نتایج امتحان عمومی بیولوژی و علوم دینی دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی بیولوژی و علوم دینی دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
2784شبنممحمد شاه100
2734احمد شبیرمحمد الله100
0627زعیمشیر احمد 100
4447حامد عبدالخالق100
5793نصیب اللهذبیح الله100
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین100
1129نادیهصفی الله100
1132ثنامحمد حکیم100
2277نجیب اللهمحمد امین100
4470صدفبریالی100
2142ایملنصیر احمد100
4017عادلهامیرجان100
5604نگینهجمعه خان100
4498هنگامهحلیم جان100
1257میلاد احمد مشتاق احمد 100
3303میلادعبدالقیوم100
3354قدرت اللهمحمد نعیم100
1448سونامحمد رحیم100
0843احمد خسرواحمد جان99
0050محمد مدثرعبدالله99
5971محمد نویدمحمد شفیق99
0967حمزهفرهاد99
0119مامونضیاالحق99
0310حکمت اللهخان محمد 99
1072هوسیعبدالحلیم99
0540صفی اللهمحمد عوض99
1258عمرانغلام مصطفی99
0426بلال محمد خبیر99
0677ایمانعلی مرزا99
4418مرسل گل احمد 99
2643زینبشیرعلی99
5751حمیرامحمد عثمان99
5171کریمهپیوند99
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم99
2373زحلعبدالصمد99
2506ذاکرهمحمد صابر99
5630سوماذکر الله99
6295مرسلپخمن علی99
8319حوریهعبدالرزاق99
4540زرلشتحبیب الرحمن99
2346پروانهعبدالبشیر99
5914مدینهعبدالوهاب99
6008فریحهعبدالمحیط99
5682یاسمینمحمد شفیع99
2311مدثراللهبهرالدین99
4749نصرت اللهفرید99
1537سید محفوظامیر حمزه99
4692ظریفعبدالطیف99
7171نهایشعبدالمحفوظ98
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد98
5783کرشمهمحمد انور98
4518نبی رحمتخالد احمد 98
0721عبدالمتینعبدالحکیم98
757998
1525فیصلمحمد آصف98
0631سهراببسم الله98
0485احمد شکیبشیر پادشاه98
0247رامششیراب الدین98
2122عبدالوهابمحمد فاضل98
4443فوزیهمحمد داود98
4444نرگسمحمد اسحاق98
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی98
0053الهام الدینامیر جان98
6060عبدالباعثعبدالصمد98
0264احمد مبشرحشمت الله98
0157شبنممحی الدین98
0009حماسهشیر محمد 98
0392حسیناعبدالستار98
4422فاطمهمحمد صدیق98
5775نیلوفرمحم عثمان98
1825مینهفیض محمد98
3374سومنعبدالکریم98
5592احمد صیاممحمد عمر98
6165امین اللهنقیب الله98
739198
3254بهارهولی احمد98
5683حسینامحمد اسماعیل98
6434تبسمصبر الله98
3302محمدعبدالحق98
5778محمد نجیممحمد حکیم98
2505بلالمحمد قاسم98
1689فاطمهمحمد رحیم98
0034فهیمهمحمد محسن98
2198محمد صمیمعبدالخلیل98
4586عبدالنوابعبدالوهاب98
1690مروهمحمد رحیم98
2287رامینمعراج الدین98
2328احمد ظاهردر محمد 98
5761دیباتاج محمد 98
6003هدیهعبدالمنیر98
5167محمد فرشادجنت گل98
0806صدفداکتر سمیع98
0611مریمفرید احمد98
0869عبیدالرحمنخدا داد98
0150ابن امینمحمد آصف98
4219حسیب اللههدایت الله97
1735محمد حسیبمحمد نعیم97
1925احمد مدثرعبدالصادق97
0535محمد نعیمعبدالرحمن97
2306ضمیرهسلطان محمود97
2999ام البنینسخی داد97
2332یلدامحمد ظاهر97
0386ذکی محمد عیسی97
4636سید رسولغلام رسول97
5213میر ادریسمیر محمد نعیم97
1959محمد حسنمحمد وزیر97
6206ننگیالیکابلی97
005297
4168عبیداللهغلام مجتبی97
5692شبانهعبدالرشید97
1919سلیمانعبدالطیف97
6195مرسلاحمد شاه97
812497
0595پروانهعلم الدین97
3953ذکیهمحمد عیسی97
2365جوادشهنواز97
5151عیان بیکعزیز بیک97
4451ساحلمحفوظ الله97
0844محمد اقبالمحمد ایوب97
1688میوندعنایت الله97
5899حسیبافریدون97
5191انیسهولی محمد97
5975پریمابلال احمد 97
3918احمد حامدعبدالحسین97
3356محمد اسحاقفرید احمد 97
334797
0598زهرهنصیر احمد 97
1867بسیناعبدالقیوم97
3675برینعبدالحبیب97
1387مجتبی غلام جیلانی97
0047محمد الهامعبدالمعصوم97
1603شملههدایت الله96
5172ژولیکامحمد مقیم96
0857فرحنازحکیم الله96
2335شگوفهدل آرام96
0062انوشمحمد نعیم96
0341احمد نویدعبدالحبیب96
0640نعمانرحمان گل96
3583صبنانعمت الله96
2550ډیوهمحمد حنیف96
4650سیف اللهگلاب خان96
1707مزملمحمد عباس96
5664نیک محمد داد محمد 96
0546محمد الهاممحمد شعیب96
0060عبدالحمیدعبدالصمد96
1974روح القوامعبدالقهار96
5667فرحنازمحبوب الله96
2595مژگانامان الدین96
0653احمد اللهعبدالطیف96
0290نرگسمحمد رسول96
2642شبنممحمد تقی96
0215آیدامحمد فواد96
4939شاه رخعبدالکریم96
6101محمد حاشرمحمد کریم96
846196
5671حفصهنثار احمد 96
5245ملالیمحب الله96
5595سیماعبدالحنان96
4824مسعودهداد محمد 96
5252ماه منیرعزیزالرحمن96
0912شگوفهمنیر96
6015میترانور احمد96
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد96
5639احمد زیمحمد سلیمان96
6147میترافضل الرب96
0561حامدسید آور96
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ96
843196
5950شکر اللهگل محمد 96
2797سجیهسید محمد96
4446صدفخواجه شاه96
4445سحرصدر الدین96
335896
1322عمران اللهیار محمد 96
2627امیر محمد محمد داود96
1017فرشاد آقا محمد 96
1439ملیلامحمد یعقوب96
0644سمیهمحمد حسن95
0445احمد شعیبمایل آغا95
6087ثناعبدالصادق95
0649فتانهمظفرالدین95
1666خدیجهشمس الدین95
2334ژالهدل آرام95
1734رحمت اللهمحمد هارون95
0040عبدالمختارعبدالمنان95
4682عبدالرحمنعبدالخالق95
2600غزلحسیب الله95
0825فرشاداحمد گل95
1117بلالوحید الله95
2517محمد مبشرمحمد عمر95
5773صفامحمد وسیم95
3409ساراضیا الدین95
0910مقدسعبدالرحمن95
0474رخسارسید اسحاق95
1509احمد فرخاحمد شفیع95
4192فرزادعبدالحلیم95
2073فرحتعبدالحبیب95
5105زهراغلام سخی95
4429نیلا صباوحید الله95
0043تهمینههاشم95
6031خورشیدارسلان95
5657سحرشاه ولی95
6359فهمیهمحمد ذکی95
6138حبیبههمایون95
5850صدیق اللهذبیح الله95
2649فیصلامام محمد 95
0237محمد زاهدمحمد یونس95
5633جمیلهعبدالمنان95
5192راحیلهولی محمد95
2189پرمیلاغلام سخی95
4772مزملعبدالرب95
5693شاهینمحمد جان95
1866مروهعبدالقیوم95
5660ابراهیممحمد داود95
1488مهریهمحمد اسحاق95
0435میوندعبدالغفار95
422295
0673همانجم الدین94
2112سمسور الرحمنفدا محمد 94
1171ابراهیمرحیم داد94
0202کوهسارحسیب الله94
0146تهمینهعبدالواحد94
3438احمد سیرسلطان محمد 94
0103سید الیاسعبدالرحیم94
0581محبوب اللهسلیم94
1270نوشادفیض محمد 94
1350احمد مسعودفضل الرحمن94
0604عبداللهچاریارقل94
0354ماهدشفیع الله94
4477نجیبهمحمد خواجه94
0263هدیهعبدالجبار94
4914نیلوفرمحمد فرهاد94
0361عبدالباسطعبدالاحمد94
1883حکمت اللهسید احمد 94
2631آرزومحمد یحی94
0915زینبمحمد کریم94
2921نیلوفرمحمد عمر94
2075توفیقمحمد طاهر94
5765هدیهحبیب الرحمن94
2027هاجرهوحیدالله94
0364باصرهسید داوود94
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن94
4937محمد ربیعحمد رفیع94
2148نصیربصیر94
4909تیمور شاهشیرین شاه94
0661احمد ذکیعبدالستار94
4752فاطمهشاه محمد 94
4207زرمینهغلام نبی94
1380حزب اللهمحمد رضا94
0335نثار احمد عبدالعزیز94
4531وجیههعبدالجلال94
3326سید ادریسسید یاسین94
5286عفتامیر جان94
5707محمد خلیلمحمد قاسم94
1399احمد یاسرجاوید94
0205فاطمهاحمد شاه94
1198محمد میکایلفضل الرحمن93
0632میرویسمحمد یوسف93
0757شفیع اللهحشمت الله93
2316محمد زبیرضمیر محمد 93
0448اکرم اللهمحمد سرور93
0874محمد مصطفیعبدالولی93
0991احمد شاهمحمد ضمیر93
6073محمد بشیرمحمد جان93
0183سمسورمحمد عارف93
0231پروانهشفیع الله93
0309صنمنور آغا93
5018بلال احمد محمد عثمان93
4105فردوسعزیزالله93
0913پریساغلام عباس93
1539فریدهعبدالرازق93
3434یاسمینحسیب الله93
5209رامینگل محمد 93
4723فاطمهشاه ولی93
4468صدفعتیق الله93
5114شریفهعبدالمحمد 93
0195مروهحکیم خان93
2908مریمعبدالقدیر93
0473صدفغلام سرور93
5737معصوبهعبدالعزیز93
5168زبیرگل جان93
5869نذیر احمد خان محمد 93
4559عبدالسلیمعبدالکریم93
5843عبدالغفورعبدالعزیز93
4542مصدقذبیح الله93
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم93
3033نیاز محمد نجیب الله93
5208جاهدملا محمد 93
5392نصیر احمد ننگیالی93
5659احمد سیرغلام یحیی93
5190میرویسولی محمد 93
0647گهرعبدالمبین93
0387مسرتقطب الدین93
0443ضیاالحقمحاکم خان93
1590مروهبابه ملا93
0401نیلابعبدالجلیل93
6464هیلیمحمد طاهر92
0049عبدالمدبرعبدالله92
1128هدیهصفی الله92
848192
0987منصورشیرین آقا92
0664عباداللهعبدالحی92
0724عبدالجبارروکی92
0143بشیرالدینبصیر الدین92
0296طلب الدینبهاوالدین92
0547احمد فریدعبدالوهاب92
845992
2225سحرسید احمد 92
2443سمیهعبدالروف92
1152خدیجهعبدالجبار92
4286محمد عمرانمحمد فضل92
3577حبیبهعبدالحمید92
1577نرگسنجیب الله92
0877مریم نصیر احمد 92
0680اجملنور احمد فهیم92
4815سارهسید صلاح الدین92
4816نیلوفرعبدالحکیم92
6258آرزونجیب الله92
5300مریممحمد عظم92
5253احمد اقبالمحمد عثمان92
1528احمد صدامفضل محمد92
3337مجیب غلام حیدر92
6081عبدالرافععبدالنور92
2149میونددلاور خان92
0501عجازعبدالجلیل92
0803محمد امیدمرزا محمد 92
4441محب اللهنصرت الله 92
5090مروهمحب الرحمن92
2034فرشتهنور احمد92
0660محمد شعیبعبدالواحد92
4832جمیل الرحمنتاج محمد 92
0099احمد وارثنجیب الله92
4627فاطمه گلعبدالسلام92
047792
5969امین اللهجان آقا92
5717فرشیدسید میر92
0266رامینمحمد ظریف92
4630الهامعبدالجمیل92
4576محمد الیاسغلام محمد92
0422نجیب اللهآدم خان92
1398ادریسعاشق الله92
1039ذبیح اللهغلام مصطفی92
1558رابعهمحمد مسعود92
0959مدثرعبدالجلیل91
0784نسترننظام الدین91
4801لینامحمد الله91
0226سهیلاسید محمد91
5039رحم خداعلی مرزا91
2444بلالمرزا خان91
6075حمید عظیم خان91
0641سروشابوبکر91
4261حسنقاسم علی91
2097محمد تقینظر علی91
0393سید یوسفسید حامد91
1638شهیرعبدالقدیر91
0906شادابخدا داد91
1571فردینخیر الدین91
1035محمد راشدرحم الدین91
1225بختیاررحمت الله91
0498احمد عمراناحمد جاوید91
0273احمد سمیرهدایت الله91
2083احمد طارقنقیب الله91
1436عزیز اللهامام علی91
0149زرمینهصالح محمد 91
0601سارهوحید الله91
0935حسناحاجی لطف الله91
4913رخسارمحمد فرید91
0732فردیننصیر احمد 91
1795عبدالسلیمعبدالحمید91
4107عبدالمصورآغا شیرین91
3404یلدامحمد سلیم91
4252ستاره بریالی 91
1174نادیه آقا ضیا91
0570هدیغلام فاروق91
2559شیرزیبریالی91
5661زینبعبدالوهاب91
6296زرمینهقربان علی91
1368فیصلعبدالقهار91
1146ویسجان الله91
3702تهمینهعبدالستار91
4663احمد فرزادمحمد علم91
4730شرارهشجاع الدین91
0990شریفهدولت محمد 91
4583نرگسمحمد رفیع91
2261عفت عبدالحبیب91
1151الهامشیر خان91
334891
6093عبدالبشیراحمد علی91
4719عبدالطیفشیر آقا91
1306فرزادمحمد مبین91
4746مریمعبدالقدیر91
1447فاطمهسخی والله91
0028فاطمهاحمد وحید91
3170جلوهعبدالرحیم90
0937مایدهمحمد رفیق90
6068فهیم اللهامیر خان90
0635حیدرشاه ولی90
0026محمد حامدتاج محمد 90
0147محمد آصفغلام عباس90
0566علی حسینمجیب احمد 90
1247حمیدهغلام عباس90
6067میرویسغلام حسین90
1557احمد مدثرندا محمد 90
2680عبدالحیعبدالاحد90
2370احمد شبابمیرعلی90
0487احمد فیاضمحمد آجان90
2612سمیع اللهعطا محمد 90
0307احمد زاهدنورعلی90
1123احمد انسعبدالباقی90
1793احمد سمیرمحمد سمیع90
3606فیصلحبیب جان90
0551محمد شایقعطا محمد 90
2191شیبادل آغا90
4336شقایق حمید الله90
1700مریمنورالرحمن90
0054نازیهفرید احمد 90
0156شبنمحاجی محمد یوسف90
0028محمد اقبالفرید احمد 90
0260نظیفهمحمد گران90
4469حسیب اللهمحمد اکبر90
5927سعدیهمحمد عارف90
1114زبیرفضل احمد 90
0651شیراحمد گل الرحمن90
4997عاقلهامان الله90
4324هجرانمحمد طاهر90
5346عبدالقهارعبدالفتاح90
5629یمامحمد حنیف90
5441ضیا الرحمننادر شاه90
3465حبیب اللهنجیب الله90
4501حامدعبدالرازق90
1617سید محبوبسید محفوظ90
2116عبداللهنورالله90
6029محمد پناه محمد صدیق90
011890
0294احمد سمونپادشاه افضل90
3416ملیناصدیق الله89
5826شیباعبدالبشیر89
3968الههعبدالقادر89
0925محمد یاسینعبدالقهار89
3907میکاییلعبدالشاه89
2184حامددولت نظر89
4460عبدالحیعبدالقدیر89
2510سمیع اللهحاجی مایل89
5316فطرتفرید احمد 89
1343نیلوفرفواد89
1996تهمینهعاشور محمد 89
2061گیتاعبدالرحیم89
5373مصطفیعزیزالله89
4083امیر بیکاسلام میر89
2009نیلوفرشاه آقا89
0911عابدهمحمد شفیع89
6208زهرامحمد حامد89
5982محمد نوازالحقعبدالجبار89
6201اکرممحمد سالم89
1681میرجممستی بیک89
0820احمد فرزادشیر حمزه89
0190دوست محمد شیرمحمد89
4657سید مصطفیسید حیدر89
4856سلماخوش نظر89
5954حوریهحاجی غلام محی الدین89
5988محمد وزیر احمد 89
0553احمد میلادجلندر خان89
3168حماسهعبدالسلام89
2234عبدالحقمحمد انور89
6006محمد راتباحمد سمیع89
4308احمد خیاماحمد شاه89
0292مسیرمسعود89
0059رامینعبدالهادی89
0486آسیه اسما عبدالفتاح89
0674رعناعبدالله89
0116جوادولی جان89
1677عبدالرافیععبدالواسع89
1435اسماجاوید89
0117جوهر محمدگران محمد89
1661دیباعبدالملوک89
4448صبورحسیب الله88
6594میر حمزهمیر عزیز الله88
1987رفیع اللهداد الله شریف88
0140احمد ولیددر محمد 88
0416عبدالمومنعبدالمبین88
5697سید حنظلهسید حشمت الله88
0006احمد شعیبمحمد طیب88
2297اکرام اللهنجیب الله88
4786محمد ادریسمحمد عارف88
0371جواد احمد فواد احمد 88
3790زینبمحمد نذیر88
0330حسناعبدالصمد88
0745تجلاحاجی لطف الله88
1553شکریهعبدالعزیز88
6065خنجراسلام الدین88
0093امان اللهمحمد خالد88
1297حسنامیرزا محمد88
2641شبنمسلطان محمد 88
0132ناهیدفهیم الله88
1519طیبهغلام رازق88
3376آزادهبشیر احمد 88
5921سمیهمحمدعلی88
4620بهشته محمد امین88
4438دانیالحبیب الله88
5983محمد میلادنجیب الله88
5315حشمت اللهشیرین آغا88
5173عبدالباسطعبدالولی88
0121سهیلسخی محمد88
5016عبدالباریغلام رسول88
4167عبدالعزیزمحمدالله88
5413شمیممحمد حیدر88
1399شفیقتوکل88
220488
0612عزیزغلام سرور88
3650ناصرسید احمد 87
3608محمد مرتضیاحمد الله87
0007اسد احسانمحمد حامد87
2472لمرامرالدین87
6189ربابه غلام حسن87
4459فرزادمحمد عارف87
3390احمد شبیرمرزا محمد 87
2359میلادمحمد محسن87
0158وحیداللهعبدالواحد87
516487
2694زهراعزیزالرحمن87
6070حمزهعبدالمبین87
0197زهرهمحمد هادی87
0235مروه سید سکندر87
4031فرحنازمحمد سلیم87
4618الهامعبدالودود87
5591هدایت اللهعبدالرحمن87
1819ساجد احمد غلام ابوبکر87
4666ام البنینمحمد اسماعیل87
5594فریمامحمد رسول87
0421مدینهامیر گل87
4992عبدالظهورعبدالقیوم87
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله87
3625نقیب احمدمحراب الدین87
5014ضیارملشیر محمد 87
4502هارونغلام محی الدین87
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 87
5831آمنهمحمد سعید87
5104مقدسهسید موسی87
1179عبدالمبینآقا پادشاه87
4434عبدالرحمندلاور خان87
1540فاطمه شاه آغا87
1461احمد فیروزعبدالسمیع87
1450سیاوششریف الله87
1391احمد میلاد احمد فهیم87
1504زین العابدینرحیم الدین87
900186
5229هارون احمد نصیر احمد86
0258زینبمحمد رسول86
2362محمد ضمیرعبدالهادی86
6261عمرانسید پادشاه86
1212هدایت اللهمحبوب الله86
1593نادرعلیغلام سعید86
847686
0433رفیع اللهمحمد نادر86
1554ماروزهعبدالحکیم86
0236سکینهسید سکندر86
6425یاسرعبدالرحیم86
5586ادریس خانمحمد نظیم86
0847شاکر حسینسید نوشیروان86
4476عبدالجلیلعبدالرحیم86
5827نرگسعبدالشکور86
3435مرسلمحمد ابراهیم86
4032سوسنمحمد هارون86
4457مینامقصود86
3375مهنازامان الله86
0100محمد شبیرمحمد صابر86
1101سلسلهنجیب الله86
5211ناجیهمحمد مقیم86
5852برشناعبدالرازق86
5569مرتضیاسد الله86
2113غوث الدینسیف الدین86
4506سبحان اللهسمندر86
0845ظفر اللهولی الله86
4571آرینشیر علم86
0270محمد یحیخیال محمد86
4018علی الرحمننور علی86
5210نازیهحمید خان86
6366عبدالمبینعبدالخلیل86
6181امید وطن شاه86
0098شمس اللهگل لالا86
2447سعادت اللهنجیب الله86
6381عابدهضابت86
0125مرسیلامحمد اسحاق86
0010نجیب محمدشیر محمد 85
1040ثنامحمد ایمل85
0852هنگامهغلام حضرت85
0822محمد سمیرمحمد آصف85
8337عتیق اللهغلام علی85
5781بکتاشعبدالجبار85
3670احمد سیرغلام حضرت85
1945منیر احمد فهیم احمد 85
1158عبدالستارقیام الدین85
1095ستوریغلام شاه85
0674شیبانجم الدین85
6021کبراعبدالواحد85
0397نور جهانمحمد سلیمان85
3792مهسااحمد بیژن85
321385
0199مروهزین الله85
1779نیلوفرسید رضا شاه85
1088نگاهغلام محی الدین85
1761باسطهعطا محمد 85
1920لیمهعبدالحمید85
3593زهرهشمس الحق85
5385مسکامحمد داود85
5913نیلابوحید الله85
686485
4734صنمعبدالهادی85
4929فرشتهچراغ علی85
0410بنفشهحفیظ الله85
4570شریف اللهجاوید85
5956عبدالرحمننجیب الرحمن85
5750یاسمینسعادت85
1851نقیب اللهسیف الرحمن85
1641سلیمانداد محمد 85
5212قند آغاخالق داد85
5367محمد تمیمکرام الدین85
0453عبداللهمحمد سلیم85
6380زینباسد الله85
0124اصیلامحمد اسحاق85
1593امیدشیرین آغا85
1687فیصلفضل احمد85
1440مصطفیعبدالمتین85
234885
0388صدفقطب الدین85
0429محمد یوسفگل آقا85
1957نعمت اللهحضرت ولی84
1076محمد آغامحمد نعیم84
4535شایق اللهنجم الدین84
6617میلادضیاالحق84
5957قاری هارونحاجی عبدالحق84
1508محمد عمرمحمد ضمیر84
3582معصومهعبدالوکیل84
0090فاطمهحاجی نور محمد84
5816اورانوسغلام زبیر84
3411فاطمهخان آقا84
2031فریدونامیر خان84
5638عمر ناصرنور الله84
3011خورشیدمحمد فرید84
6112تهمینهفضل الرب84
6362اسمامحمد هاشم84
4820مهنازعبدالقدیر84
0833عبدالمصورعبدالجلیل84
4587احمد صمیممحمد نسیم84
5001فیصلعیدی محمد 84
5290احمد فرزادجان آقا84
4544مجتبیعبدالعلیم84
4574احمد روشانهمایون84
0659فریدونمحمد عارف84
0045صوفیهمیر سعید84
1364عبدالوارثعبدالرزاق84
1561هابیلعتیق الله84
0239عبدالودودعبدالفاروق84
1675شایق اللهشفیق الله84
1653محمد نبیمحمد شفیق84
1171الیاسعبدالعلیم84
0056میلادرجب علی83
3671مریمبشیراحمد 83
0480کوثرمحمد عارف83
4378محمد قاسممحمد هاشم83
4328احمد عابدخدا داد83
5666زحلمحمد عیسی83
6131باصرهعبدالحی83
6197شبنمعبدالوحید83
2408خدیجهامین الله83
6256ستایشولی محمد 83
3216آمنهنور الدین83
0720زاهوش جمالحشمت جمال83
1367سمیع اللهعبدالروف83
4478احمد محمد نعیم83
110483
0985محمد یوسفعبدالحبیب83
0685شمسیهگل میر خان83
8284بیگمعطا بیک83
3698عابدهعبدالرحمن83
6139فرحنازعلی جان83
3697نبیلهبهروز83
4581سید مبشرسید عزیز الله83
2855فیصلگل الرحمن83
5960مهراللهذکر الله83
5800محمد حسیبمحمد عمر83
5705فرخندهاسد الله83
1407عمرهگلبدین83
1423سعدیهبابه جان83
1606گیتاقند آغا83
1605اسمامحمد اکبر83
238083
1514نثار احمدغلام ربانی83
0098اعجاز اللهمحمد امین83
1615نجیب اللهمعقول83
1638عبدالوارثعبدالصبور83
1654عبدالمصورعبدالغفار83
1579احمد رشادغلام غوث83
1062محمد سلیمانمحمد داود83
0144سید مصطفیحسین آقا82
0438دل شادمنگل82
0502احمد ذکیضیاالله82
1347محمد الهاممیر افغان82
6836حبیب اللهبسم الله82
3633احمد آغاعبدالعلیم82
2212شهریارعبدالودود82
6071پیمان الدینمحمد اسحاق82
1321عطا اللهخلیل الله82
1967زبید اللهزین العابدین82
2353احمد بلالوحید الله82
1305فهیم اللهشکر صاحب82
1444عبدالمجیبعبدالمجید82
4667ارشادالرحمنمحمد حسن82
1194محمد وارثمحمد صدیق82
1465حسنامحمد ظفر82
2692نیلابمحمد قاسم82
1010بهشتهسید احمد 82
0538زهراجمشید82
472182
6196سپوژمی هلال82
4927احمد رشادرحمت الله82
0269کامرانعبدالجبار82
5383صلاح الدینعبدالوهاب82
0997احمد نور الله82
5994لیمهمحمد داود 82
6076هومنکفایت الله82
5972احمد حامدعبدالرحیم82
1442صبغت اللهعبدالرازق82
5249احمد سخامحمد صدیق82
0814الیاسمحمد رحیم82
5506شفیقهمحمد عمر82
1309یحییعبدالواحد82
0609محی الدینمحمد امیر82
0155نعمت اللهمحمد امین82
0152محمد منصورمحمد رحیم82
286982
1565فرزادعبدالقدیر82
4452معصومهمفید احمد 81
0046محمد صمیمسلیم شاه81
0063عمرسروشمحمد نعیم81
0154ذکیهشمس الاحمد81
1767برشناسید آقا81
5283شبانهدلاور خان81
0024صفت اللهنیاز محمد 81
2555عمرزریالی81
6001ممتازمحمد قسیم81
0821احمد شیرزادشیر افضل81
1434برکت صفرعلی81
6198حسیب اللهغلام سخی81
0142عبیداللهمحمد 81
0201محمد عاطفمیر آقا81
4649لطف اللهعبدالرزاق81
5955صدفرجب علی81
6118عبدالهادیعبدالقدوس81
5174محمد کریمکرم خان81
4165منصورمحمد اسماعیل81
1576ایمل صبرالله81
1371محمد میوندمحمد اکبر81
1402فروزانعبدالقیوم81
1578شعیبمحمد انور81
1357علی رضاءعبدالشاپور81
1604خاطرهمحمد داود81
3700فرحنازعبدالبشیر80
0141میرزا حسینمحمد رضا80
0848لطیف حسینسید نوشیروان80
4425سید حسنسید یوسف80
1354مبشرحبیب الله80
1364احمد صفااحمد شاه80
3576نادیهنور محمد 80
0768سعیدهسید نعیم80
069980
5716پیمانمحمد امان80
4238سید سیرسید شیرجان80
4589رویداعبدالقاسم80
6166محمد بلالمحمد نادر80
6835لطف اللهعبدالقادری80
5340ثنا رفیع الله80
4641احمد فرزادگل آغا 80
0643احمد ساحلدل آقا80
0585عبدالباعثمحمد نعمیم80
3006احمد ولیدشیر محمد80
4950عشرت اللهگل شاه80
5095محمد ندیمعبدالسعید80
6192مروهمحمد عزیز80
1396مشعلعبدالرشید80
1563هوسینجیب الله80
1369ثنااللهنورآغا80
0127انیتامحمد قیوم80
4449منصورعظیم گل79
0167سید عقیلسید حسن79
1982محمد ادریسجمعه گل79
2750سپوژمیعبدالبصیر79
1028ذکراللهمراد علی79
6466حسیب اللهداد الله79
4260پریعبدالمیر79
4508سبحانمحمد معروف79
1100حمیدهنوروز79
5951رقیهمحمد نذیر79
2358مسیح احمدبشیر احمد 79
5851نجیب اللهعبدالستار79
0508محمد شعیبعبدالحی79
5766حسینامحمد مختار79
5292عبدالحکیممحمد 79
5092مرسل نادر شاه79
0992خالق دادرحیم داد79
5294الیاسروزی خان79
3642روح اللهرحیم گل79
1401آمنهعبدالقیوم79
1358زحلالله میر79
1646حکمت اللهاختر محمد79
1093احمد رشادجاوید احمد79
1659حمایت اللهامان الله79
0312وارثنجیب الله79
1641بصیرهمحی الدین79
0537شیلاعیدی محمد 78
1207مریممحمد شفیع78
2475نصرت اللهعبدالبصیر78
0592فردینمحمد اسحاق78
0878عبدالفهیمعبدالقیوم78
0220شعیبمهر علی78
5753محمد امینمحمد امان78
1125محمد اقبالزلمی78
0105سارهشاه آقا78
5155مریممحمد صدیق78
5364صدیقه عبدالحفیظ78
3129منصورعبدالهادی78
1693سید محمد رضاسید صادق شاه78
5882احمد شاکرغلام سرور78
394578
6471متینعبدالواحد78
4503نجیب اللهرحمت الله78
4287عبدالمصورمحمد سطان78
5091فایزهمحمد اسماعیل78
0687حسیب اللهمجیب الله78
5326روح اللهالله محمد 78
5731عبدالباسطعبدالرسول78
190478
1415بشرا مهنازمحمد ولی78
0197محمد بلالمیرویس78
0092بهرام خانعبدالرازق78
0204عبدالمبینعبدالعزیز78
4520الهاممحمد یعقوب77
0168اورانوسعبدالرسول77
1756احمد جانعبدالرفیع77
0443علی رضاحفیظ الله77
0804عبدالبصیرگلا جان77
3514غلام قادرعوض77
2693اقدس جانعزیزالرحمن77
0113سید عبداللهسید احمد 77
5679سید مجیبسید حسیب77
0081شبیر احمدنصیر احمد 77
1595سودابهاحمد داود77
5616فیاضخان محمد 77
5689سعدیهلطف الرحمن77
8102جمعه خانمحمد دین77
5379عبدالواحدمحمد اکبر77
5298مسیح اللهزلمی77
5156رضوان اللهعبدالمحمد 77
1012حسناعبدالغفور77
0601محسنهنعمت الله77
0786ریحانهعزت الله77
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه77
2152علی احمدعبدالودود77
0555سلیمانرحم خدا77
1102احمد موسیعبدالمجید77
0126عایشهسید اقبال77
1596کرشمهمحمد نادر77
3779آمنهمحمد یاسین76
1172عابد الرحمنسیف الرحمن76
1119احمد یاسرفیاض76
6424ادریسعبدالکبیر76
2104قیسمحمد داود76
1352لیدامصطفی76
900576
2243مسعودهفیض محمد 76
7882نور زیمحمد عالم76
1583مهرینسلیم شاه76
2765زحلمحمد قاسم76
3304فاضلزلمی76
5102مدینهصفی الله76
6345صدامخلیل الله76
0038حمیداللهروح الله76
4201احمد ذکیشیر محمد 76
2364خاطمهبختیاری76
789776
4737احمد راشدعبدالمحمد76
4926محمد غلام ربانی76
0634سید نادرسید داود76
0364خدیجهشیر احمد76
1555خوشحالمحمد صالح76
5674توابمحمد اشرف75
3468جمشیدعبدالشکور75
0193محمد آرشمحمد هارون75
6369نبی اللهمحمد ابراهیم75
0823پرویز احمد علی محمد 75
3651مومنهقربان علی75
210075
1864رحمت اللهعبید الله75
4577محمد اسماعیلنافع الدین75
0057سلیمانشین گل75
2574روح الامینمحمد رقیب75
6050داودعلی احمد 75
5990عبدالماجدعبدالقاهر75
0181یحییمحمد امین75
5974بهشتهعبدالتواب75
5676محفوظ اللهمحمد عثمان75
0363فرشتهفرید احمد75
1587سعدیهسید داود75
1627سنبلوحیدالله75
1534عبدالسبحانعبدالفاروق75
1242احمد ابرارغلام فاروق75
1562سجادسید ناصر75
0077نبیلهگل نبی74
5801حفاظتشیر جان74
0883آرشعبدالحنان74
1609عابدغلام حیدر74
4625محمد وارثولی محمد 74
1976مصطفیممحمد یونس74
2289علی اصغرنصیر احمد74
2801زبیرعبدالحمید74
1070سارهعزیز احمد 74
2564احمد بلالمعین الدین74
5607محمد مصطفیاحمد الله74
6053آسیهمیر حسین74
5160مسیح اللهمحمد اسحاق74
4931هدایت اللهرحمت الله74
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم74
4800عبدالحیعبدالهادی74
4546رحمت اللهیار محمد74
5590محمد عابدمحمد عالم74
0252محمد الیاسبرهان الدین74
1303عبیداللهگل جمیل74
0027عبدالواحدتاج محمد 73
4216محمد مصورمحمد رفیع73
1687متینننگیالی73
807273
2366فضل احمد عبدالاحمد 73
0882مهدیعبدالحنان73
2000سید علیسید حبیب73
1023محمد شریفخان علی73
0155سمیرامحمد نبی73
837973
1363سحر میرویس73
5830پلوشهسید محمد 73
8134صدفمحمد ناصر73
5713الیاس نظر محمد 73
4575هوسیمحمد احسان73
3524عایشهعبدالغیور73
301873
6360ارغوانامان الدین73
3341حکمت اللهسلطان عزیز73
4751رضا خانعبدالرحیم73
5220رشادغلام حسن73
5393محمد میلاداکرام الدین73
0805محمد غلام رسول73
0775محمد قسیمعبدالقدوس72
0994الیاسغلام حسین72
5828عبدالوهابمحمد نذیر72
3696حشمت اللهحفیظ الله72
1308غلام فیصلشمس الرحمن72
0711رفیع اللهرحمت الله72
4598حاشرشاه محمود72
1049شاه جهان زیببابه جان72
1499عبدالسمیععبدالصمد72
8023ذوالفقارسید فقیر72
4293محمد هادیعبدالحمید72
4640عبدالصمیمعبدالحی72
4709نوابنصیرمحمد 72
5805احمد بلالنثار احمد 72
806872
5952مسکاشاه محمد 72
1274محدثهسید عبدالصمد72
4504شفیقمحمد رفیق72
4217فهیمعبدالهادی72
1795صادق محمدخواجه دین محمد72
0539ابراهیمزمری72
0275عمرداد خدا71
3684محمد اسماعیلامیر الدین71
1764سهرابمحمد منصور71
3791عایشهمحمد نذیر71
2426منیژه عبدالشکور71
4515ساحلمیرویس71
0381یلدا لطف الله71
6257سهیلامراد محمد 71
0076شکیباخان علی71
2886مجتبیصالح محمد71
2695مسرتمحمد خالد71
4534احمد فایقعبدالغفار71
1546محمد حامدحسین داد71
4526ادریسزمری71
5384شمعریزغلام حضرت71
0982اختر محمدمحمد امین71
1532ساحلشاه محمد71
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی70
1378مدثر اللهحسیب الله70
2492خورشیدعبدالغنی70
6202میرویسمحمد قاسم70
1278عبدالصادقمنصور70
3394ایملمحمد اسلم70
1339سید طاهاسرور الدین70
0467صدامغلام نبی70
5457واسعمیر محمد 70
0139عمرانغلام علی70
4911برشناعبدالولی70
0489یلدامحمد سلیم70
1616شازیهمعقول70
1630ذین العابدینشریف70
0306احمد اللهاحمد ضیا70
0100عبدالضمیرعبدالصبور70
0219حسینغلام رسول69
0025فرید احمدفهیم احمد69
8191مجتبیمیر سعدالدین69
0186ډیوهعبدالغفور69
3881محمد عمرانمحمد امین69
1090محمد هاروندوست محمد 69
4771پریساعبدالرسول69
5698انعمعبدالقهار69
5872مریمعین الدین69
2179رامینزمری69
6100آمنهمحمد قاهر69
4755صدف عبید الله69
3342شبیر احمد محمد عارف69
4593محمد ادیبحبیب الحق69
5293عبدالحبیبمحمد 69
5347تبسممحمد همایون69
0253عبدالحفیظعبدالرزاق69
1637احمد راشدنجیب الله68
6046مصطفینور آغا68
5845رامیننور الله68
6002فرزانه بصیر احمد 68
5631صدفمحمد ابراهیم68
6633ولی اللهنور آغا68
5842حجتمحمد آصف68
5345شاه رخمحمد حیدر68
844468
0594سجادعبدالغفار68
5223محمد فهیمعبدالمبین68
0051سید محفوظسید معروف68
2015فردوسزلمی67
0001نیک محمد میر محمد 67
1037ارشاد اللهجلال الدین67
2062محمد حامدمحمد فرید67
2628سوریهآقا گل67
6423نورزیعبدالصمد67
4651عبید اللهبشیر احمد 67
5611فیصلعبدالبصیر67
5833محمد صمیمشیرین آغا67
502067
1907محمد صابرمحمد نسیم67
5706فهیمهسخی داد67
1617نازیهمعقول67
0166عبدالرحمننور علی خان67
1603عایشهمحمد داود67
511866
2563صفی اللهمحمد صابر66
239566
3748احمد سروشهدایت الله66
798266
0173مریمغلام مصطفی66
5574حسنامحمد عثمان66
4590وجیه اللهعبدالله66
2590فرهادحیات الله66
3396محمد شهابعبدالکبار66
5819عبدالمصورخالق داد66
3652امیرمحمد یوسف66
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 66
5219رویناعبدالبصیر66
2131ادریسمحمد هارون66
4089زبیرگل محمد 66
0548عبدالظاهرعزیزالدین66
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق65
2014توفیق اللهامین گل65
0399سید مصطفیسید اسماعیل65
1307غلام مجتبیشمس الرحمن65
2747بصیرهمحمد حسن65
0225نجیبهسید محمد65
797565
3538عبدالجبارعبدالقهار65
0466بلالغلام نبی65
4791سیاووشحبیب الرحمن65
1474سید عبدالسلام سید چمن65
0996محمد ظریفمحمد شفیع65
972965
1219رفیع اللهنجیب الله64
0340عبیداللهمحمد اسماعیل64
1279سید نصیرسید رحیم64
0085احمد بلالعبدالشهیق64
1586احمد ضیانور الله64
554364
4609امید اللهمحمد نعیم64
681164
0220احمد شعیبمحمد لقا64
0234واحد اللهفدا محمد64
7235محمد واقفمحمد عالم63
2254ذاکر اللهاصحاب الدین63
0401سید مرتضیسید اسماعیل63
409663
4455حسیب اللهعقل الدین63
1240بهشتهعبدالرحمن63
6178نور الامینرحمت ولی63
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 63
1378آرزومحمد یوسف63
1345محمد معصومابن امین63
0412سویتامحمد عزیز62
2352عبدالوهابعبدالرشید62
0829احمد رشادشعیب62
2367خلیل احمد علی احمد 62
5371مبصر احمد عبدالکریم62
5169بهادرمحمد هارون62
6268مطیح اللهروح الله62
5103مختار احمد نور احمد 62
087162
0357خالدمحمد صدیق62
1748احمد شادابمحمد یعقوب62
0413نیلوفرعبدالقهار61
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد61
902061
1750مسعود حبیب الرحمن61
5175فردینشیر محمد 61
5115شهیرخیر محمد 61
898861
4850رویاسید نجیب الله61
4461احمد راشدمحمد ظاهر61
5538صدیق الله حبیب الله61
1612الطاف حسیننجیب الله61
4799عبدالودودعبدالهادی61
4270عبدالطیفعبدالعزیز60
6205رشادمحمد ضیا60
6272هجرت اللهمحمد اکبر60
2520حسیب اللهعصمت الله60
5301ننگیالیگل زمان60
2121سید پرویزسید لالا آغا60
4750محمد عمرمحمد حلیم60
844560
0690احمد رشادمحمد عارف60
6173احمد صیامعبدالکریم60
5369مرتضیمصطفی60
272760
1660نصرت اللهجان محمد60
1548جعفرفیض آغا60
1466احمد مختارشیر آقا60
0815زهرهمیر عبدالاحد59
3558صمیممحمد اکبر59
660959
622559
5953صدفانور شاه59
4525سید رحیمسید داود59
1559احمد مصطفیوحید الله59
7064محمد الیاسحبیب الرحمن59
5444سمیع اللهگل الرسول59
645259
1667عبید اللهنعمت الله59
7599ثنامحمد عمر58
4656احمد ذکیمحمد رحیم58
1025محمد امید محمد امان58
0358محمد شاکرشاه لالا58
2389فیاضعبدالرشید58
0318علی حسینمحمد یعقوب58
2874مهریهمحمد عمر57
2209مهرانعبدالوکیل57
4180احمد مهدیاحمد ذکریا57
752057
4604نزهت اللهصبغت الله57
5767زرفشانرضا57
0811عبدالسبحانمحمد عادل56
2177سمیع اللهعزت الله56
1884حسیب اللهزلمی56
7038عبدالباسطعبدالغیاث56
0479حشمت اللهحبیب الله56
0102ذبیح اللهمردان56
806656
8131اسماعبدالحمید56
2376محب اللهگل آقا56
554856
1614قربانعلی احمد 56
8392عطا اللهنعمت الله56
1412ادریسمحمد یونس56
1092روشناعبدالرسول55
1861مطیع اللهعبدالحنان55
3672حسین علیسفر محمد 55
1911شمس الرحمنعبدالمنان55
0489نازیلاحبیب الله55
3501رستمعبدالرحمن55
0278شجاع اللهبرهان الحق55
1377پرستومحمد یوسف55
0747آریاعبدالغفور55
1962ادریسطاهر حسین54
0605احمد ریحانسیلانی54
1122غلام مرتضیرحیم داد54
0830عمران اللهسردار احمد 54
6263اقبالامیر محمد 54
5285سیماشاه ولی54
5752محمد صمیمعبدالصمد54
1950احمد زینورالرحمن54
5712فیروزاجمل54
5941امین اللهعبدالستار54
0037محمد الهامعبدالظاهر54
845653
0101زینتاحمد فهیم53
0714مطیع اللهمحمد ایوب53
1153مصباح الدینمحمد غوث53
0532توابتاج محمد 52
4512احمد فردینعبدالرحمن52
2110احمد فردینعبدالزبور52
1020سراج الدینشاه عسکر52
4492علی احمد عبدالاحد52
5821بصیر احمد داد محمد 52
5888فردوسمحمد عمر52
5366خیر الدینخان محمد 51
255851
1739مدینهامیر محمد 51
3563سادیهنذیر احمد 51
506051
1655حبیب اللهخدا داد51
1372محفوظ اللهولی الله51
0048ریحانهغلام مجتبی51
5291سهیلمیر آقا50
7237صمدآغاشیرین آغا50
3789ذکراللهمحمد رسول49
3340محمد بشیرمحمد کبیر49
5596احمد اللهغلام سرور49
1016غلام مصطفیرحیم49
1380رامشجان داد49
1673مسرورنور محمد49
0348صبیحهعلی شاه49
3292عرفانعبدالغفار48
807548
4343احمد شاهامان الله48
5989صفت اللهعبدالخالق48
2161شمس الدینعبدالعلی48
4361ظاهرمحمد حکیم47
5158پرویزحفیظ الله47
6505حسیب اللهعبدالله47
1640شکیب مسجدی47
0071الیاسگل نبی46
5572عبدالباعثمحمد نعیم46
6188مصطفینبی الله46
1175زرغونهآقا ضیا46
2469سید حسینمحمد ظاهر46
624246
5412مرسلمحمد حیدر46
0646احمدعبدالواعظ46
0490سروشمحمد سلیم46
4230اسعماعیلمحمد حسن45
806445
2133منصورشاه مقصود45
332344
6548سید قمرسید حبیب44
5748امنهحسن شاه 44
3614احمد خبیرمحمد قاسم44
1013احمد بکتاشمعراج الدین43
3451شبیرحسینایرج میر42
4467عبدالمجیبعبدالحمید42
826342
5415عبدالرحمنغلام علی42
574342
1433پیمانمحمد الف42
4066محمد روملمحمد انور41
806541
5813محمد عادلعبدالسمیع41
6089شکیلاشیر محمد 40
4442اجملعمر خان40
781340
1406وارثسردار40
0655فهیمنور آغا40
1015وحید اللهاسد الله39
2894سمیع اللهمبارک شاه39
5216عبدالواحدضابط39
1679زلمیملک شاه39
5567عبداللهعبدالخلیل38
1666توصیفکتوری38
4175حامدنعمت الله37
0073شکریهعبدالعزیز35
073035
413234
3449احمد شاهغلام محمد 34
1075وارثغلام محی الدین33
557132
3753محمد ماهرمحمد طاهر32
3769عبدالمنیرعبدالستار28
254128
0763زاهدغلام فاروق27
758827
5606حمید اللهعبدالله 24
2557حیدر زریالی18

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
24
31
43
51
63
73
83
93
101
113
122
132
143
152
162
171
182
192
201
214
222
234
244
252
261
273
281
291
301
311
324
334
344
351
364
374
383
391
401
412
421
433
441
452
462
471
482
493
504
513
521
534
544
552
563
572
582
591
601
611
624
633
642
654
663
673
682
692
703
712
721
733
744
751
764
773
784
792
802
812
822
834
844
851
864
873
881
893
902
911
921
934
944
951
963
974
983
993
1003