نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تفسیر و تعلیمات اسلامی صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
1720100
8387تبسممحمد اشرف100
6552عثمانمحمد قیس100
0436100
6720فردیناحمد علی100
7356فریدونمحمد اجمل98
1479بشیر احمدمحمد اشرف98
7168سجیهشیرزاد98
6646سمیهاحمد ضیا98
7781هدیهمیر جمال الدین98
1464لیمهفیض محمد 98
1858مصطفیجمشید98
7467الله دادمحمد قاسم98
6665تمیمنصیر احمد 98
2442قربان علیخان علی98
7802هلنعتیق الله98
2293ظریفغلام سخی98
6869حکمت اللهمحمد سالم98
2810شفیع اللهمحمد یاسین98
1167لیداخواجه عبدالواحد98
0982رخسارمحمد عالم96
1341صدفشیر علی96
069196
6324بینظیرعبدالمجید96
8358محب اللهمحمد داود96
7458میوندمحب الله96
1564مریمتیمورشاه96
6661سلواکریم الله96
7803هدیهعتیق الله96
1552اناهیتاعبدالخالق96
3957رخسارخواجه اکرام96
6696میثمعبدالحق96
1551برشناعبدالخالق96
6954مژدهاحمد زبیر96
6218محمد رامینمحمد امان96
1716مروهفرهاد96
1528مروهعبدالصمد96
1963رستممومن خان96
2051داریوشمحمد ضمیر96
1690احمد فیاضفضل محمد96
6762دیناغلام سخی94
6596فاطمهحبیب الله94
1234فرهادسید آقا94
8162یاسمنخمار الدین94
449894
454094
7022واحدعبدالوحید94
0398محمد الهامغلام بهاوالدین94
7920سحرعبدالسعید94
7387احمد بلالوحید الله94
6554شکیبسید حسن94
6489برکت اللهنصر الله94
7734ارسلانجمشید94
7424نصرت اللهاحمد جاوید94
7435ابوبکرمحمد اشرف94
6221عبدالمبینعبدالجلیل94
6858زرلشتشاه محمد 94
073294
4757سمیر آغامحمد شاه آغا94
8435اسد اللهنورز خان94
6422حامد عبدالشکور94
1260تابشعبدالمجید94
4924سحرگل احمد 94
0769مروهبزرگ94
4690سمیهعبدالبشیر94
747494
2095ناییلهقطب الدین94
1718فرحنازخالد94
2301امیدعبدالطیف94
2027زهرامحمد حسین94
6474قیام الدیننور الدین92
1082احمد زبیرگل آقا92
6389مشعلنثاراحمد 92
268092
6897سارهسید وزیر92
1463لیمهشاه محمود92
8030احمد فردوساحمد فایق92
7808شاهینشیر افضل92
3361احمد ضیاغلام ممتاز92
6853سارامحمد ظریف92
6729جعفرکریم داد92
6541مروهرحمت گل92
6297مقدسههمایون92
4673لیدادین محمد 92
7188معصومهشمس الاحمد 92
5493عرفانآزاد علی شاه92
226192
7844حسینهفیروز احمد 92
8037سمیراشاه آغا92
7542احسان اللهعبدالرحیم92
1717مدیحهضیا الله92
1883سید عبدالرحمنسید هاشم92
1958احمد ضیآعجب گل92
0745مریمپوپل92
7040عباداللهمحمد نادر90
2028علی سجاداحسان الله90
6499مسکاعبدالباقی90
801090
6619محمد مزملمحمد داود 90
6832نیک محمد فیض محمد 90
6448احمد ابراهیمشیر حسین90
6776مرحبامحمد عظیم90
7877مرسلعبدالنذیر90
0693فروزانمحمد کریم90
8029احمد زبیرسلطان محمد 90
7767یوسفمحمد آصف90
6367احمد ماهرمحمد رسول90
1758احمد عمرانبهاوالدین90
6728انعام اللهآقا محمد 90
2785محمد شیرزیگل نبی90
7326سلیمانعبدالرسول90
497490
3197مصطفیحسیب الله90
6574احمد بلالمحمد اسلم90
1563دیانارمضان علی90
2162سلمهاحمد ضیا90
8046مرسلمحمد رسول90
7494عبدالمالکمحمد یعقوب90
7217عبدالرحمنمحمد نعیم90
5401عبدالمومنعلی محمد 90
3239بهشتهگل محمد 90
3278ثناجمال الدین90
553790
0923صدفغلام علی90
0451ویس الدینغلام حیدر90
2388نوریهگل نور90
6335زین اللهبهرام شاه88
3383سیف اللهعبدالاجان88
2030احمد شبیرعبدالحنان88
1173طارقحکیم خان88
2826فروزانمحمد علی88
6809فاطمهمحمد اکبر88
6707قدسیهعبدالفتاح88
4608نرگس سرادر حسین88
8036مریمعبدالله88
012588
6549محمد توابتاج محمد 88
7604محمد وسیممیر حمزه88
6346مبشرفدا محمد 88
6408عبدالواحدمحمد سعید88
4242احمد شهیراحسان الله88
0726عبدالباعثشهزاد88
6855احمد جواداحمد شاه88
6529محمد ولیدمحمد وحید88
6230شعیبعبدالرحیم88
4945فضل امینرحمت ولی88
7887مصطفیامام علی88
7911رنگینهدین محمد 88
1126بهشتهسید محمد شاه88
3735خدیجهنور محمد 88
3136آرینمحمد حفیظ88
6540سحارهسید حسین88
846088
841788
3659مسکاغلام رسول88
8056کرشمهحبیب الرحمن88
6156سعدیهمحمد سخی88
0892صفورامحمد امین88
6793امیر حسینفرهاد88
7055برهان الدینمعراج الدین88
6520فیصلزلمی88
6491احمد فرشیدمحمد حسین88
8299صفادل آغا88
7104محمد رفیعمحمد شفیع88
0701مجتبی خانعبدالمحمد88
1323عبدالرحماننظیر احمد88
1218زینبنصیر احمد88
1969صمیممحمد اکبر88
1900بهارهمحمد صابر88
7378عرفانبسم الله86
7019محب اللهصفی الله86
7505مدثربزرگ جمیر86
6462طیبهمحمد داود86
6542شملهرحمت گل86
1625خاتمهاحمدالدین86
6516یلداسیف الدین86
7456بهشتهعبدالجبار86
6769سدیهمحمد رضا86
0550فاطمهعبدالقاسم86
0817شیر حبیبامیر محمد 86
5407خلیل اللهحبیب الله86
7810حسیب اللهمحمد نسیم86
6584لیلامحمد زید86
8433احمد یحییاحمد ضیا86
7236میثم ملک حسین86
6269شبیر احمد نیک محمد 86
1855مرتضیجمشید86
7172عبدالمتینعبدالله86
2828روح اللهتاج محمد86
2857سمیر احمد محمد نسیم86
6732محمد غنیزمری86
7239عمیربشیر احمد86
6817حبیبمحمد داد86
083586
8025زهراسید عالم86
6854اهداغلام محمد 86
6777مریمعبدالفهیم86
6778نرگسعبدالمقیم86
8166مروهمحمد عظم86
5678بهارهبهاوالدین86
4798ریحانههدایت الله86
7809فاطمهزین الدین86
7098زلیخامحمد نجیب86
8220شکریهمحمد نذیر86
192786
1775وجیهخوانین86
7568خجستهعبدالحکیم86
7885مریمعبدالبصیر86
6891محمد هاشممحمد عالم86
7355عبدالوارثعبدالقدوس86
6470ذبیح اللهعبدالرحمن86
8413عبدالوسیمعبدالوحید86
4872زینتسعد الله86
0998صدیق اللهحبیب الله86
4731محمد سلیممحمد جان86
6765نصرت اللهمحمد رضا86
1878حسنیهعبدالرشید86
1902فیصلعبدالفتاح86
0316عبدالستارمحمد داود86
1930عابده خانشاه ولی خان86
2241رابعهمحمد ظاهر86
0881عبدالوارثغلام سرور86
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور86
0410بهشتهمحمد شریف86
1658خالدعلی گل86
1462مرسلسید عبدالقیوم84
5874زهرهعبدالمالک84
6390حسام الدینقلم الدین84
6436احمد نعیم الله84
410884
7095سحرعبدالوحید84
7174ژیلامحمد ناصر84
6865مریمخان آغا84
0868ماه رخسید امیر84
153184
3915فیصلداد خدا84
4310محمد ادریسمعراج الدین84
7221فیصلمحمد اکرم84
2483محمد سجادمحمد فرید84
8268احمد مومنبهرام الدین84
6439شریف اللهعزیز الله84
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد84
334784
7065احمد سیرمحمد نبی84
8035تهمینهعاشق الله84
6248ستارهسید بلال84
7621زینبگل رسول84
7471هیلیعبدالباقی84
3994سعدیهسید هاشم84
6518شبانهصبر الله84
7419شیر دادکریم داد84
6648آریانامحمد اضغر84
3406سیاه مویعبدالرب84
1303آرزوسید میران84
7677نادیهعبدالصالح84
4877زحلمحمد ابراهیم84
4588ارشادعزیز الله84
5411فیصلعبدالغفور84
8238ضمیر الدینعلم الدین84
6005محمد مهدیامیر محمد 84
7052عبدالجلیلمحمد بشیر84
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن84
5647روح اللهحاجی نعمت الله84
7344قدریهاحمد طارق84
4022گلثوممایل آغا84
1491مژدهمحمد عارف84
1331دیبانحیب الله84
1332سمیهنجیب الله84
7681حبیب اللهعبدالستار84
4464مسیح اللهناصر احمد 84
2676میرویسمحفوظ الله84
0102شبیر احمدحاجی ملتان84
2057شگیباافغانشاه84
1827شاهدالدینشمس الدین84
1582افسانهخواجه شریف84
0828الههعبدالحکیم84
2098نگینهمحمد اسحاق82
7455مروهعبدالبشیر82
6241اسراجاوید82
5435نیلابسید عظیم82
3186مریمعبدالفهیم82
6683جوادمحمد انور82
3100محمد شریفمحمد عارف82
6164مبشرمحفوظ شاه82
6964مسلمهسیلانی82
7398محمد عابدمحمد حامد82
5133سید اقبالسید فرید82
7841عباداللهوحید عبدالله82
1002یلداعبدالرازق82
2787رخسارجمعه گل82
6405شازیهمحب الله82
7067الهامهعبید الله82
6407منیرهسید عزیزالرحمن82
6406مدیحهمحب الله82
5202هاجرهعبید الله82
6764احمد سلیماحمد ضیا82
6649سمیرامحمد سمیع82
7339مرسلاسد الله82
6336هادیهعبدالودود82
6412مریممحمد نسیم82
4573درخشاناسد الله82
5743فریباخدا داد82
8004حظیفهعلم گل82
6995محمد یوسفعبدالمتین82
7928محمد موسیمحمد آغا82
7464عبدالبصیرخیر الدین82
4830غنضفرمحمد سرور82
4831سوسنغلام محی الدین82
6978حسناعبدالحبیب82
6823شریفشیر محمد 82
7004محمد هارونعبدالهادی82
1861نظیفهغلام حیدر82
1904سهیلعبدالخلیل82
0371شبنماکرام الدین82
0540بنفشهاکرام الدین82
2313هیلهمحمد اکبر82
2054احمد شگیباحمد الدین82
0412زلیخااحمد جاوید82
1770بی بی زهراهجاوید احمد82
1947احمد شبیرمحمد یعقوب82
2368احمد رامشمحمد نبی82
2140یوسفمیرویس82
0049عشوهغلام مجتبی82
7893مبشر احمد محمد ناصر80
7876مریمعبدالکریم80
7473زهرامحمد عظیم80
7411فردینفدا میر80
6325سید سروشسید عبدالله80
8269حجت اللهعزت الله80
6735عزیز اللهلعل محمد80
2743مرتضیپاینده محمد 80
2008اسما سعیدهغلام صادق80
7404خالدهعظیم الله80
3368حسناشاه ولی80
6965مدینهسیلانی80
6323یلدا احمد ظاهر80
1815طیبهبهاوالدین80
7131هدیهعبدالرحمن80
6808مرسلجمال الدین80
5137صدیقهمحمد جان80
7596سحرگلاب الدین80
6308نیلابعبدالواحد80
4495سمامحمد وسیم80
3666ظریف اللهنجیب الله80
4181سهرابپاینده محمد 80
7222سید نور اللهسید حبیب الله80
2183جمال الدینعبدالکریم80
1403مختارغلام فاروق80
7804مطیع الله عبدالمتین80
6399احمد سهیلمحمد سالم80
7246تمناعبدالعظم80
7093بهراممحمد نادر80
6338منصوررحمت گل80
7694فردینغلام محمد 80
5394محمد امیرکرام الدین80
7277مصطفینصر الله80
7552احمد ادریسواحد جان80
3935نرگسخلیل الرحمن80
7622تمناگل رسول80
3432سارهعبیدالله80
6352مریمشاه محمد 80
5528شکریهعبدالکمال80
830980
6647سوسنمحمد اضغر80
7858حسناامام یار80
6825سمیهمحمد رسول80
6299مریممحمد حامد80
8177خاطمهشیر هادی80
7697مریمعبدالرحمن80
6759فرزانهعبدالبصیر80
7828مریمبریالی80
7432بیژنجاوید80
7418عبدالباسطعبدالجمیل80
7801محمد ادریسمحمد یونس80
6556فردوسحضرت نور80
4538ارمانعزیز الله80
7785ریحانهمحمد سلیم80
8126رویاولی محمد 80
1169زحلسید حمید الله80
5642کاییناتمطیع الله80
4843سوسنذبیح الله80
7716محمد یونسحاجی خیر الدین80
6300سید سجادسید شاه حسین80
020180
7003احمد شکیبمحمد قاسم80
776980
1833وحیداللهعبدالروف80
1751امیدمیرویس80
1706احمد زیمحمد مختار80
2090سید شهیرسید مجتبی80
2053عبدالربعبدالواسع80
1699بلالمحمد داود80
114680
2056نگینهعبدالستار80
1959صدفعصمت الله80
2055سمیهحیات الله80
2061فرشتهعبدالمالک80
7285روماننجیب الله78
3783دانشجان الدین78
6970مریم شیرزادمحمد زبیر78
4268نادیهعبدالواحد78
7177شبنممحمد الیاس78
0564ناهیدمحمد قوی78
7412عبدالرحمنعبدالمنان78
7136عقبهمحمد اسحاق78
6310سونیتابصیر الدین78
7076پروانهمحمد هاشم78
6416خدیجهمحمد حسین78
8008انصاراحمد نور محمد 78
0839روحید اللهنور الله78
3360عبدالرحمننیک قدم78
7850مروهلعل محمد 78
7333محمد معیدمحمد فرید78
468778
6409رامین احمد نعمت الله78
6924مجتبیغلام غوث78
6372ادریسعبید الله78
7180ادریسذبیع الله78
7504محمد صمیممحمد شفیق78
6785میلادآقا جان78
5421محبهحبیب الله78
8164مرسلرشید الدین78
4716اقراءغلام فاروق78
0867حماسهمحمد طاهر78
8165نیلوفرمحمد شریف78
1385زهرهعبدالستار78
6975طیبهمحمد انیس78
6744صدف غلام مصطفی78
7513مدینهمحمد ابراهیم78
6927فرحتسید فیض الله78
8183شبنمفدا محمد 78
7591حمیرامحمد اسحاق78
7698بهارعبدالصبور78
6468مدینهغلام رازق78
7225میر علینور علی78
4679رحمان الدینویس الدین78
6940عبدالباسطعبدالله خان78
7749رامشرحمت الله78
5554محمد ذاکرشاه لالا78
6805تمیم احمد فضل محمد 78
2201سلیمانغلام حسین78
7451عمر مختار عبدالقادر78
1841شمس اللهالفت الله78
6143واحد اللهنقیب الله78
7276فیض اللهمحمد سلیم78
5500منصور اللهگل محمد 78
4802اجملسردار الدین78
2795فیصلعبدالرحمن78
6627شمس العارفینحفیظ الله78
1705سید بلالسید محمد78
0901مرتضیعبدالشکور78
1765حامد خلیل الله78
0444مریممحمد ظریف78
1762نبیلامحمد صابر78
2240پاکیزهلطف الدین78
2129بهشتهحیات الله78
2145مریم نورآغا78
068476
6327شکیبعبدالباری76
7576مسعودحامد76
7140پلوشهغلام حیدر76
7132شاکرهمحمد شعیب76
7612مصعودهعبدالمقصود76
5913نیلابوحید الله76
8375خاطرهخان آقا76
054176
7758احمد ولیدشیراجان76
2536محمد رومانپادشاه میر76
7024سید نعمانسید بهاوالدین76
2181نورالهداعبدالکریم76
8262مبارزمحمد اسلم76
2339بهرامعبدالرقیب76
7268محمد منصوراحمد شاه76
450176
457476
8214بلال احمد احمد جان76
3502محمد امینسلطان محمد 76
6476حارث ابوبکرنجیب الله76
2843حیات اللهسید مرزا76
6033فرشتهفیض الله76
4369سونمغلام فاروق76
5062سارهعبدالحنان76
7247رایفهعبدالعظم76
8163فرحنازمحمد شریف76
7824حسنانور آغا76
8027تهمینهفریدون76
6896زهرامحمد شریف76
7859ستارهشاه بیک76
7898سحرنجیب الله76
8171رعنامحمد سلیم76
8434صاحبهمحمد صفا76
4829خان محمد حسین بخش76
7647حمیدهصفر76
7638صدف شیر الله76
4876نورین زینتعبدالقدیر76
6334سید یحییسید محمد تقی76
6718مصطفیعبدالقدیر76
7027ضیاوالحقپیوند76
041676
525176
7581محمد تمیمعبدالرحمن76
1317محمد الیاسمحمد هاشم76
1027مسیح اللهحمید الله76
6635شمس علیمحمد عوض76
7087عزت اللهفضل خدا76
767676
6882شمس الدینشاه زمان76
2983حکمت اللهعبدالقدوس76
4796احمد مدثرمحمد یاسین76
485576
4028مدثرحشمت الله76
7384شیرازمحمد ظاهر76
7814ذکیهمحمد یوسف76
7737غلام صفدرنظر خدا76
6562حبیب اللهفضل من الله76
2820فردینمحمد عارف76
6636احمد شاهنور محمد 76
6142احمدمحمد رفیق76
1764صفی اللهمحیب الله76
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن76
1527رخسارولی محمد76
1496ذکیهشیر محمد76
1756آرمانمحمد منیر76
1937الحهغلام جان76
1949بی بی طیبهعبدالواحد76
2142احمد بلالعبدالمتین76
2302علی رضاءجان آقا76
0105فوزیهغلام حیدر76
1805انعاممحمد نعیم76
335874
419474
001074
6866سوریاعبدالمقصود74
334074
2551معصومهشاه محمود74
6690هلنمحمد نعیم74
8446احمد یوشفنثار احمد 74
6946سیدالرحمننیک محمد 74
6255صفی اللهمحمد بای74
4146جوادعبدالقهار74
3498مدینهمحمد یوسف74
7461مدثرعبدالغفار74
6844عظمت اللهخواجه آقا74
6561ساحلجانباز74
7269شایقشیر محمد 74
7783عبدالناصرعبدالقادر74
8026منیبمحم شریف74
7308سارهفضل الدین74
0866لیمهمحمد فاروق74
8217رخسارعبدالمتین74
4864دیباغلام سخی74
7589آمنهمحمد صابر74
8143سونیاهدایت الله74
8182حنیفهسلطان محمد 74
8181بهارهاحمد الله74
6985رخسارسید محمد نقی74
823574
5271رعنامحمد انور74
3019شهلانورالدین74
6570ابرارالحقفضل الحق74
7202محمد الیاسغلام علی74
6483محمد عمربریالی74
6349محب اللهفضل اکبر74
598174
176474
653474
6681احمد طیبداد الله74
6802حشمت اللهعلی محمد74
6591تمنازلگی74
8326بهارمحمد طاهر74
7532سومناحمد شاه74
6440محمد عمرمحمد صفدر74
477374
7709محمد نویدمحمد فرید74
6094عبیداللهاحمد قاسم74
3165سپاسمنوچهر74
6121عاشق اللهنجیب الله74
0534مژگانعبدالقدوس74
1754محمد عثمانعبدالفتاح74
2210زهراعتیق الله74
2297مهرباننورعلی خان74
0602فرشیدمحمد قاسم74
2025ساراغلام فاروق74
2394محمد سمیرخیال محمد 74
2125خالدمحمد اسحاق74
2139بهرامغلام محمد74
1530بهشتهعبدالمحمد74
1644منصورشاهقمبرشاه74
1647احمد شعیبروح الله74
2060بهشتهعبدالمالک74
7215محمد فایزعبدالوارث72
6830وسیممحمد سلیم72
7163احمد مختارمسکین72
0340عبیداللهمحمد اسماعیل72
7094فرامرزنصیراحمد72
3370زهراباهر72
4610سارهمحمد یوسف72
3736شکریهرحمت الله72
0265فرزانهعبدالکبیر72
4494ثنا محمد وسیم72
6920زحلشاه ولی72
6909محمد اسحاقمحمد یوسف72
3381امان اللهامام داد72
1806عبدالمبینعبدالجبار72
5442محمد عمرانعبدالاحد72
334872
6849محمد مهدیاحمد الله72
8361بهمننور احمد 72
5236محمد اجملمحمد نسیم72
6525مهرانسمیع الله72
2849بصیرهگلاب الدین72
1392ولولهعبدالعلی72
8180حوریهعبدالرسول72
1939نرگسخواجه حکمت72
279872
3423همیشهمحمد خالد72
8243نداعطا الله72
6628مریممحمد حلیم72
7842فرشتهحبیب الله72
7843منیژه حبیب الله72
7261حامد پادشاه72
6245محمد عثمانجاوید الله72
5625شاکر خانخان محمد 72
6880امید شیر خان72
7088سید عیسیسید ذکریا72
6171رامشغلام محمد 72
2667غلام مجتبیمولا داد72
6770عباد اللهشفیع الله72
2835سلیمانمسجدی72
4074نضراب شاهمحمد اسماعیل72
7260ویس الدینشیر احمد72
7242محمد منیرعبدالغفار72
7489منظور فیض محمد 72
7014عمرعبدالقدیر72
7434سمیهعبدالوحید72
7890سجیهمحمد میر72
8049شکیبافدا محمد72
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن72
614472
2668قیسعبدالقیوم72
0472عبدالنصرتعبدالعلیم72
1620مجیب اللهجمعه گل72
0968محب اللهعبدالحیات72
1734محمد عمرعبدالفرید72
2312مفتاح الدینمحمد غوث72
1760احمد یوسفاحمد جاوید72
1921حشمت اللهزمری72
2436فرحتحلیم خان72
4289حیات الله محمد نادر70
5799سید نثار سید حبیب70
7170رحمت اللهمعصوم علی70
1245سید مصطفیسید محمد 70
6472عبدالتمیمعبدالستار70
6736احمد مریداحمد جاوید70
6133سمیرزبردست70
6225پاینده کریم داد70
7443سهیلامحمد طاهر70
1816سوسنعبدالغفور70
6477عبدالوهابعبدالطیف70
8189ذبیح اللهامیر محمد 70
7777ذبیح الله عبدالغفور70
5305محمد ساحلمیرویس70
7144محمد یاسرگل الرحمن70
6522محمد سمیرمحمد لعل70
6497شهیرعزیز احمد 70
7840عبدلاحدمحمد عزیز70
8388اتلمیر داد70
6782عروهمحمد اسحاق70
6768صفی اللهخان گل70
674070
7629محمد میهنمحمد شاکر70
6158سارهغلام حضرت70
6231مروهعبدالجمیل70
8121نازی رحمت الله70
7921مرسلخلیل الله70
7012رنوسمحمد مرزا70
7524احمد حاجی رسول70
8246زینبسیف الله70
6251سما صدیقیمحمد حشم70
6743ناجیهمحمد شریف 70
6102معصومهنور آغا70
6944فاطمه الزهرانور محمد 70
3644روید محمد ظریف70
7648محمد ادریسعنایت الله70
6451غیاث الدینسبحان الدین70
7279سباووناحمد ضیا70
6804الهام حامد الله70
8427ابراهیمجاوید70
3955حسیب اللهمحمد امان70
7799محمد عمرعبدالقیوم70
7445مسیح اللهعبدالواسیع70
7590بلال احمد محمد الله70
396070
6936احمد فیصلحبیب الرحمن70
7495مجیبجاوید70
5618احمد ویساحمد فرید70
6306نثار احمد عبدالله70
4854احمد سجادمحمد عارف70
7572شاه آغاعبدالقادر70
2690سومانصیر احمد 70
3367طیبهعبدالملک70
7523بشیر احمد نصیر احمد 70
7114احمد زبیرگوهر علی70
7109فهیمحاجی فردین70
5997توفیق اللهسید امیر70
7334محمد پرویزعبدالرسول70
1721عباد اللهراز محمد70
0130سودابهمحمد یاسین70
0829حسنیهممتاز70
1975حسیب اللهگل جان70
1077عبدالمسعودعبدالصبور70
2351محمد عمرعبدالکبیر70
1373بخت زمینعبدالحیات70
2141حارثعلاوالدین70
7295احمد واجدحمید الله68
5925مصطفیمحمد ناصر68
6842حکمت اللهحیات الله68
7664الیاسنعمت الله68
4019یاسمینمحمد داود68
8186رمضاننیسم68
7232حشمت اللهحیات خان68
3096احمد مزیدعبدالصابر68
6417سید ذاکر شاهآقا سعید68
7848احمد فاضلالف خان68
5187توفیق احمد محمد فاروق68
4968مطیع اللهتیمور بیک68
2182عبدالحلیمعبدالکریم68
6611پرویزمحمد یاسین68
6691تجلامحمد یونس68
2580مطهرهعبدالوکیل68
6895بینظیرمحمد انور68
1106کوثرعبدالصمد68
7152هاجرهسید نبیل الله68
5093مریمسید جمال68
0287لیداایمل68
3643مدثرمحمد هاشم68
7544میلادمحمد شریف68
7584احمد فهیمنور الرحمن68
6713احمد مجید خان68
6645حامدعبدالوهاب68
7208ادریسمحراب الدین68
5196احمد فرهادمحمد عرب68
7122ادریسعطا الله68
6524مسیح اللهسید احمد 68
6575خسرو گل محمد 68
4803فرزادسردارالدین68
7314فرزادبهمن علی68
5400ذبیح اللهمنظور احمد 68
8296محمد یاسینبریالی68
7508محمد ناصرسید محمد 68
7838احسان اللهجمعه گل68
5634فضل اللهغلام محمد 68
6227محمد وارثعبدالودود68
6968زهرهمحمد یاسین68
7615رویانجیب الله68
8373مرجانحاجی حمید الله68
7154سلیمانمیرداد68
7343محمد اللهبهرام68
5492محمد منیبعبدالوارث68
1485عبدالرحمننوخان68
1023احمد سهیلمحمد صفا68
1919هدیهغلام فرید68
2045فیاضمحمد ظاهر68
6872فرخندهصمیم الدین66
390266
7538احمد شادابمحمد ظاهر66
4718مژگاناحمد الله66
6326فرزادعبدالطیف66
577366
0383عتیق اللهعبد الله خان66
7283محمد ادریسدین محمد 66
7376مبشر غلام سرور66
1496عبدالتوابغلام صدیق66
909166
7715سیدالهامسید فرید الله66
6232فردینمحمد فاروق66
0699احمد یاسرنجیب الله66
7520احمد بلالمحمد کاشف66
6415محمدساحلمحمد شریف66
4582انورالحقضیاالحق66
6319احمد میلادمحمد نسیم66
6098حسنامحمد خان66
6099ساراغلام حضرت 66
3737کرشمهنور آقا66
1447شبنماسدالله66
7927سونیاعبدالولید66
6697تهمینهغلام فاروق66
7515سلماعبدالکبیر66
7533زحل غلام فاروق66
2245بهارهمحمد حامد66
6533زهرهعباس66
7365عبدالهادیزلمی66
5936سید عظمسید حسن66
7267معینمحمد شریف66
8280سید موسیسید اورنگ زیب66
6515عبدالطیفمحمد رسول66
7481عمرنیک محمد 66
2451عبداللهصبغت الله66
1801شهرامحاجی شاپور66
7149بهزادذبیح الله66
347566
3152احمد عاصمنورالله66
2165محمد شبیرعبدالمجید66
6640سید علی سجادسید میر آغا66
6626احمد خالداحمد وحید66
4964محمد ایمانمحمد نبی66
5462ذکی اللهوزیر محمد 66
7487عبداللهحمید الله66
4393میترانجم الدین66
1163هاجرهعبدالغفور66
1704ثنامحمد عاصم66
6948هدیهمحمد نذیر66
2984صبغت اللهعبدالقدوس66
7395مصطفیمحمد آغا66
6332ساحلمحمد ایمل66
1964بینظیزمحمد سالک66
1728خالدعبدالحمید66
1821بنفشهمیان آقا66
1982سید عصمتسید علیم66
0326احمد عمرانرحمت الله66
1711محمد وسیممحمد ابراهیم66
2421نگینهفرید66
514164
6585یاسرعبدالکبیر64
0118محمد رحیم عبدالکمال64
6347نجیب اللهعلی احمد 64
7169حدیث احمد نور الدین64
6267نور اللهسیف الله64
6859اسمامحمد محبوب64
2299نرگسعبدالواسع64
7129صدیقه کلیم الله64
0716روحیدخلیل الرحمن64
1747عبدالباسطعبدالواسع64
5598منیبعبدالطیف64
6576عبدالوهابعبدالفتاح64
3825میرویسمحمد ایاز64
7228مزملعبدالصبور64
7886خلیل الرحمنمیر آقا64
6904محمد الهاممحمد صابر64
6410سید علی جوادسید حسن رضا64
7618محمد عمرغلام شاه64
7564ستارهنبی64
7563هندیهمحمد امان64
1386زحلعبدالستار64
7847حمیدهمحمد صابر64
7736نازیهبیردی64
4743رامینعبدالوهاب64
7583احمد فرزادنور الرحمن64
6441میثمفقیر حسین64
5502احمد نویدعبدالواحد64
6219مجتبیجان الله64
7450احمد خسرولعل محمد 64
6760احمد سالمعبدالمالک64
5870انعام اللهاکرام الله64
1164منیژهنعمت الله64
6951سلماگل الرحمن64
287264
7134مهدیکرم علی64
6994محمد متینغلام سخی64
6527سید توابسید مرزا64
6660یماعلی جان64
1834عید محمد عبدالغفور64
2094زینبمحمد نادر64
2021زمزمهدور محمد64
2344خاطرهغلام دستگیر64
2044روملعزیزالله64
2327جعفرعبدالحکیم64
2422طوبانزیر احمد64
8263وارثمیر سعدالدین62
6998نوریهمحمد عظیم62
5464عظیم اللهالماس62
6528سمیرحاجی محمد 62
4078بهزادگل محمد 62
5056عبدالقویعبدالغیور62
2625شکریهشاه محمود62
7639سید رشادسید قند آغا62
1473لطیفهصیام الدین62
7816فاطمه ذبیح الله62
7562منورهعبدالمعصوم62
6414وجیهغازی جان62
8051زینبمحمد یعقوب62
6675تهمینهنصر الله62
7567نگینهمیر یوسف62
1576ثناسید احمد فرید62
0288هوسیحبیب الله62
6539ذکیهمحمد یاسین62
6246محمد اللهنقیب الله62
847562
7671عبدالحفیظعبدالرقیب62
7287محمد وسیممحمد نسیم62
065062
2850مرید احمدفرید احمد 62
7673سعیدهمحمد 62
8176شایستهنعمان62
7396عبدالنذیرعبدالرشید62
7617کرزیگل آغا62
5135مزملعزیز الله62
6981سمیرروح الله62
7153محمد پیامروح الله62
7555انعام اللهسردار 62
0548مرشیدریس الدین62
7184مصطفینجیب الله62
7849عبدالبصیرعبدالغنی62
715862
2238لمرعتیق الله62
222162
1700پرویزمحمد داود62
288260
6784ریحانه صدیقیخواجه مجید60
7302محمودفضل ربی60
0476احمد اللهعنایت الله 60
5648احمد کیهانمحمد خان60
3343محمد ایوبمحمد معصوم60
6572نصرت اللهشمس آقا60
4848محمد یاسرمحمد وحید60
6240مرسلحفیظ الله60
847860
7025زهرهاکرام الدین60
317260
6629زهراءمحمد حلیم60
7466زهرهسید محمد رضا60
7100زبید اللهعبدالکبیر60
6798ارحم صادقنصر الله صادق60
7586نظا الدینامر الدین60
7157مشعلعبدالله60
7156احمد مهدیشاه ولی60
6943سید الهامسید عمر60
7072نعمت اللهسخی محمد 60
7043احمد جمشیدمحمد نعیم60
4867دیدارعاشور بیک60
6450صفدر غلام حضرت60
7755حسام الدینعبدالحکیم60
6307عصمت اللهعبدالرحمن60
6752احمد شجاعمحمد معروف60
2998عبدالروفمرزا نظر60
8282فریحهمحمد موسی60
8218زهرهنظام الدین60
7653احمد قسیمعوض گل60
7592تابشزمری60
6233فردوسعبدالطیف60
0712مسلمنیک پادشاه60
7370محمد واسععبدالوحید60
5896احمد شهیرشیر محمد 60
1807احمد طارقنصیر احمد60
488260
7623ریاض الرحمنخلیل الرحمن60
083060
1923محمد ادریسمحمد شریف60
2211عباس الدینعین الدین58
477258
2890بنفشهحیات الله58
809358
6568زحلمحمد طاهر58
5985عبدالمختاریوسف علی58
7863عباسشهباز خان58
6899محمد جلیلمحمد نذیر58
8393فردوسعبدالناصر58
6973علی محمد عبدالرازق58
7820نیلوفرنظر محمد 58
6215بشیر احمد شیر علم58
4827حمد اللهسید محمد 58
6586شهرامعبدالوهاب58
8406معراجمحمد شریف58
6884احمد شاهمحمد امان58
6684لطف اللهمحمد رفیع58
5490انعامحفیظ الله58
6915عمرانهمراه خان58
6916ثنا اللهمحمد حشم58
8367مرسلمحمد همایون58
7133سلیمهمحمد 58
6579عبدالمجیبعبدالخلیل58
2326مسیح اللهعبدالعزیز58
4789علی رضاعبدالله58
7482مبشربزرگ جمیر58
7839حسیب اللهعطا الله58
746258
1692عبدالصمدمحمد آقا58
2143سید مصطفیسید صابر58
1990محمد صابرمحمد اقبال58
2153عرفانعبدالزبور58
1948بی بی صایمهعبدالوحید58
6592مجیب الرحمننقیب الله56
8031ضیاالدینغوث الدین56
8014احمد صهیبسیف الرحمن56
6630من اللهلعل محمد 56
6828شجاع خواجه شفاءالدین56
6571مدینهضیا الدین56
6243محمد فیصلمحمد ظریف56
4029برهانممتاز56
6751سبحان اللهگل آقا56
6710ویدانثاراحمد 56
6758الههعبدالوحید56
8278سوماسردار خان56
6550فردینعبدالرازق56
7488سمیع اللهعبدالحمید56
7059اقبال شمسسید غوث الدین56
6772احسان اللهمرزا رسول56
4364محمد عادلمحمد علی56
6567حسیب اللهفضل الرحیم56
7535اجملهدایت الله56
7510ابراهیمحبیب خان56
7081سید الهامسید نعیم56
6761مرزا محمد محمد داود 56
6682رحمت اللهمجنون56
6671شفیق اللهحمید الله56
6456مصطفیعبدالرحمن56
8331صدفعبدالصبور56
3240سحرفضل کریم56
6419حمیدشرافت56
1697فریدونمحمد عثمان56
2207محمد کامرانشیرالرحمن56
2416محمد احسانسیف الدین56
2003شفیعمحمد نجیب56
2286حمزهشفیق الله56
5119سجادفضل ا لحق54
7833اجملنورالله54
6340احمد ضیااحمد ذکی54
6514محمدولی محمد 54
210054
1624زیبانجیب الله54
2735نقیب محمد شیر محمد 54
7602نور علینور احمد 54
8228صفت اللهسیدا جان54
0082سید جلالسید ابراهیم54
7787احمد فیصلغلام احمد 54
1835ذکریاباز محمد 54
6337محمد عمرمحمد عظیم54
6755سبحان الدینعبدالعزیز54
2029احمد کمیلعنایت الله54
5420فیصلسید فواد54
6922محمد مصطفیمحمود54
8360مونسهمحمد نسیم54
7818صبریناامر الله54
6373رحیم اللهنور الله54
6388سیاوشمحمد صادق54
6605فدا محمد عبدالظاهر54
6328میرویسویس الدین54
6722احمد سامعبدالطیف54
6484محمد یوسفبریالی54
7815عبدالحمیدعبدالقیوم54
6312سید سجادسید رضا شاه54
5153سلیمانوزیر احمد 54
7097مجتبینجیب الله54
7102عبید اللهعبدالکبیر54
069954
2318روح اللهعبدالمجید54
1997نصرت اللهامان الله54
2400انوشهامین الله54
2324سمیهعبدالحسین54
1052شعیبعلی محمد54
0121مسعودفیض محمد54
8270مطیع اللهروح الله52
8219کرشمهعین الدین52
7616عشرتاحمد فریدون52
5926محمد دانشمحمد شاکر52
6457رحیم اللهسلطان محمود52
2422یمامحمد مبین52
6945نوریمانسرور52
5178جلال الدینعبدالرحیم52
3989عبیداللهنعمت الله52
8301موحدمحمد پناه52
7696هارونتاج محمد52
7385روح اللهنور الله52
5531مدثر احمد احمد نعیم52
7176بصیرهرحمان الدین52
6239اندیشهامان الله52
7026حمیراعبدالکریم52
6967احمد زبیراکرم شاه52
8187سید اللهعبدالبصیر52
8350محمد عرفانگل شاه52
7665محمد ابراهیمحمید الله52
7142ذکریامحب الله52
7512سید زمانسید ابراهیم52
7051یاسرسمیع الله52
7831محمد الهاممحمد سلیمان52
7444مروهعزیز الله52
178952
7701مجتبیلعل محمد52
7846مصطفیلعل محمد 52
7506محب اللهنقیب الله52
6374محمد هارونصابر52
7511سید نیک محمد سید احمد 52
2155مریمغلام دستگیر52
1879ربیع اللهعصمت الله52
2128عبدالباسطسید مبشر52
0635رشادامیر گل52
1848حاجت اللهلطف الله52
6775لیزاضیالحق50
6959حسیب اللهضیاالدین50
0869فوزیهنور علی50
1429فرنگیسسلیمان50
5504مزملمحمد داود50
7128خسرومحمد حنیف50
6488ادریسحیات خان50
447950
7867احمد ولیغرزی50
6977الهامنصیر احمد 50
098050
788250
5398ساراطره باز50
796050
7593صفی اللهحبیب الله50
6588رخسارمحمد صفا50
316050
7108شیلامیر آقا50
7475رومیلاسید اکبر50
7101احمد شعیبعبدالواحد50
6566ذبیح اللهمحمد ظریف50
847150
7682محمد نجیبمحمد عارف50
6638روح المبینعبدالحی50
6582راشدعبدالملک50
1561مهدی رضامفید احمد 50
7223نجیبمحمد نور50
6917مطیع اللهسید مختار50
8251سعدیهنور الله50
6712سلماعبدالعزیز50
660050
743950
796150
2086پروانهخالد نظر50
2042سید وهابسید ابراهیم50
0355احمد فیصلمحمد طارق50
254850
2123سونیلاعبدالعظیم50
2337کریمهعبدالرازق50
2174احمد ذکیمحمد آقا50
7826شکیبسردار آغا48
413248
5565لیزاعبدالرازق48
098948
1387کوثرعوض علی48
6788سید امین شاهسید نازک میر48
5033عبدالحمیدغلام فاروق48
591648
6818الیاسامان الله48
000748
613948
8402پروانهحاجی عبدالخالق48
7836زحل محمد اجمل48
8425سارهاحمد جمشید48
6700شایانمحمد صدیق48
7407عبدالستارعبدالغنی48
7354عبدالقهارعبدالقدیر48
7446محمد عثمانمحمد آصف48
7002نجیمامین الله48
7410سمیع اللهمحمد نادر48
2514احمد مصورمحمد شاه48
7662احمد یوسفمحمد فرید48
899948
6565صمیممحمد ظریف48
7148سید حامدسید خان آقا48
847348
6711فرحنازخان محمد 48
8428بهمنحبیب الله48
6709بهرام الدینمیا گل48
7746لطف اللهعبدالنبی48
794348
1723نور رحمانمسکین48
1889محمد انصارمحمد قاسم48
1970سعیداللهرحمن الله48
1885عبداللهعبدالفهیم48
0587ذبیع اللهنظام الدین48
2092محمد فهیممعصوم خان48
2242فردینسید عالم48
131146
606646
207546
6650شاهدعبدالستار46
7200صفی اللهعنایت الله46
7896امید عصمت الله46
8306پرنیانمحمد نعیم46
3574نرگسنور محمد 46
6413محمد پرویزرحمت خان46
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری46
7427مصطفیمحمد غوث46
6794اسداللهغلام سخی46
6993زید احمد عبدالبشیر46
6669عزیز اللهاسدالله46
6469عبدالمجیبعبدالقادر46
6446محمد میلادعبدالحمید46
4195ویس الدینفتاح الدین46
0536آرمانامان الله46
276646
7614عبدالحییعبدالرشید46
6507احمد فرهادعبدالرحمن46
1535ذبیح اللهغلام سرور46
6887محمد اسحاقحیات الله46
7763محمد الیاسمحمد اقبال46
6783محمد بهرامغلام نقشبند46
839446
242846
2358سیف اللهمحمد نادر46
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن46
2244محمد فیاضمحمد بشیر46
1968شوکت اللهساج الدین46
6400الهاممحمد حفیظ44
0895مشرفدل آقا44
2794خالدعیدی محمد 44
4133نورالرحمننور احمد 44
909644
7162جمال الدینحسام الدین44
7253عنایت اللهمحمد عارف44
5443محمد سلیمانعبدالاحد44
8401لطف اللهفیض محمد 44
4847غلام مرتضیامین الله44
6876محمد ندیممحمد نعیم44
8175تمناحیدر خان44
7585بسیمهفیض علی44
7574طوباوزیر محمد 44
724544
7121عبدالاسد الله44
7832محمد نعمانمحمد سلیمان44
607444
3379احمد ذکیبلال احمد 44
7834عبدالباعثنثار احمد 44
482144
824044
7053بکتاشمحمد صفا44
8048شکریهعبید الله44
8179ماجبینغلام رسول44
7103سید شاکرسید مقتدا44
1830صبورنثار احمد44
1944مصطفیجمال الدین44
2024نگینهغلام فاروق44
1708مصطفیمحمد امین44
2325سید نجیم اللهسید بصیرالله44
7868احمد علیحامد42
6402سید ادیبسید آقا42
6982محمد ساحلملک محمد 42
7806یاسرعبدالطیف42
0298الطاف حسینغیاث الدین42
7408علی ناصرنصر الدین42
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق42
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین42
581042
999942
7342محمد امیدمحمد جان42
6716نجیب اللهامان الله42
7490فردینشاه ولی42
7071احمد اقبالمحمد یار42
6397محمد یوسفبرات علی42
6625عادلمعشوق42
7613محمد نعمانمحمد یوسف42
6224حسین علیفیض علی42
6452خدیجهنور محمد 42
5397مروهغلام جان42
034542
7570زهرهعبدالظاهر42
7728محمد سعیدمیر احمد 42
674142
7522شادابعبدالحنان42
5132عبدالمعروفعبدالواحد42
6921عبدالباعثاحمد ضیا42
7620شفیقشنبه42
6673قیام الدینغلام حسن42
2325شهیر عبدالرقیب42
1956تمیمعبدالحبیب42
163542
1910عبدالقادر عبدالرشید42
1612مسلمعبدالملوک42
1715سهرابعبدالرزاق42
1101احمد فیصلعبدالعزیز42
202042
1757ناصرمحمد صابر42
2026رحیمهعبدالله42
1749سمیع الرحمنحیات الله42
733540
5270شبیرعبدالمجید40
6223امان حبیب الله40
5021آرزواحمد ذکی40
6834عنایت اللهمحرم علی40
841840
8167عتیق اللهمحمد اسماعیل40
7678فیاضمحمد حسن اندرابی40
6905مروهنقیب الدین40
6348علی جانمحمد روف40
770340
6724محمد اسودمحمد داود40
7454احمد فیصلعبدالبصیر40
3945مقصودنقیب الله40
7312محمد ادریسعبدالهادی40
6244فیصلعبدالله40
7752مجیب الرحمنحبیب الرحمن40
7631نبیلااحمد فرید40
3317احمد سدیساحمد ویس40
7116ذبیح اللهعبدالحبیب40
2009محمد ناصرراز محمد40
1853عبدالقهارعبدالقایم40
1773مسعودمحمد یاسین40
0167عبداللهنجیب الله40
1995یونسمحمد انور40
1929محمد یونسامرالدین40
089638
8264ادیبعبدالحمید38
7854محمد سیرغلام سرور38
3392احمد سالارعبدالخلیل38
6553ریحان اللهمحمد عاصم38
016138
7273عبدالراشدعبدالرشید38
7756شهرامعبدالحکیم38
7030شادابنظام الملک38
7775عظیم اللهفهیم الله38
7496فیروزظاهر شاه38
1750مجتبیلعل میر38
2345روح اللهدین محمد 38
2431محمد بهرامعبدالحی38
6401سیدعمرانمیر عبدالصادیق36
7075محمد صادقمحمد هاشم36
7790شکیلاعبدالودود36
7021مهدی جعفررمضان36
601836
6222خدا بخشکیامرز36
8448سمیرعبدالنور36
0363سایمهمحمد نعیم36
6996صدفاحمد وحید36
7727معراج الدینامانت الله36
6242سمیع اللهمحمد اسلم36
6742عرفان اللهمطیع الله36
7409صمیممحمد نادر36
6923فرشادنورالرحمن36
4155عزت اللهمحمد اسحاق36
7266عبدالصمدزلمی36
7161شهرامخواجه غلام ویس36
1880احمد صمیمعصمت الله36
2339خوشمرادملک احمد36
1994ذکریاکریم الله36
1993امان اللهمحمد انور36
2399محمد امینعبدالاحد36
2326سید نجیب اللهسید بصیر36
161934
6234صدام حسیناحمد 34
6531ایملمحمد عظیم34
8423محمد آصفاکرام الدین34
7034سید توابسید فیروز الدین34
6819محمد میلادمحمد سرور34
723734
8250سلیماننصر الله34
192234
7394مجتبیمحمد شفیع34
847234
075434
1642احمد ضیانورالرحمن34
0175شیرزیگل الرحمن34
0669محمد شعیبنبی الله34
1895حافظمحمد نعیم34
4710احمد زبیدنثار احمد 32
950232
7368مرتضی شهنانمحم فرید32
612032
4946محمد باعثمحمد شریف32
7693اجملخوانی32
7111روح اللهرحیم الله32
8216قیس احمد نادر محمد 32
0756عبدالجبارعیدالجلیل32
1986احمد زبیرلعل آقا32
1745احمد میلادمحمد احسان32
0377علی ساویزمحمد محجوب32
7566نبیهنظام الدین30
604930
7105محمد ادریسعبدالمقیم30
707330
7288بوستان علیپاینده محمد 30
7751احمد اللهمحمد انور30
6857عبدالرحیمعبدالکریم30
706230
1574شفیع اللهعوض محمد30
2338عبداللهنصرالله30
837428
0464محمد بابرمحمد ایمل28
7020حسین یوسفیمحرم علی28
6754فردینبرهان الدین28
7636شمیلااستاد رحیم28
6893ریحانهحبیب الله28
6801عبدالباسطفدا محمد28
7422ساحلنصیر احمد 28
7453رامشذبیح الله28
6731ادریسعبدالرازق26
6999فردینعبدالروف26
7460محمد ادریسمحمد داود26
6856احمد مرتضیعبدالواحد26
6976ایثار احمد عبدالاحد26
744926
1996ابراهیموحید26
197326
6831سمیرفضل الرحمن24
8215حمید محمد مایل22
7516خالدمحمد اکبر22
7497محمد تمیمعارف خان22
7663سیاووشغلام مجتبی22
7811خدابخشسخی بخش22
7600نثار احمد داد محمد 14

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
12
21
31
42
52
61
72
81
91
104
112
121
134
144
152
163
172
182
194
202
211
223
231
244
254
263
272
281
293
301
311
321
332
344
353
364
371
381
393
404
412
421
433
444
453
463
472
484
491
504

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
11
24
33
43
54
64
74
83
93
102
113
124
131
143
152
164
172
181
193
204
214
221
232
241
251
263
274
281
291
302
311
323
334
342
352
364
371
383
392
401
413
424
432
444
454
463
472
482
494
501