نتایج امتحان عمومی پشتو، دری و جیولوجی دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی دری، پشتو و جیولوجی آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0627زعیمشیر احمد 100
0053الهام الدینامیر جان100
0009حماسهشیر محمد 100
0157شبنممحی الدین100
1132ثنامحمد حکیم100
2999ام البنینسخی داد100
0857فرحنازحکیم الله100
2784شبنممحمد شاه100
4418مرسل گل احمد 100
4447حامد عبدالخالق100
6101محمد حاشرمحمد کریم100
2373زحلعبدالصمد100
4017عادلهامیرجان100
1129نادیهصفی الله99
4470صدفبریالی99
0937مایدهمحمد رفیق99
5971محمد نویدمحمد شفیق99
1258عمرانغلام مصطفی99
4586عبدالنوابعبدالوهاب99
5683حسینامحمد اسماعیل99
2506ذاکرهمحمد صابر99
0653احمد اللهعبدالطیف99
0119مامونضیاالحق98
0247رامششیراب الدین98
0050محمد مدثرعبدالله98
6068فهیم اللهامیر خان98
2112سمسور الرحمنفدا محمد 98
1241میلادفقیر محمد 98
4422فاطمهمحمد صدیق98
0915زینبمحمد کریم98
1539فریدهعبدالرازق98
0877مریم نصیر احمد 98
5775نیلوفرمحم عثمان98
7171نهایشعبدالمحفوظ98
3170جلوهعبدالرحیم98
1603شملههدایت الله98
0644سمیهمحمد حسن98
0361عبدالباسطعبدالاحمد98
5586ادریس خانمحمد نظیم98
712698
2311مدثراللهبهرالدین98
3303میلادعبدالقیوم98
6165امین اللهنقیب الله98
0595پروانهعلم الدین98
4723فاطمهشاه ولی98
4498هنگامهحلیم جان98
1866مروهعبدالقیوم98
5630سوماذکر الله98
4540زرلشتحبیب الرحمن98
4630الهامعبدالجمیل98
5707محمد خلیلمحمد قاسم98
1322عمران اللهیار محمد 98
4576محمد الیاسغلام محمد98
999898
0611مریمفرید احمد98
2277نجیب اللهمحمد امین97
0040عبدالمختارعبدالمنان97
2083احمد طارقنقیب الله97
0392حسیناعبدالستار97
2550ډیوهمحمد حنیف97
1666خدیجهشمس الدین97
0540صفی اللهمحمد عوض97
1974روح القوامعبدالقهار97
5778محمد نجیممحمد حکیم97
3302محمدعبدالحق97
1689فاطمهمحمد رحیم97
0473صدفغلام سرور97
8319حوریهعبدالرزاق97
5682یاسمینمحمد شفیع97
1867بسیناعبدالقیوم97
1690مروهمحمد رحیم97
2908مریمعبدالقدیر97
5693شاهینمحمد جان97
335897
1537سید محفوظامیر حمزه97
5192راحیلهولی محمد97
0598زهرهنصیر احمد 97
1488مهریهمحمد اسحاق97
0028فاطمهاحمد وحید97
0869عبیدالرحمنخدا داد97
0631سهراببسم الله96
1525فیصلمحمد آصف96
846196
0341احمد نویدعبدالحبیب96
0062انوشمحمد نعیم96
6075حمید عظیم خان96
0183سمسورمحمد عارف96
649596
0310حکمت اللهخان محمد 96
0546محمد الهاممحمد شعیب96
3583صبنانعمت الله96
5633جمیلهعبدالمنان96
1825مینهفیض محمد96
5783کرشمهمحمد انور96
1035محمد راشدرحم الدین96
0399سید مصطفیسید اسماعیل96
1734رحمت اللهمحمد هارون96
0371جواد احمد فواد احمد 96
1311وصالمحمد فقیر96
5713الیاس نظر محمد 96
4559عبدالسلیمعبدالکریم96
2365جوادشهنواز96
5172ژولیکامحمد مقیم96
5765هدیهحبیب الرحمن96
6015میترانور احمد96
5171کریمهپیوند96
6008فریحهعبدالمحیط96
2346پروانهعبدالبشیر96
0474رخسارسید اسحاق96
5191انیسهولی محمد96
3354قدرت اللهمحمد نعیم96
5659احمد سیرغلام یحیی96
6206ننگیالیکابلی96
0806صدفداکتر سمیع96
5793نصیب اللهذبیح الله95
0335نثار احمد عبدالعزیز95
6065خنجراسلام الدین95
0028محمد اقبالفرید احمد 95
1868حشمت اللهعزت الله95
0401سید مرتضیسید اسماعیل95
1959محمد حسنمحمد وزیر95
0354ماهدشفیع الله95
0570هدیغلام فاروق95
0197زهرهمحمد هادی95
0146تهمینهعبدالواحد95
0093امان اللهمحمد خالد95
1957نعمت اللهحضرت ولی95
2234عبدالحقمحمد انور95
4636سید رسولغلام رسول95
5851نجیب اللهعبدالستار95
0680اجملنور احمد فهیم95
5592احمد صیاممحمد عمر95
5168زبیرگل جان95
5692شبانهعبدالرشید95
5914مدینهعبدالوهاب95
6031خورشیدارسلان95
5657سحرشاه ولی95
5671حفصهنثار احمد 95
6138حبیبههمایون95
2287رامینمعراج الدین95
5190میرویسولی محمد 95
0632میرویسمحمد یوسف94
2296مسیح اللهنجیب94
0158وحیداللهعبدالواحد94
0416عبدالمومنعبدالمبین94
6194حامدمحمد جان94
1270نوشادفیض محمد 94
0874محمد مصطفیعبدالولی94
0825فرشاداحمد گل94
4336شقایق حمید الله94
0674شیبانجم الدین94
2600غزلحسیب الله94
0226سهیلاسید محمد94
0649فتانهمظفرالدین94
5667فرحنازمحبوب الله94
2517محمد مبشرمحمد عمر94
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی94
5982محمد نوازالحقعبدالجبار94
1911شمس الرحمنعبدالمنان94
2149میونددلاور خان94
5016عبدالباریغلام رسول94
0307احمد زاهدنورعلی94
2073فرحتعبدالحبیب94
5999فرشتهخدا داد94
5364صدیقه عبدالحفیظ94
5252ماه منیرعزیزالرحمن94
4620بهشته محمد امین94
4324هجرانمحمد طاهر94
5689سعدیهلطف الرحمن94
0990شریفهدولت محمد 94
6003هدیهعبدالمنیر94
3216آمنهنور الدین94
5286عفتامیر جان94
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم94
3675برینعبدالحبیب94
0647گهرعبدالمبین94
0393سید یوسفسید حامد93
4750محمد عمرمحمد حلیم93
4448صبورحسیب الله93
2297اکرام اللهنجیب الله93
0386ذکی محمد عیسی93
5697سید حنظلهسید حشمت الله93
0843احمد خسرواحمد جان93
0677ایمانعلی مرزا93
4459فرزادمحمد عارف93
0445احمد شعیبمایل آغا93
2225سحرسید احمد 93
0263هدیهعبدالجبار93
6195مرسلاحمد شاه93
0364باصرهسید داوود93
3953ذکیهمحمد عیسی93
2599اسمافیروز الدین93
1070سارهعزیز احمد 93
6087ثناعبدالصادق93
0268ساجدهعبدالروف93
0149زرمینهصالح محمد 93
0231پروانهشفیع الله93
1735محمد حسیبمحمد نعیم93
1338سید عمرانسید محسن93
1214عبدالمصورعبدالمطلب93
0991احمد شاهمحمد ضمیر93
1688میوندعنایت الله93
4571آرینشیر علم93
2148نصیربصیر93
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ93
5173عبدالباسطعبدالولی93
0561حامدسید آور93
4937محمد ربیعحمد رفیع93
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم93
1088نگاهغلام محی الدین93
5955صدفرجب علی93
5766حسینامحمد مختار93
0410بنفشهحفیظ الله93
0150ابن امینمحمد آصف93
0721عبدالمتینعبدالحکیم92
4460عبدالحیعبدالقدیر92
2332یلدامحمد ظاهر92
1577نرگسنجیب الله92
0745تجلاحاجی لطف الله92
3779آمنهمحمد یاسین92
1744شبانهامین گل92
2443سمیهعبدالروف92
0551محمد شایقعطا محمد 92
1364احمد صفااحمد شاه92
1160علیممتاز92
4618الهامعبدالودود92
4927احمد رشادرحمت الله92
843192
0661احمد ذکیعبدالستار92
4192فرزادعبدالحلیم92
5300مریممحمد عظم92
5114شریفهعبدالمحمد 92
4468صدفعتیق الله92
5751حمیرامحمد عثمان92
0421مدینهامیر گل92
5975پریمابلال احمد 92
0034فهیمهمحمد محسن92
2797سجیهسید محمد92
4542مصدقذبیح الله92
2328احمد ظاهردر محمد 92
5001فیصلعیدی محمد 92
2116عبداللهنورالله92
1568فروزانعبدالله92
0097ادریسمحمد شیرین92
2680عبدالحیعبدالاحد91
4449منصورعظیم گل91
2097محمد تقینظر علی91
1571فردینخیر الدین91
0397نور جهانمحمد سلیمان91
4032سوسنمحمد هارون91
0913پریساغلام عباس91
2335شگوفهدل آرام91
2643زینبشیرعلی91
5595سیماعبدالحنان91
5987ادیبهمحمد زبیر91
0290نرگسمحمد رسول91
1536مایلمحمود91
1339سید طاهاسرور الدین91
5018بلال احمد محمد عثمان91
3748احمد سروشهدایت الله91
5850صدیق اللهذبیح الله91
1707مزملمحمد عباس91
4749نصرت اللهفرید91
2447سعادت اللهنجیب الله91
4752فاطمهشاه محمد 91
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد91
4692ظریفعبدالطیف91
5960مهراللهذکر الله91
0124اصیلامحمد اسحاق91
6836حبیب اللهبسم الله90
0237محمد زاهدمحمد یونس90
4328احمد عابدخدا داد90
1171ابراهیمرحیم داد90
0485احمد شکیبشیر پادشاه90
1146ویسجان الله90
1465حسنامحمد ظفر90
1621بی بی رحیمهنورالدین90
1343نیلوفرفواد90
0199مروهزین الله90
0309صنمنور آغا90
6197شبنمعبدالوحید90
3577حبیبهعبدالحمید90
4031فرحنازمحمد سلیم90
4801لینامحمد الله90
1767برشناسید آقا90
6199محمد عبادالرحمنامر الدین90
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن90
4478احمد محمد نعیم90
4574احمد روشانهمایون90
4771پریساعبدالرسول90
4583نرگسمحمد رفیع90
4207زرمینهغلام نبی90
3580هدیهعبدالعلی90
4451ساحلمحفوظ الله90
4719عبدالطیفشیر آقا90
0453عبداللهمحمد سلیم90
5347تبسممحمد همایون90
5660ابراهیممحمد داود90
0048ریحانهغلام مجتبی90
0125مرسیلامحمد اسحاق90
0047محمد الهامعبدالمعصوم90
4682عبدالرحمنعبدالخالق89
0006احمد شعیبمحمد طیب89
0007اسد احسانمحمد حامد89
0910مقدسعبدالرحمن89
1174نادیه آقا ضیا89
2334ژالهدل آرام89
2642شبنممحمد تقی89
2009نیلوفرشاه آقا89
2191شیبادل آغا89
0103سید الیاسعبدالرحیم89
0724عبدالجبارروکی89
3625نقیب احمدمحراب الدین89
5315حشمت اللهشیرین آغا89
4501حامدعبدالرازق89
3593زهرهشمس الحق89
6362اسمامحمد هاشم89
0201محمد عاطفمیر آقا89
3918احمد حامدعبدالحسین89
5253احمد اقبالمحمد عثمان89
5869نذیر احمد خان محمد 89
4423جوان شیراحمد جاوید89
4477نجیبهمحمد خواجه89
0296طلب الدینبهاوالدین89
0117جوهر محمدگران محمد89
1461احمد فیروزعبدالسمیع89
0443ضیاالحقمحاکم خان89
5245ملالیمحب الله88
2564احمد بلالمعین الدین88
1795عبدالسلیمعبدالحمید88
6021کبراعبدالواحد88
1095ستوریغلام شاه88
4252ستاره بریالی 88
0935حسناحاجی لطف الله88
6131باصرهعبدالحی88
0448اکرم اللهمحمد سرور88
6425یاسرعبدالرحیم88
1117بلالوحید الله88
3608محمد مرتضیاحمد الله88
0651شیراحمد گل الرحمن88
1919سلیمانعبدالطیف88
1100حمیدهنوروز88
3254بهارهولی احمد88
5899حسیبافریدون88
4429نیلا صباوحید الله88
6471متینعبدالواحد88
5988محمد وزیر احمد 88
0169بشار احمد سنت الله88
4503نجیب اللهرحمت الله88
0363فرشتهفرید احمد88
1657سنیهعنایت الله88
1407عمرهگلبدین88
0026محمد حامدتاج محمد 87
0822محمد سمیرمحمد آصف87
0830عمران اللهسردار احمد 87
4219حسیب اللههدایت الله87
6594میر حمزهمیر عزیز الله87
1350احمد مسعودفضل الرحمن87
0264احمد مبشرحشمت الله87
0433رفیع اللهمحمد نادر87
210087
0076شکیباخان علی87
100187
047787
1316صدفعبدالمحمد 87
0330حسناعبدالصمد87
0852هنگامهغلام حضرت87
6464هیلیمحمد طاهر87
847687
5213میر ادریسمیر محمد نعیم87
4570شریف اللهجاوید87
4590وجیه اللهعبدالله87
5151عیان بیکعزیز بیک87
2505بلالمحمد قاسم87
4547فهیمهکاظم علی87
6196سپوژمی هلال87
5994لیمهمحمد داود 87
5831آمنهمحمد سعید87
4531وجیههعبدالجلال87
2027هاجرهوحیدالله87
4587احمد صمیممحمد نسیم87
4446صدفخواجه شاه87
0099احمد وارثنجیب الله87
4832جمیل الرحمنتاج محمد 87
4502هارونغلام محی الدین87
4663احمد فرزادمحمد علم87
1012حسناعبدالغفور87
1439ملیلامحمد یعقوب87
0205فاطمهاحمد شاه87
1606گیتاقند آغا87
0116جوادولی جان87
1399شفیقتوکل87
2510سمیع اللهحاجی مایل86
0167سید عقیلسید حسن86
1436عزیز اللهامام علی86
4476عبدالجلیلعبدالرحیم86
4914نیلوفرمحمد فرهاد86
4913رخسارمحمد فرید86
2921نیلوفرمحمد عمر86
1152خدیجهعبدالجبار86
6795سایمهمحمد ناصر86
0077نبیلهگل نبی86
3187عبدالمتینعبدالخلیل86
0063عمرسروشمحمد نعیم86
4286محمد عمرانمحمد فضل86
5167محمد فرشادجنت گل86
0912شگوفهمنیر86
4567سلماسید هاشم86
6183خدیجه محمد قاسم86
5737معصوبهعبدالعزیز86
5600امیر منصورعبدالبصیر86
1442صبغت اللهعبدالرازق86
5607محمد مصطفیاحمد الله86
1435اسماجاوید86
0659فریدونمحمد عارف86
5742صمیممحمد صابر85
1279سید نصیرسید رحیم85
3438احمد سیرسلطان محمد 85
0049عبدالمدبرعبدالله85
0156شبنمحاجی محمد یوسف85
1752آسیهمحمد حسن85
4260پریعبدالمیر85
4457مینامقصود85
5816اورانوسغلام زبیر85
3427رخسارسید امین85
1123احمد انسعبدالباقی85
6181امید وطن شاه85
4106بکتاشخان مرزا85
4667ارشادالرحمنمحمد حسن85
1883حکمت اللهسید احمد 85
1368فیصلعبدالقهار85
5158پرویزحفیظ الله85
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله85
0985محمد یوسفعبدالحبیب85
3033نیاز محمد نجیب الله85
5615فیصلگل رحیم85
1761باسطهعطا محمد 85
6256ستایشولی محمد 85
5995تمنااکرم بیک85
4581سید مبشرسید عزیز الله85
334885
5174محمد کریمکرم خان85
1604خاطرهمحمد داود85
1391احمد میلاد احمد فهیم85
0143بشیرالدینبصیر الدین84
2184حامددولت نظر84
1756احمد جانعبدالرفیع84
4358اسد اللهدستگیر84
5773صفامحمد وسیم84
1363سحر میرویس84
3375مهنازامان الله84
3416ملیناصدیق الله84
848184
0085احمد بلالعبدالشهیق84
2015فردوسزلمی84
4666ام البنینمحمد اسماعیل84
0195مروهحکیم خان84
3356محمد اسحاقفرید احمد 84
334784
5629یمامحمد حنیف84
5717فرشیدسید میر84
1396مشعلعبدالرشید84
1569مقدسفضل محمد84
0609محی الدینمحمد امیر84
1643احمد فیروزعبدالواسع84
1565فرزادعبدالقدیر84
2345بسم اللهعبدالمنیر83
1176میلادعبدالمتین83
0804عبدالبصیرگلا جان83
0906شادابخدا داد83
0673همانجم الدین83
0145صدفعبدالجبار83
1875فرشتهمحمد اکبر83
321383
2631آرزومحمد یحی83
3576نادیهنور محمد 83
2750سپوژمیعبدالبصیر83
8134صدفمحمد ناصر83
0785طیبهفضل الدین83
3434یاسمینحسیب الله83
0270محمد یحیخیال محمد83
5950شکر اللهگل محمد 83
4217فهیمعبدالهادی83
8337عتیق اللهغلام علی83
812483
5155مریممحمد صدیق83
4541صابرهعلی محمد 83
0660محمد شعیبعبدالواحد83
5842حجتمحمد آصف83
0266رامینمحمد ظریف83
5292عبدالحکیممحمد 83
4939شاه رخعبدالکریم83
0388صدفقطب الدین83
0401نیلابعبدالجلیل83
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه83
234883
1687فیصلفضل احمد83
1039ذبیح اللهغلام مصطفی83
0435میوندعبدالغفار83
4650سیف اللهگلاب خان82
0925محمد یاسینعبدالقهار82
3878احمد مدثرخدای داد82
0132ناهیدفهیم الله82
234982
0480کوثرمحمد عارف82
0603اسد اللهرحمت الله82
4055احمد هشامخالد احمد 82
5316فطرتفرید احمد 82
1693سید محمد رضاسید صادق شاه82
4018علی الرحمننور علی82
0123عزت الله احمد الله 82
2364خاطمهبختیاری82
4575هوسیمحمد احسان82
6093عبدالبشیراحمد علی82
5814عبادت اللهعبدالطیف82
1179عبدالمبینآقا پادشاه82
5983محمد میلادنجیب الله82
0024صفت اللهنیاز محمد 82
4167عبدالعزیزمحمدالله82
4627فاطمه گلعبدالسلام82
4308احمد خیاماحمد شاه82
1578شعیبمحمد انور82
1539احمد یوسفعبدالحکیم82
1364عبدالوارثعبدالرزاق82
0294احمد سمونپادشاه افضل82
0100عبدالضمیرعبدالصبور82
0487احمد فیاضمحمد آجان81
0823پرویز احمد علی محمد 81
1557احمد مدثرندا محمد 81
1247حمیدهغلام عباس81
0917فریالاحمد سخی81
6189ربابه غلام حسن81
1297حسنامیرزا محمد81
2747بصیرهمحمد حسن81
5826شیباعبدالبشیر81
0757شفیع اللهحشمت الله81
4107عبدالمصورآغا شیرین81
2801زبیرعبدالحمید81
3129منصورعبدالهادی81
5367محمد تمیمکرام الدین81
0115همایونصفا الدین81
5843عبدالغفورعبدالعزیز81
2014توفیق اللهامین گل81
5091فایزهمحمد اسماعیل81
5102مدینهصفی الله81
5506شفیقهمحمد عمر81
4730شرارهشجاع الدین81
5160مسیح اللهمحمد اسحاق81
4293محمد هادیعبدالحمید81
1028ذکراللهمراد علی81
5575پیمانخواجه زمان81
6366عبدالمبینعبدالخلیل81
1590مروهبابه ملا81
1378آرزومحمد یوسف81
1593امیدشیرین آغا81
1653محمد نبیمحمد شفیق81
0051سید محفوظسید معروف81
0555سلیمانرحم خدا81
2122عبدالوهابمحمد فاضل80
0438دل شادمنگل80
1635عبدالسمیععبدالحفیظ80
1986آرشداد الله شریف80
1962ادریسطاهر حسین80
4535شایق اللهنجم الدین80
324480
1553شکریهعبدالعزیز80
0784نسترننظام الدین80
2492خورشیدعبدالغنی80
6424ادریسعبدالکبیر80
2520حسیب اللهعصمت الله80
2353احمد بلالوحید الله80
6029محمد پناه محمد صدیق80
5209رامینگل محمد 80
0057سلیمانشین گل80
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم80
0845ظفر اللهولی الله80
5990عبدالماجدعبدالقاهر80
1101سلسلهنجیب الله80
5594فریمامحمد رسول80
4997عاقلهامان الله80
4856سلماخوش نظر80
0643احمد ساحلدل آقا80
4605عبدالجمالعبدالجلیل80
831880
8317حمید شاهمحمد یحیی80
6380زینباسد الله80
1603عایشهمحمد داود80
600680
6067میرویسغلام حسین79
1945منیر احمد فهیم احمد 79
0083سوسنمحمد امین79
0489نازیلاحبیب الله79
1583مهرینسلیم شاه79
5283شبانهدلاور خان79
516479
2554نعماننیک محمد 79
5740سمیع اللهشمس الحق79
2261عفت عبدالحبیب79
802279
3011خورشیدمحمد فرید79
6616سعدیهعبدالکریم79
4445سحرصدر الدین79
6100آمنهمحمد قاهر79
3337مجیب غلام حیدر79
0100محمد شبیرمحمد صابر79
6633ولی اللهنور آغا79
5956عبدالرحمننجیب الرحمن79
0197محمد بلالمیرویس79
2209مهرانعبدالوکیل78
2366فضل احمد عبدالاحمد 78
0144سید مصطفیحسین آقا78
1793احمد سمیرمحمد سمیع78
1961احمد رشادمحمد شفیق78
1700مریمنورالرحمن78
1586احمد ضیانور الله78
1347محمد الهاممیر افغان78
4469حسیب اللهمحمد اکبر78
472178
5616فیاضخان محمد 78
5974بهشتهعبدالتواب78
5872مریمعین الدین78
5631صدفمحمد ابراهیم78
5210نازیهحمید خان78
3524عایشهعبدالغیور78
4426عفیفهمحمد عیسی78
5676محفوظ اللهمحمد عثمان78
0130احمد فیصلبریالی78
0045صوفیهمیر سعید78
1654عبدالمصورعبدالغفار78
2367خلیل احمد علی احمد 77
0155سمیرامحمد نبی77
2061گیتاعبدالرحیم77
1519طیبهغلام رازق77
1207مریممحمد شفیع77
1499عبدالسمیععبدالصمد77
4425سید حسنسید یوسف77
837977
0502احمد ذکیضیاالله77
7882نور زیمحمد عالم77
5957قاری هارونحاجی عبدالحق77
844477
301877
5852برشناعبدالرازق77
5698انعمعبدالقهار77
3702تهمینهعبدالستار77
6118عبدالهادیعبدالقدوس77
2075توفیقمحمد طاهر77
5566خیبرتوریالی77
3465حبیب اللهنجیب الله77
1309یحییعبدالواحد77
0098اعجاز اللهمحمد امین77
1440مصطفیعبدالمتین77
0152محمد منصورمحمد رحیم77
3792مهسااحمد بیژن76
370576
2072عدنانمحمد معصوم76
4755صدف عبید الله76
6835لطف اللهعبدالقادری76
4751رضا خانعبدالرحیم76
0634سید نادرسید داود76
6070حمزهعبدالمبین76
5457واسعمیر محمد 76
1641بصیرهمحی الدین76
1555خوشحالمحمد صالح76
1358زحلالله میر76
0239عبدالودودعبدالفاروق76
3684محمد اسماعیلامیر الدین75
0821احمد شیرزادشیر افضل75
0154ذکیهشمس الاحمد75
1010بهشتهسید احمد 75
0538زهراجمشید75
0605احمد ریحانسیلانی75
038275
1637احمد راشدنجیب الله75
2886مجتبیصالح محمد75
1158عبدالستارقیام الدین75
4546رحمت اللهیار محمد75
6202میرویسمحمد قاسم75
098975
4504شفیقمحمد رفیق75
2034فرشتهنور احمد75
6166محمد بلالمحمد نادر75
2855فیصلگل الرحمن75
5249احمد سخامحمد صدیق75
0959مدثرعبدالجلیل75
6261عمرانسید پادشاه75
0126عایشهسید اقبال75
1577صدفمحمد همایون75
1587سعدیهسید داود75
1638عبدالوارثعبدالصبور75
1532ساحلشاه محمد75
0853رفعت اللهعبیدالله75
2123سید ادریسسید عبدالبصیر74
2289علی اصغرنصیر احمد74
1083ریحانهسید مولاداد74
807274
3411فاطمهخان آقا74
0225نجیبهسید محمد74
3651مومنهقربان علی74
2574روح الامینمحمد رقیب74
6198حسیب اللهغلام سخی74
1907محمد صابرمحمد نسیم74
0508محمد شعیبعبدالحی74
0914یسراعبدالقهار74
5882احمد شاکرغلام سرور74
5092مرسل نادر شاه74
0805محمد غلام رسول74
131474
1540فاطمه شاه آغا74
0548عبدالظاهرعزیزالدین74
0056میلادرجب علی73
0413نیلوفرعبدالقهار73
2104قیسمحمد داود73
6466حسیب اللهداد الله73
4238سید سیرسید شیرجان73
502073
4950عشرت اللهگل شاه73
4625محمد وارثولی محمد 73
031373
5845رامیننور الله73
4800عبدالحیعبدالهادی73
1598نازشاسدالله73
1627سنبلوحیدالله73
1171الیاسعبدالعلیم73
2370احمد شبابمیرعلی72
1037ارشاد اللهجلال الدین72
2426منیژه عبدالشکور72
2628سوریهآقا گل72
0412سویتامحمد عزیز72
3700فرحنازعبدالبشیر72
0443علی رضاحفیظ الله72
1017فرشاد آقا محمد 72
0775محمد قسیمعبدالقدوس72
8303ریداحمید الله72
6431عهدیهامیر امان الدین72
1563هوسینجیب الله72
1402فروزانعبدالقیوم72
1062محمد سلیمانمحمد داود72
1369ثنااللهنورآغا72
1687متینننگیالی71
1967زبید اللهزین العابدین71
909271
3563سادیهنذیر احمد 71
0648نجیلافضل احمد 71
3376آزادهبشیر احمد 71
5229هارون احمد نصیر احمد71
4931هدایت اللهرحمت الله71
5706فهیمهسخی داد71
4929فرشتهچراغ علی71
1596کرشمهمحمد نادر71
0155نعمت اللهمحمد امین71
0220احمد شعیبمحمد لقا71
0429محمد یوسفگل آقا71
0498احمد عمراناحمد جاوید70
1640شکیب مسجدی70
2694زهراعزیزالرحمن70
3390احمد شبیرمرزا محمد 70
6046مصطفینور آغا70
4434عبدالرحمندلاور خان70
0269کامرانعبدالجبار70
1367سمیع اللهعبدالروف70
4520الهاممحمد یعقوب70
0479حشمت اللهحبیب الله70
4165منصورمحمد اسماعیل70
3342شبیر احمد محمد عارف70
2000سید علیسید حبیب70
1013احمد بکتاشمعراج الدین70
4117حسیب اللهملک مرزا70
5298مسیح اللهزلمی70
4287عبدالمصورمحمد سطان70
0497اصیلاعبدالبشیر70
1579احمد رشادغلام غوث70
0539ابراهیمزمری70
2561حسیب اللهرحمت الله69
1212هدایت اللهمحبوب الله69
2765زحلمحمد قاسم69
4589رویداعبدالقاسم69
1554ماروزهعبدالحکیم69
0537شیلاعیدی محمد 69
0168اورانوسعبدالرسول69
3395محمد یوسفعبدالقدیر69
5821بصیر احمد داد محمد 69
6050داودعلی احمد 69
0175مرسلنیکو بخت69
4566بسیماسید هاشم 69
0098شمس اللهگل لالا69
5837ناصر احمد 69
5290احمد فرزادجان آقا69
3650ناصرسید احمد 69
5219رویناعبدالبصیر69
1546محمد حامدحسین داد69
0101زینتاحمد فهیم69
1093احمد رشادجاوید احمد69
0312وارثنجیب الله69
1460رحیم اللهخان زمک69
4261حسنقاسم علی68
0140احمد ولیددر محمد 68
5781بکتاشعبدالجبار68
903668
0186ډیوهعبدالغفور68
1023محمد شریفخان علی68
8191مجتبیمیر سعدالدین68
899968
0870رامشمرزا الدین68
1307غلام مجتبیشمس الرحمن68
0068مصعبشارخ68
3514غلام قادرعوض68
110468
7599ثنامحمد عمر68
4850رویاسید نجیب الله68
3341حکمت اللهسلطان عزیز68
844568
0594سجادعبدالغفار68
0997احمد نور الله68
5095محمد ندیمعبدالسعید68
1401آمنهعبدالقیوم68
5839هدایت اللهعطا الله67
2693اقدس جانعزیزالرحمن67
6090خرماهکامل بیک67
4537سید امان اللهسید کبیر67
0139عمرانغلام علی67
2412خجستهخالد احمد 67
1107مرحباعبدالغفور67
5105زهراغلام سخی67
5921سمیهمحمدعلی67
5954حوریهحاجی غلام محی الدین67
394567
0992خالق دادرحیم داد67
5941امین اللهعبدالستار67
5444سمیع اللهگل الرسول67
838867
177467
1617نازیهمعقول67
1102احمد موسیعبدالمجید67
1354مبشرحبیب الله66
1274محدثهسید عبدالصمد66
340366
6381عابدهضابت66
5748امنهحسن شاه 66
5705فرخندهاسد الله66
5208جاهدملا محمد 66
1659نیک محمدعبدالرحمن66
5212قند آغاخالق داد66
3006احمد ولیدشیر محمد66
2590فرهادحیات الله66
1646حکمت اللهاختر محمد66
1562سجادسید ناصر66
1659حمایت اللهامان الله66
1655روح اللهاسدالله66
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق65
3606فیصلحبیب جان65
0711رفیع اللهرحمت الله65
1378مدثر اللهحسیب الله65
1172عابد الرحمنسیف الرحمن65
1667عبید اللهنعمت الله65
1444عبدالمجیبعبدالمجید65
5819عبدالمصورخالق داد65
4844الیناداد محمد 65
4791سیاووشحبیب الرحمن65
1369عبدالنصیرعبدالطیف65
1616شازیهمعقول65
1500طارقخان جی65
0349وحید اللهنعمت الله64
2692نیلابمحمد قاسم64
1308غلام فیصلشمس الرحمن64
5346عبدالقهارعبدالفتاح64
6001ممتازمحمد قسیم64
4837ذبیح اللهعبدالواحد64
0489یلدامحمد سلیم64
0357خالدمحمد صدیق64
1677عبدالرافیععبدالواسع64
6071پیمان الدینمحمد اسحاق63
130363
2316محمد زبیرضمیر محمد 63
840363
5326روح اللهالله محمد 63
0663احمد شبیرعبدالحنان63
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 63
0306احمد اللهاحمد ضیا63
0027عبدالواحدتاج محمد 62
1025محمد امید محمد امان62
1739مدینهامیر محمد 62
798262
3917نارونسلطان محمد62
5156رضوان اللهعبدالمحمد 62
1020سراج الدینشاه عسکر62
0173مریمغلام مصطفی62
6076هومنکفایت الله62
2389فیاضعبدالرشید62
1599خدیجهاحمد آقا62
0735مجتبیکریم داد62
1675شایق اللهشفیق الله62
5716پیمانمحمد امان61
4526ادریسزمری61
1434برکت صفرعلی61
845661
1377پرستومحمد یوسف61
1795صادق محمدخواجه دین محمد61
0987منصورشیرین آقا60
5878نقیب عزیز محمد 60
4508سبحانمحمد معروف60
5888فردوسمحمد عمر60
3652امیرمحمد یوسف60
0833عبدالمصورعبدالجلیل60
0252محمد الیاسبرهان الدین60
220460
2673حسام الدینویس الدین59
5718زبیرحیات الله59
1614قربانعلی احمد 59
5567عبداللهعبدالخلیل59
5611فیصلعبدالبصیر59
5679سید مجیبسید حسیب59
0690احمد رشادمحمد عارف59
5953صدفانور شاه59
0467صدامغلام نبی59
2627امیر محمد محمد داود59
5293عبدالحبیبمحمد 59
0601محسنهنعمت الله59
0177سید کامرانمیر واعظ آغا59
2212شهریارعبدالودود58
121158
5366خیر الدینخان محمد 58
4270عبدالطیفعبدالعزیز58
052058
0358محمد شاکرشاه لالا58
5886محمد رامیننذیر الله58
5369مرتضیمصطفی58
4593محمد ادیبحبیب الحق58
5393محمد میلاداکرام الدین58
0786ریحانهعزت الله58
1748احمد شادابمحمد یعقوب58
1303عبیداللهگل جمیل58
5345شاه رخمحمد حیدر57
4577محمد اسماعیلنافع الدین57
2110احمد فردینعبدالزبور57
2243مسعودهفیض محمد 57
5811احمد هارونحمید الله57
7235محمد واقفمحمد عالم57
5379عبدالواحدمحمد اکبر57
0364خدیجهشیر احمد57
0349محمد صدیقمحمد فرید57
1673مسرورنور محمد57
121557
364956
1015وحید اللهاسد الله56
5669مسیح اللهحبیب الله56
4442اجملعمر خان56
5801حفاظتشیر جان56
3881محمد عمرانمحمد امین56
5750یاسمینسعادت56
3396محمد شهابعبدالکبار56
5325مصطفیعبدالستار56
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 56
0646احمدعبدالواعظ56
1661دیباعبدالملوک56
0318علی حسینمحمد یعقوب56
1049شاه جهان زیببابه جان55
6205رشادمحمد ضیا55
0815زهرهمیر عبدالاحد55
005255
5596احمد اللهغلام سرور55
1861مطیع اللهعبدالحنان55
0127انیتامحمد قیوم55
1451عبدالصبورعبدالظهور55
295354
1122غلام مرتضیرحیم داد54
870054
4467عبدالمجیبعبدالحمید54
898854
1864رحمت اللهعبید الله54
0714مطیع اللهمحمد ایوب54
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی53
0811عبدالسبحانمحمد عادل53
5413شمیممحمد حیدر53
3304فاضلزلمی53
2357ساراحاجی دلاور53
5805احمد بلالنثار احمد 53
7880سهرابشمس الله53
5169بهادرمحمد هارون53
036753
1372محفوظ اللهولی الله53
077753
1764سهرابمحمد منصور52
3769عبدالمنیرعبدالستار52
1012عبدالوارثعبدالقسیم52
2121سید پرویزسید لالا آغا52
8131اسماعبدالحمید52
511852
1092روشناعبدالرسول52
311352
5670زحلفضل احمد52
5216عبدالواحدضابط52
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 52
4512احمد فردینعبدالرحمن51
565451
0071الیاسگل نبی51
1573اقبالجلال الدین51
409651
4649لطف اللهعبدالرزاق51
624251
4709نوابنصیرمحمد 51
2179رامینزمری51
0234واحد اللهفدا محمد51
1561هابیلعتیق الله51
300150
4180احمد مهدیاحمد ذکریا50
025750
0466بلالغلام نبی50
3614احمد خبیرمحمد قاسم50
0166عبدالرحمننور علی خان50
1534عبدالسبحانعبدالفاروق50
972950
1406وارثسردار50
6369نبی اللهمحمد ابراهیم49
3672حسین علیسفر محمد 49
5371مبصر احمد عبدالکریم49
109149
0894نوابعبدالغفار49
041249
0653اظهرعبدالحسیب49
660948
4799عبدالودودعبدالهادی48
1548جعفرفیض آغا48
1380رامشجان داد48
5415عبدالرحمنغلام علی47
6055محمد حامدولی جان47
2152علی احمدعبدالودود47
0882مهدیعبدالحنان46
6548سید قمرسید حبیب46
2376محب اللهگل آقا46
6260رحم خداشیر احمد 46
5291سهیلمیر آقا46
0036میوندعبدالحق46
332345
1031محمد ایملسردار45
3538عبدالجبارعبدالقهار45
786245
1615نجیب اللهمعقول45
5989صفت اللهعبدالخالق44
4640عبدالصمیمعبدالحی44
5221صالحهعبدالاحد44
0720زاهوش جمالحشمت جمال44
1153مصباح الدینمحمد غوث44
5752محمد صمیمعبدالصمد43
836243
987643
901742
506042
758842
4230اسعماعیلمحمد حسن41
3451شبیرحسینایرج میر41
2469سید حسینمحمد ظاهر41
1612الطاف حسیننجیب الله41
1433پیمانمحمد الف41
4461احمد راشدمحمد ظاهر40
6085سید هارونمیر آقا38
0001نیک محمد میر محمد 38
0490سروشمحمد سلیم37
099536
5412مرسلمحمد حیدر36
1075وارثغلام محی الدین36
1114زبیرفضل احمد 35
5813محمد عادلعبدالسمیع35
167835
3616مرتضیمحمد حسیب34
2882خواجه احمد خواجه رحمت34
1950احمد زینورالرحمن34
413234
0259منصورمحمد ایمل34
1444احمد امیدذبیع الله34
8023ذوالفقارسید فقیر33
084132
547131
657930
0501جوادمولا داد30
5039رحم خداعلی مرزا29
1406مرتضیسید اسحاق29
3753محمد ماهرمحمد طاهر29
0778مرتضیتاج محمد 27
1198مریمغلام محی الدین27
3570ادریسشیرجان25
5753محمد امینمحمد امان14

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
33
42
54
64
73
82
94
102
113
124
132
143
154
161
172
183
193
202
214
223
234
241
254
263
271
282
292
301
314
321
332
342
353
362
371
381
394
403
411
423
431
443
452
461
472
482
494
504
514
521
531
542
552
561
572
584
592
604
613
622
633
644
654
664
674
683
693
704
712
723
733
742
751
763
771
782
793
802
813
823
832
841
854
862
874
883
893
902
913
922
933
942
953
963
971
981
992
1001