نتایج امتحان تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰

جدول ذیل شامل نتایج امتحان تاریخ صنف یازدهم دانش آموزان دوره اول ۱۴۰۰ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
6855احمد جواداحمد شاه100
2293ظریفغلام سخی100
6720فردیناحمد علی100
2442قربان علیخان علی100
2785محمد شیرزیگل نبی100
6728انعام اللهآقا محمد 98
6729جعفرکریم داد98
2810شفیع اللهمحمد یاسین98
7852عبدلمنیرعبدالحمید98
6776مرحبامحمد عظیم98
015098
2787رخسارجمعه گل98
1720مجیب اللهنجیب الله98
1721عباد اللهراز محمد98
2051داریوشمحمد ضمیر98
2125خالدمحمد اسحاق98
8030احمد فردوساحمد فایق96
6665تمیمنصیر احمد 96
3383سیف اللهعبدالاجان96
0726عبدالباعثشهزاد96
2795فیصلعبدالرحمن96
8401لطف اللهفیض محمد 96
7022واحدعبدالوحید96
8387تبسممحمد اشرف96
2162سلمهاحمد ضیا96
6646سمیهاحمد ضیا96
1462مرسلسید عبدالقیوم96
1734محمد عمرعبدالفرید96
1963رستممومن خان96
1982سید عصمتسید علیم96
7435ابوبکرمحمد اشرف94
6436احمد نعیم الله94
8029احمد زبیرسلطان محمد 94
6489برکت اللهنصر الله94
6470ذبیح اللهعبدالرحمن94
5401عبدالمومنعلی محمد 94
7355عبدالوارثعبدالقدوس94
6005محمد مهدیامیر محمد 94
4464مسیح اللهناصر احمد 94
7458میوندمحب الله94
124694
1341صدفشیر علی94
6462طیبهمحمد داود94
7809فاطمهزین الدین94
0693فروزانمحمد کریم94
0692فریالمجیب الرحمن94
1464لیمهفیض محمد 94
4876نورین زینتعبدالقدیر94
1717مدیحهضیا الله94
0540بنفشهاکرام الدین94
1883سید عبدالرحمنسید هاشم94
1958احمد ضیآعجب گل94
0326احمد عمرانرحمت الله94
1658خالدعلی گل94
2142احمد بلالعبدالمتین94
7467الله دادمحمد قاسم92
6552عثمانمحمد قیس92
5554محمد ذاکرشاه لالا92
4028مدثرحشمت الله92
2676میرویسمحفوظ الله92
3825میرویسمحمد ایاز92
3136آرینمحمد حفیظ92
1126بهشتهسید محمد شاه92
1625خاتمهاحمدالدین92
6965مدینهسیلانی92
6777مریمعبدالفهیم92
600892
012592
1716مروهفرهاد92
0049عشوهغلام مجتبی92
1690احمد فیاضفضل محمد92
1644منصورشاهقمبرشاه92
1904سهیلعبدالخلیل92
2302علی رضاءجان آقا92
7387احمد بلالوحید الله90
2857سمیر احمد محمد نسیم90
6221عبدالمبینعبدالجلیل90
7864عبدالوهابقطب الدین90
7737غلام صفدرنظر خدا90
8393فردوسعبدالناصر90
7716محمد یونسحاجی خیر الدین90
6389مشعلنثاراحمد 90
6456مصطفیعبدالرحمن90
7767یوسفمحمد آصف90
334890
335890
4573درخشاناسد الله90
4877زحلمحمد ابراهیم90
1624زیبانجیب الله90
7168سجیهشیرزاد90
6540سحارهسید حسین90
1463لیمهشاه محمود90
7807مریمعلام الدین90
4019یاسمینمحمد داود90
1718فرحنازخالد90
0371شبنماکرام الدین90
1909محمد ابراهیمحاجی دلاور90
1827شاهدالدینشمس الدین90
7065احمد سیرمحمد نبی88
6491احمد فرشیدمحمد حسین88
6319احمد میلادمحمد نسیم88
6977الهامنصیر احمد 88
0839روحید اللهنور الله88
6554شکیبسید حسن88
0998صدیق اللهحبیب الله88
6520فیصلزلمی88
6346مبشرفدا محمد 88
6924مجتبیغلام غوث88
6909محمد اسحاقمحمد یوسف88
5394محمد امیرکرام الدین88
6549محمد توابتاج محمد 88
020188
1169زحلسید حمید الله88
5421محبهحبیب الله88
8036مریمعبدالله88
7677نادیهعبدالصالح88
1930عابده خانشاه ولی خان88
2057شگیباافغانشاه88
2027زهرامحمد حسین88
0096الیاسمحمد شیرین88
1947احمد شبیرمحمد یعقوب88
1969صمیممحمد اکبر88
2140یوسفمیرویس88
6636احمد شاهنور محمد 86
4029برهانممتاز86
6419حمیدشرافت86
5647روح اللهحاجی نعمت الله86
6561ساحلجانباز86
6981سمیرروح الله86
6133سمیرزبردست86
7808شاهینشیر افضل86
7239عمیربشیر احمد86
6218محمد رامینمحمد امان86
1855مرتضیجمشید86
1858مصطفیجمشید86
6585یاسرعبدالکبیر86
318386
3239بهشتهگل محمد 86
7785ریحانهمحمد سلیم86
4872زینتسعد الله86
4924سحرگل احمد 86
8049شکیبافدا محمد86
7842فرشتهحبیب الله86
0769مروهبزرگ86
6541مروهرحمت گل86
1564مریمتیمورشاه86
7843منیژه حبیب الله86
0745مریمپوپل86
1620مجیب اللهجمعه گل86
2139بهرامغلام محمد86
2053عبدالربعبدالواسع86
7542احسان اللهعبدالرحیم84
1082احمد زبیرگل آقا84
7093بهراممحمد نادر84
4731محمد سلیممحمد جان84
3100محمد شریفمحمد عارف84
6619محمد مزملمحمد داود 84
7505مدثربزرگ جمیر84
041684
6324بینظیرعبدالمجید84
1563دیانارمضان علی84
6661سلواکریم الله84
7921مرسلخلیل الله84
0564ناهیدمحمد قوی84
1167لیداخواجه عبدالواحد84
0472عبدالنصرتعبدالعلیم84
2326سید نجیب اللهسید بصیر84
2368احمد رامشمحمد نبی84
0602فرشیدمحمد قاسم84
6476حارث ابوبکرنجیب الله82
6422حامد عبدالشکور82
6582راشدعبدالملک82
0817شیر حبیبامیر محمد 82
7841عباداللهوحید عبدالله82
6472عبدالتمیمعبدالستار82
5056عبدالقویعبدالغیور82
2451عبداللهصبغت الله82
6307عصمت اللهعبدالرحمن82
0398محمد الهامغلام بهاوالدین82
7225میر علینور علی82
334782
6248ستارهسید بلال82
7920سحرعبدالسعید82
1921شبنمعبدالحمید82
7108شیلامیر آقا82
6944فاطمه الزهرانور محمد 82
7781هدیهمیر جمال الدین82
7802هلنعتیق الله82
8162یاسمنخمار الدین82
434882
1528مروهعبدالصمد82
1959صدفعصمت الله82
1937الحهغلام جان82
0828الههعبدالحکیم82
0881عبدالوارثغلام سرور82
2168حجت اللهاحسان الله82
8388اتلمیر داد80
6574احمد بلالمحمد اسلم80
3361احمد ضیاغلام ممتاز80
7649احمد طاهانذیر80
6429احمد فرهاداحمد فواد80
7295احمد واجدحمید الله80
3783دانشجان الدین80
5571روید فرید احمد80
6555سید مطیع اللهاطیع الله80
6898عبدالواحدعبدالمبین80
6233فردوسعبدالطیف80
7202محمد الیاسغلام علی80
7104محمد رفیعمحمد شفیع80
1403مختارغلام فاروق80
2743مرتضیپاینده محمد 80
6391نویدالرحمنمجیب الرحمن80
497480
8035تهمینهعاشق الله80
7247رایفهعبدالعظم80
7570زهرهعبدالظاهر80
6897سارهسید وزیر80
7095سحرعبدالوحید80
6825سمیهمحمد رسول80
6542شملهرحمت گل80
0892صفورامحمد امین80
6809فاطمهمحمد اکبر80
724580
553780
454080
1762نبیلامحمد صابر80
1077عبدالمسعودعبدالصبور80
7043احمد جمشیدمحمد نعیم78
4242احمد شهیراحسان الله78
1758احمد عمرانبهاوالدین78
6936احمد فیصلحبیب الرحمن78
6372ادریسعبید الله78
4588ارشادعزیز الله78
7216بسم اللهمحمد نعیم78
6817حبیبمحمد داد78
4829خان محمد حسین بخش78
5407خلیل اللهحبیب الله78
5462ذکی اللهوزیر محمد 78
4757سمیر آغامحمد شاه آغا78
6439شریف اللهعزیز الله78
7863عباسشهباز خان78
7616عشرتاحمد فریدون78
7831محمد الهاممحمد سلیمان78
2536محمد رومانپادشاه میر78
7709محمد نویدمحمد فرید78
6524مسیح اللهسید احمد 78
7602نور علینور احمد 78
6143واحد اللهنقیب الله78
7051یاسرسمیع الله78
000778
909178
5678بهارهبهاوالدین78
8004حظیفهعلم گل78
0867حماسهمحمد طاهر78
5875حمیراطاهر محمد 78
8182حنیفهسلطان محمد 78
0982رخسارمحمد عالم78
6649سمیرامحمد سمیع78
6518شبانهصبر الله78
7578صدفگلا جان78
3367طیبهعبدالملک78
1815طیبهبهاوالدین78
6759فرزانهعبدالبصیر78
8245فریالنصیراحمد 78
6299مریممحمد حامد78
6297مقدسههمایون78
6743ناجیهمحمد شریف 78
1939نرگسخواجه حکمت78
5913نیلابوحید الله78
7803هدیهعتیق الله78
6948هدیهمحمد نذیر78
0444مریممحمد ظریف78
1900بهارهمحمد صابر78
0316عبدالستارمحمد داود78
0377علی ساویزمحمد محجوب78
1760احمد یوسفاحمد جاوید78
4854احمد سجادمحمد عارف76
8014احمد صهیبسیف الرحمن76
8361بهمننور احمد 76
7432بیژنجاوید76
7755حسام الدینعبدالحکیم76
6300سید سجادسید شاه حسین76
6269شبیر احمد نیک محمد 76
3360عبدالرحمننیک قدم76
7109فهیمحاجی فردین76
0312محمد سجادعبدالبصیر76
7032محمد فوادهمیشه گل76
6849محمد مهدیاحمد الله76
6227محمد وارثعبدالودود76
6832نیک محمد فیض محمد 76
629376
990076
518276
043676
7140پلوشهغلام حیدر76
3278ثناجمال الدین76
7858حسناامام یار76
6588رخسارمحمد صفا76
5271رعنامحمد انور76
8171رعنامحمد سلیم76
7309سحرفضل الدین76
3406سیاه مویعبدالرب76
6584لیلامحمد زید76
3186مریمعبدالفهیم76
8243نداعطا الله76
2098نگینهمحمد اسحاق76
7471هیلیعبدالباقی76
2370عمران اللهرحیم الله76
1794اجملعبدالستار76
0756عبدالجبارعیدالجلیل76
2312مفتاح الدینمحمد غوث76
2394محمد سمیرخیال محمد 76
6713احمد مجید خان74
2030احمد شبیرعبدالحنان74
7584احمد فهیمنور الرحمن74
7055برهان الدینمعراج الدین74
7053بکتاشمحمد صفا74
6805تمیم احمد فضل محمد 74
6171رامشغلام محمد 74
4679رحمان الدینویس الدین74
6335زین اللهبهرام شاه74
7040عباداللهمحمد نادر74
4830غنضفرمحمد سرور74
6164مبشرمحفوظ شاه74
5305محمد ساحلمیرویس74
6732محمد غنیزمری74
7242محمد منیرعبدالغفار74
6529محمد ولیدمحمد وحید74
2850مرید احمدفرید احمد 74
0712مسلمنیک پادشاه74
4968مطیع اللهتیمور بیک74
6696میثمعبدالحق74
6859اسمامحمد محبوب74
6648آریانامحمد اضغر74
7589آمنهمحمد صابر74
7012رنوسمحمد مرزا74
6533زهرهعباس74
0363سایمهمحمد نعیم74
7859ستارهشاه بیک74
6156سعدیهمحمد سخی74
7673سعیدهمحمد 74
6647سوسنمحمد اضغر74
5743فریباخدا داد74
4022گلثوممایل آغا74
5093مریمسید جمال74
7885مریمعبدالبصیر74
1491مژدهمحمد عارف74
4608نرگس سرادر حسین74
279874
410874
153174
1878حسنیهعبدالرشید74
0105فوزیهغلام حیدر74
1530بهشتهعبدالمحمد74
2141حارثعلاوالدین74
2325سید نجیم اللهسید بصیرالله74
2054احمد شگیباحمد الدین74
1875احمد شیرزیعبدالسعید74
2044روملعزیزالله74
6142احمدمحمد رفیق72
7163احمد مختارمسکین72
5178جلال الدینعبدالرحیم72
8186رمضاننیسم72
2828روح اللهتاج محمد72
4798ریحانههدایت الله72
6417سید ذاکر شاهآقا سعید72
6882شمس الدینشاه زمان72
6770عباد اللهشفیع الله72
7494عبدالمالکمحمد یعقوب72
7172عبدالمتینعبدالله72
8413عبدالوسیمعبدالوحید72
0340عبیداللهمحمد اسماعیل72
4803فرزادسردارالدین72
6677فیاض الدینمهراب الدین72
5411فیصلعبدالغفور72
8262مبارزمحمد اسلم72
7506محب اللهنقیب الله72
2483محمد سجادمحمد فرید72
3506محمد صادقسیف الدین72
1027مسیح اللهحمید الله72
6338منصوررحمت گل72
7489منظور فیض محمد 72
5598منیبعبدالطیف72
7236میثم ملک حسین72
6785میلادآقا جان72
7696هارونتاج محمد72
824072
075472
7456بهشتهعبدالجبار72
7405خاطرهعبدالقدوس72
4864دیباغلام سخی72
7098زلیخامحمد نجیب72
6099ساراغلام حضرت 72
4610سارهمحمد یوسف72
7308سارهفضل الدین72
3432سارهعبیدالله72
6158سارهغلام حضرت72
1816سوسنعبدالغفور72
7927سونیاعبدالولید72
6711فرحنازخان محمد 72
5642کاییناتمطیع الله72
6778نرگسعبدالمقیم72
6336هادیهعبدالودود72
7457همامیرک72
453572
500272
0130سودابهمحمد یاسین72
1970سعیداللهرحمن الله72
1765حامد خلیل الله72
2045فیاضمحمد ظاهر72
7693اجملخوانی70
4802اجملسردار الدین70
2852احمد شبیرمحمد یونس70
7493اقبال احمد گل آقا70
3381امان اللهامام داد70
6215بشیر احمد شیر علم70
6683جوادمحمد انور70
6390حسام الدینقلم الدین70
4181سهرابپاینده محمد 70
5133سید اقبالسید فرید70
5625شاکر خانخان محمد 70
6230شعیبعبدالرحیم70
1496عبدالتوابغلام صدیق70
7815عبدالحمیدعبدالقیوم70
7840عبدلاحدمحمد عزیز70
7481عمرنیک محمد 70
2820فردینمحمد عارف70
7411فردینفدا میر70
7746لطف اللهعبدالنبی70
7648محمد ادریسعنایت الله70
4310محمد ادریسمعراج الدین70
7581محمد تمیمعبدالرحمن70
7618محمد عمرغلام شاه70
5442محمد عمرانعبدالاحد70
7004محمد هارونعبدالهادی70
7455مروهعبدالبشیر70
3197مصطفیحسیب الله70
6765نصرت اللهمحمد رضا70
866370
8181بهارهاحمد الله70
7076پروانهمحمد هاشم70
6691تجلامحمد یونس70
6697تهمینهغلام فاروق70
4494ثنا محمد وسیم70
7647حمیدهصفر70
3735خدیجهنور محمد 70
6858زرلشتشاه محمد 70
7473زهرامحمد عظیم70
6968زهرهمحمد یاسین70
6853سارامحمد ظریف70
7596سحرگلاب الدین70
7434سمیهعبدالوحید70
6310سونیتابصیر الدین70
5454فایزهعبدالفتاح70
0265فرزانهعبدالکبیر70
1429فرنگیسسلیمان70
6905مروهنقیب الدین70
8165نیلوفرمحمد شریف70
7131هدیهعبدالرحمن70
6690هلنمحمد نعیم70
886670
2388نوریهگل نور70
0451ویس الدینغلام حیدر70
2264محمد هارونمیر افضل70
1889محمد انصارمحمد قاسم70
1921حشمت اللهزمری70
6570ابرارالحقفضل الحق68
7003احمد شکیبمحمد قاسم68
4538ارمانعزیز الله68
6804الهام حامد الله68
5490انعامحفیظ الله68
2339بهرامعبدالرقیب68
7681حبیب اللهعبدالستار68
7169حدیث احمد نور الدین68
6567حسیب اللهفضل الرحیم68
3644روید محمد ظریف68
7279سباووناحمد ضیا68
5936سید عظمسید حسن68
1841شمس اللهالفت الله68
6635شمس علیمحمد عوض68
7419شیر دادکریم داد68
2984صبغت اللهعبدالقدوس68
7671عبدالحفیظعبدالرقیب68
7412عبدالرحمنعبدالمنان68
6742عرفان اللهمطیع الله68
6915عمرانهمراه خان68
6927فرحتسید فیض الله68
6349محب اللهفضل اکبر68
6514محمدولی محمد 68
7801محمد ادریسمحمد یونس68
4964محمد ایمانمحمد نبی68
7682محمد نجیبمحمد عارف68
7887مصطفیامام علی68
7072نعمت اللهسخی محمد 68
176468
136768
468768
4716اقراءغلام فاروق68
2890بنفشهحیات الله68
4628خماربشیر الدین68
7025زهرهاکرام الدین68
7133سلیمهمحمد 68
4495سمامحمد وسیم68
6251سما صدیقیمحمد حشم68
3736شکریهرحمت الله68
7816فاطمه ذبیح الله68
7753ماریهمحمد نادر68
3498مدینهمحمد یوسف68
6231مروهعبدالجمیل68
6628مریممحمد حلیم68
6865مریمخان آغا68
5202هاجرهعبید الله68
852568
894968
553068
1582افسانهخواجه شریف68
2129بهشتهحیات الله68
0412زلیخااحمد جاوید68
1770بی بی زهراهجاوید احمد68
2313هیلهمحمد اکبر68
2055سمیهحیات الله68
2159فیصلعبدالواحد68
1807عبدالنعیمعبدالطیف68
1705سید بلالسید محمد68
1697فریدونمحمد عثمان68
0968محب اللهعبدالحیات68
0476احمد اللهعنایت الله 66
7208ادریسمحراب الدین66
7523بشیر احمد نصیر احمد 66
2983حکمت اللهعبدالقدوس66
4867دیدارعاشور بیک66
7142ذکریامحب الله66
2835سلیمانمسجدی66
7715سیدالهامسید فرید الله66
6094عبیداللهاحمد قاسم66
7094فرامرزنصیراحمد66
7097مجتبینجیب الله66
6899محمد جلیلمحمد نذیر66
7928محمد موسیمحمد آغا66
7228مزملعبدالصبور66
7359مصطفیغلام سخی66
6945نوریمانسرور66
430566
098066
7067الهامهعبید الله66
6854اهداغلام محمد 66
8402پروانهحاجی عبدالخالق66
7844حسینهفیروز احمد 66
7814ذکیهمحمد یوسف66
8218زهرهنظام الدین66
7174ژیلامحمد ناصر66
4629ساغربشیر الدین66
6769سدیهمحمد رضا66
8037سمیراشاه آغا66
7132شاکرهمحمد شعیب66
5137صدیقهمحمد جان66
8163فرحنازمحمد شریف66
6757نیلابخیر محمد66
1163هاجرهعبدالغفور66
204566
1902فیصلعبدالفتاح66
1834عید محمد عبدالغفور66
1944مصطفیجمال الدین66
0246سیف الرحمنحبیب الرحمن66
1848حاجت اللهلطف الله66
6507احمد فرهادعبدالرحمن64
6367احمد ماهرمحمد رسول64
8446احمد یوشفنثار احمد 64
7180ادریسذبیع الله64
7664الیاسنعمت الله64
7238پرویززمری64
4289حیات الله محمد نادر64
7128خسرومحمد حنیف64
6575خسرو گل محمد 64
1535ذبیح اللهغلام سرور64
6373رحیم اللهنور الله64
7326سلیمانعبدالرسول64
7148سید حامدسید خان آقا64
6410سید علی جوادسید حسن رضا64
6640سید علی سجادسید میر آغا64
1245سید مصطفیسید محمد 64
6334سید یحییسید محمد تقی64
6946سیدالرحمننیک محمد 64
7269شایقشیر محمد 64
6255صفی اللهمحمد بای64
8031ضیاالدینغوث الدین64
7849عبدالبصیرعبدالغنی64
6232فردینمحمد فاروق64
7314فرزادبهمن علی64
7343محمد اللهبهرام64
7446محمد عثمانمحمد آصف64
6659محمد هابیل احمدینیاز محمد64
7184مصطفینجیب الله64
5500منصور اللهگل محمد 64
7736نازیهبیردی64
6306نثار احمد عبدالله64
6717یونسشیر احمد 64
485564
674164
200164
7698بهارعبدالصبور64
6591تمنازلگی64
7246تمناعبدالعظم64
1576ثناسید احمد فرید64
5874زهرهعبدالمالک64
3994سعدیهسید هاشم64
8143سونیاهدایت الله64
1447شبنماسدالله64
7344قدریهاحمد طارق64
7877مرسلعبدالنذیر64
7828مریمبریالی64
7612مصعودهعبدالمقصود64
6407منیرهسید عزیزالرحمن64
8121نازی رحمت الله64
449864
1527رخسارولی محمد64
1949بی بی طیبهعبدالواحد64
1706احمد زیمحمد مختار64
1647احمد شعیبروح الله64
1805انعاممحمد نعیم64
3152احمد عاصمنورالله62
7454احمد فیصلعبدالبصیر62
5648احمد کیهانمحمد خان62
6736احمد مریداحمد جاوید62
3096احمد مزیدعبدالصابر62
8268احمد مومنبهرام الدین62
7837احمد ولیامام الدین62
7734ارسلانجمشید62
6709بهرام الدینمیا گل62
7162جمال الدینحسام الدین62
6526حبیب اللهحمید الله62
7886خلیل الرحمنمیر آقا62
6539ذکیهمحمد یاسین62
7285روماننجیب الله62
6527سید توابسید مرزا62
6327شکیبعبدالباری62
7384شیرازمحمد ظاهر62
7027ضیاوالحقپیوند62
7354عبدالقهارعبدالقدیر62
7783عبدالناصرعبدالقادر62
7396عبدالنذیرعبدالرشید62
7365عبدالهادیزلمی62
7451عمر مختار عبدالقادر62
6834عنایت اللهمحرم علی62
6556فردوسحضرت نور62
5236محمد اجملمحمد نسیم62
7153محمد پیامروح الله62
0118محمد رحیم عبدالکمال62
6583محمد واجدپوهاند محمد هاشم طاهری62
6328میرویسویس الدین62
7223نجیبمحمد نور62
7260ویس الدینشیر احمد62
065062
211662
7176بصیرهرحمان الدین62
8353دیوهغلام مرتضی62
6985رخسارسید محمد نقی62
7615رویانجیب الله62
8246زینبسیف الله62
6951سلماگل الرحمن62
6405شازیهمحب الله62
6744صدف غلام مصطفی62
6975طیبهمحمد انیس62
1106کوثرعبدالصمد62
3659مسکاغلام رسول62
7188معصومهشمس الاحمد 62
7820نیلوفرنظر محمد 62
2337کریمهعبدالرازق62
1218زینبنصیر احمد62
1948بی بی صایمهعبدالوحید62
1754محمد عثمانعبدالفتاح62
1764صفی اللهمحیب الله62
0701مجتبی خانعبدالمحمد62
1833وحیداللهعبدالروف62
6448احمد ابراهیمشیر حسین60
7071احمد اقبالمحمد یار60
7583احمد فرزادنور الرحمن60
7787احمد فیصلغلام احمد 60
7541احمد ماهرمحمد یحی60
8435اسد اللهنورز خان60
6880امید شیر خان60
6793امیر حسینفرهاد60
7149بهزادذبیح الله60
5187توفیق احمد محمد فاروق60
5997توفیق اللهسید امیر60
7810حسیب اللهمحمد نسیم60
6767راز محمد عبدالدیان60
6409رامین احمد نعمت الله60
6463سکندرعتیق الله60
7024سید نعمانسید بهاوالدین60
1747عبدالباسطعبدالواسع60
0383عتیق اللهعبد الله خان60
7495مجیبجاوید60
6887محمد اسحاقحیات الله60
7763محمد الیاسمحمد اقبال60
7799محمد عمرعبدالقیوم60
7629محمد میهنمحمد شاکر60
8296محمد یاسینبریالی60
6808مرسلجمال الدین60
0548مرشیدریس الدین60
7445مسیح اللهعبدالواسیع60
5925مصطفیمحمد ناصر60
6917مطیع اللهسید مختار60
6830وسیممحمد سلیم60
2422یمامحمد مبین60
276660
802860
514160
6675تهمینهنصر الله60
7847حمیدهمحمد صابر60
8375خاطرهخان آقا60
1385زهرهعبدالستار60
5527شایستهاحمد ولید60
6309شیمااسدالله60
7818صبریناامر الله60
8046مرسلمحمد رسول60
7697مریمعبدالرحمن60
6839مریمعبدالقهار60
7876مریمعبدالکریم60
224660
203960
1821بنفشهمیان آقا60
2025ساراغلام فاروق60
1975حسیب اللهگل جان60
161960
0635رشادامیر گل60
7524احمد حاجی رسول58
6764احمد سلیماحمد ضیا58
5196احمد فرهادمحمد عرب58
7653احمد قسیمعوض گل58
5502احمد نویدعبدالواحد58
7059اقبال شمسسید غوث الدین58
4743رامینعبدالوهاب58
7422ساحلنصیر احمد 58
6528سمیرحاجی محمد 58
6242سمیع اللهمحمد اسلم58
7525سید مجتبیسید عبدالروف58
2268شبیر احمد مامور58
7121عبدالاسد الله58
3989عبیداللهنعمت الله58
8216قیس احمد نادر محمد 58
7482مبشربزرگ جمیر58
6904محمد الهاممحمد صابر58
6783محمد بهرامغلام نقشبند58
4364محمد عادلمحمد علی58
7215محمد فایزعبدالوارث58
6994محمد متینغلام سخی58
7268محمد منصوراحمد شاه58
5492محمد منیبعبدالوارث58
6719مزملعبدالهادی58
5504مزملمحمد داود58
6525مهرانسمیع الله58
6441میثمفقیر حسین58
653458
750158
098958
596058
7622تمناگل رسول58
8177خاطمهشیر هادی58
7443سهیلامحمد طاهر58
4831سوسنغلام محی الدین58
8048شکریهعبید الله58
8220شکریهمحمد نذیر58
6872فرخندهصمیم الدین58
1473لطیفهصیام الدین58
0868ماه رخسید امیر58
7850مروهلعل محمد 58
8352مریمعبدالروف58
6412مریممحمد نسیم58
6970مریم شیرزادمحمد زبیر58
4718مژگاناحمد الله58
1164منیژهنعمت الله58
317258
2324سمیهعبدالحسین58
2422طوبانزیر احمد58
2024نگینهغلام فاروق58
2009محمد ناصرراز محمد58
1642احمد ضیانورالرحمن58
1990محمد صابرمحمد اقبال58
2297مهرباننورعلی خان58
1756آرمانمحمد منیر58
0102شبیر احمدحاجی ملتان58
2286حمزهشفیق الله58
7114احمد زبیرگوهر علی56
6340احمد ضیااحمد ذکی56
7868احمد علیحامد56
4796احمد مدثرمحمد یاسین56
7867احمد ولیغرزی56
6916ثنا اللهمحمد حشم56
7275جوادتوریالی56
6562حبیب اللهفضل من الله56
7232حشمت اللهحیات خان56
2843حیات اللهسید مرزا56
7103سید شاکرسید مقتدا56
6823شریفشیر محمد 56
7409صمیممحمد نادر56
6565صمیممحمد ظریف56
7464عبدالبصیرخیر الدین56
2998عبدالروفمرزا نظر56
5464عظیم اللهالماس56
7136عقبهمحمد اسحاق56
6973علی محمد عبدالرازق56
6999فردینعبدالروف56
8358محب اللهمحمد داود56
5419محمد فایقمحمد کاظم56
6663مصطفیحسن علی56
704756
6758الههعبدالوحید56
8050حسنااحمد سعید56
7824حسنانور آغا56
3368حسناشاه ولی56
7836زحل محمد اجمل56
7621زینبگل رسول56
7898سحرنجیب الله56
5528شکریهعبدالکمال56
6596فاطمهحبیب الله56
6033فرشتهفیض الله56
3737کرشمهنور آقا56
5565لیزاعبدالرازق56
0866لیمهمحمد فاروق56
6406مدیحهمحب الله56
6964مسلمهسیلانی56
6102معصومهنور آغا56
7562منورهعبدالمعصوم56
3423همیشهمحمد خالد56
2421نگینهفرید56
0901مرتضیعبدالشکور56
1853عبدالقهارعبدالقایم56
2207محمد کامرانشیرالرحمن56
1929محمد یونسامرالدین56
0121مسعودفیض محمد56
7538احمد شادابمحمد ظاهر54
6681احمد طیبداد الله54
6798ارحم صادقنصر الله صادق54
6818الیاسامان الله54
6225پاینده کریم داد54
6645حامدعبدالوهاب54
7634خلیل الرحمنفیض الرحمن54
1835ذکریاباز محمد 54
7571ربیع اللهنیک محمد 54
7385روح اللهنور الله54
7100زبید اللهعبدالکبیر54
6312سید سجادسید رضا شاه54
8280سید موسیسید اورنگ زیب54
5799سید نثار سید حبیب54
7522شادابعبدالحنان54
6625عادلمعشوق54
6940عبدالباسطعبدالله خان54
7407عبدالستارعبدالغنی54
7378عرفانبسم الله54
6684لطف اللهمحمد رفیع54
7376مبشر غلام سرور54
6745محمد ناصرمحمد داود54
3643مدثرمحمد هاشم54
7395مصطفیمحمد آغا54
7277مصطفینصر الله54
7267معینمحمد شریف54
7544میلادمحمد شریف54
794354
068454
6241اسراجاوید54
1704ثنامحمد عاصم54
7404خالدهعظیم الله54
7475رومیلاسید اکبر54
6568زحلمحمد طاهر54
6886ستارهعبدالرحیم54
7564ستارهنبی54
7129صدیقه کلیم الله54
8299صفادل آغا54
2580مطهرهعبدالوکیل54
4268نادیهعبدالواحد54
6414وجیهغازی جان54
054154
2123سونیلاعبدالعظیم54
1830صبورنثار احمد54
0587ذبیع اللهنظام الدین54
1715سهرابعبدالرزاق54
1880احمد صمیمعصمت الله54
1052شعیبعلی محمد54
2029احمد کمیلعنایت الله52
7758احمد ولیدشیراجان52
7528باخترسید رحیم52
8269حجت اللهعزت الله52
3955حسیب اللهمحمد امان52
6842حکمت اللهحیات الله52
7170رحمت اللهمعصوم علی52
7639سید رشادسید قند آغا52
6700شایانمحمد صدیق52
4789علی رضاعبدالله52
6326فرزادعبدالطیف52
7276فیض اللهمحمد سلیم52
7075محمد صادقمحمد هاشم52
6483محمد عمربریالی52
4848محمد یاسرمحمد وحید52
7144محمد یاسرگل الرحمن52
6484محمد یوسفبریالی52
612052
523752
2008اسما سعیدهغلام صادق52
8244حسنامختارالحق52
6840خجستهعبدالقهار52
7890سجیهمحمد میر52
1387کوثرعوض علی52
6240مرسلحفیظ الله52
7444مروهعزیز الله52
6954مژدهاحمد زبیر52
7563هندیهمحمد امان52
385852
512752
1161مجیب الرحمنسیف الرحمن52
8427ابراهیمجاوید50
0699احمد یاسرنجیب الله50
8008انصاراحمد نور محمد 50
7555انعام اللهسردار 50
4078بهزادگل محمد 50
6577حسیب اللهجان آقا50
7111روح اللهرحیم الله50
0716روحیدخلیل الرحمن50
3165سپاسمنوچهر50
6671شفیق اللهحمید الله50
6450صفدر غلام حضرت50
6641ظهورعبدالروف50
2211عباس الدینعین الدین50
1806عبدالمبینعبدالجبار50
7102عبید اللهعبدالکبیر50
6735عزیز اللهلعل محمد50
7408علی ناصرنصر الدین50
5634فضل اللهغلام محمد 50
7617کرزیگل آغا50
1598مامون احمد نصیر احمد 50
7701مجتبیلعل محمد50
7283محمد ادریسدین محمد 50
7342محمد امیدمحمد جان50
8350محمد عرفانگل شاه50
7613محمد نعمانمحمد یوسف50
7134مهدیکرم علی50
6998نوریهمحمد عظیم50
770350
221350
674050
2849بصیرهگلاب الدین50
7026حمیراعبدالکریم50
1386زحلعبدالستار50
6920زحلشاه ولی50
6308نیلابعبدالواحد50
2061فرشتهعبدالمالک50
2318روح اللهعبدالمجید50
1323عبدالرحماننظیر احمد50
1956تمیمعبدالحبیب50
6430احمد سجاداحمد فواد48
5896احمد شهیرشیر محمد 48
6488ادریسحیات خان48
8264ادیبعبدالحمید48
6794اسداللهغلام سخی48
6224حسین علیفیض علی48
6802حشمت اللهعلی محمد48
6222خدا بخشکیامرز48
6416خدیجهمحمد حسین48
5400ذبیح اللهمنظور احمد 48
6682رحمت اللهمجنون48
2201سلیمانغلام حسین48
8282فریحهمحمد موسی48
3915فیصلداد خدا48
6707قدسیهعبدالفتاح48
6592مجیب الرحمننقیب الله48
6587مجیب اللهجان آقا48
6578محمد شکیبوحید الله48
7333محمد معیدمحمد فرید48
6819محمد میلادمحمد سرور48
7263محمد میلادعبدالطیف48
6876محمد ندیممحمد نعیم48
7604محمد وسیممیر حمزه48
3395محمد یوسفعبدالقدیر48
5135مزملعزیز الله48
8455مسیح اللهشفیع الله48
4393میترانجم الدین48
4074نضراب شاهمحمد اسماعیل48
6267نور اللهسیف الله48
121148
3240سحرفضل کریم48
6866سوریاعبدالمقصود48
2625شکریهشاه محمود48
7536مهسااحسان48
2095ناییلهقطب الدین48
1699بلالمحمد داود48
7450احمد خسرولعل محمد 46
6722احمد سامعبدالطیف46
6884احمد شاهمحمد امان46
2514احمد مصورمحمد شاه46
6223امان حبیب الله46
6611پرویزمحمد یاسین46
7037جمال الدینعطا46
7261حامد پادشاه46
8250سلیماننصر الله46
7154سلیمانمیرداد46
7511سید نیک محمد سید احمد 46
7572شاه آغاعبدالقادر46
0461عصمت اللهعبدالغیاث46
6844عظمت اللهخواجه آقا46
8440علیمحمد طاهر46
8279فایزاحمد فرید46
5420فیصلسید فواد46
6724محمد اسودمحمد داود46
7569محمد الیاسرستم46
4946محمد باعثمحمد شریف46
7398محمد عابدمحمد حامد46
7287محمد وسیممحمد نسیم46
6995محمد یوسفعبدالمتین46
6415محمدساحلمحمد شریف46
7147مشعل احمد علی محمد 46
7427مصطفیمحمد غوث46
2735نقیب محمد شیر محمد 46
178946
733546
267346
207546
8326بهارمحمد طاهر46
3019شهلانورالدین46
7513مدینهمحمد ابراهیم46
6468مدینهغلام رازق46
8367مرسلمحمد همایون46
8164مرسلرشید الدین46
2551معصومهشاه محمود46
8301موحدمحمد پناه46
6710ویدانثاراحمد 46
604946
123846
492046
2210زهراعتیق الله46
2060بهشتهعبدالمالک46
1692عبدالصمدمحمد آقا46
1101احمد فیصلعبدالعزیز46
1700پرویزمحمد داود46
1807احمد طارقنصیر احمد44
4694ایملامیر جان44
6959حسیب اللهضیاالدین44
6993زید احمد عبدالبشیر44
5153سلیمانوزیر احمد 44
7532سومناحمد شاه44
6788سید امین شاهسید نازک میر44
7756شهرامعبدالحکیم44
6497شهیرعزیز احمد 44
7052عبدالجلیلمحمد بشیر44
6515عبدالطیفمحمد رسول44
5985عبدالمختاریوسف علی44
7087عزت اللهفضل خدا44
6669عزیز اللهاسدالله44
7221فیصلمحمد اکرم44
6440محمد عمرمحمد صفدر44
5452محمد میرویسمحمد طارق44
7508محمد ناصرسید محمد 44
7832محمد نعمانمحمد سلیمان44
8406معراجمحمد شریف44
6630من اللهلعل محمد 44
7042میر خبیرمیر عبدالرزاق44
2181نورالهداعبدالکریم44
600644
237044
447944
1331دیبانحیب الله44
8217رخسارعبدالمتین44
6629زهراءمحمد حلیم44
6712سلماعبدالعزیز44
4369سونمغلام فاروق44
7638صدف شیر الله44
8360مونسهمحمد نسیم44
7152هاجرهسید نبیل الله44
863544
0829حسنیهممتاز44
2143سید مصطفیسید صابر44
2339خوشمرادملک احمد44
2351محمد عمرعبدالکبیر44
2128عبدالباسطسید مبشر44
1749سمیع الرحمنحیات الله44
7535اجملهدایت الله42
7520احمد بلالمحمد کاشف42
6752احمد شجاعمحمد معروف42
8433احمد یحییاحمد ضیا42
1260تابشعبدالمجید42
7749رامشرحمت الله42
8237روملحفیظ جان42
7222سید نور اللهسید حبیب الله42
2325شهیر عبدالرقیب42
8228صفت اللهسیدا جان42
3666ظریف اللهنجیب الله42
7834عبدالباعثنثار احمد 42
6782عروهمحمد اسحاق42
6813کمیلمراد علی42
3343محمد ایوبمحمد معصوم42
7334محمد پرویزعبدالرسول42
2165محمد شبیرعبدالمجید42
6922محمد مصطفیمحمود42
7370محمد واسععبدالوحید42
2326مسیح اللهعبدالعزیز42
6718مصطفیعبدالقدیر42
7804مطیع الله عبدالمتین42
1561مهدی رضامفید احمد 42
7041میر مظهرالدینمیر عظیم الدین42
6716نجیب اللهامان الله42
177242
305042
788242
521242
413242
909642
007042
8126رویاولی محمد 42
1332سمیهنجیب الله42
834542
210042
029442
1964بینظیزمحمد سالک42
2342احمد انوشعبدالرحیم42
2042سید وهابسید ابراهیم42
1745احمد میلادمحمد احسان42
6399احمد سهیلمحمد سالم40
7662احمد یوسفمحمد فرید40
2183جمال الدینعبدالکریم40
2794خالدعیدی محمد 40
7410سمیع اللهمحمد نادر40
6402سید ادیبسید آقا40
7081سید الهامسید نعیم40
5270شبیرعبدالمجید40
6828شجاع خواجه شفاءالدین40
6586شهرامعبدالوهاب40
7200صفی اللهعنایت الله40
6857عبدالرحیمعبدالکریم40
7487عبداللهحمید الله40
6469عبدالمجیبعبدالقادر40
7009عبدالوسیمعبدالهاشم40
2667غلام مجتبیمولا داد40
6550فردینعبدالرازق40
2668قیسعبدالقیوم40
6413محمد پرویزرحمت خان40
7854محمد سیرغلام سرور40
6668محمد عاصممحمد ذاکر40
6374محمد هارونصابر40
6761مرزا محمد محمد داود 40
0895مشرفدل آقا40
8026منیبمحم شریف40
601240
246740
437940
6239اندیشهامان الله40
6098حسنامحمد خان40
7790شکیلاعبدالودود40
8219کرشمهعین الدین40
0287لیداایمل40
0288هوسیحبیب الله40
830940
087840
2056نگینهعبدالستار40
1879ربیع اللهعصمت الله40
2157عبدالعزیزعبدالرافیع40
2358سیف اللهمحمد نادر40
2092محمد فهیممعصوم خان40
0669محمد شعیبنبی الله40
1855سهیبفقیر احمد40
6531ایملمحمد عظیم38
7592تابشزمری38
4146جوادعبدالقهار38
7116ذبیح اللهعبدالحبیب38
8436رامشمحمد شاه38
6553ریحان اللهمحمد عاصم38
8187سید اللهعبدالبصیر38
6768صفی اللهخان گل38
7273عبدالراشدعبدالرشید38
7775عظیم اللهفهیم الله38
7490فردینشاه ولی38
7460محمد ادریسمحمد داود38
3502محمد امینسلطان محمد 38
7728محمد سعیدمیر احمد 38
7302محمودفضل ربی38
7586نظا الدینامر الدین38
4195ویس الدینفتاح الدین38
104938
720538
660038
606638
6895بینظیرمحمد انور38
6896زهرامحمد شریف38
8251سعدیهنور الله38
6996صدفاحمد وحید38
2826فروزانمحمد علی38
2299نرگسعبدالواسع38
1775وجیهخوانین38
1392ولولهعبدالعلی38
6323یلدا احمد ظاهر38
2021زمزمهدور محمد38
2344خاطرهغلام دستگیر38
2155مریمغلام دستگیر38
2179یاسمیننورآقا38
1885عبداللهعبدالفهیم38
2079عمران عبدالمالک38
1711محمد وسیممحمد ابراهیم38
6676احمد حارثاحمد شاه36
6856احمد مرتضیعبدالواحد36
7303الیاسشکر الله36
8214بلال احمد احمد جان36
8428بهمنحبیب الله36
6566ذبیح اللهمحمد ظریف36
6638روح المبینعبدالحی36
6332ساحلمحمد ایمل36
0600سید اسماعیلسید مصطفی36
7593صفی اللهحبیب الله36
7418عبدالباسطعبدالجمیل36
7614عبدالحییعبدالرشید36
6579عبدالمجیبعبدالخلیل36
8239عبدالنذیرعبدالمجید36
7461مدثرعبدالغفار36
7727معراج الدینامانت الله36
7600نثار احمد داد محمد 36
498736
172236
825436
6775لیزاضیالحق36
774436
405736
1750مجتبیلعل میر36
2345روح اللهدین محمد 36
1023احمد سهیلمحمد صفا36
1895حافظمحمد نعیم36
1806بهرامذبیع الله36
7510ابراهیمحبیب خان34
6731ادریسعبدالرازق34
4582انورالحقضیاالحق34
7063حمید آغاخان آغا34
6933روملزمری 34
7623ریاض الرحمنخلیل الرحمن34
6831سمیرفضل الرحمن34
6234صدام حسیناحمد 34
2182عبدالحلیمعبدالکریم34
4155عزت اللهمحمد اسحاق34
6605فدا محمد عبدالظاهر34
7678فیاضمحمد حسن اندرابی34
6871فیصلضیا احمد 34
5443محمد سلیمانعبدالاحد34
6522محمد سمیرمحمد لعل34
6397محمد یوسفبرات علی34
482134
808534
073034
665134
809334
187934
017334
0033ضمیر احمدعزیز احمد34
1708مصطفیمحمد امین34
1884محمد خالدعبدالله34
2244محمد فیاضمحمد بشیر34
7204احمد میلادنور علی32
4827حمد اللهسید محمد 32
7516خالدمحمد اکبر32
7488سمیع اللهعبدالحمید32
7512سید زمانسید ابراهیم32
6551شهرامعبدالودود32
1801شهرامحاجی شاپور32
6750عزیز آغاشیر آقا32
7253عنایت اللهمحمد عارف32
6923فرشادنورالرحمن32
6673قیام الدینغلام حسن32
8423محمد آصفاکرام الدین32
6982محمد ساحلملک محمد 32
6692محمد منصور محمد ذاکر32
798932
7466زهرهسید محمد رضا32
7177شبنممحمد الیاس32
7636شمیلااستاد رحیم32
7631نبیلااحمد فرید32
1574شفیع اللهعوض محمد32
0175شیرزیگل الرحمن32
1996ابراهیموحید32
7833اجملنورالله30
6967احمد زبیراکرم شاه30
6400الهاممحمد حفیظ30
0536آرمانامان الله30
6869حکمت اللهمحمد سالم30
7453رامشذبیح الله30
7895عمرانعنایت الله30
6451غیاث الدینسبحان الدین30
7893مبشر احمد محمد ناصر30
8057محمد امیدمحمد جاوید30
7150محمد رفیعمحمد نادر30
7224محمد یاسیناحمد حسین30
7601نظر محمد میرزا محمد 30
192230
244130
732430
5397مروهغلام جان30
135230
2153عرفانعبدالزبور30
2338عبداللهنصرالله30
1923محمد ادریسمحمد شریف30
1881احمد راشدعبدالبصیر30
1968شوکت اللهساج الدین30
8034احمد بلالعزت میر28
4710احمد زبیدنثار احمد 28
3317احمد سدیساحمد ویس28
7288بوستان علیپاینده محمد 28
7440حشمت اللهنجم الدین28
6401سیدعمرانمیر عبدالصادیق28
7826شکیبسردار آغا28
5033عبدالحمیدغلام فاروق28
7218عبدالمتینعبدالمطلب28
7894قیسعنایت الله28
6246محمد اللهنقیب الله28
7252نور اللهامام الدین28
612228
7825پروانهعبدالحفیظ28
454128
096628
2086پروانهخالد نظر28
1910عبدالقادر عبدالرشید28
7161شهرامخواجه غلام ویس26
7394مجتبیمحمد شفیع26
3945مقصودنقیب الله26
4133نورالرحمننور احمد 26
693926
2242فردینسید عالم26
141824
7497محمد تمیمعارف خان22
7319سعدیهغلام عباس22
034522
018420
6893ریحانهحبیب الله20
7567نگینهمیر یوسف20
423118
8373مرجانحاجی حمید الله18
010018
8215حمید محمد مایل16
1325لیلیاحسام الدین16
827514
6664ادریسامام داددو پاسخنامه
7777ذبیح الله عبدالغفوردو پاسخنامه
1234فرهادسید آقادو پاسخنامه
6762دیناغلام سخیدو پاسخنامه
7339مرسلاسد اللهدو پاسخنامه
6485وارثهیاسیندو پاسخنامه
7740ساراعتیق اللهمشکل در پاسخنامه

پاسخنامه گروپ اول

شماره سوالجواب درست
14
23
32
43
53
61
71
84
94
104
114
124
132
144
152
163
172
181
194
203
212
223
233
243
252
263
273
284
291
302
313
322
334
343
351
364
373
382
393
404
412
421
433
443
452
463
471
481
494
502

پاسخنامه گروپ دوم

شماره سوالجواب درست
14
23
33
44
54
61
71
84
91
102
113
124
133
143
151
163
171
181
192
204
213
221
232
243
251
261
272
284
291
303
312
322
332
342
351
363
371
382
394
403
413
424
431
442
454
463
472
482
491
503