نتایج امتحان دری صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان دری صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
6720فردیناحمد علی100
2293ظریفغلام سخی100
1720مجیب اللهنجیب الله100
7168سجیهشیرزاد100
2162سلمهاحمد ضیا100
6646سمیهاحمد ضیا100
3136آرینمحمد حفیظ100
6865مریمخان آغا100
1462مرسلسید عبدالقیوم100
2787رخسارجمعه گل100
6552عثمانمحمد قیس100
8220شکریهمحمد نذیر100
1126بهشتهسید محمد شاه100
7920سحرعبدالسعید100
1340100
0693فروزانمحمد کریم100
8387تبسممحمد اشرف100
1341صدفشیر علی100
0692فریالمجیب الرحمن100
0436100
6665تمیمنصیر احمد 100
6619محمد مزملمحمد داود 100
1479بشیر احمدمحمد اشرف100
8268احمد مومنبهرام الدین100
2442قربان علیخان علی100
6696میثمعبدالحق98
7573عبدالواحد هدایت الله98
668698
7355عبدالوارثعبدالقدوس98
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن98
0769مروهبزرگ98
7785ریحانهمحمد سلیم98
8296محمد یاسینبریالی98
2676میرویسمحفوظ الله98
6005محمد مهدیامیر محمد 98
2241رابعهمحمد ظاهر98
2027زهرامحمد حسین98
0745مریمپوپل98
2051داریوشمحمد ضمیر98
1644منصورشاهقمبرشاه98
1716مروهفرهاد98
0982رخسارمحمد عالم98
5137صدیقهمحمد جان98
7098زلیخامحمد نجیب98
8029احمد زبیرسلطان محمد 98
431298
6232فردینمحمد فاروق98
6897سارهسید وزیر98
7781هدیهمیر جمال الدین98
1815طیبهبهاوالدین98
6858زرلشتشاه محمد 98
4608نرگس سرادر حسین98
6462طیبهمحمد داود98
8162یاسمنخمار الدین98
1234فرهادسید آقا98
7458میوندمحب الله98
7387احمد بلالوحید الله98
1858مصطفیجمشید98
7424نصرت اللهاحمد جاوید98
6728انعام اللهآقا محمد 98
6554شکیبسید حسن98
6489برکت اللهنصر الله98
6218محمد رامینمحمد امان96
1551برشناعبدالخالق96
6954مژدهاحمد زبیر96
3278ثناجمال الدین96
7802هلنعتیق الله96
7803هدیهعتیق الله96
6299مریممحمد حامد96
4538ارمانعزیز الله96
6094عبیداللهاحمد قاسم96
7681حبیب اللهعبدالستار96
4464مسیح اللهناصر احمد 96
4876نورین زینتعبدالقدیر96
6251سما صدیقیمحمد حشم96
0998صدیق اللهحبیب الله96
7032محمد فوادهمیشه گل96
7671عبدالحفیظعبدالرقیب96
6233فردوسعبدالطیف96
6636احمد شاهنور محمد 96
6307عصمت اللهعبدالرحمن96
4757سمیر آغامحمد شاه آغا96
7716محمد یونسحاجی خیر الدین96
6570ابرارالحقفضل الحق96
4679رحمان الدینویس الدین96
0828الههعبدالحکیم96
1959صدفعصمت الله96
0371شبنماکرام الدین96
2302علی رضاءجان آقا96
1969صمیممحمد اکبر96
1827شاهدالدینشمس الدین96
1718فرحنازخالد96
1620مجیب اللهجمعه گل96
0923صدفغلام علی96
242896
8036مریمعبدالله96
7809فاطمهزین الدین96
410896
449896
454096
1464لیمهفیض محمد 96
7356فریدونمحمد اجمل96
3361احمد ضیاغلام ممتاز96
6436احمد نعیم الله96
6574احمد بلالمحمد اسلم96
7921مرسلخلیل الله96
8035تهمینهعاشق الله96
3197مصطفیحسیب الله96
6529محمد ولیدمحمد وحید96
7694فردینغلام محمد 96
8030احمد فردوساحمد فایق96
7435ابوبکرمحمد اشرف96
2828روح اللهتاج محمد96
7618محمد عمرغلام شاه96
6389مشعلنثاراحمد 96
7696هارونتاج محمد96
7172عبدالمتینعبدالله96
6470ذبیح اللهعبدالرحمن94
1552اناهیتاعبدالخالق94
8056کرشمهحبیب الرحمن94
4924سحرگل احمد 94
8245فریالنصیراحمد 94
4830غنضفرمحمد سرور94
7343محمد اللهبهرام94
2810شفیع اللهمحمد یاسین94
5647روح اللهحاجی نعمت الله94
8413عبدالوسیمعبدالوحید94
3239بهشتهگل محمد 94
8299صفادل آغا94
0892صفورامحمد امین94
5743فریباخدا داد94
4877زحلمحمد ابراهیم94
6751سبحان اللهگل آقا94
7003احمد شکیبمحمد قاسم94
7494عبدالمالکمحمد یعقوب94
6524مسیح اللهسید احمد 94
707394
1582افسانهخواجه شریف94
1904سهیلعبدالخلیل94
2240پاکیزهلطف الدین94
2057شگیباافغانشاه94
1717مدیحهضیا الله94
7911رنگینهدین محمد 94
6241اسراجاوید94
7404خالدهعظیم الله94
7850مروهلعل محمد 94
1463لیمهشاه محمود94
132094
4310محمد ادریسمعراج الدین94
7505مدثربزرگ جمیر94
1939نرگسخواجه حکمت94
6352مریمشاه محمد 94
5678بهارهبهاوالدین94
3432سارهعبیدالله94
2008اسما سعیدهغلام صادق94
0398محمد الهامغلام بهاوالدین94
6472عبدالتمیمعبدالستار94
6576عبدالوهابعبدالفتاح94
318394
6965مدینهسیلانی94
6683جوادمحمد انور94
2536محمد رومانپادشاه میر94
1855مرتضیجمشید94
7128خسرومحمد حنیف94
0726عبدالباعثشهزاد94
6549محمد توابتاج محمد 94
0536آرمانامان الله92
4829خان محمد حسین بخش92
7043احمد جمشیدمحمد نعیم92
7055برهان الدینمعراج الدین92
5490انعامحفیظ الله92
477392
4802اجملسردار الدین92
7677نادیهعبدالصالح92
1331دیبانحیب الله92
1332سمیهنجیب الله92
1163هاجرهعبدالغفور92
7532سومناحمد شاه92
7858حسناامام یار92
6825سمیهمحمد رسول92
1169زحلسید حمید الله92
5411فیصلعبدالغفور92
1841شمس اللهالفت الله92
2326مسیح اللهعبدالعزیز92
6227محمد وارثعبدالودود92
8171رعنامحمد سلیم92
7828مریمبریالی92
6927فرحتسید فیض الله92
6336هادیهعبدالودود92
7701مجتبیلعل محمد92
5571روید فرید احمد92
2388نوریهگل نور92
1690احمد فیاضفضل محمد92
2140یوسفمیرویس92
0412زلیخااحمد جاوید92
1770بی بی زهراهجاوید احمد92
0540بنفشهاکرام الدین92
1963رستممومن خان92
1883سید عبدالرحمنسید هاشم92
1658خالدعلی گل92
0096الیاسمحمد شیرین92
0472عبدالنصرتعبدالعلیم92
0701مجتبی خانعبدالمحمد92
1528مروهعبدالصمد92
1167لیداخواجه عبدالواحد92
1734محمد عمرعبدالفرید92
0316عبدالستارمحمد داود92
3735خدیجهنور محمد 92
5454فایزهعبدالفتاح92
0550فاطمهعبدالقاسم92
6769سدیهمحمد رضا92
6324بینظیرعبدالمجید92
7326سلیمانعبدالرسول92
2030احمد شبیرعبدالحنان92
1403مختارغلام فاروق92
7269شایقشیر محمد 92
807292
6776مرحبامحمد عظیم92
7095سحرعبدالوحید92
7591حمیرامحمد اسحاق92
7268محمد منصوراحمد شاه92
0716روحیدخلیل الرحمن92
6338منصوررحمت گل92
0476احمد اللهعنایت الله 92
7808شاهینشیر افضل92
7898سحرنجیب الله92
6855احمد جواداحمد شاه92
6429احمد فرهاداحمد فواد92
7338منصورسید گل92
7215محمد فایزعبدالوارث92
419492
8452زلمیمحمد هوس92
7734ارسلانجمشید92
7513مدینهمحمد ابراهیم90
1164منیژهنعمت الله90
7188معصومهشمس الاحمد 90
1704ثنامحمد عاصم90
4673لیدادین محمد 90
7638صدف شیر الله90
7589آمنهمحمد صابر90
6869حکمت اللهمحمد سالم90
7109فهیمحاجی فردین90
6994محمد متینغلام سخی90
5493عرفانآزاد علی شاه90
6491احمد فرشیدمحمد حسین90
675690
6171رامشغلام محمد 90
4872زینتسعد الله90
7568خجستهعبدالحکیم90
6102معصومهنور آغا90
6520فیصلزلمی90
6880امید شیر خان90
535290
5554محمد ذاکرشاه لالا90
020190
1721عباد اللهراز محمد90
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور90
2054احمد شگیباحمد الدین90
1900بهارهمحمد صابر90
1527رخسارولی محمد90
2095ناییلهقطب الدین90
1878حسنیهعبدالرشید90
6762دیناغلام سخی90
6596فاطمهحبیب الله90
1002یلداعبدالرازق90
0868ماه رخسید امیر90
4242احمد شهیراحسان الله90
6561ساحلجانباز90
6221عبدالمبینعبدالجلیل90
1082احمد زبیرگل آقا90
6335زین اللهبهرام شاه90
7040عباداللهمحمد نادر90
6832نیک محمد فیض محمد 90
1758احمد عمرانبهاوالدین90
7848احمد فاضلالف خان90
5799سید نثار سید حبیب90
6777مریمعبدالفهیم90
1563دیانارمضان علی90
5875حمیراطاهر محمد 90
7076پروانهمحمد هاشم90
4610سارهمحمد یوسف90
6998نوریهمحمد عظیم90
6920زحلشاه ولی90
6164مبشرمحفوظ شاه90
3506محمد صادقسیف الدین90
7467الله دادمحمد قاسم90
6346مبشرفدا محمد 90
6474قیام الدیننور الدین90
4029برهانممتاز90
1564مریمتیمورشاه90
8025زهراسید عالم90
067790
6390حسام الدینقلم الدین90
192290
764490
268090
6225پاینده کریم داد90
7216بسم اللهمحمد نعیم88
6940عبدالباسطعبدالله خان88
8049شکیبافدا محمد88
4843سوسنذبیح الله88
6759فرزانهعبدالبصیر88
7339مرسلاسد الله88
7451عمر مختار عبدالقادر88
4731محمد سلیممحمد جان88
485588
7617کرزیگل آغا88
7885مریمعبدالبصیر88
6744صدف غلام مصطفی88
7820نیلوفرنظر محمد 88
4864دیباغلام سخی88
8279فایزاحمد فرید88
2795فیصلعبدالرحمن88
1930عابده خانشاه ولی خان88
1762نبیلامحمد صابر88
2368احمد رامشمحمد نبی88
2055سمیهحیات الله88
0377علی ساویزمحمد محجوب88
0451ویس الدینغلام حیدر88
6518شبانهصبر الله88
6809فاطمهمحمد اکبر88
1921شبنمعبدالحمید88
334288
8263وارثمیر سعدالدین88
8165نیلوفرمحمد شریف88
6248ستارهسید بلال88
5435نیلابسید عظیم88
7140پلوشهغلام حیدر88
8121نازی رحمت الله88
6735عزیز اللهلعل محمد88
6367احمد ماهرمحمد رسول88
2743مرتضیپاینده محمد 88
0867حماسهمحمد طاهر88
2785محمد شیرزیگل نبی88
6372ادریسعبید الله88
850088
7094فرامرزنصیراحمد88
2857سمیر احمد محمد نسیم88
497488
8446احمد یوشفنثار احمد 88
7065احمد سیرمحمد نبی88
7576مسعودحامد88
6713احمد مجید خان86
5502احمد نویدعبدالواحد86
8406معراجمحمد شریف86
1491مژدهمحمد عارف86
6886ستارهعبدالرحیم86
1106کوثرعبدالصمد86
525186
6562حبیب اللهفضل من الله86
6765نصرت اللهمحمد رضا86
7767یوسفمحمد آصف86
6156سعدیهمحمد سخی86
553786
7434سمیهعبدالوحید86
6968زهرهمحمد یاسین86
4573درخشاناسد الله86
8181بهارهاحمد الله86
6539ذکیهمحمد یاسین86
6649سمیرامحمد سمیع86
7525سید مجتبیسید عبدالروف86
6793امیر حسینفرهاد86
847586
0049عشوهغلام مجتبی86
1958احمد ضیآعجب گل86
1218زینبنصیر احمد86
2139بهرامغلام محمد86
1757ناصرمحمد صابر86
1861نظیفهغلام حیدر86
1697فریدونمحمد عثمان86
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن86
0102شبیر احمدحاجی ملتان86
6485وارثهیاسین86
5874زهرهعبدالمالک86
4494ثنا محمد وسیم86
1429فرنگیسسلیمان86
4495سمامحمد وسیم86
4968مطیع اللهتیمور بیک86
335886
7538احمد شادابمحمد ظاهر86
5394محمد امیرکرام الدین86
6309شیمااسدالله86
0564ناهیدمحمد قوی86
6975طیبهمحمد انیس86
2098نگینهمحمد اسحاق86
8163فرحنازمحمد شریف86
6778نرگسعبدالمقیم86
7753ماریهمحمد نادر86
7877مرسلعبدالنذیر86
7649احمد طاهانذیر86
3100محمد شریفمحمد عارف86
7022واحدعبدالوحید86
6640سید علی سجادسید میر آغا86
8214بلال احمد احمد جان86
7247رایفهعبدالعظم86
7246تمناعبدالعظم86
6859اسمامحمد محبوب86
3368حسناشاه ولی86
7698بهارعبدالصبور86
6098حسنامحمد خان86
6691تجلامحمد یونس86
6099ساراغلام حضرت 86
6717یونسشیر احمد 86
8262مبارزمحمد اسلم86
7232حشمت اللهحیات خان86
0817شیر حبیبامیر محمد 86
7806یاسرعبدالطیف86
8215حمید محمد مایل86
2483محمد سجادمحمد فرید86
6230شعیبعبدالرحیم86
7302محمودفضل ربی86
7737غلام صفدرنظر خدا84
5625شاکر خانخان محمد 84
6748عاشق اللهدوران84
6142احمدمحمد رفیق84
6645حامدعبدالوهاب84
6944فاطمه الزهرانور محمد 84
3957رخسارخواجه اکرام84
6951سلماگل الرحمن84
6629زهراءمحمد حلیم84
2690سومانصیر احمد 84
7647حمیدهصفر84
1303آرزوسید میران84
7242محمد منیرعبدالغفار84
5500منصور اللهگل محمد 84
7571ربیع اللهنیک محمد 84
4437فیاضمهراب الدین84
5618احمد ویساحمد فرید84
6143واحد اللهنقیب الله84
6882شمس الدینشاه زمان84
6300سید سجادسید شاه حسین84
673384
7515سلماعبدالکبیر84
6412مریممحمد نسیم84
7844حسینهفیروز احمد 84
8004حظیفهعلم گل84
3659مسکاغلام رسول84
8352مریمعبدالروف84
8353دیوهغلام مرتضی84
6647سوسنمحمد اضغر84
7814ذکیهمحمد یوسف84
5936سید عظمسید حسن84
1027مسیح اللهحمید الله84
6857عبدالرحیمعبدالکریم84
2313هیلهمحمد اکبر84
2314مهرانعبدالمحفوظ84
1947احمد شبیرمحمد یعقوب84
2129بهشتهحیات الله84
1765حامد خلیل الله84
1834عید محمد عبدالغفور84
1833وحیداللهعبدالروف84
192784
7131هدیهعبدالرحمن84
6408عبدالواحدمحمد سعید84
909184
7412عبدالرحمنعبدالمنان84
6924مجتبیغلام غوث84
334884
6409رامین احمد نعمت الله84
6410سید علی جوادسید حسن رضا84
7876مریمعبدالکریم84
8219کرشمهعین الدین84
6866سوریاعبدالمقصود84
5913نیلابوحید الله84
3186مریمعبدالفهیم84
7443سهیلامحمد طاهر84
3360عبدالرحمننیک قدم84
2843حیات اللهسید مرزا84
6269شبیر احمد نیک محمد 84
5531مدثر احمد احمد نعیم84
5202هاجرهعبید الله84
7471هیلیعبدالباقی84
3498مدینهمحمد یوسف84
5062سارهعبدالحنان84
2181نورالهداعبدالکریم84
8008انصاراحمد نور محمد 84
068484
4181سهرابپاینده محمد 84
0895مشرفدل آقا84
124684
7333محمد معیدمحمد فرید84
6757نیلابخیر محمد82
5642کاییناتمطیع الله82
6499مسکاعبدالباقی82
7859ستارهشاه بیک82
7202محمد الیاسغلام علی82
7653احمد قسیمعوض گل82
3152احمد عاصمنورالله82
7314فرزادبهمن علی82
7088سید عیسیسید ذکریا82
6635شمس علیمحمد عوض82
6764احمد سلیماحمد ضیا82
8177خاطمهشیر هادی82
7842فرشتهحبیب الله82
8037سمیراشاه آغا82
6648آریانامحمد اضغر82
7104محمد رفیعمحمد شفیع82
6556فردوسحضرت نور82
7004محمد هارونعبدالهادی82
7524احمد حاجی رسول82
6484محمد یوسفبریالی82
7581محمد تمیمعبدالرحمن82
4588ارشادعزیز الله82
2312مفتاح الدینمحمد غوث82
2145مریم نورآغا82
2053عبدالربعبدالواسع82
2142احمد بلالعبدالمتین82
0602فرشیدمحمد قاسم82
0410بهشتهمحمد شریف82
1902فیصلعبدالفتاح82
1323عبدالرحماننظیر احمد82
2210زهراعتیق الله82
6452خدیجهنور محمد 82
692882
6970مریم شیرزادمحمد زبیر82
5421محبهحبیب الله82
6308نیلابعبدالواحد82
5021آرزواحمد ذکی82
7552احمد ادریسواحد جان82
7411فردینفدا میر82
7456بهشتهعبدالجبار82
1816سوسنعبدالغفور82
6872فرخندهصمیم الدین82
7455مروهعبدالبشیر82
6416خدیجهمحمد حسین82
6337محمد عمرمحمد عظیم82
5496سردار ولیعبدالخالق82
7378عرفانبسم الله82
7783عبدالناصرعبدالقادر82
6319احمد میلادمحمد نسیم82
7012رنوسمحمد مرزا82
6158سارهغلام حضرت82
4716اقراءغلام فاروق82
6310سونیتابصیر الدین82
0312محمد سجادعبدالبصیر82
6817حبیبمحمد داد82
3502محمد امینسلطان محمد 82
7664الیاسنعمت الله82
7359مصطفیغلام سخی82
7852عبدلمنیرعبدالحمید82
6327شکیبعبدالباری82
7285روماننجیب الله82
7170رحمت اللهمعصوم علی82
137382
7136عقبهمحمد اسحاق82
5236محمد اجملمحمد نسیم82
1835ذکریاباز محمد 82
6805تمیم احمد فضل محمد 80
2850مرید احمدفرید احمد 80
8050حسنااحمد سعید80
7152هاجرهسید نبیل الله80
7927سونیاعبدالولید80
6743ناجیهمحمد شریف 80
5645محمد ادیبحبیب الرحمن80
7276فیض اللهمحمد سلیم80
2820فردینمحمد عارف80
7052عبدالجلیلمحمد بشیر80
7384شیرازمحمد ظاهر80
4074نضراب شاهمحمد اسماعیل80
7506محب اللهنقیب الله80
4743رامینعبدالوهاب80
7615رویانجیب الله80
8176شایستهنعمان80
4831سوسنغلام محی الدین80
7836زحل محمد اجمل80
2245بهارهمحمد حامد80
7567نگینهمیر یوسف80
5135مزملعزیز الله80
2168حجت اللهاحسان الله80
2061فرشتهعبدالمالک80
1077عبدالمسعودعبدالصبور80
2125خالدمحمد اسحاق80
2026رحیمهعبدالله80
2436فرحتحلیم خان80
2044روملعزیزالله80
1970سعیداللهرحمن الله80
1754محمد عثمانعبدالفتاح80
1990محمد صابرمحمد اقبال80
6405شازیهمحب الله80
6407منیرهسید عزیزالرحمن80
7067الهامهعبید الله80
4268نادیهعبدالواحد80
8164مرسلرشید الدین80
1447شبنماسدالله80
6417سید ذاکر شاهآقا سعید80
7864عبدالوهابقطب الدین80
0118محمد رحیم عبدالکمال80
7824حسنانور آغا80
6808مرسلجمال الدین80
3736شکریهرحمت الله80
6690هلنمحمد نعیم80
7376مبشر غلام سرور80
6516یلداسیف الدین80
1385زهرهعبدالستار80
6854اهداغلام محمد 80
6964مسلمهسیلانی80
0839روحید اللهنور الله80
7887مصطفیامام علی80
6255صفی اللهمحمد بای80
3381امان اللهامام داد80
5648احمد کیهانمحمد خان80
3783دانشجان الدین80
7085احمد شعیبعبدالوکیل80
6946سیدالرحمننیک محمد 80
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد80
8401لطف اللهفیض محمد 80
6373رحیم اللهنور الله78
7682محمد نجیبمحمد عارف78
7801محمد ادریسمحمد یونس78
2451عبداللهصبغت الله78
8027تهمینهفریدون78
8182حنیفهسلطان محمد 78
6628مریممحمد حلیم78
287278
6468مدینهغلام رازق78
4964محمد ایمانمحمد نبی78
4854احمد سجادمحمد عارف78
2835سلیمانمسجدی78
7059اقبال شمسسید غوث الدین78
6446محمد میلادعبدالحمید78
3165سپاسمنوچهر78
7087عزت اللهفضل خدا78
4028مدثرحشمت الله78
2129سید شعیبمحمد شریف78
7843منیژه حبیب الله78
6948هدیهمحمد نذیر78
8051زینبمحمد یعقوب78
4022گلثوممایل آغا78
3367طیبهعبدالملک78
8434صاحبهمحمد صفا78
7444مروهعزیز الله78
7523بشیر احمد نصیر احمد 78
7849عبدالبصیرعبدالغنی78
6334سید یحییسید محمد تقی78
7815عبدالحمیدعبدالقیوم78
0881عبدالوارثغلام سرور78
2094زینبمحمد نادر78
1975حسیب اللهگل جان78
2153عرفانعبدالزبور78
6568زحلمحمد طاهر78
7490فردینشاه ولی78
6768صفی اللهخان گل78
6476حارث ابوبکرنجیب الله78
761978
8218زهرهنظام الدین78
7473زهرامحمد عظیم78
6844عظمت اللهخواجه آقا78
674078
7342محمد امیدمحمد جان78
6611پرویزمحمد یاسین78
2339بهرامعبدالرقیب78
8358محب اللهمحمد داود78
2183جمال الدینعبدالکریم78
0340عبیداللهمحمد اسماعیل78
7867احمد ولیغرزی78
7787احمد فیصلغلام احمد 78
6222خدا بخشکیامرز78
6224حسین علیفیض علی78
8228صفت اللهسیدا جان78
6904محمد الهاممحمد صابر78
7228مزملعبدالصبور78
7144محمد یاسرگل الرحمن78
7093بهراممحمد نادر78
7804مطیع الله عبدالمتین78
7583احمد فرزادنور الرحمن76
7225میر علینور علی76
6896زهرامحمد شریف76
7312محمد ادریسعبدالهادی76
2983حکمت اللهعبدالقدوس76
6575خسرو گل محمد 76
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن76
7153محمد پیامروح الله76
7260ویس الدینشیر احمد76
5997توفیق اللهسید امیر76
6332ساحلمحمد ایمل76
6419حمیدشرافت76
7287محمد وسیممحمد نسیم76
6936احمد فیصلحبیب الرحمن76
1260تابشعبدالمجید76
6770عباد اللهشفیع الله76
6627شمس العارفینحفیظ الله76
7395مصطفیمحمد آغا76
7837احمد ولیامام الدین76
7027ضیاوالحقپیوند76
6895بینظیرمحمد انور76
8425سارهاحمد جمشید76
8046مرسلمحمد رسول76
6533زهرهعباس76
7740ساراعتیق الله76
8243نداعطا الله76
8183شبنمفدا محمد 76
6498فیصلفیاض احمد 76
6745محمد ناصرمحمد داود76
7072نعمت اللهسخی محمد 76
6682رحمت اللهمجنون76
2325سید نجیم اللهسید بصیرالله76
2326سید نجیب اللهسید بصیر76
2056نگینهعبدالستار76
1530بهشتهعبدالمحمد76
0444مریممحمد ظریف76
1751امیدمیرویس76
0968محب اللهعبدالحیات76
054176
334776
4019یاسمینمحمد داود76
4628خماربشیر الدین76
3737کرشمهنور آقا76
0866لیمهمحمد فاروق76
8375خاطرهخان آقا76
4289حیات الله محمد نادر76
7238پرویززمری76
6528سمیرحاجی محمد 76
0363سایمهمحمد نعیم76
2890بنفشهحیات الله76
6853سارامحمد ظریف76
8166مروهمحمد عظم76
7520احمد بلالمحمد کاشف76
102876
4945فضل امینرحمت ولی76
5056عبدالقویعبدالغیور76
7602نور علینور احمد 76
703376
595976
6399احمد سهیلمحمد سالم76
6441میثمفقیر حسین74
8306پرنیانمحمد نعیم74
7574طوباوزیر محمد 74
6527سید توابسید مرزا74
4803فرزادسردارالدین74
847274
6456مصطفیعبدالرحمن74
6887محمد اسحاقحیات الله74
7756شهرامعبدالحکیم74
7396عبدالنذیرعبدالرشید74
7418عبدالباسطعبدالجمیل74
147874
4796احمد مدثرمحمد یاسین74
4867دیدارعاشور بیک74
6681احمد طیبداد الله74
6916ثنا اللهمحمد حشم74
6915عمرانهمراه خان74
6306نثار احمد عبدالله74
8282فریحهمحمد موسی74
4690سمیهعبدالبشیر74
0288هوسیحبیب الله74
8246زینبسیف الله74
7149بهزادذبیح الله74
1052شعیبعلی محمد74
0105فوزیهغلام حیدر74
1760احمد یوسفاحمد جاوید74
1749سمیع الرحمنحیات الله74
0326احمد عمرانرحمت الله74
2370عمران اللهرحیم الله74
2297مهرباننورعلی خان74
0033ضمیر احمدعزیز احمد74
0869فوزیهنور علی74
5925مصطفیمحمد ناصر74
429374
8433احمد یحییاحمد ضیا74
7457همامیرک74
8217رخسارعبدالمتین74
5641هیلهعبدالقیوم74
4629ساغربشیر الدین74
7129صدیقه کلیم الله74
2299نرگسعبدالواسع74
7807مریمعلام الدین74
7163احمد مختارمسکین74
7629محمد میهنمحمد شاکر74
5598منیبعبدالطیف74
6842حکمت اللهحیات الله74
7221فیصلمحمد اکرم74
6448احمد ابراهیمشیر حسین74
2625شکریهشاه محمود74
7621زینبگل رسول74
7308سارهفضل الدین74
3994سعدیهسید هاشم74
847874
6525مهرانسمیع الله74
5443محمد سلیمانعبدالاحد74
1806عبدالمبینعبدالجبار74
6999فردینعبدالروف74
6605فدا محمد عبدالظاهر72
6422حامد عبدالشکور72
853772
279872
5896احمد شهیرشیر محمد 72
5492محمد منیبعبدالوارث72
7555انعام اللهسردار 72
2201سلیمانغلام حسین72
7334محمد پرویزعبدالرسول72
6981سمیرروح الله72
0712مسلمنیک پادشاه72
7928محمد موسیمحمد آغا72
7755حسام الدینعبدالحکیم72
7810حسیب اللهمحمد نسیم72
6750عزیز آغاشیر آقا72
703172
7344قدریهاحمد طارق72
3423همیشهمحمد خالد72
6758الههعبدالوحید72
5271رعنامحمد انور72
7586نظا الدینامر الدین72
6328میرویسویس الدین72
601272
2060بهشتهعبدالمالک72
1948بی بی صایمهعبدالوحید72
1937الحهغلام جان72
0121مسعودفیض محمد72
083072
2318روح اللهعبدالمجید72
7177شبنممحمد الیاس72
8189ذبیح اللهامیر محمد 72
334072
6326فرزادعبدالطیف72
1625خاتمهاحمدالدین72
7162جمال الدینحسام الدین72
7715سیدالهامسید فرید الله72
7132شاکرهمحمد شعیب72
7622تمناگل رسول72
6033فرشتهفیض الله72
5442محمد عمرانعبدالاحد72
8361بهمننور احمد 72
6630من اللهلعل محمد 72
6736احمد مریداحمد جاوید72
7868احمد علیحامد72
131172
7030شادابنظام الملک70
6710ویدانثاراحمد 70
8373مرجانحاجی حمید الله70
317270
6450صفدر غلام حضرت70
5462ذکی اللهوزیر محمد 70
7450احمد خسرولعل محمد 70
7114احمد زبیرگوهر علی70
6582راشدعبدالملک70
6943سید الهامسید عمر70
2984صبغت اللهعبدالقدوس70
7736نازیهبیردی70
2580مطهرهعبدالوکیل70
6697تهمینهغلام فاروق70
6577حسیب اللهجان آقا70
7648محمد ادریسعنایت الله70
7495مجیبجاوید70
6483محمد عمربریالی70
0635رشادامیر گل70
2324سمیهعبدالحسین70
2174احمد ذکیمحمد آقا70
1805انعاممحمد نعیم70
2045فیاضمحمد ظاهر70
1023احمد سهیلمحمد صفا70
1879ربیع اللهعصمت الله70
7563هندیهمحمد امان70
1624زیبانجیب الله70
6707قدسیهعبدالفتاح70
8455مسیح اللهشفیع الله70
7831محمد الهاممحمد سلیمان70
6325سید سروشسید عبدالله70
475170
0383عتیق اللهعبد الله خان70
6839مریمعبدالقهار70
7697مریمعبدالرحمن70
6323یلدا احمد ظاهر70
5420فیصلسید فواد70
990070
4847غلام مرتضیامین الله70
6945نوریمانسرور70
720970
2551معصومهشاه محمود70
7816فاطمه ذبیح الله70
7612مصعودهعبدالمقصود70
1386زحلعبدالستار70
7309سحرفضل الدین70
8014احمد صهیبسیف الرحمن70
3825میرویسمحمد ایاز70
5504مزملمحمد داود70
2182عبدالحلیمعبدالکریم70
6849محمد مهدیاحمد الله70
083570
7832محمد نعمانمحمد سلیمان70
6223امان حبیب الله70
1496عبدالتوابغلام صدیق70
6477عبدالوهابعبدالطیف70
6626احمد خالداحمد وحید68
6772احسان اللهمرزا رسول68
0265فرزانهعبدالکبیر68
1576ثناسید احمد فرید68
7847حمیدهمحمد صابر68
669468
7154سلیمانمیرداد68
6823شریفشیر محمد 68
7037جمال الدینعطا68
8280سید موسیسید اورنگ زیب68
6709بهرام الدینمیا گل68
7508محمد ناصرسید محمد 68
7665محمد ابراهیمحمید الله68
7097مجتبینجیب الله68
8331صدفعبدالصبور68
5093مریمسید جمال68
7487عبداللهحمید الله68
347568
7493اقبال احمد گل آقا68
2025ساراغلام فاروق68
1949بی بی طیبهعبدالواحد68
1711محمد وسیممحمد ابراهیم68
1373بخت زمینعبدالحیات68
1705سید بلالسید محمد68
1756آرمانمحمد منیر68
1775وجیهخوانین68
454168
7616عشرتاحمد فریدون68
577768
8180حوریهعبدالرسول68
6782عروهمحمد اسحاق68
8440علیمحمد طاهر68
6267نور اللهسیف الله68
1387کوثرعوض علی68
6840خجستهعبدالقهار68
7720روح اللهمبارک شاه68
7841عباداللهوحید عبدالله68
5726محمد الیاسحاجی محمد اسماعیل68
6677فیاض الدینمهراب الدین68
3666ظریف اللهنجیب الله68
098068
6899محمد جلیلمحمد نذیر68
001068
7604محمد وسیممیر حمزه68
6675تهمینهنصر الله66
6767راز محمد عبدالدیان66
7053بکتاشمحمد صفا66
7223نجیبمحمد نور66
8216قیس احمد نادر محمد 66
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری66
7464عبدالبصیرخیر الدین66
6917مطیع اللهسید مختار66
7453رامشذبیح الله66
7572شاه آغاعبدالقادر66
8251سعدیهنور الله66
8126رویاولی محمد 66
7025زهرهاکرام الدین66
6414وجیهغازی جان66
7354عبدالقهارعبدالقدیر66
6798ارحم صادقنصر الله صادق66
2141حارثعلاوالدین66
1848حاجت اللهلطف الله66
6616سعدیهعبدالکریم66
7777ذبیح الله عبدالغفور66
6830وسیممحمد سلیم66
8270مطیع اللهروح الله66
5464عظیم اللهالماس66
8393فردوسعبدالناصر66
6531ایملمحمد عظیم66
7504محمد صمیممحمد شفیق66
6415محمدساحلمحمد شریف66
5305محمد ساحلمیرویس66
7569محمد الیاسرستم66
5419محمد فایقمحمد کاظم66
7886خلیل الرحمنمیر آقا66
788266
5985عبدالمختاریوسف علی66
2735نقیب محمد شیر محمد 66
3096احمد مزیدعبدالصابر66
8428بهمنحبیب الله64
4364محمد عادلمحمد علی64
7528باخترسید رحیم64
7481عمرنیک محمد 64
276664
6567حسیب اللهفضل الرحیم64
7488سمیع اللهعبدالحمید64
6515عبدالطیفمحمد رسول64
2998عبدالروفمرزا نظر64
4789علی رضاعبدالله64
6711فرحنازخان محمد 64
8143سونیاهدایت الله64
0287لیداایمل64
6215بشیر احمد شیر علم64
770364
850464
6995محمد یوسفعبدالمتین64
2337کریمهعبدالرازق64
2286حمزهشفیق الله64
1647احمد شعیبروح الله64
1806بهرامذبیع الله64
1706احمد زیمحمد مختار64
1853عبدالقهارعبدالقایم64
1692عبدالصمدمحمد آقا64
2021زمزمهدور محمد64
4718مژگاناحمد الله64
100164
7071احمد اقبالمحمد یار64
2852احمد شبیرمحمد یونس64
6347نجیب اللهعلی احمد 64
7200صفی اللهعنایت الله64
807564
7562منورهعبدالمعصوم64
7564ستارهنبی64
7613محمد نعمانمحمد یوسف64
6973علی محمد عبدالرازق64
4848محمد یاسرمحمد وحید64
8423محمد آصفاکرام الدین64
6457رحیم اللهسلطان محمود64
6785میلادآقا جان64
7398محمد عابدمحمد حامد64
0699احمد یاسرنجیب الله64
4146جوادعبدالقهار64
6592مجیب الرحمننقیب الله64
8269حجت اللهعزت الله64
5184نصر اللهمطیع الله64
6909محمد اسحاقمحمد یوسف64
7799محمد عمرعبدالقیوم62
3019شهلانورالدین62
6763عبدالسمیععبدالبصیر62
6121عاشق اللهنجیب الله62
6783محمد بهرامغلام نقشبند62
8179ماجبینغلام رسول62
7631نبیلااحمد فرید62
3574نرگسنور محمد 62
8244حسنامختارالحق62
7839حسیب اللهعطا الله62
7121عبدالاسد الله62
7217عبدالرحمنمحمد نعیم62
7709محمد نویدمحمد فرید62
2422طوبانزیر احمد62
1875احمد شیرزیعبدالسعید62
2207محمد کامرانشیرالرحمن62
1794اجملعبدالستار62
2009محمد ناصرراز محمد62
2826فروزانمحمد علی62
7833اجملنورالله62
611762
8448سمیرعبدالنور62
5178جلال الدینعبدالرحیم62
5528شکریهعبدالکمال62
7147مشعل احمد علی محمد 62
7408علی ناصرنصر الدین62
7034سید توابسید فیروز الدین62
1473لطیفهصیام الدین62
2422یمامحمد مبین62
5119سجادفضل ا لحق62
6585یاسرعبدالکبیر62
6463سکندرعتیق الله62
7263محمد میلادعبدالطیف62
3915فیصلداد خدا62
1535ذبیح اللهغلام سرور60
7105محمد ادریسعبدالمقیم60
488260
8175تمناحیدر خان60
7026حمیراعبدالکریم60
1317محمد الیاسمحمد هاشم60
222160
1821بنفشهمیان آقا60
2042سید وهابسید ابراهیم60
1715سهرابعبدالرزاق60
0901مرتضیعبدالشکور60
2155مریمغلام دستگیر60
1889محمد انصارمحمد قاسم60
0829حسنیهممتاز60
6406مدیحهمحب الله60
8301موحدمحمد پناه60
8388اتلمیر داد60
6240مرسلحفیظ الله60
6239اندیشهامان الله60
5397مروهغلام جان60
001260
8031ضیاالدینغوث الدین60
237060
6247الهامعبدالهادی60
8187سید اللهعبدالبصیر60
6586شهرامعبدالوهاب58
3317احمد سدیساحمد ویس58
6349محب اللهفضل اکبر58
6550فردینعبدالرازق58
7261حامد پادشاه58
7811خدابخشسخی بخش58
6712سلماعبدالعزیز58
7475رومیلاسید اکبر58
6671شفیق اللهحمید الله58
3945مقصودنقیب الله58
3644روید محمد ظریف58
2327جعفرعبدالحکیم58
2244محمد فیاضمحمد بشیر58
2072وسیماحمد الله58
2128عبدالباسطسید مبشر58
1496ذکیهشیر محمد58
6775لیزاضیالحق58
2211عباس الدینعین الدین58
6828شجاع خواجه شفاءالدین58
6488ادریسحیات خان58
207558
6834عنایت اللهمحرم علی58
7385روح اللهنور الله58
8432یاسرخواجه یاسر58
6876محمد ندیممحمد نعیم58
7749رامشرحمت الله56
7834عبدالباعثنثار احمد 56
7108شیلامیر آقا56
6297مقدسههمایون56
8178فرشتهنجیب الله56
7407عبدالستارعبدالغنی56
670556
2667غلام مجتبیمولا داد56
6985رخسارسید محمد نقی56
7570زهرهعبدالظاهر56
4393میترانجم الدین56
7623ریاض الرحمنخلیل الرحمن56
607456
839456
7728محمد سعیدمیر احمد 56
241556
2238لمرعتیق الله56
1968شوکت اللهساج الدین56
2344خاطرهغلام دستگیر56
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن56
2849بصیرهگلاب الدین56
8264ادیبعبدالحمید56
7176بصیرهرحمان الدین56
3684محمد اسماعیلامیر الدین56
6402سید ادیبسید آقا56
6959حسیب اللهضیاالدین56
7854محمد سیرغلام سرور56
6522محمد سمیرمحمد لعل56
7446محمد عثمانمحمد آصف54
7279سباووناحمد ضیا54
847154
367154
4694ایملامیر جان54
6742عرفان اللهمطیع الله54
7427مصطفیمحمد غوث54
6440محمد عمرمحمد صفدر54
7134مهدیکرم علی54
8239عبدالنذیرعبدالمجید54
7510ابراهیمحبیب خان54
6497شهیرعزیز احمد 54
8326بهارمحمد طاهر54
7419شیر دادکریم داد54
6976ایثار احمد عبدالاحد54
674154
7002نجیمامین الله54
2179یاسمیننورآقا54
1885عبداللهعبدالفهیم54
163554
1750مجتبیلعل میر54
2345روح اللهدین محمد 54
2338عبداللهنصرالله54
0355احمد فیصلمحمد طارق54
5926محمد دانشمحمد شاکر54
1245سید مصطفیسید محمد 54
7896امید عصمت الله54
7057شبانهجمعه خان54
7075محمد صادقمحمد هاشم54
3935نرگسخلیل الرحمن54
098954
7863عباسشهباز خان54
6794اسداللهغلام سخی54
7497محمد تمیمعارف خان52
3379احمد ذکیبلال احمد 52
7535اجملهدایت الله52
5634فضل اللهغلام محمد 52
6638روح المبینعبدالحی52
7693اجملخوانی52
048652
7592تابشزمری52
6579عبدالمجیبعبدالخلیل52
8367مرسلمحمد همایون52
7578صدفگلا جان52
7422ساحلنصیر احمد 52
6246محمد اللهنقیب الله52
7266عبدالصمدزلمی52
1921حشمت اللهزمری52
0167عبداللهنجیب الله52
1880احمد صمیمعصمت الله52
1101احمد فیصلعبدالعزیز52
2358سیف اللهمحمد نادر52
291252
7111روح اللهرحیم الله52
413252
5640دیوهعبدالقیوم52
6243محمد فیصلمحمد ظریف52
6818الیاسامان الله52
6171رامشغلام محمد 52
544452
6400الهاممحمد حفیظ52
5270شبیرعبدالمجید52
7445مسیح اللهعبدالواسیع50
8350محمد عرفانگل شاه50
2325شهیر عبدالرقیب50
0461عصمت اللهعبدالغیاث50
6578محمد شکیبوحید الله50
0548مرشیدریس الدین50
6587مجیب اللهجان آقا50
7116ذبیح اللهعبدالحبیب50
2165محمد شبیرعبدالمجید50
8402پروانهحاجی عبدالخالق50
8048شکریهعبید الله50
789150
998950
6801عبدالباسطفدا محمد50
6388سیاوشمحمد صادق50
5153سلیمانوزیر احمد 50
5398ساراطره باز50
0298الطاف حسینغیاث الدین50
016148
6242سمیع اللهمحمد اسلم48
7566نبیهنظام الدین48
6673قیام الدینغلام حسن48
7512سید زمانسید ابراهیم48
6761مرزا محمد محمد داود 48
6752احمد شجاعمحمد معروف48
210048
6996صدفاحمد وحید48
170048
7100زبید اللهعبدالکبیر48
2123سونیلاعبدالعظیم48
1642احمد ضیانورالرحمن48
1574شفیع اللهعوض محمد48
1997نصرت اللهامان الله48
4133نورالرحمننور احمد 48
491048
5527شایستهاحمد ولید48
1392ولولهعبدالعلی48
4582انورالحقضیاالحق48
2268شبیر احمد مامور48
7222سید نور اللهسید حبیب الله48
6348علی جانمحمد روف48
3989عبیداللهنعمت الله48
532748
6664ادریسامام داد48
670648
7639سید رشادسید قند آغا48
3955حسیب اللهمحمد امان46
6921عبدالباعثاحمد ضیا46
025746
7273عبدالراشدعبدالرشید46
7081سید الهامسید نعیم46
034546
6905مروهنقیب الدین46
8435اسد اللهنورز خان46
7662احمد یوسفمحمد فرید46
7368مرتضی شهنانمحم فرید46
7103سید شاکرسید مقتدا46
6722احمد سامعبدالطیف46
2283عزیزاللهعتیق الله46
1895حافظمحمد نعیم46
1986احمد زبیرلعل آقا46
2242فردینسید عالم46
1789صاحبشالالا46
0587ذبیع اللهنظام الدین46
243746
5565لیزاعبدالرازق46
6650شاهدعبدالستار46
6922محمد مصطفیمحمود46
447946
8266نذیرامیر محمد 46
6401سیدعمرانمیر عبدالصادیق46
7021مهدی جعفررمضان46
7142ذکریامحب الله44
7496فیروزظاهر شاه44
7051یاسرسمیع الله44
8427ابراهیمجاوید44
7585بسیمهفیض علی44
7319سعدیهغلام عباس44
899944
482144
2514احمد مصورمحمد شاه44
7775عظیم اللهفهیم الله44
1699بلالمحمد داود44
1485عبدالرحمننوخان44
1994ذکریاکریم الله44
1993امان اللهمحمد انور44
2024نگینهغلام فاروق44
8223سلمانزاهد الله44
7253عنایت اللهمحمد عارف44
6982محمد ساحلملک محمد 44
7460محمد ادریسمحمد داود42
656342
0600سید اسماعیلسید مصطفی42
7102عبید اللهعبدالکبیر42
653442
1954ادریسمحمد تمیم42
2339خوشمرادملک احمد42
8026منیبمحم شریف42
199642
6514محمدولی محمد 42
244142
3343محمد ایوبمحمد معصوم42
7020حسین یوسفیمحرم علی42
2794خالدعیدی محمد 42
6724محمد اسودمحمد داود40
6684لطف اللهمحمد رفیع40
6893ریحانهحبیب الله40
2431محمد بهرامعبدالحی40
0175شیرزیگل الرحمن40
145440
1956تمیمعبدالحبیب40
2029احمد کمیلعنایت الله40
7746لطف اللهعبدالنبی40
6884احمد شاهمحمد امان40
6923فرشادنورالرحمن38
7818صبریناامر الله38
579338
7511سید نیک محمد سید احمد 38
6565صمیممحمد ظریف38
7267معینمحمد شریف38
7544میلادمحمد شریف38
5400ذبیح اللهمنظور احمد 38
3392احمد سالارعبدالخلیل38
7743رویامحمد اعظیم38
7620شفیقشنبه38
4827حمد اللهسید محمد 38
6374محمد هارونصابر38
1881احمد راشدعبدالبصیر38
1708مصطفیمحمد امین38
0449احمد حمزهمجتبی38
2157عبدالعزیزعبدالرافیع38
2092محمد فهیممعصوم خان38
7761اکرامعبدالولی38
837438
108538
6397محمد یوسفبرات علی38
6340احمد ضیااحمد ذکی38
6234صدام حسیناحمد 38
794336
7466زهرهسید محمد رضا36
7522شادابعبدالحنان36
824036
5132عبدالمعروفعبدالواحد36
5452محمد میرویسمحمد طارق36
1884محمد خالدعبدالله36
1762نبیلامحمد صابر36
0756عبدالجبارعیدالجلیل36
581036
8414عصمت اللهمحمد طاهر36
7454احمد فیصلعبدالبصیر34
6566ذبیح اللهمحمد ظریف34
7825پروانهعبدالحفیظ34
7636شمیلااستاد رحیم34
8105فرشادفخرالدین34
8250سلیماننصر الله34
6819محمد میلادمحمد سرور34
2351محمد عمرعبدالکبیر34
2399محمد امینعبدالاحد34
1612مسلمعبدالملوک34
8057محمد امیدمحمد جاوید32
6891محمد هاشممحمد عالم32
7417الهامعبدالرحمن32
6856احمد مرتضیعبدالواحد32
4946محمد باعثمحمد شریف32
6731ادریسعبدالرازق32
115430
677330
4155عزت اللهمحمد اسحاق30
6660یماعلی جان30
1995یونسمحمد انور30
0492ذکریاعبدالحق30
7409صمیممحمد نادر28
7600نثار احمد داد محمد 28
7063حمید آغاخان آغا28
1996ابراهیموحید28
4710احمد زبیدنثار احمد 28
7563هندیهمحمد امان26
1700پرویزمحمد داود26
1822شکیبعبدالهادی26
400024
7410سمیع اللهمحمد نادر24
7678فیاضمحمد حسن اندرابی24
7614عبدالحییعبدالرشید24
2668قیسعبدالقیوم24
7601نظر محمد میرزا محمد 24
4195ویس الدینفتاح الدین24
1855سهیبفقیر احمد24
1923محمد ادریسمحمد شریف24
1773مسعودمحمد یاسین24
233324
691824
607322
124620
656416

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
11
23
31
42
52
63
73
84
94
102
112
122
133
144
152
163
171
182
192
20سفید
212
222
234
243
252
264
273
284
292
302
314
322
332
342
352
364
372
382
392
404
414
423
431
444
451
463
473
481
494
503

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
14
23
34
44
53
61
71
81
91
102
111
121
131
143
154
161
174
183
191
203
212
223
234
243
253
264
271
284
292
304
311
322
332
341
354
361
372
381
394
403
414
421
433
442
451
462
472
483
492
501