نتایج امتحان عمومی تاریخ و جغرافیه دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی تاریخ و جغرافیه دانش آموزان دوره های اول و دوم ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0485احمد شکیبشیر پادشاه100
0050محمد مدثرعبدالله100
2112سمسور الرحمنفدا محمد 100
0640نعمانرحمان گل100
2734احمد شبیرمحمد الله100
1525فیصلمحمد آصف100
0631سهراببسم الله100
0632میرویسمحمد یوسف100
0627زعیمشیر احمد 100
2277نجیب اللهمحمد امین100
0540صفی اللهمحمد عوض100
7171نهایشعبدالمحفوظ100
3358100
9998100
5682یاسمینمحمد شفیع100
1867بسیناعبدالقیوم100
1029منصورخیر محمد 100
1688میوندعنایت الله100
1387مجتبی غلام جیلانی100
1448سونامحمد رحیم100
0341احمد نویدعبدالحبیب99
0040عبدالمختارعبدالمنان99
0664عباداللهعبدالحی99
0202کوهسارحسیب الله99
0653احمد اللهعبدالطیف99
1959محمد حسنمحمد وزیر99
4470صدفبریالی99
2443سمیهعبدالروف99
4418مرسل گل احمد 99
0009حماسهشیر محمد 99
1072هوسیعبدالحلیم99
2506ذاکرهمحمد صابر99
797099
3303میلادعبدالقیوم99
6031خورشیدارسلان99
5683حسینامحمد اسماعیل99
1257میلاد احمد مشتاق احمد 99
0611مریمفرید احمد99
0119مامونضیاالحق98
1119احمد یاسرفیاض98
0264احمد مبشرحشمت الله98
0641سروشابوبکر98
4447حامد عبدالخالق98
0053الهام الدینامیر جان98
0967حمزهفرهاد98
1707مزملمحمد عباس98
1528احمد صدامفضل محمد98
0843احمد خسرواحمد جان98
5669مسیح اللهحبیب الله98
1539فریدهعبدالرازق98
1035محمد راشدرحم الدین98
2517محمد مبشرمحمد عمر98
080698
0361عبدالباسطعبدالاحمد98
2505بلالمحمد قاسم98
0661احمد ذکیعبدالستار98
0231پروانهشفیع الله98
0392حسیناعبدالستار98
3953ذکیهمحمد عیسی98
0857فرحنازحکیم الله98
5783کرشمهمحمد انور98
4443فوزیهمحمد داود98
1258عمرانغلام مصطفی98
334898
0038حمیداللهروح الله98
0680اجملنور احمد فهیم98
5604نگینهجمعه خان98
4444نرگسمحمد اسحاق98
5629یمامحمد حنیف98
1690مروهمحمد رحیم98
3675برینعبدالحبیب98
6003هدیهعبدالمنیر98
2116عبداللهنورالله98
0123عزت الله احمد الله 98
2198محمد صمیمعبدالخلیل98
5707محمد خلیلمحمد قاسم98
0062انوشمحمد نعیم97
0445احمد شعیبمایل آغا97
3438احمد سیرسلطان محمد 97
6060عبدالباعثعبدالصمد97
6548سید قمرسید حبیب97
0474رخسارسید اسحاق97
0215آیدامحمد فواد97
4469حسیب اللهمحمد اکبر97
0604عبداللهچاریارقل97
1537سید محفوظامیر حمزه97
2225سحرسید احمد 97
3604رویناگل محمد 97
0364باصرهسید داوود97
0157شبنممحی الدین97
2346پروانهعبدالبشیر97
1088نگاهغلام محی الدین97
4630الهامعبدالجمیل97
0598زهرهنصیر احمد 97
1689فاطمهمحمد رحیم97
4540زرلشتحبیب الرحمن97
5168زبیرگل جان97
1399احمد یاسرجاوید97
6101محمد حاشرمحمد کریم97
1322عمران اللهیار محمد 97
1391احمد میلاد احمد فهیم97
0117جوهر محمدگران محمد97
1461احمد فیروزعبدالسمیع97
4749نصرت اللهفرید96
4460عبدالحیعبدالقدیر96
0103سید الیاسعبدالرحیم96
1160علیممتاز96
0443علی رضاحفیظ الله96
0473صدفغلام سرور96
1306فرزادمحمد مبین96
0546محمد الهاممحمد شعیب96
0143بشیرالدینبصیر الدین96
1974روح القوامعبدالقهار96
0272احمد نویدجمال عبدالناصر96
3404یلدامحمد سلیم96
5775نیلوفرمحم عثمان96
4422فاطمهمحمد صدیق96
2784شبنممحمد شاه96
6008فریحهعبدالمحیط96
5155مریممحمد صدیق96
1151الهامشیر خان96
4498هنگامهحلیم جان96
3033نیاز محمد نجیب الله96
5999فرشتهخدا داد96
4017عادلهامیرجان96
5761دیباتاج محمد 96
5914مدینهعبدالوهاب96
5960مهراللهذکر الله96
2311مدثراللهبهرالدین96
1020سراج الدینشاه عسکر96
0150ابن امینمحمد آصف96
5664نیک محمد داد محمد 95
0925محمد یاسینعبدالقهار95
1198محمد میکایلفضل الرحمن95
0183سمسورمحمد عارف95
1925احمد مدثرعبدالصادق95
5793نصیب اللهذبیح الله95
2297اکرام اللهنجیب الله95
0448اکرم اللهمحمد سرور95
0804عبدالبصیرگلا جان95
4168عبیداللهغلام مجتبی95
0547احمد فریدعبدالوهاب95
033395
0307احمد زاهدنورعلی95
0677ایمانعلی مرزا95
6068فهیم اللهامیر خان95
0603اسد اللهرحمت الله95
4636سید رسولغلام رسول95
2643زینبشیرعلی95
2332یلدامحمد ظاهر95
4914نیلوفرمحمد فرهاد95
2306ضمیرهسلطان محمود95
1603شملههدایت الله95
2797سجیهسید محمد95
0099احمد وارثنجیب الله95
4723فاطمهشاه ولی95
5392نصیر احمد ننگیالی95
5171کریمهپیوند95
5950شکر اللهگل محمد 95
0878عبدالفهیمعبدالقیوم95
1369عبدالنصیرعبدالطیف95
4506سبحان اللهسمندر95
1653محمد نبیمحمد شفیق95
0163مروه95
1793احمد سمیرمحمد سمیع94
0354ماهدشفیع الله94
2680عبدالحیعبدالاحد94
1350احمد مسعودفضل الرحمن94
5778محمد نجیممحمد حکیم94
1171ابراهیمرحیم داد94
1279سید نصیرسید رحیم94
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین94
843194
0028محمد اقبالفرید احمد 94
2097محمد تقینظر علی94
6194حامدمحمد جان94
0290نرگسمحمد رسول94
0147محمد آصفغلام عباس94
0724عبدالجبارروکی94
5213میر ادریسمیر محمد نعیم94
5586ادریس خانمحمد نظیم94
2642شبنممحمد تقی94
2600غزلحسیب الله94
2599اسمافیروز الدین94
3577حبیبهعبدالحمید94
4559عبدالسلیمعبدالکریم94
5209رامینگل محمد 94
4542مصدقذبیح الله94
0100محمد شبیرمحمد صابر94
4466سید بلالمیر حسیب الله94
2231سید سایلسید کمال94
4018علی الرحمننور علی94
4909تیمور شاهشیرین شاه94
0959مدثرعبدالجلیل94
1100حمیدهنوروز94
5660ابراهیممحمد داود94
6362اسمامحمد هاشم94
5575پیمانخواجه زمان94
2627امیر محمد محمد داود94
5843عبدالغفورعبدالعزیز94
202394
4492علی احمد عبدالاحد94
0098اعجاز اللهمحمد امین94
1593امیدشیرین آغا94
1488مهریهمحمد اسحاق94
234894
0247رامششیراب الدین93
4448صبورحسیب الله93
0682ارسلانعبدالاحد93
0860گلاب الدینمعراج الدین93
5151عیان بیکعزیز بیک93
4219حسیب اللههدایت الله93
4518نبی رحمتخالد احمد 93
4252ستاره بریالی 93
1621بی بی رحیمهنورالدین93
1094عمران احمد شهاب الدین93
4459فرزادمحمد عارف93
2554نعماننیک محمد 93
1339سید طاهاسرور الدین93
1338سید عمرانسید محسن93
3878احمد مدثرخدای داد93
4786محمد ادریسمحمد عارف93
0273احمد سمیرهدایت الله93
4336شقایق حمید الله93
1132ثنامحمد حکیم93
4477نجیبهمحمد خواجه93
1352لیدامصطفی93
1129نادیهصفی الله93
4913رخسارمحمد فرید93
0644سمیهمحمد حسن93
0146تهمینهعبدالواحد93
2999ام البنینسخی داد93
6434تبسمصبر الله93
4167عبدالعزیزمحمدالله93
3337مجیب غلام حیدر93
5158پرویزحفیظ الله93
2149میونددلاور خان93
5281محمد حامدمحمد رحیم93
5713الیاس نظر محمد 93
1866مروهعبدالقیوم93
3702تهمینهعبدالستار93
5172ژولیکامحمد مقیم93
3354قدرت اللهمحمد نعیم93
7064محمد الیاسحبیب الرحمن93
4605عبدالجمالعبدالجلیل93
3918احمد حامدعبدالحسین93
5692شبانهعبدالرشید93
5600امیر منصورعبدالبصیر93
4832جمیل الرحمنتاج محمد 93
4939شاه رخعبدالکریم93
5474محمد ذاکرمحمد نجیب93
5190میرویسولی محمد 93
8316ذاکرمحمد الله93
5371مبصر احمد عبدالکریم93
5659احمد سیرغلام یحیی93
2179رامینزمری93
6398هدایت اللهحریف خان93
0444همایونضیالدین93
0034فهیمهمحمد محسن93
1357علی رضاءعبدالشاپور93
1439ملیلامحمد یعقوب93
1576ایمل صبرالله93
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم92
0049عبدالمدبرعبدالله92
0296طلب الدینبهاوالدین92
0310حکمت اللهخان محمد 92
2009نیلوفرشاه آقا92
1174نادیه آقا ضیا92
5245ملالیمحب الله92
6073محمد بشیرمحمد جان92
0275عمرداد خدا92
0825فرشاداحمد گل92
4650سیف اللهگلاب خان92
4839حکمت ولیشاه ولی92
2564احمد بلالمعین الدین92
1571فردینخیر الدین92
1128هدیهصفی الله92
5667فرحنازمحبوب الله92
2641شبنمسلطان محمد 92
3583صبنانعمت الله92
0226سهیلاسید محمد92
1117بلالوحید الله92
0268ساجدهعبدالروف92
5751حمیرامحمد عثمان92
5765هدیهحبیب الرحمن92
3129منصورعبدالهادی92
2316محمد زبیرضمیر محمد 92
6015میترانور احمد92
5290احمد فرزادجان آقا92
5167محمد فرشادجنت گل92
4535شایق اللهنجم الدین92
5175فردینشیر محمد 92
4308احمد خیاماحمد شاه92
3326سید ادریسسید یاسین92
6261عمرانسید پادشاه92
0357خالدمحمد صدیق92
0732فردیننصیر احمد 91
1795عبدالسلیمعبدالحمید91
6199محمد عبادالرحمنامر الدین91
0386ذکی محمد عیسی91
6208زهرامحمد حامد91
0570هدیغلام فاروق91
1499عبدالسمیععبدالصمد91
1213فیصل سید احمد 91
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی91
1123احمد انسعبدالباقی91
2529اسد اللهغلام محمد 91
0991احمد شاهمحمد ضمیر91
6093عبدالبشیراحمد علی91
0674شیبانجم الدین91
3580هدیهعبدالعلی91
1101سلسلهنجیب الله91
5243زهراداراب91
5346عبدالقهارعبدالفتاح91
334791
0651شیراحمد گل الرحمن91
6065خنجراسلام الدین91
4207زرمینهغلام نبی91
5657سحرشاه ولی91
1641سلیمانداد محمد 91
0443ضیاالحقمحاکم خان91
1450سیاوششریف الله91
0197محمد بلالمیرویس91
1017فرشاد آقا محمد 90
1986آرشداد الله شریف90
1557احمد مدثرندا محمد 90
4261حسنقاسم علی90
4358اسد اللهدستگیر90
1536مایلمحمود90
0393سید یوسفسید حامد90
1577نرگسنجیب الله90
0199مروهزین الله90
0757شفیع اللهحشمت الله90
2287رامینمعراج الدین90
0438دل شادمنگل90
0502احمد ذکیضیاالله90
6836حبیب اللهبسم الله90
0601سارهوحید الله90
1553شکریهعبدالعزیز90
2693اقدس جانعزیزالرحمن90
4425سید حسنسید یوسف90
0937مایدهمحمد رفیق90
3170جلوهعبدالرحیم90
4835لیمهمحمد عظیم90
4583نرگسمحمد رفیع90
1761باسطهعطا محمد 90
4810سباوونخواجه مقل90
5592احمد صیاممحمد عمر90
4324هجرانمحمد طاهر90
5671حفصهنثار احمد 90
5595سیماعبدالحنان90
4620بهشته محمد امین90
6195مرسلاحمد شاه90
0912شگوفهمنیر90
1114زبیرفضل احمد 90
840890
0660محمد شعیبعبدالواحد90
1371محمد میوندمحمد اکبر90
0349محمد صدیقمحمد فرید90
0433رفیع اللهمحمد نادر89
0487احمد فیاضمحمد آجان89
136589
0910مقدسعبدالرحمن89
1378مدثر اللهحسیب الله89
6425یاسرعبدالرحیم89
1436عزیز اللهامام علی89
4531وجیههعبدالجلال89
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد89
1825مینهفیض محمد89
5850صدیق اللهذبیح الله89
5016عبدالباریغلام رسول89
6138حبیبههمایون89
6029محمد پناه محمد صدیق89
2869روح اللهعبدالحبیب89
2148نصیربصیر89
5192راحیلهولی محمد89
5994لیمهمحمد داود 89
4526ادریسزمری89
4576محمد الیاسغلام محمد89
5014ضیارملشیر محمد 89
1447فاطمهسخی والله89
0612عزیزغلام سرور89
3907میکاییلعبدالشاه88
2370احمد شبابمیرعلی88
0371جواد احمد فواد احمد 88
4055احمد هشامخالد احمد 88
4457مینامقصود88
1638شهیرعبدالقدیر88
0219حسینغلام رسول88
0263هدیهعبدالجبار88
1247حمیدهغلام عباس88
0917فریالاحمد سخی88
6189ربابه غلام حسن88
5633جمیلهعبدالمنان88
2335شگوفهدل آرام88
0115همایونصفا الدین88
6147میترافضل الرب88
6002فرزانه بصیر احمد 88
0270محمد یحیخیال محمد88
5899حسیبافریدون88
6112تهمینهفضل الرب88
0047مرسلسلیم شاه88
5955صدفرجب علی88
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ88
4287عبدالمصورمحمد سطان88
6421مسجدیعبدالصیر88
0152محمد منصورمحمد رحیم88
0435میوندعبدالغفار88
0092بهرام خانعبدالرازق88
1568فروزانعبدالله88
0659فریدونمحمد عارف88
0116جوادولی جان88
1219رفیع اللهنجیب الله87
1347محمد الهاممیر افغان87
0994الیاسغلام حسین87
0911عابدهمحمد شفیع87
0877مریم نصیر احمد 87
0426بلال محمد خبیر87
2359میلادمحمد محسن87
6424ادریسعبدالکبیر87
0334مجیب احمد سلطان احمد 87
1700مریمنورالرحمن87
0152فاطمهخیر محمد 87
2189پرمیلاغلام سخی87
3449احمد شاهغلام محمد 87
4534احمد فایقعبدالغفار87
5615فیصلگل رحیم87
5689سعدیهلطف الرحمن87
0595پروانهعلم الدین87
5594فریمامحمد رسول87
4937محمد ربیعحمد رفیع87
5367محمد تمیمکرام الدین87
4856سلماخوش نظر87
6431عهدیهامیر امان الدین87
5191انیسهولی محمد87
4627فاطمه گلعبدالسلام87
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد87
4593محمد ادیبحبیب الحق87
5800محمد حسیبمحمد عمر87
1364عبدالوارثعبدالرزاق87
0047محمد الهامعبدالمعصوم87
4682عبدالرحمنعبدالخالق86
2352عبدالوهابعبدالرشید86
2104قیسمحمد داود86
2373زحلعبدالصمد86
0822محمد سمیرمحمد آصف86
2362محمد ضمیرعبدالهادی86
0643احمد ساحلدل آقا86
2801زبیرعبدالحمید86
4286محمد عمرانمحمد فضل86
0149زرمینهصالح محمد 86
4452معصومهمفید احمد 86
0397نور جهانمحمد سلیمان86
2393بی بی فاطمهغلام رسول86
3968الههعبدالقادر86
3563سادیهنذیر احمد 86
1519طیبهغلام رازق86
6464هیلیمحمد طاهر86
4801لینامحمد الله86
2034فرشتهنور احمد86
2334ژالهدل آرام86
5882احمد شاکرغلام سرور86
0416عبدالمومنعبدالمبین86
4664حسیب اللهخلیل الله86
2447سعادت اللهنجیب الله86
0292مسیرمسعود86
2559شیرزیبریالی86
047786
5210نازیهحمید خان86
4730شرارهشجاع الدین86
4581سید مبشرسید عزیز الله86
4570شریف اللهجاوید86
5364صدیقه عبدالحفیظ86
1612الطاف حسیننجیب الله86
4502هارونغلام محی الدین86
0028فاطمهاحمد وحید86
0388صدفقطب الدین86
1176میلادعبدالمتین85
5695آخند زادهیحیی85
1687متینننگیالی85
210085
0987منصورشیرین آقا85
4537سید امان اللهسید کبیر85
0093امان اللهمحمد خالد85
5156رضوان اللهعبدالمحمد 85
5001فیصلعیدی محمد 85
6021کبراعبدالواحد85
5666زحلمحمد عیسی85
0132ناهیدفهیم الله85
0046محمد صمیمسلیم شاه85
5160مسیح اللهمحمد اسحاق85
0098شمس اللهگل لالا85
8337عتیق اللهغلام علی85
0467صدامغلام نبی85
0466بلالغلام نبی85
6295مرسلپخمن علی85
2353احمد بلالوحید الله85
5983محمد میلادنجیب الله85
4587احمد صمیممحمد نسیم85
2855فیصلگل الرحمن85
5611فیصلعبدالبصیر85
5293عبدالحبیبمحمد 85
6166محمد بلالمحمد نادر85
1214عبدالمصورعبدالمطلب85
0239عبدالودودعبدالفاروق85
0387مسرتقطب الدین85
1012حسناعبدالغفور85
1687فیصلفضل احمد85
1756احمد جانعبدالرفیع84
0566علی حسینمجیب احمد 84
0913پریساغلام عباس84
3671مریمبشیراحمد 84
321384
2212شهریارعبدالودود84
5697سید حنظلهسید حشمت الله84
4667ارشادالرحمنمحمد حسن84
3651مومنهقربان علی84
1996تهمینهعاشور محمد 84
1152خدیجهعبدالجبار84
0784نسترننظام الدین84
0197زهرهمحمد هادی84
2472لمرامرالدین84
5952مسکاشاه محمد 84
0551محمد شایقعطا محمد 84
0269کامرانعبدالجبار84
4719عبدالطیفشیر آقا84
8356فریدونظفر خان84
5315حشمت اللهشیرین آغا84
0421مدینهامیر گل84
6835لطف اللهعبدالقادری84
6129صنمعبدالعزیز84
6380زینباسد الله84
3524عایشهعبدالغیور84
0193محمد آرشمحمد هارون84
4586عبدالنوابعبدالوهاب84
3625نقیب احمدمحراب الدین84
5731عبدالباسطعبدالرسول84
0803محمد امیدمرزا محمد 84
0422نجیب اللهآدم خان84
0059رامینعبدالهادی84
6006محمد راتباحمد سمیع84
0609محی الدینمحمد امیر84
220484
0429محمد یوسفگل آقا84
0205فاطمهاحمد شاه84
0177سید کامرانمیر واعظ آغا84
3545احمد زبیراحمد ذکی83
0592فردینمحمد اسحاق83
6594میر حمزهمیر عزیز الله83
6197شبنمعبدالوحید83
5816اورانوسغلام زبیر83
0360حکمت اللهکفایت الله83
1957نعمت اللهحضرت ولی83
2510سمیع اللهحاجی مایل83
0140احمد ولیددر محمد 83
1883حکمت اللهسید احمد 83
0847شاکر حسینسید نوشیروان83
4293محمد هادیعبدالحمید83
1158عبدالستارقیام الدین83
2191شیبادل آغا83
3434یاسمینحسیب الله83
0935حسناحاجی لطف الله83
3576نادیهنور محمد 83
0480کوثرمحمد عارف83
3374سومنعبدالکریم83
1920لیمهعبدالحمید83
6617میلادضیاالحق83
1367سمیع اللهعبدالروف83
0874محمد مصطفیعبدالولی83
5638عمر ناصرنور الله83
5740سمیع اللهشمس الحق83
6206ننگیالیکابلی83
5300مریممحمد عظم83
4997عاقلهامان الله83
4751رضا خانعبدالرحیم83
0453عبداللهمحمد سلیم83
4618الهامعبدالودود83
899983
1657سنیهعنایت الله83
1451عبدالصبورعبدالظهور83
0555سلیمانرحم خدا83
1565فرزادعبدالقدیر83
1039ذبیح اللهغلام مصطفی83
1563هوسینجیب الله83
0674رعناعبدالله83
1299نبی اللهعبدالحمید83
1659حمایت اللهامان الله83
0498احمد عمراناحمد جاوید82
5781بکتاشعبدالجبار82
6075حمید عظیم خان82
0870رامشمرزا الدین82
0158وحیداللهعبدالواحد82
1146ویسجان الله82
4423جوان شیراحمد جاوید82
6046مصطفینور آغا82
0330حسناعبدالصمد82
0852هنگامهغلام حضرت82
0225نجیبهسید محمد82
5852برشناعبدالرازق82
0169بشار احمد سنت الله82
6198حسیب اللهغلام سخی82
4736مرسلگل مزار82
4566بسیماسید هاشم 82
5286عفتامیر جان82
6359فهمیهمحمد ذکی82
2364خاطمهبختیاری82
5676محفوظ اللهمحمد عثمان82
0814الیاسمحمد رحیم82
5018بلال احمد محمد عثمان82
0869عبیدالرحمنخدا داد82
0097ادریسمحمد شیرین82
1540فاطمه شاه آغا82
1590مروهبابه ملا82
1548جعفرفیض آغا82
0252محمد الیاسبرهان الدین82
1440مصطفیعبدالمتین82
1441احمد سمیرعبیدالله82
1153مصباح الدینمحمد غوث82
1945منیر احمد فهیم احمد 81
3514غلام قادرعوض81
1212هدایت اللهمحبوب الله81
516481
1225بختیاررحمت الله81
3826الهامسلیمان81
1015وحید اللهاسد الله81
2131ادریسمحمد هارون81
1316صدفعبدالمحمد 81
0815زهرهمیر عبدالاحد81
3427رخسارسید امین81
3416ملیناصدیق الله81
0673همانجم الدین81
0258زینبمحمد رسول81
4755صدف عبید الله81
5951رقیهمحمد نذیر81
6366عبدالمبینعبدالخلیل81
5630سوماذکر الله81
1434برکت صفرعلی81
0194رڼاحاجی زلمی81
6381عابدهضابت81
4772مزملعبدالرب81
5249احمد سخامحمد صدیق81
1579احمد رشادغلام غوث81
1412ادریسمحمد یونس81
1303عبیداللهگل جمیل81
0539ابراهیمزمری81
1577صدفمحمد همایون81
1534عبدالسبحانعبدالفاروق81
0057سلیمانشین گل80
1278عبدالصادقمنصور80
0006احمد شعیبمحمد طیب80
0829احمد رشادشعیب80
6131باصرهعبدالحی80
4014معصومهتوریالی80
0358محمد شاکرشاه لالا80
2561حسیب اللهرحمت الله80
3881محمد عمرانمحمد امین80
4546رحمت اللهیار محمد80
0721عبدالمتینعبدالحکیم80
2492خورشیدعبدالغنی80
0745تجلاحاجی لطف الله80
1465حسنامحمد ظفر80
4992عبدالظهورعبدالقیوم80
5821بصیر احمد داد محمد 80
5845رامیننور الله80
0845ظفر اللهولی الله80
1919سلیمانعبدالطیف80
5316فطرتفرید احمد 80
4816نیلوفرعبدالحکیم80
0054نازیهفرید احمد 80
1274محدثهسید عبدالصمد80
4567سلماسید هاشم80
4824مسعودهداد محمد 80
5105زهراغلام سخی80
3168حماسهعبدالسلام80
5102مدینهصفی الله80
3216آمنهنور الدین80
4609امید اللهمحمد نعیم80
5441ضیا الرحمننادر شاه80
6257سهیلامراد محمد 80
5173عبدالباسطعبدالولی80
1791نصرت اللهعبدالواسع80
1561هابیلعتیق الله80
1615نجیب اللهمعقول80
0100عبدالضمیرعبدالصبور80
1435اسماجاوید80
1569مقدسفضل محمد80
1401آمنهعبدالقیوم80
0220احمد شعیبمحمد لقا80
1369ثنااللهنورآغا80
3696حشمت اللهحفیظ الله79
0007اسد احسانمحمد حامد79
3608محمد مرتضیاحمد الله79
0055محمد فاضلآقا گل79
5639احمد زیمحمد سلیمان79
1028ذکراللهمراد علی79
4238سید سیرسید شیرجان79
2144سونیلاعبدال محمد 79
1744شبانهامین گل79
4468صدفعتیق الله79
5869نذیر احمد خان محمد 79
5591هدایت اللهعبدالرحمن79
2113غوث الدینسیف الدین79
4478احمد محمد نعیم79
4927احمد رشادرحمت الله79
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله79
5988محمد وزیر احمد 79
6100آمنهمحمد قاهر79
5831آمنهمحمد سعید79
0130احمد فیصلبریالی79
5383صلاح الدینعبدالوهاب79
5965میلادذکریا79
5384شمعریزغلام حضرت79
899979
1555خوشحالمحمد صالح79
2208منظورالحقویس الدین79
1458ساراعبدالمبین79
1079زبیرهعاشق الله79
0237محمد زاهدمحمد یونس78
1076محمد آغامحمد نعیم78
0562فردوسعبدالطیف78
1014احمد فوزاناکرام الدین78
0579محمد عمرمیر آقا78
0915زینبمحمد کریم78
1125محمد اقبالزلمی78
3606فیصلحبیب جان78
4328احمد عابدخدا داد78
0201محمد عاطفمیر آقا78
1911شمس الرحمنعبدالمنان78
0687حسیب اللهمجیب الله78
1779نیلوفرسید رضا شاه78
3376آزادهبشیر احمد 78
6196سپوژمی هلال78
6256ستایشولی محمد 78
4709نوابنصیرمحمد 78
5957قاری هارونحاجی عبدالحق78
4651عبید اللهبشیر احمد 78
0775محمد قسیمعبدالقدوس78
0142عبیداللهمحمد 78
0833عبدالمصورعبدالجلیل78
5705فرخندهاسد الله78
2695مسرتمحمد خالد78
3450اسحاقمحمد فهیم78
2574روح الامینمحمد رقیب78
5326روح اللهالله محمد 78
1562سجادسید ناصر78
1416محمد جمشیدمحمد اولیا78
0045صوفیهمیر سعید78
0601محسنهنعمت الله78
0060عبدالحمیدعبدالصمد77
0085احمد بلالعبدالشهیق77
5229هارون احمد نصیر احمد77
0236سکینهسید سکندر77
2234عبدالحقمحمد انور77
2631آرزومحمد یحی77
1070سارهعزیز احمد 77
1040ثنامحمد ایمل77
3509عبدالباسطمیر احمد77
4575هوسیمحمد احسان77
2908مریمعبدالقدیر77
5607محمد مصطفیاحمد الله77
3304فاضلزلمی77
2014توفیق اللهامین گل77
5679سید مجیبسید حسیب77
0820احمد فرزادشیر حمزه77
5927سعدیهمحمد عارف77
6360ارغوانامان الدین77
4217فهیمعبدالهادی77
5292عبدالحکیممحمد 77
3011خورشیدمحمد فرید77
2071جوادعبدالضیا77
0266رامینمحمد ظریف77
5616فیاضخان محمد 77
4649لطف اللهعبدالرزاق77
0358محمد قسیمگل رحمان77
1581مصطفیمحمد جمعه77
0318علی حسینمحمد یعقوب77
0786ریحانهعزت الله77
1646حکمت اللهاختر محمد77
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه77
4192فرزادعبدالحلیم76
7882نور زیمحمد عالم76
1012عبدالوارثعبدالقسیم76
4800عبدالحیعبدالهادی76
3790زینبمحمد نذیر76
1095ستوریغلام شاه76
4666ام البنینمحمد اسماعیل76
6471متینعبدالواحد76
6050داودعلی احمد 76
1442صبغت اللهعبدالرازق76
6076هومنکفایت الله76
4817بهارعبدالهادی76
1179عبدالمبینآقا پادشاه76
4641احمد فرزادگل آغا 76
5347تبسممحمد همایون76
2000سید علیسید حبیب76
1693سید محمد رضاسید صادق شاه76
4503نجیب اللهرحمت الله76
1641بصیرهمحی الدین76
0497اصیلاعبدالبشیر76
1171الیاسعبدالعلیم76
0124اصیلامحمد اسحاق76
1604خاطرهمحمد داود76
1606گیتاقند آغا76
1605اسمامحمد اکبر76
1402فروزانعبدالقیوم76
0026محمد حامدتاج محمد 75
0605احمد ریحانسیلانی75
825375
802775
1586احمد ضیانور الله75
1363سحر میرویس75
0260نظیفهمحمد گران75
5574حسنامحمد عثمان75
1868حشمت اللهعزت الله75
4445سحرصدر الدین75
5090مروهمحب الرحمن75
5766حسینامحمد مختار75
5842حجتمحمد آصف75
238075
0125مرسیلامحمد اسحاق75
0101زینتاحمد فهیم75
0126عایشهسید اقبال75
1407عمرهگلبدین75
1630ذین العابدینشریف75
6067میرویسغلام حسین74
2366فضل احمد عبدالاحمد 74
3558صمیممحمد اکبر74
1508محمد عمرمحمد ضمیر74
6369نبی اللهمحمد ابراهیم74
0553احمد میلادجلندر خان74
4476عبدالجلیلعبدالرحیم74
0063عمرسروشمحمد نعیم74
409674
5827نرگسعبدالشکور74
3792مهسااحمد بیژن74
0145صدفعبدالجبار74
4589رویداعبدالقاسم74
0992خالق دادرحیم داد74
0559دین محمدگل محمد 74
3006احمد ولیدشیر محمد74
2015فردوسزلمی74
0190دوست محمد شیرمحمد74
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن74
5434احمد الهامغلام نقشبند74
1194محمد وارثمحمد صدیق74
3470شاهرخعبدالحسیب74
4815سارهسید صلاح الدین74
0914یسراعبدالقهار74
4574احمد روشانهمایون74
4501حامدعبدالرازق74
5974بهشتهعبدالتواب74
5506شفیقهمحمد عمر74
5379عبدالواحدمحمد اکبر74
5174محمد کریمکرم خان74
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 74
5956عبدالرحمننجیب الرحمن74
6273بارکزیخالد74
0234واحد اللهفدا محمد74
0306احمد اللهاحمد ضیا74
1093احمد رشادجاوید احمد74
1617نازیهمعقول74
5886محمد رامیننذیر الله73
0167سید عقیلسید حسن73
7235محمد واقفمحمد عالم73
0144سید مصطفیحسین آقا73
0113سید عبداللهسید احمد 73
0216فاطمهضیا الدین73
0768سعیدهسید نعیم73
0024صفت اللهنیاز محمد 73
5253احمد اقبالمحمد عثمان73
5219رویناعبدالبصیر73
5285سیماشاه ولی73
5092مرسل نادر شاه73
4663احمد فرزادمحمد علم73
597973
4657سید مصطفیسید حیدر73
5095محمد ندیمعبدالسعید73
1677عبدالرافیععبدالواسع73
1062محمد سلیمانمحمد داود73
1597ملکهاحمد آقا73
3697نبیلهبهروز72
2177سمیع اللهعزت الله72
5720عبدالتمیمعبدالستار72
1635عبدالسمیععبدالحفیظ72
3670احمد سیرغلام حضرت72
8191مجتبیمیر سعدالدین72
2184حامددولت نظر72
3633احمد آغاعبدالعلیم72
2360سنبلامین الله72
1444عبدالمجیبعبدالمجید72
6070حمزهعبدالمبین72
5811احمد هارونحمید الله72
1967زبید اللهزین العابدین72
0235مروه سید سکندر72
3694محمد مصطفیفریدون72
1090محمد هاروندوست محمد 72
4520الهاممحمد یعقوب72
1013احمد بکتاشمعراج الدین72
4737احمد راشدعبدالمحمد72
5212قند آغاخالق داد72
4771پریساعبدالرسول72
2389فیاضعبدالرشید72
1399شفیقتوکل72
2151پرویزشاه ودود72
1616شازیهمعقول72
0204عبدالمبینعبدالعزیز72
2520حسیب اللهعصمت الله71
1354مبشرحبیب الله71
0102ذبیح اللهمردان71
0056میلادرجب علی71
6071پیمان الدینمحمد اسحاق71
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی71
0654امیر الدینصلاح الدین71
1305فهیم اللهشکر صاحب71
1864رحمت اللهعبید الله71
1297حسنامیرزا محمد71
2765زحلمحمد قاسم71
2933فریبامحمد اسحاق71
6255صفی اللهمحمد بای71
2357ساراحاجی دلاور71
5091فایزهمحمد اسماعیل71
190471
4446صدفخواجه شاه71
5941امین اللهعبدالستار71
0508محمد شعیبعبدالحی71
5345شاه رخمحمد حیدر71
3302محمدعبدالحق71
1628ظفرگوهر خان71
0051سید محفوظسید معروف71
1415بشرا مهنازمحمد ولی71
5727مسعودعبدالنبی70
0823پرویز احمد علی محمد 70
4216محمد مصورمحمد رفیع70
4929فرشتهچراغ علی70
5039رحم خداعلی مرزا70
6423نورزیعبدالصمد70
1811محمد فردیندر محمد 70
1583مهرینسلیم شاه70
5696سمیع اللهاحمد بلال70
5321بلالمحمد صدیق70
5717فرشیدسید میر70
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم70
1083ریحانهسید مولاداد70
4107عبدالمصورآغا شیرین70
4106بکتاشخان مرزا70
5954حوریهحاجی غلام محی الدین70
4931هدایت اللهرحمت الله70
5294الیاسروزی خان70
1596کرشمهمحمد نادر70
0155نعمت اللهمحمد امین70
1598نازشاسدالله70
0048ریحانهغلام مجتبی70
0253عبدالحفیظعبدالرزاق70
0394سید مرتضیسید عارف70
2062محمد حامدمحمد فرید69
5538صدیق الله حبیب الله69
1037ارشاد اللهجلال الدین69
0139عمرانغلام علی69
1307غلام مجتبیشمس الرحمن69
6202میرویسمحمد قاسم69
3390احمد شبیرمرزا محمد 69
0154ذکیهشمس الاحمد69
3791عایشهمحمد نذیر69
100169
6633ولی اللهنور آغا69
8102جمعه خانمحمد دین69
4734صنمعبدالهادی69
2261عفت عبدالحبیب69
3614احمد خبیرمحمد قاسم69
4056مروهمیر سردار69
3465حبیب اللهنجیب الله69
110469
1124محمد اکبررحیم الله69
3650ناصرسید احمد 69
1102احمد موسیعبدالمجید69
0312وارثنجیب الله69
1643احمد فیروزعبدالواسع69
1599خدیجهاحمد آقا69
1748احمد شادابمحمد یعقوب69
1398ادریسعاشق الله69
2152علی احمدعبدالودود69
1603عایشهمحمد داود69
0105سارهشاه آقا68
4031فرحنازمحمد سلیم68
0027عبدالواحدتاج محمد 68
1819ساجد احمد غلام ابوبکر68
2243مسعودهفیض محمد 68
3700فرحنازعبدالبشیر68
1884حسیب اللهزلمی68
0001نیک محمد میر محمد 68
5888فردوسمحمد عمر68
0821احمد شیرزادشیر افضل68
3342شبیر احمد محمد عارف68
0173مریمغلام مصطفی68
4165منصورمحمد اسماعیل68
4504شفیقمحمد رفیق68
0996محمد ظریفمحمد شفیع68
1795صادق محمدخواجه دین محمد68
1270نوشادفیض محمد 67
3394ایملمحمد اسلم67
0489نازیلاحبیب الله67
0076شکیباخان علی67
5716پیمانمحمد امان67
6466حسیب اللهداد الله67
4515ساحلمیرویس67
5830پلوشهسید محمد 67
0537شیلاعیدی محمد 67
5752محمد صمیمعبدالصمد67
1851نقیب اللهسیف الرحمن67
844467
5818عبدالرازقعبدالستار67
6345صدامخلیل الله67
5670زحلفضل احمد67
1554ماروزهعبدالحکیم67
5114شریفهعبدالمحمد 67
0410بنفشهحفیظ الله67
5298مسیح اللهزلمی67
1122غلام مرتضیرحیم داد66
1609عابدغلام حیدر66
2921نیلوفرمحمد عمر66
0711رفیع اللهرحمت الله66
0156شبنمحاجی محمد یوسف66
3375مهنازامان الله66
4089زبیرگل محمد 66
4837ذبیح اللهعبدالواحد66
3340محمد بشیرمحمد کبیر66
5457واسعمیر محمد 66
0128مجتبیعبدالحبیب66
0349وحید اللهنعمت الله65
0084زبیرنعمت الله65
4598حاشرشاه محمود65
0077نبیلهگل نبی65
4442اجملعمر خان65
0168اورانوسعبدالرسول65
4820مهنازعبدالقدیر65
6118عبدالهادیعبدالقدوس65
3332مسافرسید عبدال65
5878نقیب عزیز محمد 65
0175مرسلنیکو بخت65
0774سلیمانمحمد شفیع65
5801حفاظتشیر جان65
5837ناصر احمد 65
1242احمد ابرارغلام فاروق65
1627سنبلوحیدالله65
1587سعدیهسید داود65
7644عبدالودودعبدالرشید64
6069حفیظ اللهنور الله64
1031محمد ایملسردار64
4260پریعبدالمیر64
0071الیاسگل نبی64
2747بصیرهمحمد حسن64
3411فاطمهخان آقا64
5718زبیرحیات الله64
5996اقلیمامحمد باقی64
0363فرشتهفرید احمد64
1240بهشتهعبدالرحمن63
121163
935563
3538عبدالجبارعبدالقهار63
5753محمد امینمحمد امان63
6188مصطفینبی الله63
6089شکیلاشیر محمد 63
1595سودابهاحمد داود63
5566خیبرتوریالی63
5393محمد میلاداکرام الدین63
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 63
1578شعیبمحمد انور63
177463
173263
3748احمد سروشهدایت الله62
2376محب اللهگل آقا62
3435مرسلمحمد ابراهیم62
4640عبدالصمیمعبدالحی62
5244زحلنصر الله62
5216عبدالواحدضابط62
3698عابدهعبدالرحمن62
5606حمید اللهعبدالله 62
7237صمدآغاشیرین آغا62
5970نیکملعبید الله62
0237عبدالنقیبعبدالرقیب62
070762
0220شعیبمهر علی61
2692نیلابمحمد قاسم61
1308غلام فیصلشمس الرحمن61
4585خواجه عبدالناصرخواجه سید محمود61
502061
6686سعیدهسید نور الله61
6795سایمهمحمد ناصر61
1023محمد شریفخان علی61
6088تمناسید علی شاه61
6181امید وطن شاه61
2072عدنانمحمد معصوم61
5291سهیلمیر آقا61
1349سعادت اللهشمس الله61
051961
394560
1885بهزادکمال الدین60
1614قربانعلی احمد 60
3501رستمعبدالرحمن60
8303ریداحمید الله60
6254احمد صمیمعبدالله60
0127انیتامحمد قیوم60
1358زحلالله میر60
0364خدیجهشیر احمد60
4449منصورعظیم گل59
813259
5916سید محمودسید محبوب59
2121سید پرویزسید لالا آغا59
4911برشناعبدالولی59
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم59
5223محمد فهیمعبدالمبین59
5767زرفشانرضا59
901059
0248محمد الیاسگل محمد59
1573اقبالجلال الدین58
898858
826358
6001ممتازمحمد قسیم58
5340ثنا رفیع الله58
3396محمد شهابعبدالکبار58
5169بهادرمحمد هارون58
972958
2209مهرانعبدالوکیل57
5866حسام الدیننظام الدین57
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد57
1092روشناعبدالرسول57
801157
0309صنمنور آغا57
5415عبدالرحمنغلام علی57
0663احمد شبیرعبدالحنان57
0634سید نادرسید داود57
6053آسیهمیر حسین57
4799عبدالودودعبدالهادی57
0690احمد رشادمحمد عارف57
5208جاهدملا محمد 57
146457
1468روشنامحمد امام57
2367خلیل احمد علی احمد 56
6090خرماهکامل بیک56
4791سیاووشحبیب الرحمن56
670156
5734زحلامیر جان56
6173احمد صیامعبدالکریم56
1016غلام مصطفیرحیم56
5672احمد تمیمغلام صدیق56
3341حکمت اللهسلطان عزیز56
1655روح اللهاسدالله56
1396مشعلعبدالرشید56
6205رشادمحمد ضیا55
4512احمد فردینعبدالرحمن55
1961احمد رشادمحمد شفیق55
5673سمیهبشیر احمد 55
1049شاه جهان زیببابه جان55
0090فاطمهحاجی نور محمد55
5894ذکیهفیروز علی55
5872مریمعین الدین55
4577محمد اسماعیلنافع الدین55
5838نقیب اللهعبدالعلی55
5115شهیرخیر محمد 55
0594سجادعبدالغفار55
3652امیرمحمد یوسف55
1460رحیم اللهخان زمک55
2590فرهادحیات الله54
903754
1010بهشتهسید احمد 54
3292عرفانعبدالغفار54
5301ننگیالیگل زمان54
2133منصورشاه مقصود54
5748امنهحسن شاه 54
5220رشادغلام حسن54
8134صدفمحمد ناصر53
370553
301853
5698انعمعبدالقهار53
1309یحییعبدالواحد53
0646احمدعبدالواعظ53
0399سید مصطفیسید اسماعیل52
5366خیر الدینخان محمد 52
5933حشمت اللهمحمد اشرف52
7038عبدالباسطعبدالغیاث52
4163میسرههمایون52
900552
5913نیلابوحید الله52
7599ثنامحمد عمر52
554852
624252
6178نور الامینرحمت ولی52
5631صدفمحمد ابراهیم52
5839هدایت اللهعطا الله51
1667عبید اللهنعمت الله51
899951
0648محمد صبورمحمد صابر51
1504زین العابدینرحیم الدین51
0166عبدالرحمننور علی خان51
2289علی اصغرنصیر احمد50
660950
976850
4461احمد راشدمحمد ظاهر50
4508سبحانمحمد معروف50
6268مطیح اللهروح الله50
8392عطا اللهنعمت الله50
0479حشمت اللهحبیب الله49
5369مرتضیمصطفی49
5323احمد صفامحمد صدیق49
0003محمد نعمانجنگ باز49
0065سید عبدالقیومسید جعفر48
1962ادریسطاهر حسین48
3578علیناانور شاه48
5368سید عمرسید داور48
0401سید مرتضیسید اسماعیل48
1861مطیع اللهعبدالحنان48
1141عزیز احمدنور احمد 48
3684محمد اسماعیلامیر الدین48
5813محمد عادلعبدالسمیع48
2673حسام الدینویس الدین47
2612سمیع اللهعطا محمد 47
902047
4604نزهت اللهصبغت الله47
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق47
0735مجتبیکریم داد47
0714مطیع اللهمحمد ایوب47
3624مطیع اللهعبدالخلیل46
798246
4387محمد نویدمحمد ظریف46
0170احمد فیصلعبدالبصیر46
1175زرغونهآقا ضیا45
0532توابتاج محمد 45
4180احمد مهدیاحمد ذکریا45
4343احمد شاهامان الله45
5391فدا احمد فیض احمد 44
2426منیژه عبدالشکور44
5444سمیع اللهگل الرسول44
0894نوابعبدالغفار44
6846محمد بلالهمایون44
1679زلمیملک شاه44
0762ایمانغلام حیدر43
3451شبیرحسینایرج میر43
3744زرمینهابن امین43
1311وصالمحمد فقیر43
5782الیاسمحمد اکرام43
8317حمید شاهمحمد یحیی43
1433پیمانمحمد الف43
5221صالحهعبدالاحد42
5712فیروزاجمل42
4804ظفر خانعبدالستار42
1950احمد زینورالرحمن42
0655فهیمنور آغا42
1673مسرورنور محمد42
824041
2588محمد مصطفیمحمد امین41
6260رحم خداشیر احمد 41
797540
012839
0306محمد میلادمحمد سالم39
0073شکریهعبدالعزیز39
506039
2628سوریهآقا گل39
4066محمد روملمحمد انور39
4434عبدالرحمندلاور خان38
5567عبداللهعبدالخلیل38
3753محمد ماهرمحمد طاهر38
8345محمد منصورگل محمد 38
1380رامشجان داد38
010538
4230اسعماعیلمحمد حسن37
554337
6505حسیب اللهعبدالله37
7880سهرابشمس الله36
8023ذوالفقارسید فقیر34
000034
2884سمیراعبدالقادر34
6066هدایت اللهآیت الله33
781333
5953صدفانور شاه32
413230
3769عبدالمنیرعبدالستار28
700128
1406مرتضیسید اسحاق28
1197احمد ذکیعبدالجمیل28
2114پیمانپاچاه27
4175حامدنعمت الله27
089126
0988حامدغلام حضرت 22
581022
162022

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
32
42
53
61
73
84
92
101
112
122
131
144
151
163
174
182
193
201
214
221
233
243
254
263
274
281
293
302
314
323
331
343
352
363
374
383
392
404
414
421
433
441
454
462
471
484
494
501
511
523
534
542
551
562
574
582
594
604
614
623
633
641
651
663
673
684
692
701
713
722
733
742
753
761
772
782
793
803
813
822
831
841
851
862
872
884
894
901
913
921
934
943
952
962
972
982
991
1002