن خان40
1023احمد سهیلمحمد صفا40
2431محمد بهرامعبدالحی40
1895حافظمحمد نعیم40
4155عزت اللهمحمد اسحاق38
8427ابراهیمجاوید38
852138
7037جمال الدینعطا38
6745محمد ناصرمحمد داود38
7584احمد فهیمنور الرحمن38
8057محمد امیدمحمد جاوید38
7370محمد واسععبدالوحید38
7410سمیع اللهمحمد نادر38
7334محمد پرویزعبدالرسول38
7116ذبیح اللهعبدالحبیب38
7834عبدالباعثنثار احمد 38
6684لطف اللهمحمد رفیع38
6724محمد اسودمحمد داود38
850438
034538
6922محمد مصطفیمحمود38
7831محمد الهاممحمد سلیمان38
732438
6402سید ادیبسید آقا38
3783دانشجان الدین38
6401سیدعمرانمیر عبدالصادیق38
7826شکیبسردار آغا38
6525مهرانسمیع الله38
2125خالدمحمد اسحاق38
1916محمد ناشرمحمد بشیر38
1986احمد زبیرلعل آقا38
6484محمد یوسفبریالی36
6245محمد عثمانجاوید الله36
6242سمیع اللهمحمد اسلم36
7516خالدمحمد اکبر36
6553ریحان اللهمحمد عاصم36
847136
7496فیروزظاهر شاه36
7184مصطفینجیب الله36
6994محمد متینغلام سخی36
7266عبدالصمدزلمی36
7506محب اللهنقیب الله36
8251سعدیهنور الله36
7105محمد ادریسعبدالمقیم36
7763محمد الیاسمحمد اقبال36
837436
8301موحدمحمد پناه36
6611پرویزمحمد یاسین36
507836
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق36
1705سید بلالسید محمد36
1101احمد فیصلعبدالعزیز36
2042سید وهابسید ابراهیم36
1692عبدالصمدمحمد آقا36
1757ناصرمحمد صابر36
6419حمیدشرافت34
6995محمد یوسفعبدالمتین34
6967احمد زبیراکرم شاه34
7849عبدالبصیرعبدالغنی34
100134
8046مرسلمحمد رسول34
7319سعدیهغلام عباس34
367134
847534
7710سید هاسمسید قاسم34
337134
850634
532234
828734
8264ادیبعبدالحمید34
8269حجت اللهعزت الله34
7758احمد ولیدشیراجان34
7564ستارهنبی34
579234
0175شیرزیگل الرحمن34
1956تمیمعبدالحبیب34
2271مصورمحمد مایل34
1884محمد خالدعبدالله34
0326احمد عمرانرحمت الله34
2514احمد مصورمحمد شاه32
7586نظا الدینامر الدین32
7142ذکریامحب الله32
7497محمد تمیمعارف خان32
6819محمد میلادمحمد سرور32
488232
5132عبدالمعروفعبدالواحد32
6388سیاوشمحمد صادق32
143632
6550فردینعبدالرازق32
7736نازیهبیردی32
7578صدفگلا جان32
7574طوباوزیر محمد 32
7743رویامحمد اعظیم32
7512سید زمانسید ابراهیم32
5153سلیمانوزیر احمد 32
7303الیاسشکر الله32
5270شبیرعبدالمجید32
6397محمد یوسفبرات علی32
447932
7490فردینشاه ولی32
6223امان حبیب الله32
6959حسیب اللهضیاالدین32
489332
7562منورهعبدالمعصوم32
1880احمد صمیمعصمت الله32
1642احمد ضیانورالرحمن32
1923محمد ادریسمحمد شریف32
2351محمد عمرعبدالکبیر32
8340احمد مسعوداحمد مرید30
7446محمد عثمانمحمد آصف30
7445مسیح اللهعبدالواسیع30
7409صمیممحمد نادر30
8406معراجمحمد شریف30
7678فیاضمحمد حسن اندرابی30
770330
645430
7453رامشذبیح الله30
7811خدابخشسخی بخش30
087330
852230
3955حسیب اللهمحمد امان30
6711فرحنازخان محمد 30
7087عزت اللهفضل خدا30
7616عشرتاحمد فریدون30
2794خالدعیدی محمد 30
192230
8423محمد آصفاکرام الدین30
1473لطیفهصیام الدین30
2086پروانهخالد نظر30
2339خوشمرادملک احمد30
2092محمد فهیممعصوم خان30
1995یونسمحمد انور30
7121عبدالاسد الله28
7535اجملهدایت الله28
6923فرشادنورالرحمن28
7746لطف اللهعبدالنبی28
7825پروانهعبدالحفیظ28
8175تمناحیدر خان28
8178فرشتهنجیب الله28
6673قیام الدینغلام حسن28
5056عبدالقویعبدالغیور28
4710احمد زبیدنثار احمد 28
8187سید اللهعبدالبصیر28
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین28
0383عتیق اللهعبد الله خان28
1879ربیع اللهعصمت الله28
1830صبورنثار احمد28
2400انوشهامین الله28
222128
2242فردینسید عالم28
8105فرشادفخرالدین26
7511سید نیک محمد سید احمد 26
6712سلماعبدالعزیز26
7727معراج الدینامانت الله26
5135مزملعزیز الله26
7487عبداللهحمید الله26
7571ربیع اللهنیک محمد 26
6605فدا محمد عبدالظاهر26
6243محمد فیصلمحمد ظریف26
244126
103026
1245سید مصطفیسید محمد 26
8432یاسرخواجه یاسر26
7854محمد سیرغلام سرور26
1325لیلیاحسام الدین26
0587ذبیع اللهنظام الدین26
2179یاسمیننورآقا26
7312محمد ادریسعبدالهادی24
6582راشدعبدالملک24
7488سمیع اللهعبدالحمید24
6340احمد ضیااحمد ذکی24
2312مفتاح الدینمحمد غوث24
1077عبدالمسعودعبدالصبور24
611422
6551شهرامعبدالودود22
834222
222222
032422
847222
2338عبداللهنصرالله22
1773مسعودمحمد یاسین22
6981سمیرروح الله20
846420
7600نثار احمد داد محمد 20
1944مصطفیجمال الدین20
7260ویس الدینشیر احمد18
6456مصطفیعبدالرحمن18
581018
7522شادابعبدالحنان16
525416
001214
7896امید عصمت الله14

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
14
24
34
42
52
63
74
84
91
104
112
124
132
141
153
163
173
183
191
204
212
224
233
243
251
264
271
282
291
303
313
324
333
342
352
363
373
384
393
401
413
422
432
442
452
462
474
483
493
502

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
14
23
34
41
54
61
74
81
94
101
113
123
134
142
152
163
174
181
193
202
214
221
232
244
251
261
273
283
292
304
313
322
333
344
353
362
371
384
391
401
414
422
434
441
451
464
471
484
493
504